Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 295/2018 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2019

Platnosť od: 22.10.2018
Účinnosť od: 01.07.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 295/2018 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2019
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 295/2018 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 182/2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 66a ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Vzor výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia účastníka doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „výpis účastníka“), ktorý sa zasiela účastníkovi doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník“), je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

Vzor výpisu z osobného účtu a výkazu dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia poberateľa dávky doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „výpis poberateľa dávky“), ktorý sa zasiela poberateľovi dávky doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „poberateľ dávky“), je uvedený v prílohe č. 2.

Pravidlá na určenie prognózdôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia
§ 3
(1)

Výpis účastníka obsahuje prognózy dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „dôchodková dávka“), ktoré vychádzajú z možných ekonomických scenárov zahŕňajúcich pesimistický scenár, základný scenár a optimistický scenár.

(2)

Prognózy dôchodkových dávok sa zostavujú na základe

a)

príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) účastníka podľa odseku 3,

b)

príspevkov zamestnávateľa podľa odseku 4,

c)

sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona,

d)

syntetického ukazovateľa rizika1) doplnkového dôchodkového fondu účastníka,

e)

veku podľa § 4 ods. 2, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, alebo veku podľa § 4 ods. 2 a 4, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, a účastník má na osobnom dôchodkovom účte najmenej jeden príspevok označený zamestnávateľom spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona (ďalej len „riziková práca“),

f)

veku podľa § 4 ods. 3, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a veku podľa § 4 ods. 2,

g)

veku

1.

podľa § 4 ods. 3 a 4, ak ide účastníka uvedeného v § 86 ods. 1 prvej vete zákona a účastník má na osobnom dôchodkovom účte najmenej jeden príspevok označený zamestnávateľom spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu, a veku podľa § 4 ods. 2, alebo

2.

podľa § 4 ods. 3 a 5, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a účastník má na osobnom dôchodkovom účte najmenej jeden príspevok označený zamestnávateľom spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu, a veku podľa § 4 ods. 2,

h)

mesačného výnosu doplnkového dôchodkového fondu uvedeného v prílohe č. 4; ak je cieľom investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu uplatňovanie princípov životného cyklu investície postupným znižovaním rizika v závislosti od veku účastníka, mesačný výnos doplnkového dôchodkového fondu reprezentovaný kategóriou syntetického ukazovateľa rizika tohto doplnkového dôchodkového fondu, môže sa zohľadniť predpokladaný vývoj rizikového profilu, a to v závislosti od definovanej investičnej stratégie,

i)

ukazovateľa zníženia výnosnosti podľa prílohy č. 4,

j)

predpokladanej inflácie uvedenej v prílohe č. 4,

k)

predpokladanej dĺžky obdobia vyplácania dočasného doplnkového starobného dôchodku.

(3)

Príspevok účastníka je priemerná suma mesačných príspevkov účastníka za obdobie

a)

12 mesiacov predchádzajúcich dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona alebo

b)

od uzatvorenia účastníckej zmluvy do dňa podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona, ak má účastník uzatvorenú účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá výpis účastníka zasiela, kratšie ako od začiatku obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.

(4)

Príspevok zamestnávateľa je priemerná suma mesačných príspevkov zamestnávateľa za zamestnanca za obdobie

a)

12 mesiacov predchádzajúcich dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona alebo

b)

od začiatku obdobia, za ktoré zamestnávateľ platil príspevky, do dňa podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona, ak zamestnávateľ platil príspevky za obdobie kratšie ako od začiatku obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.

(5)

Vzorce na výpočet prognóz dôchodkových dávok sú uvedené v prílohe č. 4.

(6)

Pri výpočte prognóz dôchodkových dávok sa môže zohľadniť rast príspevkov, ak súčet priemernej sumy mesačných príspevkov účastníka a priemernej sumy mesačných príspevkov zamestnávateľa za zamestnanca vzrástol v posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch sledovaného obdobia v porovnaní s prvými 12 po sebe nasledujúcimi mesiacmi sledovaného obdobia najmenej o 5 % a súčet priemernej sumy týchto príspevkov vzrástol v sledovanom období medziročne najmenej dvakrát. Sledovaným obdobím je 60 po sebe nasledujúcich mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa výpis účastníka zasiela. Rast príspevkov podľa prvej vety sa vypočíta podľa vzorca č. 5 uvedeného v prílohe č. 4.

§ 4
(1)

Na účely určenia prognóz dôchodkových dávok sa použije vek účastníka podľa odsekov 2 až 5. Pri určení veku účastníka podľa odseku 2 sa nezohľadňuje počet vychovaných detí ani nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie a nároky vyplývajúce zo zaradenia služby do I. alebo II. kategórie funkcií.

(2)

Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení (ďalej len „účastnícka zmluva“), ktorej súčasťou nie je dávkový plán, a ktorý

a)

v roku 2019 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov,

b)

v roku 2020 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 8 kalendárnych mesiacov,

c)

v roku 2021 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 10 kalendárnych mesiacov,

d)

v roku 2022 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov,

e)

v roku 2023 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov a 2 kalendárne mesiace,

f)

v období piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré začína plynúť kalendárnym rokom, za ktorý sa výpis účastníka zasiela,

1.

nedovŕšil referenčný vek,2) je vek podľa roku jeho narodenia uvedený v prílohe č. 3,

2.

dovŕšil referenčný vek,2) je vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu.3)

(3)

Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, je vek potrebný na vznik nároku na doplnkový starobný dôchodok uvedený v jeho dávkovom pláne.

(4)

Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, alebo účastníka uvedeného v § 86 ods. 1 prvej vete zákona, je vek podľa § 17 ods. 1 zákona.

(5)

Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, je vek potrebný na vznik nároku na doplnkový výsluhový dôchodok uvedený v jeho dávkovom pláne.

§ 5 - Alternatívna prognóza dôchodkových dávok

Ak výpis účastníka obsahuje alternatívnu prognózu dôchodkových dávok, zostaví sa podľa § 3 ods. 2 až 6, pričom sa pri zostavovaní tejto prognózy vychádza z predpokladu, že sa

a)

zvýši príspevok účastníka podľa § 3 ods. 3,

b)

zvýši príspevok zamestnávateľa podľa § 3 ods. 4,

c)

použije mesačný výnos príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý je zaradený do inej kategórie syntetického ukazovateľa rizika podľa prílohy č. 4.

§ 6 - Prechodné ustanovenie

Ak doplnková dôchodková spoločnosť v roku 2019 neurčí sumu odplaty, nákladov a poplatkov podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2, doplnková dôchodková spoločnosť zasiela výpis účastníka podľa prílohy č. 5 a výpis poberateľa dávky podľa prílohy č. 6.

§ 7 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 504/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje obsah, forma a štruktúra výpisu z osobného účtu účastníka doplnkového dôchodkového sporenia a poberateľa dávky doplnkového dôchodkového sporenia.

§ 8

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Ján Richter v. r.

Prílohy

Poznámky

  • 1)

    § 66 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 1 ods. 2 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 15/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.

  • 2)

    § 65a ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z.

  • 3)

    § 65a ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore