Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 378/2015 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 15.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné právo, Finančné právo, Pracovné právo, Vojenské právo, Daňové právo, Pracovno-právne vzťahy, Právo sociálneho zabezpečenia, Vojenská služba, Dane z príjmu, Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS4EUPP1ČL0

Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 378/2015 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 378/2015 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 420/2022
MENÍ:
281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 01.01.2023
417/2013 Z. z. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.01.2024
447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.07.2024
124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 124/2006 účinný od 01.04.2025
305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.01.2025
569/2005 Z. z. Zákon o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu 569/2005 účinný od 01.02.2020
570/2005 Z. z. Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 570/2005 účinný od 01.06.2022
365/2004 Z. z. Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) 365/2004 účinný od 02.01.2016
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.01.2024
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.01.2025
580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.07.2024
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2026
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.04.2025
601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 601/2003 účinný od 01.07.2024
321/2002 Z. z. Zákon o ozbrojených silách Slovenskej republiky 321/2002 účinný od 01.02.2023
311/2001 Z. z. Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.03.2024
MENENÝ:
420/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 420/2022 účinný od 01.01.2023
477/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 477/2019 účinný od 01.02.2020
177/2018 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.01.2024
143/2017 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143/2017 účinný od 01.07.2017
VYKONÁVACIE PREDPISY:
234/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, na zaradenie do aktívnych záloh, o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy a na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby 234/2023 účinný od 01.07.2023
380/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, na jej výkon a na zaradenie do aktívnych záloh a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby 380/2015 účinný od 02.01.2016 do 30.06.2023 Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republikyo posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, na jej výkon a na zaradenie do aktívnych záloh a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby
Načítavam znenie...
MENU
Hore