Vyhláška Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 179/2012 účinný od 01.07.2012

Platnosť od: 28.06.2012
Účinnosť od: 01.07.2012
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 179/2012 s účinnosťou od 01.07.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa ...

Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení ...

§ 1
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom ...

a)

ak je žiadateľom fyzická osoba,

1.

meno a priezvisko žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, obchodné meno, ak sa líši od ...

2.

dátum a miesto narodenia žiadateľa,

3.

štátnu príslušnosť žiadateľa,

4.

adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, miesto podnikania, ak sa ...

b)

ak je žiadateľom právnická osoba, obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ...

c)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, v ktorej chce ...

d)

údaje o akciách doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to

1.

menovitú hodnotu akcií a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,

2.

celkovú hodnotu akcií,

3.

podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,

e)

údaje o hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, ...

1.

počet hlasov,

2.

podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,

f)

údaje o akciách doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorých je žiadateľ majiteľom v čase podania ...

1.

menovitú hodnotu akcií a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,

2.

celkovú hodnotu akcií,

3.

podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,

g)

údaje o hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré má žiadateľ v čase ...

1.

počet hlasov,

2.

podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,

h)

odôvodnenie účelu nadobudnutia alebo zvýšenia podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej ...

i)

navrhovaný dátum nadobudnutia alebo zvýšenia podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej ...

j)

údaje o záujmoch a aktivitách žiadateľa, ktoré by mohli byť v konflikte so záujmami doplnkovej ...

(2)

Prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú

a)

strategický zámer, ktorý obsahuje

1.

hlavné ciele a spôsob dosiahnutia týchto cieľov,

2.

očakávané finančné údaje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na nasledujúce tri roky na individuálnom ...

3.

očakávaný vplyv na správu, riadenie a organizačnú štruktúru doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

b)

písomná informácia o tom, či žiadateľ rokoval s akcionármi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

c)

grafické znázornenie štruktúry kvalifikovanej účasti žiadateľa a grafické znázornenie štruktúry ...

d)

písomné vyhlásenie žiadateľa, že nie je osobou, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok ...

e)

písomná informácia o administratívnych sankciách uložených žiadateľovi právoplatným a vykonateľným ...

f)

písomná informácia o tom, či žiadateľovi bolo v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti ...

g)

písomná informácia o právnom titule nadobudnutia alebo zvýšenia podielu na základnom imaní doplnkovej ...

h)

zoznam obsahujúci obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ...

i)

písomná informácia o vplyve plánovaného nadobudnutia alebo zvýšenia podielu na základnom imaní ...

(3)

Ďalšími prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú, ak je ...

a)

fyzická osoba,

1.

stručný odborný životopis žiadateľa,

2.

zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia blízkych osôb3) žiadateľa, ...

3.

prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania ...

4.

písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré sa použijú na ...

5.

výpisy o stavoch na účtoch žiadateľa v bankách, pobočkách zahraničných bánk a zahraničných ...

6.

doklad o príjme žiadateľa, ktorý je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného ...

7.

písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky, ktoré sa použijú na nadobudnutie ...

b)

fyzická osoba podnikateľ,

1.

stručný odborný životopis žiadateľa,

2.

zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia blízkych osôb3) žiadateľa, ...

3.

výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra, nie starší ako tri mesiace, ...

4.

prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania ...

5.

písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré sa použijú na ...

6.

výpisy o stavoch na účtoch žiadateľa v bankách, pobočkách zahraničných bánk a zahraničných ...

7.

účtovné závierky overené audítorom, ak takému overeniu podliehajú, za bezprostredne predchádzajúce ...

8.

daňové priznanie k dani z príjmov4) najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky vrátane ...

9.

písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky, ktoré sa použijú na nadobudnutie ...

c)

právnická osoba,

1.

stručné odborné životopisy členov štatutárneho orgánu žiadateľa,

2.

zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia blízkych osôb3) členov štatutárneho ...

3.

výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom, preukazujúci vznik ...

4.

zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých podiel predstavuje kvalifikovanú účasť na ...

5.

prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania ...

6.

písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré sa použijú na ...

7.

výpisy o stavoch na účtoch žiadateľa v bankách, pobočkách zahraničných bánk a zahraničných ...

8.

účtovné závierky overené audítorom, ak takému overeniu podliehajú, spolu so správou audítora ...

9.

písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky, ktoré sa použijú na nadobudnutie ...

10.

ratingové hodnotenie, ak bolo pre žiadateľa vypracované za obdobie bezprostredne predchádzajúcich ...

11.

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu žiadateľa, ktorého predmetom bol návrh na nadobudnutie ...

§ 2
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zníženie základného imania doplnkovej dôchodkovej ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá chce znížiť ...

b)

výšku základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ku dňu podania žiadosti o udelenie ...

c)

spôsob, akým sa má vykonať zníženie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a ...

d)

navrhovaný dátum konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodne o znížení základného imania ...

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorého predmetom ...

b)

zoznam akcionárov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane ich podielov na jej základnom imaní ...

c)

štruktúra akcionárov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane ich podielov na jej základnom ...

d)

harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese ...

e)

analýza predpokladaného vplyvu zníženia základného imania na primeranosť vlastných zdrojov doplnkovej ...

§ 3
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, pre ktorú sa ...

b)

meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a štátnu príslušnosť navrhovaných osôb.

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorého predmetom ...

b)

stručný odborný životopis a doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi navrhovaných osôb, ...

c)

výpis z registra trestov navrhovaných osôb, nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,2) predkladá ...

d)

vyhlásenie navrhovaných osôb o tom, že sú dôveryhodnou fyzickou osobou podľa § 23 ods. 11 zákona. ...

§ 4
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá chce vrátiť ...

b)

odôvodnenie vrátenia povolenia,

c)

navrhovaný dátum vrátenia povolenia.

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo ...

b)

doklady preukazujúce, že doplnková dôchodková spoločnosť už nespravuje žiadny doplnkový dôchodkový ...

c)

doklady preukazujúce, že správa doplnkových dôchodkových fondov, ktoré doplnková dôchodková ...

d)

doklady preukazujúce, že doplnková dôchodková spoločnosť má vyrovnané všetky záväzky voči ...

§ 5
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou sa doplnková ...

b)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má byť ...

c)

odôvodnenie zlúčenia doplnkových dôchodkových spoločností,

d)

navrhovaný dátum zlúčenia doplnkových dôchodkových spoločností,

e)

písomnú informáciu o zmenách v nástupníckej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ku ktorým dôjde ...

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)

zápisnice z rokovaní oprávnených orgánov doplnkových dôchodkových spoločností podľa odseku ...

b)

návrh zmluvy o zlúčení,

c)

harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zlúčenie ...

d)

doklady preukazujúce, že sú zabezpečené predpoklady na vykonanie úkonov a činností podľa § ...

e)

návrh organizačnej štruktúry nástupníckej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

f)

doklady preukazujúce, že nástupnícka doplnková dôchodková spoločnosť spĺňa podmienky podľa ...

g)

zoznam osôb, ktoré v dôsledku zlúčenia doplnkových dôchodkových spoločností získajú kvalifikovanú ...

§ 6
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na prechod správy doplnkových dôchodkových fondov ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej doplnkové ...

b)

názvy doplnkových dôchodkových fondov, ktorých správa má prejsť na inú doplnkovú dôchodkovú ...

c)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorú má ...

d)

odôvodnenie prechodu správy fondov,

e)

navrhovaný dátum prechodu správy fondov,

f)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude vykonávať činnosť depozitára ...

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)

harmonogram prechodu správy fondov,

b)

účtovná závierka doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c) zostavená k poslednému ...

c)

účtovné závierky prechádzajúcich fondov zostavené k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho ...

d)

doklady preukazujúce skutočnosť, že prechodom správy fondov nebudú ohrozené záujmy účastníkov ...

e)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa odseku 1 písm. ...

f)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa odseku 1 písm. ...

g)

doklady preukazujúce, že doplnková dôchodková spoločnosť podľa odseku 1 písm. c) spĺňa vecné, ...

h)

text navrhovaných zmien štatútov prechádzajúcich fondov,

i)

úplné znenia štatútov prechádzajúcich fondov po zapracovaní navrhovaných zmien.

(3)

Ak sa súčasne s prechodom správy fondov mení aj depozitár prechádzajúcich fondov, žiadosť podľa ...

(4)

Ak sa súčasne s prechodom správy fondov mení aj depozitár prechádzajúcich fondov, prílohami ...

a)

súhlasné stanovisko nového depozitára prechádzajúcich fondov s výkonom činnosti depozitára ...

b)

stručný odborný životopis a doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúceho zamestnanca ...

§ 7
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá mení ...

b)

dôvod zmeny stanov.

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo ...

b)

stanovisko vedúceho zamestnanca doplnkovej dôchodkovej spoločnosti riadiaceho útvar vnútornej kontroly, ...

c)

text navrhovaných zmien stanov,

d)

úplné znenie návrhu stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti po zapracovaní navrhovaných zmien ...

§ 8
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu doplnkového dôchodkového fondu ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá mení ...

b)

názov doplnkového dôchodkového fondu, ktorého štatút sa má zmeniť,

c)

odôvodnenie navrhovaných zmien štatútu doplnkového dôchodkového fondu.

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo ...

b)

text navrhovaných zmien štatútu doplnkového dôchodkového fondu,

c)

úplné znenie návrhu štatútu doplnkového dôchodkového fondu po zapracovaní navrhovaných zmien ...

§ 9
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu dávkového plánu obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá mení ...

b)

odôvodnenie navrhovaných zmien dávkového plánu,

c)

názov dávkového plánu.

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo ...

b)

text navrhovaných zmien dávkového plánu,

c)

úplné znenie návrhu dávkového plánu po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch origináloch s ...

§ 10
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zverenie výkonu činností podľa § 37 zákona ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá zveruje ...

b)

názvy doplnkových dôchodkových fondov, ktorých sa zverenie výkonu činností týka,

c)

meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt a miesto podnikania fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, ...

d)

meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt vedúceho zamestnanca právnickej osoby podľa písmena ...

e)

dátum, ku ktorému sa navrhuje zverenie výkonu činností osobe podľa písmena c).

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo ...

b)

výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra fyzickej osoby podnikateľa ...

c)

povolenie na výkon činnosti vydané osobe podľa odseku 1 písm. c) oprávňujúce túto osobu vykonávať ...

d)

návrh zmluvy o zverení činností podľa § 37 zákona,

e)

plán postupov priebežného hodnotenia výkonu zverenej činnosti osobou podľa odseku 1 písm. c),

f)

návrh opatrení umožňujúcich členom predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a depozitárovi ...

g)

stanovisko depozitára k navrhovanému zvereniu výkonu činností podľa § 37 zákona,

h)

doklady preukazujúce, že osoba podľa odseku 1 písm. c), ktorej má byť zverený výkon činností ...

§ 11
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá mení ...

b)

názvy doplnkových dôchodkových fondov, ktorých sa zmena depozitára týka,

c)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doterajšieho depozitára a nového depozitára,

d)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý ...

e)

navrhovaný dátum zmeny depozitára.

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo ...

b)

návrh písomnej zmluvy o výkone činnosti depozitára, ktorú doplnková dôchodková spoločnosť ...

c)

stručný odborný životopis a doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúceho zamestnanca ...

§ 12
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vytvorenie nového doplnkového dôchodkového fondu ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vytvára ...

b)

názov doplnkového dôchodkového fondu, ktorý sa má vytvoriť,

c)

odôvodnenie vytvorenia nového doplnkového dôchodkového fondu,

d)

navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k vytvoreniu nového doplnkového dôchodkového fondu.

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo ...

b)

návrh informačného prospektu nového doplnkového dôchodkového fondu,

c)

návrh štatútu nového doplnkového dôchodkového fondu,

d)

predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre nový doplnkový dôchodkový fond, ...

e)

stanovisko právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak jej bol zverený výkon činností podľa § 37 ...

§ 13
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá zlučuje ...

b)

názvy zanikajúcich príspevkových doplnkových dôchodkových fondov,

c)

názov nástupníckeho príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, do ktorého sa zanikajúce ...

d)

odôvodnenie zlúčenia príspevkových doplnkových dôchodkových fondov,

e)

navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k zlúčeniu príspevkových doplnkových dôchodkových ...

f)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára.

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo ...

b)

harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zlúčenie ...

c)

písomná informácia o vplyve plánovaného zlúčenia príspevkových doplnkových dôchodkových ...

d)

štatút nástupníckeho príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a príslušný dávkový ...

§ 14
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zrušenie doplnkového dôchodkového fondu obsahuje ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá zrušuje ...

b)

názov doplnkového dôchodkového fondu, ktorý sa má zrušiť,

c)

odôvodnenie plánovaného zrušenia doplnkového dôchodkového fondu,

d)

navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k zrušeniu doplnkového dôchodkového fondu.

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo ...

b)

harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov vrátane spôsobu vysporiadania nárokov ...

c)

aktuálny prehľad o majetku v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde overený depozitárom ku dňu ...

d)

účtovná závierka zrušovaného doplnkového dôchodkového fondu zostavená k poslednému dňu kalendárneho ...

e)

aktuálny prehľad nevysporiadaných pohľadávok a záväzkov vzniknutých pri nakladaní s majetkom ...

f)

písomná informácia týkajúca sa likvidity majetku v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde,

g)

návrh spôsobu predaja majetku v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde a vysporiadania jeho pohľadávok ...

§ 15

Doklady uvedené v § 1 až 14 sa predkladajú v súlade s osobitným zákonom6) v origináloch; ak ...

§ 16

Na konanie o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu začaté pred účinnosťou tejto vyhlášky ...

§ 17

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 600/2005 ...

§ 18

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2012.

Jozef Makúch v. r.

Poznámky

  • 1)  § 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
  • 2)  § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
  • 3)  § 116 Občianskeho zákonníka.
  • 4)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
  • 5)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...
  • 6)  § 16 ods. 4 a 5 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore