Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva 333/2011 účinný od 01.06.2019 do 30.06.2019


Platnosť od: 19.10.2011
Účinnosť od: 01.06.2019
Účinnosť do: 30.06.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo, Štátna správa, Colné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD541 DS10 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 333/2011 s účinnosťou od 01.06.2019 na základe 30/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
právomoc a pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...
b)
postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej ...
(2)

Na postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť daňových úradov, ktoré sú orgánmi štátnej ...

(3)

Na postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť colných úradov, ktoré sú orgánmi štátnej ...

§ 2
Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
(1)

Orgánmi štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva sú:

a)
ministerstvo,
b)
finančné riaditeľstvo,
c)
daňové úrady a colné úrady zapojené na rozpočet finančného riaditeľstva,
d)
Kriminálny úrad finančnej správy zapojený na rozpočet finančného riaditeľstva.
(2)

Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy tvoria ...

§ 3
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva plní tieto ...

a)
vypracúva stratégiu politiky daní a poplatkov,
b)
vypracúva stratégiu colnej politiky a colníctva,
c)
vypracúva stratégiu rozvoja finančnej správy,
d)
pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
e)
vypracúva návrhy medzinárodných zmlúv v oblasti daní, poplatkov a colníctva,
f)
vykonáva analytickú činnosť v oblastí daní, poplatkov a colníctva,
g)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam finančného riaditeľstva a preskúmava jeho rozhodnutia ...
h)
schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru finančného riaditeľstva na návrh prezidenta finančnej ...
i)
plní úlohy súvisiace s otváraním colných priechodov, rušením colných priechodov a zmenou ich ...
j)
informuje Európsku komisiu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom6) vo veciach ...
k)
ukladá finančnému riaditeľstvu úlohy súvisiace s úlohami uvedenými v písmenách a) až e),
l)
spravuje informačné systémy finančnej správy,11)
m)
plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.8)
(2)

Na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu7) ministerstvo spracúva osobné ...

(3)

Ministerstvo dáva písomný súhlas na realizáciu zámeru finančného riaditeľstva vykonať činnosti ...

§ 4
Finančné riaditeľstvo
(1)

Finančné riaditeľstvo vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom ...

(2)

Finančné riaditeľstvo je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom ...

a)
zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na finančnom riaditeľstve, ...
b)
služobným úradom colníkov a štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu na finančnom ...
(3)

Finančné riaditeľstvo plní tieto úlohy:

a)
riadi a kontroluje daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy,
b)
vypracúva koncepciu rozvoja finančnej správy v súlade so stratégiou rozvoja finančnej správy,
c)
zabezpečuje jednotné uplatňovanie osobitných predpisov10) a medzinárodných zmlúv, ktorými je ...
d)
vytvára, rozvíja a prevádzkuje informačné systémy finančnej správy;11) zámer vykonať činnosti ...
e)
vytvára a vedie centrálny register hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré sa zaoberajú činnosťami, ...
f)
prideľuje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie ...
g)
poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,13)
h)
vykonáva činnosti správcu integrovaného colného sadzobníka, spravuje sadzobné opatrenia a kontroluje ...
i)
vykonáva správu nomenklatúry harmonizovaného systému a správu kombinovanej nomenklatúry,
j)
usmerňuje prijímanie záruk na colný dlh, rozhoduje o upustení od záruky na colný dlh podľa osobitného ...
k)
koordinuje uplatňovanie pravidiel určovania colnej hodnoty a pôvodu tovaru finančnou správou,
l)
schvaľuje spôsobilosť kontajnerov na prepravu pod colnou uzáverou,
m)
poskytuje údaje štátnej štatistike o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a tretími krajinami14) ...
n)
zabezpečuje získavanie a spracúvanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ak tak ustanovuje ...
o)
informuje osoby o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a poplatkov a o ich právach a povinnostiach ...
p)
informuje obce vo veciach daní a miestneho poplatku, ktoré spravujú, vo veciach správy daní a o ...
q)
rozhoduje o žiadostiach o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva podľa ...
r)
poskytuje Európskej komisii
1.
informáciu o svojej príslušnosti na prijímanie žiadostí o prijatie opatrenia a na konanie o týchto ...
2.
v lehotách a štruktúre podľa osobitného predpisu22) zoznam žiadostí o prijatie opatrenia a zoznam ...
3.
zoznam colných úradov príslušných na prijímanie žiadostí o vydanie osvedčenia schváleného ...
4.
ďalšie informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom23) vo veciach patriacich ...
s)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu ...
t)
zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní ...
u)
zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri výkone colného dohľadu ...
v)
robí úkony, okrem vyrubovacieho konania, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov, colných ...
1.
to vyžaduje bezpečnosť štátu,
2.
hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno ...
3.
hrozí nebezpečenstvo, že účtovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené alebo ...
4.
súvisia s úkonmi, ktoré je potrebné utajiť,
5.
na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi, colnými predpismi je potrebný bezprostredný ...
6.
je potrebné overiť výsledky daňovej kontroly vykonanej daňovým úradom, úroveň colného dohľadu ...
w)
schvaľuje tlač jednotného colného dokladu, tlačív uvedených v osobitnom predpise26) a zabezpečuje ...
x)
spracúva a aktualizuje účty daňových subjektov, hospodárskych subjektov a iných osôb z pohľadu ...
y)
spracúva výpisy z účtov finančnej správy v Štátnej pokladnici a informácie o úhradách daní ...
z)
spracúva platby dane a preddavku na daň,
aa)
spracúva úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,27a)
ab)
vypracováva analýzy plnenia príjmov štátneho rozpočtu za finančnú správu a vykonáva analytickú ...
ac)
vykonáva inšpekčnú činnosť zameranú na odhaľovanie, zisťovanie, dokumentovanie a preverovanie ...
ad)
vykonáva školenia v oblasti colných predpisov a daňových predpisov a organizačne zabezpečuje ...
ae)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi28) alebo medzinárodnou zmluvou.
(4)

Štatutárnym orgánom finančného riaditeľstva je prezident. Prezidenta vymenúva a odvoláva minister ...

§ 4a
Monitorovací výbor
(1)

Zriaďuje sa Monitorovací výbor Finančnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „monitorovací ...

(2)

Monitorovací výbor vykonáva dohľad a kontrolu nad Finančnou správou Slovenskej republiky pri plnení ...

(3)

Monitorovací výbor má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky ...

(4)

Člen monitorovacieho výboru sa môže oboznamovať so všetkými dokumentmi a činnosťami, ktoré ...

(5)

Monitorovací výbor o svojich zisteniach a návrhoch informuje ministerstvo a prezidenta Slovenskej ...

§ 5
Kriminálny úrad finančnej správy
(1)

Kriminálny úrad finančnej správy vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom ...

(2)

Kriminálny úrad finančnej správy je preddavková organizácia zapojená na rozpočet finančného ...

(3)

Kriminálny úrad finančnej správy

a)
plní úlohy centrálnej koordinačnej jednotky a ďalšie úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv29) ...
b)
používa informačné systémy finančnej správy, v ktorých zhromažďuje, spracúva, uchováva, ...
c)
prevádzkuje spoločný automatizovaný informačný systém na colné účely,30) zodpovedá zaň, ...
d)
poskytuje informácie v súvislosti s prevádzkovaním spoločného automatizovaného informačného ...
e)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu omamných ...
f)
vykonáva colný dohľad po dohode s orgánmi iných štátov utajeným sprievodom dodávky alebo iným ...
g)
vykonáva cezhraničné sledovanie a cezhraničné prenasledovanie v rozsahu a za podmienok ustanovených ...
h)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti odhaľovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením ...
i)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti vyšetrovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením ...
j)
robí úkony, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov alebo colných úradov, ak
1.
to vyžaduje bezpečnosť štátu,
2.
hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno ...
3.
na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi alebo colnými predpismi je potrebný bezprostredný ...
4.
úkony daňového úradu alebo colného úradu, ktoré súvisia s úkonmi v pôsobnosti Kriminálneho ...
5.
je potrebné overiť úroveň colného dohľadu zabezpečovaného colným úradom,
6.
je potrebné vydať rozhodnutie o predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu,13)
k)
zabezpečuje súčinnosť vo vymedzenej oblasti s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh podľa ...
l)
pátra po osobách, ktoré porušili daňové predpisy alebo colné predpisy, zisťuje a zamedzuje porušovanie ...
m)
zabezpečuje bezpečnosť prepravy zaisteného tovaru, vykonáva sprievod zaistených alebo predvádzaných ...
n)
poskytuje súčinnosť Colnému úradu Žilina pri preverovaní splnenia podmienok na udelenie statusu ...
o)
informuje Európsku komisiu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom41) vo veciach ...
p)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným predpisom.12)
(4)

Kriminálny úrad finančnej správy riadi a jeho činnosť zabezpečuje riaditeľ Kriminálneho úradu ...

(5)

Vnútornú organizačnú štruktúru kriminálneho úradu finančnej správy na návrh riaditeľa určuje ...

(6)

Organizačné zložky Kriminálneho úradu finančnej správy sú pobočky Kriminálneho úradu finančnej ...

(7)

Pobočku Kriminálneho úradu finančnej správy a stanicu Kriminálneho úradu finančnej správy riadi ...

§ 7
Vzťahy finančnej správy k štátnym orgánom, osobám a k zahraničiu
(1)

Finančná správa pri plnení úloh spolupracuje so štátnymi orgánmi, ozbrojenými zbormi, ozbrojenými ...

(2)

Finančná správa spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, daňovými správami a colnými správami ...

(3)

Finančná správa môže plniť úlohy finančnej správy aj v zahraničí, ak to vyplýva z medzinárodnej ...

§ 8
Vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie
(1)

Vyšetrovateľ finančnej správy vo vyšetrovaní a poverený pracovník finančnej správy v skrátenom ...

(2)

Vyšetrovateľ finančnej správy vo vyšetrovaní a poverený pracovník finančnej správy v skrátenom ...

§ 9
Spoločné ustanovenia
(1)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „Daňové riaditeľstvo Slovenskej ...

(2)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „daňová správa“, pojem ...

(3)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „colný kriminálny úrad“ ...

(4)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „generálny riaditeľ Colného ...

§ 10
Prechodné ustanovenia
(1)

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky a Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky podľa predpisov ...

(2)

Konanie začaté Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky a Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky ...

(3)

Práva a povinnosti vyplývajúce zo služobného pomeru, štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych ...

(4)

Práva a povinnosti vyplývajúce zo služobného pomeru, štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych ...

(5)

Majetok štátu, ktorý bol do 31. decembra 2011 v správe Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky ...

(6)

Služobná rovnošata, služobný preukaz a služobný odznak, ktoré colná správa používala do ...

(7)

Finančná správa môže do 31. decembra 2016 používať služobné motorové vozidlá s označením ...

(8)

Na služobnú rovnošatu, služobný preukaz a služobný odznak, ktoré colná správa používala ...

(9)

K 1. januáru 2012 určí minister vnútornú organizačnú štruktúru finančného riaditeľstva a ...

(10)

Prezident Slovenskej republiky vymenuje členov monitorovacieho výboru do 9. marca 2012. Členstvo ...

(11)

Činnosť monitorovacieho výboru podľa § 4a sa ukončí schválením programového vyhlásenia vlády ...

§ 10a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

Správa majetku štátu, ktorý bol do 31. decembra 2012 v správe finančného riaditeľstva a ktorý ...

§ 11
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem § 1 až 10 ods. 1 až 8, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 333/2011 Z. z.

  ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH MINISTERSTVA

  1.

  Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko.

  2.

  Pohlavie.

  3.

  Dátum a miesto narodenia.

  4.

  Štátna príslušnosť.

  5.

  Rodné číslo.

  6.

  Číslo osobného dokladu.

  7.

  Trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí.

  8.

  Prechodný pobyt.

  9.

  Iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení ...
 • 2)  Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  Zákon č. 479/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z. Zákon č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 4)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 5)  Napríklad § 5 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 6)  Napríklad čl. 802 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie ...
 • 7)  Napríklad § 41 a 42 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 508/2010 Z. z.
 • 8)  Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 ...
 • 9)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex ...
 • 11)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike ...
 • 12)  Napríklad nariadenie (EHS) č. 2913/92 v platnom znení, nariadenie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, ...
 • 12a)  Čl. 1 bod 16 a čl. 4k až 4t nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
 • 13)  Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13a)  Čl. 95 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým ...
 • 14)  § 13 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z.
 • 15)  Nariadenie (ES) č. 638/2004 v platnom znení. Nariadenie (ES) č. 1982/2004 v platnom znení.
 • 16)  Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. v znení ...
 • 17)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových ...
 • 18)  Zákon č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom ...
 • 22)  Čl. 8 ods. 2 až 4 nariadenia (ES) č. 1891/2004.
 • 23)  Napríklad čl. 197, 228, 308a, 308d a 458 nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, čl. 16 nariadenia ...
 • 24)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 389/2012, nariadenie Komisie (ES) č. 1178/2008 z 28. novembra 2008, ...
 • 26)  § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 652/2004 Z. z.
 • 27)  Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 27a)  § 6 zákona č. 98/1950 Sb. o zrušení Národného pozemkového fondu pri Ministerstve pôdohospodárstva ...
 • 27b)  Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...
 • 27c)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. ...
 • 27d)  § 87b zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 272/2017 Z. z.
 • 28)  Napríklad čl. 308a, 308d a 458 nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, nariadenie (ES) č. ...
 • 29)  Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci ...
 • 30)  Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné ...
 • 31)  Čl. 8 ods. 4 a čl. 29 rozhodnutia 2009/917/SVV.
 • 32)  Čl. 7 ods. 2, čl. 8 ods. 3 a 4, čl. 10 ods. 3 a čl. 21 ods. 4 rozhodnutia 2009/917/SVV.
 • 33)  Čl. 2 bod 1 rozhodnutia 2009/917/SVV.
 • 34)  Čl. 15 ods. 3 rozhodnutia 2009/917/SVV.
 • 35)  Napríklad čl. 4 a 5, čl. 7 ods. 2 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane ...
 • 36)  Napríklad § 15, 29 a 46 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení ...
 • 37)  Napríklad Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o spolupráci ...
 • 38)  Napríklad § 6 zákona č. 331/2005 Z. z.
 • 39)  Napríklad Medzinárodný dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní ...
 • 40)  Napríklad čl. 14h až 14k nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
 • 41)  Napríklad čl. 29 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1277/2005 z 27. júla 2005, ktorým sa ustanovujú ...
 • 43)  § 49a zákona č. 652/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2009 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore