Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 477/2019 účinný od 01.02.2020

Platnosť od: 30.12.2019
Účinnosť od: 01.02.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 477/2019 účinný od 01.02.2020
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 477/2019 s účinnosťou od 01.02.2020

Legislatívny proces k zákonu 477/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z., ...

1.

V § 2 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ozbrojené sily sa vytvárajú na zachovanie mieru, zaručovanie obrany Slovenskej republiky a na plnenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Čl.1 ods. 6 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, ...

2.

V § 2 ods. 3 sa nad slovami „(ďalej len „zamestnanec“)“ vypúšťa odkaz 2 vrátane poznámky pod čiarou ...

3.

V § 2 ods. 8 sa nad slovom „obrany“ vypúšťa odkaz 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa na koniec dopĺňa citácia „§ 17 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej ...

5.

V § 4 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Ozbrojené sily sú rozhodujúcim výkonným prvkom systému obrany štátu. Hlavnou úlohou ozbrojených ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 5a a 5b znejú:

„5) Čl. 1 ods. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona č. 566/2005 Z. z. 5a) ...

6.

V § 4 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6.

Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).

7.

V § 4 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) ochranu a obranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov v pôsobnosti ministerstva ...

8.

V § 4 ods. 4 písm. b) a § 5 ods. 2 písm. c) sa odkaz 5 označuje ako odkaz 5a.

9.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa za slová „č. 171/1993 Z. z.“ vkladajú slová „o Policajnom zbore“. ...

10.

V § 4 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).

11.

V § 4 sa odsek 4 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:

„i) poskytovanie podpory zahraničným ozbrojeným silám na území Slovenskej republiky,8a) j) plnenie opatrení ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:

„8a) § 26 ods. 8 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení zákona č. 306/2019 Z. z. 8b) Napríklad § 70 zákona ...

12.

V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Pri plnení úloh ministerstva obrany a Vojenského spravodajstva v oblasti zabezpečovania obrany ...

Doterajšie odseky 5 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

„8c) § 2 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej ...

13.

V § 4 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

14.

V § 4 ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

15.

V § 4 ods. 13 sa slovo „občanov“ nahrádza slovom „obyvateľstva“ a za slovom „štátu“ sa vypúšťa čiarka ...

16.

V § 4b ods. 2 písmeno b) znie:

„b) vzdušný objekt nekomunikuje s príslušným orgánom riadenia letovej prevádzky alebo nevykonáva pokyny ...

17.

V § 4b ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „alebo protiprávny zásah na palube lietadla“.

18.

V § 4b odsek 3 znie:

„(3) Za pravdepodobného narušiteľa vzdušného priestoru sa považuje vzdušný objekt, a) ktorého kód odpovedača ...

19.

V § 6 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) schvaľuje návrhy koncepčných dokumentov, strategických dokumentov a dokumentov ustanovených osobitným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13h znie:

„13h) § 7 písm. c) a § 25 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

20.

V § 6 ods. 3 písmená a) a b) znejú:

„a) spracúva návrhy koncepčných dokumentov, strategických dokumentov a dokumentov ustanovených osobitným ...

21.

V § 6 ods. 3 písm. f) sa za slovo „sily“ vkladajú slová „vojenskými zbraňami, vojenskými zbraňovými ...

22.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) § 8 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

23.

V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
veliteľ podľa odseku 12.“.

24.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17 a 18 znejú:

„17) § 156 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 69/2018 Z. z. 18) § 39 zákona č. 281/2015 Z. ...

25.

V § 7 odsek 10 znie:

„(10) Na zabezpečenie velenia ozbrojeným silám v čase vojny alebo vojnového stavu generálny štáb vytvára ...

26.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Ozbrojeným silám vyslaným na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky môže veliť v súlade ...

27.

V § 9 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ozbrojené sily sa pripravujú na obranu štátu aj spolu s ďalšími prvkami systému obrany štátu podľa ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) § 3 ods. 3 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

28.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Zákon č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

29.

V § 10 ods. 7 sa nad slovom „slobody“ vypúšťa odkaz 22 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 22 a nad ...

30.

V § 11 ods. 1 a § 12 ods. 2 písm. b) a c) sa slová „s ozbrojenými silami iných štátov“ nahrádzajú slovami ...

31.

V § 11 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

32.

V § 12 ods. 1 písm. e) sa nad slovom „napadnutiu“ umiestňuje odkaz 24a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) Čl. 5 Severoatlantickej zmluvy (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky ...

33.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo plnenia úloh medzinárodného ...

34.

V § 12 ods. 2 písm. d) sa slová „medzinárodnej vojenskej organizácie spoločne s ozbrojenými silami iných ...

35.

V § 12 ods. 4 písm. a) sa za slovom „jednotiek“ čiarka nahrádza slovom „alebo“.

36.

V § 12 ods. 4 písmeno c) znie:

„c)
systém velenia vyslaným ozbrojeným silám mimo územia Slovenskej republiky“.

37.

V § 12 ods. 4 písmená e) a f) znejú:

„e) určenie vojenskej výzbroje, vojenskej techniky a vojenského materiálu vo vlastníctve Slovenskej ...

38.

V § 13 ods. 1 sa nad slovom „rozkazu“ vypúšťa odkaz 26.

39.

V § 13 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) zaručovania obrany Slovenskej republiky pred napadnutím cudzou mocou a plnenia úloh zachovania jej ...

40.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

„27) Príloha č. 6 časť A písm. a), k), l) a q) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive ...

41.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 sa vypúšťa.

42.

V § 13 ods. 4 sa slová „a ďalšími jej medzinárodnými záväzkami“ nahrádzajú slovami „pravidlami medzinárodnej ...

43.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29) § 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a ...

44.

Poznámky pod čiarou k odkazom 30 a 31 znejú:

„30) § 25 Trestného zákona.

31) § 24 Trestného zákona.“.

Čl. II

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. ...

V § 33 prvá veta znie: „Na zamestnanca, ktorý je vyslaný mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného ...

Čl. III

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 77 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) na účely humanitárnej pomoci, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie, plnenia záväzku ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:

„57) Čl. 86 písm. l) a čl. 119 písm. o) a p) Ústavy Slovenskej republiky.§ 11 a 12 zákona č. 321/2002 ...

Čl. IV

Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17a Osobná identifikačná karta (1) Vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy po prijatí do dobrovoľnej ...

2.

Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37a Náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny (1) Vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy patrí ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a a 26b znejú:

„26a) § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2020.

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore