Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72037
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 479/2009 účinný od 01.06.2019 do 30.06.2019


Platnosť od: 25.11.2009
Účinnosť od: 01.06.2019
Účinnosť do: 30.06.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Daňové orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD133 DS11 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 479/2009 s účinnosťou od 01.06.2019 na základe 30/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti ...

§ 2
Orgány štátnej správy v oblasti daní a poplatkov
(1)

Orgánmi štátnej správy v oblasti daní a poplatkov sú:

a)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“),
c)
daňové úrady.
(2)

Finančné riaditeľstvo a daňové úrady sú súčasťou finančnej správy.

(3)

Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov môže prezident finančnej správy na návrh riaditeľa daňového ...

§ 3
Ministerstvo

Pôsobnosť ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy v oblasti daní a poplatkov upravuje osobitný ...

§ 4
Finančné riaditeľstvo

Postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť finančného riaditeľstva upravuje osobitný predpis.1)

§ 5
Daňový úrad
(1)

Daňový úrad vykonáva pôsobnosť v územnom obvode kraja,11) ak tento zákon alebo osobitný predpis6) neustanovuje ...

(2)

Daňový úrad je preddavková organizácia zapojená na rozpočet finančného riaditeľstva.

(3)

Daňový úrad

a)
vykonáva správu daní podľa osobitného predpisu,6)
b)
rozhoduje v správnom konaní,12)
c)
kontroluje platenie správnych poplatkov,13) ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, vracia správne poplatky ...
d)
vracia súdne poplatky14) na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu štátnej správy súdov, odvádza celkovú ...
e)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a o osobitných predpisoch,7)
f)
vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých finančných ...
g)
aktualizuje databázu údajov daňového informačného systému a poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,6) ...
h)
zabezpečuje spracovanie individuálnych a konsolidovaných účtovných a ostatných finančných výkazov predkladaných ...
i)
prijíma úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,16)
j)
vykonáva správu osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach podľa osobitného predpisu,16a) ...
k)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.17)
(4)

Daňový úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ. Riaditeľa daňového úradu vymenúva a odvoláva ...

(5)

Vnútornú organizačnú štruktúru daňového úradu na návrh riaditeľa daňového úradu určuje prezident finančnej ...

(6)

Daňový úrad má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a samostatne konať pred súdom v rámci svojej ...

§ 6
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty
(1)

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom ...

(2)

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty je preddavkovou organizáciou zapojenou na rozpočet finančného ...

(3)

V pôsobnosti daňového úradu pre vybrané daňové subjekty sú vybrané daňové subjekty. Na účely tohto zákona ...

a)
banka a pobočka zahraničnej banky,18)
b)
poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej ...
c)
daňový subjekt, ktorý dosiahol ročný obrat 40 000 000 eur a viac; zmena príslušnosti tohto daňového ...
(4)

Ročným obratom sa na účely odseku 3 pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave podvojného účtovníctva ...

(5)

Na daňový úrad pre vybrané daňové subjekty sa vzťahuje § 5 ods. 3 písm. a) až g), i) a k) a ods. 4 až ...

(6)

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty vykonáva správu odvodu podľa osobitných predpisov.20a)

§ 7
Právna ochrana zamestnancov finančnej správy

Zamestnanci finančnej správy majú pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,6) alebo ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 8

Finančné riaditeľstvo a daňové úrady sú oprávnené spracúvať osobné údaje podľa osobitného predpisu23) ...

§ 9

K 1. januáru 2012 minister financií Slovenskej republiky určí vnútornú organizačnú štruktúru daňových ...

§ 10

Vybrané daňové subjekty podľa doterajších predpisov sa považujú za vybrané daňové subjekty podľa tohto ...

§ 10a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013

Správa daní vybraných daňových subjektov (§ 6 ods. 3), ktorú vykonávali k 31. decembru 2012 daňové úrady, ...

§ 11

Zrušuje sa zákon č. 150/2001 Z. z. o finančnej správe a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. ...

§ 12

Zrušuje sa zákon č. 354/2011 Z. z. o finančnej správe.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 479/2009 Z. z.

  ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH FINANČNÉHO RIADITEĽSTVA A DAŇOVÝCH ÚRADOV

  1.

  Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,

  2.

  pohlavie,

  3.

  dátum a miesto narodenia,

  4.

  štátna príslušnosť,

  5.

  rodné číslo,

  6.

  trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí,

  7.

  prechodný pobyt,

  8.

  iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
 • 5)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ...
 • 6)  Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej ...
 • 8)  Zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej ...
 • 12)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 13a)  § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 147/1960 Zb. o prenesení ...
 • 16a)  Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení ...
 • 17)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ...
 • 18)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 19)  Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 20)  § 2 písm. l) a § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20a)  Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov ...
 • 21)  § 128 ods. 1 Trestného zákona.
 • 22)  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 23)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore