Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) 365/2004 účinný od 02.01.2016

Platnosť od: 24.06.2004
Účinnosť od: 02.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Štátna správa, Štát, Pracovno-právne vzťahy, Územná samospráva, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Živnostenské podnikanie, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Vysoké a vyššie školstvo, Prokuratúra, Trestné právo hmotné, Vojenská služba, Požiarna ochrana, Sociálna pomoc, Zamestnanosť, Právo na súdnu ochranu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17JUD11143DS16EUPPČL22

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 365/2004 s účinnosťou od 02.01.2016 na základe 378/2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a ustanovuje prostriedky právnej ochrany, ...

Základné ustanovenia
§ 2
(1)

Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského ...

(2)

Pri dodržiavaní zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné prihliadať aj na dobré mravy na účely rozšírenia ...

(3)

Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou. ...

§ 2a
(1)

Diskriminácia je priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie, sexuálne obťažovanie a neoprávnený ...

(2)

Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ...

(3)

Nepriama diskriminácia je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú ...

(4)

Obťažovanie je také správanie, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, ...

(5)

Sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom ...

(6)

Pokyn na diskrimináciu je konanie, ktoré spočíva v zneužití podriadenosti osoby na účel diskriminácie ...

(7)

Nabádanie na diskrimináciu je presviedčanie, utvrdzovanie alebo podnecovanie osoby na diskrimináciu ...

(8)

Neoprávnený postih je také konanie alebo opomenutie, ktoré je pre osobu, ktorej sa týka, nepriaznivé ...

a)
s domáhaním sa právnej ochrany pred diskrimináciou vo svojom mene alebo v mene inej osoby alebo
b)
s podaním svedeckej výpovede, vysvetlenia alebo súvisí s inou účasťou tejto osoby v konaní vo veciach ...
c)
so sťažnosťou namietajúcou porušenie zásady rovnakého zaobchádzania.
(9)

Diskriminácia právnickej osoby je nedodržanie zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k tejto osobe ...

(10)

Odmietnutie alebo strpenie diskriminácie osobou nemôže žiadnym spôsobom ovplyvniť následné zaobchádzanie ...

(11)

Za diskrimináciu z dôvodu

a)
pohlavia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu tehotenstva alebo materstva, ako aj diskriminácia z dôvodu ...
b)
rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu sa považuje aj diskriminácia z dôvodu vzťahu k ...
c)
náboženského vyznania alebo viery sa považuje aj diskriminácia z dôvodu vzťahu k osobe určitého náboženského ...
d)
zdravotného postihnutia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu predchádzajúceho zdravotného postihnutia ...
§ 3
(1)

Každý je povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych ...

(2)

Zásada rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 sa uplatňuje len v spojení s právami osôb ustanovenými ...

(3)

Pri posudzovaní, či ide o diskrimináciu alebo nie, sa neberie do úvahy, či dôvody, ktoré k nej viedli, ...

§ 4
(1)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
rozdielne zaobchádzanie vyplývajúce z podmienok vstupu a zdržiavania sa cudzincov na území Slovenskej ...
b)
rozdielne zaobchádzanie z dôvodu zdravotného postihnutia alebo veku, ktoré vyplýva z ustanovení osobitných ...
c)
rozdielne zaobchádzanie z dôvodu zdravotného postihnutia alebo veku, ktoré vyplýva z ustanovení osobitných ...
(2)

Ustanoveniami tohto zákona nie je dotknuté právo združovať sa a ani právo na zakladanie odborových organizácií. ...

§ 5 - Zásada rovnakého zaobchádzania v sociálnom zabezpečení, zdravotnej starostlivosti, poskytovaní tovarov ...
(1)

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa v sociálnom zabezpečení, zdravotnej starostlivosti, pri ...

(2)

Zásada rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 sa uplatňuje len v spojení s právami osôb ustanovenými ...

a)
sociálnej pomoci, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, ...
b)
zdravotnej starostlivosti,5)
c)
vzdelávania,6)
d)
tovarov a služieb vrátane bývania, ktoré sú poskytované verejnosti právnickými osobami a fyzickými osobami-podnikateľmi.7) ...
Zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch
§ 6
(1)

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa v pracovnoprávnych vzťahoch, obdobných právnych vzťahoch ...

(2)

Zásada rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 sa uplatňuje len v spojení s právami osôb ustanovenými ...

a)
prístupu k zamestnaniu, povolaniu, inej zárobkovej činnosti alebo funkcii (ďalej len „zamestnanie“) ...
b)
výkonu zamestnania a podmienok výkonu práce v zamestnaní vrátane odmeňovania, funkčného postupu v zamestnaní ...
c)
prístupu k odbornému vzdelávaniu, ďalšiemu odbornému vzdelávaniu a účasti na programoch aktívnych opatrení ...
d)
členstva a pôsobenia v organizácii zamestnancov, organizácii zamestnávateľov a v organizáciách združujúcich ...
§ 7
(1)

Na uplatnenie zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k osobe so zdravotným postihnutím zamestnávatelia ...

(2)

Pri posúdení, či je prijatie opatrení podľa odseku 1 neprimerane náročné, sa berie do úvahy

a)
prospech, ktorý by prijatie opatrenia prinieslo osobe so zdravotným postihnutím,
b)
finančné možnosti zamestnávateľa vrátane dostupnosti finančnej alebo inej pomoci potrebnej na prijatie ...
c)
možnosť dosiahnuť účel opatrenia podľa odseku 1 iným, náhradným spôsobom.
(3)

Za neprimerane náročné sa nepovažuje prijatie takého opatrenia, na ktorého prijatie je zamestnávateľ ...

(4)

Za nedodržanie zásady rovnakého zaobchádzania z dôvodu zdravotného postihnutia sa považuje aj odmietnutie ...

Prípustné rozdielne zaobchádzanie
§ 8
(1)

Diskriminácia nie je také rozdielne zaobchádzanie, ktoré je odôvodnené povahou činností vykonávaných ...

(2)

Ak ide o registrované cirkvi, náboženské spoločnosti a iné právnické osoby, ktorých činnosť je založená ...

(3)

Rozdielne zaobchádzanie z dôvodu veku nie je diskriminácia, ak je objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného ...

a)
minimálnej alebo maximálnej vekovej hranice ako podmienky na vstup do zamestnania,
b)
osobitných podmienok na prístup k zamestnaniu alebo odbornému vzdelávaniu a osobitných podmienok na ...
c)
podmienky minimálnej vekovej hranice, odbornej praxe alebo odpracovaných rokov na prístup k zamestnaniu ...
(4)

V systéme sociálneho zabezpečenia v zamestnaní diskriminácia nie je rozdielne zaobchádzanie z dôvodu ...

(5)

Diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia nie je objektívne odôvodnené rozdielne zaobchádzanie, ...

(6)

Diskriminácia nie je rozdielne zaobchádzanie z dôvodu veku alebo zdravotného postihnutia pri poskytovaní ...

(7)

Diskriminácia z dôvodu pohlavia nie je objektívne odôvodnené rozdielne zaobchádzanie

a)
spočívajúce v ustanovení rozdielneho dôchodkového veku pre mužov a ženy,
b)
ktorého účelom je ochrana tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacich žien,11a) ...
c)
spočívajúce v poskytovaní tovarov a služieb výlučne alebo prednostne príslušníkom jedného pohlavia, ...
(8)

Náklady súvisiace s tehotenstvom a materstvom nesmú viesť k rozdielom vo výške poistného a výpočtu poistného ...

§ 8a
(1)

Diskriminácia nie je prijatie dočasných vyrovnávacích opatrení orgánmi verejnej správy alebo inými právnickými ...

a)
zamerané na odstránenie sociálneho alebo ekonomického znevýhodnenia, ktorými sú nadmerne postihnutí ...
b)
spočívajúce v podporovaní záujmu príslušníkov znevýhodnených skupín o zamestnanie, vzdelávanie, kultúru, ...
c)
smerujúce k vytváraniu rovnosti v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu, ...
(2)

Dočasné vyrovnávacie opatrenia uvedené v odseku 1 môžu byť prijaté, ak

a)
existuje preukázateľná nerovnosť,
b)
cieľom opatrení je zníženie alebo odstránenie tejto nerovnosti,
c)
sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného cieľa.
(3)

Dočasné vyrovnávacie opatrenia je možné prijímať len v oblastiach uvedených v tomto zákone. Tieto opatrenia ...

(4)

Orgány podľa odseku 1 sú povinné priebežne monitorovať, vyhodnocovať a zverejňovať prijaté dočasné vyrovnávacie ...

(5)

Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie sú dotknuté ustanovenia § 7 a § 8 ods. 3 písm. b) tohto zákona.

Právna ochrana a konanie vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania
§ 9
(1)

Každý má podľa tohto zákona právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou.

(2)

Každý sa môže domáhať svojich práv na súde, ak sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, ...

(3)

Ak by primerané zadosťučinenie nebolo dostačujúce, najmä ak nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania ...

(4)

Právo na náhradu škody alebo právo na inú náhradu podľa osobitných predpisov12) nie je týmto zákonom ...

(5)

Každý má právo na ochranu svojich práv aj mimosúdnou cestou prostredníctvom mediácie.13)

§ 9a

Ak by porušením zásady rovnakého zaobchádzania mohli byť dotknuté práva, právom chránené záujmy alebo ...

§ 10
(1)

V konaní vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania sa účastník môže dať zastupovať ...

a)
ktorej takéto oprávnenie priznáva osobitný zákon alebo
b)
ktorej cieľom činnosti alebo predmetom činnosti je ochrana pred diskrimináciou.
(2)

Ak prevezme právnická osoba podľa odseku 1 zastúpenie, poverí niektorého zo svojich členov alebo zamestnancov, ...

§ 11
(1)

Konanie vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania sa začína na návrh osoby, ...

(2)

Žalovaný je povinný preukázať, že neporušil zásadu rovnakého zaobchádzania, ak žalobca oznámi súdu skutočnosti, ...

(3)

Na konanie vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania sa vzťahuje Občiansky súdny ...

§ 12

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 13 - Prechodné ustanovenie

Zamestnávateľ a príslušný orgán odborovej organizácie, ktorí uzavreli kolektívne zmluvy podľa osobitného ...

§ 13a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2013

Diskrimináciou nie je použitie rozdielov pri stanovení výšky poistného a výpočtu poistného plnenia podľa ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska ...

1.

V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Stredisko plní úlohy v oblasti ľudských práv a základných slobôd vrátane práv dieťaťa1) (ďalej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...

2.

V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Stredisko je oprávnené zastupovať účastníka v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania.1aa)“. Doterajší ...

3.

V § 1 ods. 4 sa vypúšťajú slová „vrátane práv dieťaťa1)“.

4.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Súdy, prokuratúra, iné štátne orgány, orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy a ...

5.

V § 2 ods. 4 sa slová „Na hospodárenie“ nahrádzajú slovami „Na kontrolu hospodárenia“.

6.

V § 3a ods. 6 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) poveruje výkonom funkcie výkonného riaditeľa iného zamestnanca strediska, ak výkon funkcie výkonného ...

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).

7.

V § 3a sa odsek 6 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:

„h) schvaľuje správu o stave dodržiavania ľudských práv v Slovenskej republike, i) schvaľuje ročnú ...

8.

V § 3b ods. 1 sa slová „osobami uvedenými v § 3a ods. 1“ nahrádzajú slovami „členmi správnej rady“.

9.

V § 3b ods. 2 sa vypúšťajú slová „dosiahla vek 35 rokov,“.

10.

V § 3b ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová „vrátane práv dieťaťa1)“.

11.

V § 3b ods. 6 písm. d) sa vypúšťajú slová „vrátane práv dieťaťa1)“.

Čl. III

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona ...

1.

§ 13 znie:

„§ 13 (1) Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade ...

2.

V § 47 ods. 2 sa slová „upravujúcimi zákaz diskriminácie“ nahrádzajú slovami „o zásade rovnakého zaobchádzania“. ...

Čl. V

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme sa mení takto:

V § 5 ods. 2 sa druhá veta nahrádza týmto textom: „Pri výberovom konaní sa musí dodržiavať zásada rovnakého ...

„12a) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...

Čl. VI

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v ...

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

„§ 5a (1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým občanom pri vstupe do štátnej služby ...

Čl. VIII

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...

Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

„§ 2a (1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým občanom pri vstupe do štátnej služby ...

Čl. IX

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 ...

1.

Doterajší text § 16 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 5, ktoré znejú:

„(2) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým občanom pri vstupe do štátnej služby ...

„10a) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...

2.

V § 20 ods. 2 druhá veta znie: „Pri výberovom konaní sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania.10a)“. ...

3.

V § 193 sa za slová „použijú primerane ustanovenia“ vkladajú slová „§ 13“ a za ne sa vkladá čiarka.

Čl. X

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

„§ 5a (1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým osobám v súlade so zásadou rovnakého ...

Čl. XI

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 ...

1.

V § 20 ods. 3 druhá veta znie: „Pri výberovom konaní sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania ...

„14a) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...

2.

V § 20 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje ...

Čl. XII

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

„§ 14 Právo na prístup k zamestnaniu (1) Právo na prístup k zamestnaniu je právo občana, ktorý chce ...

„20a) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...

Čl. XIII

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 55 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 5, ktoré znejú:

„(2) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým uchádzačom a študentom v súlade so zásadou ...

Čl. XVI

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

V § 6 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Poistencom patria práva pri výkone sociálneho poistenia rovnako v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ...

„23a) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...

Čl. XVIII

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 113 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Policajtovi, policajtke, profesionálnemu vojakovi, profesionálnej vojačke, vojakovi prípravnej ...

„47a) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...

Čl. XXII

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 8 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ustanovenie platné pre uhrádzanie cestovných nákladov pre zákonného zástupcu žiaka základnej školy ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

Čl. XXIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 365/2004 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa ustanovuje zásada rovnakého zaobchádzania medzi ...

  2.

  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorou sa ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie ...

  3.

  Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 312/2001 Z. ...
 • 1a)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 3)  Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v ...
 • 3a)  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone ...
 • 3b)  Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 ...
 • 5)  Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 6)  Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 7)  Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 9)  Napríklad zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 10)  Napríklad zákon č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 191/2004 Z. z., § 143 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 ...
 • 11)  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení ...
 • 11a)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác ...
 • 11e)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska ...
 • 12)  Napríklad § 41 ods. 9 Zákonníka práce.
 • 13)  Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore