Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia 296/2018 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 22.10.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia 296/2018 účinný od 01.01.2019
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 296/2018 s účinnosťou od 01.01.2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 66b ods. 1 zákona č. ...

§ 1
Obsah a štruktúra informácie o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia
(1)

Obsah a štruktúra informácie o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „informácia ...

(2)

Informácia o dávkach sa uvádza bez použitia odbornej terminológie, zrozumiteľne a obsahovo a pojmovo ...

§ 2
Lehoty a forma poskytovania informácie o dávkach
(1)

Informácia o dávkach sa zasiela účastníkovi doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník“) ...

a)
ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom účastník dovŕši vek uvedený v dávkovom ...
b)
v ktorom účastník dovŕši vek o tri roky nižší ako vek podľa osobitného predpisu,1) ak súčasťou ...
(2)

Informácia o dávkach podľa odseku 1 sa zasiela účastníkovi

a)
v elektronickej podobe na poslednú známu adresu elektronickej pošty a sprístupňuje sa prostredníctvom ...
b)
v listinnej podobe na
1.
ním uvedenú adresu, ak doplnková dôchodková spoločnosť neeviduje adresu elektronickej pošty ...
2.
poslednú známu adresu trvalého pobytu účastníka, ak nemožno postupovať podľa prvého bodu.
(3)

V informácii o dávkach zasielaných v elektronickej podobe sa môže použiť hypertextové prepojenie ...

(4)

Za hypertextové prepojenie sa na účely tohto opatrenia považuje zvýraznený text uvedený v informácii ...

§ 3
Podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie informácie o dávkach

Ku dňu účinnosti zmeny všeobecne záväzného právneho predpisu súvisiacej s dávkami vyplácanými ...

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Ján Richter v. r.

Prílohy

    Príloha k opatreniu č. 296/2018 Z. z.

    Prevziať prílohu - Informácia o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia

Poznámky

  • 1)  § 4 ods. 2 opatrenia č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore