Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72037
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška ministra zahraničních vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach 42/1989 účinný od 03.04.1989


Platnosť od: 03.04.1989
Účinnosť od: 03.04.1989
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Medzinárodné rodinné právo, Medzinárodné trestné právo, Medzinárodné pracovné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška ministra zahraničních vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach 42/1989 účinný od 03.04.1989
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 42/1989 s účinnosťou od 03.04.1989

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ministra zahraničních vecí

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej ...

Dňa 21. decembra 1987 bola vo Varšave podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou ...

Minister:JUDr. Johanes v. r.

Prílohy

  ZMLUVA medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach

  Prezident Československej socialistickej republiky

  a

  Štátna rada Poľskej ľudovej republiky

  vedení prianím ďalej rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma štátmi v súlade so Zmluvou o ...

  v snahe prehĺbiť a zdokonaliť vzájomné vzťahy oboch štátov v oblasti právnych stykov

  rozhodli sa uzavrieť túto zmluvu.

  Na tento účel vymenovali zo svojich splnomocnencov:

  Prezident Československej socialistickej republiky Bohuslava Chňoupka, ministra zahraničných vecí ...

  Štátna rada Poľskej ľudovej republiky

  Mariana Orzechowského, ministra zahraničných vecí,

  ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré vzájomne zistili v riadnej a náležitej forme, sa ...

  PRVÁ ČASŤ

  Článok 1

  (1)

  Štátni občania jednej zmluvnej strany požívajú na území druhej zmluvnej strany rovnakú právnu ...

  (2)

  Štátni občania jednej zmluvnej strany majú právo obracať sa voľne a bez prekážok na orgány ...

  (3)

  Ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa štátnych občanov zmluvných strán sa použijú obdobne aj ...

  Článok 2

  (1)

  Súdy, prokuratúry, štátne notárstva (ďalej „justičné orgány“) a iné orgány zmluvných ...

  (2)

  V pracovných veciach si poskytujú navzájom právnu pomoc len súdy a prokuratúry.

  Článok 3

  (1)

  Justičné orgány zmluvných strán sa pri vykonávaní tejto zmluvy stýkajú navzájom priamo, ak ...

  (2)

  Iné orgány činné v občianskych, rodinných a trestných veciach sa pri vykonávaní tejto zmluvy ...

  (3)

  Pokiaľ ide o prevzatie trestného stíhania, vydávanie, prevoz, dočasné odovzdávanie osôb podľa ...

  (4)

  Ústrednými orgánmi v zmysle tejto zmluvy sú zo strany Československej socialistickej republiky: ...

  Článok 4

  (1)

  Orgány zmluvných strán vo vzájomných stykoch používajú pri vykonávaní tejto zmluvy vlastný ...

  (2)

  Ak podľa ustanovení tejto zmluvy treba pripojiť preklad zasielaných listín a dokladov do jazyka ...

  Článok 5

  Zmluvné strany si poskytujú právnu pomoc výkonom jednotlivých procesných úkonov, najmä spisovaním, ...

  Článok 6

  (1)

  Dožiadanie o poskytnutie právnej pomoci musí obsahovať:

  a)

  označenie dožadujúceho orgánu,

  b)

  označenie dožiadaného orgánu,

  c)

  označenie veci, v ktorej sa žiada o právnu pomoc,

  d)

  meno a priezvisko účastníkov, obvinených, obžalovaných alebo odsúdených, miesto ich trvalého ...

  e)

  mená, priezviská a adresy zástupcov osôb uvedených pod písmenom d),

  f)

  predmet dožiadania a údaje, ktoré sú potrebné na jeho vybavenie, najmä mená, priezviská a adresy ...

  g)

  v trestných veciach i opis a označenie spáchaného súdne trestného činu.

  (2)

  Dožiadanie musí byť opatrené podpisom oprávnenej úradnej osoby a úradnou pečiatkou dožadujúceho ...

  (3)

  Zmluvné strany môžu pri dožiadaní o právnu pomoc používať dvojjazyčné tlačivá.

  Článok 7

  (1)

  Pri vybavovaní dožiadania použije dožiadaný orgán právne predpisy svojho štátu. Použije však ...

  (2)

  Ak dožiadaný orgán nie je príslušný, zašle dožiadanie príslušnému orgánu a upovedomí o ...

  (3)

  Ak nie je známa presná adresa osoby uvedenej v dožiadaní, dožiadaný orgán urobí potrebné opatrenia ...

  (4)

  Na požiadanie dožadujúceho orgánu dožiadaný orgán včas oznámi dožadujúcemu orgánu a účastníkom ...

  (5)

  Po vybavení dožiadania vráti dožiadaný orgán spisy dožadujúcemu orgánu; v prípadoch, v ktorých ...

  Článok 8

  (1)

  Ak je v konaní pred justičnými orgánmi jednej zmluvnej strany potrebná osobná účasť svedka ...

  (2)

  Predvolanie nesmie obsahovať hrozbu donútenia pre prípad nedostavenia sa.

  (3)

  Svedok alebo znalec, ktorý sa dostaví na predvolanie orgánu druhej zmluvnej strany, nesmie byť na ...

  (4)

  Túto ochranu však svedok alebo znalec stratí, ak neopustí územie dožadujúcej zmluvnej strany ...

  (5)

  Svedok alebo znalec má právo na náhradu nákladov na cestu a pobyt, ako aj ušlého zárobku a znalec ...

  Článok 9

  Dožiadaný orgán doručí písomnosti podľa právnych predpisov svojho štátu, ak doručovaná písomnosť ...

  Článok 10

  Dokladom o doručení je potvrdenie o prevzatí opatrené dátumom doručenia, podpismi doručujúceho ...

  Článok 11

  (1)

  Každá zo zmluvných strán znáša všetky trovy vzniknuté pri poskytovaní právnej pomoci na svojom ...

  (2)

  Dožiadaný orgán oznámi dožadujúcemu orgánu výšku vzniknutých trov. Ak dožadujúci orgán ...

  Článok 12

  (1)

  Ústredné orgány zmluvných strán si vzájomne zasielajú najdôležitejšie zákonné predpisy z ...

  (2)

  Ústredné orgány zmluvných strán si na základe žiadosti poskytujú informácie o svojich právnych ...

  Článok 13

  Ak sa podľa tejto zmluvy budú odovzdávať veci alebo devízové hodnoty z územia jednej zmluvnej ...

  Článok 14

  (1)

  Justičné orgány zmluvných strán si na základe žiadosti poskytujú pomoc pri zisťovaní adries ...

  (2)

  Ak sa na justičnom orgáne jednej zmluvnej strany uplatní nárok na výživné proti osobe, ktorá ...

  Článok 15

  (1)

  Listiny, ktoré vydal alebo overil príslušný orgán jednej zmluvnej strany a ktoré sú opatrené ...

  (2)

  Listiny, ktoré sa na území jednej zmluvnej strany považujú za verejné, na území druhej zmluvnej ...

  Článok 16

  (1)

  Príslušné orgány zmluvných strán si budú navzájom zasielať výpisy z matrík týkajúce sa ...

  (2)

  Ustanovenie odseku 1 sa použije aj v tom prípade, keď v matrike jednej zmluvnej strany sa vykonajú ...

  (3)

  Matričné úrady jednej zmluvnej strany zašlú na žiadosť orgánov druhej zmluvnej strany žiadané ...

  (4)

  Žiadosti štátnych občanov jednej zmluvnej strany o zaslanie výpisu z matriky možno zaslať priamo ...

  Článok 17

  Zmluvné strany si budú navzájom zasielať odpisy právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa osobného ...

  Článok 18

  Žiadosti štátnych občanov jednej zmluvnej strany o vydanie a zaslanie listín o vzdelaní, o odpracovaných ...

  DRUHÁ ČASŤ

  Článok 19

  Ak je v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy daná právomoc na konanie justičných orgánov oboch ...

  PRVÁ HLAVA

  Článok 20

  (1)

  Spôsobilosť fyzickej osoby na práva a právne úkony sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ...

  (2)

  Spôsobilosť právnickej osoby na práva a právne úkony sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ...

  Pozbavenie a obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
  Článok 21

  Ak táto zmluva neustanovuje inak, právomoc na konanie o pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti ...

  Článok 22

  (1)

  Ak súd jednej zmluvnej strany zistí, že u štátneho občana druhej zmluvnej strany, ktorý má bydlisko ...

  (2)

  V neodkladných prípadoch môže súd uvedený v odseku 1 urobiť predbežné opatrenia potrebné na ...

  (3)

  Ak súd druhej zmluvnej strany, ktorý bol upovedomený o dôvodoch pozbavenia alebo obmedzenia spôsobilosti ...

  Článok 23

  Ustanovenia článkov 21 a 22 sa použijú obdobne i pri vrátení alebo zmene spôsobilosti na právne ...

  Článok 24

  (1)

  Vyhlásenie za mŕtveho sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej štátnym občanom bola ...

  (2)

  Právomoc na konanie o vyhlásenie za mŕtveho je daná súdu zmluvnej strany, ktorej štátnym občanom ...

  (3)

  Súd jednej zmluvnej strany môže vyhlásiť štátneho občana druhej zmluvnej strany za mŕtveho:

  a)

  na návrh osoby, ktorá mieni uplatniť nárok vyplývajúci z dedičského alebo manželského majetkového ...

  b)

  na návrh manžela nezvestného alebo zomrelého, ktorý v čase podania návrhu má bydlisko na území ...

  (4)

  Rozhodnutia vynesené podľa odseku 3 majú právne dôsledky len na území zmluvnej strany, ktorej ...

  DRUHÁ HLAVA

  Článok 25

  (1)

  Podmienky uzavretia manželstva sa spravujú pre každú osobu, ktorá mieni uzavrieť manželstvo, ...

  (2)

  Forma uzavretia manželstva sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, na ktorej území sa manželstvo ...

  (3)

  Forma uzavretia manželstva pred oprávneným diplomatickým zástupcom alebo konzulárnym úradníkom ...

  Článok 26

  (1)

  Osobné a majetkové vzťahy manželov sa spravujú právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej sú štátnymi ...

  (2)

  Ak v čase podania návrhu jeden z manželov je štátnym občanom jednej zmluvnej strany a druhý ...

  (3)

  Na rozhodovanie o osobných a majetkových vzťahoch manželov podľa odseku 1 je daná právomoc súdu ...

  (4)

  Na rozhodovanie o osobných a majetkových vzťahoch manželov podľa odseku 2 je daná právomoc súdu ...

  Článok 27

  (1)

  Rozvod manželstva sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej štátnymi občanmi sú manželia ...

  (2)

  Ak v čase začatia konania jeden z manželov je štátnym občanom jednej zmluvnej strany a druhý ...

  (3)

  Právomoc na konanie o rozvode podľa odseku 1 je daná súdu tej zmluvnej strany, ktorej štátnymi ...

  (4)

  Právomoc na konanie o rozvode podľa odseku 2 je daná súdu tej zmluvnej strany, na území ktorej ...

  (5)

  Súd, ktorý má právomoc na konanie o rozvode manželstva rodičov, má právomoc aj na konanie o výchove ...

  Článok 28

  (1)

  Určenie, či tu je alebo nie je manželstvo alebo určenie neplatnosti manželstva sa spravuje právnym ...

  (2)

  Na určenie právomoci súdu sa obdobne použije článok 27.

  Článok 29

  (1)

  Právne vzťahy medzi rodičmi a deťmi, vrátane výživy dieťaťa, sa spravujú právnym poriadkom ...

  (2)

  Určenie a zapretie rodičovstva určitej osoby, ako aj uznanie rodičovstva sa spravuje právnym poriadkom ...

  (3)

  Vo veciach uvedených v odsekoch 1 a 2 je daná právomoc orgánov oboch zmluvných strán; to sa vzťahuje ...

  Článok 30

  (1)

  Ostatné druhy vyživovacej povinnosti podľa rodinného práva sa spravujú právnym poriadkom zmluvnej ...

  (2)

  Právomoc vo veciach uvedených v odseku 1 je daná súdu zmluvnej strany, na území ktorej má bydlisko ...

  Článok 31

  (1)

  Osvojenie sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej štátnym občanom je osvojiteľ v ...

  (2)

  Na osvojenie musí dať súhlas osvojované dieťa, ako aj jeho zákonný zástupca a štátne orgány ...

  (3)

  Ak dieťa osvojujú manželia, z ktorých jeden je štátnym občanom jednej zmluvnej strany a druhý ...

  (4)

  Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa obdobne vzťahujú na premenu a zrušenie osvojenia.

  (5)

  Na konanie o osvojení, jeho premene alebo o zrušení osvojenia je daná právomoc súdu zmluvnej strany, ...

  Opatrovníctvo
  Článok 32

  (1)

  Ak táto zmluva neustanovuje inak, vznik a zánik opatrovníctva sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej ...

  (2)

  Právne vzťahy medzi opatrovníkom a opatrovancom sa spravujú právnym poriadkom zmluvnej strany, ...

  (3)

  Povinnosť prijať funkciu opatrovníka sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej štátnym ...

  (4)

  Ak štátny občan, ktorému má byť ustanovený opatrovník, má bydlisko na území jednej zmluvnej ...

  (5)

  Na konanie o opatrovníctve je daná právomoc súdu zmluvnej strany, ktorej štátnym občanom je opatrovanec. ...

  Článok 33

  (1)

  Ak sú na ochranu záujmov štátneho občana jednej zmluvnej strany, ktorého bydlisko, pobyt alebo ...

  (2)

  V neodkladných prípadoch môže súd druhej zmluvnej strany vykonať primerané dočasné opatrenia ...

  Článok 34

  (1)

  Súd uvedený v článku 32 ods. 5 môže preniesť vedenie opatrovníctva na súd druhej zmluvnej strany, ...

  (2)

  Súd, na ktorý bola prenesená právomoc podľa odseku 1, rozhoduje podľa právneho poriadku svojho ...

  TRETIA HLAVA

  Článok 35

  (1)

  Forma právneho úkonu sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorým sa spravuje samotný ...

  (2)

  Forma právneho úkonu týkajúceho sa nehnuteľnosti sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ...

  Článok 36

  Právne vzťahy k nehnuteľnostiam sa spravujú právnym poriadkom zmluvnej strany, na území ktorej ...

  Článok 37

  (1)

  Zmluvné záväzkové vzťahy sa spravujú právnym poriadkom zmluvnej strany, na území ktorej bola ...

  (2)

  Vo veciach uvedených v odseku 1 je daná právomoc súdu zmluvnej strany, na území ktorej má odporca ...

  (3)

  Právomoc uvedenú v odseku 2 môžu účastníci zmluvného záväzkového vzťahu zmeniť dohodou.

  Článok 38

  (1)

  Zodpovednosť za spôsobenú škodu nevyplývajúcu zo zmluvných záväzkov (porušenia právnych povinností) ...

  (2)

  Na konanie o náhrade škody je daná právomoc súdu zmluvnej strany, na území ktorej došlo k vzniku ...

  ŠTVRTÁ HLAVA

  Článok 39

  (1)

  Štátni občania jednej zmluvnej strany môžu nadobúdať majetok alebo práva na území druhej zmluvnej ...

  (2)

  Štátni občania jednej zmluvnej strany môžu v závete nakladať so svojím majetkom nachádzajúcim ...

  Článok 40

  (1)

  Dedenie hnuteľností sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej štátnym občanom bol ...

  (2)

  Dedenie nehnuteľností sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, na území ktorej sa nehnuteľnosť ...

  (3)

  Posúdenie otázky, či ide o hnuteľnosť alebo nehnuteľnosť, sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej ...

  Článok 41

  Ak podľa právneho poriadku zmluvnej strany určeného v článku 40 nie sú dedičia, hnuteľnosti ...

  Článok 42

  (1)

  Spôsobilosť zriadiť alebo zrušiť závet, ako aj právne účinky vád prejavu vôle sa spravujú ...

  (2)

  Forma zriadenia alebo zrušenia závetu sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej štátnym ...

  (3)

  Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa obdobne použijú na vydedenie, ak je upravené právnym poriadkom zmluvnej ...

  Článok 43

  (1)

  Na prerokovanie hnuteľného dedičstva je daná právomoc justičného orgánu zmluvnej strany, ktorej ...

  (2)

  Na prerokovanie nehnuteľného dedičstva je daná právomoc justičného orgánu zmluvnej strany, na ...

  (3)

  Ak predmetom dedičstva sú len hnuteľnosti, ktoré zostali po smrti štátneho občana jednej zmluvnej ...

  Článok 44

  Na vyhlásenie závetu je daná právomoc justičného orgánu zmluvnej strany, na území ktorej je ...

  PIATA HLAVA

  Článok 45

  (1)

  Účastníci sa môžu dohodnúť, že pracovný pomer sa spravuje právnym poriadkom, ktorý si zvolia. ...

  (2)

  Ak nedošlo k dohode podľa odseku 1, vznik, zmena a zánik pracovného pomeru, ako aj nároky z neho ...

  (3)

  Vo veciach uvedených v odseku 2 je daná právomoc súdu zmluvnej strany, na území ktorej pracovník ...

  (4)

  Právomoc určenú v odseku 3 môžu účastníci pracovnoprávnych vzťahov zmeniť dohodou.

  ŠIESTA HLAVA

  Článok 46

  Štátnym občanom jednej zmluvnej strany, ktorí vystupujú pred súdmi druhej zmluvnej strany, ak ...

  Oslobodenie od poplatkov
  Článok 47

  (1)

  Štátni občania jednej zmluvnej strany majú na území druhej zmluvnej strany nárok na oslobodenie ...

  (2)

  Oslobodenie podľa odseku 1 sa vzťahuje na celé konanie vrátane konania o výkone rozhodnutia.

  (3)

  Oslobodenie od poplatkov priznané príslušným justičným orgánom jednej zmluvnej strany v určitej ...

  Článok 48

  (1)

  Oslobodenie podľa článku 47 sa poskytuje na základe osvedčenia o osobných, rodinných a majetkových ...

  (2)

  Ak žiadateľ nemá bydlisko ani pobyt na území žiadnej zo zmluvných strán, osvedčenie môže ...

  (3)

  Justičný orgán, ktorý rozhoduje o žiadosti o oslobodenie od poplatku, môže od orgánu, ktorý ...

  Článok 49

  (1)

  Štátny občan jednej zmluvnej strany, ktorý podáva žiadosť o oslobodenie od trov konania alebo ...

  (2)

  Žiadosť podľa odseku 1 možno podať súčasne s návrhom na začatie konania.

  Článok 50

  Justičný orgán jednej zmluvnej strany, ktorý vo veci náhrady nákladov konania, ako aj doplnenia ...

  Článok 51

  (1)

  Ak justičný orgán jednej zmluvnej strany určil účastníkovi konania, ktorý má bydlisko na území ...

  (2)

  V prípade, že treba v určenej lehote zložiť na území druhej zmluvnej strany preddavky alebo poplatky ...

  (3)

  Následky nedodržania lehoty sa budú posudzovať podľa právneho poriadku zmluvnej strany, ktorej ...

  SIEDMA HLAVA

  Článok 52

  Právoplatné a vykonateľné rozhodnutia nemajetkovej povahy v občianskych, rodinných a pracovných ...

  Článok 53

  (1)

  Zmluvné strany za podmienok ustanovených v tejto zmluve uznávajú a vykonávajú na svojom území ...

  a)

  rozhodnutia v občianskych, rodinných a pracovných veciach majetkovej povahy,

  b)

  rozhodnutia v trestných veciach týkajúce sa náhrady škody spôsobenej súdne trestným činom.

  (2)

  Za rozhodnutia podľa odseku 1 sa považujú aj súdom schválené zmiery v rodinných, občianskych ...

  Článok 54

  Rozhodnutia uvedené v článku 53 sa budú uznávať a vykonávať na území druhej zmluvnej strany ...

  a)

  podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej bolo rozhodnutie vydané, je právoplatné ...

  b)

  justičný orgán zmluvnej strany, na území ktorej bolo rozhodnutie vydané, mal právomoc vo veci ...

  c)

  účastníkovi nebola odňatá možnosť riadne sa zúčastniť na konaní; v prípade obmedzenej spôsobilosti ...

  d)

  o tej istej veci medzi tými istými účastníkmi už skôr právoplatne nerozhodol justičný orgán ...

  e)

  rozhodnutie justičného orgánu tretieho štátu medzi tými istými účastníkmi v tej istej veci ...

  f)

  pri vydaní rozhodnutia bol použitý právny poriadok určený podľa tejto zmluvy a v prípade, ak ...

  Článok 55

  (1)

  Návrh na uznanie alebo výkon rozhodnutia sa môže podať priamo príslušnému súdu zmluvnej strany, ...

  (2)

  K návrhu treba pripojiť:

  a)

  rozhodnutie alebo jeho overený odpis spolu s potvrdením o právoplatnosti a vykonateľnosti a vo veciach ...

  b)

  potvrdenie o tom, že účastník, proti ktorému bolo rozhodnutie vydané a ktorý sa na pojednávaní ...

  c)

  potvrdenie o tom, že účastníkovi, proti ktorému bolo rozhodnutie vydané, bolo toto rozhodnutie ...

  d)

  overený preklad návrhu na uznanie alebo výkon rozhodnutia i listín uvedených v písmenách a) až ...

  Článok 56

  (1)

  Uznať alebo nariadiť výkon rozhodnutia má právomoc súd zmluvnej strany, na území ktorej sa rozhodnutie ...

  (2)

  V tomto konaní sa súd obmedzí na zistenie, či boli splnené podmienky uvedené v článkoch 54 a ...

  (3)

  Uznanie a výkon rozhodnutia sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, na území ktorej sa má ...

  (4)

  Ak na území zmluvnej strany, ktorej súd vydal rozhodnutie, bol v dôsledku obnovy konania alebo sťažnosti ...

  (5)

  Pred vydaním rozhodnutia o uznaní alebo nariadení výkonu rozhodnutia súd môže, ak to považuje ...

  Výkon rozhodnutia o náhrade trov
  Článok 57

  (1)

  Ak účastníkovi oslobodenému podľa článku 47 bolo právoplatným rozhodnutím uložené na území ...

  (2)

  Do trov konania o nariadení výkonu právoplatného a vykonateľného rozhodnutia sa počítajú aj ...

  Článok 58

  (1)

  Súd, ktorý nariadil výkon rozhodnutia o náhrade trov konania, obmedzí svoje skúmanie len na to, ...

  (2)

  K návrhu na výkon rozhodnutia sa pripojí rozhodnutie alebo overený odpis časti rozhodnutia obsahujúcej ...

  (3)

  Justičný orgán zmluvnej strany, na území ktorej trovy preddavkoval štát, požiada príslušný ...

  TRETIA ČASŤ

  PRVÁ HLAVA

  Článok 59

  (1)

  Každá zmluvná strana sa zaväzuje na žiadosť druhej zmluvnej strany začať trestné stíhanie ...

  (2)

  Zmluvné strany môžu žiadať o prevzatie stíhania takých porušení práva, ktoré sa podľa právneho ...

  (3)

  V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 príslušné justičné orgány dožiadanej zmluvnej strany ...

  (4)

  Ak z činu, ktorého sa týka prevzatie trestného stíhania, vyplynie nárok na náhradu škody a bol ...

  Článok 60

  (1)

  Žiadosť o prevzatie trestného stíhania musí obsahovať:

  a)

  označenie dožadujúceho orgánu,

  b)

  meno a priezvisko obvineného, jeho štátne občianstvo, ako aj ďalšie osobné údaje,

  c)

  popis a právnu kvalifikáciu činu, v súvislosti s ktorým sa podáva žiadosť o prevzatie trestného ...

  (2)

  K návrhu sa ďalej pripojí:

  a)

  znenie ustanovení trestnoprávnych predpisov a podľa potreby aj iných predpisov dožadujúcej zmluvnej ...

  b)

  spis alebo jeho overený odpis s dôkazmi,

  c)

  návrhy na náhradu škody a podľa možnosti aj údaje o jej výške,

  d)

  návrh poškodeného na trestné stíhanie, ak to vyžaduje právny poriadok dožiadanej zmluvnej strany. ...

  Článok 61

  (1)

  Ak obvinený v čase podania žiadosti o prevzatie trestného stíhania je vo väzbe na území dožadujúcej ...

  (2)

  Ak v čase podania žiadosti o prevzatie trestného stíhania je obvinený na slobode na území dožadujúcej ...

  Článok 62

  Dožiadaná zmluvná strana upovedomí dožadujúcu zmluvnú stranu o konečnom rozhodnutí vo veci. ...

  Článok 63

  Po prevzatí trestného stíhania justičné orgány dožadujúcej zmluvnej strany nemôžu pokračovať ...

  DRUHÁ HLAVA

  Vydanie osôb
  Článok 64

  (1)

  Zmluvné strany si podľa ustanovení tejto zmluvy budú na žiadosť navzájom vydávať na vykonanie ...

  (2)

  Vydanie na vykonanie trestného konania je prípustné iba pre súdne trestné činy, za ktoré môže ...

  (3)

  Vydanie na výkon trestu je prípustné iba pre súdne trestné činy, podľa právneho poriadku oboch ...

  Článok 65

  (1)

  K vydaniu nedôjde, ak:

  a)

  vyžiadaná osoba je štátnym občanom dožiadanej zmluvnej strany,

  b)

  súdne trestný čin bol spáchaný na území dožiadanej zmluvnej strany,

  c)

  podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany sa trestné stíhanie nemôže začať alebo sa ...

  d)

  proti osobe, o vydanie ktorej sa žiada, bolo pre ten istý súdne trestný čin na území dožiadanej ...

  e)

  ide o čin, kde trestné konanie sa môže začať iba na základe súkromnej žaloby.

  (2)

  Ak nemôže dôjsť k vydaniu, dožiadaná zmluvná strana upovedomí o tom dožadujúcu zmluvnú stranu. ...

  Článok 66

  (1)

  K žiadosti o vydanie za účelom vykonať trestné konanie sa pripojí overený odpis zatýkacieho ...

  (2)

  K žiadosti o vydanie na výkon trestu sa pripojí overený odpis právoplatného rozsudku, ako aj znenie ...

  (3)

  K žiadosti o vydanie sa podľa možnosti ďalej pripojí aj opis vyžadovanej osoby, údaje o jej ...

  Článok 67

  Ak žiadosť o vydanie neobsahuje všetky údaje potrebné na to, aby sa mohlo o nej rozhodnúť, dožiadaná ...

  Zatknutie za účelom vydania
  Článok 68

  Po dôjdení žiadosti o vydanie urobí dožiadaná zmluvná strana bez odkladu opatrenia na zatknutie ...

  Článok 69

  (1)

  Zatknutie sa môže vykonať aj pred dôjdením žiadosti o vydanie, ak dožadujúca zmluvná strana ...

  (2)

  Príslušné justičné orgány zmluvných strán môžu aj bez podania žiadosti podľa odseku 1 zatknúť ...

  (3)

  O zatknutí podľa odseku 1 alebo 2 treba neodkladne upovedomiť druhú zmluvnú stranu.

  Článok 70

  (1)

  Dožiadaná zmluvná strana môže osobu zatknutú podľa článku 68 prepustiť na slobodu, ak v lehote ...

  (2)

  Osobu zatknutú podľa článku 69 ods. 1 možno prepustiť na slobodu, ak žiadosť o vydanie nedôjde ...

  (3)

  Osoba zatknutá podľa článku 69 ods. 2 sa prepustí na slobodu, ak žiadosť o vydanie nedôjde do ...

  Článok 71

  Ak sa proti vyžiadanej osobe vedie trestné konanie alebo ak bola odsúdená pre iný súdne trestný ...

  Článok 72

  (1)

  Dočasné vydanie vyžiadanej osoby sa uskutoční na základe odôvodnenej žiadosti dožadujúcej ...

  (2)

  Dočasne vydaná osoba sa po vykonaní procesných úkonov, pre ktoré bola vydaná, ihneď vráti, ...

  Článok 73

  Ak vydanie osoby žiada niekoľko štátov, dožiadaná zmluvná strana rozhodne, ktorej z týchto žiadostí ...

  Článok 74

  (1)

  Vydaná osoba nesmie byť bez súhlasu dožiadanej zmluvnej strany trestne stíhaná, ani nesmie byť ...

  (2)

  Súhlas dožiadanej zmluvnej strany nie je potrebný, ak:

  a)

  vydaná osoba do jedného mesiaca od dňa skončenia trestného konania alebo výkonu trestu neopustí ...

  b)

  vydaná osoba opustila územie dožadujúcej zmluvnej strany a znovu sa na toto územie dobrovoľne ...

  Článok 75

  Dožiadaná zmluvná strana oznámi dožadujúcej zmluvnej strane miesto a čas vydania. Vyžiadanú ...

  Článok 76

  V prípade, že sa vydaná osoba akýmkoľvek spôsobom vyhne trestnému konaniu alebo výkonu trestu ...

  Článok 77

  Dožadujúca zmluvná strana bezodkladne oznámi dožiadanej zmluvnej strane výsledky trestného konania ...

  Článok 78

  (1)

  Zmluvná strana na žiadosť druhej zmluvnej strany povolí cez svoje územie prevoz osôb, ktoré vydal ...

  (2)

  Žiadosť o povolenie prevozu sa podáva a vybavuje rovnakým spôsobom ako žiadosť o vydanie.

  (3)

  Dožiadaná zmluvná strana vykoná prevoz takým spôsobom, ktorý považuje za najvhodnejší.

  (4)

  Súhlas na prevoz nie je potrebný, ak ide o prelet bez medzipristátia.

  Článok 79

  Náklady vydania nesie zmluvná strana, na území ktorej vznikli. Náklady prevozu nesie zmluvná strana, ...

  TRETIA HLAVA

  Článok 80

  (1)

  Ak je osoba predvolaná ako svedok vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody na území dožiadanej ...

  (2)

  Ak vznikne nutnosť vypočuť ako svedka osobu zbavenú slobody na území tretieho štátu, príslušné ...

  Článok 81

  (1)

  Veci, ktoré páchateľ získal súdne trestným činom, pre ktorý sa žiada o jeho vydanie, alebo ...

  (2)

  Dožiadaná zmluvná strana môže dočasne odložiť vydanie žiadaných vecí, ak sú potrebné v ...

  (3)

  Práva tretích osôb k veciam, ktoré boli vydané druhej zmluvnej strane, zostávajú nedotknuté. ...

  (4)

  V prípade vydania vecí podľa predchádzajúcich odsekov sa nepoužijú predpisy obmedzujúce vývoz ...

  Oznamovanie odsúdenia
  Článok 82

  Zmluvné strany si navzájom podávajú správy o právoplatných rozsudkoch v trestných veciach, ktoré ...

  Článok 83

  Na základe odôvodnenej žiadosti si zmluvné strany podávajú aj správy o právoplatných rozsudkoch ...

  Článok 84

  Zmluvné strany si na základe žiadosti zasielajú podľa možností odtlačky prstov odsúdených ...

  Článok 85

  Zmluvné strany si na základe žiadosti zasielajú úplné informácie z registra trestov o štátnych ...

  ŠTVRTÁ ČASŤ

  Článok 86

  Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť tridsiatym dňom po výmene ratifikačných ...

  Článok 87

  Táto zmluva sa uzaviera na päť rokov. Jej platnosť sa predlžuje vždy na ďalších päť rokov, ...

  Článok 88

  (1)

  Dňom, ktorým táto zmluva nadobudne platnosť, stratí platnosť Zmluva medzi Československou socialistickou ...

  (2)

  Ak platné zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou odkazujú ...

  Táto zmluva bola spísaná vo Varšave dňa 21. decembra 1987 vo dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom ...

  Na dôkaz toho uvedení splnomocnenci túto zmluvu podpísali a opatrili pečaťami.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore