Zákon o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu 569/2005 účinný od 01.02.2020

Platnosť od: 14.12.2005
Účinnosť od: 01.02.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD12DS11EUPPČL2

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 569/2005 s účinnosťou od 01.02.2020 na základe 306/2019 a 377/2019

Legislatívny proces k zákonu 377/2019
Legislatívny proces k zákonu 306/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje alternatívnu službu v čase vojny a vojnového stavu,1) spôsob odopretia výkonu mimoriadnej ...

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona

a)

alternatívna služba je iná služba namiesto mimoriadnej služby,2) ktorú je registrovaný občan alebo vojak ...

b)

zamestnávateľ je zamestnávateľská organizácia štátu, verejnoprávna inštitúcia, zamestnávateľská organizácia ...

§ 3
Zásada rovnakého zaobchádzania

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým evidovaným občanom povolaným na výkon alternatívnej ...

§ 4
Odopretie výkonu mimoriadnej služby
(1)

Občan môže v stave bezpečnosti9) odoprieť výkon mimoriadnej služby2) vyhlásením

a)
v roku, v ktorom mu vznikla branná povinnosť, alebo
b)
v januári každého nasledujúceho roka až do zániku brannej povinnosti podľa osobitného predpisu.10)
(2)

Na vyhlásenie podané po lehote uvedenej v odseku 1 a na vyhlásenie podané v období krízovej situácie10a) ...

(3)

Vyhlásenie občana obsahuje

a)
meno a priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
adresu trvalého a prechodného pobytu,
e)
povolanie,
f)
dôvod odopretia výkonu mimoriadnej služby.2)
(4)

Vyhlásenie s osvedčeným podpisom2a) podáva občan na príslušný okresný úrad v sídle kraja podľa miesta ...

(5)

Vyhlásenie môže evidovaný občan až do doručenia povolávacieho rozkazu na výkon alternatívnej služby ...

(6)

Podanie o späťvzatí vyhlásenia obsahuje údaje podľa odseku 3 písm. a) až d) a dôvod späťvzatia vyhlásenia. ...

(7)

Po späťvzatí vyhlásenia sa na opätovne podané vyhlásenie neprihliada.

(8)

Ak okresný úrad v sídle kraja rozhodne o nezaradení občana, ktorý podal vyhlásenie do dokumentácie evidovaných ...

(9)

Vyhlásenie podľa odseku 1 nemôže podať profesionálny vojak počas výkonu štátnej služby profesionálneho ...

§ 5
Dokumentácia evidovaných občanov
(1)

Dokumentáciu evidovaných občanov vedie okresný úrad v sídle kraja.

(2)

Dokumentácia podľa odseku 1 obsahuje

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko a akademický titul,
b)
dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
c)
rodné číslo,
d)
adresu trvalého pobytu a adresu prechodného pobytu,
e)
údaj o rodinnom stave,
f)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu manželky, manžela alebo blízkych osôb,12a)
g)
pohlavie a údaje o zdravotnom stave,
h)
záznamy o výkone trestu a o trvaní väzby,
i)
údaje o ukončenom vzdelaní,
j)
údaje o telesnej výške a telesnej hmotnosti,
k)
údaje o podaní vyhlásenia a späťvzatí vyhlásenia o odopretí výkonu mimoriadnej služby a záznamy o výkone ...
l)
údaje o oprávneniach na osobitné činnosti,
m)
záznamy o oslobodení od výkonu alternatívnej služby,
n)
výsledky odvodu a prieskumu zdravotnej spôsobilosti,
o)
údaje o zamestnaní a zamestnávateľovi,
p)
štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu, ak ide o občana, ktorý cestuje do zahraničia na viac ako 90 ...
q)
štátnu príslušnosť, štát a adresu pobytu, kde sa občan zdržiava, ak ide o občana, ktorý nemá trvalý ...
r)
záznamy o vykonaní dobrovoľnej vojenskej prípravy,
s)
záznamy o zaradení a dobe trvania zaradenia do aktívnych záloh, vykonaných pravidelných cvičeniach a ...
t)
záznamy o výkone vojenskej služby podľa osobitného predpisu,13)
u)
záznamy o výkone mimoriadnej služby a o vojenskej službe v ozbrojených silách iného štátu,
v)
údaje o služobnom pomere, ak ide o občana, ktorý bol v služobnom pomere v ozbrojených zboroch a Hasičskom ...
(3)

Okresný úrad v sídle kraja môže požiadať evidovaného občana o doplnenie údajov v dokumentácii uvedenej ...

(4)

Na vyradenie evidovaného občana z dokumentácie okresného úradu v sídle kraja sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

(5)

Ak občan podá vyhlásenie podľa § 4 ods. 1, okresný úrad v sídle kraja mu vydá do 30 dní rozhodnutie ...

(6)

Ak evidovaný občan vezme späť vyhlásenie, okresný úrad v sídle kraja vydá do 30 dní rozhodnutie o jeho ...

§ 6
Povolávanie na výkon alternatívnej služby
(1)

Ak prezident Slovenskej republiky v čase vojny a vojnového stavu nariadi povolať evidovaných občanov ...

(2)

Okresný úrad v sídle kraja15) povolá registrovaného občana na výkon alternatívnej služby najskôr odo ...

(3)

Okresný úrad v sídle kraja povolá vojaka v zálohe, ktorý podal vyhlásenie na výkon alternatívnej služby ...

(4)

Evidovaného občana, ktorý podal vyhlásenie a bol zaradený do dokumentácie občanov, okresný úrad v sídle ...

a)
zabezpečenia obrany štátu, poskytovania pomoci alebo vykonávania záchranných prác pri haváriách, živelných ...
b)
poskytovania zdravotnej starostlivosti,
c)
poskytovania sociálnej pomoci,
d)
civilnej ochrany obyvateľstva,
e)
opatrení hospodárskej mobilizácie,
f)
poskytovania služieb zabezpečujúcich činnosť ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(5)

Kňazov, diakonov registrovaných cirkví a náboženských spoločností, absolventov bohosloveckých fakúlt ...

(6)

Žiadosť o pridelenie evidovaných občanov na výkon alternatívnej služby predkladá zamestnávateľ podľa ...

(7)

Evidovaného občana na výkon alternatívnej služby povoláva okresný úrad v sídle kraja povolávacím rozkazom. ...

(8)

Evidovaný občan je povinný dostaviť sa k zamestnávateľovi na miesto a v čase určenom v povolávacom rozkaze. ...

(9)

Evidovaný občan je povinný okresnému úradu v sídle kraja bezodkladne oznámiť dôvody, ktoré mu bránia ...

a)
dočasná pracovná neschopnosť, pri ktorej zdravotný stav a liečebný režim podľa písomného vyjadrenia ...
b)
okolnosti, z ktorých vyplýva, že sa stal jediným živiteľom aspoň jedného rodinného príslušníka odkázaného ...
c)
následky mimoriadnej udalosti, ktoré postihli evidovaného občana alebo podstatne ovplyvnia život jeho ...
d)
bol vzatý do väzby alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody.
(10)

Evidovaný občan, na ktorého oslobodenie od výkonu alternatívnej služby sa primerane vzťahuje osobitný ...

(11)

Evidovanému občanovi, ktorý nemohol nastúpiť na výkon alternatívnej služby z dôvodov podľa odseku 9, ...

(12)

Ak evidovaný občan odoprel prevziať povolávací rozkaz, považuje sa povolávací rozkaz za doručený dňom, ...

(13)

Ak doručenie povolávacieho rozkazu nebolo úspešné, okresný úrad v sídle kraja môže požiadať príslušný ...

(14)

Na evidovaného občana podľa odseku 10 sa odsek 13 nevzťahuje.

(15)

Povolávací rozkaz oprávňuje evidovaného občana na bezplatnú prepravu mestskou dopravou, miestnou hromadnou ...

(16)

Proti povolávaciemu rozkazu sa nemožno odvolať; povolávací rozkaz nemožno preskúmať súdom.

(17)

Vzor povolávacieho rozkazu a všeobecné pokyny sú uvedené v prílohe tohto zákona.

(18)

Na plnenie úloh súvisiacich s výkonom alternatívnej služby okresný úrad v sídle kraja poskytne zamestnávateľovi ...

§ 7
Preradenie a oslobodenie od výkonu alternatívnej služby
(1)

Okresný úrad v sídle kraja môže na žiadosť evidovaného občana zo zdravotných, rodinných alebo sociálnych ...

(2)

Okresný úrad v sídle kraja môže na žiadosť zamestnávateľa preradiť evidovaného občana na výkon alternatívnej ...

(3)

Ak okresný úrad v sídle kraja zistí, že zamestnávateľ závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom, ...

(4)

Proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja podľa odsekov 1 až 3 sa nemožno odvolať; toto rozhodnutie ...

(5)

Na oslobodenie od povinnosti výkonu alternatívnej služby sa primerane vzťahujú ustanovenia o oslobodení ...

§ 8
Výkon alternatívnej služby
(1)

Výkon alternatívnej služby sa začína prezentáciou evidovaného občana v deň jeho skutočného nástupu k ...

(2)

Prezentáciou podľa odseku 1 sa rozumie overenie totožnosti evidovaného občana, odobratie povolávacieho ...

(3)

Zamestnávateľ určený v povolávacom rozkaze je povinný prijať evidovaného občana na výkon alternatívnej ...

(4)

Zamestnávateľ poskytuje evidovanému občanovi vykonávajúcemu alternatívnu službu

a)
bezplatné ubytovanie na základe jeho žiadosti,
b)
bezplatné stravovanie tri razy denne alebo peňažnú náhradu za neodobratú stravu najmenej v hodnote stravovacej ...
c)
bezplatne pracovný odev, pracovnú obuv a ochranné pracovné prostriedky v súlade s osobitným predpisom,25) ...
d)
odmenu za vykonávanú prácu v sume hodnostného platu,26) ktorý je ustanovený pre profesionálneho vojaka ...
e)
náhradu cestovného podľa predložených dokladov za cestu z miesta trvalého pobytu do miesta výkonu alternatívnej ...
(5)

Ak evidovaný občan odmietne bezplatné ubytovanie alebo prepravu do miesta výkonu alternatívnej služby ...

(6)

Zamestnávateľovi, ktorý poskytuje evidovanému občanovi náležitosti podľa odseku 4, patrí peňažná náhrada. ...

(7)

Za závažné porušenie pracovných povinností evidovaného občana vo výkone alternatívnej služby sa považuje ...

a)
nenastúpenie na výkon pracovnej činnosti,
b)
odmietnutie výkonu pracovnej činnosti,
c)
požívanie alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok27) alebo iných návykových látok ...
(8)

Za čas, v ktorom evidovaný občan závažným spôsobom porušil povinnosti vyplývajúce z výkonu alternatívnej ...

(9)

Zamestnávateľ na účely plnenia povinností podľa tohto zákona vedie evidenciu súvisiacu s výkonom alternatívnej ...

(10)

Na základe žiadosti zamestnávateľa okresný úrad v sídle kraja poskytne zamestnávateľovi o evidovanom ...

(11)

Zamestnávateľ je povinný bezodkladne oznámiť okresnému úradu v sídle kraja zmeny týkajúce sa jeho sídla, ...

§ 9
Doba výkonu práce
(1)

Na výkon pracovnej činnosti evidovaného občana sa primerane vzťahuje Zákonník práce28) s výnimkou ustanovení ...

a)
o maximálnej dĺžke pracovného času,
b)
o vzniku nároku na dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernej časti,
c)
o dovolenke za odpracované dni,
d)
o dodatkovej dovolenke,
e)
o základnej výmere dovolenky,
f)
o odmeňovaní.
(2)

Na vznik nároku na dovolenku za kalendárny rok a na základnú výmeru dovolenky evidovaného občana sa ...

(3)

Zamestnávateľ môže nariadiť evidovanému občanovi pracovnú pohotovosť, pričom dbá na zachovanie trvania ...

(4)

Evidovanému občanovi vykonávajúcemu alternatívnu službu možno nariadiť prácu v dňoch pracovného pokoja.30) ...

§ 10

Povinnosti evidovaného občana pri výkone alternatívnej služby.

(1)

Evidovaný občan je povinný plniť úlohy vyplývajúce z výkonu alternatívnej služby.

(2)

Evidovaný občan po nastúpení na výkon alternatívnej služby je povinný vykonávať pracovnú činnosť primerane ...

(3)

Na povinnosti evidovaného občana vyplývajúce z výkonu alternatívnej služby podľa odseku 1 sa primerane ...

§ 11
Prepustenie z výkonu alternatívnej služby
(1)

Z výkonu alternatívnej služby možno evidovaných občanov prepustiť jednotlivo alebo hromadne, najneskôr ...

(2)

Z výkonu alternatívnej služby možno v čase vojny a vojnového stavu na základe nariadenia prezidenta ...

(3)

Z výkonu alternatívnej služby možno prepustiť evidovaného občana aj na základe rozhodnutia okresného ...

a)
sa stane zo zdravotných dôvodov nespôsobilým vykonať alternatívnu službu,
b)
bol vzatý do väzby alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody,
c)
sa stane jediným živiteľom rodinného príslušníka odkázaného na neho výživou a tohto rodinného príslušníka ...
d)
ho postihli následky mimoriadnej udalosti, ktoré podstatne ovplyvnia život jeho rodiny,
e)
bola u evidovanej občianky zistená ťarchavosť,
f)
nie je voľné pracovné miesto na vykonávanie pracovnej činnosti podľa § 10 ods. 2 a nemožno ho preradiť ...
(4)

Proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o prepustení z výkonu alternatívnej služby podľa odseku ...

§ 12
Kontrolná činnosť
(1)

Ministerstvo a okresné úrady v sídle kraja32) kontrolujú v čase vojny a vojnového stavu plnenie povinností ...

(2)

Ministerstvo a okresné úrady v sídle kraja sú oprávnené v čase vojny a vojnového stavu vstupovať do ...

§ 13
Priestupky
(1)

Priestupku sa pri výkone alternatívnej služby dopustí evidovaný občan, ktorý úmyselne uvedie neúplný ...

(2)

Na konanie a prerokovanie priestupkov v prvom stupni podľa tohto zákona je príslušný okresný úrad v ...

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť občanovi pokutu do 331 eur a pri opakovanom priestupku až ...

(4)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(5)

Výnos z pokút uložených za priestupky je príjmom štátneho rozpočtu.

(6)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,34) ak tento zákon neustanovuje ...

§ 14
Správne delikty
(1)

Okresný úrad v sídle kraja môže uložiť pokutu zamestnávateľovi, ktorý

a)
neoznámi zmeny týkajúce sa jeho sídla, právnej formy, názvu a pracoviska, ktoré nastali počas výkonu ...
b)
závažne poruší povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.
(2)

Za správny delikt podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do výšky 3 319 eur a pri opakovanom porušení povinností ...

(3)

Na konanie a prerokovanie správnych deliktov v prvom stupni podľa tohto zákona je príslušný okresný ...

(4)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti okresný úrad v sídle kraja ...

(5)

Pri určení pokuty okresný úrad v sídle kraja prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky ...

(6)

Výnos z pokút uložených za správne delikty je príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,35) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Okresný úrad v sídle kraja vykonáva úkony v konaniach podľa § 6 až 8 a 11 výlučne v listinnej podobe.35a) ...

(3)

Zodpovednosť evidovaného občana vykonávajúceho alternatívnu službu za škodu spôsobenú zamestnávateľovi ...

(4)

Evidovaným občanom, ktorí vykonávajú alternatívnu službu, sa poskytuje zdravotná starostlivosť podľa ...

(5)

Ministerstvo koordinuje činnosť okresných úradov v sídle kraja32) pri organizovaní a zabezpečovaní výkonu ...

§ 16
Prechodné ustanovenia
(1)

Odopretie výkonu povinnej vojenskej služby podľa doterajších právnych predpisov sa považuje za odopretie ...

(2)

Občanov, ktorí vykonávajú inú službu namiesto povinnej vojenskej služby, prepustí územná vojenská správa ...

(3)

Občanov, ktorí pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona odopreli výkon povinnej vojenskej služby podľa ...

(4)

Občanov, ktorým bol výkon inej služby namiesto povinnej vojenskej služby prerušený, územná vojenská ...

(5)

Občanom, ktorí vykonali inú službu namiesto povinnej vojenskej služby podľa doterajších predpisov alebo ...

(6)

Tam, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „civilná služba“, rozumie sa tým ...

(7)

Nároky, ktoré vznikli z výkonu civilnej služby pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, a právne úkony ...

§ 17
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a ...

§ 18
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 569/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 ods. 4 a čl. 3 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového ...
 • 2)  § 2 písm. c) zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2a)  § 58 ods. 1 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok). Zákon č. 599/2001 ...
 • 3)  § 2 písm. a) zákona č. 570/2005 Z. z.
 • 4)  § 2 písm. d) zákona č. 570/2005 Z. z.
 • 5)  Čl. 25 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 6)  § 4 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností ...
 • 7)  § 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v ...
 • 8)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 9)  Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona č. 566/2005 Z. z.
 • 10)  § 7 zákona č. 570/2005 Z. z.
 • 10a)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 11)  Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky ...
 • 12)  § 14 zákona č. 570/2005 Z. z.
 • 12a)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 13)  § 21 ods. 19 písm. b) až g) zákona č. 570/2005 Z. z.
 • 14)  § 7 a 9 zákona č. 570/2005 Z. z.
 • 15)  § 10 ods. 4 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...
 • 16)  § 10 ods. 20 písm. a) zákona č. 570/2005 Z. z.
 • 17)  § 11 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.§ 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 18)  Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim ...
 • 18a)  § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 6 ods. 3, § 7 ods. 3 a § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej ...
 • 20)  § 2, 3 a 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. ...
 • 21)  § 17 zákona č. 570/2005 Z. z.
 • 22)  § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších ...
 • 23)  § 175 a 179 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej ...
 • 24)  § 136 a 137 a § 141 a 142 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. ...
 • 25)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných ...
 • 26)  § 157 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 26a)  § 157 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 377/2019 Z. z.
 • 26b)  § 157a zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 377/2019 Z. z.
 • 27)  § 2 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších ...
 • 28)  Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28a)  § 15f ods. 1 a 3 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 518/2007 Z. z.
 • 29)  § 92, 93 a § 96 ods. 1 a 2 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 94 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 31)  § 81 a § 148 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 32)  § 10 ods. 4 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
 • 34)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 35a)  § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...
 • 36)  § 177 až 219 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore