Vyhláška Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 161/2012 účinný od 15.06.2012

Platnosť od: 06.06.2012
Účinnosť od: 15.06.2012
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 161/2012 účinný od 15.06.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 161/2012 s účinnosťou od 15.06.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej ...

Národná banka Slovenska podľa § 23 ods. 9 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení ...

§ 1
(1)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona sa preukazuje predložením výpisu z bežného ...

(2)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona sa preukazuje predložením dokladov o pôvode ...

a)

fyzická osoba

1.

prehľadom o majetkovej situácii a finančnej situácii zakladateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu ...

2.

písomnou informáciou o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov tvoriacich vklady zakladateľa ...

3.

výpismi o stavoch na účtoch zakladateľa v bankách1), pobočkách zahraničných bánk2) a zahraničných ...

4.

dokladom o príjme zakladateľa, ktorý je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného ...

5.

písomným vyhlásením zakladateľa o tom, že finančné prostriedky tvoriace vklady vložené do ...

b)

fyzická osoba podnikateľ

1.

prehľadom o majetkovej situácii a finančnej situácii zakladateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu ...

2.

výpisom z obchodného registra alebo výpisom zo živnostenského registra zakladateľa nie starším ...

3.

písomnou informáciou o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov zakladateľa tvoriacich ...

4.

výpismi o stavoch na účtoch zakladateľa v bankách1), pobočkách zahraničných bánk2) a zahraničných ...

5.

daňovým priznaním zakladateľa k dani z príjmov4) najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri ...

6.

účtovnými závierkami zakladateľa overenými audítorom, ak takému overeniu podliehajú, za bezprostredne ...

7.

písomným vyhlásením zakladateľa o tom, že finančné prostriedky tvoriace vklady vložené do ...

c)

právnická osoba

1.

prehľadom o majetkovej situácii a finančnej situácii zakladateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu ...

2.

výpisom z obchodného registra alebo iným dokladom vydaným príslušným orgánom preukazujúcim ...

3.

písomnou informáciou o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov zakladateľa tvoriacich ...

4.

účtovnými závierkami zakladateľa overenými audítorom, ak podliehajú takému overeniu, spolu ...

5.

výpismi o stavoch na účtoch zakladateľa v bankách1), pobočkách zahraničných bánk2) a zahraničných ...

6.

písomným vyhlásením zakladateľa o tom, že finančné prostriedky tvoriace vklady vložené do ...

7.

ratingovým hodnotením zakladateľa, ak bolo vypracované za obdobie bezprostredne predchádzajúcich ...

(3)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona sa preukazuje predložením

a)

dokladov podľa odseku 2 o osobách s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ...

b)

zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením ...

c)

zoznamu obsahujúceho meno, priezvisko a trvalý pobyt blízkych osôb7) k fyzickým osobám s kvalifikovanou ...

d)

zoznamu právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením ...

e)

zoznamu obsahujúceho meno, priezvisko a trvalý pobyt blízkych osôb7) členov štatutárneho orgánu ...

f)

zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, ...

1.

fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti kvalifikovanú účasť ...

2.

právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti kvalifikovanú ...

g)

zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla ...

h)

písomnej informácie o administratívnych sankciách uložených osobe s kvalifikovanou účasťou ...

i)

písomnej informácie o tom, či osobe s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

j)

písomného vyhlásenia osoby s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, že ...

(4)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. d) zákona sa pri fyzických osobách navrhovaných za ...

a)

dokladov o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi navrhovaných osôb, ktoré potvrdzujú, že navrhované ...

b)

stručného odborného životopisu navrhovaných osôb,

c)

výpisu z registra trestov navrhovaných osôb nie staršieho ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,5) ...

d)

písomného vyhlásenia navrhovaných osôb o tom, že sú dôveryhodnými fyzickými osobami podľa ...

(5)

Splnenie podmienok podľa § 23 ods. 1 písm. e) a f) zákona sa preukazuje predložením grafického ...

(6)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. g) zákona sa preukazuje predložením dokladov potvrdzujúcich, ...

a)

zakladateľskej listiny alebo zakladateľskej zmluvy,

b)

návrhu stanov,

c)

listu vlastníctva, zmluvy o nájme alebo zmluvy o budúcej zmluve preukazujúcej vznik vlastníckeho ...

d)

iného obdobného dokladu preukazujúceho splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. g) zákona.

(7)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. h) zákona sa preukazuje predložením návrhu stanov ...

(8)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. i) zákona sa preukazuje predložením

a)

opisu technického vybavenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej ...

b)

návrhov vnútorných predpisov a postupov upravujúcich bezpečnosť systému prenosu údajov, spôsob ...

c)

dokladov preukazujúcich vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo k jej časti alebo oprávnenie užívať ...

(9)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. j) zákona sa preukazuje predložením

a)

návrhov vnútorných predpisov a postupov na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania ...

1.

organizačnej štruktúry a organizačného poriadku,

2.

vnútorného predpisu o postupe pri vybavovaní sťažností účastníkov a poberateľov dávok,

3.

vnútorného predpisu o systéme vnútornej kontroly,

4.

vnútorného predpisu o konflikte záujmov a o postupoch zamedzujúcich využívanie dôverných informácií, ...

5.

programu činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,9)

6.

vnútorného predpisu o spôsobe vedenia účtovníctva,

7.

registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu podľa osobitného predpisu10) týkajúceho sa najmä ...

8.

postupov na sledovanie a dodržiavanie primeranosti vlastných zdrojov,

b)

návrhov vnútorných predpisov a postupov na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti doplnkovej dôchodkovej ...

1.

vnútorného predpisu o pravidlách činnosti vo vzťahu k účastníkom vrátane vzoru tlačív používaných ...

2.

vnútorného predpisu o rozsahu oprávnenia zamestnancov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pri správe ...

3.

investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu na obdobie prvých dvanástich mesiacov od ...

4.

opatrení a postupov súvisiacich s odbornou starostlivosťou,

5.

vnútorného predpisu o systéme riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti doplnkovej dôchodkovej ...

6.

vnútorného predpisu o postupoch zamedzujúcich manipuláciu kurzov cenných papierov.

(10)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. k) zákona sa preukazuje predložením

a)

informácie o budúcom depozitárovi doplnkových dôchodkových fondov s uvedením obchodného mena, ...

b)

informácie o vedúcom zamestnancovi budúceho depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti ...

c)

stručného odborného životopisu a dokladov o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúceho zamestnanca ...

d)

návrhu písomnej zmluvy o výkone činnosti depozitára, ktorú doplnková dôchodková spoločnosť ...

(11)

Splnenie podmienok podľa § 23 ods. 1 písm. l) až n) zákona sa preukazuje predložením návrhov ...

§ 2

Doklady uvedené v § 1 sa predkladajú v súlade s § 23 ods. 14 zákona a osobitným zákonom.11)

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 773/2004 ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2012.

v z. Viliam Ostrožlík v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2)  § 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 3)  § 2 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 4)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 6)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...
 • 7)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 8)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...
 • 9)  § 20 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z.
 • 10)  § 16 a 17 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ...
 • 11)  § 16 ods. 4 a 5 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore