Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu 445/2020 účinný od 01.06.2021 do 30.06.2021

Platnosť od: 30.12.2020
Účinnosť od: 01.06.2021
Účinnosť do: 30.06.2021
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 445/2020 s účinnosťou od 01.06.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 21 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a)
spôsob získavania údajov o hazardných hrách Úradom pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „úrad“) ...
1.
charitatívne lotérie,
2.
stolové hry, okrem kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú ...
3.
stávkové hry,
4.
hazardné hry na výherných prístrojoch,
5.
hazardné hry na termináloch videohier,
6.
hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
7.
hazardné hry na iných technických zariadeniach,
8.
číselné lotérie,
9.
bingo,
10.
internetové hry,
b)
rozsah údajov o hazardných hrách podľa písmena a) získavaných úradom bezplatným online prístupom na ...
§ 2
Základné ustanovenia

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)
dátovým balíčkom prevádzkovateľa hazardnej hry súbor dát o hazardných hrách, ktorý poskytuje prevádzkovateľ ...
b)
aplikačným rozhraním rozhranie pre programovanie aplikácií, pričom ide o zbierku aplikačných funkcií ...
c)
verejným kľúčom informácia, ktorá slúži na overenie správnosti kvalifikovaného elektronického podpisu2) ...
d)
súkromným kľúčom tajná informácia, ktorá slúži na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu ...
e)
kreditom suma tvorená z vkladu vloženého hráčom na začiatku hazardnej hry a pripísanej výhry počas hrania ...
§ 3
Bezplatný online prístup úradu na server prevádzkovateľa hazardnej hry
(1)

Údaje prevádzkovateľa hazardnej hry potrebné na technické zabezpečenie vytvorenia bezplatného online ...

(2)

V oznámení podľa odseku 1 sa uvedie

a)
obchodné meno a právna forma prevádzkovateľa hazardnej hry,
b)
prihlasovacie meno a heslo užívateľa, ak sa používa pre online prístup úradu na server prevádzkovateľa ...
c)
ďalšie údaje, softvérové podmienky a hardvérové podmienky potrebné na technické zabezpečenie online ...
(3)

Prevádzkovateľovi hazardnej hry sa na vytvorenie online prístupu úradu na jeho server doručí do jeho ...

(4)

Prevádzkovateľ hazardnej hry oznámi úradu a úrad oznámi prevádzkovateľovi hazardnej hry zmenu v údajoch ...

(5)

Online prístup úradu na server prevádzkovateľa hazardnej hry zabezpečuje

a)
sledovanie
1.
údajov z každej hazardnej hry najmenej v rozsahu stávka a pripísaná výhra do kreditu po ukončení hazardnej ...
2.
štatistických údajov o hazardných hrách, najmä počet odohratých hazardných hier,
3.
údajov pre číselné lotérie podľa jednotlivých tiketov v rozsahu stávka a výhra za jednotlivý tiket; ...
4.
údajov pre stávkové hry za každú prevádzku podľa jednotlivých prijatých tiketov v rozsahu prijatá stávka, ...
5.
údajov o vkladoch a výplatách a údajov o celkových vkladoch a výplatách,
6.
údajov o stávkach a výhrach a údajov o celkových stávkach a výhrach,
b)
sledovanie údajov uvedených v písmene a) v reálnom čase podľa osobitného predpisu3).
§ 4
Registrácia prevádzkovateľa hazardnej hry na prenos údajov o hazardných hrách
(1)

Údaje prevádzkovateľa hazardnej hry potrebné na technické zabezpečenie poskytovania dátového balíčka ...

(2)

V oznámení podľa odseku 1 sa uvedú

a)
verejný kľúč kvalifikovaného certifikátu4) prevádzkovateľa hazardnej hry na zabezpečenie autorizácie ...
b)
verejný kľúč komerčného certifikátu prevádzkovateľa hazardnej hry na šifrovanie dátového súboru,
c)
verejný kľúč klientskeho certifikátu prevádzkovateľa hazardnej hry pre prístup cez zabezpečený hypertextový ...
1.
portál úradu,
2.
aplikačné rozhranie úradu,
d)
ďalšie údaje potrebné na technické zabezpečenie poskytovania dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej ...
(3)

Na prenos údajov o hazardných hrách úrad oznámi prevádzkovateľovi hazardnej hry

a)
verejný kľúč kvalifikovaného certifikátu úradu,
b)
verejný kľúč komerčného certifikátu úradu,
c)
ďalšie údaje potrebné na technické zabezpečenie poskytovania dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej ...
(4)

Na prenos údajov o hazardných hrách sa doručí prevádzkovateľovi hazardnej hry do siedmich kalendárnych ...

(5)

Prevádzkovateľ hazardnej hry oznámi úradu a úrad oznámi prevádzkovateľovi hazardnej hry zmenu v údajoch ...

Dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry
§ 6
Názov a opis dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry
(1)

Názov dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry je súborom jednotlivých popisných položiek.

(2)

Opis jednotlivých metadát dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry je uvedený v prílohe č. 2 bode ...

§ 7
Požiadavky na dátové súbory tvoriace dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry
(1)

Dátový súbor má formát Extensible Markup Language (.xml) s kódovaním UTF-8 podľa štandardu RFC 3629.

(2)

Prázdnym dátovým súborom je súbor neobsahujúci žiadne záznamy.

(3)

Ak príloha č. 1 neustanovuje inak, musí mať každá položka záznamu hodnotu. Položka záznamu bez hodnoty ...

(4)

Ak príloha č. 1 neustanovuje inak, nezaraďuje sa skôr poskytnutý záznam, na ktorý sa odkazuje prostredníctvom ...

(5)

Odporúčané dátové typy používané v dátových súboroch dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry ...

§ 8
Spôsob opravy chýb v dátovom balíčku prevádzkovateľa hazardnej hry
(1)

Chyby v poskytnutom dátovom balíčku prevádzkovateľa hazardnej hry uvedené v potvrdzujúcej správe úradu ...

(2)

Chyby v poskytnutom dátovom balíčku prevádzkovateľa hazardnej hry sa opravujú tak, že sa opakovane poskytuje ...

(3)

Ak je prvý poskytnutý opravný dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry správny, považuje sa takýto ...

(4)

Formálne správny dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorý obsahuje iné ako formálne chyby, ...

§ 9
Spoločné ustanovenia
(1)

Pri vytvorení komprimovaného dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry z jedného alebo viacerých ...

(2)

Súbory v dátovom balíčku prevádzkovateľa hazardnej hry sa neusporadúvajú do adresárov.

(3)

Odporúčaná technická špecifikácia vzájomnej výmeny dát medzi prevádzkovateľom hazardnej hry a úradom ...

§ 10
Záverečné ustanovenie

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.6) ...

§ 11
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2021 a § ...

Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 445/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Obsah dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 445/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Odporúčaná technická špecifikácia

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 142/2019 Z. z., ktorou sa ...
 • 2)  Čl. 3 bod 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...
 • 3)  § 2 ods. 2 písm. b) prvý a druhý bod a písm. e) vyhlášky č. 142/2019 Z. z.
 • 4)  Čl. 3 bod 15 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 5)  Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. ...
 • 6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore