Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 134/2019 účinný od 01.06.2019


Platnosť od: 24.05.2019
Účinnosť od: 01.06.2019
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 134/2019 s účinnosťou od 01.06.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 2, § 70 ods. 2, § 74 ods. 14 a § 78 ...

§ 1
Predkladanie údajov o technických zariadeniach používaných pri prevádzkovaní hazardných hier ...
(1)

O technických zariadeniach používaných pri prevádzkovaní stávkových hier a lotériovej hry bingo ...

a)
obchodné meno a právna forma žiadateľa alebo prevádzkovateľa hazardnej hry,
b)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
c)
druh hazardnej hry,
d)
číslo rozhodnutia o udelení individuálnej licencie, ak bolo pridelené,
e)
číslo rozhodnutia o zmene individuálnej licencie, ak bolo pridelené,
f)
začiatočný počet herní alebo prevádzok, v ktorých sú umiestnené zariadenia na stávkové hry ...
g)
konečný počet herní alebo prevádzok, v ktorých sú umiestnené zariadenia na stávkové hry a ...
h)
umiestnenie zariadenia na stávkové hry a bingo, a to tieto údaje:
1.
adresa herne alebo prevádzky,
2.
názov herne alebo prevádzky, ak sa používa,
3.
údaj o tom, či sa žiada o udelenie alebo zmenu individuálnej licencie na začatie prevádzkovania ...
4.
údaje o tom, či ide o herňu s obsluhou alebo so samoobslužnými stávkovými terminálmi alebo o ...
(2)

O technických zariadeniach používaných pri prevádzkovaní hazardných hier na výherných prístrojoch, ...

a)
obchodné meno a právna forma žiadateľa alebo prevádzkovateľa hazardnej hry,
b)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
c)
druh hazardnej hry,
d)
číslo rozhodnutia o udelení individuálnej licencie, ak bolo pridelené,
e)
číslo rozhodnutia o zmene individuálnej licencie, ak bolo pridelené,
f)
začiatočný počet technických zariadení,
g)
konečný počet technických zariadení,
h)
umiestnenie technického zariadenia, a to tieto údaje:
1.
adresa herne alebo kasína,
2.
názov herne alebo kasína, ak sa používa,
3.
výrobné číslo technického zariadenia,
4.
údaj o tom, či
4a.
sa žiada o udelenie alebo zmenu individuálnej licencie na prevádzkovanie nového technického zariadenia, ...
4b.
sa žiada o zmenu individuálnej licencie z dôvodu ukončenia prevádzkovania technického zariadenia ...
4c.
sa žiada o zmenu individuálnej licencie z dôvodu začatia prevádzkovania technického zariadenia ...
4d.
sa žiada o zmenu individuálnej licencie z dôvodu ukončenia prevádzkovania technického zariadenia ...
4e.
sa žiada o zmenu individuálnej licencie z dôvodu začatia prevádzkovania technického zariadenia, ...
4f.
sa žiada o zmenu individuálnej licencie z dôvodu prerušenia prevádzkovania technického zariadenia, ...
4g.
sa žiada o zmenu individuálnej licencie z dôvodu začatia prevádzkovania technického zariadenia, ...
4h.
sa žiada o zmenu individuálnej licencie z dôvodu zníženia celkového počtu technických zariadení ...
4i.
je technické zariadenie zapojené na prémiovú hru.
§ 2
Vzory vyúčtovania odvodov a vyúčtovania mesačného príspevku (k § 70 ods. 2 a § 78 ods. 7 zákona) ...
(1)

Vzor vyúčtovania odvodu z prevádzkovania žrebovej vecnej lotérie a tomboly do štátneho rozpočtu ...

(2)

Vzor vyúčtovania odvodu z prevádzkovania žrebovej peňažnej lotérie, žrebovej peňažno-vecnej ...

(3)

Vzor mesačného vyúčtovania odvodu z hazardných hier do štátneho rozpočtu je uvedený v prílohe ...

(4)

Vzor vyúčtovania paušálneho odvodu z hazardných hier do štátneho rozpočtu je uvedený v prílohe ...

(5)

Vzor mesačného vyúčtovania odvodu z hazardných hier do rozpočtu obce je uvedený v prílohe č. ...

(6)

Vzor vyúčtovania paušálneho odvodu z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch do ...

(7)

Vzor vyúčtovania paušálneho odvodu z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier do ...

(8)

Vzor vyúčtovania paušálneho odvodu z prevádzkovania hazardných hier na technických zariadeniach ...

(9)

Vzor vyúčtovania paušálneho odvodu z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach ...

(10)

Vzor vyúčtovania mesačného príspevku je uvedený v prílohe č. 10.

§ 3
Predkladanie údajov podľa § 74 ods. 7, 8 a 10 až 12 zákona (k § 74 ods. 14 zákona)
(1)

V oznámení prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 74 ods. 3 až 6, 10 a 12 zákona sa predkladajú ...

a)
obchodné meno alebo názov, právna forma a identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, ...
b)
číslo rozhodnutia o udelení individuálnej licencie,
c)
druh hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 zákona alebo druh hazardnej hry podľa § 3 ods. 2 zákona č. ...
d)
výška prijatých vkladov a výška vyplatených výhier v eurách,
e)
mesiac a rok, za ktorý sa oznámenie podáva.
(2)

V oznámení prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 74 ods. 4 zákona sa okrem údajov uvedených ...

a)
adresa herne alebo kasína,
b)
názov herne alebo kasína, ak sa používa,
c)
typ technického zariadenia a jeho výrobné číslo.
(3)

V oznámení prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 74 ods. 6 zákona sa okrem údajov uvedených ...

a)
číslo potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti podľa § 38 ods. 3 zákona alebo § 19 ods. 3 ...
b)
výška poplatku za účasť na hazardnej hre.
(4)

V oznámení prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 74 ods. 10 zákona sa okrem údajov uvedených ...

a)
adresa herne alebo kasína,
b)
názov herne alebo kasína, ak sa používa,
c)
typ technického zariadenia a jeho výrobné číslo,
d)
vyčíslenie stavu počítadiel prijatých vkladov a vyplatených výhier zapojených v technickom zariadení, ...
e)
dôvod vyčíslenia stavu počítadiel prijatých vkladov a vyplatených výhier zapojených v technickom ...
f)
dátum vyčíslenia stavu počítadiel prijatých vkladov a vyplatených výhier zapojených v technickom ...
(5)

V oznámení prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 74 ods. 11 zákona sa okrem údajov uvedených ...

a)
dátum výmeny počítadiel prijatých vkladov a vyplatených výhier zapojených v technickom zariadení ...
b)
dátum ukončenia prevádzkovania technického zariadenia.
(6)

V oznámení prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 74 ods. 12 zákona sa okrem údajov uvedených ...

a)
adresa stávkovej kancelárie, ktorej prevádzkovanie sa začína, a dátum jeho začatia,
b)
adresa stávkovej kancelárie, ktorej prevádzkovanie sa ukončilo, a dátum jeho ukončenia.
(7)

Oznámenia podľa odsekov 1 až 3 sa predkladajú do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca. Oznámenie ...

§ 4
Spôsob predkladania údajov
(1)

Údaje podľa § 1 a 3 sa predkladajú na elektronických formulároch doručením do elektronickej ...

(2)

Na účely odseku 1 elektronický formulár tvorí súbor pozostávajúci z dát v tvare Extensible ...

§ 5
Prechodné ustanovenie

Od 1. júna 2019 do 31. decembra 2019 sa údaje podľa § 1 a 3 predkladajú doručením do elektronickej ...

§ 6
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 89/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

§ 7
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2019.

Ladislav Kamenický v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 134/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR - Vyúčtovanie odvodu z prevádzkovania žrebovej vecnej lotérie a tomboly ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 134/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR - Vyúčtovanie odvodu z prevádzkovania žrebovej peňažnej lotérie, žrebovej ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 134/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR - Mesačné vyúčtovanie odvodu z hazardných hier do štátneho rozpočtu ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 134/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR - Vyúčtovanie paušálneho odvodu z hazardných hier do štátneho rozpočtu ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 134/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR - Mesačné vyúčtovanie odvodu z hazardných hier do rozpočtu obce

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 134/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR - Vyúčtovanie paušálneho odvodu z prevádzkovania hazardnej hry na výherných ...

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 134/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR - Vyúčtovanie paušálneho odvodu z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch ...

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 134/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR - Vyúčtovanie paušálneho odvodu z prevádzkovania hazardných hier na ...

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 134/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR - Vyúčtovanie paušálneho odvodu z prevádzkovania hazardných hier na ...

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 134/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR - Vyúčtovanie mesačného príspevku

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore