Opatrenie Národnej banky Slovenska o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde 180/2012 účinný od 01.03.2013

Platnosť od: 28.06.2012
Účinnosť od: 01.03.2013
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Národnej banky Slovenska o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde 180/2012 účinný od 01.03.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 180/2012 s účinnosťou od 01.03.2013 na základe 38/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde

Národná banka Slovenska podľa § 72 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 53e ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1 - Vymedzenie pojmov

Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a)

správcom dôchodková správcovská spoločnosť1) a doplnková dôchodková spoločnosť,2)

b)

fondom dôchodkový fond3) a doplnkový dôchodkový fond,4) ak v jednotlivých ustanoveniach tohto opatrenia nie je uvedený iba dôchodkový fond alebo iba doplnkový dôchodkový fond,

c)

trhovou cenou finančného nástroja5) záverečná cena finančného nástroja dosiahnutá na rozhodujúcom trhu zverejnená organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu alebo informačným systémom, v prípade dlhového cenného papiera zvýšená o úrok, ak ho nezahŕňa,

d)

rozhodujúcim trhom regulovaný trh, ktorý je pre prevoditeľný cenný papier uvedený ako rozhodujúci v informačnom systéme; ak rozhodujúci trh pre prevoditeľný cenný papier nie je možné na základe údajov z informačného systému jednoznačne určiť, možno po dohode s depozitárom fondu určiť ako rozhodujúci trh iný regulovaný trh, na ktorom sa s týmto prevoditeľným cenným papierom vykonal obchod za trhovú cenu,

e)

informačným systémom všeobecne uznávaný informačný systém uverejňujúci oficiálne trhové ceny finančných nástrojov, ktorý správca po dohode s depozitárom fondu používa na určenie hodnoty finančných nástrojov,

f)

teoretickou cenou finančného nástroja kvalifikovaný odhad ceny finančného nástroja určený podľa postupu uvedeného v prílohách č. 3 až 14,

g)

obchodným dňom obchodný deň pre príslušný finančný nástroj na rozhodujúcom trhu,

h)

kapitálovým cenným papierom akcia, dočasný list a iný cenný papier, s ktorým sú spojené obdobné práva ako s akciami vydanými tuzemskými alebo zahraničnými obchodnými spoločnosťami v Slovenskej republike alebo v zahraničí alebo iný obchodovateľný cenný papier vydaný v Slovenskej republike alebo v zahraničí, s ktorým je spojené právo nadobudnúť tieto cenné papiere upísaním alebo výmenou,

i)

podkladovým nástrojom finančné nástroje a ďalšie hodnoty, najmä úrokové miery, výmenné kurzy mien, meny, drahé kovy, indexy drahých kovov a finančné indexy, na ktoré sa vzťahuje alebo od ktorých je odvodený finančný derivát.

§ 2 - Určenie hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde metódou umorovanej hodnoty

Umorovaná hodnota je hodnota finančného nástroja podľa § 88b ods. 2 zákona určená podľa osobitného predpisu.6)

Určenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde metódou reálnej hodnoty
§ 3 - Určenie hodnoty príspevkov alebo penále

Hodnota príspevkov7) alebo penále8) sa určuje menovitou hodnotou ku dňu ich pripísania na bežný účet fondu u depozitára fondu.

§ 4 - Určenie hodnoty vkladov

Hodnota peňažných prostriedkov na bežnom účte alebo na vkladovom účte9) sa určuje súčtom aktuálneho stavu peňažných prostriedkov a hodnoty alikvotného úrokového výnosu pripadajúceho ku dňu, ku ktorému sa hodnota vkladu určuje podľa postupu uvedeného v prílohách č. 1 a 2.

§ 5 - Určenie hodnoty prevoditeľného cenného papiera prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu
(1)

Hodnota prevoditeľného cenného papiera10) prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu sa určuje trhovou cenou prevoditeľného cenného papiera zverejnenou v deň, ku ktorému sa určuje hodnota prevoditeľného cenného papiera, ak § 13 alebo § 17 neustanovuje inak.

(2)

Ak trhová cena prevoditeľného cenného papiera nie je zverejnená v deň, ku ktorému sa hodnota prevoditeľného cenného papiera určuje, hodnota prevoditeľného cenného papiera sa určuje, ak ide o

a)

dlhový cenný papier, teoretickou cenou určenou podľa postupu uvedeného v prílohe č. 3,

b)

kapitálový cenný papier a cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu finančných indexov (ďalej len „cenný papier ETF“),11)

1.

poslednou trhovou cenou podľa odseku 1, ak táto posledná trhová cena nie je staršia ako desať obchodných dní vrátane dňa, ku ktorému sa hodnota kapitálového cenného papiera a cenného papiera ETF určuje, a nedošlo k ekonomickým zmenám na finančnom trhu alebo u emitenta tohto kapitálového cenného papiera alebo cenného papiera ETF,

2.

poslednou trhovou cenou podľa odseku 1 rovnomerne znižovanou každý pracovný deň počas nasledujúcich 100 pracovných dní o pomernú časť z poslednej trhovej ceny, ak táto posledná trhová cena je staršia ako desať obchodných dní vrátane dňa, ku ktorému sa určuje hodnota kapitálového cenného papiera a cenného papiera ETF, a nedošlo k ekonomickým zmenám na finančnom trhu alebo u emitenta tohto kapitálového cenného papiera a cenného papiera ETF, najnižšie na hodnotu

2a.

rozdielu poslednej trhovej ceny a ročnej smerodajnej odchýlky trhovej ceny; ročnou smerodajnou odchýlkou trhovej ceny sa rozumie smerodajná odchýlka trhovej ceny kapitálového cenného papiera a cenného papiera ETF, ak za posledných 365 dní mal kapitálový cenný papier a cenný papier ETF zverejnenú trhovú cenu najmenej počas 30 obchodných dní alebo

2b.

nula,

3.

poslednou trhovou cenou podľa prvého bodu alebo druhého bodu zníženou o predpokladaný vplyv ekonomických zmien na jeho hodnotu, ak došlo k ekonomickým zmenám na finančnom trhu alebo u emitenta kapitálového cenného papiera a cenného papiera ETF; rozsah predpokladaného vplyvu ekonomických zmien sa určí po dohode s depozitárom fondu.

(3)

Ekonomickými zmenami podľa odseku 2 sa rozumie vznik takých udalostí na finančnom trhu alebo u emitenta finančného nástroja, ktoré zapríčinia neštandardné správanie na finančnom trhu, pričom je odôvodnené predpokladať, že jeho vplyvom ocenenie určené štandardným postupom nezodpovedá reálnej hodnote príslušného finančného nástroja; reálnou hodnotou finančného nástroja je cena, ktorú je možné dosiahnuť pri obchode s finančným nástrojom v nezávislej transakcii medzi informovanými a dobrovoľne zúčastnenými zmluvnými stranami.

(4)

Ak cena prevoditeľného cenného papiera podľa odseku 1 je zverejnená, ale na základe rozhodnutia správcu a po dohode s depozitárom fondu nezodpovedá cene, ktorú možno za štandardných podmienok pri obchode s prevoditeľným cenným papierom dosiahnuť, hodnota prevoditeľného cenného papiera sa určí s náležitou odbornou starostlivosťou po dohode s depozitárom fondu.

§ 6 - Určenie hodnoty prevoditeľného cenného papiera z novej emisie

Hodnota prevoditeľného cenného papiera z novej emisie12) sa určuje, ak ide o

a)

dlhový cenný papier, teoretickou cenou určenou podľa postupu uvedeného v prílohe č. 3,

b)

kapitálový cenný papier a cenný papier ETF, kvalifikovaným odhadom založeným na dividendovom modeli oceňovania kapitálových cenných papierov, a to po dohode s depozitárom fondu a za predpokladu vynaloženia odbornej starostlivosti.

§ 7 - Určenie hodnoty nástroja peňažného trhu
(1)

Na určenie hodnoty nástroja peňažného trhu prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu13) sa postupuje podľa § 5 ods. 1.

(2)

Ak trhovú cenu nástroja peňažného trhu prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu nie je možné zistiť v deň, ku ktorému sa hodnota nástroja peňažného trhu určuje, hodnota nástroja peňažného trhu prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu sa určuje postupom uvedeným v prílohe č. 4. Ak ide o iný nástroj peňažného trhu ako pokladničná poukážka alebo vkladový list, hodnota nástroja peňažného trhu sa určí primerane podľa postupu uvedeného v prílohe č. 3, ak § 13 alebo § 17 neustanovuje inak.

(3)

Pri určení hodnoty nástroja peňažného trhu, ktorý nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu,14) sa postupuje podľa odseku 2.

§ 8 - Určenie hodnoty podielového listu otvoreného podielového fondu a cenného papiera zahraničného subjektu kolektívneho investovania
(1)

Hodnota podielového listu otvoreného podielového fondu15) sa určuje súčinom počtu podielov vyznačených na podielovom liste otvoreného podielového fondu a aktuálnej hodnoty podielu vyhlásenej správcovskou spoločnosťou16) pre deň, ku ktorému sa hodnota podielového listu otvoreného podielového fondu určuje. Ak ku dňu určenia hodnoty nebola aktuálna hodnota podielu vyhlásená, hodnota podielového listu otvoreného podielového fondu sa určí podľa poslednej vyhlásenej aktuálnej hodnoty podielu.

(2)

Ak bola podaná žiadosť o vyplatenie podielového listu otvoreného podielového fondu a tento ku dňu, ku ktorému sa určuje hodnota podielového listu otvoreného podielového fondu, nebol vyplatený, na určenie hodnoty tohto podielového listu sa použije aktuálna hodnota podielu vyhlásená správcovskou spoločnosťou pre deň, ku ktorému správcovská spoločnosť prijatie žiadosti o vyplatenie podielového listu správcovi potvrdí.

(3)

Ak bola podaná žiadosť o vyplatenie podielového listu otvoreného podielového fondu a pred jeho vyplatením došlo k pozastaveniu vyplácania podielových listov,17) na určenie hodnoty tohto podielového listu sa použije posledná vyhlásená aktuálna hodnota podielu.

(4)

Pri určení hodnoty cenného papiera zahraničného subjektu kolektívneho investovania18) prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu sa postupuje podľa § 5 ods. 1 a ods. 2 písm. b) prvého bodu. Ak nie je možné určiť hodnotu cenného papiera zahraničného subjektu kolektívneho investovania postupom podľa prvej vety alebo tento cenný papier nebol prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, hodnota cenného papiera zahraničného subjektu kolektívneho investovania sa určí primerane postupom podľa odseku 1.

(5)

Pri určení hodnoty podielového listu otvoreného podielového fondu a cenného papiera zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa odsekov 1 až 4 sa môže zohľadniť aj výstupný poplatok, prípadne iné náklady súvisiace s predajom alebo vyplatením cenného papiera.

§ 9 - Určenie hodnoty podielového listu špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
(1)

Na určenie hodnoty podielového listu špeciálneho podielového fondu nehnuteľností,19) ktorého podielnik má právo, aby mu na jeho žiadosť bol tento podielový list z majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností vyplatený, sa postupuje podľa § 8 ods. 1.

(2)

Na určenie hodnoty podielového listu špeciálneho podielového fondu nehnuteľností, ktorého podielnik nemá právo, aby mu na jeho žiadosť bol tento podielový list z majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností vyplatený, sa postupuje podľa § 8 ods. 1 primerane.

§ 10 - Určenie hodnoty finančného derivátu
(1)

Pri určení hodnoty finančného derivátu20) obchodovaného na regulovanom trhu sa postupuje podľa § 5 ods. 1.

(2)

Ak hodnotu finančného derivátu obchodovaného na regulovanom trhu nie je možné určiť podľa § 5 ods. 1, hodnota finančného derivátu sa určí teoretickou cenou podľa odseku 3, ak § 13 alebo § 17 neustanovuje inak.

(3)

Teoretická cena finančného derivátu sa určí, ak ide o

a)

FRA obchod, podľa postupu uvedeného v prílohách č. 5 a 6,

b)

FX forward, podľa postupu uvedeného v prílohách č. 5 a 7,

c)

forward na dlhový cenný papier a forward na kapitálový cenný papier, podľa postupu uvedeného v prílohách č. 5 a 8,

d)

IRS swap, podľa postupu uvedeného v prílohách č. 9 a 10,

e)

FX swap, podľa postupu uvedeného v prílohách č. 9 a 11,

f)

bázický swap, podľa postupu uvedeného v prílohách č. 9 a 12,

g)

krížový menovo-úrokový swap, podľa postupu uvedeného v prílohe č. 13,

h)

európsku opciu, podľa postupu uvedeného v prílohe č. 14.

(4)

Hodnota finančného derivátu uzatváraného mimo regulovaného trhu21) sa určí teoretickou cenou, pričom na jej určenie sa použije odsek 3 rovnako, ak § 13 alebo § 17 neustanovuje inak.

(5)

Na určenie teoretickej ceny finančného derivátu sa môžu okrem postupov uvedených v prílohách použiť po dohode s depozitárom fondu a za predpokladu vynaloženia odbornej starostlivosti aj iné štandardné ekonomicko-matematické modely na určenie hodnoty finančného nástroja.

(6)

Na účely určenia teoretickej ceny finančného derivátu podľa odseku 3 sa rozumie

a)

FRA obchodom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje, že v budúcom termíne dohodnutom pri uzatvorení obchodu zaplatí rozdiel medzi vopred dohodnutým úrokom z dohodnutej istiny za dohodnutú dobu jej splatnosti a úrokom z tejto dohodnutej istiny za rovnakú dobu splatnosti začínajúcu dňom určeným pri uzatvorení obchodu, ktorý bude v tento deň skutočne ponúkaný,

b)

FX forwardom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje dodať alebo odobrať v dohodnutý deň v kurze vo vzťahu k domácej mene alebo inej dohodnutej mene pri uzatvorení obchodu dohodnuté množstvo cudzej meny, alebo zaplatiť určenú sumu peňažných prostriedkov v domácej mene alebo inej dohodnutej mene, ktorá je určená rozdielom medzi dohodnutým kurzom a spotovým kurzom cudzej meny vo vzťahu k domácej mene alebo inej dohodnutej mene,

c)

forwardom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje dodať alebo odobrať v dohodnutý deň za cenu dohodnutú pri uzatvorení obchodu dohodnuté množstvo finančného nástroja alebo zaplatiť určenú sumu peňažných prostriedkov, ktorá predstavuje rozdiel medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja a trhovou cenou podkladového nástroja,

d)

IRS swapom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň úrok vypočítaný pohyblivou úrokovou mierou z určenej istiny za úrok vypočítaný pevnou úrokovou mierou z určenej istiny, pričom obe platby znejú na rovnakú menu,

e)

FX swapom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň jednu menu za inú menu podľa spotového kurzu vo vzťahu k tejto mene platného ku dňu uzavretia obchodu alebo forwardového kurzu vo vzťahu k tejto mene platného ku dňu realizácie obchodu a spätne zameniť tie isté meny po uplynutí dohodnutej doby podľa dohodnutého forwardového kurzu platného ku dňu splatnosti obchodu,

f)

bázickým swapom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň úrok vypočítaný pohyblivou úrokovou mierou z určenej istiny za úrok vypočítaný inou pohyblivou úrokovou mierou z určenej istiny, pričom obe platby znejú na rovnakú menu,

g)

krížovým menovo-úrokovým swapom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň jednu menu za inú menu podľa spotového kurzu vo vzťahu k tejto mene platného ku dňu uzavretia obchodu alebo podľa dohodnutého forwardového kurzu vo vzťahu k tejto mene platného ku dňu začiatku obchodu a spätne zameniť tie isté meny po uplynutí dohodnutej doby podľa dohodnutého forwardového kurzu platného ku dňu splatnosti obchodu, pričom zmluvné strany si platia úroky podľa dohodnutých úrokových mier zo zamenených objemov cudzích mien; zámena a spätná zámena cudzích mien môže byť aj pomyselná,

h)

pevným termínovým obchodom obchod, ktorého plnenie je dohodnuté tak, aby doba, ktorá uplynie od uzavretia obchodu do jeho vysporiadania, bola iná ako pri spotovom obchode, pričom tento obchod je pre obe zmluvné strany záväzný,

i)

swapom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň za cenu dohodnutú pri uzatvorení obchodu dohodnuté množstvo finančného nástroja za iný finančný nástroj,

j)

opciou právo jednej zmluvnej strany odobrať alebo dodať podkladový nástroj a povinnosť druhej zmluvnej strany, ak o to prvá zmluvná strana požiada, tento podkladový nástroj dodať alebo odobrať za cenu dohodnutú pri uzavretí obchodu; doba, ktorá uplynie od uzavretia obchodu do jeho vysporiadania, je dlhšia ako pri spotovom obchode.

§ 11 - Určenie hodnoty derivátu drahého kovu a derivátu indexu drahých kovov
(1)

Hodnota derivátu drahého kovu a derivátu indexu drahých kovov obchodovaného na regulovanom trhu22) sa určí postupom podľa § 5 ods. 1.

(2)

Ak hodnotu derivátu podľa odseku 1 obchodovaného na regulovanom trhu nie je možné určiť podľa § 5 ods. 1, hodnota derivátu sa určí teoretickou cenou po dohode s depozitárom fondu a za predpokladu vynaloženia odbornej starostlivosti, pričom hodnota podkladového nástroja sa určí podľa § 12.

§ 12 - Určenie hodnoty certifikátu zastupujúceho drahé kovy

Hodnota certifikátov zastupujúcich drahé kovy sa určuje spôsobom podľa § 5 ods. 1 a 2 písm. b).

§ 13
(1)

Finančný nástroj, ktorého hodnotu nie je možné určiť podľa § 3 až 12, sa oceňuje teoretickou cenou určenou správcom po dohode s depozitárom fondu. Teoretická cena takého finančného nástroja sa určí ako rozdiel súčasnej hodnoty budúcich peňažných príjmov a súčasnej hodnoty budúcich peňažných výdavkov plynúcich z finančného nástroja. Budúce peňažné príjmy a budúce peňažné výdavky, ak ide o dlhový cenný papier, sú na súčasnú hodnotu diskontované diskontným faktorom zahrňujúcim požadovaný výnos peňažných tokov plynúcich z finančného nástroja určený podľa postupu v prílohe č. 15 a prémiu za riziko určenú podľa postupu v prílohe č. 16.

(2)

Ak pri určení teoretickej ceny finančného nástroja nie je možné postupovať podľa odseku 1, teoretická cena sa určí v súlade s inými štandardnými ekonomicko-matematickými modelmi na určovanie hodnoty príslušného finančného nástroja po dohode s depozitárom fondu.

(3)

Pri určovaní teoretickej ceny finančného nástroja sa postupuje s náležitou odbornou starostlivosťou tak, aby teoretická cena zodpovedala cene, ktorú možno v prípade obchodu s finančným nástrojom za štandardných podmienok dosiahnuť.

§ 14

Na určenie hodnoty výnosov z finančného nástroja, ktoré nie sú zahrnuté v cene príslušného finančného nástroja, sa použije ich hodnota ku dňu ich pripísania na bežný účet fondu u depozitára.

Spoločné ustanovenia
§ 15 - Určenie hodnoty pohľadávok a záväzkov
(1)

Hodnota pohľadávok a záväzkov sa určuje podľa osobitného predpisu.6)

(2)

Hodnota všetkých pohľadávok voči dlžníkovi, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz alebo bolo začaté reštrukturalizačné konanie23) alebo iné obdobné konanie podľa právneho poriadku štátu, v ktorom má dlžník sídlo, sa určí s odbornou starostlivosťou na základe odhadu predpokladaného výťažku z pohľadávky po dohode s depozitárom fondu a Národnou bankou Slovenska ku dňu, ku ktorému sa správca o týchto skutočnostiach dozvedel. Pri určení hodnoty všetkých pohľadávok voči dlžníkovi, ktorý je v likvidácii24) alebo voči nemu bolo začaté obdobné konanie podľa právneho poriadku štátu, v ktorom má dlžník sídlo, a všetkých pohľadávok po splatnosti voči dlžníkovi, ktorému hrozí reštrukturalizačné konanie alebo konkurz, sa postupuje podľa prvej vety.

(3)

Hodnota všetkých pohľadávok voči dlžníkovi, na ktorého majetok bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku dlžníka, sa zníži na nulovú hodnotu ku dňu, ku ktorému sa správca o tejto skutočnosti dozvedel.

§ 16 - Určenie hodnoty finančného nástroja alebo iného majetku vyjadrenej v cudzej mene
(1)

Finančný nástroj alebo iný majetok vo fonde, ktorého hodnota je vyjadrená v cudzej mene, sa pri určovaní jeho hodnoty v eurách prepočítava použitím spotového výmenného kurzu.

(2)

Spotovým výmenným kurzom sa na účely tohto opatrenia rozumie

a)

výmenný kurz eura na konci obchodného dňa vo vzťahu k inej mene, v ktorej je vyjadrená hodnota finančného nástroja alebo iného majetku, evidovaný v informačnom systéme alebo

b)

referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska25) pre deň, ku ktorému sa hodnota finančného nástroja alebo iného majetku určuje.

(3)

Spôsob určenia hodnoty finančného nástroja alebo iného majetku vyjadrenej v cudzej mene sa určí vnútorným aktom riadenia správcu spolu s určením informačného systému a času, ktorým je koniec obchodného dňa. Ak sa v majetku fondu nachádzajú finančné deriváty na účel zabezpečenia proti menovému riziku, ktorých hodnota sa určuje podľa § 10 ods. 1, hodnota finančného nástroja alebo iného majetku vyjadrená v cudzej mene sa určuje podľa odseku 2 písm. a).

(4)

Ak neexistuje v informačnom systéme spotový výmenný kurz eura vo vzťahu k inej mene, v ktorej je vyjadrená hodnota finančného nástroja alebo iného majetku, najskôr sa prepočíta hodnota finančného nástroja alebo iného majetku na hodnotu v amerických dolároch kurzom amerického dolára vo vzťahu k tejto inej mene, ak je vedený v informačnom systéme, alebo ak nie je vedený v informačnom systéme, kurzom uverejneným centrálnou bankou štátu, v ktorom je táto iná mena zákonným platidlom, pre deň, ku ktorému sa hodnota finančného nástroja alebo iného majetku určuje. Takto zistená hodnota v amerických dolároch sa prepočíta na eurá kurzom podľa odseku 1.

§ 17
(1)

Hodnota finančného nástroja vydaného emitentom, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz alebo bolo začaté reštrukturalizačné konanie alebo iné obdobné konanie podľa právneho poriadku štátu, v ktorom má emitent sídlo, sa odo dňa, ku ktorému sa správca o tejto skutočnosti dozvedel, určí s odbornou starostlivosťou na základe odhadu predpokladaného výťažku po dohode s depozitárom fondu a Národnou bankou Slovenska. Pri určení hodnoty finančného nástroja vydaného emitentom, ktorý je v likvidácii alebo voči nemu bolo začaté obdobné konanie podľa právneho poriadku štátu, v ktorom má sídlo, sa postupuje podľa prvej vety. Hodnota vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch v banke,26) pobočke zahraničnej banky27) alebo zahraničnej banke,28) na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo bolo začaté reštrukturalizačné konanie alebo iné obdobné konanie podľa právneho poriadku štátu, v ktorom má banka sídlo, sa určí postupom podľa prvej vety.

(2)

Ak sa na finančný nástroj vydaný emitentom podľa odseku 1 vzťahuje štátna záruka,29) ochrana Garančného fondu investícií,30) Fondu ochrany vkladov31) alebo obdobný zahraničný systém na ochranu investícií a vkladov alebo obdobná štátna záruka, hodnota finančného nástroja sa určí vo výške poskytnutej záruky so zohľadnením kreditnej kvality ručiteľa.

(3)

Hodnota finančného nástroja vydaného emitentom, na ktorého majetok bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, sa zníži na nulovú hodnotu ku dňu, ku ktorému sa správca o tejto skutočnosti dozvedel.

Záverečné ustanovenia
§ 18 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa čl. I vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 246/2009 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov.

§ 19 - Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2012.

Jozef Makúch v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE HODNOTY ALIKVOTNÉHO ÚROKOVÉHO VÝNOSU

  Alikvotný úrokový výnos sa vypočíta podľa vzorca

  AÚV = C.N.con(t),

  kde

  AÚV je alikvotný úrokový výnos ku dňu ocenenia,

  C je kupónová sadzba pre aktuálne kupónové obdobie,

  N je menovitá hodnota finančného nástroja,

  t je počet dní od poslednej výplaty kupónu alebo počet dní od začiatku prvého kupónového obdobia,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v emisných podmienkach.

  Príloha č. 2 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE HODNOTY PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA BEŽNOM ÚČTE A NA VKLADOVOM ÚČTE

  Hodnota peňažných prostriedkov na bežnom účte a na vkladovom účte sa vypočíta podľa vzorca

  kde

  C i je peňažný tok v čase ti,

  ri je úroková sadzba, ktorou sa príslušný peňažný tok úročí,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia dohodnutej v podmienkach vkladu,

  d je daň z príjmov vyberaná zrážkou v percentuálnom vyjadrení.

  Príloha č. 3 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY DLHOVÉHO CENNÉHO PAPIERA

  (1)

  Teoretická cena dlhového cenného papiera so splatnosťou do jedného roka vrátane sa vypočíta postupom

  (2)

  Teoretická cena dlhového cenného papiera so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom

  kde

  P je teoretická cena dlhového cenného papiera vrátane alikvotného úrokového výnosu,

  ri je požadovaný výnos určený podľa prílohy č. 15,

  s je prémia za riziko určená podľa prílohy č. 16,

  N je menovitá hodnota dlhového cenného papiera,

  Ci je hodnota i-tého kupónu z dlhového cenného papiera; ak kupónová sadzba je odvodená zo sadzby medzibankového trhu, budúce kupónové sadzby sa určia zo vzorca uvedeného v prílohe č. 6 ods. 3 použitím forwardovej sadzby medzibankového trhu odvodenej z výnosovej krivky medzibankového trhu; ak nie je možné použiť výnosovú krivku medzibankového trhu, na odvodenie budúcich kupónových sadzieb sa použije swapová úroková krivka,

  ti je počet dní do splatnosti i-tého kupónu z dlhového cenného papiera v dňoch,

  i je index budúceho kupónu z dlhového cenného papiera,

  n je počet budúcich kupónov z dlhového cenného papiera,

  tn je počet dní do splatnosti dlhového cenného papiera v dňoch,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v emisných podmienkach príslušného dlhového cenného papiera.

  (3)

  Na účely určenia teoretickej ceny dlhového cenného papiera sa výnosovou krivkou rozumie krivka znázorňujúca výnosy do splatnosti finančných nástrojov v príslušnom obchodnom dni v závislosti od ich zostatkovej doby splatnosti, poskytujúca informácie o časovej štruktúre úrokových mier.

  Príloha č. 4 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY NÁSTROJA PEŇAŽNÉHO TRHU

  (1)

  Teoretická cena pokladničnej poukážky sa vypočíta postupom

  kde

  P je teoretická cena pokladničnej poukážky,

  N je menovitá hodnota pokladničnej poukážky,

  r je požadovaný výnos určený podľa prílohy č. 15,

  s je prémia za riziko určená podľa prílohy č. 16,

  t je počet dní do splatnosti pokladničnej poukážky,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v emisných podmienkach.

  (2)

  Teoretická cena vkladového listu sa vypočíta postupom

  a)

  teoretická cena vkladového listu so splatnosťou do jedného roka vrátane

  b)

  teoretická cena vkladového listu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok

  kde

  P je teoretická cena vkladového listu,

  N je nominálna hodnota vkladového listu,

  rvl je ročná úroková sadzba vkladového listu platná pre aktuálne obdobie v percentuálnom vyjadrení,

  r je požadovaný výnos určený podľa prílohy č. 15,

  t je celková doba splatnosti vkladového listu v dňoch,

  t* je doba do splatnosti vkladového listu v dňoch ku dňu ocenenia,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v emisných podmienkach.

  Príloha č. 5 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY FORWARDU

  (1)

  Teoretická cena forwardu so splatnosťou do jedného roka vrátane sa vypočíta postupom

  (2)

  Teoretická cena forwardu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom

  kde

  P je teoretická cena forwardu,

  Ppoh je hodnota diskontovaných pohľadávok z forwardu,

  Pzav je hodnota diskontovaných záväzkov z forwardu,

  Fpoh je forwardová hodnota pohľadávok z forwardu,

  Fzav je forwardová hodnota záväzkov z forwardu,

  t je zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

  r je požadovaný výnos pre menu, v ktorej je vypočítaná teoretická cena forwardu, určený podľa prílohy č. 15,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia pre príslušný derivát.

  Príloha č. 6 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY FRA OBCHODU

  (1)

  Teoretická cena FRA obchodu so splatnosťou do jedného roka vrátane sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 5, pričom ak k finančnému vysporiadaniu dôjde v

  a)

  deň t2,

  1.

  ak sa platí dohodnutá forwardová úroková miera a prijíma sa forwardová úroková miera príslušného dňa

  2.

  ak sa platí forwardová úroková miera príslušného dňa a prijíma sa dohodnutá forwardová úroková miera

  b)

  v deň t1,

  1.

  ak sa platí dohodnutá forwardová úroková miera a prijíma sa forwardová úroková miera príslušného dňa

  2.

  ak sa platí forwardová úroková miera príslušného dňa a prijíma sa dohodnutá forwardová úroková miera

  (2)

  Teoretická cena FRA obchodu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 5, pričom ak k finančnému vysporiadaniu dôjde v

  a)

  deň t2,

  1.

  ak sa platí dohodnutá forwardová úroková miera a prijíma sa forwardová úroková miera príslušného dňa

  2.

  ak sa platí forwardová úroková miera príslušného dňa a prijíma sa dohodnutá forwardová úroková miera

  b)

  deň t1,

  1.

  ak sa platí dohodnutá forwardová úroková miera a prijíma sa forwardová úroková miera príslušného dňa

  2.

  ak sa platí forwardová úroková miera príslušného dňa a prijíma sa dohodnutá forwardová úroková miera

  kde

  N je dohodnutá istina,

  rdeal je dohodnutá forwardová úroková miera na obdobie od t1 do t2,

  rfra je forwardová úroková miera príslušného dňa na obdobie od t1 do t2,

  tfra=t2 – t1 je perióda FRA obchodu v dňoch,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného derivátu.

  (3)

  Ak forwardová úroková miera príslušného dňa na obdobie od t1 do t2 nie je dostupná, určí sa podľa vzorca

  kde

  rfra je forwardová úroková miera na obdobie (t2 – t1) platná od t1,

  r1 je požadovaný výnos určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t1,

  r2 je požadovaný výnos určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t2,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného derivátu.

  Príloha č. 7 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY FX FORWARDU

  (1)

  Teoretická cena FX forwardu sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 5, pričom

  a)

  pre forwardový nákup prvej meny a predaj druhej meny

  kde

  Fpoh je forwardová hodnota pohľadávok z forwardu v prvej mene,

  Fzav je forwardová hodnota záväzkov z forwardu v prvej mene,

  Npoh je dohodnutý objem nakúpenej meny v prvej mene,

  Nzav je dohodnutý objem predanej meny v druhej mene,

  FR je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu ocenenia,

  prvá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako prvá,

  druhá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako druhá,

  b)

  pre forwardový nákup druhej meny a predaj prvej meny

  kde

  Fpoh je forwardová hodnota pohľadávok z forwardu v prvej mene,

  Fzav je forwardová hodnota záväzkov z forwardu v prvej mene,

  Npoh je dohodnutý objem nakúpenej meny v druhej mene,

  Nzav je dohodnutý objem predanej meny v prvej mene,

  FR je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu ocenenia,

  prvá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako prvá,

  druhá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako druhá.

  (2)

  Ak forwardový kurz prvej meny k druhej mene ku dňu, ku ktorému sa FX forward oceňuje, nie je dostupný, vypočíta sa postupom

  a)

  pre FX forwardy so splatnosťou do jedného roka vrátane

  b)

  pre FX forwardy so splatnosťou dlhšou ako jeden rok

  kde

  FR je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu ocenenia,

  SR je spotový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu ocenenia,

  r1 je požadovaný výnos pre prvú menu v percentách p.a. určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t,

  r2 je požadovaný výnos pre druhú menu v percentách p.a. určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t,

  t je zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia pre príslušný derivát.

  Príloha č. 8 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY FORWARDU NA DLHOVÝ CENNÝ PAPIER A FORWARDU NA KAPITÁLOVÝ CENNÝ PAPIER

  (1)

  Teoretická cena forwardu na dlhový cenný papier a na kapitálový cenný papier sa vypočíta spôsobom

  P = Ppoh – Pzav,

  kde

  Ppoh je súčasná hodnota pohľadávok z forwardu,

  Pzav je súčasná hodnota záväzkov z forwardu.

  (2)

  Súčasná hodnota pohľadávok a záväzkov z forwardu na dlhový cenný papier a forwardu na kapitálový cenný papier so splatnosťou do jedného roka vrátane sa vypočíta postupom, ak ide o

  a)

  nákup predmetu forwardu

  b)

  predaj predmetu forwardu

  (3)

  Súčasná hodnota pohľadávky a záväzku z forwardu na dlhový cenný papier a forwardu na kapitálový cenný papier so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom, ak ide o

  a)

  nákup predmetu forwardu

  b)

  predaj predmetu forwardu

  kde

  P je teoretická cena forwardu,

  S0 je hodnota dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera ku dňu ocenenia podľa § 3,

  Fdeal je dohodnutá cena dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera,

  t je zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

  r je požadovaný výnos určený podľa prílohy č. 15,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného derivátu.

  Príloha č. 9 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY SWAPU

  (1)

  Teoretická cena swapu so splatnosťou do jedného roka vrátane sa vypočíta spôsobom

  P = Ppoh – Pzav,

  kde

  (2)

  Teoretická cena swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta spôsobom

  P = Ppoh – Pzav,

  kde

  kde

  P je teoretická cena swapu,

  Ppoh je hodnota diskontovaných pohľadávok zo swapu,

  Pzav je hodnota diskontovaných záväzkov zo swapu,

  Fpoh,i je forwardová hodnota pohľadávky zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

  Fzav,i je forwardová hodnota záväzku zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

  ti je zostatková doba splatnosti i-tej platby swapu v dňoch,

  ri je požadovaný výnos určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

  i je index budúcej platby swapu,

  m je počet budúcich platieb swapu,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného derivátu.

  Príloha č. 10 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY IRS SWAPU

  (1)

  Teoretická cena IRS swapu so splatnosťou do jedného roka vrátane sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 9, pričom

  a)

  pre nákup dohodnutej úrokovej sadzby a predaj swapovej úrokovej sadzby

  b)

  pre predaj dohodnutej úrokovej sadzby a nákup swapovej úrokovej sadzby

  (2)

  Teoretická cena IRS swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 9, pričom

  a)

  pre nákup dohodnutej úrokovej sadzby a predaj swapovej úrokovej sadzby

  b)

  pre predaj dohodnutej úrokovej sadzby a nákup swapovej úrokovej sadzby

  kde

  N je dohodnutá istina (nocionálna hodnota),

  Fpoh,i je forwardová hodnota pohľadávky zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

  Fzav,i je forwardová hodnota záväzku zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

  rswap,i je swapová úroková miera i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa IRS swap oceňuje,

  rdeal,i je dohodnutá swapová úroková miera i-tej platby swapu,

  tswap,i je dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného derivátu.

  (3)

  Ak swapová úroková miera i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa IRS swap oceňuje, nie je dostupná, vypočíta sa podľa vzorca

  kde

  ti je zostatková doba splatnosti i-tej platby swapu v dňoch,

  ti-1 je zostatková doba splatnosti i-tej platby swapu v dňoch,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného derivátu,

  ri je požadovaný výnos určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

  ri-1 je požadovaný výnos určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti-1.

  Príloha č. 11 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY FX SWAPU

  (1)

  Teoretická cena FX swapu sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 9, pričom

  a)

  pre nákup prvej meny a predaj druhej meny

  kde

  Npoh,i je dohodnutý objem nakúpenej meny v rámci i-tej zámeny v prvej mene,

  Nzav,i je dohodnutý objem predanej meny v rámci i-tej zámeny v druhej mene,

  Fpoh,i je forwardová hodnota pohľadávky zo swapu pre i-tú platbu v prvej mene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

  Fzav,i je forwardová hodnota záväzku zo swapu pre i-tú platbu v prvej mene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

  FRi je forwardový kurz prvá mena/druhá mena k i-tej zámene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

  prvá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako prvá,

  druhá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako druhá,

  b)

  pre nákup druhej meny a predaj prvej meny

  kde

  Npoh,i je dohodnutý objem nakúpenej meny v rámci i-tej zámeny v druhej mene,

  Nzav,i je dohodnutý objem predanej meny v rámci i-tej zámeny v prvej mene,

  Fpoh,i je forwardová hodnota pohľadávky zo swapu pre i-tú platbu v prvej mene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

  Fzav,i je forwardová hodnota záväzku zo swapu pre i-tú platbu v prvej mene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

  FRpoh,i je forwardový kurz prvá mena/druhá mena k i-tej zámene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

  prvá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako prvá,

  druhá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako druhá.

  (2)

  Ak forwardový kurz prvej meny k druhej mene i-tej zámeny ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje, nie je dostupný, určí sa postupom, ak ide o

  a)

  FX swap so splatnosťou do jedného roka vrátane

  b)

  FX swap so splatnosťou dlhšou ako jeden rok

  kde

  SR je spotový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

  r1,i je požadovaný výnos pre prvú menu v percentách p.a. určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

  r2,i je požadovaný výnos pre druhú menu v percentách p.a. určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

  ti je zostatková doba splatnosti i-tej platby swapu v dňoch,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného derivátu.

  Príloha č. 12 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY BÁZICKÉHO SWAPU

  (1)

  Na výpočet teoretickej ceny bázického swapu so splatnosťou do jedného roka vrátane sa použije postup uvedený v prílohe č. 9, pričom

  (2)

  Na výpočet teoretickej ceny bázického swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa použije postup uvedený v prílohe č. 9, pričom

  kde

  N je dohodnutá istina (nocionálna hodnota),

  Fpoh,i je forwardová hodnota pohľadávky zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

  Fzav,i je forwardová hodnota záväzku zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

  rpoh,i je swapová úroková miera pohľadávky i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

  rzav,i je swapová úroková miera záväzku i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

  tswap,i je dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného derivátu.

  Príloha č. 13 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY KRÍŽOVÉHO MENOVO-ÚROKOVÉHO SWAPU

  (1)

  Teoretická cena krížového menovo-úrokového swapu so splatnosťou do jedného roka vrátane sa vypočíta postupom:

  a)

  ak ide o nákup prvej meny a predaj druhej meny v deň a spätný predaj prvej meny a nákup druhej meny v deň t2

  kde

  Ppoh je hodnota diskontovaných pohľadávok zo swapu,

  Pzav je hodnota diskontovaných záväzkov zo swapu,

  t 1 je začiatok krížového menovo-úrokového swapu,

  t 2 je koniec krížového menovo-úrokového swapu,

  t i je zostatková splatnosť i-tej úrokovej platby swapu,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného derivátu,

  r 1 je požadovaný výnos pre prvú menu v percentách p.a., určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t1,

  r 2 je požadovaný výnos pre prvú menu v percentách p.a., určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t2,

  r i je požadovaný výnos pre prvú menu v percentách p.a., určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

  tswap,i je dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

  i je index budúcej platby swapu,

  m je počet budúcich platieb swapu,

  Npoh je dohodnutý objem nakúpenej meny v prvej mene,

  Nzav je dohodnutý objem predanej meny v druhej mene,

  FRi je forwardový kurz prvá mena/druhá mena k i-tej zámene ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

  FR1 je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu t1 nákupu prvej meny a predaja druhej meny,

  FR2 je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu t2 spätného nákupu druhej meny a predaja prvej meny,

  prvá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako prvá,

  druhá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako druhá,

  rpoh,i je swapová úroková miera pohľadávky i-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

  rzav,i je swapová úroková miera záväzku i-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

  b)

  ak ide o predaj prvej meny a nákup druhej meny v deň a spätný nákup prvej meny a predaj druhej meny v deň t2

  kde

  Ppoh je hodnota diskontovaných pohľadávok zo swapu,

  Pzav je hodnota diskontovaných záväzkov zo swapu,

  t 1 je začiatok krížového menovo-úrokového swapu,

  t 2 je koniec krížového menovo-úrokového swapu,

  t i je zostatková splatnosť i-tej úrokovej platby swapu,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného
  derivátu,

  r 1 je požadovaný výnos pre prvú menu, určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t1,

  r 2 je požadovaný výnos pre prvú menu, určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t2,

  r i je požadovaný výnos pre prvú menu, určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

  tswap,i je dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

  i je index budúcej platby swapu,

  m je počet budúcich platieb swapu,

  Npoh je dohodnutý objem nakúpenej meny v druhej mene,

  Nzav je dohodnutý objem predanej meny v prvej mene,

  FRi je forwardový kurz prvá mena/druhá mena k i-tej zámene ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

  FR1 je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu t1 predaja prvej meny a nákupu druhej meny,

  FR2 je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu t2 spätného predaja druhej meny a nákupu prvej meny,

  prvá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako prvá,

  druhá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako druhá,

  rpoh,i je swapová úroková miera pohľadávky i-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

  rzav,i je swapová úroková miera záväzku i-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje.

  (2)

  Teoretická cena krížového menovo-úrokového swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom

  a)

  ak ide o nákup prvej meny a predaj druhej meny v deň t1 a spätný predaj prvej meny a nákup druhej meny v deň t2

  kde

  Ppoh je hodnota diskontovaných pohľadávok zo swapu,

  Pzav je hodnota diskontovaných záväzkov zo swapu,

  t 1 je začiatok krížového menovo-úrokového swapu,

  t 2 je koniec krížového menovo-úrokového swapu,

  t i je zostatková splatnosť i-tej úrokovej platby swapu,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného derivátu,

  r 1 je požadovaný výnos pre prvú menu, určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t1,

  r 2 je požadovaný výnos pre prvú menu, určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t2,

  r i je požadovaný výnos pre prvú menu, určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

  tswap,i je dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

  i je index budúcej platby swapu,

  m je počet budúcich platieb swapu,

  Npoh je dohodnutý objem nakúpenej meny v prvej mene,

  Nzav je dohodnutý objem predanej meny v druhej mene,

  FRi je forwardový kurz prvá mena/druhá mena k i-tej zámene ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

  FR1 je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu t1 nákupu prvej meny a predaja druhej meny,

  FR2 je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu t2 spätného nákupu druhej meny a predaja prvej meny,

  prvá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako prvá,

  druhá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako druhá,

  rpoh,i je swapová úroková miera pohľadávky i-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

  rzav,i je swapová úroková miera záväzku i-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

  b)

  ak ide o predaj prvej meny a nákup druhej meny v deň t1 a spätný nákup prvej meny a predaj druhej meny v deň t2

  kde

  Ppoh je hodnota diskontovaných pohľadávok zo swapu,

  Pzav je hodnota diskontovaných záväzkov zo swapu,

  t 1 je začiatok krížového menovo-úrokového swapu,

  t 2 je koniec krížového menovo-úrokového swapu,

  t i je zostatková splatnosť i-tej úrokovej platby swapu,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného
  derivátu,

  r 1 je požadovaný výnos pre prvú menu, určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t1,

  r 2 je požadovaný výnos pre prvú menu, určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t2,

  r i je požadovaný výnos pre prvú menu, určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

  tswap,i je dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

  i je index budúcej platby swapu,

  m je počet budúcich platieb swapu,

  Npoh je dohodnutý objem nakúpenej meny v druhej mene,

  Nzav je dohodnutý objem predanej meny v prvej mene,

  FRi je forwardový kurz prvá mena/druhá mena k i-tej zámene ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

  FR1 je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu t1 predaja prvej meny a nákupu druhej meny,

  FR2 je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu t2 spätného predaja druhej meny a nákupu prvej meny,

  prvá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako prvá,

  druhá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako druhá,

  rpoh,i je swapová úroková miera pohľadávky i-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

  rzav,i je swapová úroková miera záväzku i-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje.

  Príloha č. 14 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY EURÓPSKEJ OPCIE

  (1)

  Teoretická cena európskej call opcie na kapitálový cenný papier, z ktorého sa nevypláca dividenda, sa vypočíta postupom

  (2)

  Teoretická cena európskej put opcie na kapitálový cenný papier, z ktorého sa nevypláca dividenda, sa vypočíta postupom

  kde

  P je teoretická cena európskej call (put) opcie,

  S0 je cena kapitálového cenného papiera v deň, ku ktorému sa opcia oceňuje,

  E je expiračná cena kapitálového cenného papiera,

  t je zostatková doba splatnosti opcie do expirácie v dňoch,

  b je báza počtu dní v roku,

  σ je historická volatilita kapitálového cenného papiera,

  r je požadovaný spojitý úrokový výnos na obdobie t,

  N() je kumulatívna distribučná funkcia normálneho rozdelenia so strednou hodnotou 0 a varianciou 1.

  (3)

  Ak spojitý úrokový výnos nie je dostupný, vypočíta sa postupom

  r = ln(1 + rd),

  kde

  rd je požadovaný výnos určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t.

  (4)

  Ak historická volatilita príslušného kapitálového cenného papiera nie je dostupná, vypočíta sa postupom

  pričom

  kde

  σ je historická volatilita kapitálového cenného papiera,

  σd je historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v dňoch,

  S i je cena príslušného kapitálového cenného papiera v deň i,

  n je počet obchodných dní od začiatku kótovania ceny kapitálového cenného papiera; počet dní, za ktoré je počítaná historická volatilita kapitálového cenného papiera,

  i = 1, 2, 3... je index obchodných dní od začiatku kótovania ceny kapitálového cenného papiera.

  Príloha č. 15 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE POŽADOVANÉHO VÝNOSU PEŇAŽNÝCH TOKOV PLYNÚCICH Z FINANČNÉHO NÁSTROJA

  (1)

  Požadovaný výnos peňažných tokov plynúcich z finančného nástroja (ďalej len „požadovaný výnos“) sa určuje metódou lineárnej interpolácie z výnosovej krivky dlhopisu s nulovým kupónom, a to podľa vzorca

  kde

  r je požadovaný výnos,

  t je doba splatnosti peňažného toku z finančného nástroja,

  t+ je najbližšia dlhšia doba splatnosti dostupná na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom,

  t– je najbližšia kratšia doba splatnosti dostupná na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom,

  r+ je hodnota úrokovej sadzby na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom prináležiaca k najbližšej dlhšej dobe splatnosti dostupnej na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom,

  r– je hodnota úrokovej sadzby na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom prináležiaca k najbližšej kratšej dobe splatnosti dostupnej na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom.

  (2)

  Ak nie je uvedené inak, všetky úrokové sadzby sú v percentuálnom vyjadrení v ročnej miere.

  (3)

  Výnosová krivka dlhopisu s nulovým kupónom sa zostaví bootstrappingom, ak ide o finančné nástroje so splatnosťou

  a)

  do jedného roka vrátane, z úrokových sadzieb medzibankového trhu, a to pre menu, v ktorej je príslušný finančný nástroj denominovaný,

  b)

  dlhšou ako jeden rok, zo swapových úrokových sadzieb medzibankového trhu v mene, v ktorej je príslušný finančný nástroj denominovaný.

  (4)

  Na účely určenia požadovaného výnosu sa rozumie

  a)

  výnosovou krivkou dlhopisu s nulovým kupónom výnosová krivka znázorňujúca výnosy do splatnosti bezkupónových finančných nástrojov,

  b)

  bootstrappingom spôsob konštrukcie výnosovej krivky dlhopisu s nulovým kupónom pre príslušné finančné nástroje odvodenej z výnosovej krivky.

  Príloha č. 16 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE PRÉMIE ZA RIZIKO DLHOVÉHO CENNÉHO PAPIERA

  (1)

  Prémia za riziko dlhového cenného papiera predstavuje kladnú alebo zápornú prirážku voči požadovanému výnosu alebo výnosu do splatnosti príslušného dlhového cenného papiera určenému podľa prílohy č. 15. Súčet týchto hodnôt predstavuje celkový požadovaný výnos alebo celkový výnos do splatnosti.

  (2)

  Ak k dlhovému cennému papieru výška prirážky nie je dostupná, na určenie prémie za riziko dlhového cenného papiera sa použije priemerná prirážka dlhového cenného papiera toho istého emitenta v tej istej mene s najbližšou kratšou a najbližšou dlhšou dobou splatnosti (ďalej len „porovnateľný dlhový cenný papier“).

  (3)

  Prémia za riziko dlhového cenného papiera sa určí metódou lineárnej interpolácie celkových požadovaných výnosov do splatností porovnateľných dlhových cenných papierov s najbližšou kratšou a dlhšou splatnosťou po odpočítaní požadovaného výnosu do splatnosti príslušného dlhového cenného papiera určeného podľa prílohy č. 15. Prémie za riziko porovnateľných dlhových cenných papierov sa určia z cien porovnateľných dlhových cenných papierov určených podľa § 5 ods. 1, ak ide o porovnateľný dlhový cenný papier so splatnosťou

  a)

  do jedného roka vrátane, postupom uvedeným v prílohe č. 3 odseku 1,

  b)

  dlhšou ako jeden rok, postupom uvedeným v prílohe č. 3 odseku 2.

  (4)

  Ak neexistuje porovnateľný dlhový cenný papier alebo nie je dostupná jeho cena podľa § 5 ods. 1 nie staršia ako desať obchodných dní, prémia za riziko dlhového cenného papiera sa určí metódou lineárnej interpolácie celkových požadovaných výnosov do splatností dlhových cenných papierov materskej spoločnosti emitenta príslušného dlhového cenného papiera s najbližšou kratšou a najbližšou dlhšou dobou splatnosti po odpočítaní požadovaného výnosu do splatnosti príslušného dlhového cenného papiera určeného podľa prílohy č. 15. Pre výpočet prémií za riziko platí v uvedenom prípade postup podľa odseku 3 rovnako.

  (5)

  Ak na určenie prémie za riziko dlhového cenného papiera nemožno postupovať podľa odsekov 1 až 4, prémiu za riziko dlhového cenného papiera určí správca po dohode s depozitárom fondu s ohľadom na kreditnú kvalitu emitenta, výšku a charakter prípadnej záruky a kreditnú kvalitu ručiteľa, prémie za riziko vypočítané z cien zverejnených pre daný deň v informačnom systéme, prémie za riziko dlhových cenných papierov rovnakého emitenta alebo materskej spoločnosti v iných menách s prihliadnutím na rozdielne úrokové sadzby, dĺžku splatnosti dlhového cenného papiera a menu, v ktorej je dlhový cenný papier denominovaný, a iné významné faktory.

  (6)

  Ak má dlhový cenný papier, pre ktorý sa určuje riziková prirážka, odlišné podmienky výplaty výnosov alebo istiny ako existujúce porovnateľné dlhové cenné papiere, použije sa postup podľa odseku 5 primerane.

Poznámky

 • 1)

  § 47 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 22 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 72 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  § 43 zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  § 20 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 13 zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 557/2009 Z. z.

 • 8)

  § 72 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  § 81 ods. 1 písm. f) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. e) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

 • 10)

  § 81 ods. 1 písm. a) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  § 81 ods. 3 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  § 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  § 81 ods. 1 písm. e) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 14)

  § 53 ods. 1 písm. h) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z.

 • 16)

  § 161 ods. 1 písm. a) zákona č. 203/2011 Z. z.

 • 17)

  § 15 zákona č. 203/2011 Z. z.

 • 18)

  § 81 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 53 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 19)

  § 53 ods. 1 písm. i) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

 • 20)

  § 81 ods. 1 písm. g) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. f) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

 • 21)

  § 81 ods. 1 písm. g) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov§ 53 ods. 1 písm. g) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

 • 22)

  § 82b ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 23)

  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 24)

  § 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 • 25)

  Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu č. 4 o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie.§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 659/2007 Z. z.

 • 26)

  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 27)

  § 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.

 • 28)

  § 2 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z.

 • 29)

  Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 30)

  § 80 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 594/2003 Z. z.

 • 31)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore