Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69091
Dôvodové správy: 2086
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.05.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu 569/2005 účinný od 01.05.2018


Platnosť od: 14.12.2005
Účinnosť od: 01.05.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD2 DS8 EU PP ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 569/2005 s účinnosťou od 01.05.2018 na základe 107/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje alternatívnu službu v čase vojny a vojnového stavu,1) spôsob odopretia výkonu ...

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona

a)

alternatívna služba je iná služba namiesto mimoriadnej služby,2) ktorú je registrovaný občan ...

b)

zamestnávateľ je zamestnávateľská organizácia štátu, verejnoprávna inštitúcia, zamestnávateľská ...

§ 3
Zásada rovnakého zaobchádzania

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým evidovaným občanom povolaným na ...

§ 4
Odopretie výkonu mimoriadnej služby
(1)

Občan môže v stave bezpečnosti9) odoprieť výkon mimoriadnej služby2) vyhlásením

a)
v roku, v ktorom mu vznikla branná povinnosť, alebo
b)
v januári každého nasledujúceho roka až do zániku brannej povinnosti podľa osobitného predpisu.10) ...
(2)

Na vyhlásenie podané po lehote uvedenej v odseku 1 a na vyhlásenie podané v období krízovej situácie10a) ...

(3)

Vyhlásenie občana obsahuje

a)
meno a priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
adresu trvalého a prechodného pobytu,
e)
povolanie,
f)
dôvod odopretia výkonu mimoriadnej služby.2)
(4)

Vyhlásenie s osvedčeným podpisom2a) podáva občan na príslušný okresný úrad v sídle kraja ...

(5)

Vyhlásenie môže evidovaný občan až do doručenia povolávacieho rozkazu na výkon alternatívnej ...

(6)

Podanie o späťvzatí vyhlásenia obsahuje údaje podľa odseku 3 písm. a) až d) a dôvod späťvzatia ...

(7)

Po späťvzatí vyhlásenia sa na opätovne podané vyhlásenie neprihliada.

(8)

Ak obvodný úrad v sídle kraja rozhodne o nezaradení občana, ktorý podal vyhlásenie do dokumentácie ...

(9)

Vyhlásenie podľa odseku 1 nemôže podať profesionálny vojak počas výkonu štátnej služby profesionálneho ...

§ 5
Dokumentácia evidovaných občanov
(1)

Dokumentáciu evidovaných občanov vedie obvodný úrad v sídle kraja.

(2)

Dokumentácia podľa odseku 1 obsahuje

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko a akademický titul,
b)
dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
c)
rodné číslo,
d)
adresu trvalého pobytu a adresu prechodného pobytu,
e)
údaj o rodinnom stave,
f)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu manželky, manžela alebo blízkych osôb,12a)
g)
pohlavie a údaje o zdravotnom stave,
h)
záznamy o výkone trestu a o trvaní väzby,
i)
údaje o ukončenom vzdelaní,
j)
údaje o telesnej výške a telesnej hmotnosti,
k)
údaje o podaní vyhlásenia a späťvzatí vyhlásenia o odopretí výkonu mimoriadnej služby a záznamy ...
l)
údaje o oprávneniach na osobitné činnosti,
m)
záznamy o oslobodení od výkonu alternatívnej služby,
n)
výsledky odvodu a prieskumu zdravotnej spôsobilosti,
o)
údaje o zamestnaní a zamestnávateľovi,
p)
štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu, ak ide o občana, ktorý cestuje do zahraničia na viac ...
q)
štátnu príslušnosť, štát a adresu pobytu, kde sa občan zdržiava, ak ide o občana, ktorý nemá ...
r)
údaje o služobnom pomere, ak ide o občana, ktorý bol v služobnom pomere v ozbrojených silách, ...
(3)

Obvodný úrad v sídle kraja môže požiadať evidovaného občana o doplnenie údajov v dokumentácii ...

(4)

Na vyradenie evidovaného občana z dokumentácie obvodného úradu v sídle kraja sa primerane vzťahujú ...

(5)

Ak občan podá vyhlásenie podľa § 4 ods. 1, obvodný úrad v sídle kraja mu vydá do 30 dní rozhodnutie ...

(6)

Ak evidovaný občan vezme späť vyhlásenie, obvodný úrad v sídle kraja vydá do 30 dní rozhodnutie ...

§ 6
Povolávanie na výkon alternatívnej služby
(1)

Ak prezident Slovenskej republiky v čase vojny a vojnového stavu nariadi povolať evidovaných občanov ...

(2)

Obvodný úrad v sídle kraja15) povolá registrovaného občana na výkon alternatívnej služby najskôr ...

(3)

Obvodný úrad v sídle kraja povolá vojaka v zálohe, ktorý podal vyhlásenie na výkon alternatívnej ...

(4)

Evidovaného občana, ktorý podal vyhlásenie a bol zaradený do dokumentácie občanov, obvodný úrad ...

a)
zabezpečenia obrany štátu, poskytovania pomoci alebo vykonávania záchranných prác pri haváriách, ...
b)
poskytovania zdravotnej starostlivosti,
c)
poskytovania sociálnej pomoci,
d)
civilnej ochrany obyvateľstva,
e)
opatrení hospodárskej mobilizácie,
f)
poskytovania služieb zabezpečujúcich činnosť ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(5)

Kňazov, diakonov registrovaných cirkví a náboženských spoločností, absolventov bohosloveckých ...

(6)

Žiadosť o pridelenie evidovaných občanov na výkon alternatívnej služby predkladá zamestnávateľ ...

(7)

Evidovaného občana na výkon alternatívnej služby povoláva obvodný úrad v sídle kraja povolávacím ...

(8)

Evidovaný občan je povinný dostaviť sa k zamestnávateľovi na miesto a v čase určenom v povolávacom ...

(9)

Evidovaný občan je povinný obvodnému úradu v sídle kraja bezodkladne oznámiť dôvody, ktoré ...

a)
dočasná pracovná neschopnosť, pri ktorej zdravotný stav a liečebný režim podľa písomného ...
b)
okolnosti, z ktorých vyplýva, že sa stal jediným živiteľom aspoň jedného rodinného príslušníka ...
c)
následky mimoriadnej udalosti, ktoré postihli evidovaného občana alebo podstatne ovplyvnia život ...
d)
bol vzatý do väzby alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody.
(10)

Evidovaný občan, na ktorého oslobodenie od výkonu alternatívnej služby sa primerane vzťahuje ...

(11)

Evidovanému občanovi, ktorý nemohol nastúpiť na výkon alternatívnej služby z dôvodov podľa ...

(12)

Ak evidovaný občan odoprel prevziať povolávací rozkaz, považuje sa povolávací rozkaz za doručený ...

(13)

Ak doručenie povolávacieho rozkazu nebolo úspešné, obvodný úrad v sídle kraja môže požiadať ...

(14)

Na evidovaného občana podľa odseku 10 sa odsek 13 nevzťahuje.

(15)

Povolávací rozkaz oprávňuje evidovaného občana na bezplatnú prepravu mestskou dopravou, miestnou ...

(16)

Proti povolávaciemu rozkazu sa nemožno odvolať; povolávací rozkaz nemožno preskúmať súdom.

(17)

Vzor povolávacieho rozkazu a všeobecné pokyny sú uvedené v prílohe tohto zákona.

(18)

Na plnenie úloh súvisiacich s výkonom alternatívnej služby obvodný úrad v sídle kraja poskytne ...

§ 7
Preradenie a oslobodenie od výkonu alternatívnej služby
(1)

Obvodný úrad v sídle kraja môže na žiadosť evidovaného občana zo zdravotných, rodinných alebo ...

(2)

Obvodný úrad v sídle kraja môže na žiadosť zamestnávateľa preradiť evidovaného občana na ...

(3)

Ak obvodný úrad v sídle kraja zistí, že zamestnávateľ závažne porušil povinnosti ustanovené ...

(4)

Proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle kraja podľa odsekov 1 až 3 sa nemožno odvolať; toto ...

(5)

Na oslobodenie od povinnosti výkonu alternatívnej služby sa primerane vzťahujú ustanovenia o oslobodení ...

§ 8
Výkon alternatívnej služby
(1)

Výkon alternatívnej služby sa začína prezentáciou evidovaného občana v deň jeho skutočného ...

(2)

Prezentáciou podľa odseku 1 sa rozumie overenie totožnosti evidovaného občana, odobratie povolávacieho ...

(3)

Zamestnávateľ určený v povolávacom rozkaze je povinný prijať evidovaného občana na výkon alternatívnej ...

(4)

Zamestnávateľ poskytuje evidovanému občanovi vykonávajúcemu alternatívnu službu

a)
bezplatné ubytovanie na základe jeho žiadosti,
b)
bezplatné stravovanie tri razy denne alebo peňažnú náhradu za neodobratú stravu najmenej v hodnote ...
c)
bezplatne pracovný odev, pracovnú obuv a ochranné pracovné prostriedky v súlade s osobitným predpisom,25) ...
d)
odmenu za vykonávanú prácu v sume platu vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni podľa zákona ...
e)
náhradu cestovného podľa predložených dokladov za cestu z miesta trvalého pobytu do miesta výkonu ...
(5)

Ak evidovaný občan odmietne bezplatné ubytovanie alebo prepravu do miesta výkonu alternatívnej ...

(6)

Zamestnávateľovi, ktorý poskytuje evidovanému občanovi náležitosti podľa odseku 4, patrí peňažná ...

(7)

Za závažné porušenie pracovných povinností evidovaného občana vo výkone alternatívnej služby ...

a)
nenastúpenie na výkon pracovnej činnosti,
b)
odmietnutie výkonu pracovnej činnosti,
c)
požívanie alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok27) alebo iných návykových ...
(8)

Za čas, v ktorom evidovaný občan závažným spôsobom porušil povinnosti vyplývajúce z výkonu ...

(9)

Zamestnávateľ na účely plnenia povinností podľa tohto zákona vedie evidenciu súvisiacu s výkonom ...

(10)

Na základe žiadosti zamestnávateľa obvodný úrad v sídle kraja poskytne zamestnávateľovi o evidovanom ...

(11)

Zamestnávateľ je povinný bezodkladne oznámiť obvodnému úradu v sídle kraja zmeny týkajúce ...

§ 9
Doba výkonu práce
(1)

Na výkon pracovnej činnosti evidovaného občana sa primerane vzťahuje Zákonník práce28) s výnimkou ...

a)
o maximálnej dĺžke pracovného času,
b)
o vzniku nároku na dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernej časti,
c)
o dovolenke za odpracované dni,
d)
o dodatkovej dovolenke,
e)
o základnej výmere dovolenky,
f)
o odmeňovaní.
(2)

Na vznik nároku na dovolenku za kalendárny rok a na základnú výmeru dovolenky evidovaného občana ...

(3)

Zamestnávateľ môže nariadiť evidovanému občanovi pracovnú pohotovosť, pričom dbá na zachovanie ...

(4)

Evidovanému občanovi vykonávajúcemu alternatívnu službu možno nariadiť prácu v dňoch pracovného ...

§ 10

Povinnosti evidovaného občana pri výkone alternatívnej služby.

(1)

Evidovaný občan je povinný plniť úlohy vyplývajúce z výkonu alternatívnej služby.

(2)

Evidovaný občan po nastúpení na výkon alternatívnej služby je povinný vykonávať pracovnú ...

(3)

Na povinnosti evidovaného občana vyplývajúce z výkonu alternatívnej služby podľa odseku 1 sa ...

§ 11
Prepustenie z výkonu alternatívnej služby
(1)

Z výkonu alternatívnej služby možno evidovaných občanov prepustiť jednotlivo alebo hromadne, ...

(2)

Z výkonu alternatívnej služby možno v čase vojny a vojnového stavu na základe nariadenia prezidenta ...

(3)

Z výkonu alternatívnej služby možno prepustiť evidovaného občana aj na základe rozhodnutia obvodného ...

a)
sa stane zo zdravotných dôvodov nespôsobilým vykonať alternatívnu službu,
b)
bol vzatý do väzby alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody,
c)
sa stane jediným živiteľom rodinného príslušníka odkázaného na neho výživou a tohto rodinného ...
d)
ho postihli následky mimoriadnej udalosti, ktoré podstatne ovplyvnia život jeho rodiny,
e)
bola u evidovanej občianky zistená ťarchavosť,
f)
nie je voľné pracovné miesto na vykonávanie pracovnej činnosti podľa § 10 ods. 2 a nemožno ho ...
(4)

Proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle kraja o prepustení z výkonu alternatívnej služby podľa ...

§ 12
Kontrolná činnosť
(1)

Ministerstvo a obvodné úrady v sídle kraja32) kontrolujú v čase vojny a vojnového stavu plnenie ...

(2)

Ministerstvo a obvodné úrady v sídle kraja sú oprávnené v čase vojny a vojnového stavu vstupovať ...

§ 13
Priestupky
(1)

Priestupku sa pri výkone alternatívnej služby dopustí evidovaný občan, ktorý úmyselne uvedie ...

(2)

Na konanie a prerokovanie priestupkov v prvom stupni podľa tohto zákona je príslušný obvodný úrad ...

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť občanovi pokutu do 331 eur a pri opakovanom priestupku ...

(4)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(5)

Výnos z pokút uložených za priestupky je príjmom štátneho rozpočtu.

(6)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,34) ak tento zákon ...

§ 14
Správne delikty
(1)

Obvodný úrad v sídle kraja môže uložiť pokutu zamestnávateľovi, ktorý

a)
neoznámi zmeny týkajúce sa jeho sídla, právnej formy, názvu a pracoviska, ktoré nastali počas ...
b)
závažne poruší povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.
(2)

Za správny delikt podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do výšky 3 319 eur a pri opakovanom porušení ...

(3)

Na konanie a prerokovanie správnych deliktov v prvom stupni podľa tohto zákona je príslušný obvodný ...

(4)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti obvodný úrad v sídle ...

(5)

Pri určení pokuty obvodný úrad v sídle kraja prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a ...

(6)

Výnos z pokút uložených za správne delikty je príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,35) ak tento zákon ...

(2)

Okresný úrad v sídle kraja vykonáva úkony v konaniach podľa § 6 až 8 a 11 výlučne v listinnej ...

(3)

Zodpovednosť evidovaného občana vykonávajúceho alternatívnu službu za škodu spôsobenú zamestnávateľovi ...

(4)

Evidovaným občanom, ktorí vykonávajú alternatívnu službu, sa poskytuje zdravotná starostlivosť ...

(5)

Ministerstvo koordinuje činnosť obvodných úradov v sídle kraja32) pri organizovaní a zabezpečovaní ...

§ 16
Prechodné ustanovenia
(1)

Odopretie výkonu povinnej vojenskej služby podľa doterajších právnych predpisov sa považuje za ...

(2)

Občanov, ktorí vykonávajú inú službu namiesto povinnej vojenskej služby, prepustí územná vojenská ...

(3)

Občanov, ktorí pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona odopreli výkon povinnej vojenskej služby ...

(4)

Občanov, ktorým bol výkon inej služby namiesto povinnej vojenskej služby prerušený, územná ...

(5)

Občanom, ktorí vykonali inú službu namiesto povinnej vojenskej služby podľa doterajších predpisov ...

(6)

Tam, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „civilná služba“, ...

(7)

Nároky, ktoré vznikli z výkonu civilnej služby pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, a právne ...

§ 17
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene ...

§ 18
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 569/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 ods. 4 a čl. 3 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase ...
 • 2)  § 2 písm. c) zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2a)  § 58 ods. 1 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok). Zákon ...
 • 3)  § 2 písm. a) zákona č. 570/2005 Z. z.
 • 4)  § 2 písm. d) zákona č. 570/2005 Z. z.
 • 5)  Čl. 25 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 6)  § 4 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností ...
 • 7)  § 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 8)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 9)  Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona č. 566/2005 Z. z. ...
 • 10)  § 7 zákona č. 570/2005 Z. z.
 • 10a)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 11)  Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej ...
 • 12)  § 14 zákona č. 570/2005 Z. z.
 • 12a)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 14)  § 7 a 9 zákona č. 570/2005 Z. z.
 • 15)  § 10 ods. 4 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...
 • 16)  § 10 ods. 20 písm. a) zákona č. 570/2005 Z. z.
 • 17)  § 11 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.§ 2 a 3 zákona Národnej rady ...
 • 18)  Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim ...
 • 18a)  § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 6 ods. 3, § 7 ods. 3 a § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej ...
 • 20)  § 2, 3 a 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona ...
 • 21)  § 17 zákona č. 570/2005 Z. z.
 • 22)  § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení ...
 • 23)  § 175 a 179 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl ...
 • 24)  § 136 a 137 a § 141 a 142 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. ...
 • 25)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných ...
 • 26)  § 139 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
 • 27)  § 2 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení ...
 • 28)  Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28a)  § 15f ods. 1 a 3 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 518/2007 Z. z.
 • 29)  § 92, 93 a § 96 ods. 1 a 2 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 94 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 31)  § 81 a § 148 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 32)  § 10 ods. 4 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe. ...
 • 34)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 35)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 35a)  § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov ...
 • 36)  § 177 až 219 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore