Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 209/2007 účinný od 01.07.2011

Platnosť od: 01.05.2007
Účinnosť od: 01.07.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere, Mena, obeh peňazí, Investovanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD8DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 209/2007 účinný od 01.07.2011
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 209/2007 s účinnosťou od 01.07.2011 na základe 203/2011
MENÍ:
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.01.2025
43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2026
650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.07.2024
680/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých náležitostiach zjednodušeného predajného prospektu podielového fondu 680/2004 účinný od 01.05.2007 do 30.06.2011
594/2003 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 594/2003 účinný od 01.07.2011
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.04.2025
611/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov v majetku v podielovom fonde 611/2003 účinný od 01.05.2007 do 30.06.2009
616/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti 616/2003 účinný od 01.05.2007 do 31.08.2008
291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.08.2024
42/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb 42/2002 účinný od 01.05.2007
429/2002 Z. z. Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 01.06.2024
510/2002 Z. z. Zákon o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 510/2002 účinný od 01.12.2009
8/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o obsahu odbornej skúšky sprostredkovateľa investičných služieb, spôsobe jej vykonania a výške úhrady za jej vykonanie 8/2002 účinný od 01.05.2007 do 31.12.2009
95/2002 Z. z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 95/2002 účinný od 01.04.2008
483/2001 Z. z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.07.2024
566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.01.2025
118/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 118/1996 účinný od 01.03.2024
202/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 202/1995 účinný od 01.07.2024
530/1990 Zb. Zákon o dlhopisoch 530/1990 účinný od 01.12.2022
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 40/1964 účinný od 01.07.2024
MENENÝ:
203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.07.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore