Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 28.11.2020 do 31.12.2021

Platnosť od: 01.08.2002
Účinnosť od: 28.11.2020
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST29JUDDS27EUPP3ČL0

Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 28.11.2020 do 31.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 429/2002 s účinnosťou od 28.11.2020 na základe 340/2020

Legislatívny proces k zákonu 340/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o burze cenných papierov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Tento zákon upravuje podmienky vzniku, postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov ...

§ 2 - Burza
(1)

Burza je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje regulovaný trh ...

(2)

Burza môže okrem činností podľa odseku 1 vykonávať, ak ich má uvedené v povolení, tieto ďalšie činnosti: ...

a)
organizovať mnohostranný obchodný systém,
b)
organizovať na určenom mieste a v určenom čase primárny trh, ak emitent súčasne s vydávaním cenných ...
c)
zabezpečovať činnosti súvisiace s činnosťami podľa písmen a) a b) a činnosťami podľa osobitného zákona,1a) ...
d)
organizovať organizovaný obchodný systém,
e)
poskytovať služby vykazovania údajov podľa osobitného predpisu.3)
(3)

Pri výkone činnosti podľa odsekov 1 a 2 prináleží burze aj rozhodovanie v prípadoch ustanovených týmto ...

(4)

Burza je právnickou osobou a zapisuje sa do obchodného registra.

(5)

Burza môže vykonávať iné činnosti, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, len ak súvisia s predmetom činnosti ...

(6)

Činnosti podľa odseku 1 môže vykonávať len burza, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. ...

(7)

Obchodné meno burzy musí obsahovať označenie „burza cenných papierov"; iné právnické osoby, ktoré nevznikli ...

(8)

Burza môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno. Zakazuje sa

a)
zmena podoby a formy akcií burzy,
b)
vydávanie prioritných akcií7) burzou,
c)
zmena právnej formy burzy,
d)
predaj podniku burzy alebo jeho časti.8)
(9)

Základné imanie burzy je najmenej 3 000 000 eur.

(10)

Na burzu sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.

(11)

Zahraničná burza so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou ...

(12)

Národná banka Slovenska po doručení oznámenia od príslušného orgánu domovského členského štátu regulovaného ...

§ 3 - Vymedzenie pojmov
(1)

Regulovaným trhom je mnohostranný systém organizovaný organizátorom trhu na účely spájania alebo umožnenia ...

(2)

Kótovaným cenným papierom je cenný papier prijatý na trh kótovaných cenných papierov burzy (§ 25).

(3)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
burzovým obchodom kúpa alebo predaj cenných papierov alebo iných finančných nástrojov na regulovanom ...
b)
priemerným kurzom vážený aritmetický priemer cien cenných papierov alebo cien iných finančných nástrojov ...
c)
obchodným dňom každý deň, v ktorom sa môžu na trhu organizovanom burzou uzatvárať burzové obchody,
d)
obchodnou hodinou každá hodina, počas ktorej sa môžu na trhu organizovanom burzou uzatvárať burzové ...
e)
primárnym trhom organizovanie dopytu a ponuky cenných papierov alebo iných finančných nástrojov pri ...
f)
finančnou inštitúciou obchodník s cennými papiermi,3) pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi,3) ...
g)
kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel na burze, ktorý predstavuje 10 % alebo viac percent ...
h)
nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo právnických ...
i)
kontrolou podľa písmena h)
1.
priamy alebo nepriamy podiel najmenej 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích ...
2.
právo vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, dozornej rady ...
3.
možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa ...
4.
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,
j)
osobou právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená ...
k)
domovským členským štátom regulovaného trhu členský štát, v ktorom je regulovaný trh registrovaný, a ...
l)
hostiteľským členským štátom regulovaného trhu členský štát, v ktorom regulovaný trh poskytuje vybavenie ...
m)
dlhovými cennými papiermi dlhopisy alebo iné prevoditeľné cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou ...
n)
emitentom osoba, ktorej cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu; emitent je, ak ...
o)
centrálnou protistranou centrálna protistrana podľa osobitného predpisu,11c)
p)
domovským členským štátom emitenta, ak § 45 ods. 4 neustanovuje inak, ak ide o
1.
emitenta dlhových cenných papierov s menovitou hodnotou na jeden dlhový cenný papier nižšou ako 1 000 ...
1a.
ak má sídlo v členskom štáte, členský štát, v ktorom má emitent sídlo,
1b.
ak má sídlo v nečlenskom štáte, členský štát zvolený z členských štátov, v ktorých sú cenné papiere ...
2.
pre emitentov, ktorí nie sú uvedení v prvom bode, podľa voľby emitenta členský štát, v ktorom
2a.
má emitent sídlo, alebo
2b.
sú jeho cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
3.
emitenta, ktorého cenné papiere už nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jeho domovskom ...
r)
hostiteľským členským štátom emitenta sa rozumie členský štát, v ktorom sú cenné papiere prijaté na ...
s)
významným vplyvom možnosť uplatňovania vplyvu na riadení burzy porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim ...
t)
tvorcom trhu osoba, ktorá sústavne prejavuje na finančných trhoch svoj záujem obchodovať na vlastný ...
u)
malým a stredným podnikom podnik, ktorého priemerná trhová kapitalizácia je na základe koncoročných ...
v)
limitovaným pokynom pokyn kupovať alebo predávať finančný nástroj v rámci určeného cenového limitu alebo ...
w)
organizátorom trhu osoba alebo osoby, ktoré riadia alebo organizujú činnosť regulovaného trhu a môže ...
x)
mnohostranným systémom každý systém alebo platforma, v rámci ktorých môžu navzájom pôsobiť viaceré záujmy ...
y)
obchodným miestom regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém,
z)
likvidným trhom trh pre finančný nástroj alebo druh finančných nástrojov, na ktorom sa nepretržite nachádzajú ...
1.
priemerná frekvencia a objem transakcií za rôznych trhových podmienok so zreteľom na povahu a životný ...
2.
počet a typ účastníkov trhu vrátane pomeru účastníkov trhu k obchodovaným nástrojom vo vzťahu k určitému ...
3.
priemerná veľkosť rozpätí medzi nákupnými cenami a predajnými cenami, ak sú známe,
aa)
riadiacim orgánom štatutárny orgán burzy splnomocnený určiť stratégiu, ciele a celkové smerovanie burzy, ...
ab)
vrcholovým manažmentom fyzické osoby, ktoré vykonávajú výkonné funkcie na burze a ktoré sú zodpovedné ...
ac)
obchodovaním párovaním na vlastný účet transakcia, pri ktorej sprostredkovateľ vstupuje medzi kupujúceho ...
ad)
priamym elektronickým prístupom mechanizmus, v rámci ktorého člen, účastník alebo klient obchodného ...
1.
priamy prístup na trh, ktorým sa rozumejú opatrenia na používanie infraštruktúry člena, účastníka alebo ...
2.
sponzorovaný prístup na trh, ktorým sa rozumejú opatrenia, pri ktorých sa nepoužíva infraštruktúra alebo ...
§ 3a

Bez príslušného povolenia Národnej banky Slovenska nie je možné organizovať žiadny mnohostranný systém. ...

Povolenie na vznik a činnosť burzy

§ 4
(1)

Na vznik a činnosť burzy je potrebné povolenie. O udelení povolenia rozhoduje12) Národná banka Slovenska ...

(2)

Na udelenie povolenia musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)
splatené základné imanie najmenej 3 000 000 eur,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov burzy,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na burze a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä ...
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, za ...
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,13) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na burze, ...
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina ...
h)
ak burza bude organizovať mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém alebo poskytovať ...
i)
schopnosť akcionárov burzy preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu burzy,
j)
technická a organizačná pripravenosť na výkon činností burzy,
k)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.
(3)

V žiadosti o povolenie sa uvedie

a)
obchodné meno a sídlo budúcej burzy,
b)
identifikačné číslo budúcej burzy, ak už jej bolo pridelené,
c)
výšku základného imania budúcej burzy,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktoré majú podiel na základnom imaní budúcej ...
e)
návrh, v akom rozsahu bude burza vykonávať svoje činnosti, najmä aký regulovaný trh bude organizovať ...
f)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon činností burzy,
g)
zoznam zakladateľov,
h)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, ...
i)
podpisy a vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(4)

Prílohou žiadosti o povolenie je

a)
zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov burzy,
c)
návrh burzových pravidiel,
d)
stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi fyzických osôb navrhovaných ...
e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov13b) žiadateľa a fyzických osôb podľa odseku 3 ...
f)
písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené vyrovnanie,14) ...
g)
doklad o splatení základného imania,
h)
obchodný plán obsahujúci druhy plánovaných podnikateľských činností a organizačná štruktúra burzy, ktorými ...
(5)

Národná banka Slovenska žiadosť o povolenie zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú z podmienok podľa ...

(6)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas platnosti povolenia.

(7)

Podrobnosti o podmienkach podľa odseku 2 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok ustanoví opatrenie, ...

(8)

Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú za člena predstavenstva burzy a za vedúceho útvaru inšpekcie ...

(9)

Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú za generálneho riaditeľa sa považuje osoba s ukončeným ...

(10)

Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú za člena dozornej rady burzy sa považuje osoba s ukončeným ...

(11)

Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich ...

a)
nepôsobila vo funkcii podľa odseku 3 písm. h) v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo nepôsobila ...
b)
nepôsobila vo funkcii podľa odseku 3 písm. h) v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo nepôsobila ...
c)
nepôsobila vo funkcii podľa odseku 3 písm. h) v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo nepôsobila ...
d)
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto alebo ...
(12)

Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo ...

(13)

Fyzickú osobu podľa odseku 11 písm. a), b) a c) môže Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia ...

(14)

Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá hodnoverne ...

(15)

Burza môže požiadať Národnú banku Slovenska o povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov súčasne ...

(16)

Členovia riadiaceho orgánu burzy musia byť dôveryhodní, mať primerané znalosti, schopnosti, skúsenosti; ...

(17)

Členovia riadiaceho orgánu burzy sú povinní venovať dostatok času výkonu svojich povinností. Počet riadiacich ...

(18)

Členovia riadiacich orgánov burzy, ktorá je významná z hľadiska jej veľkosti, vnútornej organizácie, ...

a)
jedna výkonná riadiaca funkcia s dvoma nevýkonnými riadiacimi funkciami,
b)
štyri nevýkonné riadiace funkcie.
(19)

Výkonné riadiace funkcie alebo nevýkonné riadiace funkcie v rámci rovnakej skupiny alebo podnikov, v ...

(20)

Národná banka Slovenska môže povoliť členovi riadiaceho orgánu burzy, aby zastával jednu dodatočnú nevýkonnú ...

(21)

Na riadiace funkcie v právnickej osobe, ktorá nie je zriadená na podnikanie, sa nevzťahuje obmedzenie ...

(22)

Burza je povinná zabezpečiť, že riadiaci orgán burzy je povinný mať ako kolektív primerané znalosti, ...

(23)

Burza je povinná venovať zaškoleniu a odbornej príprave členov riadiaceho orgánu primerané ľudské zdroje ...

§ 5
(1)

Povolenie sa udeľuje na dobu neurčitú a nemožno ho previesť na inú osobu. Povolenie neprechádza na právneho ...

(2)

Na žiadosť burzy možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie zmeniť. Národná banka Slovenska ...

(3)

Burza je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného ...

(4)

Burza je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu zmeny v skutočnostiach uvedených ...

(5)

Národná banka Slovenska zostaví a oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere ...

§ 6 - Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti na burze alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na burze, ...
b)
voľbu členov predstavenstva a dozornej rady burzy, na vymenovanie generálneho riaditeľa a vedúceho útvaru ...
c)
zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie burzy vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s burzou,
d)
vrátenie povolenia,
e)
nadobudnutie majetkového podielu burzy na základnom imaní právnických osôb prevyšujúceho 33 % základného ...
(2)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu

a)
podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. c), e), f), g) a i) a musí ...
b)
podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. d),
c)
podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 4 ods. 2, ak zlúčením, splynutím alebo ...
d)
podľa odseku 1 písm. d) musí burza preukázať, že ku dňu skončenia činnosti burzy budú vyrovnané všetky ...
e)
podľa odseku 1 písm. e) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. f) a g) a musí byť preukázaný ...
(3)

Ustanoveniami odseku 1 písm. a), c) a e) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.17)

(4)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú

a)
podľa odseku 1 písm. a) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť ...
b)
podľa odseku 1 písm. b) burza alebo akcionár burzy,
c)
podľa odseku 1 písm. c) burza, a ak ide o zlúčenie alebo o splynutie, spoločne burza a právnická osoba, ...
d)
podľa odseku 1 písm. d) a e) burza.
(5)

Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví opatrenie, ktoré vydá ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska do 15 dní od doručenia žiadosti podľa odseku 1 písm. b), ktorá spĺňa všetky ...

(7)

Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. ...

(8)

Národná banka Slovenska je povinná do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho ...

(9)

O žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska ...

(10)

Národná banka Slovenska je pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 písm. a) povinná konzultovať ...

a)
zahraničná úverová inštitúcia, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná správcovská ...
b)
materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo
c)
fyzická osoba alebo právnická osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).
(11)

Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov splnenie ...

(12)

Predmetom konzultácií podľa odsekov 10 a 11 je včasné poskytovanie podstatných informácií alebo potrebných ...

(13)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa uvedú názory alebo výhrady ...

(14)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), c) a e) určí Národná banka ...

(15)

Vrátením povolenia na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 6 ods. 1 písm. d) povolenie zaniká.

(16)

Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska je každý právny úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci ...

DRUHÁ ČASŤ

ORGÁNY BURZY, ORGANIZÁCIA BURZY A BURZOVÉ PRAVIDLÁ

§ 7 - Orgány burzy

Orgánmi burzy sú

a)

valné zhromaždenie,

b)

predstavenstvo,

c)

dozorná rada,

d)

generálny riaditeľ.

§ 8 - Valné zhromaždenie
(1)

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom burzy, ktoré sa skladá zo všetkých prítomných akcionárov burzy. ...

(2)

Na rokovaní valného zhromaždenia sa môže zúčastniť aj generálny riaditeľ a poverený zástupca Národnej ...

(3)

Valné zhromaždenie

a)
schvaľuje stanovy burzy a ich zmeny,
b)
rozhoduje o zvýšení a znížení základného imania burzy,
c)
volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje odmeny za ich činnosť,
d)
určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva,
e)
volí a odvoláva členov dozornej rady a určuje odmeny za ich činnosť,
f)
schvaľuje riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku, rozhoduje o rozdelení zisku a určuje ...
g)
rozhoduje o skončení činnosti burzy,
h)
plní ďalšie úlohy, ktoré tento zákon, Obchodný zákonník alebo stanovy burzy zverujú do pôsobnosti valného ...
§ 9 - Predstavenstvo
(1)

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom burzy.

(2)

Predstavenstvo má najmenej troch členov.

(3)

Členovia predstavenstva sú volení na dobu určenú stanovami, ktorá však nesmie byť dlhšia ako päť rokov. ...

(4)

Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

(5)

Na zasadnutí predstavenstva je oprávnený zúčastniť sa aj poverený zástupca Národnej banky Slovenska.

§ 10 - Práva a povinnosti predstavenstva
(1)

Predstavenstvo

a)
schvaľuje návrh burzových pravidiel a návrh na ich zmeny,
b)
vymenúva a odvoláva generálneho riaditeľa,
c)
vymenúva a odvoláva na návrh generálneho riaditeľa vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov,
d)
rozhoduje o potvrdení pozastavenia burzového obchodu (§ 12 ods. 3),
e)
rozhoduje o prijatí cenných papierov na príslušný trh burzy, o pozastavení obchodovania s cenným papierom, ...
f)
rozhoduje o prijatí iných finančných nástrojov ako cenné papiere na obchodovanie na burze a o skončení ...
g)
udeľuje a odoberá oprávnenie obchodovať na burze,
h)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona a činnosti uvedené v stanovách burzy a v burzových pravidlách. ...
(2)

Spôsob výkonu práv a povinností predstavenstva upravia stanovy burzy a burzové pravidlá.

(3)

Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak je prítomná aspoň polovica jeho členov. Predstavenstvo rozhoduje ...

(4)

Činnosť predstavenstva riadi predseda predstavenstva. Predseda predstavenstva podpisuje uznesenia predstavenstva ...

(5)

Predsedu predstavenstva počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda predstavenstva.

§ 11 - Dozorná rada
(1)

Dozorná rada je kontrolným orgánom burzy, ktorý dohliada na hospodárenie burzy, na výkon pôsobnosti ...

(2)

Členovia dozornej rady sú volení na dobu určenú stanovami, ktorá však nesmie byť dlhšia ako päť rokov. ...

(3)

Členmi dozornej rady nesmú byť zamestnanci burzy.

(4)

Na zasadnutí dozornej rady je oprávnený zúčastniť sa aj poverený zástupca Národnej banky Slovenska.

§ 12 - Generálny riaditeľ
(1)

Generálny riaditeľ je výkonným orgánom burzy a riadi činnosť burzy.

(2)

Generálny riaditeľ je zamestnancom burzy. Generálny riaditeľ sa vymenovaním stáva prokuristom burzy. ...

(3)

Generálny riaditeľ je oprávnený pozastaviť burzový obchod, ak sú ohrozené záujmy účastníkov finančného ...

(4)

Generálny riaditeľ je povinný zrušiť burzový obchod, ak

a)
uzavretím burzového obchodu bol porušený všeobecne záväzný právny predpis,
b)
burzový obchod bol uzavretý na účet tej istej osoby na strane kupujúceho a predávajúceho,
c)
uzavretím burzového obchodu došlo k manipulácii s trhom.17a)
(5)

Generálny riaditeľ môže zrušiť burzový obchod, ak

a)
sa burza dozvie o skutočnostiach, ktoré by v prípade nezrušenia burzového obchodu mohli viesť k poškodeniu ...
b)
uzavretím burzového obchodu boli porušené burzové pravidlá,
c)
má burza dôvodné podozrenie, že došlo k manipulácii s trhom,17a)
d)
došlo k omylu v zadávaní príkazov do obchodného systému burzy alebo k poruche obchodného systému burzy, ...
e)
o jeho zrušenie požiadajú všetci účastníci burzového obchodu; to neplatí, ak v prípade anonymných obchodov19) ...
(6)

Rozhodnutie generálneho riaditeľa podľa odsekov 4 a 5 možno vykonať len do okamihu prijatia pokynov ...

(7)

Na požiadanie iných orgánov burzy je generálny riaditeľ povinný zúčastniť sa na ich zasadnutí.

§ 13 - Útvar inšpekcie burzových obchodov
(1)

Burza je povinná zriadiť útvar inšpekcie burzových obchodov.

(2)

Útvar inšpekcie burzových obchodov je povinný sledovať a zaznamenávať údaje o burzových obchodoch, systematicky ...

(3)

Burza je povinná zabezpečiť materiálne, technické, organizačné a personálne podmienky potrebné na činnosť ...

(4)

Útvar inšpekcie burzových obchodov riadi vedúci útvaru inšpekcie burzových obchodov. Vedúci útvaru inšpekcie ...

(5)

Vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov vymenúva a odvoláva na návrh generálneho riaditeľa predstavenstvo ...

(6)

V súvislosti s výkonom kontroly je útvar inšpekcie burzových obchodov oprávnený vyžadovať poskytnutie ...

(7)

Útvar inšpekcie burzových obchodov je povinný bez zbytočného odkladu vyhovieť žiadosti Národnej banky ...

(8)

Ak útvar inšpekcie burzových obchodov pri výkone svojej činnosti získa informácie, na základe ktorých ...

(9)

Útvar inšpekcie burzových obchodov predkladá Národnej banke Slovenska najneskôr do 30 dní po skončení ...

(10)

Zamestnanec útvaru inšpekcie burzových obchodov nesmie byť členom predstavenstva burzy, členom jej dozornej ...

(11)

Ak burza organizuje mnohostranný obchodný systém, povinnosti a oprávnenia útvaru inšpekcie burzových ...

§ 14 - Organizácia a riadenie burzy
(1)

Burza je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou, generálnym ...

(2)

Organizačná štruktúra a systém riadenia burzy musia zabezpečovať riadny a bezpečný výkon činností uvedených ...

(3)

Burza je povinná poskytnúť Národnej banke Slovenska úradne osvedčenú kópiu platných stanov a organizačnú ...

(4)

Burza je povinná upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva zmluvou, na ktorú sa vzťahuje osobitný ...

(5)

Burza je povinná zaviesť

a)
a dodržiavať opatrenia a systémy potrebné na identifikáciu všetkých závažných rizík ohrozujúcich jej ...
b)
opatrenia na náležité riadenie technických činností obchodného systému vrátane ustanovenia účinných ...
c)
zrozumiteľné a jednoznačné pravidlá a postupy, ktoré umožnia spravodlivé a riadne obchodovanie, a určiť ...
d)
účinné systémy, postupy a opatrenia vrátane určenia povinnosti, aby členovia alebo účastníci vykonávali ...
e)
účinné systémy, postupy a opatrenia na regulovanom trhu, ktorý povoľuje priamy elektronický prístup, ...
f)
primerané normy, ak ide o kontrolu rizika a prahové hodnoty súvisiace s obchodovaním prostredníctvom ...
g)
opatrenia na pozastavenie alebo ukončenie poskytovania priameho elektronického prístupu klientovi zo ...
(6)

Burza je povinná mať na regulovanom trhu

a)
uzavreté písomné dohody so všetkými obchodníkmi s cennými papiermi a zahraničnými obchodníkmi s cennými ...
b)
zavedené systémy na zabezpečenie účasti dostatočného počtu obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných ...
(7)

Písomná dohoda uvedená v odseku 6 písm. a) zahŕňa minimálne

a)
povinnosti obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu k poskytovaniu ...
b)
akékoľvek zvýhodnenie vo forme zliav alebo v inej forme, ktoré ponúka regulovaný trh obchodníkovi s ...
(8)

Burza na regulovanom trhu monitoruje a presadzuje dodržiavanie požiadaviek takýchto písomných dohôd ...

(9)

Burza je povinná na regulovanom trhu zaviesť účinné systémy, postupy a opatrenia na odmietnutie pokynov, ...

(10)

Burza je povinná na regulovanom trhu zabezpečiť prehľadné, spravodlivé a nediskriminačné pravidlá týkajúce ...

(11)

Burza je povinná na regulovanom trhu zabezpečiť, že jeho štruktúra poplatkov vrátane poplatkov za vykonanie ...

(12)

Burza na regulovanom trhu môže upraviť svoje poplatky za zrušené pokyny v závislosti od dĺžky času, ...

(13)

Burza na regulovanom trhu môže určiť vyšší poplatok za zadanie pokynu, ktorý sa následne zruší, ako ...

(14)

Burza je povinná na regulovanom trhu prostredníctvom označenia členmi alebo účastníkmi identifikovať ...

§ 15
(1)

Výročnú správu schválenú valným zhromaždením je burza povinná bez zbytočného odkladu uložiť do verejnej ...

(2)

Výročná správa musí obsahovať

a)
účtovnú závierku overenú audítorom,
b)
údaje o rozdelení zisku,
c)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku.
(3)

Ak nie je v lehote podľa odseku 1 účtovná závierka overená audítorom, je burza povinná uložiť do verejnej ...

(4)

Burza je povinná predložiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Národnej ...

(5)

Burza je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene na jej základnom imaní, pri ktorej ...

(6)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa rozhodla zrušiť kvalifikovanú účasť na burze alebo znížiť ...

§ 16 - Konflikt záujmov
(1)

Zamestnanec burzy nesmie byť zároveň zamestnancom banky alebo pobočky zahraničnej banky, obchodníka ...

(2)

Člen orgánov Národnej banky Slovenska alebo zamestnanec Národnej banky Slovenska nesmie byť členom predstavenstva, ...

§ 17 - Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Fyzické osoby, ktoré sú členmi orgánov burzy, členmi orgánov členov burzy, zamestnancami burzy a zamestnancami ...

(2)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu. ...

(3)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne

a)
Národnej banke Slovenska na účely výkonu dohľadu,12)
b)
útvaru inšpekcie burzových obchodov,
c)
súdu,
d)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,24)
e)
Národnej banke Slovenska na účely ňou vykonávaného dohľadu,24a)
f)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených ...
g)
daňovému orgánu alebo colnému orgánu vo veciach daňového konania26) alebo colného konania,26)
h)
správcu finančnej kontroly pri výkone finančnej kontroly podľa osobitného predpisu,27)
i)
ministerstvu pri výkone kontroly ustanovenej osobitným predpisom,28)
j)
orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu,29)
k)
exekútorovi, ak sa má exekúcia vykonať predajom cenného papiera.30)
(4)

Poskytnutie informácie útvaru inšpekcie burzových obchodov zamestnancami a členmi orgánov burzy a zamestnancami ...

§ 18 - Burzové pravidlá
(1)

Burzové pravidlá upravujú postup pri organizovaní dopytu a ponuky cenných papierov a iných finančných ...

a)
podrobnosti o podmienkach prijatia cenných papierov na príslušný trh burzy, podrobnosti o podmienkach ...
b)
podmienky obchodovania, najmä vymedzenie účastníkov burzového obchodu, čas a miesto burzového obchodu, ...
c)
pravidlá udelenia, pozastavenia a odobratia členstva na burze,
d)
pravidlá účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov,
e)
vymedzenie okruhu osôb, pre ktoré vzhľadom na ich zamestnanie alebo postavenie na burze platia osobitné, ...
f)
pravidlá zabezpečenia záväzkov a pohľadávok členov burzy vyplývajúcich z burzových obchodov,
g)
spôsob posúdenia odbornej spôsobilosti osôb, prostredníctvom ktorých člen burzy uzatvára burzové obchody ...
h)
spôsob plnenia povinností burzy ako povinnej osoby podľa osobitného zákona,16b)
i)
pravidlá určenia toho, čo sa rozumie nezvykle výraznou zmenou kurzu cenného papiera,
j)
vymedzenie činností, ktoré sa považujú za manipuláciu s trhom na príslušnom trhu burzy,
k)
podmienky a pravidlá podľa písmen a) až j), ak burza organizuje aj obchody s inými finančnými nástrojmi, ...
(2)

Generálny riaditeľ je povinný predložiť Národnej banke Slovenska predstavenstvom schválený návrh burzových ...

(3)

Burzové pravidlá a ich zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky ...

(4)

Burza je povinná zosúladiť burzové pravidlá so všeobecne záväznými právnymi predpismi do 30 dní od nadobudnutia ...

(5)

Národná banka Slovenska burzové pravidlá a ich zmeny neschváli, ak sú v rozpore s ustanoveniami tohto ...

Národná banka Slovenska burzové pravidlá a ich zmeny neschváli ani vtedy, ak sú v rozpore s predpismi ...

(6)

Burza je povinná burzové pravidlá vrátane ich zmien a doplnkov bez zbytočného odkladu sprístupniť verejnosti ...

(7)

Burzové pravidlá sú záväzné pre členov burzy, emitentov cenných papierov prijatých na trh burzy, právnické ...

TRETIA ČASŤ

BURZOVÝ OBCHOD, UVEREJŇOVANIE KURZOV CENNÝCH PAPIEROV A SPORY Z BURZOVÉHO OBCHODU

§ 19 - Oprávnenie obchodovať na burze

Obchodovať na burze môžu len členovia burzy a Národná banka Slovenska, ak tento zákon neustanovuje inak. ...

§ 20 - Člen burzy
(1)

Členom burzy môže byť len obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ...

a)
je odborne spôsobilá na obchodovanie na burze podľa požiadaviek určených burzou v burzových pravidlách, ...
b)
spĺňa organizačné požiadavky určené burzou v burzových pravidlách,
c)
má dostatočné zdroje na úlohy spojené s členstvom vrátane finančných požiadaviek na zabezpečenie vyrovnania ...
d)
je dôveryhodná a bezúhonná.
(2)

Členstvo udeľuje burza na žiadosť osoby podľa odseku 1. Ak sú splnené všetky podmienky podľa odseku ...

(3)

Burza musí umožniť členom burzy aj prístup na diaľku na obchodovanie na ňou organizovanom trhu za podmienok ...

(4)

Burza je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska členský štát, v ktorom má v úmysle poskytovať ...

(5)

Člen burzy môže uzatvárať burzové obchody iba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je dôveryhodná, ...

(6)

Ak člen burzy prestane byť oprávnený na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného zákona,34) ...

(7)

Burza môže členovi burzy dočasne odobrať oprávnenie obchodovať na burze najdlhšie na jeden rok.

§ 21 - Práva a povinnosti účastníkov burzového obchodu
(1)

Pri burzovom obchode majú jeho účastníci rovnaké práva. Všetkým účastníkom burzového obchodu musia byť ...

(2)

Účastníci burzového obchodu nesmú uzatvárať burzové obchody poškodzujúce tretie osoby.

(3)

Člen burzy je povinný odmietnuť vykonanie pokynu, ktorého zjavným účelom je manipulácia kurzu cenného ...

(4)

Člen burzy je povinný odmietnuť vykonanie pokynu, ktorého zjavným účelom je porušenie práv tretej osoby ...

(5)

Burza je povinná prijať postupy a opatrenia na zamedzenie porušovania práv tretích osôb a na predchádzanie ...

§ 22
(1)

Rozsah zverejňovaných údajov o burzových obchodoch, spôsob a frekvenciu ich zverejňovania upraví burza ...

(2)

Proti vyhláseným kurzom cenných papierov možno podať na burze námietku, a to do troch dní odo dňa nasledujúceho ...

(3)

O námietke rozhodne generálny riaditeľ do troch dní od jej doručenia. Ak generálny riaditeľ v tejto ...

(4)

Ak generálny riaditeľ rozhodne o prijatí námietky proti vyhláseným kurzom cenných papierov, je burza ...

§ 22a

Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti rozhoduje o oslobodení od povinnosti zverejňovať ...

§ 23
(1)

Zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov upravuje osobitný zákon.36)

(2)

Burza je oprávnená uzatvárať zmluvy s centrálnou protistranou alebo clearingovým ústavom a systémom ...

(3)

Národná banka Slovenska môže pri zohľadnení podmienok pre systémy vyrovnania podľa odseku 4 zakázať ...

(4)

Burza je povinná umožniť svojim členom právo určiť za podmienok určenými burzovými pravidlami systém ...

a)
takéto prepojenia a usporiadania medzi určenými systémami vyrovnania a akýmkoľvek iným systémom alebo ...
b)
Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na použitie tohto systému; podmienkou udelenia ...
(5)

Ustanovením odseku 4 nie je dotknuté právo centrálnej protistrany, systému zúčtovania alebo vyrovnania ...

(6)

Národná banka Slovenska zabezpečí, aby sa zabránilo nenáležitej duplicitnej kontrole a dohľadu nad systémom ...

§ 24
(1)

Spory z burzového obchodu rozhoduje súd, ak strany v písomnej zmluve nedohodnú rozhodovanie sporov rozhodcovským ...

(2)

V sporoch z burzového obchodu je neprípustná námietka, že išlo iba o stávku alebo hru.

ŠTVRTÁ ČASŤ

TRH BURZY, PODMIENKY NA PRIJATIE CENNÉHO PAPIERA NA TRH BURZY, POVINNOSTI EMITENTA KÓTOVANÝCH CENNÝCH ...

HLAVA I

TRH BURZY, PODMIENKY NA PRIJATIE CENNÉHO PAPIERA NA TRH BURZY A POVINNOSTI EMITENTA KÓTOVANÝCH CENNÝCH ...

§ 25
(1)

Burza organizuje trh s cennými papiermi na trhu kótovaných cenných papierov a na regulovanom voľnom ...

(2)

Trh kótovaných cenných papierov je trh burzy, na ktorom prijaté cenné papiere a ich emitenti spĺňajú ...

(3)

Cenný papier môže byť prijatý na príslušný trh burzy, len ak tento cenný papier a jeho emitent spĺňajú ...

(4)

Na prijatie štátnych cenných papierov,40) cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska a cenných ...

(5)

Organizovať obchodovanie s inými finančnými nástrojmi ako cennými papiermi môže burza len za podmienok ...

(6)

Burza je povinná na regulovanom trhu zaviesť režimy veľkosti tiku pre akcie, vkladové potvrdenky, fondy ...

(7)

Režimy veľkosti tikov uvedené v odseku 6

a)
musia byť nastavené tak, aby odzrkadľovali profil likvidity finančného nástroja na rôznych trhoch a ...
b)
musia primeraným spôsobom upravovať veľkosť tiku pre každý finančný nástroj.

Prijatie cenného papiera na trh burzy

§ 26
(1)

O prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov žiada jeho emitent alebo z poverenia emitenta ...

(2)

Žiadosť o prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov (ďalej len „žiadosť o kótovanie") ...

a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kód LEI emitenta;39a) ak emitent nie je žiadateľom, aj obchodné ...
b)
druh, formu, podobu, počet a celkovú menovitú hodnotu cenných papierov, o ktorých prijatie sa žiada, ...
c)
označenie inej burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorých bola v predchádzajúcich 60 dňoch pred podaním ...
d)
označenie burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorej trh boli cenné papiere prijaté pred podaním žiadosti ...
e)
prospekt cenného papiera (ďalej len „prospekt“), ak osobitný predpis41) neustanovuje inak, rozhodnutie ...
f)
písomný súhlas emitenta akcií s podaním žiadosti, ak sa žiada o prijatie cenného papiera zastupujúceho ...
g)
ďalšie náležitosti ustanovené burzou v burzových pravidlách.
(3)

Žiadosť o prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kód LEI emitenta; ak emitent nie je žiadateľom, aj obchodné ...
b)
druh, formu, podobu, počet a celkovú menovitú hodnotu cenných papierov, o ktorých prijatie sa žiada, ...
c)
označenie burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorej trh boli cenné papiere prijaté pred podaním žiadosti, ...
d)
prospekt a, ak osobitný predpis41) neustanovuje inak, rozhodnutie o jeho schválení podľa osobitného ...
e)
ďalšie náležitosti ustanovené burzou v burzových pravidlách.
(4)

Ak predmetom žiadosti o kótovanie sú cenné papiere vydané v súvislosti s premenou44) emitenta, je emitent ...

(5)

Žiadosť o kótovanie a žiadosť o prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh sa musí vzťahovať na ...

(6)

Ak sú splnené podmienky podľa § 25 ods. 3, burza rozhodne o žiadosti podľa odseku 1 do 60 dní od jej ...

(7)

Burza je povinná vydať písomné rozhodnutie o žiadosti podľa odseku 1 a oboznámiť žiadateľa s rozhodnutím ...

(8)

Na regulovaný voľný trh burzy je burza oprávnená prijať cenný papier aj bez žiadosti; v takom prípade ...

(9)

Ak žiada o prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh burzy člen burzy, musí burze preukázať, ...

(10)

Emitent cenného papiera, ktorý nežiadal o jeho prijatie na regulovaný voľný trh, môže v lehote 30 dní ...

(11)

O prijatí cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov je burza povinná zverejniť oznámenie v ...

§ 27

S cenným papierom možno začať obchodovať na trhu burzy najskôr v deň nasledujúci po dni zverejnenia ...

§ 28 - Podmienečné obchodovanie s cenným papierom
(1)

Burza je oprávnená prijať cenný papier pred jeho vydaním na podmienečné obchodovanie na trhu, ktorý ...

(2)

Vyrovnanie obchodov uzavretých v podmienečnom obchodovaní sa vykoná najskôr v deň začatia riadneho obchodovania ...

(3)

Ak nedôjde k začatiu riadneho obchodovania s cenným papierom, obchody uzavreté v podmienečnom obchodovaní ...

(4)

Obchody uzavreté v podmienečnom obchodovaní sa považujú za burzové obchody odo dňa začatia riadneho ...

§ 29 - Podmienky na prijatie cenných papierov na trh burzy
(1)

Cenný papier môže byť prijatý na regulovaný trh burzy, len ak

a)
je tento cenný papier finančným nástrojom,1)
b)
je zastupiteľným cenným papierom,
c)
nie je obmedzená jeho prevoditeľnosť,
d)
je zaknihovaným cenným papierom; to neplatí, ak je cenný papier vydaný emitentom so sídlom v členskom ...
e)
je vydaný v súlade s právom štátu, v ktorom bol vydaný, a jeho emitent spĺňa požiadavky na vydávanie ...
f)
burze cenných papierov nie sú známe skutočnosti, ktoré by v prípade prijatia cenného papiera na obchodovanie ...
g)
bol schválený a zverejnený prospekt, ak tento zákon neustanovuje inak,
h)
bol plne splatený emisný kurz cenného papiera,48)
i)
bolo úspešne skončené jeho upisovanie na základe verejnej ponuky alebo ak uplynula lehota, počas ktorej ...
j)
emitent má pridelený platný kód LEI,
k)
sú splnené ďalšie požiadavky, ktoré na cenný papier a jeho emitenta kladie tento zákon, Obchodný zákonník ...
(2)

Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky podľa ...

(3)

Pri akciách na meno, ktorých prevod je podmienený súhlasom orgánov emitenta, sa podmienka podľa odseku ...

(4)

Burza je oprávnená v burzových pravidlách ustanoviť ďalšie podmienky na prijatie cenného papiera na ...

§ 30 - Podmienky na prijatie akcií na trh kótovaných cenných papierov
(1)

Akcia môže byť prijatá na trh kótovaných cenných papierov, len ak táto akcia a jej emitent spĺňajú podmienky ...

a)
emitent zostavil a uložil účtovnú závierku v súlade s osobitným zákonom52) najmenej za tri roky predchádzajúce ...
b)
súčin kurzu akcie alebo predpokladaného kurzu akcie a počtu akcií, pre ktoré sa žiada o prijatie, dosahuje ...
c)
sú distribuované medzi verejnosťou akcie predstavujúce najmenej 25 % menovitej hodnoty akcií, pre ktoré ...
(2)

Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky podľa ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak akcie rovnakého druhu vydané tým istým emitentom už boli ...

(4)

Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky podľa ...

(5)

Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky podľa ...

a)
dostatočná distribúcia akcií má byť zabezpečená ich predajom na burze pri ich vydaní a burza dôjde k ...
b)
iné akcie rovnakého druhu toho istého emitenta sú už prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy ...
(6)

Za akcie distribuované medzi verejnosťou sa považujú akcie, ktoré sú v majetku osôb s podielom na danej ...

(7)

Akcie vydané emitentom so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, a ktoré nie sú prijaté na trh ...

§ 31 - Podmienky na prijatie dlhopisov na trh kótovaných cenných papierov
(1)

Burza môže prijať na trh kótovaných cenných papierov dlhopis, len ak tento dlhopis a jeho emitent spĺňajú ...

(2)

Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky podľa ...

(3)

Dlhopis, s ktorým je spojené právo na jeho výmenu za akcie spoločnosti alebo prednostné právo na upísanie ...

§ 32 - Podmienky na prijatie cenných papierov zastupujúcich akcie na trh kótovaných cenných papierov
(1)

Cenný papier zastupujúci akcie môže byť prijatý na trh kótovaných cenných papierov, len ak emitent akcií ...

(2)

Burza môže prijať žiadosť o kótovanie cenných papierov podľa odseku 1 len vtedy, ak dospela k názoru, ...

(3)

Na trh kótovaných cenných papierov nemôže byť prijatý cenný papier zastupujúci akcie vydané emitentom ...

Spolupráca a voľný pohyb v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru

§ 33
(1)

Ak bola podaná žiadosť o kótovanie toho istého cenného papiera súčasne na burzu a na zahraničnú burzu ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na posudzovanie žiadosti o kótovanie cenného papiera už prijatého ...

§ 34 - Ročná finančná správa
(1)

Emitent je povinný najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia zverejniť ročnú finančnú ...

(2)

Ročná finančná správa obsahuje

a)
výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom,53a)
b)
účtovnú závierku overenú audítorom,53b) ak táto účtovná závierka nie je súčasťou výročnej správy,
c)
vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že ...
(3)

Ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,53c) obsahuje ...

(4)

Ak emitent nie je povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, obsahuje ročná finančná správa ...

(5)

Účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.

(6)

Správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa odseku ...

(7)

Ročnú finančnú správu podľa odseku 1 emitent vypracuje a zverejní v jednotnom elektronickom formáte ...

§ 35 - Polročná finančná správa
(1)

Emitent akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ...

(2)

Polročná finančná správa obsahuje

a)
priebežnú správu vypracovanú v súlade s odsekom 9,
b)
priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre, ak táto priebežná účtovná závierka nie je súčasťou ...
c)
vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že ...
(3)

Ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s osobitným predpisom,53c) ...

(4)

Ak emitent nie je povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, polročná finančná správa obsahuje ...

(5)

Ak priebežná účtovná závierka v skrátenej štruktúre nie je zostavená v súlade s osobitným predpisom,53d) ...

(6)

Skrátená štruktúra súvahy a skrátená štruktúra výkazu ziskov a strát zachytáva všetky záhlavia a medzisúčty ...

(7)

Okrem údajov uvedených v odseku 6 sa uvedú tieto porovnávacie informácie:

a)
súvaha ku koncu prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia, za ktoré sa súvaha vypracováva, a porovnávacia ...
b)
výkaz ziskov a strát za prvých šesť mesiacov vykazovaného účtovného obdobia s porovnávacími údajmi za ...
(8)

Poznámky musia obsahovať informácie na preukázanie porovnateľnosti priebežnej účtovnej závierky v skrátenej ...

(9)

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch ...

a)
obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ...
b)
akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný ...
(10)

Ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä ...

(11)

Ak bola polročná finančná správa overená audítorom, uverejní sa správa audítora v plnom rozsahu. To ...

§ 36

Emitent je povinný zverejniť ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci53e) najneskôr do šiestich ...

§ 37

Za správnosť údajov, ktoré emitent vypracúva a zverejňuje podľa tohto zákona a podľa osobitného zákona,4) ...

§ 37a
(1)

Ustanovenia § 34 a 35 sa nevzťahujú, ak tento zákon neustanovuje inak, na

a)
podielové listy otvoreného podielového fondu a na cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho ...
b)
štát, obec a vyšší územný celok, verejnú medzinárodnú organizáciu, ktorej členom je najmenej jeden členský ...
c)
emitentov, ktorí vydávajú výhradne dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ...
d)
emitentov, ktorí majú vydané výhradne dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ...
(2)

Ustanovenia § 35 sa nevzťahujú na úverové inštitúcie alebo zahraničné úverové inštitúcie, ktorých akcie ...

§ 37b - Doplňujúce informácie
(1)

Emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný bezodkladne zverejniť akúkoľvek ...

(2)

Emitent cenných papierov iných ako akcie bezodkladne zverejní akékoľvek zmeny práv držiteľov cenných ...

(3)

Emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zabezpečiť, aby mal ...

§ 37c
(1)

Emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný v domovskom členskom štáte uverejniť ...

(2)

Emitent dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zabezpečiť ...

(3)

Emitent je povinný zabezpečiť, aby všetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby sa držiteľom ...

(4)

Informácie podľa odseku 1 a odseku 2 tretej vety môže emitent poskytnúť prostredníctvom elektronických ...

a)
používanie elektronických prostriedkov nie je závislé od sídla alebo trvalého pobytu akcionára alebo ...
b)
sú zavedené opatrenia na informovanie akcionárov alebo právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených ...
c)
akcionári alebo osoby uvedené v § 41 ods. 9 boli písomne požiadaní emitentom o súhlas s použitím elektronických ...
d)
rozdelenie nákladov spojených s odovzdávaním týchto informácií elektronickými prostriedkami určí emitent ...
(5)

Emitent dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu s menovitou hodnotou ...

(6)

Voľba miesta konania schôdze majiteľov dlhových cenných papierov uvedená v odseku 5 sa uplatňuje aj ...

§ 37d
(1)

Emitent je povinný predložiť burze informácie, ktoré burza v burzových pravidlách určí ako informácie ...

(2)

Ak emitent akcií prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov vydá nové akcie toho ...

(3)

Ak emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu nevykonáva sám splácanie ním ...

(4)

Emitent kótovaných cenných papierov je povinný uplatňovať voči majiteľom cenných papierov prijatých ...

§ 38
(1)

Burza môže pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom na trhu alebo vylúčiť finančný nástroj z obchodovania ...

(2)

Ak burza pozastaví obchodovanie s finančným nástrojom, alebo vylúči finančný nástroj z obchodovania ...

(3)

Burza môže pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom najviac na tri mesiace. Útvar inšpekcie burzových ...

(4)

Skončenie obchodovania, pozastavenie obchodovania alebo vylúčenie finančného nástroja z obchodovania ...

(5)

Ak emitent alebo právny nástupca emitenta požiada burzu o skončenie obchodovania pri zániku finančných ...

(6)

Ak požiada burzu o skončenie obchodovania na príslušnom trhu burzy emitent akcií, na ktorého sa vzťahuje ...

(7)

Emitent cenného papiera prijatého na príslušný regulovaný trh alebo emitent cenného papiera prijatého ...

(8)

Emitent akcií prijatých na trh kótovaných cenných papierov alebo emitent akcií prijatých na regulovaný ...

(9)

Ak burza pozastaví obchodovanie s finančným nástrojom alebo derivátom alebo vylúči finančný nástroj ...

(10)

Ak Národná banka Slovenska dostala oznámenie o pozastavení alebo vylúčení od príslušného orgánu iného ...

(11)

Národná banka Slovenska oznámi rozhodnutie burzy podľa odsekov 1 a 2 a svoje rozhodnutie podľa odsekov ...

(12)

Odseky 1, 2, 9 až 11 sa uplatňujú, aj ak sa pozastavenie obchodovania s finančným nástrojom alebo vylúčenie ...

(13)

Za splnenie povinnosti podľa odseku 1 sa považuje, aj ak burza preradí finančný nástroj na iný trh burzy, ...

(14)

O prijatí opatrení podľa odsekov 1 až 8, 12 a 13 je burza povinná bezodkladne informovať Národnú banku ...

§ 38a - Dočasné zastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi
(1)

Burza môže dočasne zastaviť alebo obmedziť obchodovanie, ak nastane významný pohyb cien finančného nástroja ...

(2)

Burza je oprávnená vo výnimočných situáciách zrušiť, zmeniť alebo opraviť akúkoľvek transakciu. Burza ...

(3)

Burza je povinná podávať správy o parametroch na zastavenie obchodovania na regulovanom trhu a o všetkých ...

(4)

Pri dočasnom zastavení obchodovania s finančným nástrojom na regulovanom trhu, ktorý je významný z hľadiska ...

§ 39

Emitent akcií prijatých na regulovaný trh, ktorý má v prospekte uvedený údaj o tom, že s akciami bude ...

§ 40
(1)

Žiadosť o prijatie iných finančných nástrojov ako cenných papierov na obchodovanie na burze predkladá ...

(2)

Žiadosť o prijatie iných finančných nástrojov ako cenných papierov na obchodovanie na burze obsahuje ...

(3)

Ak sa žiadosť podľa odseku 1 podáva pre opcie na kúpu alebo predaj akcií, je žiadateľ povinný preukázať, ...

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na opcie na indexy finančného trhu.

(5)

Opcia na kúpu alebo predaj cenných papierov môže byť prijatá na obchodovanie na burze, len ak menovitá ...

(6)

V prípade prijatia iných finančných nástrojov na obchodovanie na burze platí § 26 primerane.

HLAVA II

§ 41 - Oznamovacia povinnosť
(1)

Ak akcionár nadobudol alebo previedol akcie emitenta, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom ...

(2)

Akcionár je povinný oznámiť emitentovi podiel na hlasovacích právach, aj ak tento podiel dosiahne, presiahne ...

(3)

Akcionárom sa na účely oznamovacích a informačných povinností rozumie akákoľvek osoba, ktorá priamo ...

a)
akcie emitenta vo vlastnom mene a na vlastný účet,
b)
akcie emitenta vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby,
c)
poukážky zastupujúce cenné papiere; v takom prípade sa majiteľ poukážky zastupujúcej cenné papiere považuje ...
(4)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na akcie nadobudnuté len na účely zúčtovania a vyrovnania v obvyklom krátkom ...

(5)

Obvyklým krátkym časom vyrovnania podľa odseku 4 sa rozumie vyrovnanie obchodu do troch obchodných dní ...

(6)

Odseky 1 a 2 sa nepoužijú na nadobudnutie alebo prevod podielu tvorcom trhu, ktorý dosahuje alebo presahuje ...

a)
má vo svojom domovskom členskom štáte povolenie na poskytovanie investičných služieb a
b)
nezasahuje do riadenia príslušného emitenta ani nevykonáva vplyv na emitenta, aby kúpil tieto akcie ...
(7)

Ustanovenie odseku 6 sa použije, len ak tvorca trhu v lehote podľa odseku 12 oznámi príslušnému orgánu ...

(8)

Ak príslušný orgán domovského členského štátu emitenta požiada tvorcu trhu podľa odsekov 6 a 7, aby ...

(9)

Ak tento zákon neustanovuje inak, oznamovacie povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na osobu ...

a)
držané treťou osobou, s ktorou táto osoba uzatvorila písomnú zmluvu, ktorá ich zaväzuje prijať trvalý ...
b)
držané treťou osobou na základe písomnej zmluvy, ktorou sa ustanovuje dočasne prevod hlasovacieho práva ...
c)
spojené s akciami poskytnuté ako zábezpeka tejto osobe za predpokladu, že táto osoba vlastní hlasovacie ...
d)
spojené s akciami, ku ktorým má táto osoba doživotné užívacie právo,
e)
ktoré drží alebo ktoré môže vykonávať podľa písmen a) až d) osoba ovládaná touto osobou,
f)
spojené s akciami uloženými u tejto osoby, ktoré môže táto osoba vykonávať podľa svojho uváženia, ak ...
g)
držané treťou osobou vo vlastnom mene na účet tejto osoby,
h)
ktoré môže táto osoba vykonávať ako splnomocnený zástupca podľa svojho uváženia, ak neboli vydané osobitné ...
(10)

Oznámenie podľa odsekov 1, 2 a 9 musí obsahovať údaje o

a)
akcionárovi, aj keď nie je oprávnený vykonávať hlasovacie práva podľa odseku 9, a o osobe oprávnenej ...
1.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
2.
meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
b)
výslednej výške podielu osôb podľa písmena a) na hlasovacích právach,
c)
štruktúre podielov ovládaných právnických osôb, prostredníctvom ktorých sú hlasovacie práva skutočne ...
d)
dátume dosiahnutia, presiahnutia alebo poklesu limitov podľa odseku 1.
(11)

Akcionár alebo osoba podľa odseku 9 je povinná oznámiť emitentovi údaje podľa odseku 1 najneskôr do ...

a)
dozvie o nadobudnutí hlasovacích práv, ich prevode alebo o možnosti ich vykonávať alebo keď sa to vzhľadom ...
b)
dozvie o skutočnosti podľa odseku 2.
(12)

Na účely odseku 11 písm. a) sa predpokladá, že akcionár alebo osoba podľa odseku 9 má vedomosť o nadobudnutí ...

(13)

Akcionár alebo osoba podľa odseku 9 je povinná podať oznámenie podľa odseku 11 bezodkladne, keď podiel ...

(14)

V prípade podľa odseku 9 písm. h), ak akcionár udelí plnú moc na jedno valné zhromaždenie alebo ak sa ...

(15)

Ak sa povinnosť podať oznámenie vzťahuje na viaceré osoby, môže sa podať jedno spoločné oznámenie. Podanie ...

(16)

Na účely odseku 11, § 42 ods. 12 a § 44 ods. 1 sa použije kalendár obchodných dní domovského členského ...

(17)

Národná banka Slovenska uverejní na svojom webovom sídle kalendár obchodných dní regulovaných trhov, ...

(18)

Povinnosť podať oznámenie podľa odseku 10 sa nevzťahuje na prípad, ak oznámenie podá materská spoločnosť ...

(19)

Odseky 1 až 6 a odsek 9 písm. c) sa nevzťahujú na akcie poskytnuté členom alebo členmi Európskeho systému ...

(20)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na hlasovacie práva obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka ...

a)
nepresahujú 5 %,
b)
spojené s akciami vedenými v obchodnej knihe sa nevykonávajú ani inak nepoužívajú na zasahovanie do ...
(21)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú ani na hlasovacie práva spojené s akciami nadobudnutými na stabilizačné účely ...

§ 42
(1)

Materská spoločnosť správcovskej spoločnosti nie je povinná navýšiť svoje podiely na hlasovacích právach ...

(2)

Ustanovenia § 41 ods. 1, 2 a 9 sa použijú, ak materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo jej ...

(3)

Materská spoločnosť obchodníka s cennými papiermi nie je povinná navýšiť svoje podiely na hlasovacích ...

a)
vykonáva riadenie portfólia na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb,
b)
môže hlasovacie práva spojené s týmito akciami vykonávať iba na základe pokynov predložených v písomnej ...
c)
vykonáva hlasovacie práva nezávisle od materskej spoločnosti.
(4)

Ustanovenia odseku 3 sa nepoužijú, ak materská spoločnosť obchodníka s cennými papiermi alebo iná dcérska ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa použijú, len ak sú splnené tieto podmienky:

a)
materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi vydávaním priamych ...
b)
správcovská spoločnosť alebo obchodník s cennými papiermi musia pri vykonávaní hlasovacích práv spojených ...
(6)

Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa použijú, len ak materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo materská ...

a)
zoznam správcovských spoločností a obchodníkov s cennými papiermi s uvedením príslušných orgánov, ktoré ...
b)
vyhlásenie, že materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi spĺňajú ...
(7)

Materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi musí na požiadanie ...

a)
organizačná štruktúra správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi a ich materskej spoločnosti ...
b)
osoby, ktoré rozhodujú, ako sa majú vykonávať hlasovacie práva, konajú nezávisle,
c)
ak je materská spoločnosť klientom svojej správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi ...
(8)

Požiadavka podľa odseku 7 písm. a) sa považuje za splnenú, ak materská spoločnosť správcovskej spoločnosti ...

(9)

Priamymi pokynmi sa rozumejú akékoľvek pokyny vydané materskou spoločnosťou správcovskej spoločnosti ...

(10)

Nepriamymi pokynmi sa rozumejú akékoľvek všeobecné alebo konkrétne pokyny vydané materskou spoločnosťou ...

(11)

Emitent je povinný zverejniť údaje podľa § 41 ods. 10 najneskôr do troch obchodných dní od doručenia ...

(12)

Ak Národná banka Slovenska zverejní údaje podľa § 41 ods. 13 najneskôr do troch obchodných dní od doručenia ...

(13)

Ustanovenia odsekov 1 až 12 sa vzťahujú aj na zahraničnú správcovskú spoločnosť so sídlom v členskom ...

§ 43
(1)

Ustanovenia § 41 ods. 1 až 9 sa vzťahujú aj na osobu, ktorá priamo alebo nepriamo drží

a)
finančné nástroje ku dňu splatnosti, z ktorých vyplýva oprávnenie alebo rozhodnutie tejto osoby na základe ...
b)
finančné nástroje, ktoré nie sú uvedené v písmene a), ale vzťahujú sa na akcie uvedené v písmene a) ...
(2)

Prevoditeľné cenné papiere, opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a akékoľvek iné ...

(3)

Oznámenie požadované podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
výslednú situáciu o hlasovacích právach, pričom percento hlasovacích práv sa vypočíta podľa celkového ...
b)
štruktúru podielov dcérskych spoločností, prostredníctvom ktorých sú hlasovacie práva skutočne držané, ...
c)
dátum dosiahnutia alebo prekročenia limitov podľa § 41 ods. 1,
d)
ak ide o finančné nástroje s obdobím vykonania, označenie dátumu alebo časového obdobia, kedy sa akcie ...
e)
dátum splatnosti alebo zániku finančného nástroja,
f)
totožnosť držiteľa, a to
1.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
2.
meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
g)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo dotknutého emitenta.
(4)

Oznámenie podľa odseku 3 sa poskytne emitentovi príslušnej akcie v lehote podľa § 41 ods. 13 a príslušnému ...

(5)

Ak sa finančný nástroj vzťahuje na viac ako na jednu podkladovú akciu, oznámenie podľa odseku 3 sa musí ...

(6)

Oznámenie podľa § 41 ods. 2 zahŕňa členenie podľa druhu finančných nástrojov v držbe podľa odseku 1 ...

(7)

Oznámenie podľa odsekov 1 a 3 musí obsahovať počet hlasovacích práv v členení na počet hlasovacích práv ...

(8)

Počet hlasovacích práv sa vypočíta so zreteľom na celkovú menovitú hodnotu akcií, ktoré sú podkladom ...

(9)

Ustanovenia § 41 ods. 4, 6, 18 a 20, § 42 ods. 1 a 3 sa na oznamovacie povinnosti podľa odsekov 1 až ...

§ 44
(1)

Ak emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu nadobudne alebo prevedie vlastné akcie ...

(2)

Na účely výpočtu podielu podľa § 41 ods. 1 je emitent povinný zverejniť minimálne celkový počet hlasovacích ...

§ 45
(1)

Emitent je povinný predložiť regulované informácie Národnej banke Slovenska súčasne s ich zverejnením. ...

(2)

Regulovanými informáciami sa rozumejú všetky informácie, ktoré emitent musí zverejniť podľa tohto zákona ...

(3)

Akcionár a osoba podľa § 41 ods. 9 sú povinní oznámiť informácie podľa § 41 až 43 emitentovi a zároveň ...

(4)

Ak si emitent zvolí domovský členský štát emitenta podľa § 3 ods. 3 písm. p), je povinný zverejniť túto ...

§ 46
(1)

Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu len v domovskom členskom štáte emitenta, ...

(2)

Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu domovského členského štátu emitenta ...

a)
v jazyku uznanom príslušným orgánom tohto domovského členského štátu emitenta a
b)
v jazyku uznanom príslušnými orgánmi týchto hostiteľských členských štátov emitentov alebo v jazyku ...
(3)

Ak nie sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v domovskom členskom štáte emitenta, ...

(4)

Ak je Slovenská republika domovským členským štátom emitenta, regulované informácie sa podľa voľby emitenta ...

(5)

Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu bez súhlasu emitenta, nevzťahujú sa ...

(6)

Akcionár a osoba podľa § 41 ods. 9 môžu poskytovať informácie emitentovi v jazyku bežne používanom v ...

(7)

Ak sú cenné papiere, ktorých menovitá hodnota na jeden cenný papier je najmenej 100 000 eur, alebo dlhové ...

(8)

Ustanovenie odseku 7 sa vzťahuje aj na dlhové cenné papiere, ktorých menovitá hodnota na jeden cenný ...

§ 47
(1)

Emitent je povinný zverejniť vo všetkých členských štátoch, v ktorých sú jeho cenné papiere prijaté ...

(2)

Emitent je povinný poskytovať regulované informácie investorom bezodplatne.

(3)

Šírenie regulovaných informácií sa vykoná v súlade s minimálnymi požiadavkami podľa odsekov 4 až 8.

(4)

Emitent je povinný zverejniť regulované informácie prostredníctvom prostriedkov na šírenie regulovaných ...

a)
webové sídlo emitenta,
b)
denná tlač s celoštátnou pôsobnosťou a s dostatočným rozšírením vo všetkých členských štátoch, v ktorých ...
c)
všeobecne uznávaný informačný systém uverejňujúci oficiálne trhové ceny cenných papierov a nástrojov ...
d)
iným vhodným spôsobom zabezpečujúcim včasný a nediskriminačný prístup k regulovaným informáciám.
(5)

Regulované informácie emitent zverejní spôsobom podľa odseku 4 písm. a) a zároveň aj jedným zo spôsobov ...

(6)

Regulované informácie musia byť šírené spôsobom, ktorý zaručí ich najširší možný prístup verejnosti ...

(7)

Emitent je povinný oznámiť regulované informácie prostriedkom na šírenie regulovaných informácií spôsobom, ...

(8)

Emitent je povinný pri oznamovaní regulovaných informácií prostriedkom na šírenie regulovaných informácií ...

a)
meno a priezvisko osoby, ktorá oznámila regulovanú informáciu prostriedkom na šírenie regulovaných informácií, ...
b)
údaje o potvrdení bezpečnosti prijatia regulovaných informácií,
c)
čas a dátum, kedy boli regulované informácie oznámené prostriedkom na šírenie regulovaných informácií, ...
d)
identifikáciu prostriedku na šírenie regulovaných informácií, ktorému boli informácie podané,
e)
podrobnosti o akomkoľvek embargu udelenom emitentom na regulované informácie, ak bolo vydané.
(9)

Emitent oznámi regulované informácie prostredníctvom prostriedkov na šírenie regulovaných informácií ...

§ 48 - Centrálna evidencia regulovaných informácií
(1)

Národná banka Slovenska vedie centrálnu evidenciu regulovaných informácií. Centrálna evidencia regulovaných ...

a)
spĺňať minimálne požiadavky bezpečnosti a spoľahlivosti zdroja informácií,
b)
obsahovať časový záznam o zaevidovaní regulovanej informácie,
c)
mať jednoduchú prístupnosť zo strany konečných užívateľov,
d)
vyhovovať postupu poskytovania informácií podľa § 45 ods. 1 a
e)
byť konštruovaná tak, aby sa mohla prepojiť s centrálnymi evidenciami regulovaných informácií iných ...
(2)

Národná banka Slovenska môže prevádzkovaním centrálnej evidencie regulovaných informácií poveriť inú ...

(3)

Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu len v Slovenskej republike a nie sú ...

(4)

Národná banka Slovenska sprístupní centrálnu evidenciu regulovaných informácií na účely európskeho elektronického ...

§ 49
(1)

Národná banka Slovenska môže oslobodiť emitenta so sídlom v nečlenskom štáte od povinností podľa § 34, ...

(2)

Informácie, na ktoré sa vzťahujú požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu, sa poskytujú ...

(3)

Národná banka Slovenska zabezpečí, aby sa informácie zverejnené v nečlenskom štáte, ktoré by mohli byť ...

(4)

Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o ...

§ 50
(1)

Ustanovenia § 34 až 49, ktoré sa vzťahujú na emitenta, sa vzťahujú aj na osobu, ktorá požiadala o prijatie ...

(2)

Ustanovenia § 34 až 49 sa nevzťahujú na emitentov, ktorých cenné papiere nie sú prijaté na obchodovanie ...

§ 51 - Mnohostranný obchodný systém a organizovaný obchodný systém
(1)

Mnohostranný obchodný systém je mnohostranný systém organizovaný obchodníkom s cennými papiermi alebo ...

(2)

Organizovaný obchodný systém je mnohostranný systém, ktorý nie je regulovaným trhom ani mnohostranným ...

(3)

Na mnohostrannom obchodnom systéme a na organizovanom obchodnom systéme je možné obchodovať len s finančnými ...

(4)

Žiadosť o zaradenie finančného nástroja do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného ...

(5)

Zo zaradenia finančného nástroja, ktorý je prijatý k obchodovaniu na regulovanom trhu, do zoznamu mnohostranného ...

(6)

Na zaradenie finančného nástroja do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného ...

(7)

Finančný nástroj môže byť zaradený do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného ...

(8)

Na mnohostrannom obchodnom systéme môže obchodovať každá osoba, ktorú zaregistroval jeho organizátor ...

(9)

Informačné povinnosti podľa tohto zákona súvisiace s prijatím finančných nástrojov na obchodovanie na ...

§ 52 - Pravidlá mnohostranného obchodného systému a pravidlá organizovaného obchodného systému
(1)

Pravidlá mnohostranného obchodného systému a pravidlá organizovaného obchodného systému upravujú

a)
postup pri organizovaní dopytu a ponuky finančných nástrojov na mnohostrannom obchodnom systéme a na ...
b)
podrobnosti o podmienkach zaradenia finančných nástrojov do zoznamu mnohostranného obchodného systému ...
c)
podmienky a pravidlá obchodovania s týmito finančnými nástrojmi primerane podľa § 18 ods. 1 písm. a) ...
(2)

Ak mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém organizuje burza, pravidlá mnohostranného ...

(3)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný ...

a)
mať zavedené opatrenia na riadne riadenie technických činností systému vrátane určenia účinných núdzových ...
b)
zabezpečiť alebo sa ubezpečiť, že existuje prístup k dostatočným verejne dostupným informáciám umožňujúcim ...
c)
prijať, zverejniť, zaviesť a udržiavať prehľadné a nediskriminačné pravidlá založené na objektívnych ...
d)
mať zavedené opatrenia na jednoznačnú identifikáciu a zvládanie potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ...
e)
dodržiavať povinnosti podľa § 13 ods. 6, § 14 ods. 5 až 14, § 38a ods. 1 až 4 a § 25 ods. 6 a 7 a na ...
f)
zrozumiteľne informovať svojich členov alebo účastníkov o ich individuálnej zodpovednosti za vyrovnanie ...
g)
zaviesť potrebné opatrenia na uľahčenie účinného vyrovnania transakcií uzavretých v rámci systémov mnohostranného ...
h)
disponovať minimálne tromi reálne aktívnymi členmi alebo používateľmi, aby mal každý z nich možnosť ...
(4)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný ...

(5)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný ...

(6)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný ...

(7)

Národná banka Slovenska oznamuje Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) ...

(8)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný ...

§ 53 - Osobitné požiadavky na mnohostranný obchodný systém
(1)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém sú okrem splnenia ...

(2)

Pravidlá uvedené v § 52 ods. 3 písm. c), ktoré upravujú prístup do mnohostranného obchodného systému ...

(3)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém sú povinní mať

a)
primerané vybavenie na zvládnutie rizík, ktorým sú vystavení, zaviesť príslušné opatrenia a systémy ...
b)
efektívne opatrenia na uľahčenie účinnej a včasnej finalizácie transakcií vykonaných prostredníctvom ...
c)
v čase udelenia povolenia na organizovanie mnohostranného obchodného systému a po celý čas vykonávania ...
(4)

Ustanovenia o poskytovaní informácií klientom, posudzovaní vhodnosti a primeranosti klientov, povinnosti ...

(5)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém nemôžu vykonávať pokyny ...

§ 54 - Osobitné požiadavky na organizovaný obchodný systém
(1)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém sú povinní zaviesť mechanizmy, ...

(2)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém sa môžu zapojiť do obchodovania ...

(3)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém nie sú oprávnení využívať ...

(4)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém sú povinní prijať opatrenia, ...

(5)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém sa môžu zapojiť do obchodovania ...

(6)

Zakazuje sa organizovanie organizovaného obchodného systému a systematického internalizátora v rámci ...

(7)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém môžu angažovať iného ...

(8)

Na účely tohto paragrafu sa obchodník s cennými papiermi nepovažuje za obchodníka s cennými papiermi ...

(9)

Vykonávanie pokynov na organizovanom obchodnom systéme sa musí uskutočňovať na základe voľnej úvahy.

(10)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém uplatnia voľnú úvahu ...

a)
pri rozhodovaní o zadaní alebo zrušení pokynu v rámci organizovaného obchodného systému, ktorý organizujú, ...
b)
pri rozhodovaní o nespárovaní konkrétneho pokynu klienta s inými pokynmi, ktoré sa nachádzajú v systémoch ...
(11)

Pri systéme, v ktorom sa križujú pokyny klientov, môže obchodník s cennými papiermi alebo burza organizujúci ...

(12)

Povinnosťami uvedenými v odsekoch 10 a 11 nie sú dotknuté ustanovenia § 51 a 52 a ustanovenia osobitného ...

(13)

Národná banka Slovenska môže vtedy, ak burza alebo obchodník s cennými papiermi žiada o udelenie povolenia ...

(14)

Na transakcie uzatvorené na organizovanom obchodnom systéme sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.64) ...

§ 55 - Pozastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi a vylúčenie finančných nástrojov z obchodovania na ...
(1)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný ...

(2)

Ak burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný ...

(3)

Národná banka Slovenska uloží, aby regulované trhy, iné mnohostranné obchodné systémy, iné organizované ...

(4)

Národná banka Slovenska rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska dostala oznámenie podľa odseku 4 od príslušného orgánu iného členského štátu, ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska dostala oznámenie podľa odseku 4 od príslušného orgánu iného členského štátu, ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa uplatnia, aj ak sa zrušilo pozastavenie obchodovania s finančným nástrojom ...

(8)

Oznámenie podľa odsekov 4 až 6 sa uplatňuje, aj ak rozhodnutie o pozastavení obchodovania s finančným ...

§ 56 - Rastové trhy pre malé a stredné podniky
(1)

Pre organizovanie mnohostranného obchodného systému ako rastového trhu pre malé a stredné podniky (ďalej ...

(2)

Národná banka Slovenska zaregistruje mnohostranný obchodný systém ako rastový trh podľa odseku 1 na ...

(3)

Rastový trh musí mať zavedené účinné pravidlá, systémy a postupy, ktoré zaručujú súlad s týmito požiadavkami: ...

a)
najmenej 50 % emitentov, ktorých finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie na mnohostrannom obchodnom ...
b)
sú určené primerané kritériá na prvotné a priebežné prijatie finančných nástrojov emitentov na obchodovanie ...
c)
pri prvotnom prijatí finančných nástrojov na obchodovanie na trhu sa zverejní dostatok informácií, aby ...
d)
je na ňom zavedené primerané priebežné podávanie pravidelných finančných správ emitentom alebo v mene ...
e)
emitenti66b) na trhu, osoby vykonávajúce riadiace činnosti66c) a osoby, ktoré sú s nimi úzko prepojené,66d) ...
f)
regulované informácie o emitentoch na tomto trhu sú uchovávané a verejne šírené,
g)
na tomto trhu sa zaviedli účinné systémy a kontroly zamerané na prevenciu a odhaľovanie zneužitia trhu ...
(4)

Národná banka Slovenska žiadosť o registráciu podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nespĺňa niektorú ...

(5)

Požiadavkami ustanovenými v odseku 3 pre rastový trh nie sú dotknuté iné povinnosti podľa tohto zákona ...

(6)

Národná banka Slovenska zruší registráciu mnohostranného obchodného systému ako rastového trhu, ak

a)
burza organizujúca rastový trh o to požiada,
b)
burza organizujúca rastový trh prestala spĺňať požiadavky uvedené v odseku 3 alebo v osobitnom predpise.66e) ...
(7)

Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere ...

(8)

S finančným nástrojom emitenta, ktorý je prijatý na obchodovanie na jednom rastovom trhu, sa môže obchodovať ...

§ 57
(1)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný ...

(2)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém a organizovaný obchodný ...

(3)

Burza alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte organizujúci mnohostranný ...

(4)

Národná banka Slovenska po doručení oznámenia od príslušného orgánu domovského členského štátu mnohostranného ...

§ 57a - Obmedzenia pozícií v komoditných derivátoch
(1)

Národná banka Slovenska je povinná zaviesť a uplatňovať obmedzenia na veľkosť čistej pozície, ktorú ...

a)
predchádzať zneužitiu trhu,
b)
podporovať riadnu tvorbu cien a podmienky vyrovnania vrátane predchádzania pozíciám narúšajúcim trh ...
(2)

Obmedzenia pozícií sa neuplatňujú na pozície držané nefinančným subjektom alebo v jeho mene, ktoré sú ...

(3)

Obmedzeniami pozícií sa určia jednoznačné kvantitatívne prahové hodnoty pre maximálnu veľkosť pozície ...

(4)

Národná banka Slovenska určí obmedzenia podľa odseku 1 pre každú zmluvu na komoditný derivát obchodovaný ...

(5)

Národná banka Slovenska preskúma obmedzenia pozícií vždy, ak dôjde k významnej zmene doručiteľnej ponuky ...

(6)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) ...

(7)

Ak sa s rovnakým komoditným derivátom obchoduje vo významných objemoch na obchodných miestach vo viac ...

(8)

Ak sa s rovnakým komoditným derivátom obchoduje vo významných objemoch na obchodných miestach vo viac ...

(9)

Národná banka Slovenska uzavrie dohody o spolupráci vrátane vzájomnej výmeny príslušných údajov s cieľom ...

(10)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci obchodné miesto, na ktorom sa obchoduje s komoditnými ...

a)
monitorovať čisté otvorené pozície osôb,
b)
mať prístup k informáciám, vrátane všetkých príslušných dokumentov, od osôb o veľkosti a účele pozície ...
c)
požadovať, aby osoba uzavrela alebo znížila pozíciu, a to dočasne alebo trvalo podľa toho, ako si to ...
d)
požadovať, aby osoba dočasne dodala likviditu trhu späť pri dohodnutej cene a objeme s výslovným zámerom ...
(11)

Obmedzenia pozícií a mechanizmy kontroly nad riadením pozícií musia byť prehľadné a nediskriminačné, ...

(12)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci obchodné miesto informuje Národnú banku Slovenska ...

(13)

Národná banka Slovenska oznámi informácie podľa odseku 11, ako aj podrobnosti o obmedzeniach pozícií, ...

(14)

Národná banka Slovenska neuloží obmedzenia, ktoré sú prísnejšie ako obmedzenia prijaté podľa odseku ...

(15)

Ak Národná banka Slovenska rozhodne o uložení prísnejších obmedzení pozícií, oznámi túto skutočnosť ...

(16)

Ak Národná banka Slovenska uloží prísnejšie obmedzenia pozícií podľa odseku 15, ktoré sú v rozpore so ...

§ 57b - Podávanie správ o pozíciách podľa kategórií držiteľov pozícií
(1)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci obchodné miesto, na ktorom sa obchoduje s komoditnými ...

a)
zverejňovať týždenné správy obsahujúce kumulované pozície držané rôznymi kategóriami osôb v rôznych ...
1.
počet dlhých pozícií a krátkych pozícií podľa kategórie osôb,
2.
akékoľvek zmeny od predchádzajúcej týždennej správy,
3.
percentuálny podiel celkových čistých otvorených pozícií za každú kategóriu a
4.
počet osôb v každej kategórii,
b)
poskytovať na požiadanie Národnej banke Slovenska úplný zoznam pozícií držaných všetkými osobami vrátane ...
(2)

Povinnosť uvedená v odseku 1 písm. a) sa uplatňuje, len ak počet osôb a ich otvorené pozície presahujú ...

(3)

Obchodník s cennými papiermi obchodujúci s komoditnými derivátmi alebo s emisnými kvótami alebo s ich ...

a)
Národnej banke Slovenska, ak je orgánom dohľadu nad obchodným miestom, na ktorom sa s komoditnými derivátmi ...
b)
inému príslušnému orgánu dohľadu alebo inému príslušnému centrálnemu orgánu dohľadu.
(4)

Členovia alebo účastníci regulovaných trhov a členovia alebo účastníci mnohostranných obchodných systémov ...

(5)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci obchodné miesto zaradia osoby podľa odseku 1 písm. ...

a)
obchodníci s cennými papiermi alebo banky,
b)
fondy kolektívneho investovania,
c)
iné finančné inštitúcie vrátane poisťovní, zaisťovní, dôchodkových správcovských spoločností, doplnkových ...
d)
podnikatelia,
e)
prevádzkovatelia, ktorí sú povinní dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu,68b) pri emisných kvótach ...
(6)

V správach uvedených v odseku 1 písm. a) a v zozname uvedenom v odseku 3 sa rozlišuje medzi

a)
pozíciami identifikovanými ako pozície, ktoré objektívne merateľným spôsobom znižujú riziká priamo spojené ...
b)
ostatnými pozíciami.
(7)

Ak otvárajú pozície v komoditných derivátoch osoby podľa osobitného predpisu,69) ako aj poisťovne, zaisťovne, ...

§ 57c - Synchronizácia obchodných hodín

Všetky obchodné miesta a ich členovia alebo účastníci sú povinní synchronizovať obchodné hodiny, ktoré ...

PIATA ČASŤ

DOHĽAD

§ 58 - Predmet dohľadu
(1)

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa tohto zákona a osobitného zákona12) nad burzou a iným ...

(2)

Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je

a)
dodržiavanie ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, burzových pravidiel ...
b)
dodržiavanie podmienok ustanovených v povolení,
c)
dodržiavanie právne záväzných aktov Európskej únie.
(3)

Predmetom dohľadu nie je dodržiavanie ustanovení burzových pravidiel upravujúcich vzťahy medzi burzou ...

(4)

Vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami podliehajúcimi dohľadu podľa odseku 1 a postup Národnej ...

(5)

Osoby podliehajúce dohľadu sú povinné v Národnou bankou Slovenska určenej lehote odovzdať Národnej banke ...

(6)

Burza je povinná umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní valného zhromaždenia burzy, ...

§ 58a
(1)

Na uľahčenie prístupu verejnosti k informáciám zverejňovaným podľa tohto zákona a osobitného zákona3) ...

(2)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“) a Európsky orgán dohľadu (Európsky ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že sa emitent alebo držiteľ akcií alebo iných finančných nástrojov, ...

(4)

Ak aj napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom domovského členského štátu emitenta alebo ak sa ...

(5)

Ak žiadosť Národnej banky Slovenska o spoluprácu podľa odseku 1 druhej vety príslušný orgán členského ...

§ 59 - Oprávnenia Národnej banky Slovenska
(1)

Národná banka Slovenska je oprávnená

a)
kontrolovať burzový obchod,
b)
informovať predstavenstvo burzy o zistených porušeniach burzových pravidiel,
c)
zúčastňovať sa prostredníctvom svojho zástupcu na zasadnutí predstavenstva s právom pozastaviť výkon ...
d)
vyžadovať od burzy a od ďalších osôb podliehajúcich dohľadu podľa tohto zákona údaje, doklady a informácie ...
e)
požadovať od účastníkov burzového obchodu poskytnutie informácií o ich klientoch a o osobách, ktoré ...
(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona alebo osobitného zákona3) ...

§ 59a
(1)

Ak má Národná banka Slovenska odôvodnené podozrenie, že regulovaný trh alebo mnohostranný obchodný systém ...

(2)

Ak napriek opatreniam, ktoré prijme príslušný orgán domovského členského štátu, alebo ak sa preukáže, ...

(3)

Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu upozorní Národnú banku Slovenska, že regulovaný trh, ...

(4)

Ak regulovaný trh alebo mnohostranný obchodný systém vykonávajúci činnosť na území hostiteľského členského ...

Sankcie

§ 60
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti osoby uvedenej v § 58 ods. 1 spočívajúce v nedodržiavaní ...

a)
uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,
b)
zrušiť burzový obchod,
c)
uložiť burze alebo emitentovi uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ...
d)
uložiť burze skončiť nepovolenú činnosť,
e)
uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe až do 10 000 000 eur alebo do 10 % celkového ročného ...
f)
obmedziť jej činnosť alebo pozastaviť najdlhšie na jeden rok povolenie,
g)
odobrať povolenie,
h)
vydať vyhlásenie uvádzajúce zodpovednú osobu a povahu zistených nedostatkov,
i)
uložiť pokutu fyzickej osobe do 2 000 000 eur alebo do výšky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, ...
(2)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistila, že osoba vykonáva bez povolenia činnosť, na ktorú ...

(3)

Národná banka Slovenska môže uložiť členovi predstavenstva, generálnemu riaditeľovi, členovi dozornej ...

(4)

Národná banka Slovenska môže držiteľom pozícií uložiť sankcie podľa odseku 1 za porušenia obmedzenia ...

a)
pozície, ktoré držia osoby nachádzajúce sa alebo pôsobiace na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí, ...
b)
pozície, ktoré držia osoby nachádzajúce sa alebo pôsobiace na území Slovenskej republiky, prekračujú ...
(5)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistí, že burza porušila povinnosť podľa § 38 ods. 1, ...

(6)

Sankcie podľa odsekov 1 až 4 možno ukladať súbežne a opakovane. Ak do jedného roka od právoplatnosti ...

(7)

Uložením sankcií podľa predchádzajúcich odsekov nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.70) ...

(8)

Národná banka Slovenska zohľadňuje pri určovaní druhu a výšky sankcií všetky okolnosti, a to najmä

a)
závažnosť a trvanie porušenia,
b)
mieru zodpovednosti osoby,
c)
finančnú silu zodpovednej osoby podľa celkového ročného obratu zodpovednej právnickej osoby alebo ročného ...
d)
výšku ziskov, ktoré zodpovedná osoba dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila, ak je možné ich určiť,
e)
straty tretích strán spôsobené porušením, ak je možné ich určiť,
f)
úroveň spolupráce zodpovednej osoby s Národnou bankou Slovenska,
g)
predchádzajúce porušenia, ktorých sa dopustila zodpovedná osoba.
(9)

Informácie o opatreniach na nápravu a pokutách podľa odsekov 1 až 5 Národná banka Slovenska zverejňuje ...

(10)

Národná banka Slovenska podľa odseku 9 zverejňuje najmä informácie o druhu uloženého opatrenia na nápravu ...

(11)

Národná banka Slovenska je oprávnená odložiť zverejnenie informácie podľa odseku 9 alebo ju zverejniť ...

a)
ide o fyzickú osobu a zverejnenie osobných údajov je neprimerané, a to po predchádzajúcom posúdení primeranosti ...
b)
existuje odôvodnené riziko ohrozenia stability finančných trhov alebo prebiehajúceho vyšetrovania, a ...
c)
existuje odôvodnené riziko spôsobenia neprimeranej škody právnickej osobe alebo fyzickej osobe.
(12)

Ak po predchádzajúcom posúdení primeranosti a odôvodnenosti rizík podľa odseku 11 Národná banka Slovenska ...

(13)

Ak bol proti rozhodnutiu zverejnenému podľa odseku 9 podaný opravný prostriedok, Národná banka Slovenska ...

(14)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) informáciu ...

§ 61
(1)

Sankcie možno uložiť do troch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich ...

(2)

Pri odobratí povolenia a pri ukladaní opatrení na nápravu a pokút môže Národná banka Slovenska zohľadniť ...

(3)

Pokuta je splatná do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(4)

Výnosy z pokút podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 62 - Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)

Osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 6 ods. 1 písm. a), ktorá získala predchádzajúci ...

(2)

Burza je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska na výpise podľa odseku 3 písomne označí osobu, u ktorej tiež zistila dôvod ...

(4)

Predbežné opatrenie71) vo veci pozastavenia výkonu práv podľa odseku 1 doručí Národná banka Slovenska ...

(5)

Burza nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej Národnou bankou Slovenska ...

(6)

Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva podľa odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv nepovažujú ...

(7)

Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv podľa odseku 1, Národná banka Slovenska ich pozastavenie ...

(8)

Národná banka Slovenska môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia ...

§ 63
(1)

Národná banka Slovenska je oprávnená pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúčiť finančný ...

(2)

Rozhodnutie podľa odseku 1 možno vydať iba v osobitne odôvodnených prípadoch a ak je to v záujme ochrany ...

(3)

Rozhodnutie o pozastavení obchodovania s cennými papiermi podľa odseku 1 musí obsahovať určenie doby ...

(4)

Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť burze alebo obchodníkovi s cennými papiermi organizujúcim ...

(5)

Rozhodnutia podľa odseku 1 je Národná banka Slovenska povinná bezodkladne zverejniť a informovať o ich ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska dostane od príslušného orgánu členského štátu oznámenie, že tento orgán pozastavil ...

§ 63a

Emitent cenných papierov prijatých na trh burzy je povinný predložiť Národnej banke Slovenska všetky ...

§ 64 - Odobratie povolenia
(1)

Národná banka Slovenska odoberie povolenie, ak

a)
burza získala povolenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o udelenie povolenia,
b)
základné imanie burzy klesne pod výšku podľa § 2 ods. 9,
c)
to odôvodňujú závažné zmeny v skutočnostiach podľa § 4 ods. 3 písm. f), ktoré by mohli zásadným spôsobom ...
d)
na majetok burzy bol vyhlásený konkurz alebo bolo povolené vyrovnanie, alebo bol zamietnutý návrh na ...
e)
burza nepodala návrh na zápis do obchodného registra podľa § 5 ods. 3,
f)
burza do dvanástich mesiacov od právoplatnosti povolenia nezačala vykonávať činnosti uvedené v povolení ...
(2)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie pri vzniku závažných nedostatkov v činnosti burzy, pri ...

(3)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 64a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 65
(1)

Na rozhodovanie burzy o žiadosti o kótovanie, o pozastavení obchodovania s cenným papierom na trhu kótovaných ...

(2)

Proti rozhodnutiu burzy podľa odseku 1 nemožno podať opravný prostriedok.

(3)

Na konanie pred Národnou bankou Slovenska podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný zákon,12) ak tento ...

(4)

Ak tento zákon požaduje uvedenie identifikačného čísla alebo rodného čísla, tieto čísla sa neuvádzajú ...

§ 65a

Na rozhodovanie burzy podľa tohto zákona okrem § 65 ods. 1 a 2 sa použijú ustanovenia tohto zákona a ...

§ 66

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto ...

§ 67
(1)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších ...

(2)

Na lehoty, ktoré v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia ...

§ 68
(1)

Povolenie na vznik burzy vydané podľa doterajších predpisov, ktoré je platné ku dňu nadobudnutia účinnosti ...

(2)

Burza, ktorá vykonávala ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona činnosť podľa doterajších predpisov, ...

(3)

Burza je povinná zosúladiť svoje stanovy s ustanoveniami tohto zákona a do 31. januára 2003 predložiť ...

(4)

Cenné papiere, ktoré boli k 31. augustu 2002 prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy podľa ...

(5)

Emitenti cenných papierov podľa odseku 4 sú povinní prispôsobiť sa ustanoveniam tohto zákona do 90 dní ...

(6)

Emitent akcií vylúčených z trhu burzy podľa odseku 5 je povinný vyhlásiť povinnú ponuku33) na kúpu všetkých ...

(7)

Členovia burzy sú povinní prispôsobiť sa ustanoveniam tohto zákona do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti ...

(8)

Do dňa nadobudnutia účinnosti zmeny a doplnenia burzových pravidiel podľa odseku 3 sa na prijatie cenných ...

(9)

Do dňa právoplatnosti prvého rozhodnutia o udelení povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára ...

(10)

Ak sa osoba, ktorá bola k 31. augustu 2002 akcionárom burzy, nestane osobou oprávnenou byť akcionárom ...

(11)

Ak doterajšie predpisy neustanovovali ako podmienku na vykonanie právnych úkonov predchádzajúci súhlas ...

(12)

Fyzickú osobu, ktorá k 31. augustu 2002 bola členom predstavenstva, dozornej rady alebo generálnym riaditeľom ...

§ 68a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)

Povolenia, schválenia a predchádzajúce súhlasy vydané Úradom pre finančný trh pred 1. januárom 2006, ...

(2)

Vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli pred 1. januárom 2006 vydané na vykonanie ...

§ 68b

Na kótovacie prospekty schválené podľa doterajších predpisov a prospekty, ktoré boli predložené na schválenie ...

§ 68c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2007
(1)

Zmena už vydaných povolení sa nevyžaduje; tým nie je dotknutá povinnosť požiadať o zmenu povolenia, ...

(2)

Emitent so sídlom v nečlenskom štáte nie je povinný vypracovať svoju účtovnú závierku v súlade s § 34 ...

(3)

Akcionár je povinný oznámiť emitentovi najneskôr do 1. augusta 2007 výšku podielu na hlasovacích právach ...

(4)

Emitent zverejní do 1. septembra 2007 informácie obsiahnuté v oznámeniach podľa odseku 2 bez ohľadu ...

(5)

Ak akcionár burzy prestane spĺňať podmienky podľa § 2 ods. 11, nie je oprávnený vykonávať hlasovacie ...

§ 68d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2007
(1)

Osoby sú povinné najneskôr do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona zosúladiť svoju činnosť s ...

(2)

Ustanovenia § 35 sa nevzťahujú na emitentov vzniknutých k 1. augustu 2005, ktorí na regulovanom trhu ...

§ 68e - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009

Konania o predchádzajúcich súhlasoch podľa § 6 ods. 1 písm. a), ktoré sa začali a právoplatne neskončili ...

§ 68f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 31. ...

§ 68g - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Na emitenta, ktorý si zvolil domovský členský štát podľa § 3 ods. 3 písm. p) a uvedenú skutočnosť oznámil ...

§ 68h - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 68i - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. novembra 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného ...

§ 68j - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 3. januára 2018
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 3. januára 2018 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 3. januárom 2018 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného ...

(3)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 3. januárom 2018 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a ...

§ 69

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 566/2001 Z. z.,

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 69/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

§ 70

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 s výnimkou ustanovení § 2 ods. 14, § 18 ods. 5 druhej ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 429/2002 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z 22. októbra 2013, ktorou sa mení smernica Európskeho ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad ...

Poznámky

 • 1)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1a)  § 99 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších ...
 • 3)  Zákon č. 566/2001 Z. z.
 • 4)  Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 6)  § 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 7)  § 159 Obchodného zákonníka.
 • 8)  § 476 až 488 Obchodného zákonníka.
 • 9)  § 99 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 10)  § 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 11a)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 11b)  § 4b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.
 • 11c)  Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových ...
 • 12)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 13)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 13a)  § 71 až 71n zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13b)  § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 14)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 16)  § 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z.§ 48 ods. 6 zákona č. 95/2002 ...
 • 16a)  § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 16aa)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/571 z 2. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu ...
 • 16aaa)  § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 16ab)  § 79i ods. 2 písm. g) a ods. 5 písm. g) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z. Čl. ...
 • 16b)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...
 • 17)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 17a)  § 131a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
 • 18)  § 22 až 25 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 19)  § 7 ods. 10 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 20)  § 47 ods. 2 zákona č. 96/2002 Z. z.
 • 20a)  Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z., nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla ...
 • 22)  § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 22a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22aa)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/588 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu ...
 • 24)  Trestný poriadok.
 • 24a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 747/2004 ...
 • 25)  § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom ...
 • 26)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných ...
 • 27)  Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. v znení zákona č. 409/2000 Z. z., ...
 • 29)  § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 30)  § 131 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 31)  Napríklad § 134 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 32)  § 114 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 33)  § 118g zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 54, 65 a 66 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 35)  § 74 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 35a)  § 132a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
 • 35aa)  § 73b až 73m a § 73o až 73v zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 35b)  Čl. 4 a 9 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
 • 35c)  Čl. 3 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
 • 36)  § 99 ods. 3 písm. h) a § 103 ods. 2 písm. k) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 36a)  Čl. 14 až 54 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
 • 37)  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 12 zákona č. 244/2002 Z. z. v znení zákona č. 521/2005 Z. z.
 • 39)  Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v ...
 • 39a)  § 7 ods. 30 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.
 • 40)  § 2 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 ...
 • 41)  Čl. 1 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý ...
 • 42)  Čl. 20 nariadenia (EÚ) 2017/1129.
 • 44)  § 69 Obchodného zákonníka.
 • 45)  § 155 ods. 5 Obchodného zákonníka.
 • 46)  § 66a Obchodného zákonníka.
 • 47)  § 107 ods. 9 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 48)  § 7 ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 51)  § 156 ods. 8 Obchodného zákonníka.
 • 52)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 53)  § 160 Obchodného zákonníka.
 • 53a)  § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
 • 53b)  § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
 • 53c)  § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
 • 53d)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002. Nariadenie Európskej komisie (ES) č. 1725/2003 ...
 • 53da)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...
 • 53e)  § 20a a 20b zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 130/2015 Z. z.
 • 53f)  § 176b ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 55)  Napríklad § 99 ods. 4 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 56)  § 28 ods. 3 písm. e) a f) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 56a)  § 5 ods. 1 písm. d) až j) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 57)  § 119 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 57a)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/569 z 24. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu ...
 • 58)  Čl. 7 a 17 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
 • 58a)  § 5 ods. 1 písm. a), d) až j) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 58aa)  § 39 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 23/2014, ...
 • 58ab)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2273/2003 z 22. decembra 2003, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu ...
 • 58b)  Nariadenie (EÚ) č. 596/2014.
 • 59)  § 184 ods. 3 a 4, § 184a ods. 1 a 2 a § 190f ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 60)  § 71, § 71a, § 71g, § 71l ods. 4 a § 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 60a)  § 71m, § 71n, § 71p, § 73b, § 73c, § 73d, § 73f, § 73g, § 73h, § 73o až 73t zákona č. 566/2001 Z. z. ...
 • 61)  § 73b až 73m, § 73o, § 73p, § 73s až § 73t zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 62)  Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
 • 63)  § 73o zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 64)  § 71l, § 71m, § 71p, § 73b až 73d, § 73f až 73h, § 73m, § 73o, § 73p a 73s zákona č. 566/2001 Z. z. ...
 • 65)  Delegované nariadenie (EÚ) 2017/569.
 • 66)  Čl. 78 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...
 • 66a)  Čl. 77 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
 • 66aa)  Nariadenie (EÚ) 2017/1129.
 • 66b)  Čl. 3 ods. 1 bod 21 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
 • 66c)  Čl. 3 ods. 1 bod 25 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
 • 66d)  Čl. 3 ods. 1 bod 26 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
 • 66e)  Čl. 79 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
 • 67)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/591 z 1. decembra 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...
 • 68)  Čl. 83 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
 • 68a)  Čl. 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 ...
 • 68b)  Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 69)  § 54 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 69a)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/574 zo 7. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu ...
 • 70)  Napríklad Zákonník práce, Trestný zákon.
 • 70a)  § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 70aa)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 70ab)  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 71)  § 25 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 71a)  Nariadenie (EÚ) č. 600/2014.
Načítavam znenie...
MENU
Hore