Podzákonné predpisy k predpisu 650/2004

 1. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zápisoch do registra sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia 100/2007 účinný od 15.03.2007 do 31.12.2009
 2. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde 15/2014 účinný od 01.02.2014
 3. platnýVyhláška o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 161/2012 účinný od 15.06.2012
 4. platnýVyhláška o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 179/2012 účinný od 01.07.2012
 5. platnýRek. vyhláška o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 217/2005 účinný od 01.07.2009
 6. platnýVyhláška o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov 246/2009 účinný od 01.07.2009
 7. platnýVyhláška o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 270/2009 účinný od 01.08.2009
 8. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje obsah, forma a štruktúra výpisu z osobného účtu účastníka doplnkového dôchodkového sporenia a poberateľa dávky doplnkového dôchodkového sporenia 504/2013 účinný od 01.01.2014
 9. platnýVyhláška ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska 523/2008 účinný od 01.01.2009
 10. platnýVyhláška o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou 546/2009 účinný od 01.01.2010
 11. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 600/2005 účinný od 31.12.2005 do 01.07.2012
 12. platnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z.z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metodách a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 605/2006 účinný od 01.12.2006
 13. platnýVyhláška o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu 74/2009 účinný od 15.03.2009
 14. platnýVyhláška o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 75/2009 účinný od 15.03.2009
 15. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodcovskej spoločnosti 773/2004 účinný od 01.01.2005 do 15.06.2012
MENU
Hore