Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou 546/2009 účinný od 01.01.2010


Platnosť od: 19.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Správa finančných trhov, Štatistiky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou 546/2009 účinný od 01.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 546/2009 s účinnosťou od 01.01.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Národnej banky Slovenska

o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

Národná banka Slovenska podľa § 65 ods. 14 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom ...

§ 1
(1)

Ročná správa a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ...

a)

Dds (KL) 34-02 Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe ...

b)

Dds (HNS) 35-02 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ...

c)

Dds (SUV) 38-02 Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorého vzor je uvedený ...

d)

Dds (VZS) 39-02 Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorého vzor je uvedený ...

e)

Dds (UZ) 40-02 Účtovná závierka doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorej vzor je uvedený v ...

f)

Skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej ...

(2)

Ročná správa a polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, skrátená ...

a)

Dfo (HNS) 41-02 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu, ktorého ...

b)

Dfo (HMF) 11-02 Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorého vzor je uvedený ...

c)

Dfo (PU) 47-02 Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok, ktorého vzor je uvedený ...

d)

Dfo (PAS) 42-02 Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu, ktorého vzor je uvedený v prílohe ...

e)

Dfo (VVN) 43-02 Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu, ktorého vzor je uvedený ...

f)

Dfo (UZ) 44-02 Účtovná závierka doplnkového dôchodkového fondu, ktorej vzor je uvedený v prílohe ...

g)

Skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom ...

§ 2
(1)

Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a), b) a e) a § 1 ods. 2 písm. a), b), c) a f) sa predkladajú písomne ...

(2)

Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a d) a § 1 ods. 2 písm. d) a e) sa predkladajú elektronicky ...

(3)

Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. f) a § 1 ods. 2 písm. g) sa zverejňujú v periodickej tlači s ...

§ 3

Výkazy za rok 2009, ktoré sa predkladajú v roku 2010, sa zostavia podľa právnych predpisov účinných ...

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 568/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah ročnej ...

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ivan Šramko v. r.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 546/2009 Z. z.

VZOR

Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Prevziať prílohu - Príloha 01

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 1

1. V časti „Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti“ sa uvádza názov doplnkovej dôchodkovej ...

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. V časti „Akcionári DDS s podielom nad 1% upísaného základného imania“

v stĺpci „IČO akcionára/r. č./dátum narodenia“ sa uvádza identifikačné číslo právnickej ...

v stĺpci „Vlastnený podiel na upísanom základnom imaní DDS v %“ sa uvádza údaj v percentách ...

v stĺpci „Podiel hodnoty vlastnených akcií k základnému imaniu akcionára v %“ sa uvádza údaj ...

5. V časti „Osoby s kvalifikovanou účasťou na DDS podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona“ v stĺpci ...

v stĺpci „Druh podielu“ sa uvádza „P“ pre priamy podiel alebo „N“ pre nepriamy podiel,

v stĺpci „Iné“ sa uvádza typ kontroly podľa § 8 písm. h) druhého až štvrtého bodu zákona ...

6. V časti „DLHODOBÉ ZDROJE“ sa uvádzajú zdroje so splatnosťou dlhšou ako jeden rok.

7. V časti „KRÁTKODOBÉ ZDROJE“ sa uvádzajú zdroje so splatnosťou do jedného roka.

8. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, ...

9. Osoba, ktorá výkaz vypracovala, je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS ...

10. Použité skratky

Skratka Opis ISIN identifikačné číslo cenného papiera IČE identifikačné číslo emitenta  IČO ...

Príloha č. 2 k vyhláške č. 546/2009 Z. z.

VZOR

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Prevziať prílohu - Príloha 02

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 2

1. V časti „Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti“ sa uvádza názov doplnkovej dôchodkovej ...

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. Výkaz sa predkladá ako výkaz s ľubovoľnou prílohou vo forme MS Excel dokumentu, MS Word dokumentu ...

5. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, ...

6. Osoba, ktorá výkaz vypracovala, je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS ...

7. Použité skratky

Skratka Opis DDS doplnková dôchodková spoločnosť

Príloha č. 3 k vyhláške č. 546/2009 Z. z.

VZOR

Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Prevziať prílohu - Príloha 03

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 3

1. V časti „Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti“ sa uvádza názov doplnkovej dôchodkovej ...

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. Obsahová náplň jednotlivých položiek výkazu je vymedzená medzinárodnými účtovnými štandardmi ...

5. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, ...

6. Osoba, ktorá výkaz vypracovala, je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS ...

7. Použité skratky

Skratka Opis č. r. číslo riadka tis. tisíc DDS doplnková dôchodková spoločnosť

Príloha č. 4 k vyhláške č. 546/2009 Z. z.

VZOR

Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Prevziať prílohu - Príloha 04

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 4

1. V časti „Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti“ sa uvádza názov doplnkovej dôchodkovej ...

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. Obsahová náplň jednotlivých položiek výkazu je vymedzená medzinárodnými účtovnými štandardmi ...

5. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, ...

6. Osoba, ktorá výkaz vypracovala, je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS ...

7. Použité skratky

Skratka Opis č. r. číslo riadka tis. tisíc DDS doplnková dôchodková spoločnosť

Príloha č. 5 k vyhláške č. 546/2009 Z. z.

VZOR

Účtovná závierka doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Prevziať prílohu - Príloha 05

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 5

1. V časti „Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti“ sa uvádza názov doplnkovej dôchodkovej ...

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. Výkaz sa predkladá ako výkaz s ľubovoľnou prílohou vo forme MS Excel dokumentu, MS Word dokumentu ...

5. Obsahová náplň jednotlivých položiek účtovnej závierky je vymedzená medzinárodnými účtovnými ...

6. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, ...

7. Osoba, ktorá výkaz vypracovala, je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS ...

8. Použité skratky

Skratka Opis DDS doplnková dôchodková spoločnosť

Príloha č. 6 k vyhláške č. 546/2009 Z. z.

VZOR

Skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej ...

Prevziať prílohu - Príloha 06

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 6

1. V časti „Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti“ sa uvádza názov doplnkovej dôchodkovej ...

2. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

3. V stĺpci „Hodnota v tis. eur v roku R“ sa uvádza hodnota v tisícoch eur v príslušnom kalendárnom ...

4. V stĺpci „Hodnota v tis. eur v roku (R-1)“ sa uvádza hodnota v tisícoch eur jedného roka ...

5. V stĺpci „Hodnota v tis. eur v roku (R-2)“ sa uvádza hodnota v tisícoch eur dvoch rokov predchádzajúcich ...

6. Použité skratky

Skratka Opis č. r. číslo riadka tis. tisíc.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 546/2009 Z. z.

VZOR

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu

Prevziať prílohu - Príloha 07

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 7

1. V časti „Názov doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového ...

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. Výkaz sa predkladá ako výkaz s ľubovoľnou prílohou vo forme MS Excel dokumentu, MS Word dokumentu ...

5. Hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky znázornené v grafe sa vykazujú v eurách k poslednému ...

6. Grafické zobrazenie sa považuje za názorné, ak je z neho zrejmý vývoj hodnoty doplnkovej dôchodkovej ...

7. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze. ...

8. Osoba, ktorá výkaz vypracovala, je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS ...

9. Použité skratky

Skratka Opis DDS doplnková dôchodková spoločnosť

Príloha č. 8 k vyhláške č. 546/2009 Z. z.

VZOR

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Prevziať prílohu - Príloha 08

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 8

1. V časti „Názov doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového ...

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze ...

5. Osoba, ktorá výkaz vypracovala, je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS ...

6. V časti „Členenie podľa sektorového hľadiska“ sa jednotlivé finančné nástroje v majetku ...

7. Použité skratky

Skratka Opis č. r. číslo riadka tis. tisíc IS STATUS DFT informačný systém Národnej banky ...

Príloha č. 9 k vyhláške č. 546/2009 Z. z.

VZOR

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Prevziať prílohu - Príloha 09

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 9

1. V časti „Názov doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového ...

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. V stĺpci „aktívny“ sa uvádza taký účastník alebo poberateľ dávky, za ktorého bol platiteľom ...

5. V stĺpci „Pasívny“ sa uvádza taký účastník alebo poberateľ dávky, za ktorého nebol ...

6. Ak má účastník uzatvorených s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou viacero účastníckych ...

7. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, ...

8. Osoba, ktorá výkaz vypracovala, je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS ...

9. Použité skratky

Skratka Opis DDS doplnková dôchodková spoločnosť

Príloha č. 10 k vyhláške č. 546/2009 Z. z.

VZOR

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Prevziať prílohu - Príloha 10

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 10

1. V časti „Názov doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového ...

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. Obsahová náplň jednotlivých položiek výkazu je vymedzená opatrením Ministerstva financií ...

5. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze ...

6. Osoba, ktorá výkaz vypracovala, je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS ...

7. Použité skratky

Skratka Opis č. r. číslo riadka tis. tisíc DDS doplnková dôchodková spoločnosť

Príloha č. 11 k vyhláške č. 546/2009 Z. z.

VZOR

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Prevziať prílohu - Príloha 11

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 11

1. V časti „Názov doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového ...

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. Obsahová náplň jednotlivých položiek výkazu je vymedzená opatrením Ministerstva financií ...

5. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze ...

6. Osoba, ktorá výkaz vypracovala, je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS ...

7. Použité skratky

Skratka Opis č. r. číslo riadka tis. tisíc DDS doplnková dôchodková spoločnosť

Príloha č. 12 k vyhláške č. 546/2009 Z. z.

VZOR

Účtovná závierka doplnkového dôchodkového fondu

Prevziať prílohu - Príloha 12

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 12

1. V časti „Názov doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového ...

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. Výkaz sa predkladá ako výkaz s ľubovoľnou prílohou vo forme MS Excel dokumentu, MS Word dokumentu ...

5. Jednotlivé súčasti účtovnej závierky a obsahová náplň položiek účtovnej závierky sú ...

6. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze ...

7. Osoba, ktorá výkaz vypracovala, je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS ...

8. Použité skratky

Skratka Opis DDS doplnková dôchodková spoločnosť

Príloha č. 13 k vyhláške č. 546/2009 Z. z.

VZOR

Skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom ...

Prevziať prílohu - Príloha 13

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 13

1. V časti „Názov doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového ...

2. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

3. V stĺpci „Hodnota v tis. eur v roku R“ sa uvádza hodnota v tisícoch eur v príslušnom kalendárnom ...

4. V stĺpci „Hodnota v tis. eur v roku (R-1)“ sa uvádza hodnota v tisícoch eur jedného roka ...

5. V stĺpci „Hodnota v tis. eur v roku (R-2)“ sa uvádza hodnota v tisícoch eur dvoch rokov predchádzajúcich ...

6. Použité skratky

Skratka Opis č. r. číslo riadka tis. tisíc

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore