Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Národnej banky Slovenska o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov 246/2009 účinný od 01.07.2012


Platnosť od: 26.06.2009
Účinnosť od: 01.07.2012
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Finančné právo, Kontrolné orgány, Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Národnej banky Slovenska o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov 246/2009 účinný od 01.07.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 246/2009 s účinnosťou od 01.07.2012 na základe 180/2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Národnej banky Slovenska

o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky ...

Národná banka Slovenska podľa § 72 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a ...

Čl. II

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej ...

1.

§ 7 znie:

„§ 7 Spôsob určenia hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde upravuje osobitný predpis.8)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 246/2009 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom ...

2.

V prílohe časti C. Primeranosť vlastných zdrojov riadok 11 znie: „Vlastné zdroje sú primerané [§ 33 ...

3.

V prílohe časti C. Primeranosť vlastných zdrojov riadok 12 znie: „Vlastné zdroje sú primerané [§ 33 ...

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2009.

Ivan Šramko v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

  Určenie hodnoty alikvotného úrokového výnosu

  Alikvotný úrokový výnos sa vypočíta podľa vzorca:

  AÚV = C.N.cont(t),

  kde

  AÚV – alikvotný úrokový výnos ku dňu ocenenia,

  C – kupónová sadzba pre aktuálne kupónové obdobie,

  N – menovitá hodnota finančného nástroja,

  t – počet dní od poslednej výplaty kupónu alebo počet dní od začiatku prvého kupónového obdobia, ...

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

  Určenie hodnoty peňažných prostriedkov na bežnom účte a na vkladovom účte

  ...

  Hodnota peňažných prostriedkov na bežnom účte a na vkladovom účte sa vypočíta podľa vzorca:

  kde

  Ci – peňažný tok v čase ti,

  ri – úroková sadzba, ktorou sa príslušný peňažný tok úročí,

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie dohodnutej v podmienkach vkladu,

  d – daň z príjmov vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

  Určenie teoretickej ceny dlhového cenného papiera

  (1)

  ...

  kde

  P – teoretická cena dlhového cenného papiera vrátane alikvotného úrokového výnosu,

  ri – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

  s – prémia za riziko určená podľa prílohy č. 16,

  N – menovitá hodnota dlhového cenného papiera,

  Ci – hodnota i-tého kupónu z dlhového cenného papiera; ak kupónová sadzba je odvodená zo sadzby medzibankového ...

  ti – počet dní do splatnosti i-tého kupónu z dlhového cenného papiera v dňoch,

  i – index budúceho kupónu z dlhového cenného papiera,

  n – počet budúcich kupónov z dlhového cenného papiera,

  tn – počet dní do splatnosti dlhového cenného papiera v dňoch,

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach príslušného dlhového cenného ...

  (2)

  ...

  kde

  P – teoretická cena dlhového cenného papiera vrátane alikvotného úrokového výnosu,

  ri – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

  s – prémia za riziko určená podľa prílohy č. 16,

  N – menovitá hodnota dlhového cenného papiera,

  Ci – hodnota i-tého kupónu z dlhového cenného papiera; ak kupónová sadzba je odvodená zo sadzby medzibankového ...

  ti – počet dní do splatnosti i-tého kupónu z dlhového cenného papiera v dňoch,

  i – index budúceho kupónu z dlhového cenného papiera,

  n – počet budúcich kupónov z dlhového cenného papiera,

  tn – počet dní do splatnosti dlhového cenného papiera v dňoch,

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach príslušného dlhového cenného ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

  Určenie teoretickej ceny nástroja peňažného trhu

  (1)

  ...

  kde

  P – teoretická cena pokladničnej poukážky,

  N – menovitá hodnota pokladničnej poukážky,

  r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

  t – počet dní do splatnosti pokladničnej poukážky,

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach.

  (2)

  Teoretická cena vkladového listu sa vypočíta postupom:

  a)

  ...

  b)

  ...

  kde

  N – nominálna hodnota vkladového listu,

  rvl – ročná úroková sadzba vkladového listu platná pre aktuálne obdobie v percentuálnom vyjadrení, ...

  r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

  t – celková doba splatnosti vkladového listu v dňoch,

  t* – doba do splatnosti vkladového listu v dňoch ku dňu ocenenia,

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

  Určenie teoretickej ceny forwardu

  (1)

  ...

  P = Ppoh – Pzav,

  kde

  P – teoretická cena forwardu,

  Ppoh – hodnota diskontovaných pohľadávok z forwardu,

  Pzav – hodnota diskontovaných záväzkov z forwardu,

  Fpoh – forwardová hodnota pohľadávok z forwardu,

  Fzav – forwardová hodnota záväzkov z forwardu,

  t – zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

  r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

  (2)

  ...

  P = Ppoh – Pzav,

  kde

  kde

  P – teoretická cena forwardu,

  Ppoh – hodnota diskontovaných pohľadávok z forwardu,

  Pzav – hodnota diskontovaných záväzkov z forwardu,

  Fpoh – forwardová hodnota pohľadávok z forwardu,

  Fzav – forwardová hodnota záväzkov z forwardu,

  t – zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

  r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

  Určenie teoretickej ceny FRA obchodu

  (1)

  Teoretická cena FRA obchodu so splatnosťou do jedného roka vrátane sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe ...

  a)

  deň t2,

  Ppoh = N(1+rfra.con(tfra)) a Fzav = N(1+rdeal.con(tfra)), ak sa platí dohodnutá forwardová úroková miera ...

  b)

  ...

  kde

  N – dohodnutá istina,

  rdeal – dohodnutá forwardová úroková miera na obdobie od t1 do t2,

  rfra – forwardová úroková miera príslušného dňa na obdobie od t1 do t2,

  tfra = t2 – t1 = – perióda FRA obchodu v dňoch,

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

  (2)

  Teoretická cena FRA obchodu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe ...

  a)

  ...

  b)

  ...

  kde

  N – dohodnutá istina,

  rdeal – dohodnutá forwardová úroková miera na obdobie od t1 do t2,

  rfra – forwardová úroková miera príslušného dňa na obdobie od t1 do t2,

  tfra = t2 – t1 – perióda FRA obchodu v dňoch,

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

  (3)

  ...

  kde

  rfra – forwardová úroková miera na obdobie (t2– t1) platná od t1,

  r1 – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t1,

  r2 – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t2,

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

  Určenie teoretickej ceny FX forwardu

  (1)

  Teoretická cena FX forwardu sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 5, pričom:

  Fpoh = Npoh . FRpoh a

  Fzav = Nzav . FRzav ,

  kde

  Npoh – dohodnutý objem nakúpenej meny,

  Nzav – dohodnutý objem predanej meny,

  FRpoh – forwardový kurz referenčnej meny k nakúpenej mene ku dňu realizácie obchodu,

  FRzav – forwardový kurz referenčnej meny k predanej mene ku dňu realizácie obchodu.

  (2)

  Ak forwardový kurz cudzej meny k domácej mene alebo inej určenej mene ku dňu, ku ktorému sa FX forward ...

  a)

  ...

  b)

  ...

  kde

  FRpoh – forwardový kurz referenčnej meny k nakúpenej mene ku dňu, ku ktorému sa FX forward oceňuje, ...

  FRzav – forwardový kurz referenčnej meny k predanej mene ku dňu, ku ktorému sa FX forward oceňuje, ...

  SRpoh – spotový kurz referenčnej meny k nakúpenej mene ku dňu ocenenia,

  SRzav – spotový kurz referenčnej meny k predanej mene ku dňu ocenenia,

  r – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t,

  rpoh – požadovaný úrokový výnos pre nakúpenú menu určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t,

  rzav – požadovaný úrokový výnos pre predanú menu určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t,

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

  Určenie teoretickej ceny forwardu na dlhový cenný papier a forwardu na kapitálový cenný papier

  (1)

  Teoretická cena forwardu na dlhový cenný papier a na kapitálový cenný papier sa vypočíta spôsobom: ...

  P = Ppoh – Pzav,

  kde

  Ppoh – súčasná hodnota pohľadávok z forwardu,

  Pzav – súčasná hodnota záväzkov z forwardu.

  (2)

  Súčasná hodnota pohľadávok a záväzkov z forwardu na dlhový cenný papier a forwardu na kapitálový cenný ...

  a)

  ...

  b)

  ...

  kde

  P – teoretická cena forwardu,

  S0 – hodnota dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera ku dňu ocenenia podľa § 4, ...

  Fdeal – dohodnutá cena dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera,

  t – zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

  r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

  (3)

  Súčasná hodnota pohľadávky a záväzku z forwardu na dlhový cenný papier a forwardu na kapitálový cenný ...

  a)

  ...

  b)

  ...

  kde

  P – teoretická cena forwardu,

  S0 – hodnota dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera ku dňu ocenenia podľa § 4, ...

  Fdeal – dohodnutá cena dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera,

  t – zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

  r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

  Určenie teoretickej ceny swapu

  (1)

  ...

  P = Ppoh – Pzav,

  kde

  (2)

  ...

  P = Ppoh – Pzav,

  kde

  kde

  P – teoretická cena swapu,

  Ppoh – hodnota oddiskontovaných pohľadávok zo swapu,

  Pzav – hodnota oddiskontovaných záväzkov zo swapu,

  Ppoh,i – forwardová cena pohľadávky zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje, ...

  Pzav,i – forwardová cena záväzku zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

  ti – zostatková doba splatnosti i-tej platby swapu v dňoch,

  ri – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

  i – index budúcej platby swapu,

  m – počet budúcich platieb swapu,

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

  Určenie teoretickej ceny IRS swapu

  (1)

  Teoretická cena IRS swapu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta postupom uvedeným ...

  Fpoh,i = N.rswap,i . con(tswap,i) a Fzav,i = N.rdeal,i . con(tswap,i), ak ide o nákup dohodnutej úrokovej ...

  Fpoh,i = N.rdeal,i . con(tswap,i) a Fzav,i = N.rswap,i . con(tswap,i), ak ide o predaj dohodnutej úrokovej ...

  kde

  N – dohodnutá istina (nocionálna hodnota),

  rswap,i – swapová úroková miera i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa IRS swap oceňuje,

  rdeal,i – dohodnutá swapová úroková miera i-tej platby swapu,

  tswap,i – dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

  (2)

  ...

  kde

  N – dohodnutá istina (nocionálna hodnota),

  rswap,i – swapová úroková miera i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa IRS swap oceňuje,

  rdeal,i – dohodnutá swapová úroková miera i-tej platby swapu,

  tswap,i – dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

  (3)

  ...

  kde

  ti – dĺžka obdobia do i-tej platby swapu v dňoch,

  ti-1 – dĺžka obdobia do i – 1-ej platby swapu v dňoch,

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu,

  ri – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

  ri-1 – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti-1.

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

  Určenie teoretickej ceny FX swapu

  (1)

  Teoretická cena FX swapu sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 9, pričom:

  Fpoh = Npoh . FRpoh,

  Fzav = Nzav . FRzav,

  kde

  Npoh – dohodnutý objem nakúpenej meny,

  Nzav – dohodnutý objem predanej meny,

  FRpoh,i – forwardový kurz i-tej zámeny referenčnej meny k nakúpenej mene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje, ...

  FRzav,i – forwardový kurz i-tej zámeny referenčnej meny k predanej mene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje. ...

  (2)

  Ak forwardový kurz i-tej zámeny referenčnej meny k nakúpenej alebo predanej mene v deň, ku ktorému sa ...

  a)

  ...

  b)

  ...

  kde

  SRpoh – spotový kurz nakúpenej meny k referenčnej mene ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

  SRzav – spotový kurz predanej meny k referenčnej mene ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

  ri – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

  rpoh,i – požadovaný úrokový výnos pre nakúpenú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti, ...

  rzav,i – požadovaný úrokový výnos pre predanú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti, ...

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

  Určenie teoretickej ceny bázického swapu

  (1)

  Na výpočet teoretickej ceny bázického swapu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa použije ...

  Fpoh,i = N.rpoh,i . con(tswap,i) a Fzav,i = N.rzav,i . con(tswap,i),

  kde

  N – dohodnutá istina (nocionálna hodnota),

  rpoh,i – swapová úroková miera pohľadávky i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje, ...

  rzav,i – swapová úroková miera záväzku i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

  rswap.i – dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

  (2)

  ...

  kde

  N – dohodnutá istina (nocionálna hodnota),

  rpoh,i – swapová úroková miera pohľadávky i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje, ...

  rzav,i – swapová úroková miera záväzku i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

  rswap.i – dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

  Určenie teoretickej ceny krížového menovo-úrokového swapu

  (1)

  ...

  (2)

  ...

  kde

  Ppoh – hodnota diskontovaných pohľadávok zo swapu,

  Pzav – hodnota diskontovaných záväzkov zo swapu,

  t1 – začiatok krížového menovo-úrokového swapu,

  t2 – koniec krížového menovo-úrokového swapu,

  tj – zostatková splatnosť j-tej úrokovej platby swapu,

  con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu,

  rd,1 – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t1, ...

  rd,2 – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t2, ...

  rd,j – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie tj, ...

  Npoh – objem nakúpenej meny, ktorý sa nakúpi v čase t1 a spätne sa predá v čase t2,

  Nzav – objem predanej meny, ktorý sa predá v čase t1 a spätne sa odkúpi v čase t2,

  FRpoh.i – forwardový kurz referenčnej meny k nakúpenej mene k i-tej zámene objemu cudzej meny ku dňu, ...

  FRzav,i – forwardový kurz referenčnej meny k predanej mene k i-tej zámene objemu cudzej meny ku dňu, ...

  rpoh,j – swapová úroková miera pohľadávky j-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje, ...

  rzav,j – swapová úroková miera záväzku j-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje.

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

  Určenie teoretickej ceny európskej opcie

  (1)

  ...

  kde

  P – teoretická cena európskej call opcie,

  S0 – cena kapitálového cenného papiera v deň, ku ktorému sa opcia oceňuje,

  E – expiračná cena kapitálového cenného papiera,

  t – zostatková doba splatnosti opcie do expirácie v dňoch,

  b – báza počtu dní v roku,

  σ – historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v rokoch,

  r – požadovaný spojitý úrokový výnos na obdobie t,

  N() – kumulatívna distribučná funkcia normálneho rozdelenia so strednou hodnotou 0 a varianciou 1. ...

  (2)

  ...

  kde

  P – teoretická cena európskej call opcie,

  S0 – cena kapitálového cenného papiera v deň, ku ktorému sa opcia oceňuje,

  E – expiračná cena kapitálového cenného papiera,

  t – zostatková doba splatnosti opcie do expirácie v dňoch,

  b – báza počtu dní v roku,

  σ – historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v rokoch,

  r – požadovaný spojitý úrokový výnos na obdobie t,

  N() – kumulatívna distribučná funkcia normálneho rozdelenia so strednou hodnotou 0 a varianciou 1. ...

  (3)

  Ak spojitý úrokový výnos nie je dostupný, vypočíta sa postupom:

  r = ln(1 + rd),

  kde

  rd – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t.

  (4)

  ...

  pričom

  kde

  σ – historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v rokoch,

  σd – historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v dňoch,

  Si – cena príslušného kapitálového cenného papiera v deň i,

  n – počet obchodných dní od začiatku kótovania ceny kapitálového cenného papiera; počet dní, za ktoré ...

  i=1, 2, 3... – index obchodných dní od začiatku kótovania ceny kapitálového cenného papiera.

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

  Určenie požadovaného úrokového výnosu peňažných tokov plynúcich z finančného nástroja

  (1)

  ...

  kde

  r – požadovaný úrokový výnos,

  t – doba splatnosti peňažného toku z finančného nástroja,

  t+ – najbližšia dlhšia doba splatnosti dostupná na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom, ...

  t– – najbližšia kratšia doba splatnosti dostupná na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom, ...

  r+ – hodnota úrokovej sadzby na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom prináležiaca k najbližšej ...

  r– – hodnota úrokovej sadzby na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom prináležiaca k najbližšej ...

  (2)

  Ak nie je uvedené inak, všetky úrokové sadzby sú v percentuálnom vyjadrení v ročnej miere.

  (3)

  Výnosová krivka dlhopisu s nulovým kupónom sa zostaví bootstrappingom, ak ide o finančné nástroje so ...

  a)

  kratšou ako jeden rok vrátane, z úrokových sadzieb medzibankového trhu, a to pre menu, v ktorej je príslušný ...

  b)

  dlhšou ako jeden rok, zo swapových úrokových sadzieb medzibankového trhu v mene, v ktorej je príslušný ...

  Príloha č. 16 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

  Určenie prémie za riziko dlhového cenného papiera

  (1)

  Prémia za riziko dlhového cenného papiera predstavuje kladnú alebo zápornú prirážku k požadovanému úrokovému ...

  (2)

  Ak k dlhovému cennému papieru výška prirážky nie je dostupná, na určenie prémie za riziko dlhového cenného ...

  (3)

  Prémia za riziko dlhového cenného papiera sa určí ako aritmetický priemer prémií za riziko porovnateľných ...

  a)

  kratšou ako jeden rok vrátane, postupom uvedeným v prílohe č. 3 odseku 1,

  b)

  dlhšou ako jeden rok, postupom uvedeným v prílohe č. 3 odseku 2.

  (4)

  Ak neexistuje porovnateľný dlhový cenný papier alebo nie je dostupná jeho cena podľa § 4 ods. 1 nie ...

  (5)

  Ak na určenie prémie za riziko dlhového cenného papiera nie je možné postupovať podľa odsekov 1 až 4, ...

  (6)

  Ak má dlhový cenný papier, pre ktorý sa určuje riziková prirážka, odlišné podmienky výplaty výnosov ...

Poznámky

 • 1)  § 47 zákona č. 43/2004 Z. z.o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2)  § 22 zákona č. 650/2004 Z. z.o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3)  § 81 ods. 1 písm. c) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. c) zákona ...
 • 4)  § 81 ods. 1 písm. d) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. d) zákona ...
 • 5)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z.o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6)  § 20 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 72 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 8)  § 81 ods. 1 písm. f) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. e) zákona ...
 • 9)  § 81 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 650/2004 ...
 • 10)  § 5 písm. j) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 11)  § 3 ods. 4 písm. e) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov. ...
 • 12)  § 81 ods. 3 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.
 • 13)  § 90 ods. 8 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.
 • 14)  § 6 ods. 16 písm. e) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 15)  § 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. b) zákona ...
 • 16)  § 35 zákona č. 594/2003 Z. z.
 • 17)  § 95 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z.
 • 18)  § 43 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 73a zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 81 ods. 1 písm. g) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. f) zákona ...
 • 21)  § 53 ods. 1 písm. g) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.
 • 22)  § 20 ods. 3 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 24)  § 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 25)  Čl. 12 ods. 12.1. Protokolu a Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky ...
 • 26)  Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. ...
 • 27)  § 80 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 594/2003 Z. z.
 • 28)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore