Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
04.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb 42/2002 účinný od 01.05.2007


Platnosť od: 31.01.2002
Účinnosť od: 01.05.2007
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere, Správa finančných trhov, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb 42/2002 účinný od 01.05.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 42/2002 s účinnosťou od 01.05.2007 na základe 209/2007

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 8 a § 56 ods. 10 zákona č. 566/2001 ...

Spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 55 ods. 8 zákona
§ 1

Splnenie podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 55 ods. 2 ...

§ 2
(1)

Splnenie podmienky podľa § 55 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením vyhlásenia audítora ...

(2)

Splnenie podmienky podľa § 55 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje predložením dokladov o dôveryhodnom ...

(3)

Splnenie podmienky podľa § 55 ods. 2 písm. c) zákona sa preukazuje predložením

a)

dokladov podľa odseku 2,

b)

zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi, ...

c)

zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, ...

1.

fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi podiel na základnom ...

2.

právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi podiel na ...

(4)

Splnenie podmienky podľa § 55 ods. 2 písm. d) zákona sa pri osobách navrhovaných za členov predstavenstva ...

a)

dokladu o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti finančného trhu alebo kapitálového trhu, ktorý ...

b)

stručného odborného životopisu,

c)

výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; zahraničná fyzická osoba predloží tiež ...

d)

čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 8 písm. b) zákona.

(5)

Splnenie podmienok podľa § 55 ods. 2 písm. e) až g) zákona sa preukazuje predložením

a)

dokladov potvrdzujúcich prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou ...

b)

dokladov preukazujúcich, že úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí akcionár ...

c)

platných právnych predpisov upravujúcich úzke väzby v štáte, na ktorého území má skupina ...

(6)

Splnenie podmienky podľa § 55 ods. 2 písm. h) zákona sa preukazuje predložením

a)

dokladu potvrdzujúceho, že sídlo budúceho obchodníka s cennými papiermi bude na území Slovenskej ...

b)

návrhu obchodnej stratégie, z ktorej vyplýva, že budúci obchodník s cennými papiermi bude podstatnú ...

(7)

Splnenie podmienky podľa § 55 ods. 2 písm. i) zákona sa preukazuje predložením

a)

dokladu potvrdzujúceho informácie o technickom vybavení budúceho obchodníka s cennými papiermi ...

b)

vnútorných pracovných predpisov, smerníc alebo pokynov upravujúcich

1.

nakladanie s finančnými nástrojmi členmi predstavenstva, dozornej rady a zamestnancami budúceho ...

2.

rozsah oprávnenia osôb pri nakladaní s finančnými nástrojmi s uvedením výšky limitov pre jednotlivé ...

3.

systém vnútornej kontroly,

4.

postupy vypracovania a predkladania výkazov, podkladov a informácií úradu,

5.

pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom vrátane vzoru tlačív používaných v styku s klientmi, ...

6.

program činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,4)

7.

postupy zamedzujúce využívanie dôverných informácií a manipuláciu kurzov cenných papierov,

8.

bezpečnosť obchodného systému s uvedením spôsobu zálohovania údajov a spôsobu jeho používania ...

9.

postupy oznamovania obchodov s finančnými nástrojmi podľa § 78 zákona,

10.

spôsoby získavania kapitálu na krytie krátkodobých záväzkov,

11.

zabezpečovacie postupy pri obchodoch s finančnými nástrojmi v cudzej mene,

c)

dokladov upravujúcich organizačné zabezpečenie systému kontroly a riadenia rizika vyplývajúceho ...

d)

informácií o marketingovej a reklamnej stratégii.

Spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 56 ods. 10 zákona
§ 3

Splnenie podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 56 ods. 2 ...

§ 4
(1)

Splnenie podmienky podľa § 56 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením

a)

notársky osvedčeného písomného vyhlásenia štatutárneho orgánu zahraničného obchodníka s ...

b)

dokladov o pôvode finančných zdrojov poskytnutých zahraničným obchodníkom s cennými papiermi ...

c)

notársky osvedčeného písomného vyhlásenia zahraničného obchodníka s cennými papiermi o tom, ...

(2)

Splnenie podmienky podľa § 56 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje predložením

a)

písomného potvrdenia o dôveryhodnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi a o jeho finančnej ...

b)

dokumentov potvrdzujúcich finančnú schopnosť zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá ...

(3)

Splnenie podmienky podľa § 56 ods. 2 písm. c) zákona sa pri osobách navrhovaných zahraničným ...

a)

dokladu o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti finančného trhu, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok ...

b)

stručného odborného životopisu,

c)

výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; zahraničná fyzická osoba predloží tiež ...

d)

čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 8 písm. b) zákona.

(4)

Splnenie podmienok podľa § 56 ods. 2 písm. d) až f) zákona sa preukazuje predložením

a)

dokladov potvrdzujúcich prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí zahraničný obchodník ...

b)

dokladov preukazujúcich, že úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí zahraničný ...

c)

platných právnych predpisov upravujúcich úzke väzby v štáte, na ktorého území má skupina ...

(5)

Splnenie podmienky podľa § 56 ods. 2 písm. g) zákona sa preukazuje predložením návrhu obchodnej ...

Spoločné ustanovenia
§ 5
(1)

Doklady podľa § 2 alebo § 4 sa predkladajú v origináloch a ak nemožno predložiť ich originály, ...

(2)

Ak sú doklady podľa § 2 alebo § 4 vyhotovené v cudzom jazyku, splnenie týchto podmienok sa preukazuje ...

(3)

Doklady podľa § 2 alebo § 4 predložené úradu pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie ...

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2002.

Brigita Schmögnerová v. r.

Poznámky

  • 1)  § 116 Občianskeho zákonníka.
  • 2)  § 8 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...
  • 3)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
  • 4)  § 6 ods. 1 zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ...
  • 5)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore