Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 21.07.2019


Platnosť od: 01.08.2002
Účinnosť od: 21.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST26 JUD DS26 EU PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 21.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 429/2002 s účinnosťou od 21.07.2019 na základe 373/2018

Legislatívny proces k zákonu 373/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o burze cenných papierov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Tento zákon upravuje podmienky vzniku, postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných ...

§ 2
Burza
(1)

Burza je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje regulovaný ...

(2)

Burza môže okrem činností podľa odseku 1 vykonávať, ak ich má uvedené v povolení, tieto ďalšie ...

a)
organizovať mnohostranný obchodný systém,
b)
organizovať na určenom mieste a v určenom čase primárny trh, ak emitent súčasne s vydávaním ...
c)
zabezpečovať činnosti súvisiace s činnosťami podľa písmen a) a b) a činnosťami podľa osobitného ...
d)
organizovať organizovaný obchodný systém,
e)
poskytovať služby vykazovania údajov podľa osobitného predpisu.3)
(3)

Pri výkone činnosti podľa odsekov 1 a 2 prináleží burze aj rozhodovanie v prípadoch ustanovených ...

(4)

Burza je právnickou osobou a zapisuje sa do obchodného registra.

(5)

Burza môže vykonávať iné činnosti, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, len ak súvisia s predmetom ...

(6)

Činnosti podľa odseku 1 môže vykonávať len burza, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje ...

(7)

Obchodné meno burzy musí obsahovať označenie „burza cenných papierov"; iné právnické osoby, ...

(8)

Burza môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno. Zakazuje sa

a)
zmena podoby a formy akcií burzy,
b)
vydávanie prioritných akcií7) burzou,
c)
zmena právnej formy burzy,
d)
predaj podniku burzy alebo jeho časti.8)
(9)

Základné imanie burzy je najmenej 3 000 000 eur.

(10)

Na burzu sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.

(11)

Zahraničná burza so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou ...

(12)

Národná banka Slovenska po doručení oznámenia od príslušného orgánu domovského členského ...

§ 3
Vymedzenie pojmov
(1)

Regulovaným trhom je mnohostranný systém organizovaný organizátorom trhu na účely spájania alebo ...

(2)

Kótovaným cenným papierom je cenný papier prijatý na trh kótovaných cenných papierov burzy (§ ...

(3)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
burzovým obchodom kúpa alebo predaj cenných papierov alebo iných finančných nástrojov na regulovanom ...
b)
priemerným kurzom vážený aritmetický priemer cien cenných papierov alebo cien iných finančných ...
c)
obchodným dňom každý deň, v ktorom sa môžu na trhu organizovanom burzou uzatvárať burzové ...
d)
obchodnou hodinou každá hodina, počas ktorej sa môžu na trhu organizovanom burzou uzatvárať burzové ...
e)
primárnym trhom organizovanie dopytu a ponuky cenných papierov alebo iných finančných nástrojov ...
f)
finančnou inštitúciou obchodník s cennými papiermi,3) pobočka zahraničného obchodníka s cennými ...
g)
kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel na burze, ktorý predstavuje 10 % alebo viac ...
h)
nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo právnických ...
i)
kontrolou podľa písmena h)
1.
priamy alebo nepriamy podiel najmenej 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích ...
2.
právo vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, ...
3.
možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu ...
4.
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,
j)
osobou právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená ...
k)
domovským členským štátom regulovaného trhu členský štát, v ktorom je regulovaný trh registrovaný, ...
l)
hostiteľským členským štátom regulovaného trhu členský štát, v ktorom regulovaný trh poskytuje ...
m)
dlhovými cennými papiermi dlhopisy alebo iné prevoditeľné cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou ...
n)
emitentom osoba, ktorej cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu; emitent je, ...
o)
centrálnou protistranou centrálna protistrana podľa osobitného predpisu,11c)
p)
domovským členským štátom emitenta, ak § 45 ods. 4 neustanovuje inak, ak ide o
1.
emitenta dlhových cenných papierov s menovitou hodnotou na jeden dlhový cenný papier nižšou ako ...
1a.
ak má sídlo v členskom štáte, členský štát, v ktorom má emitent sídlo,
1b.
ak má sídlo v nečlenskom štáte, členský štát zvolený z členských štátov, v ktorých sú ...
2.
pre emitentov, ktorí nie sú uvedení v prvom bode, podľa voľby emitenta členský štát, v ktorom ...
2a.
má emitent sídlo, alebo
2b.
sú jeho cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
3.
emitenta, ktorého cenné papiere už nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jeho domovskom ...
r)
hostiteľským členským štátom emitenta sa rozumie členský štát, v ktorom sú cenné papiere ...
s)
významným vplyvom možnosť uplatňovania vplyvu na riadení burzy porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim ...
t)
tvorcom trhu osoba, ktorá sústavne prejavuje na finančných trhoch svoj záujem obchodovať na vlastný ...
u)
malým a stredným podnikom podnik, ktorého priemerná trhová kapitalizácia je na základe koncoročných ...
v)
limitovaným pokynom pokyn kupovať alebo predávať finančný nástroj v rámci určeného cenového ...
w)
organizátorom trhu osoba alebo osoby, ktoré riadia alebo organizujú činnosť regulovaného trhu ...
x)
mnohostranným systémom každý systém alebo platforma, v rámci ktorých môžu navzájom pôsobiť ...
y)
obchodným miestom regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém, ...
z)
likvidným trhom trh pre finančný nástroj alebo druh finančných nástrojov, na ktorom sa nepretržite ...
1.
priemerná frekvencia a objem transakcií za rôznych trhových podmienok so zreteľom na povahu a životný ...
2.
počet a typ účastníkov trhu vrátane pomeru účastníkov trhu k obchodovaným nástrojom vo vzťahu ...
3.
priemerná veľkosť rozpätí medzi nákupnými cenami a predajnými cenami, ak sú známe,
aa)
riadiacim orgánom štatutárny orgán burzy splnomocnený určiť stratégiu, ciele a celkové smerovanie ...
ab)
vrcholovým manažmentom fyzické osoby, ktoré vykonávajú výkonné funkcie na burze a ktoré sú ...
ac)
obchodovaním párovaním na vlastný účet transakcia, pri ktorej sprostredkovateľ vstupuje medzi ...
ad)
priamym elektronickým prístupom mechanizmus, v rámci ktorého člen, účastník alebo klient obchodného ...
1.
priamy prístup na trh, ktorým sa rozumejú opatrenia na používanie infraštruktúry člena, účastníka ...
2.
sponzorovaný prístup na trh, ktorým sa rozumejú opatrenia, pri ktorých sa nepoužíva infraštruktúra ...
§ 3a

Bez príslušného povolenia Národnej banky Slovenska nie je možné organizovať žiadny mnohostranný ...

Povolenie na vznik a činnosť burzy

§ 4
(1)

Na vznik a činnosť burzy je potrebné povolenie. O udelení povolenia rozhoduje12) Národná banka ...

(2)

Na udelenie povolenia musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)
splatené základné imanie najmenej 3 000 000 eur,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov burzy,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na burze a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými ...
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, ...
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,13) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou ...
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území ...
h)
ak burza bude organizovať mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém alebo ...
i)
schopnosť akcionárov burzy preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu burzy,
j)
technická a organizačná pripravenosť na výkon činností burzy,
k)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.
(3)

V žiadosti o povolenie sa uvedie

a)
obchodné meno a sídlo budúcej burzy,
b)
identifikačné číslo budúcej burzy, ak už jej bolo pridelené,
c)
výšku základného imania budúcej burzy,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktoré majú podiel na základnom ...
e)
návrh, v akom rozsahu bude burza vykonávať svoje činnosti, najmä aký regulovaný trh bude organizovať ...
f)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon činností burzy,
g)
zoznam zakladateľov,
h)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, ...
i)
podpisy a vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(4)

Prílohou žiadosti o povolenie je

a)
zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov burzy,
c)
návrh burzových pravidiel,
d)
stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi fyzických osôb navrhovaných ...
e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov13b) žiadateľa a fyzických osôb podľa ...
f)
písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené ...
g)
doklad o splatení základného imania,
h)
obchodný plán obsahujúci druhy plánovaných podnikateľských činností a organizačná štruktúra ...
(5)

Národná banka Slovenska žiadosť o povolenie zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú z podmienok ...

(6)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas platnosti povolenia.

(7)

Podrobnosti o podmienkach podľa odseku 2 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok ustanoví ...

(8)

Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú za člena predstavenstva burzy a za vedúceho útvaru ...

(9)

Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú za generálneho riaditeľa sa považuje osoba s ukončeným ...

(10)

Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú za člena dozornej rady burzy sa považuje osoba s ...

(11)

Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných ...

a)
nepôsobila vo funkcii podľa odseku 3 písm. h) v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo nepôsobila ...
b)
nepôsobila vo funkcii podľa odseku 3 písm. h) v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo nepôsobila ...
c)
nepôsobila vo funkcii podľa odseku 3 písm. h) v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo nepôsobila ...
d)
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa ...
(12)

Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný ...

(13)

Fyzickú osobu podľa odseku 11 písm. a), b) a c) môže Národná banka Slovenska v konaní o udelení ...

(14)

Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá hodnoverne ...

(15)

Burza môže požiadať Národnú banku Slovenska o povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov ...

(16)

Členovia riadiaceho orgánu burzy musia byť dôveryhodní, mať primerané znalosti, schopnosti, skúsenosti; ...

(17)

Členovia riadiaceho orgánu burzy sú povinní venovať dostatok času výkonu svojich povinností. ...

(18)

Členovia riadiacich orgánov burzy, ktorá je významná z hľadiska jej veľkosti, vnútornej organizácie, ...

a)
jedna výkonná riadiaca funkcia s dvoma nevýkonnými riadiacimi funkciami,
b)
štyri nevýkonné riadiace funkcie.
(19)

Výkonné riadiace funkcie alebo nevýkonné riadiace funkcie v rámci rovnakej skupiny alebo podnikov, ...

(20)

Národná banka Slovenska môže povoliť členovi riadiaceho orgánu burzy, aby zastával jednu dodatočnú ...

(21)

Na riadiace funkcie v právnickej osobe, ktorá nie je zriadená na podnikanie, sa nevzťahuje obmedzenie ...

(22)

Burza je povinná zabezpečiť, že riadiaci orgán burzy je povinný mať ako kolektív primerané ...

(23)

Burza je povinná venovať zaškoleniu a odbornej príprave členov riadiaceho orgánu primerané ľudské ...

§ 5
(1)

Povolenie sa udeľuje na dobu neurčitú a nemožno ho previesť na inú osobu. Povolenie neprechádza ...

(2)

Na žiadosť burzy možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie zmeniť. Národná banka ...

(3)

Burza je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností ...

(4)

Burza je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu zmeny v skutočnostiach ...

(5)

Národná banka Slovenska zostaví a oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné ...

§ 6
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti na burze alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti ...
b)
voľbu členov predstavenstva a dozornej rady burzy, na vymenovanie generálneho riaditeľa a vedúceho ...
c)
zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie burzy vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s burzou,
d)
vrátenie povolenia,
e)
nadobudnutie majetkového podielu burzy na základnom imaní právnických osôb prevyšujúceho 33 ...
(2)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu

a)
podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. c), e), f), g) a ...
b)
podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. d),
c)
podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 4 ods. 2, ak zlúčením, splynutím ...
d)
podľa odseku 1 písm. d) musí burza preukázať, že ku dňu skončenia činnosti burzy budú vyrovnané ...
e)
podľa odseku 1 písm. e) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. f) a g) a musí ...
(3)

Ustanoveniami odseku 1 písm. a), c) a e) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.17)

(4)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú

a)
podľa odseku 1 písm. a) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo ...
b)
podľa odseku 1 písm. b) burza alebo akcionár burzy,
c)
podľa odseku 1 písm. c) burza, a ak ide o zlúčenie alebo o splynutie, spoločne burza a právnická ...
d)
podľa odseku 1 písm. d) a e) burza.
(5)

Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví opatrenie, ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska do 15 dní od doručenia žiadosti podľa odseku 1 písm. b), ktorá spĺňa ...

(7)

Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas podľa odseku ...

(8)

Národná banka Slovenska je povinná do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie ...

(9)

O žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka ...

(10)

Národná banka Slovenska je pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 písm. a) povinná ...

a)
zahraničná úverová inštitúcia, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná ...
b)
materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo
c)
fyzická osoba alebo právnická osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).
(11)

Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov ...

(12)

Predmetom konzultácií podľa odsekov 10 a 11 je včasné poskytovanie podstatných informácií alebo ...

(13)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa uvedú názory alebo ...

(14)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), c) a e) určí Národná ...

(15)

Vrátením povolenia na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 6 ods. 1 písm. d) povolenie ...

(16)

Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska je každý právny úkon, na ktorý sa vyžaduje ...

DRUHÁ ČASŤ

ORGÁNY BURZY, ORGANIZÁCIA BURZY A BURZOVÉ PRAVIDLÁ

§ 7
Orgány burzy

Orgánmi burzy sú

a)

valné zhromaždenie,

b)

predstavenstvo,

c)

dozorná rada,

d)

generálny riaditeľ.

§ 8
Valné zhromaždenie
(1)

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom burzy, ktoré sa skladá zo všetkých prítomných akcionárov ...

(2)

Na rokovaní valného zhromaždenia sa môže zúčastniť aj generálny riaditeľ a poverený zástupca ...

(3)

Valné zhromaždenie

a)
schvaľuje stanovy burzy a ich zmeny,
b)
rozhoduje o zvýšení a znížení základného imania burzy,
c)
volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje odmeny za ich činnosť,
d)
určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva,
e)
volí a odvoláva členov dozornej rady a určuje odmeny za ich činnosť,
f)
schvaľuje riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku, rozhoduje o rozdelení zisku ...
g)
rozhoduje o skončení činnosti burzy,
h)
plní ďalšie úlohy, ktoré tento zákon, Obchodný zákonník alebo stanovy burzy zverujú do pôsobnosti ...
§ 9
Predstavenstvo
(1)

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom burzy.

(2)

Predstavenstvo má najmenej troch členov.

(3)

Členovia predstavenstva sú volení na dobu určenú stanovami, ktorá však nesmie byť dlhšia ako ...

(4)

Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

(5)

Na zasadnutí predstavenstva je oprávnený zúčastniť sa aj poverený zástupca Národnej banky Slovenska. ...

§ 10
Práva a povinnosti predstavenstva
(1)

Predstavenstvo

a)
schvaľuje návrh burzových pravidiel a návrh na ich zmeny,
b)
vymenúva a odvoláva generálneho riaditeľa,
c)
vymenúva a odvoláva na návrh generálneho riaditeľa vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov, ...
d)
rozhoduje o potvrdení pozastavenia burzového obchodu (§ 12 ods. 3),
e)
rozhoduje o prijatí cenných papierov na príslušný trh burzy, o pozastavení obchodovania s cenným ...
f)
rozhoduje o prijatí iných finančných nástrojov ako cenné papiere na obchodovanie na burze a o ...
g)
udeľuje a odoberá oprávnenie obchodovať na burze,
h)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona a činnosti uvedené v stanovách burzy a v burzových ...
(2)

Spôsob výkonu práv a povinností predstavenstva upravia stanovy burzy a burzové pravidlá.

(3)

Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak je prítomná aspoň polovica jeho členov. Predstavenstvo ...

(4)

Činnosť predstavenstva riadi predseda predstavenstva. Predseda predstavenstva podpisuje uznesenia ...

(5)

Predsedu predstavenstva počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda predstavenstva.

§ 11
Dozorná rada
(1)

Dozorná rada je kontrolným orgánom burzy, ktorý dohliada na hospodárenie burzy, na výkon pôsobnosti ...

(2)

Členovia dozornej rady sú volení na dobu určenú stanovami, ktorá však nesmie byť dlhšia ako ...

(3)

Členmi dozornej rady nesmú byť zamestnanci burzy.

(4)

Na zasadnutí dozornej rady je oprávnený zúčastniť sa aj poverený zástupca Národnej banky Slovenska. ...

§ 12
Generálny riaditeľ
(1)

Generálny riaditeľ je výkonným orgánom burzy a riadi činnosť burzy.

(2)

Generálny riaditeľ je zamestnancom burzy. Generálny riaditeľ sa vymenovaním stáva prokuristom ...

(3)

Generálny riaditeľ je oprávnený pozastaviť burzový obchod, ak sú ohrozené záujmy účastníkov ...

(4)

Generálny riaditeľ je povinný zrušiť burzový obchod, ak

a)
uzavretím burzového obchodu bol porušený všeobecne záväzný právny predpis,
b)
burzový obchod bol uzavretý na účet tej istej osoby na strane kupujúceho a predávajúceho,
c)
uzavretím burzového obchodu došlo k manipulácii s trhom.17a)
(5)

Generálny riaditeľ môže zrušiť burzový obchod, ak

a)
sa burza dozvie o skutočnostiach, ktoré by v prípade nezrušenia burzového obchodu mohli viesť ...
b)
uzavretím burzového obchodu boli porušené burzové pravidlá,
c)
má burza dôvodné podozrenie, že došlo k manipulácii s trhom,17a)
d)
došlo k omylu v zadávaní príkazov do obchodného systému burzy alebo k poruche obchodného systému ...
e)
o jeho zrušenie požiadajú všetci účastníci burzového obchodu; to neplatí, ak v prípade anonymných ...
(6)

Rozhodnutie generálneho riaditeľa podľa odsekov 4 a 5 možno vykonať len do okamihu prijatia pokynov ...

(7)

Na požiadanie iných orgánov burzy je generálny riaditeľ povinný zúčastniť sa na ich zasadnutí. ...

§ 13
Útvar inšpekcie burzových obchodov
(1)

Burza je povinná zriadiť útvar inšpekcie burzových obchodov.

(2)

Útvar inšpekcie burzových obchodov je povinný sledovať a zaznamenávať údaje o burzových obchodoch, ...

(3)

Burza je povinná zabezpečiť materiálne, technické, organizačné a personálne podmienky potrebné ...

(4)

Útvar inšpekcie burzových obchodov riadi vedúci útvaru inšpekcie burzových obchodov. Vedúci ...

(5)

Vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov vymenúva a odvoláva na návrh generálneho riaditeľa ...

(6)

V súvislosti s výkonom kontroly je útvar inšpekcie burzových obchodov oprávnený vyžadovať poskytnutie ...

(7)

Útvar inšpekcie burzových obchodov je povinný bez zbytočného odkladu vyhovieť žiadosti Národnej ...

(8)

Ak útvar inšpekcie burzových obchodov pri výkone svojej činnosti získa informácie, na základe ...

(9)

Útvar inšpekcie burzových obchodov predkladá Národnej banke Slovenska najneskôr do 30 dní po ...

(10)

Zamestnanec útvaru inšpekcie burzových obchodov nesmie byť členom predstavenstva burzy, členom ...

(11)

Ak burza organizuje mnohostranný obchodný systém, povinnosti a oprávnenia útvaru inšpekcie burzových ...

§ 14
Organizácia a riadenie burzy
(1)

Burza je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou, ...

(2)

Organizačná štruktúra a systém riadenia burzy musia zabezpečovať riadny a bezpečný výkon činností ...

(3)

Burza je povinná poskytnúť Národnej banke Slovenska úradne osvedčenú kópiu platných stanov ...

(4)

Burza je povinná upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva zmluvou, na ktorú sa vzťahuje ...

(5)

Burza je povinná zaviesť

a)
a dodržiavať opatrenia a systémy potrebné na identifikáciu všetkých závažných rizík ohrozujúcich ...
b)
opatrenia na náležité riadenie technických činností obchodného systému vrátane ustanovenia ...
c)
zrozumiteľné a jednoznačné pravidlá a postupy, ktoré umožnia spravodlivé a riadne obchodovanie, ...
d)
účinné systémy, postupy a opatrenia vrátane určenia povinnosti, aby členovia alebo účastníci ...
e)
účinné systémy, postupy a opatrenia na regulovanom trhu, ktorý povoľuje priamy elektronický prístup, ...
f)
primerané normy, ak ide o kontrolu rizika a prahové hodnoty súvisiace s obchodovaním prostredníctvom ...
g)
opatrenia na pozastavenie alebo ukončenie poskytovania priameho elektronického prístupu klientovi ...
(6)

Burza je povinná mať na regulovanom trhu

a)
uzavreté písomné dohody so všetkými obchodníkmi s cennými papiermi a zahraničnými obchodníkmi ...
b)
zavedené systémy na zabezpečenie účasti dostatočného počtu obchodníkov s cennými papiermi ...
(7)

Písomná dohoda uvedená v odseku 6 písm. a) zahŕňa minimálne

a)
povinnosti obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ...
b)
akékoľvek zvýhodnenie vo forme zliav alebo v inej forme, ktoré ponúka regulovaný trh obchodníkovi ...
(8)

Burza na regulovanom trhu monitoruje a presadzuje dodržiavanie požiadaviek takýchto písomných dohôd ...

(9)

Burza je povinná na regulovanom trhu zaviesť účinné systémy, postupy a opatrenia na odmietnutie ...

(10)

Burza je povinná na regulovanom trhu zabezpečiť prehľadné, spravodlivé a nediskriminačné pravidlá ...

(11)

Burza je povinná na regulovanom trhu zabezpečiť, že jeho štruktúra poplatkov vrátane poplatkov ...

(12)

Burza na regulovanom trhu môže upraviť svoje poplatky za zrušené pokyny v závislosti od dĺžky ...

(13)

Burza na regulovanom trhu môže určiť vyšší poplatok za zadanie pokynu, ktorý sa následne zruší, ...

(14)

Burza je povinná na regulovanom trhu prostredníctvom označenia členmi alebo účastníkmi identifikovať ...

§ 15
(1)

Výročnú správu schválenú valným zhromaždením je burza povinná bez zbytočného odkladu uložiť ...

(2)

Výročná správa musí obsahovať

a)
účtovnú závierku overenú audítorom,
b)
údaje o rozdelení zisku,
c)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku.
(3)

Ak nie je v lehote podľa odseku 1 účtovná závierka overená audítorom, je burza povinná uložiť ...

(4)

Burza je povinná predložiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

(5)

Burza je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene na jej základnom imaní, pri ...

(6)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa rozhodla zrušiť kvalifikovanú účasť na burze ...

§ 16
Konflikt záujmov
(1)

Zamestnanec burzy nesmie byť zároveň zamestnancom banky alebo pobočky zahraničnej banky, obchodníka ...

(2)

Člen orgánov Národnej banky Slovenska alebo zamestnanec Národnej banky Slovenska nesmie byť členom ...

§ 17
Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Fyzické osoby, ktoré sú členmi orgánov burzy, členmi orgánov členov burzy, zamestnancami burzy ...

(2)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho ...

(3)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne

a)
Národnej banke Slovenska na účely výkonu dohľadu,12)
b)
útvaru inšpekcie burzových obchodov,
c)
súdu,
d)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,24)
e)
Národnej banke Slovenska na účely ňou vykonávaného dohľadu,24a)
f)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ...
g)
daňovému orgánu alebo colnému orgánu vo veciach daňového konania26) alebo colného konania,26) ...
h)
správcu finančnej kontroly pri výkone finančnej kontroly podľa osobitného predpisu,27)
i)
ministerstvu pri výkone kontroly ustanovenej osobitným predpisom,28)
j)
orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu,29)
k)
exekútorovi, ak sa má exekúcia vykonať predajom cenného papiera.30)
(4)

Poskytnutie informácie útvaru inšpekcie burzových obchodov zamestnancami a členmi orgánov burzy ...

§ 18
Burzové pravidlá
(1)

Burzové pravidlá upravujú postup pri organizovaní dopytu a ponuky cenných papierov a iných finančných ...

a)
podrobnosti o podmienkach prijatia cenných papierov na príslušný trh burzy, podrobnosti o podmienkach ...
b)
podmienky obchodovania, najmä vymedzenie účastníkov burzového obchodu, čas a miesto burzového ...
c)
pravidlá udelenia, pozastavenia a odobratia členstva na burze,
d)
pravidlá účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov, ...
e)
vymedzenie okruhu osôb, pre ktoré vzhľadom na ich zamestnanie alebo postavenie na burze platia osobitné, ...
f)
pravidlá zabezpečenia záväzkov a pohľadávok členov burzy vyplývajúcich z burzových obchodov, ...
g)
spôsob posúdenia odbornej spôsobilosti osôb, prostredníctvom ktorých člen burzy uzatvára burzové ...
h)
spôsob plnenia povinností burzy ako povinnej osoby podľa osobitného zákona,16b)
i)
pravidlá určenia toho, čo sa rozumie nezvykle výraznou zmenou kurzu cenného papiera,
j)
vymedzenie činností, ktoré sa považujú za manipuláciu s trhom na príslušnom trhu burzy,
k)
podmienky a pravidlá podľa písmen a) až j), ak burza organizuje aj obchody s inými finančnými ...
(2)

Generálny riaditeľ je povinný predložiť Národnej banke Slovenska predstavenstvom schválený návrh ...

(3)

Burzové pravidlá a ich zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom právoplatnosti rozhodnutia Národnej ...

(4)

Burza je povinná zosúladiť burzové pravidlá so všeobecne záväznými právnymi predpismi do 30 ...

(5)

Národná banka Slovenska burzové pravidlá a ich zmeny neschváli, ak sú v rozpore s ustanoveniami ...

Národná banka Slovenska burzové pravidlá a ich zmeny neschváli ani vtedy, ak sú v rozpore s predpismi ...

(6)

Burza je povinná burzové pravidlá vrátane ich zmien a doplnkov bez zbytočného odkladu sprístupniť ...

(7)

Burzové pravidlá sú záväzné pre členov burzy, emitentov cenných papierov prijatých na trh burzy, ...

TRETIA ČASŤ

BURZOVÝ OBCHOD, UVEREJŇOVANIE KURZOV CENNÝCH PAPIEROV A SPORY Z BURZOVÉHO OBCHODU

§ 19
Oprávnenie obchodovať na burze

Obchodovať na burze môžu len členovia burzy a Národná banka Slovenska, ak tento zákon neustanovuje ...

§ 20
Člen burzy
(1)

Členom burzy môže byť len obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými ...

a)
je odborne spôsobilá na obchodovanie na burze podľa požiadaviek určených burzou v burzových pravidlách, ...
b)
spĺňa organizačné požiadavky určené burzou v burzových pravidlách,
c)
má dostatočné zdroje na úlohy spojené s členstvom vrátane finančných požiadaviek na zabezpečenie ...
d)
je dôveryhodná a bezúhonná.
(2)

Členstvo udeľuje burza na žiadosť osoby podľa odseku 1. Ak sú splnené všetky podmienky podľa ...

(3)

Burza musí umožniť členom burzy aj prístup na diaľku na obchodovanie na ňou organizovanom trhu ...

(4)

Burza je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska členský štát, v ktorom má v úmysle ...

(5)

Člen burzy môže uzatvárať burzové obchody iba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je dôveryhodná, ...

(6)

Ak člen burzy prestane byť oprávnený na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného ...

(7)

Burza môže členovi burzy dočasne odobrať oprávnenie obchodovať na burze najdlhšie na jeden rok. ...

§ 21
Práva a povinnosti účastníkov burzového obchodu
(1)

Pri burzovom obchode majú jeho účastníci rovnaké práva. Všetkým účastníkom burzového obchodu ...

(2)

Účastníci burzového obchodu nesmú uzatvárať burzové obchody poškodzujúce tretie osoby.

(3)

Člen burzy je povinný odmietnuť vykonanie pokynu, ktorého zjavným účelom je manipulácia kurzu ...

(4)

Člen burzy je povinný odmietnuť vykonanie pokynu, ktorého zjavným účelom je porušenie práv ...

(5)

Burza je povinná prijať postupy a opatrenia na zamedzenie porušovania práv tretích osôb a na predchádzanie ...

§ 22
(1)

Rozsah zverejňovaných údajov o burzových obchodoch, spôsob a frekvenciu ich zverejňovania upraví ...

(2)

Proti vyhláseným kurzom cenných papierov možno podať na burze námietku, a to do troch dní odo ...

(3)

O námietke rozhodne generálny riaditeľ do troch dní od jej doručenia. Ak generálny riaditeľ v ...

(4)

Ak generálny riaditeľ rozhodne o prijatí námietky proti vyhláseným kurzom cenných papierov, je ...

§ 22a

Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti rozhoduje o oslobodení od povinnosti zverejňovať ...

§ 23
(1)

Zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov upravuje osobitný zákon.36)

(2)

Burza je oprávnená uzatvárať zmluvy s centrálnou protistranou alebo clearingovým ústavom a systémom ...

(3)

Národná banka Slovenska môže pri zohľadnení podmienok pre systémy vyrovnania podľa odseku 4 ...

(4)

Burza je povinná umožniť svojim členom právo určiť za podmienok určenými burzovými pravidlami ...

a)
takéto prepojenia a usporiadania medzi určenými systémami vyrovnania a akýmkoľvek iným systémom ...
b)
Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na použitie tohto systému; podmienkou udelenia ...
(5)

Ustanovením odseku 4 nie je dotknuté právo centrálnej protistrany, systému zúčtovania alebo vyrovnania ...

(6)

Národná banka Slovenska zabezpečí, aby sa zabránilo nenáležitej duplicitnej kontrole a dohľadu ...

§ 24
(1)

Spory z burzového obchodu rozhoduje súd, ak strany v písomnej zmluve nedohodnú rozhodovanie sporov ...

(2)

V sporoch z burzového obchodu je neprípustná námietka, že išlo iba o stávku alebo hru.

ŠTVRTÁ ČASŤ

TRH BURZY, PODMIENKY NA PRIJATIE CENNÉHO PAPIERA NA TRH BURZY, POVINNOSTI EMITENTA KÓTOVANÝCH CENNÝCH <span class="shorten">...</span>

HLAVA I

TRH BURZY, PODMIENKY NA PRIJATIE CENNÉHO PAPIERA NA TRH BURZY A POVINNOSTI EMITENTA KÓTOVANÝCH CENNÝCH ...

§ 25
(1)

Burza organizuje trh s cennými papiermi na trhu kótovaných cenných papierov a na regulovanom voľnom ...

(2)

Trh kótovaných cenných papierov je trh burzy, na ktorom prijaté cenné papiere a ich emitenti spĺňajú ...

(3)

Cenný papier môže byť prijatý na príslušný trh burzy, len ak tento cenný papier a jeho emitent ...

(4)

Na prijatie štátnych cenných papierov,40) cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska ...

(5)

Organizovať obchodovanie s inými finančnými nástrojmi ako cennými papiermi môže burza len za ...

(6)

Burza je povinná na regulovanom trhu zaviesť režimy veľkosti tiku pre akcie, vkladové potvrdenky, ...

(7)

Režimy veľkosti tikov uvedené v odseku 6

a)
musia byť nastavené tak, aby odzrkadľovali profil likvidity finančného nástroja na rôznych trhoch ...
b)
musia primeraným spôsobom upravovať veľkosť tiku pre každý finančný nástroj.

Prijatie cenného papiera na trh burzy

§ 26
(1)

O prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov žiada jeho emitent alebo z poverenia ...

(2)

Žiadosť o prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov (ďalej len „žiadosť ...

a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kód LEI emitenta;39a) ak emitent nie je žiadateľom, ...
b)
druh, formu, podobu, počet a celkovú menovitú hodnotu cenných papierov, o ktorých prijatie sa žiada, ...
c)
označenie inej burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorých bola v predchádzajúcich 60 dňoch pred ...
d)
označenie burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorej trh boli cenné papiere prijaté pred podaním ...
e)
prospekt cenného papiera (ďalej len „prospekt“), ak osobitný predpis41) neustanovuje inak, rozhodnutie ...
f)
písomný súhlas emitenta akcií s podaním žiadosti, ak sa žiada o prijatie cenného papiera zastupujúceho ...
g)
ďalšie náležitosti ustanovené burzou v burzových pravidlách.
(3)

Žiadosť o prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kód LEI emitenta; ak emitent nie je žiadateľom, ...
b)
druh, formu, podobu, počet a celkovú menovitú hodnotu cenných papierov, o ktorých prijatie sa žiada, ...
c)
označenie burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorej trh boli cenné papiere prijaté pred podaním ...
d)
prospekt a, ak osobitný predpis41) neustanovuje inak, rozhodnutie o jeho schválení podľa osobitného ...
e)
ďalšie náležitosti ustanovené burzou v burzových pravidlách.
(4)

Ak predmetom žiadosti o kótovanie sú cenné papiere vydané v súvislosti s premenou44) emitenta, ...

(5)

Žiadosť o kótovanie a žiadosť o prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh sa musí vzťahovať ...

(6)

Ak sú splnené podmienky podľa § 25 ods. 3, burza rozhodne o žiadosti podľa odseku 1 do 60 dní ...

(7)

Burza je povinná vydať písomné rozhodnutie o žiadosti podľa odseku 1 a oboznámiť žiadateľa ...

(8)

Na regulovaný voľný trh burzy je burza oprávnená prijať cenný papier aj bez žiadosti; v takom ...

(9)

Ak žiada o prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh burzy člen burzy, musí burze preukázať, ...

(10)

Emitent cenného papiera, ktorý nežiadal o jeho prijatie na regulovaný voľný trh, môže v lehote ...

(11)

O prijatí cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov je burza povinná zverejniť oznámenie ...

§ 27

S cenným papierom možno začať obchodovať na trhu burzy najskôr v deň nasledujúci po dni zverejnenia ...

§ 28
Podmienečné obchodovanie s cenným papierom
(1)

Burza je oprávnená prijať cenný papier pred jeho vydaním na podmienečné obchodovanie na trhu, ...

(2)

Vyrovnanie obchodov uzavretých v podmienečnom obchodovaní sa vykoná najskôr v deň začatia riadneho ...

(3)

Ak nedôjde k začatiu riadneho obchodovania s cenným papierom, obchody uzavreté v podmienečnom obchodovaní ...

(4)

Obchody uzavreté v podmienečnom obchodovaní sa považujú za burzové obchody odo dňa začatia riadneho ...

§ 29
Podmienky na prijatie cenných papierov na trh burzy
(1)

Cenný papier môže byť prijatý na regulovaný trh burzy, len ak

a)
je tento cenný papier finančným nástrojom,1)
b)
je zastupiteľným cenným papierom,
c)
nie je obmedzená jeho prevoditeľnosť,
d)
je zaknihovaným cenným papierom; to neplatí, ak je cenný papier vydaný emitentom so sídlom v členskom ...
e)
je vydaný v súlade s právom štátu, v ktorom bol vydaný, a jeho emitent spĺňa požiadavky na ...
f)
burze cenných papierov nie sú známe skutočnosti, ktoré by v prípade prijatia cenného papiera ...
g)
bol schválený a zverejnený prospekt, ak tento zákon neustanovuje inak,
h)
bol plne splatený emisný kurz cenného papiera,48)
i)
bolo úspešne skončené jeho upisovanie na základe verejnej ponuky alebo ak uplynula lehota, počas ...
j)
emitent má pridelený platný kód LEI,
k)
sú splnené ďalšie požiadavky, ktoré na cenný papier a jeho emitenta kladie tento zákon, Obchodný ...
(2)

Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky ...

(3)

Pri akciách na meno, ktorých prevod je podmienený súhlasom orgánov emitenta, sa podmienka podľa ...

(4)

Burza je oprávnená v burzových pravidlách ustanoviť ďalšie podmienky na prijatie cenného papiera ...

§ 30
Podmienky na prijatie akcií na trh kótovaných cenných papierov
(1)

Akcia môže byť prijatá na trh kótovaných cenných papierov, len ak táto akcia a jej emitent spĺňajú ...

a)
emitent zostavil a uložil účtovnú závierku v súlade s osobitným zákonom52) najmenej za tri roky ...
b)
súčin kurzu akcie alebo predpokladaného kurzu akcie a počtu akcií, pre ktoré sa žiada o prijatie, ...
c)
sú distribuované medzi verejnosťou akcie predstavujúce najmenej 25 % menovitej hodnoty akcií, pre ...
(2)

Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak akcie rovnakého druhu vydané tým istým emitentom ...

(4)

Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky ...

(5)

Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky ...

a)
dostatočná distribúcia akcií má byť zabezpečená ich predajom na burze pri ich vydaní a burza ...
b)
iné akcie rovnakého druhu toho istého emitenta sú už prijaté na trh kótovaných cenných papierov ...
(6)

Za akcie distribuované medzi verejnosťou sa považujú akcie, ktoré sú v majetku osôb s podielom ...

(7)

Akcie vydané emitentom so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, a ktoré nie sú prijaté ...

§ 31
Podmienky na prijatie dlhopisov na trh kótovaných cenných papierov
(1)

Burza môže prijať na trh kótovaných cenných papierov dlhopis, len ak tento dlhopis a jeho emitent ...

(2)

Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky ...

(3)

Dlhopis, s ktorým je spojené právo na jeho výmenu za akcie spoločnosti alebo prednostné právo ...

§ 32
Podmienky na prijatie cenných papierov zastupujúcich akcie na trh kótovaných cenných papierov
(1)

Cenný papier zastupujúci akcie môže byť prijatý na trh kótovaných cenných papierov, len ak ...

(2)

Burza môže prijať žiadosť o kótovanie cenných papierov podľa odseku 1 len vtedy, ak dospela ...

(3)

Na trh kótovaných cenných papierov nemôže byť prijatý cenný papier zastupujúci akcie vydané ...

Spolupráca a voľný pohyb v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru

§ 33
(1)

Ak bola podaná žiadosť o kótovanie toho istého cenného papiera súčasne na burzu a na zahraničnú ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na posudzovanie žiadosti o kótovanie cenného papiera už prijatého ...

§ 34
Ročná finančná správa
(1)

Emitent je povinný najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia zverejniť ročnú ...

(2)

Ročná finančná správa obsahuje

a)
výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom,53a)
b)
účtovnú závierku overenú audítorom,53b) ak táto účtovná závierka nie je súčasťou výročnej ...
c)
vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o ...
(3)

Ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,53c) ...

(4)

Ak emitent nie je povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, obsahuje ročná finančná ...

(5)

Účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.

(6)

Správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa ...

§ 35
Polročná finančná správa
(1)

Emitent akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom ...

(2)

Polročná finančná správa obsahuje

a)
priebežnú správu vypracovanú v súlade s odsekom 9,
b)
priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre, ak táto priebežná účtovná závierka ...
c)
vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o ...
(3)

Ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s osobitným predpisom,53c) ...

(4)

Ak emitent nie je povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, polročná finančná správa ...

(5)

Ak priebežná účtovná závierka v skrátenej štruktúre nie je zostavená v súlade s osobitným ...

(6)

Skrátená štruktúra súvahy a skrátená štruktúra výkazu ziskov a strát zachytáva všetky záhlavia ...

(7)

Okrem údajov uvedených v odseku 6 sa uvedú tieto porovnávacie informácie:

a)
súvaha ku koncu prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia, za ktoré sa súvaha vypracováva, ...
b)
výkaz ziskov a strát za prvých šesť mesiacov vykazovaného účtovného obdobia s porovnávacími ...
(8)

Poznámky musia obsahovať informácie na preukázanie porovnateľnosti priebežnej účtovnej závierky ...

(9)

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich ...

a)
obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ...
b)
akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli ...
(10)

Ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú ...

(11)

Ak bola polročná finančná správa overená audítorom, uverejní sa správa audítora v plnom rozsahu. ...

§ 36

Emitent je povinný zverejniť ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci53e) najneskôr do ...

§ 37

Za správnosť údajov, ktoré emitent vypracúva a zverejňuje podľa tohto zákona a podľa osobitného ...

§ 37a
(1)

Ustanovenia § 34 a 35 sa nevzťahujú, ak tento zákon neustanovuje inak, na

a)
podielové listy otvoreného podielového fondu a na cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho ...
b)
štát, obec a vyšší územný celok, verejnú medzinárodnú organizáciu, ktorej členom je najmenej ...
c)
emitentov, ktorí vydávajú výhradne dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom ...
d)
emitentov, ktorí majú vydané výhradne dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom ...
(2)

Ustanovenia § 35 sa nevzťahujú na úverové inštitúcie alebo zahraničné úverové inštitúcie, ...

§ 37b
Doplňujúce informácie
(1)

Emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný bezodkladne zverejniť akúkoľvek ...

(2)

Emitent cenných papierov iných ako akcie bezodkladne zverejní akékoľvek zmeny práv držiteľov ...

(3)

Emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zabezpečiť, aby ...

§ 37c
(1)

Emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný v domovskom členskom štáte ...

(2)

Emitent dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zabezpečiť ...

(3)

Emitent je povinný zabezpečiť, aby všetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby sa držiteľom ...

(4)

Informácie podľa odseku 1 a odseku 2 tretej vety môže emitent poskytnúť prostredníctvom elektronických ...

a)
používanie elektronických prostriedkov nie je závislé od sídla alebo trvalého pobytu akcionára ...
b)
sú zavedené opatrenia na informovanie akcionárov alebo právnických osôb alebo fyzických osôb ...
c)
akcionári alebo osoby uvedené v § 41 ods. 9 boli písomne požiadaní emitentom o súhlas s použitím ...
d)
rozdelenie nákladov spojených s odovzdávaním týchto informácií elektronickými prostriedkami ...
(5)

Emitent dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu s menovitou hodnotou ...

(6)

Voľba miesta konania schôdze majiteľov dlhových cenných papierov uvedená v odseku 5 sa uplatňuje ...

§ 37d
(1)

Emitent je povinný predložiť burze informácie, ktoré burza v burzových pravidlách určí ako ...

(2)

Ak emitent akcií prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov vydá nové akcie ...

(3)

Ak emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu nevykonáva sám splácanie ...

(4)

Emitent kótovaných cenných papierov je povinný uplatňovať voči majiteľom cenných papierov prijatých ...

§ 38
(1)

Burza môže pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom na trhu alebo vylúčiť finančný nástroj ...

(2)

Ak burza pozastaví obchodovanie s finančným nástrojom, alebo vylúči finančný nástroj z obchodovania ...

(3)

Burza môže pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom najviac na tri mesiace. Útvar inšpekcie ...

(4)

Skončenie obchodovania, pozastavenie obchodovania alebo vylúčenie finančného nástroja z obchodovania ...

(5)

Ak emitent alebo právny nástupca emitenta požiada burzu o skončenie obchodovania pri zániku finančných ...

(6)

Ak požiada burzu o skončenie obchodovania na príslušnom trhu burzy emitent akcií, na ktorého sa ...

(7)

Emitent cenného papiera prijatého na príslušný regulovaný trh alebo emitent cenného papiera prijatého ...

(8)

Emitent akcií prijatých na trh kótovaných cenných papierov alebo emitent akcií prijatých na regulovaný ...

(9)

Ak burza pozastaví obchodovanie s finančným nástrojom alebo derivátom alebo vylúči finančný ...

(10)

Ak Národná banka Slovenska dostala oznámenie o pozastavení alebo vylúčení od príslušného orgánu ...

(11)

Národná banka Slovenska oznámi rozhodnutie burzy podľa odsekov 1 a 2 a svoje rozhodnutie podľa ...

(12)

Odseky 1, 2, 9 až 11 sa uplatňujú, aj ak sa pozastavenie obchodovania s finančným nástrojom alebo ...

(13)

Za splnenie povinnosti podľa odseku 1 sa považuje, aj ak burza preradí finančný nástroj na iný ...

(14)

O prijatí opatrení podľa odsekov 1 až 8, 12 a 13 je burza povinná bezodkladne informovať Národnú ...

§ 38a
Dočasné zastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi
(1)

Burza môže dočasne zastaviť alebo obmedziť obchodovanie, ak nastane významný pohyb cien finančného ...

(2)

Burza je oprávnená vo výnimočných situáciách zrušiť, zmeniť alebo opraviť akúkoľvek transakciu. ...

(3)

Burza je povinná podávať správy o parametroch na zastavenie obchodovania na regulovanom trhu a o ...

(4)

Pri dočasnom zastavení obchodovania s finančným nástrojom na regulovanom trhu, ktorý je významný ...

§ 39

Emitent akcií prijatých na regulovaný trh, ktorý má v prospekte uvedený údaj o tom, že s akciami ...

§ 40
(1)

Žiadosť o prijatie iných finančných nástrojov ako cenných papierov na obchodovanie na burze predkladá ...

(2)

Žiadosť o prijatie iných finančných nástrojov ako cenných papierov na obchodovanie na burze obsahuje ...

(3)

Ak sa žiadosť podľa odseku 1 podáva pre opcie na kúpu alebo predaj akcií, je žiadateľ povinný ...

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na opcie na indexy finančného trhu.

(5)

Opcia na kúpu alebo predaj cenných papierov môže byť prijatá na obchodovanie na burze, len ak ...

(6)

V prípade prijatia iných finančných nástrojov na obchodovanie na burze platí § 26 primerane.

HLAVA II

§ 41
Oznamovacia povinnosť
(1)

Ak akcionár nadobudol alebo previedol akcie emitenta, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na ...

(2)

Akcionár je povinný oznámiť emitentovi podiel na hlasovacích právach, aj ak tento podiel dosiahne, ...

(3)

Akcionárom sa na účely oznamovacích a informačných povinností rozumie akákoľvek osoba, ktorá ...

a)
akcie emitenta vo vlastnom mene a na vlastný účet,
b)
akcie emitenta vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby,
c)
poukážky zastupujúce cenné papiere; v takom prípade sa majiteľ poukážky zastupujúcej cenné ...
(4)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na akcie nadobudnuté len na účely zúčtovania a vyrovnania v obvyklom ...

(5)

Obvyklým krátkym časom vyrovnania podľa odseku 4 sa rozumie vyrovnanie obchodu do troch obchodných ...

(6)

Odseky 1 a 2 sa nepoužijú na nadobudnutie alebo prevod podielu tvorcom trhu, ktorý dosahuje alebo ...

a)
má vo svojom domovskom členskom štáte povolenie na poskytovanie investičných služieb a
b)
nezasahuje do riadenia príslušného emitenta ani nevykonáva vplyv na emitenta, aby kúpil tieto akcie ...
(7)

Ustanovenie odseku 6 sa použije, len ak tvorca trhu v lehote podľa odseku 12 oznámi príslušnému ...

(8)

Ak príslušný orgán domovského členského štátu emitenta požiada tvorcu trhu podľa odsekov ...

(9)

Ak tento zákon neustanovuje inak, oznamovacie povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na osobu ...

a)
držané treťou osobou, s ktorou táto osoba uzatvorila písomnú zmluvu, ktorá ich zaväzuje prijať ...
b)
držané treťou osobou na základe písomnej zmluvy, ktorou sa ustanovuje dočasne prevod hlasovacieho ...
c)
spojené s akciami poskytnuté ako zábezpeka tejto osobe za predpokladu, že táto osoba vlastní hlasovacie ...
d)
spojené s akciami, ku ktorým má táto osoba doživotné užívacie právo,
e)
ktoré drží alebo ktoré môže vykonávať podľa písmen a) až d) osoba ovládaná touto osobou, ...
f)
spojené s akciami uloženými u tejto osoby, ktoré môže táto osoba vykonávať podľa svojho uváženia, ...
g)
držané treťou osobou vo vlastnom mene na účet tejto osoby,
h)
ktoré môže táto osoba vykonávať ako splnomocnený zástupca podľa svojho uváženia, ak neboli ...
(10)

Oznámenie podľa odsekov 1, 2 a 9 musí obsahovať údaje o

a)
akcionárovi, aj keď nie je oprávnený vykonávať hlasovacie práva podľa odseku 9, a o osobe oprávnenej ...
1.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
2.
meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
b)
výslednej výške podielu osôb podľa písmena a) na hlasovacích právach,
c)
štruktúre podielov ovládaných právnických osôb, prostredníctvom ktorých sú hlasovacie práva ...
d)
dátume dosiahnutia, presiahnutia alebo poklesu limitov podľa odseku 1.
(11)

Akcionár alebo osoba podľa odseku 9 je povinná oznámiť emitentovi údaje podľa odseku 1 najneskôr ...

a)
dozvie o nadobudnutí hlasovacích práv, ich prevode alebo o možnosti ich vykonávať alebo keď sa ...
b)
dozvie o skutočnosti podľa odseku 2.
(12)

Na účely odseku 11 písm. a) sa predpokladá, že akcionár alebo osoba podľa odseku 9 má vedomosť ...

(13)

Akcionár alebo osoba podľa odseku 9 je povinná podať oznámenie podľa odseku 11 bezodkladne, keď ...

(14)

V prípade podľa odseku 9 písm. h), ak akcionár udelí plnú moc na jedno valné zhromaždenie alebo ...

(15)

Ak sa povinnosť podať oznámenie vzťahuje na viaceré osoby, môže sa podať jedno spoločné oznámenie. ...

(16)

Na účely odseku 11, § 42 ods. 12 a § 44 ods. 1 sa použije kalendár obchodných dní domovského ...

(17)

Národná banka Slovenska uverejní na svojom webovom sídle kalendár obchodných dní regulovaných ...

(18)

Povinnosť podať oznámenie podľa odseku 10 sa nevzťahuje na prípad, ak oznámenie podá materská ...

(19)

Odseky 1 až 6 a odsek 9 písm. c) sa nevzťahujú na akcie poskytnuté členom alebo členmi Európskeho ...

(20)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na hlasovacie práva obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka ...

a)
nepresahujú 5 %,
b)
spojené s akciami vedenými v obchodnej knihe sa nevykonávajú ani inak nepoužívajú na zasahovanie ...
(21)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú ani na hlasovacie práva spojené s akciami nadobudnutými na stabilizačné ...

§ 42
(1)

Materská spoločnosť správcovskej spoločnosti nie je povinná navýšiť svoje podiely na hlasovacích ...

(2)

Ustanovenia § 41 ods. 1, 2 a 9 sa použijú, ak materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo ...

(3)

Materská spoločnosť obchodníka s cennými papiermi nie je povinná navýšiť svoje podiely na hlasovacích ...

a)
vykonáva riadenie portfólia na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb,
b)
môže hlasovacie práva spojené s týmito akciami vykonávať iba na základe pokynov predložených ...
c)
vykonáva hlasovacie práva nezávisle od materskej spoločnosti.
(4)

Ustanovenia odseku 3 sa nepoužijú, ak materská spoločnosť obchodníka s cennými papiermi alebo ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa použijú, len ak sú splnené tieto podmienky:

a)
materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi vydávaním ...
b)
správcovská spoločnosť alebo obchodník s cennými papiermi musia pri vykonávaní hlasovacích ...
(6)

Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa použijú, len ak materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo ...

a)
zoznam správcovských spoločností a obchodníkov s cennými papiermi s uvedením príslušných orgánov, ...
b)
vyhlásenie, že materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi ...
(7)

Materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi musí na požiadanie ...

a)
organizačná štruktúra správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi a ich materskej ...
b)
osoby, ktoré rozhodujú, ako sa majú vykonávať hlasovacie práva, konajú nezávisle,
c)
ak je materská spoločnosť klientom svojej správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými ...
(8)

Požiadavka podľa odseku 7 písm. a) sa považuje za splnenú, ak materská spoločnosť správcovskej ...

(9)

Priamymi pokynmi sa rozumejú akékoľvek pokyny vydané materskou spoločnosťou správcovskej spoločnosti ...

(10)

Nepriamymi pokynmi sa rozumejú akékoľvek všeobecné alebo konkrétne pokyny vydané materskou spoločnosťou ...

(11)

Emitent je povinný zverejniť údaje podľa § 41 ods. 10 najneskôr do troch obchodných dní od doručenia ...

(12)

Ak Národná banka Slovenska zverejní údaje podľa § 41 ods. 13 najneskôr do troch obchodných dní ...

(13)

Ustanovenia odsekov 1 až 12 sa vzťahujú aj na zahraničnú správcovskú spoločnosť so sídlom ...

§ 43
(1)

Ustanovenia § 41 ods. 1 až 9 sa vzťahujú aj na osobu, ktorá priamo alebo nepriamo drží

a)
finančné nástroje ku dňu splatnosti, z ktorých vyplýva oprávnenie alebo rozhodnutie tejto osoby ...
b)
finančné nástroje, ktoré nie sú uvedené v písmene a), ale vzťahujú sa na akcie uvedené v písmene ...
(2)

Prevoditeľné cenné papiere, opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a akékoľvek ...

(3)

Oznámenie požadované podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
výslednú situáciu o hlasovacích právach, pričom percento hlasovacích práv sa vypočíta podľa ...
b)
štruktúru podielov dcérskych spoločností, prostredníctvom ktorých sú hlasovacie práva skutočne ...
c)
dátum dosiahnutia alebo prekročenia limitov podľa § 41 ods. 1,
d)
ak ide o finančné nástroje s obdobím vykonania, označenie dátumu alebo časového obdobia, kedy ...
e)
dátum splatnosti alebo zániku finančného nástroja,
f)
totožnosť držiteľa, a to
1.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
2.
meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
g)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo dotknutého emitenta.
(4)

Oznámenie podľa odseku 3 sa poskytne emitentovi príslušnej akcie v lehote podľa § 41 ods. 13 a ...

(5)

Ak sa finančný nástroj vzťahuje na viac ako na jednu podkladovú akciu, oznámenie podľa odseku ...

(6)

Oznámenie podľa § 41 ods. 2 zahŕňa členenie podľa druhu finančných nástrojov v držbe podľa ...

(7)

Oznámenie podľa odsekov 1 a 3 musí obsahovať počet hlasovacích práv v členení na počet hlasovacích ...

(8)

Počet hlasovacích práv sa vypočíta so zreteľom na celkovú menovitú hodnotu akcií, ktoré sú ...

(9)

Ustanovenia § 41 ods. 4, 6, 18 a 20, § 42 ods. 1 a 3 sa na oznamovacie povinnosti podľa odsekov 1 ...

§ 44
(1)

Ak emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu nadobudne alebo prevedie vlastné akcie ...

(2)

Na účely výpočtu podielu podľa § 41 ods. 1 je emitent povinný zverejniť minimálne celkový ...

§ 45
(1)

Emitent je povinný predložiť regulované informácie Národnej banke Slovenska súčasne s ich zverejnením. ...

(2)

Regulovanými informáciami sa rozumejú všetky informácie, ktoré emitent musí zverejniť podľa ...

(3)

Akcionár a osoba podľa § 41 ods. 9 sú povinní oznámiť informácie podľa § 41 až 43 emitentovi ...

(4)

Ak si emitent zvolí domovský členský štát emitenta podľa § 3 ods. 3 písm. p), je povinný zverejniť ...

§ 46
(1)

Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu len v domovskom členskom štáte ...

(2)

Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu domovského členského štátu emitenta ...

a)
v jazyku uznanom príslušným orgánom tohto domovského členského štátu emitenta a
b)
v jazyku uznanom príslušnými orgánmi týchto hostiteľských členských štátov emitentov alebo ...
(3)

Ak nie sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v domovskom členskom štáte ...

(4)

Ak je Slovenská republika domovským členským štátom emitenta, regulované informácie sa podľa ...

(5)

Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu bez súhlasu emitenta, nevzťahujú ...

(6)

Akcionár a osoba podľa § 41 ods. 9 môžu poskytovať informácie emitentovi v jazyku bežne používanom ...

(7)

Ak sú cenné papiere, ktorých menovitá hodnota na jeden cenný papier je najmenej 100 000 eur, alebo ...

(8)

Ustanovenie odseku 7 sa vzťahuje aj na dlhové cenné papiere, ktorých menovitá hodnota na jeden ...

§ 47
(1)

Emitent je povinný zverejniť vo všetkých členských štátoch, v ktorých sú jeho cenné papiere ...

(2)

Emitent je povinný poskytovať regulované informácie investorom bezodplatne.

(3)

Šírenie regulovaných informácií sa vykoná v súlade s minimálnymi požiadavkami podľa odsekov ...

(4)

Emitent je povinný zverejniť regulované informácie prostredníctvom prostriedkov na šírenie regulovaných ...

a)
webové sídlo emitenta,
b)
denná tlač s celoštátnou pôsobnosťou a s dostatočným rozšírením vo všetkých členských ...
c)
všeobecne uznávaný informačný systém uverejňujúci oficiálne trhové ceny cenných papierov ...
d)
iným vhodným spôsobom zabezpečujúcim včasný a nediskriminačný prístup k regulovaným informáciám. ...
(5)

Regulované informácie emitent zverejní spôsobom podľa odseku 4 písm. a) a zároveň aj jedným ...

(6)

Regulované informácie musia byť šírené spôsobom, ktorý zaručí ich najširší možný prístup ...

(7)

Emitent je povinný oznámiť regulované informácie prostriedkom na šírenie regulovaných informácií ...

(8)

Emitent je povinný pri oznamovaní regulovaných informácií prostriedkom na šírenie regulovaných ...

a)
meno a priezvisko osoby, ktorá oznámila regulovanú informáciu prostriedkom na šírenie regulovaných ...
b)
údaje o potvrdení bezpečnosti prijatia regulovaných informácií,
c)
čas a dátum, kedy boli regulované informácie oznámené prostriedkom na šírenie regulovaných ...
d)
identifikáciu prostriedku na šírenie regulovaných informácií, ktorému boli informácie podané, ...
e)
podrobnosti o akomkoľvek embargu udelenom emitentom na regulované informácie, ak bolo vydané.
(9)

Emitent oznámi regulované informácie prostredníctvom prostriedkov na šírenie regulovaných informácií ...

§ 48
Centrálna evidencia regulovaných informácií
(1)

Národná banka Slovenska vedie centrálnu evidenciu regulovaných informácií. Centrálna evidencia ...

a)
spĺňať minimálne požiadavky bezpečnosti a spoľahlivosti zdroja informácií,
b)
obsahovať časový záznam o zaevidovaní regulovanej informácie,
c)
mať jednoduchú prístupnosť zo strany konečných užívateľov,
d)
vyhovovať postupu poskytovania informácií podľa § 45 ods. 1 a
e)
byť konštruovaná tak, aby sa mohla prepojiť s centrálnymi evidenciami regulovaných informácií ...
(2)

Národná banka Slovenska môže prevádzkovaním centrálnej evidencie regulovaných informácií poveriť ...

(3)

Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu len v Slovenskej republike a nie ...

(4)

Národná banka Slovenska sprístupní centrálnu evidenciu regulovaných informácií na účely európskeho ...

§ 49
(1)

Národná banka Slovenska môže oslobodiť emitenta so sídlom v nečlenskom štáte od povinností ...

(2)

Informácie, na ktoré sa vzťahujú požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu, ...

(3)

Národná banka Slovenska zabezpečí, aby sa informácie zverejnené v nečlenskom štáte, ktoré ...

(4)

Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a ...

§ 50
(1)

Ustanovenia § 34 až 49, ktoré sa vzťahujú na emitenta, sa vzťahujú aj na osobu, ktorá požiadala ...

(2)

Ustanovenia § 34 až 49 sa nevzťahujú na emitentov, ktorých cenné papiere nie sú prijaté na obchodovanie ...

§ 51
Mnohostranný obchodný systém a organizovaný obchodný systém
(1)

Mnohostranný obchodný systém je mnohostranný systém organizovaný obchodníkom s cennými papiermi ...

(2)

Organizovaný obchodný systém je mnohostranný systém, ktorý nie je regulovaným trhom ani mnohostranným ...

(3)

Na mnohostrannom obchodnom systéme a na organizovanom obchodnom systéme je možné obchodovať len ...

(4)

Žiadosť o zaradenie finančného nástroja do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu ...

(5)

Zo zaradenia finančného nástroja, ktorý je prijatý k obchodovaniu na regulovanom trhu, do zoznamu ...

(6)

Na zaradenie finančného nástroja do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného ...

(7)

Finančný nástroj môže byť zaradený do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu ...

(8)

Na mnohostrannom obchodnom systéme môže obchodovať každá osoba, ktorú zaregistroval jeho organizátor ...

(9)

Informačné povinnosti podľa tohto zákona súvisiace s prijatím finančných nástrojov na obchodovanie ...

§ 52
Pravidlá mnohostranného obchodného systému a pravidlá organizovaného obchodného systému
(1)

Pravidlá mnohostranného obchodného systému a pravidlá organizovaného obchodného systému upravujú ...

a)
postup pri organizovaní dopytu a ponuky finančných nástrojov na mnohostrannom obchodnom systéme ...
b)
podrobnosti o podmienkach zaradenia finančných nástrojov do zoznamu mnohostranného obchodného systému ...
c)
podmienky a pravidlá obchodovania s týmito finančnými nástrojmi primerane podľa § 18 ods. 1 písm. ...
(2)

Ak mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém organizuje burza, pravidlá ...

(3)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný ...

a)
mať zavedené opatrenia na riadne riadenie technických činností systému vrátane určenia účinných ...
b)
zabezpečiť alebo sa ubezpečiť, že existuje prístup k dostatočným verejne dostupným informáciám ...
c)
prijať, zverejniť, zaviesť a udržiavať prehľadné a nediskriminačné pravidlá založené na ...
d)
mať zavedené opatrenia na jednoznačnú identifikáciu a zvládanie potenciálnych nepriaznivých ...
e)
dodržiavať povinnosti podľa § 13 ods. 6, § 14 ods. 5 až 14, § 38a ods. 1 až 4 a § 25 ods. 6 ...
f)
zrozumiteľne informovať svojich členov alebo účastníkov o ich individuálnej zodpovednosti za ...
g)
zaviesť potrebné opatrenia na uľahčenie účinného vyrovnania transakcií uzavretých v rámci ...
h)
disponovať minimálne tromi reálne aktívnymi členmi alebo používateľmi, aby mal každý z nich ...
(4)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný ...

(5)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný ...

(6)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný ...

(7)

Národná banka Slovenska oznamuje Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere ...

(8)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný ...

§ 53
Osobitné požiadavky na mnohostranný obchodný systém
(1)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém sú okrem splnenia ...

(2)

Pravidlá uvedené v § 52 ods. 3 písm. c), ktoré upravujú prístup do mnohostranného obchodného ...

(3)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém sú povinní mať ...

a)
primerané vybavenie na zvládnutie rizík, ktorým sú vystavení, zaviesť príslušné opatrenia ...
b)
efektívne opatrenia na uľahčenie účinnej a včasnej finalizácie transakcií vykonaných prostredníctvom ...
c)
v čase udelenia povolenia na organizovanie mnohostranného obchodného systému a po celý čas vykonávania ...
(4)

Ustanovenia o poskytovaní informácií klientom, posudzovaní vhodnosti a primeranosti klientov, povinnosti ...

(5)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém nemôžu vykonávať ...

§ 54
Osobitné požiadavky na organizovaný obchodný systém
(1)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém sú povinní zaviesť ...

(2)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém sa môžu zapojiť ...

(3)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém nie sú oprávnení ...

(4)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém sú povinní prijať ...

(5)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém sa môžu zapojiť ...

(6)

Zakazuje sa organizovanie organizovaného obchodného systému a systematického internalizátora v ...

(7)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém môžu angažovať ...

(8)

Na účely tohto paragrafu sa obchodník s cennými papiermi nepovažuje za obchodníka s cennými papiermi ...

(9)

Vykonávanie pokynov na organizovanom obchodnom systéme sa musí uskutočňovať na základe voľnej ...

(10)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém uplatnia voľnú ...

a)
pri rozhodovaní o zadaní alebo zrušení pokynu v rámci organizovaného obchodného systému, ktorý ...
b)
pri rozhodovaní o nespárovaní konkrétneho pokynu klienta s inými pokynmi, ktoré sa nachádzajú ...
(11)

Pri systéme, v ktorom sa križujú pokyny klientov, môže obchodník s cennými papiermi alebo burza ...

(12)

Povinnosťami uvedenými v odsekoch 10 a 11 nie sú dotknuté ustanovenia § 51 a 52 a ustanovenia osobitného ...

(13)

Národná banka Slovenska môže vtedy, ak burza alebo obchodník s cennými papiermi žiada o udelenie ...

(14)

Na transakcie uzatvorené na organizovanom obchodnom systéme sa vzťahujú ustanovenia osobitného ...

§ 55
Pozastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi a vylúčenie finančných nástrojov z obchodovania ...
(1)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný ...

(2)

Ak burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný ...

(3)

Národná banka Slovenska uloží, aby regulované trhy, iné mnohostranné obchodné systémy, iné ...

(4)

Národná banka Slovenska rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska dostala oznámenie podľa odseku 4 od príslušného orgánu iného členského ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska dostala oznámenie podľa odseku 4 od príslušného orgánu iného členského ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa uplatnia, aj ak sa zrušilo pozastavenie obchodovania s finančným nástrojom ...

(8)

Oznámenie podľa odsekov 4 až 6 sa uplatňuje, aj ak rozhodnutie o pozastavení obchodovania s finančným ...

§ 56
Rastové trhy pre malé a stredné podniky
(1)

Pre organizovanie mnohostranného obchodného systému ako rastového trhu pre malé a stredné podniky ...

(2)

Národná banka Slovenska zaregistruje mnohostranný obchodný systém ako rastový trh podľa odseku ...

(3)

Rastový trh musí mať zavedené účinné pravidlá, systémy a postupy, ktoré zaručujú súlad ...

a)
najmenej 50 % emitentov, ktorých finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie na mnohostrannom ...
b)
sú určené primerané kritériá na prvotné a priebežné prijatie finančných nástrojov emitentov ...
c)
pri prvotnom prijatí finančných nástrojov na obchodovanie na trhu sa zverejní dostatok informácií, ...
d)
je na ňom zavedené primerané priebežné podávanie pravidelných finančných správ emitentom alebo ...
e)
emitenti66b) na trhu, osoby vykonávajúce riadiace činnosti66c) a osoby, ktoré sú s nimi úzko prepojené,66d) ...
f)
regulované informácie o emitentoch na tomto trhu sú uchovávané a verejne šírené,
g)
na tomto trhu sa zaviedli účinné systémy a kontroly zamerané na prevenciu a odhaľovanie zneužitia ...
(4)

Národná banka Slovenska žiadosť o registráciu podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nespĺňa ...

(5)

Požiadavkami ustanovenými v odseku 3 pre rastový trh nie sú dotknuté iné povinnosti podľa tohto ...

(6)

Národná banka Slovenska zruší registráciu mnohostranného obchodného systému ako rastového trhu, ...

a)
burza organizujúca rastový trh o to požiada,
b)
burza organizujúca rastový trh prestala spĺňať požiadavky uvedené v odseku 3 alebo v osobitnom ...
(7)

Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre ...

(8)

S finančným nástrojom emitenta, ktorý je prijatý na obchodovanie na jednom rastovom trhu, sa môže ...

§ 57
(1)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný ...

(2)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém a organizovaný ...

(3)

Burza alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte organizujúci ...

(4)

Národná banka Slovenska po doručení oznámenia od príslušného orgánu domovského členského ...

§ 57a
Obmedzenia pozícií v komoditných derivátoch
(1)

Národná banka Slovenska je povinná zaviesť a uplatňovať obmedzenia na veľkosť čistej pozície, ...

a)
predchádzať zneužitiu trhu,
b)
podporovať riadnu tvorbu cien a podmienky vyrovnania vrátane predchádzania pozíciám narúšajúcim ...
(2)

Obmedzenia pozícií sa neuplatňujú na pozície držané nefinančným subjektom alebo v jeho mene, ...

(3)

Obmedzeniami pozícií sa určia jednoznačné kvantitatívne prahové hodnoty pre maximálnu veľkosť ...

(4)

Národná banka Slovenska určí obmedzenia podľa odseku 1 pre každú zmluvu na komoditný derivát ...

(5)

Národná banka Slovenska preskúma obmedzenia pozícií vždy, ak dôjde k významnej zmene doručiteľnej ...

(6)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere ...

(7)

Ak sa s rovnakým komoditným derivátom obchoduje vo významných objemoch na obchodných miestach ...

(8)

Ak sa s rovnakým komoditným derivátom obchoduje vo významných objemoch na obchodných miestach ...

(9)

Národná banka Slovenska uzavrie dohody o spolupráci vrátane vzájomnej výmeny príslušných údajov ...

(10)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci obchodné miesto, na ktorom sa obchoduje s ...

a)
monitorovať čisté otvorené pozície osôb,
b)
mať prístup k informáciám, vrátane všetkých príslušných dokumentov, od osôb o veľkosti a ...
c)
požadovať, aby osoba uzavrela alebo znížila pozíciu, a to dočasne alebo trvalo podľa toho, ako ...
d)
požadovať, aby osoba dočasne dodala likviditu trhu späť pri dohodnutej cene a objeme s výslovným ...
(11)

Obmedzenia pozícií a mechanizmy kontroly nad riadením pozícií musia byť prehľadné a nediskriminačné, ...

(12)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci obchodné miesto informuje Národnú banku ...

(13)

Národná banka Slovenska oznámi informácie podľa odseku 11, ako aj podrobnosti o obmedzeniach pozícií, ...

(14)

Národná banka Slovenska neuloží obmedzenia, ktoré sú prísnejšie ako obmedzenia prijaté podľa ...

(15)

Ak Národná banka Slovenska rozhodne o uložení prísnejších obmedzení pozícií, oznámi túto ...

(16)

Ak Národná banka Slovenska uloží prísnejšie obmedzenia pozícií podľa odseku 15, ktoré sú ...

§ 57b
Podávanie správ o pozíciách podľa kategórií držiteľov pozícií
(1)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci obchodné miesto, na ktorom sa obchoduje s ...

a)
zverejňovať týždenné správy obsahujúce kumulované pozície držané rôznymi kategóriami osôb ...
1.
počet dlhých pozícií a krátkych pozícií podľa kategórie osôb,
2.
akékoľvek zmeny od predchádzajúcej týždennej správy,
3.
percentuálny podiel celkových čistých otvorených pozícií za každú kategóriu a
4.
počet osôb v každej kategórii,
b)
poskytovať na požiadanie Národnej banke Slovenska úplný zoznam pozícií držaných všetkými ...
(2)

Povinnosť uvedená v odseku 1 písm. a) sa uplatňuje, len ak počet osôb a ich otvorené pozície ...

(3)

Obchodník s cennými papiermi obchodujúci s komoditnými derivátmi alebo s emisnými kvótami alebo ...

a)
Národnej banke Slovenska, ak je orgánom dohľadu nad obchodným miestom, na ktorom sa s komoditnými ...
b)
inému príslušnému orgánu dohľadu alebo inému príslušnému centrálnemu orgánu dohľadu.
(4)

Členovia alebo účastníci regulovaných trhov a členovia alebo účastníci mnohostranných obchodných ...

(5)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci obchodné miesto zaradia osoby podľa odseku ...

a)
obchodníci s cennými papiermi alebo banky,
b)
fondy kolektívneho investovania,
c)
iné finančné inštitúcie vrátane poisťovní, zaisťovní, dôchodkových správcovských spoločností, ...
d)
podnikatelia,
e)
prevádzkovatelia, ktorí sú povinní dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu,68b) pri emisných ...
(6)

V správach uvedených v odseku 1 písm. a) a v zozname uvedenom v odseku 3 sa rozlišuje medzi

a)
pozíciami identifikovanými ako pozície, ktoré objektívne merateľným spôsobom znižujú riziká ...
b)
ostatnými pozíciami.
(7)

Ak otvárajú pozície v komoditných derivátoch osoby podľa osobitného predpisu,69) ako aj poisťovne, ...

§ 57c
Synchronizácia obchodných hodín

Všetky obchodné miesta a ich členovia alebo účastníci sú povinní synchronizovať obchodné hodiny, ...

PIATA ČASŤ

DOHĽAD

§ 58
Predmet dohľadu
(1)

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa tohto zákona a osobitného zákona12) nad burzou ...

(2)

Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je

a)
dodržiavanie ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, burzových ...
b)
dodržiavanie podmienok ustanovených v povolení,
c)
dodržiavanie právne záväzných aktov Európskej únie.
(3)

Predmetom dohľadu nie je dodržiavanie ustanovení burzových pravidiel upravujúcich vzťahy medzi ...

(4)

Vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami podliehajúcimi dohľadu podľa odseku 1 a postup ...

(5)

Osoby podliehajúce dohľadu sú povinné v Národnou bankou Slovenska určenej lehote odovzdať Národnej ...

(6)

Burza je povinná umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní valného zhromaždenia ...

§ 58a
(1)

Na uľahčenie prístupu verejnosti k informáciám zverejňovaným podľa tohto zákona a osobitného ...

(2)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“) a Európsky orgán ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že sa emitent alebo držiteľ akcií alebo iných finančných ...

(4)

Ak aj napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom domovského členského štátu emitenta alebo ...

(5)

Ak žiadosť Národnej banky Slovenska o spoluprácu podľa odseku 1 druhej vety príslušný orgán ...

§ 59
Oprávnenia Národnej banky Slovenska
(1)

Národná banka Slovenska je oprávnená

a)
kontrolovať burzový obchod,
b)
informovať predstavenstvo burzy o zistených porušeniach burzových pravidiel,
c)
zúčastňovať sa prostredníctvom svojho zástupcu na zasadnutí predstavenstva s právom pozastaviť ...
d)
vyžadovať od burzy a od ďalších osôb podliehajúcich dohľadu podľa tohto zákona údaje, doklady ...
e)
požadovať od účastníkov burzového obchodu poskytnutie informácií o ich klientoch a o osobách, ...
(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona alebo osobitného ...

§ 59a
(1)

Ak má Národná banka Slovenska odôvodnené podozrenie, že regulovaný trh alebo mnohostranný obchodný ...

(2)

Ak napriek opatreniam, ktoré prijme príslušný orgán domovského členského štátu, alebo ak sa ...

(3)

Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu upozorní Národnú banku Slovenska, že ...

(4)

Ak regulovaný trh alebo mnohostranný obchodný systém vykonávajúci činnosť na území hostiteľského ...

Sankcie

§ 60
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti osoby uvedenej v § 58 ods. 1 spočívajúce ...

a)
uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,
b)
zrušiť burzový obchod,
c)
uložiť burze alebo emitentovi uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ...
d)
uložiť burze skončiť nepovolenú činnosť,
e)
uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe až do 10 000 000 eur alebo do 10 % celkového ...
f)
obmedziť jej činnosť alebo pozastaviť najdlhšie na jeden rok povolenie,
g)
odobrať povolenie,
h)
vydať vyhlásenie uvádzajúce zodpovednú osobu a povahu zistených nedostatkov.
(2)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistila, že osoba vykonáva bez povolenia činnosť, ...

(3)

Národná banka Slovenska môže uložiť členovi predstavenstva, generálnemu riaditeľovi, členovi ...

(4)

Národná banka Slovenska môže držiteľom pozícií uložiť sankcie podľa odseku 1 za porušenia ...

a)
pozície, ktoré držia osoby nachádzajúce sa alebo pôsobiace na území Slovenskej republiky alebo ...
b)
pozície, ktoré držia osoby nachádzajúce sa alebo pôsobiace na území Slovenskej republiky, prekračujú ...
(5)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistí, že burza porušila povinnosť podľa § 38 ...

(6)

Sankcie podľa odsekov 1 až 4 možno ukladať súbežne a opakovane. Ak do jedného roka od právoplatnosti ...

(7)

Uložením sankcií podľa predchádzajúcich odsekov nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných ...

(8)

Národná banka Slovenska zohľadňuje pri určovaní druhu a výšky sankcií všetky okolnosti, a ...

a)
závažnosť a trvanie porušenia,
b)
mieru zodpovednosti osoby,
c)
finančnú silu zodpovednej osoby podľa celkového ročného obratu zodpovednej právnickej osoby alebo ...
d)
výšku ziskov, ktoré zodpovedná osoba dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila, ak je možné ich ...
e)
straty tretích strán spôsobené porušením, ak je možné ich určiť,
f)
úroveň spolupráce zodpovednej osoby s Národnou bankou Slovenska,
g)
predchádzajúce porušenia, ktorých sa dopustila zodpovedná osoba.
(9)

Informácie o opatreniach na nápravu a pokutách podľa odsekov 1 až 5 Národná banka Slovenska zverejňuje ...

(10)

Národná banka Slovenska podľa odseku 9 zverejňuje najmä informácie o druhu uloženého opatrenia ...

(11)

Informácie podľa odseku 10 sa zverejnia anonymne, ak ide o fyzickú osobu a zverejnenie osobných ...

(12)

Národná banka Slovenska je tiež oprávnená odložiť zverejnenie informácie podľa odseku 9 alebo ...

(13)

Ak bol proti rozhodnutiu zverejnenému podľa odseku 9 podaný opravný prostriedok, Národná banka ...

(14)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere ...

§ 61
(1)

Sankcie možno uložiť do troch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov ...

(2)

Pri odobratí povolenia a pri ukladaní opatrení na nápravu a pokút môže Národná banka Slovenska ...

(3)

Pokuta je splatná do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(4)

Výnosy z pokút podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 62
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)

Osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 6 ods. 1 písm. a), ktorá získala predchádzajúci ...

(2)

Burza je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska na výpise podľa odseku 3 písomne označí osobu, u ktorej tiež zistila ...

(4)

Predbežné opatrenie71) vo veci pozastavenia výkonu práv podľa odseku 1 doručí Národná banka ...

(5)

Burza nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej Národnou bankou Slovenska ...

(6)

Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva podľa odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv ...

(7)

Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv podľa odseku 1, Národná banka Slovenska ich pozastavenie ...

(8)

Národná banka Slovenska môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného ...

§ 63
(1)

Národná banka Slovenska je oprávnená pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúčiť ...

(2)

Rozhodnutie podľa odseku 1 možno vydať iba v osobitne odôvodnených prípadoch a ak je to v záujme ...

(3)

Rozhodnutie o pozastavení obchodovania s cennými papiermi podľa odseku 1 musí obsahovať určenie ...

(4)

Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť burze alebo obchodníkovi s cennými papiermi organizujúcim ...

(5)

Rozhodnutia podľa odseku 1 je Národná banka Slovenska povinná bezodkladne zverejniť a informovať ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska dostane od príslušného orgánu členského štátu oznámenie, že tento ...

§ 63a

Emitent cenných papierov prijatých na trh burzy je povinný predložiť Národnej banke Slovenska ...

§ 64
Odobratie povolenia
(1)

Národná banka Slovenska odoberie povolenie, ak

a)
burza získala povolenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o udelenie povolenia, ...
b)
základné imanie burzy klesne pod výšku podľa § 2 ods. 9,
c)
to odôvodňujú závažné zmeny v skutočnostiach podľa § 4 ods. 3 písm. f), ktoré by mohli zásadným ...
d)
na majetok burzy bol vyhlásený konkurz alebo bolo povolené vyrovnanie, alebo bol zamietnutý návrh ...
e)
burza nepodala návrh na zápis do obchodného registra podľa § 5 ods. 3,
f)
burza do dvanástich mesiacov od právoplatnosti povolenia nezačala vykonávať činnosti uvedené ...
(2)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie pri vzniku závažných nedostatkov v činnosti ...

(3)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 64a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 65
(1)

Na rozhodovanie burzy o žiadosti o kótovanie, o pozastavení obchodovania s cenným papierom na trhu ...

(2)

Proti rozhodnutiu burzy podľa odseku 1 nemožno podať opravný prostriedok.

(3)

Na konanie pred Národnou bankou Slovenska podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný zákon,12) ak ...

(4)

Ak tento zákon požaduje uvedenie identifikačného čísla alebo rodného čísla, tieto čísla sa ...

§ 65a

Na rozhodovanie burzy podľa tohto zákona okrem § 65 ods. 1 a 2 sa použijú ustanovenia tohto zákona ...

§ 66

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti ...

§ 67
(1)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia ...

(2)

Na lehoty, ktoré v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia ...

§ 68
(1)

Povolenie na vznik burzy vydané podľa doterajších predpisov, ktoré je platné ku dňu nadobudnutia ...

(2)

Burza, ktorá vykonávala ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona činnosť podľa doterajších ...

(3)

Burza je povinná zosúladiť svoje stanovy s ustanoveniami tohto zákona a do 31. januára 2003 predložiť ...

(4)

Cenné papiere, ktoré boli k 31. augustu 2002 prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy ...

(5)

Emitenti cenných papierov podľa odseku 4 sú povinní prispôsobiť sa ustanoveniam tohto zákona ...

(6)

Emitent akcií vylúčených z trhu burzy podľa odseku 5 je povinný vyhlásiť povinnú ponuku33) ...

(7)

Členovia burzy sú povinní prispôsobiť sa ustanoveniam tohto zákona do 30 dní odo dňa nadobudnutia ...

(8)

Do dňa nadobudnutia účinnosti zmeny a doplnenia burzových pravidiel podľa odseku 3 sa na prijatie ...

(9)

Do dňa právoplatnosti prvého rozhodnutia o udelení povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára ...

(10)

Ak sa osoba, ktorá bola k 31. augustu 2002 akcionárom burzy, nestane osobou oprávnenou byť akcionárom ...

(11)

Ak doterajšie predpisy neustanovovali ako podmienku na vykonanie právnych úkonov predchádzajúci ...

(12)

Fyzickú osobu, ktorá k 31. augustu 2002 bola členom predstavenstva, dozornej rady alebo generálnym ...

§ 68a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)

Povolenia, schválenia a predchádzajúce súhlasy vydané Úradom pre finančný trh pred 1. januárom ...

(2)

Vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli pred 1. januárom 2006 vydané na ...

§ 68b

Na kótovacie prospekty schválené podľa doterajších predpisov a prospekty, ktoré boli predložené ...

§ 68c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2007
(1)

Zmena už vydaných povolení sa nevyžaduje; tým nie je dotknutá povinnosť požiadať o zmenu povolenia, ...

(2)

Emitent so sídlom v nečlenskom štáte nie je povinný vypracovať svoju účtovnú závierku v súlade ...

(3)

Akcionár je povinný oznámiť emitentovi najneskôr do 1. augusta 2007 výšku podielu na hlasovacích ...

(4)

Emitent zverejní do 1. septembra 2007 informácie obsiahnuté v oznámeniach podľa odseku 2 bez ohľadu ...

(5)

Ak akcionár burzy prestane spĺňať podmienky podľa § 2 ods. 11, nie je oprávnený vykonávať ...

§ 68d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2007
(1)

Osoby sú povinné najneskôr do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona zosúladiť svoju činnosť ...

(2)

Ustanovenia § 35 sa nevzťahujú na emitentov vzniknutých k 1. augustu 2005, ktorí na regulovanom ...

§ 68e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009

Konania o predchádzajúcich súhlasoch podľa § 6 ods. 1 písm. a), ktoré sa začali a právoplatne ...

§ 68f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli ...

§ 68g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Na emitenta, ktorý si zvolil domovský členský štát podľa § 3 ods. 3 písm. p) a uvedenú skutočnosť ...

§ 68h
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 68i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. novembra 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona ...

§ 68j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 3. januára 2018
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 3. januára 2018 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 3. januárom 2018 sa dokončia podľa tohto zákona ...

(3)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 3. januárom 2018 sa dokončí postupom podľa tohto ...

§ 69

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 566/2001 Z. z.,

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 69/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

§ 70

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 s výnimkou ustanovení § 2 ods. 14, § 18 ods. ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 429/2002 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na ...

  2.

  Smernica Komisie 2003/124/ES z 22. decembra 2003, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/31/ES z 5. apríla 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

  11.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z 22. októbra 2013, ktorou sa mení smernica Európskeho ...

  12.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ...

Poznámky

 • 1)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...
 • 1a)  § 99 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších ...
 • 3)  Zákon č. 566/2001 Z. z.
 • 4)  Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 6)  § 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 7)  § 159 Obchodného zákonníka.
 • 8)  § 476 až 488 Obchodného zákonníka.
 • 9)  § 99 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 10)  § 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 11a)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 11b)  § 535 Občianskeho zákonníka.
 • 11c)  Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových ...
 • 12)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 13)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 13a)  § 71 až 71n zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13b)  § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 14)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 16)  § 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z.§ 48 ods. 6 zákona ...
 • 16a)  § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 16aa)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/571 z 2. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...
 • 16aaa)  § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 16ab)  § 79i ods. 2 písm. g) a ods. 5 písm. g) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 ...
 • 16b)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...
 • 17)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 17a)  § 131a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
 • 18)  § 22 až 25 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 19)  § 7 ods. 10 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 20)  § 47 ods. 2 zákona č. 96/2002 Z. z.
 • 20a)  Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z., nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo ...
 • 22)  § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 22a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22aa)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/588 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...
 • 24)  Trestný poriadok.
 • 24a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 25)  § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. ...
 • 26)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
 • 27)  Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. v znení zákona č. 409/2000 ...
 • 29)  § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 30)  § 131 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 31)  Napríklad § 134 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 32)  § 114 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 33)  § 118g zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 54, 65 a 66 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 35)  § 74 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 35a)  § 132a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
 • 35aa)  § 73b až 73m a § 73o až 73v zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 35b)  Čl. 4 a 9 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
 • 35c)  Čl. 3 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
 • 36)  § 99 ods. 3 písm. h) a § 103 ods. 2 písm. k) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 36a)  Čl. 14 až 54 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
 • 37)  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 12 zákona č. 244/2002 Z. z. v znení zákona č. 521/2005 Z. z.
 • 39)  Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 ...
 • 39a)  § 7 ods. 30 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.
 • 40)  § 2 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon ...
 • 41)  Čl. 1 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ...
 • 42)  Čl. 20 nariadenia (EÚ) 2017/1129.
 • 44)  § 69 Obchodného zákonníka.
 • 45)  § 155 ods. 5 Obchodného zákonníka.
 • 46)  § 66a Obchodného zákonníka.
 • 47)  § 107 ods. 9 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 48)  § 7 ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 51)  § 156 ods. 8 Obchodného zákonníka.
 • 52)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 53)  § 160 Obchodného zákonníka.
 • 53a)  § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
 • 53b)  § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
 • 53c)  § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
 • 53d)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002. Nariadenie Európskej komisie (ES) č. ...
 • 53e)  § 20a a 20b zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 130/2015 Z. z.
 • 53f)  § 176b ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 55)  Napríklad § 99 ods. 4 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 56)  § 28 ods. 3 písm. e) a f) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 56a)  § 5 ods. 1 písm. d) až j) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 57)  § 119 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 57a)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/569 z 24. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...
 • 58)  Čl. 7 a 17 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
 • 58a)  § 5 ods. 1 písm. a), d) až j) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 58aa)  § 39 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Opatrenie Národnej banky Slovenska ...
 • 58ab)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2273/2003 z 22. decembra 2003, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho ...
 • 58b)  Nariadenie (EÚ) č. 596/2014.
 • 59)  § 184 ods. 3 a 4, § 184a ods. 1 a 2 a § 190f ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 60)  § 71, § 71a, § 71g, § 71l ods. 4 a § 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 60a)  § 71m, § 71n, § 71p, § 73b, § 73c, § 73d, § 73f, § 73g, § 73h, § 73o až 73t zákona č. 566/2001 ...
 • 61)  § 73b až 73m, § 73o, § 73p, § 73s až § 73t zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 62)  Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
 • 63)  § 73o zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 64)  § 71l, § 71m, § 71p, § 73b až 73d, § 73f až 73h, § 73m, § 73o, § 73p a 73s zákona č. 566/2001 ...
 • 65)  Delegované nariadenie (EÚ) 2017/569.
 • 66)  Čl. 78 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica ...
 • 66a)  Čl. 77 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
 • 66aa)  Nariadenie (EÚ) 2017/1129.
 • 66b)  Čl. 3 ods. 1 bod 21 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
 • 66c)  Čl. 3 ods. 1 bod 25 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
 • 66d)  Čl. 3 ods. 1 bod 26 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
 • 66e)  Čl. 79 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
 • 67)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/591 z 1. decembra 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...
 • 68)  Čl. 83 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
 • 68a)  Čl. 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 ...
 • 68b)  Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 69)  § 54 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 69a)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/574 zo 7. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...
 • 70)  Napríklad Zákonník práce, Trestný zákon.
 • 70a)  § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 70aa)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 70ab)  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 71)  § 25 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 71a)  Nariadenie (EÚ) č. 600/2014.
 • 72)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore