Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.03.2024

Platnosť od: 08.02.2019
Účinnosť od: 01.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Bankové a finančné inštitúcie, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD6DS4EUPPČL1

Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 30/2019 s účinnosťou od 01.03.2024 na základe 309/2023

Legislatívny proces k zákonu 309/2023

RUŠÍ PREDPIS:
171/2005 Z. z. Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 171/2005 účinný od 01.01.2019 do 28.02.2019
MENÍ:
333/2011 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva 333/2011 účinný od 01.06.2019 do 30.06.2019
351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 351/2011 účinný od 01.08.2021 do 31.01.2022
479/2009 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 479/2009 účinný od 01.06.2019 do 30.06.2019
492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 01.01.2022
483/2001 Z. z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.03.2024
575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.02.2024
145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.04.2024
455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.04.2025
MENENÝ:
7/2024 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 7/2024 účinný od 01.02.2024
309/2023 Z. z. Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2023 účinný od 01.01.2025
9/2023 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9/2023 účinný od 01.04.2023
431/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 431/2021 účinný od 01.06.2022
287/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony 287/2020 účinný od 01.01.2022
221/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 221/2019 účinný od 01.01.2021
VYKONÁVACIE PREDPISY:
445/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu 445/2020 účinný od 01.07.2021
446/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 134/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 446/2020 účinný od 01.01.2021
134/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 134/2019 účinný od 01.01.2021
142/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier vrátane podrobností o vkladoch, stávkach a výhrach pre jednotlivé druhy hazardných hier 142/2019 účinný od 01.07.2020
437/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier 437/2019 účinný od 01.07.2020
60/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení a náležitosti žiadostí týkajúcich sa zoznamu zahraničných zastúpení 60/2019 účinný od 01.03.2019
89/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry 89/2019 účinný od 11.04.2019
Načítavam znenie...
MENU
Hore