Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 217/2005 účinný od 01.07.2009

Platnosť od: 27.05.2005
Účinnosť od: 01.07.2009
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Správa finančných trhov, Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 217/2005 účinný od 01.07.2009
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 217/2005 s účinnosťou od 01.07.2009 na základe 246/2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 6 a § 55 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. ...

Vlastné zdroje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
§ 1

Vlastné zdroje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „vlastné zdroje“) tvorí súčet základných ...

§ 2
(1)

Základné vlastné zdroje tvorí súčet položiek vytvárajúcich ich hodnotu znížený o súčet položiek znižujúcich ...

(2)

Položkami vytvárajúcimi hodnotu základných vlastných zdrojov sú:

a)
splatené základné imanie,
b)
emisné ážio,
c)
rezervný fond1) a ostatné fondy tvorené zo zisku po zdanení okrem tých fondov, ktoré majú povahu záväzku, ...
d)
ostatné kapitálové fondy okrem oceňovacieho rozdielu z prepočtu majetkových cenných papierov a vkladov ...
e)
nerozdelený zisk minulých rokov.
(3)

Položkami znižujúcimi hodnotu základných vlastných zdrojov sú:

a)
účtovná hodnota vlastných akcií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť ...
b)
dlhodobý nehmotný majetok, najmä zriaďovacie výdavky doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a čistá účtovná ...
c)
strata bežného účtovného obdobia a neuhradená strata z minulých rokov,
d)
účtovná hodnota vkladu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do základného imania akcionára doplnkovej ...
e)
dobré meno (goodwill), ak je jeho zostatok aktívny.
§ 3
(1)

Dodatkové vlastné zdroje tvoria podriadené dlhy, ktorých zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden ...

a)
zmluva o podriadenom dlhu je uzavretá na dobu určitú,
b)
peňažné prostriedky v celom dohodnutom objeme boli poskytnuté doplnkovej dôchodkovej spoločnosti najmenej ...
c)
v zmluve o podriadenom dlhu sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky ustanovenia o
1.
záväzku podriadenosti,
2.
možnosti meniť alebo dopĺňať ustanovenie o záväzku podriadenosti, alebo od tohto záväzku odstúpiť,
3.
možnosti odstúpiť od zmluvy o podriadenom dlhu,
4.
možnosti započítania podriadeného dlhu s pohľadávkami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
5.
možnosti zabezpečenia podriadeného dlhu,
6.
možnosti pristúpiť k podriadenému dlhu alebo ho prevziať,
7.
zániku zmluvy o podriadenom dlhu,
8.
možnosti meniť čas platnosti zmluvy o podriadenom dlhu.
(2)

Podriadené dlhy podľa odseku 1 tvoria dodatkové vlastné zdroje vo výške

a)
100 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako päť rokov,
b)
80 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako štyri roky, ale nepresahuje ...
c)
60 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako tri roky, ale nepresahuje ...
d)
40 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako dva roky, ale nepresahuje ...
e)
20 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok, ale nepresahuje ...
(3)

Postupné znižovanie výšky hodnôt podriadených dlhov podľa odseku 2 sa nepoužije, ak je písomne zmluvne ...

(4)

Podriadeným dlhom sa na účely tejto vyhlášky rozumie úver alebo pôžička prijatá doplnkovou dôchodkovou ...

(5)

Dodatkové vlastné zdroje sú súčasťou vlastných zdrojov najviac do hodnoty základných vlastných zdrojov. ...

§ 4
(1)

Súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov sa znižuje o

a)
súčet čistých účtovných hodnôt
1.
vkladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do základného imania finančných inštitúcií podľa § 29 ods. ...
2.
podriadených pohľadávok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči finančným inštitúciám podľa prvého bodu, ...
b)
súčet čistých účtovných hodnôt
1.
vkladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do základného imania finančných inštitúcií podľa § 29 ods. ...
2.
podriadených pohľadávok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré sú iné ako podriadené pohľadávky uvedené ...
c)
súčet čistých účtovných hodnôt
1.
majetkových účastí3) v poisťovniach,4) zaisťovniach5) a finančných holdingových inštitúciách v oblasti ...
2.
podriadených pohľadávok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči poisťovniam,4) zaisťovniam5) a finančným ...
(2)

Podriadenou pohľadávkou sa na účely tejto vyhlášky rozumie pohľadávka doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ...

§ 5

Položky vlastných zdrojov podľa § 2 až 4 sa zahrnú do výpočtu vlastných zdrojov až po odpočítaní prípadných ...

§ 6

Splnenie podmienky o primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sa preukazuje ...

§ 7

Spôsob určenia hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde upravuje osobitný predpis.8)

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2005.

v z. Vladimil Podstránsky v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 217/2005 Z. z.

  VZOR

  Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

  Prevziať prílohu - Vzor

Poznámky

 • 1)  § 67 Obchodného zákonníka.
 • 2)  § 7 ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...
 • 3)  § 43 ods. 5 písm. m) zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 4)  § 4 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 11 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 6)  43 ods. 5 písm. i) zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 645/2004 Z. z.
 • 7)  Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 8)  Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 246/2009 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore