Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 182/2019 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 20.06.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 182/2019 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 182/2019 s účinnosťou od 01.01.2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska ...

Čl. I

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým ...

1.

V § 4 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri určení veku účastníka podľa odseku 2 sa ...

2.

V § 4 ods. 2 písm. f) druhom bode sa nad slovom „vek“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „2)“. ...

3.

V prílohe č. 1 časti II. „VYSVETLIVKY NA VYPĹŇANIE“ písm. k) sa vypúšťajú slová „písm. ...

4.

V prílohe č. 1 časti II. „VYSVETLIVKY NA VYPĹŇANIE“ písm. l) sa na konci pripája táto veta: ...

5.

Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k opatreniu č. 295/2018 Z. z. PREDPOKLADANÝ VEK ÚČASTNÍKA POTREBNÝ NA SPLNENIE ...

6.

V prílohe č. 5 časti II. „VYSVETLIVKY NA VYPĹŇANIE“ písm. k) sa vypúšťajú slová „písm. ...

7.

V prílohe č. 5 časti II. „VYSVETLIVKY NA VYPĹŇANIE“ písm. l) sa na konci pripája táto veta: ...

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019, okrem čl. I bodov 3, 4, 6 a 7, ktoré nadobúdajú ...

Ján Richter v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore