Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 161/2012 účinný od 15.06.2012


Platnosť od: 06.06.2012
Účinnosť od: 15.06.2012
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 161/2012 účinný od 15.06.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 161/2012 s účinnosťou od 15.06.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Národnej banky Slovenska

o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej ...

Národná banka Slovenska podľa § 23 ods. 9 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení ...

§ 1
(1)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona sa preukazuje predložením výpisu z bežného ...

(2)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona sa preukazuje predložením dokladov o pôvode ...

a)

fyzická osoba

1.

prehľadom o majetkovej situácii a finančnej situácii zakladateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu ...

2.

písomnou informáciou o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov tvoriacich vklady zakladateľa ...

3.

výpismi o stavoch na účtoch zakladateľa v bankách1), pobočkách zahraničných bánk2) a zahraničných ...

4.

dokladom o príjme zakladateľa, ktorý je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného ...

5.

písomným vyhlásením zakladateľa o tom, že finančné prostriedky tvoriace vklady vložené do ...

b)

fyzická osoba podnikateľ

1.

prehľadom o majetkovej situácii a finančnej situácii zakladateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu ...

2.

výpisom z obchodného registra alebo výpisom zo živnostenského registra zakladateľa nie starším ...

3.

písomnou informáciou o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov zakladateľa tvoriacich ...

4.

výpismi o stavoch na účtoch zakladateľa v bankách1), pobočkách zahraničných bánk2) a zahraničných ...

5.

daňovým priznaním zakladateľa k dani z príjmov4) najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri ...

6.

účtovnými závierkami zakladateľa overenými audítorom, ak takému overeniu podliehajú, za bezprostredne ...

7.

písomným vyhlásením zakladateľa o tom, že finančné prostriedky tvoriace vklady vložené do ...

c)

právnická osoba

1.

prehľadom o majetkovej situácii a finančnej situácii zakladateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu ...

2.

výpisom z obchodného registra alebo iným dokladom vydaným príslušným orgánom preukazujúcim ...

3.

písomnou informáciou o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov zakladateľa tvoriacich ...

4.

účtovnými závierkami zakladateľa overenými audítorom, ak podliehajú takému overeniu, spolu ...

5.

výpismi o stavoch na účtoch zakladateľa v bankách1), pobočkách zahraničných bánk2) a zahraničných ...

6.

písomným vyhlásením zakladateľa o tom, že finančné prostriedky tvoriace vklady vložené do ...

7.

ratingovým hodnotením zakladateľa, ak bolo vypracované za obdobie bezprostredne predchádzajúcich ...

(3)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona sa preukazuje predložením

a)

dokladov podľa odseku 2 o osobách s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ...

b)

zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením ...

c)

zoznamu obsahujúceho meno, priezvisko a trvalý pobyt blízkych osôb7) k fyzickým osobám s kvalifikovanou ...

d)

zoznamu právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením ...

e)

zoznamu obsahujúceho meno, priezvisko a trvalý pobyt blízkych osôb7) členov štatutárneho orgánu ...

f)

zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, ...

1.

fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti kvalifikovanú účasť ...

2.

právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti kvalifikovanú ...

g)

zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla ...

h)

písomnej informácie o administratívnych sankciách uložených osobe s kvalifikovanou účasťou ...

i)

písomnej informácie o tom, či osobe s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

j)

písomného vyhlásenia osoby s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, že ...

(4)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. d) zákona sa pri fyzických osobách navrhovaných za ...

a)

dokladov o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi navrhovaných osôb, ktoré potvrdzujú, že navrhované ...

b)

stručného odborného životopisu navrhovaných osôb,

c)

výpisu z registra trestov navrhovaných osôb nie staršieho ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,5) ...

d)

písomného vyhlásenia navrhovaných osôb o tom, že sú dôveryhodnými fyzickými osobami podľa ...

(5)

Splnenie podmienok podľa § 23 ods. 1 písm. e) a f) zákona sa preukazuje predložením grafického ...

(6)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. g) zákona sa preukazuje predložením dokladov potvrdzujúcich, ...

a)

zakladateľskej listiny alebo zakladateľskej zmluvy,

b)

návrhu stanov,

c)

listu vlastníctva, zmluvy o nájme alebo zmluvy o budúcej zmluve preukazujúcej vznik vlastníckeho ...

d)

iného obdobného dokladu preukazujúceho splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. g) zákona.

(7)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. h) zákona sa preukazuje predložením návrhu stanov ...

(8)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. i) zákona sa preukazuje predložením

a)

opisu technického vybavenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej ...

b)

návrhov vnútorných predpisov a postupov upravujúcich bezpečnosť systému prenosu údajov, spôsob ...

c)

dokladov preukazujúcich vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo k jej časti alebo oprávnenie užívať ...

(9)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. j) zákona sa preukazuje predložením

a)

návrhov vnútorných predpisov a postupov na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania ...

1.

organizačnej štruktúry a organizačného poriadku,

2.

vnútorného predpisu o postupe pri vybavovaní sťažností účastníkov a poberateľov dávok,

3.

vnútorného predpisu o systéme vnútornej kontroly,

4.

vnútorného predpisu o konflikte záujmov a o postupoch zamedzujúcich využívanie dôverných informácií, ...

5.

programu činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,9)

6.

vnútorného predpisu o spôsobe vedenia účtovníctva,

7.

registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu podľa osobitného predpisu10) týkajúceho sa najmä ...

8.

postupov na sledovanie a dodržiavanie primeranosti vlastných zdrojov,

b)

návrhov vnútorných predpisov a postupov na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti doplnkovej dôchodkovej ...

1.

vnútorného predpisu o pravidlách činnosti vo vzťahu k účastníkom vrátane vzoru tlačív používaných ...

2.

vnútorného predpisu o rozsahu oprávnenia zamestnancov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pri správe ...

3.

investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu na obdobie prvých dvanástich mesiacov od ...

4.

opatrení a postupov súvisiacich s odbornou starostlivosťou,

5.

vnútorného predpisu o systéme riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti doplnkovej dôchodkovej ...

6.

vnútorného predpisu o postupoch zamedzujúcich manipuláciu kurzov cenných papierov.

(10)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. k) zákona sa preukazuje predložením

a)

informácie o budúcom depozitárovi doplnkových dôchodkových fondov s uvedením obchodného mena, ...

b)

informácie o vedúcom zamestnancovi budúceho depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti ...

c)

stručného odborného životopisu a dokladov o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúceho zamestnanca ...

d)

návrhu písomnej zmluvy o výkone činnosti depozitára, ktorú doplnková dôchodková spoločnosť ...

(11)

Splnenie podmienok podľa § 23 ods. 1 písm. l) až n) zákona sa preukazuje predložením návrhov ...

§ 2

Doklady uvedené v § 1 sa predkladajú v súlade s § 23 ods. 14 zákona a osobitným zákonom.11)

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 773/2004 ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2012.

v z. Viliam Ostrožlík v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2)  § 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 3)  § 2 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 4)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 6)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...
 • 7)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 8)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...
 • 9)  § 20 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z.
 • 10)  § 16 a 17 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ...
 • 11)  § 16 ods. 4 a 5 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore