Opatrenie Národnej banky Slovenska o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde 180/2012 účinný od 01.03.2013

Platnosť od: 28.06.2012
Účinnosť od: 01.03.2013
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Národnej banky Slovenska o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde 180/2012 účinný od 01.03.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 180/2012 s účinnosťou od 01.03.2013 na základe 38/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde

Národná banka Slovenska podľa § 72 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a ...

§ 1
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a)

správcom dôchodková správcovská spoločnosť1) a doplnková dôchodková spoločnosť,2)

b)

fondom dôchodkový fond3) a doplnkový dôchodkový fond,4) ak v jednotlivých ustanoveniach tohto opatrenia ...

c)

trhovou cenou finančného nástroja5) záverečná cena finančného nástroja dosiahnutá na rozhodujúcom trhu ...

d)

rozhodujúcim trhom regulovaný trh, ktorý je pre prevoditeľný cenný papier uvedený ako rozhodujúci v ...

e)

informačným systémom všeobecne uznávaný informačný systém uverejňujúci oficiálne trhové ceny finančných ...

f)

teoretickou cenou finančného nástroja kvalifikovaný odhad ceny finančného nástroja určený podľa postupu ...

g)

obchodným dňom obchodný deň pre príslušný finančný nástroj na rozhodujúcom trhu,

h)

kapitálovým cenným papierom akcia, dočasný list a iný cenný papier, s ktorým sú spojené obdobné práva ...

i)

podkladovým nástrojom finančné nástroje a ďalšie hodnoty, najmä úrokové miery, výmenné kurzy mien, meny, ...

§ 2
Určenie hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde metódou umorovanej hodnoty

Umorovaná hodnota je hodnota finančného nástroja podľa § 88b ods. 2 zákona určená podľa osobitného predpisu.6) ...

Určenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde metódou reálnej hodnoty
§ 3
Určenie hodnoty príspevkov alebo penále

Hodnota príspevkov7) alebo penále8) sa určuje menovitou hodnotou ku dňu ich pripísania na bežný účet ...

§ 4
Určenie hodnoty vkladov

Hodnota peňažných prostriedkov na bežnom účte alebo na vkladovom účte9) sa určuje súčtom aktuálneho ...

§ 5
Určenie hodnoty prevoditeľného cenného papiera prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu
(1)

Hodnota prevoditeľného cenného papiera10) prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu sa určuje trhovou ...

(2)

Ak trhová cena prevoditeľného cenného papiera nie je zverejnená v deň, ku ktorému sa hodnota prevoditeľného ...

a)
dlhový cenný papier, teoretickou cenou určenou podľa postupu uvedeného v prílohe č. 3,
b)
kapitálový cenný papier a cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu finančných indexov (ďalej ...
1.
poslednou trhovou cenou podľa odseku 1, ak táto posledná trhová cena nie je staršia ako desať obchodných ...
2.
poslednou trhovou cenou podľa odseku 1 rovnomerne znižovanou každý pracovný deň počas nasledujúcich ...
2a.
rozdielu poslednej trhovej ceny a ročnej smerodajnej odchýlky trhovej ceny; ročnou smerodajnou odchýlkou ...
2b.
nula,
3.
poslednou trhovou cenou podľa prvého bodu alebo druhého bodu zníženou o predpokladaný vplyv ekonomických ...
(3)

Ekonomickými zmenami podľa odseku 2 sa rozumie vznik takých udalostí na finančnom trhu alebo u emitenta ...

(4)

Ak cena prevoditeľného cenného papiera podľa odseku 1 je zverejnená, ale na základe rozhodnutia správcu ...

§ 6
Určenie hodnoty prevoditeľného cenného papiera z novej emisie

Hodnota prevoditeľného cenného papiera z novej emisie12) sa určuje, ak ide o

a)

dlhový cenný papier, teoretickou cenou určenou podľa postupu uvedeného v prílohe č. 3,

b)

kapitálový cenný papier a cenný papier ETF, kvalifikovaným odhadom založeným na dividendovom modeli ...

§ 7
Určenie hodnoty nástroja peňažného trhu
(1)

Na určenie hodnoty nástroja peňažného trhu prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu13) sa postupuje ...

(2)

Ak trhovú cenu nástroja peňažného trhu prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu nie je možné zistiť ...

(3)

Pri určení hodnoty nástroja peňažného trhu, ktorý nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu,14) ...

§ 8
Určenie hodnoty podielového listu otvoreného podielového fondu a cenného papiera zahraničného subjektu ...
(1)

Hodnota podielového listu otvoreného podielového fondu15) sa určuje súčinom počtu podielov vyznačených ...

(2)

Ak bola podaná žiadosť o vyplatenie podielového listu otvoreného podielového fondu a tento ku dňu, ku ...

(3)

Ak bola podaná žiadosť o vyplatenie podielového listu otvoreného podielového fondu a pred jeho vyplatením ...

(4)

Pri určení hodnoty cenného papiera zahraničného subjektu kolektívneho investovania18) prijatého na obchodovanie ...

(5)

Pri určení hodnoty podielového listu otvoreného podielového fondu a cenného papiera zahraničného subjektu ...

§ 9
Určenie hodnoty podielového listu špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
(1)

Na určenie hodnoty podielového listu špeciálneho podielového fondu nehnuteľností,19) ktorého podielnik ...

(2)

Na určenie hodnoty podielového listu špeciálneho podielového fondu nehnuteľností, ktorého podielnik ...

§ 10
Určenie hodnoty finančného derivátu
(1)

Pri určení hodnoty finančného derivátu20) obchodovaného na regulovanom trhu sa postupuje podľa § 5 ods. ...

(2)

Ak hodnotu finančného derivátu obchodovaného na regulovanom trhu nie je možné určiť podľa § 5 ods. 1, ...

(3)

Teoretická cena finančného derivátu sa určí, ak ide o

a)
FRA obchod, podľa postupu uvedeného v prílohách č. 5 a 6,
b)
FX forward, podľa postupu uvedeného v prílohách č. 5 a 7,
c)
forward na dlhový cenný papier a forward na kapitálový cenný papier, podľa postupu uvedeného v prílohách ...
d)
IRS swap, podľa postupu uvedeného v prílohách č. 9 a 10,
e)
FX swap, podľa postupu uvedeného v prílohách č. 9 a 11,
f)
bázický swap, podľa postupu uvedeného v prílohách č. 9 a 12,
g)
krížový menovo-úrokový swap, podľa postupu uvedeného v prílohe č. 13,
h)
európsku opciu, podľa postupu uvedeného v prílohe č. 14.
(4)

Hodnota finančného derivátu uzatváraného mimo regulovaného trhu21) sa určí teoretickou cenou, pričom ...

(5)

Na určenie teoretickej ceny finančného derivátu sa môžu okrem postupov uvedených v prílohách použiť ...

(6)

Na účely určenia teoretickej ceny finančného derivátu podľa odseku 3 sa rozumie

a)
FRA obchodom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje, že v budúcom termíne dohodnutom ...
b)
FX forwardom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje dodať alebo odobrať v dohodnutý ...
c)
forwardom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje dodať alebo odobrať v dohodnutý ...
d)
IRS swapom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň úrok ...
e)
FX swapom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň jednu ...
f)
bázickým swapom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň ...
g)
krížovým menovo-úrokovým swapom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť ...
h)
pevným termínovým obchodom obchod, ktorého plnenie je dohodnuté tak, aby doba, ktorá uplynie od uzavretia ...
i)
swapom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň za cenu ...
j)
opciou právo jednej zmluvnej strany odobrať alebo dodať podkladový nástroj a povinnosť druhej zmluvnej ...
§ 11
Určenie hodnoty derivátu drahého kovu a derivátu indexu drahých kovov
(1)

Hodnota derivátu drahého kovu a derivátu indexu drahých kovov obchodovaného na regulovanom trhu22) sa ...

(2)

Ak hodnotu derivátu podľa odseku 1 obchodovaného na regulovanom trhu nie je možné určiť podľa § 5 ods. ...

§ 12
Určenie hodnoty certifikátu zastupujúceho drahé kovy

Hodnota certifikátov zastupujúcich drahé kovy sa určuje spôsobom podľa § 5 ods. 1 a 2 písm. b).

§ 13
(1)

Finančný nástroj, ktorého hodnotu nie je možné určiť podľa § 3 až 12, sa oceňuje teoretickou cenou určenou ...

(2)

Ak pri určení teoretickej ceny finančného nástroja nie je možné postupovať podľa odseku 1, teoretická ...

(3)

Pri určovaní teoretickej ceny finančného nástroja sa postupuje s náležitou odbornou starostlivosťou ...

§ 14

Na určenie hodnoty výnosov z finančného nástroja, ktoré nie sú zahrnuté v cene príslušného finančného ...

Spoločné ustanovenia
§ 15
Určenie hodnoty pohľadávok a záväzkov
(1)

Hodnota pohľadávok a záväzkov sa určuje podľa osobitného predpisu.6)

(2)

Hodnota všetkých pohľadávok voči dlžníkovi, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz alebo bolo začaté ...

(3)

Hodnota všetkých pohľadávok voči dlžníkovi, na ktorého majetok bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu ...

§ 16
Určenie hodnoty finančného nástroja alebo iného majetku vyjadrenej v cudzej mene
(1)

Finančný nástroj alebo iný majetok vo fonde, ktorého hodnota je vyjadrená v cudzej mene, sa pri určovaní ...

(2)

Spotovým výmenným kurzom sa na účely tohto opatrenia rozumie

a)
výmenný kurz eura na konci obchodného dňa vo vzťahu k inej mene, v ktorej je vyjadrená hodnota finančného ...
b)
referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska25) ...
(3)

Spôsob určenia hodnoty finančného nástroja alebo iného majetku vyjadrenej v cudzej mene sa určí vnútorným ...

(4)

Ak neexistuje v informačnom systéme spotový výmenný kurz eura vo vzťahu k inej mene, v ktorej je vyjadrená ...

§ 17
(1)

Hodnota finančného nástroja vydaného emitentom, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz alebo bolo ...

(2)

Ak sa na finančný nástroj vydaný emitentom podľa odseku 1 vzťahuje štátna záruka,29) ochrana Garančného ...

(3)

Hodnota finančného nástroja vydaného emitentom, na ktorého majetok bol zamietnutý návrh na vyhlásenie ...

Záverečné ustanovenia
§ 18
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa čl. I vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 246/2009 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty majetku ...

§ 19
Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2012.

Jozef Makúch v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE HODNOTY ALIKVOTNÉHO ÚROKOVÉHO VÝNOSU

  Alikvotný úrokový výnos sa vypočíta podľa vzorca

  AÚV = C.N.con(t),

  kde

  AÚV je alikvotný úrokový výnos ku dňu ocenenia,

  C je kupónová sadzba pre aktuálne kupónové obdobie,

  N je menovitá hodnota finančného nástroja,

  t je počet dní od poslednej výplaty kupónu alebo počet dní od začiatku prvého kupónového obdobia, ...

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v emisných podmienkach. ...

  Príloha č. 2 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE HODNOTY PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA BEŽNOM ÚČTE A NA VKLADOVOM ÚČTE

  ...

  Hodnota peňažných prostriedkov na bežnom účte a na vkladovom účte sa vypočíta podľa vzorca

  kde

  C i je peňažný tok v čase ti,

  ri je úroková sadzba, ktorou sa príslušný peňažný tok úročí,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia dohodnutej v podmienkach ...

  d je daň z príjmov vyberaná zrážkou v percentuálnom vyjadrení.

  Príloha č. 3 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY DLHOVÉHO CENNÉHO PAPIERA

  (1)

  ...

  (2)

  ...

  kde

  P je teoretická cena dlhového cenného papiera vrátane alikvotného úrokového výnosu,

  ri je požadovaný výnos určený podľa prílohy č. 15,

  s je prémia za riziko určená podľa prílohy č. 16,

  N je menovitá hodnota dlhového cenného papiera,

  Ci je hodnota i-tého kupónu z dlhového cenného papiera; ak kupónová sadzba je odvodená zo sadzby medzibankového ...

  ti je počet dní do splatnosti i-tého kupónu z dlhového cenného papiera v dňoch,

  i je index budúceho kupónu z dlhového cenného papiera,

  n je počet budúcich kupónov z dlhového cenného papiera,

  tn je počet dní do splatnosti dlhového cenného papiera v dňoch,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v emisných podmienkach ...

  (3)

  Na účely určenia teoretickej ceny dlhového cenného papiera sa výnosovou krivkou rozumie krivka znázorňujúca ...

  Príloha č. 4 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY NÁSTROJA PEŇAŽNÉHO TRHU

  (1)

  ...

  kde

  P je teoretická cena pokladničnej poukážky,

  N je menovitá hodnota pokladničnej poukážky,

  r je požadovaný výnos určený podľa prílohy č. 15,

  s je prémia za riziko určená podľa prílohy č. 16,

  t je počet dní do splatnosti pokladničnej poukážky,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v emisných podmienkach. ...

  (2)

  Teoretická cena vkladového listu sa vypočíta postupom

  a)

  ...

  b)

  ...

  kde

  P je teoretická cena vkladového listu,

  N je nominálna hodnota vkladového listu,

  rvl je ročná úroková sadzba vkladového listu platná pre aktuálne obdobie v percentuálnom vyjadrení, ...

  r je požadovaný výnos určený podľa prílohy č. 15,

  t je celková doba splatnosti vkladového listu v dňoch,

  t* je doba do splatnosti vkladového listu v dňoch ku dňu ocenenia,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v emisných podmienkach. ...

  Príloha č. 5 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY FORWARDU

  (1)

  ...

  (2)

  ...

  kde

  P je teoretická cena forwardu,

  Ppoh je hodnota diskontovaných pohľadávok z forwardu,

  Pzav je hodnota diskontovaných záväzkov z forwardu,

  Fpoh je forwardová hodnota pohľadávok z forwardu,

  Fzav je forwardová hodnota záväzkov z forwardu,

  t je zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

  r je požadovaný výnos pre menu, v ktorej je vypočítaná teoretická cena forwardu, určený podľa prílohy ...

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia pre príslušný derivát. ...

  Príloha č. 6 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY FRA OBCHODU

  (1)

  Teoretická cena FRA obchodu so splatnosťou do jedného roka vrátane sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe ...

  a)

  deň t2,

  1.

  ...

  2.

  ...

  b)

  v deň t1,

  1.

  ...

  2.

  ...

  (2)

  Teoretická cena FRA obchodu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe ...

  a)

  deň t2,

  1.

  ...

  2.

  ...

  b)

  deň t1,

  1.

  ...

  2.

  ...

  kde

  N je dohodnutá istina,

  rdeal je dohodnutá forwardová úroková miera na obdobie od t1 do t2,

  rfra je forwardová úroková miera príslušného dňa na obdobie od t1 do t2,

  tfra=t2 – t1 je perióda FRA obchodu v dňoch,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného ...

  (3)

  ...

  kde

  rfra je forwardová úroková miera na obdobie (t2 – t1) platná od t1,

  r1 je požadovaný výnos určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t1,

  r2 je požadovaný výnos určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t2,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného ...

  Príloha č. 7 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY FX FORWARDU

  (1)

  Teoretická cena FX forwardu sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 5, pričom

  a)

  ...

  kde

  Fpoh je forwardová hodnota pohľadávok z forwardu v prvej mene,

  Fzav je forwardová hodnota záväzkov z forwardu v prvej mene,

  Npoh je dohodnutý objem nakúpenej meny v prvej mene,

  Nzav je dohodnutý objem predanej meny v druhej mene,

  FR je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu ocenenia,

  prvá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako prvá,

  druhá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako druhá,

  b)

  ...

  kde

  Fpoh je forwardová hodnota pohľadávok z forwardu v prvej mene,

  Fzav je forwardová hodnota záväzkov z forwardu v prvej mene,

  Npoh je dohodnutý objem nakúpenej meny v druhej mene,

  Nzav je dohodnutý objem predanej meny v prvej mene,

  FR je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu ocenenia,

  prvá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako prvá,

  druhá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako druhá.

  (2)

  Ak forwardový kurz prvej meny k druhej mene ku dňu, ku ktorému sa FX forward oceňuje, nie je dostupný, ...

  a)

  ...

  b)

  ...

  kde

  FR je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu ocenenia,

  SR je spotový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu ocenenia,

  r1 je požadovaný výnos pre prvú menu v percentách p.a. určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t, ...

  r2 je požadovaný výnos pre druhú menu v percentách p.a. určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t, ...

  t je zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia pre príslušný derivát. ...

  Príloha č. 8 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY FORWARDU NA DLHOVÝ CENNÝ PAPIER A FORWARDU NA KAPITÁLOVÝ CENNÝ PAPIER

  (1)

  Teoretická cena forwardu na dlhový cenný papier a na kapitálový cenný papier sa vypočíta spôsobom ...

  P = Ppoh – Pzav,

  kde

  Ppoh je súčasná hodnota pohľadávok z forwardu,

  Pzav je súčasná hodnota záväzkov z forwardu.

  (2)

  Súčasná hodnota pohľadávok a záväzkov z forwardu na dlhový cenný papier a forwardu na kapitálový cenný ...

  a)

  ...

  b)

  ...

  (3)

  Súčasná hodnota pohľadávky a záväzku z forwardu na dlhový cenný papier a forwardu na kapitálový cenný ...

  a)

  ...

  b)

  ...

  kde

  P je teoretická cena forwardu,

  S0 je hodnota dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera ku dňu ocenenia podľa § 3, ...

  Fdeal je dohodnutá cena dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera,

  t je zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

  r je požadovaný výnos určený podľa prílohy č. 15,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného ...

  Príloha č. 9 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY SWAPU

  (1)

  ...

  P = Ppoh – Pzav,

  kde

  (2)

  ...

  P = Ppoh – Pzav,

  kde

  kde

  P je teoretická cena swapu,

  Ppoh je hodnota diskontovaných pohľadávok zo swapu,

  Pzav je hodnota diskontovaných záväzkov zo swapu,

  Fpoh,i je forwardová hodnota pohľadávky zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje, ...

  Fzav,i je forwardová hodnota záväzku zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje, ...

  ti je zostatková doba splatnosti i-tej platby swapu v dňoch,

  ri je požadovaný výnos určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

  i je index budúcej platby swapu,

  m je počet budúcich platieb swapu,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného ...

  Príloha č. 10 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY IRS SWAPU

  (1)

  Teoretická cena IRS swapu so splatnosťou do jedného roka vrátane sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe ...

  a)

  ...

  b)

  ...

  (2)

  Teoretická cena IRS swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe ...

  a)

  ...

  b)

  ...

  kde

  N je dohodnutá istina (nocionálna hodnota),

  Fpoh,i je forwardová hodnota pohľadávky zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje, ...

  Fzav,i je forwardová hodnota záväzku zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje, ...

  rswap,i je swapová úroková miera i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa IRS swap oceňuje,

  rdeal,i je dohodnutá swapová úroková miera i-tej platby swapu,

  tswap,i je dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného ...

  (3)

  ...

  kde

  ti je zostatková doba splatnosti i-tej platby swapu v dňoch,

  ti-1 je zostatková doba splatnosti i-tej platby swapu v dňoch,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného ...

  ri je požadovaný výnos určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

  ri-1 je požadovaný výnos určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti-1.

  Príloha č. 11 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY FX SWAPU

  (1)

  Teoretická cena FX swapu sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 9, pričom

  a)

  ...

  kde

  Npoh,i je dohodnutý objem nakúpenej meny v rámci i-tej zámeny v prvej mene,

  Nzav,i je dohodnutý objem predanej meny v rámci i-tej zámeny v druhej mene,

  Fpoh,i je forwardová hodnota pohľadávky zo swapu pre i-tú platbu v prvej mene v deň, ku ktorému sa swap ...

  Fzav,i je forwardová hodnota záväzku zo swapu pre i-tú platbu v prvej mene v deň, ku ktorému sa swap ...

  FRi je forwardový kurz prvá mena/druhá mena k i-tej zámene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

  prvá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako prvá,

  druhá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako druhá,

  b)

  ...

  kde

  Npoh,i je dohodnutý objem nakúpenej meny v rámci i-tej zámeny v druhej mene,

  Nzav,i je dohodnutý objem predanej meny v rámci i-tej zámeny v prvej mene,

  Fpoh,i je forwardová hodnota pohľadávky zo swapu pre i-tú platbu v prvej mene v deň, ku ktorému sa swap ...

  Fzav,i je forwardová hodnota záväzku zo swapu pre i-tú platbu v prvej mene v deň, ku ktorému sa swap ...

  FRpoh,i je forwardový kurz prvá mena/druhá mena k i-tej zámene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje, ...

  prvá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako prvá,

  druhá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako druhá.

  (2)

  Ak forwardový kurz prvej meny k druhej mene i-tej zámeny ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje, nie je ...

  a)

  ...

  b)

  ...

  kde

  SR je spotový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

  r1,i je požadovaný výnos pre prvú menu v percentách p.a. určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti, ...

  r2,i je požadovaný výnos pre druhú menu v percentách p.a. určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti, ...

  ti je zostatková doba splatnosti i-tej platby swapu v dňoch,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného ...

  Príloha č. 12 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY BÁZICKÉHO SWAPU

  (1)

  ...

  (2)

  ...

  kde

  N je dohodnutá istina (nocionálna hodnota),

  Fpoh,i je forwardová hodnota pohľadávky zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje, ...

  Fzav,i je forwardová hodnota záväzku zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje, ...

  rpoh,i je swapová úroková miera pohľadávky i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje, ...

  rzav,i je swapová úroková miera záväzku i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

  tswap,i je dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného ...

  Príloha č. 13 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY KRÍŽOVÉHO MENOVO-ÚROKOVÉHO SWAPU

  (1)

  Teoretická cena krížového menovo-úrokového swapu so splatnosťou do jedného roka vrátane sa vypočíta ...

  a)

  ...

  kde

  Ppoh je hodnota diskontovaných pohľadávok zo swapu,

  Pzav je hodnota diskontovaných záväzkov zo swapu,

  t 1 je začiatok krížového menovo-úrokového swapu,

  t 2 je koniec krížového menovo-úrokového swapu,

  t i je zostatková splatnosť i-tej úrokovej platby swapu,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného ...

  r 1 je požadovaný výnos pre prvú menu v percentách p.a., určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t1, ...

  r 2 je požadovaný výnos pre prvú menu v percentách p.a., určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t2, ...

  r i je požadovaný výnos pre prvú menu v percentách p.a., určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti, ...

  tswap,i je dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

  i je index budúcej platby swapu,

  m je počet budúcich platieb swapu,

  Npoh je dohodnutý objem nakúpenej meny v prvej mene,

  Nzav je dohodnutý objem predanej meny v druhej mene,

  FRi je forwardový kurz prvá mena/druhá mena k i-tej zámene ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

  FR1 je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu t1 nákupu prvej meny a predaja druhej meny,

  FR2 je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu t2 spätného nákupu druhej meny a predaja prvej meny, ...

  prvá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako prvá,

  druhá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako druhá,

  rpoh,i je swapová úroková miera pohľadávky i-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje, ...

  rzav,i je swapová úroková miera záväzku i-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

  b)

  ...

  kde

  Ppoh je hodnota diskontovaných pohľadávok zo swapu,

  Pzav je hodnota diskontovaných záväzkov zo swapu,

  t 1 je začiatok krížového menovo-úrokového swapu,

  t 2 je koniec krížového menovo-úrokového swapu,

  t i je zostatková splatnosť i-tej úrokovej platby swapu,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušnéhoderivátu, ...

  r 1 je požadovaný výnos pre prvú menu, určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t1,

  r 2 je požadovaný výnos pre prvú menu, určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t2,

  r i je požadovaný výnos pre prvú menu, určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

  tswap,i je dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

  i je index budúcej platby swapu,

  m je počet budúcich platieb swapu,

  Npoh je dohodnutý objem nakúpenej meny v druhej mene,

  Nzav je dohodnutý objem predanej meny v prvej mene,

  FRi je forwardový kurz prvá mena/druhá mena k i-tej zámene ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

  FR1 je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu t1 predaja prvej meny a nákupu druhej meny,

  FR2 je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu t2 spätného predaja druhej meny a nákupu prvej meny, ...

  prvá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako prvá,

  druhá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako druhá,

  rpoh,i je swapová úroková miera pohľadávky i-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje, ...

  rzav,i je swapová úroková miera záväzku i-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje.

  (2)

  Teoretická cena krížového menovo-úrokového swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom ...

  a)

  ...

  kde

  Ppoh je hodnota diskontovaných pohľadávok zo swapu,

  Pzav je hodnota diskontovaných záväzkov zo swapu,

  t 1 je začiatok krížového menovo-úrokového swapu,

  t 2 je koniec krížového menovo-úrokového swapu,

  t i je zostatková splatnosť i-tej úrokovej platby swapu,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušného ...

  r 1 je požadovaný výnos pre prvú menu, určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t1,

  r 2 je požadovaný výnos pre prvú menu, určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t2,

  r i je požadovaný výnos pre prvú menu, určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

  tswap,i je dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

  i je index budúcej platby swapu,

  m je počet budúcich platieb swapu,

  Npoh je dohodnutý objem nakúpenej meny v prvej mene,

  Nzav je dohodnutý objem predanej meny v druhej mene,

  FRi je forwardový kurz prvá mena/druhá mena k i-tej zámene ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

  FR1 je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu t1 nákupu prvej meny a predaja druhej meny,

  FR2 je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu t2 spätného nákupu druhej meny a predaja prvej meny, ...

  prvá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako prvá,

  druhá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako druhá,

  rpoh,i je swapová úroková miera pohľadávky i-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje, ...

  rzav,i je swapová úroková miera záväzku i-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

  b)

  ...

  kde

  Ppoh je hodnota diskontovaných pohľadávok zo swapu,

  Pzav je hodnota diskontovaných záväzkov zo swapu,

  t 1 je začiatok krížového menovo-úrokového swapu,

  t 2 je koniec krížového menovo-úrokového swapu,

  t i je zostatková splatnosť i-tej úrokovej platby swapu,

  con() je dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie pre používanú metódu úročenia v podmienkach príslušnéhoderivátu, ...

  r 1 je požadovaný výnos pre prvú menu, určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t1,

  r 2 je požadovaný výnos pre prvú menu, určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t2,

  r i je požadovaný výnos pre prvú menu, určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

  tswap,i je dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

  i je index budúcej platby swapu,

  m je počet budúcich platieb swapu,

  Npoh je dohodnutý objem nakúpenej meny v druhej mene,

  Nzav je dohodnutý objem predanej meny v prvej mene,

  FRi je forwardový kurz prvá mena/druhá mena k i-tej zámene ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

  FR1 je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu t1 predaja prvej meny a nákupu druhej meny,

  FR2 je forwardový kurz prvá mena/druhá mena ku dňu t2 spätného predaja druhej meny a nákupu prvej meny, ...

  prvá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako prvá,

  druhá mena je mena, ktorá je podľa konvencie udávaná v menovom páre ako druhá,

  rpoh,i je swapová úroková miera pohľadávky i-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje, ...

  rzav,i je swapová úroková miera záväzku i-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje.

  Príloha č. 14 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE TEORETICKEJ CENY EURÓPSKEJ OPCIE

  (1)

  ...

  (2)

  ...

  kde

  P je teoretická cena európskej call (put) opcie,

  S0 je cena kapitálového cenného papiera v deň, ku ktorému sa opcia oceňuje,

  E je expiračná cena kapitálového cenného papiera,

  t je zostatková doba splatnosti opcie do expirácie v dňoch,

  b je báza počtu dní v roku,

  σ je historická volatilita kapitálového cenného papiera,

  r je požadovaný spojitý úrokový výnos na obdobie t,

  N() je kumulatívna distribučná funkcia normálneho rozdelenia so strednou hodnotou 0 a varianciou 1. ...

  (3)

  Ak spojitý úrokový výnos nie je dostupný, vypočíta sa postupom

  r = ln(1 + rd),

  kde

  rd je požadovaný výnos určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t.

  (4)

  ...

  pričom

  kde

  σ je historická volatilita kapitálového cenného papiera,

  σd je historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v dňoch,

  S i je cena príslušného kapitálového cenného papiera v deň i,

  n je počet obchodných dní od začiatku kótovania ceny kapitálového cenného papiera; počet dní, za ktoré ...

  i = 1, 2, 3... je index obchodných dní od začiatku kótovania ceny kapitálového cenného papiera. ...

  Príloha č. 15 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE POŽADOVANÉHO VÝNOSU PEŇAŽNÝCH TOKOV PLYNÚCICH Z FINANČNÉHO NÁSTROJA

  (1)

  ...

  kde

  r je požadovaný výnos,

  t je doba splatnosti peňažného toku z finančného nástroja,

  t+ je najbližšia dlhšia doba splatnosti dostupná na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom, ...

  t– je najbližšia kratšia doba splatnosti dostupná na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom, ...

  r+ je hodnota úrokovej sadzby na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom prináležiaca k najbližšej ...

  r– je hodnota úrokovej sadzby na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom prináležiaca k najbližšej ...

  (2)

  Ak nie je uvedené inak, všetky úrokové sadzby sú v percentuálnom vyjadrení v ročnej miere.

  (3)

  Výnosová krivka dlhopisu s nulovým kupónom sa zostaví bootstrappingom, ak ide o finančné nástroje so ...

  a)

  do jedného roka vrátane, z úrokových sadzieb medzibankového trhu, a to pre menu, v ktorej je príslušný ...

  b)

  dlhšou ako jeden rok, zo swapových úrokových sadzieb medzibankového trhu v mene, v ktorej je príslušný ...

  (4)

  Na účely určenia požadovaného výnosu sa rozumie

  a)

  výnosovou krivkou dlhopisu s nulovým kupónom výnosová krivka znázorňujúca výnosy do splatnosti bezkupónových ...

  b)

  bootstrappingom spôsob konštrukcie výnosovej krivky dlhopisu s nulovým kupónom pre príslušné finančné ...

  Príloha č. 16 k opatreniu č. 180/2012 Z. z.

  URČENIE PRÉMIE ZA RIZIKO DLHOVÉHO CENNÉHO PAPIERA

  (1)

  Prémia za riziko dlhového cenného papiera predstavuje kladnú alebo zápornú prirážku voči požadovanému ...

  (2)

  Ak k dlhovému cennému papieru výška prirážky nie je dostupná, na určenie prémie za riziko dlhového cenného ...

  (3)

  Prémia za riziko dlhového cenného papiera sa určí metódou lineárnej interpolácie celkových požadovaných ...

  a)

  do jedného roka vrátane, postupom uvedeným v prílohe č. 3 odseku 1,

  b)

  dlhšou ako jeden rok, postupom uvedeným v prílohe č. 3 odseku 2.

  (4)

  Ak neexistuje porovnateľný dlhový cenný papier alebo nie je dostupná jeho cena podľa § 5 ods. 1 nie ...

  (5)

  Ak na určenie prémie za riziko dlhového cenného papiera nemožno postupovať podľa odsekov 1 až 4, prémiu ...

  (6)

  Ak má dlhový cenný papier, pre ktorý sa určuje riziková prirážka, odlišné podmienky výplaty výnosov ...

Poznámky

 • 1)  § 47 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2)  § 22 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3)  § 72 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 43 zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6)  Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 7)  § 20 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 13 zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona ...
 • 8)  § 72 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 81 ods. 1 písm. f) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. e) zákona ...
 • 10)  § 81 ods. 1 písm. a) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 53 ods. 1 písm. a) zákona ...
 • 11)  § 81 ods. 3 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 53 ods. 1 písm. b) zákona ...
 • 13)  § 81 ods. 1 písm. e) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 53 ods. 1 písm. a) zákona ...
 • 14)  § 53 ods. 1 písm. h) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 16)  § 161 ods. 1 písm. a) zákona č. 203/2011 Z. z.
 • 17)  § 15 zákona č. 203/2011 Z. z.
 • 18)  § 81 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 53 ods. 1 písm. c) ...
 • 19)  § 53 ods. 1 písm. i) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.
 • 20)  § 81 ods. 1 písm. g) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. f) zákona ...
 • 21)  § 81 ods. 1 písm. g) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov§ 53 ods. 1 písm. g) zákona ...
 • 22)  § 82b ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 24)  § 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 25)  Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu č. 4 o Štatúte Európskeho ...
 • 26)  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 27)  § 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 28)  § 2 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 29)  Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. ...
 • 30)  § 80 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 594/2003 Z. z.
 • 31)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore