Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde 38/2013 účinný od 01.03.2013

Platnosť od: 27.02.2013
Účinnosť od: 01.03.2013
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde 38/2013 účinný od 01.03.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 38/2013 s účinnosťou od 01.03.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia ...

Národná banka Slovenska podľa § 72 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení ...

Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku ...

1.

Nadpis § 2 znie: „Určenie hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde metódou ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa citácia „a § 83a ods. 1“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „§ 83a ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení ...

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2013.

v z. Ján Tóth v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore