Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 568/2006 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2009

Platnosť od: 20.10.2006
Účinnosť od: 01.01.2009
Účinnosť do: 31.12.2009
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Štatistiky, Zmluvné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 568/2006 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2009
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 568/2006 s účinnosťou od 01.01.2009 na základe 523/2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom ...

Národná banka Slovenska podľa § 67 ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení ...

§ 1
Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a polročná správa o hospodárení ...
a)

informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného ...

1.

stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných ...

2.

hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,

3.

stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska,

4.

stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska,

5.

stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska,

6.

stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v ...

7.

stave splatnosti majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,

8.

úrokovej citlivosti majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,

b)

bilanciu aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného ...

c)

výkaz nákladov a výnosov doplnkového dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného ...

§ 2
Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a polročná ...
a)

bilanciu aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného ...

b)

výkaz nákladov a výnosov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za príslušné obdobie podľa vzoru ...

c)

informáciu o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch doplnkovej dôchodkovej ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Ivan Šramko v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore