Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde 15/2014 účinný od 01.02.2014

Platnosť od: 31.01.2014
Účinnosť od: 01.02.2014
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde 15/2014 účinný od 01.02.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 15/2014 s účinnosťou od 01.02.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska ...

§ 1
Kľúčové informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde
(1)

Kľúčové informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde (ďalej len „kľúčové informácie“) ...

(2)

Obsah a štruktúra kľúčových informácií sú uvedené vo vzore, ktorý je prílohou č. 1. Výpočet ...

§ 2
Informácia o výkonnosti príspevkového doplnkového dôchodkového fondu
(1)

Informácia o výkonnosti príspevkového doplnkového dôchodkového fondu obsahuje údaje o nominálnej ...

(2)

Informácia o výkonnosti príspevkového doplnkového dôchodkového fondu neobsahuje údaje za časť ...

§ 3
Aktualizácia a zverejňovanie kľúčových informácií
(1)

Aktualizácia kľúčových informácií sa uskutočňuje vždy po zmene akýchkoľvek údajov, ktoré ...

(2)

Aktualizované kľúčové informácie sa zverejnia bez zbytočného odkladu.

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2014.

Ján Richter v. r.

Prílohy

  VZOR

  Prevziať prílohu - príloha 01 ...

  Vysvetlivky:

  1. Uvádza sa obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

  2. Uvádza sa presný názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu podľa štatútu príspevkového ...

  3. Uvádza sa informácia o tom, čo doplnková dôchodková spoločnosť plánuje dosiahnuť investovaním ...

  4. Uvádza sa upozornenie obsahujúce vekový interval odporúčaný na investovanie do príspevkového ...

  5. Uvádza sa odporúčaná minimálna dĺžka sporenia v tomto príspevkovom doplnkovom dôchodkovom ...

  6. Príspevkový doplnkový dôchodkový fond sa priradí jednej z číselných kategórií na základe ...

  v prílohe č. 2.

  7. Stĺpcový diagram uvedený vo vzore sa upraví podľa § 2.

  8. Uvádza sa aktuálna percentuálna hodnota odplaty za správu príspevkového doplnkového dôchodkového ...

  9. Uvádza sa maximálna povolená percentuálna hodnota odplaty za správu príspevkového doplnkového ...

  10. Uvádza sa percentuálna hodnota odplaty za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej ...

  11. Uvádza sa sídlo, webové sídlo, telefónne číslo a faxové číslo doplnkovej dôchodkovej ...

  12. Uvádza sa dátum poslednej aktualizácie kľúčových informácií.

  Príloha č. 2 k opatreniu č. 15/2014 Z. z.

  VÝPOČET SYNTETICKÉHO UKAZOVATEĽA RIZIKA

  Výpočet syntetického ukazovateľa rizika

  1. Syntetický ukazovateľ rizika sa vypočíta na základe volatility výnosu príspevkového doplnkového ...

  2. Na výpočet volatility výnosu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu pre potreby zaradenia ...

  Prevziať prílohu - vozrec ...

  σf = volatilita výnosu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu na ročnej báze

  rf = aritmetický priemer týždenných výnosov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu za ...

  rf,t = týždenné výnosy fondu v čase t merané v priebehu T období

  m = 52 (52 týždňov v roku)

  T = počet týždňov v sledovanom období

  3. Príspevkový doplnkový dôchodkový fond sa zaradí na základe vypočítanej volatility výnosu ...

  Trieda rizík Intervaly volatility (σf) rovnajúce sa alebo väčšie ako menšie ako 1 0 % 0,5 % ...

  4. Syntetický ukazovateľ rizika sa uvádza ako rad kategórií vo vzostupnom poradí od 1 do 7 zľava ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore