Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 01.06.2024

Platnosť od: 01.08.2002
Účinnosť od: 01.06.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST33JUDDS33EUPP6ČL0

Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 01.06.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 429/2002 s účinnosťou od 01.06.2024 na základe 105/2024 a 107/2024

Legislatívny proces k zákonu 105/2024
Legislatívny proces k zákonu 107/2024

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o burze cenných papierov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Tento zákon upravuje podmienky vzniku, postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov (ďalej len „burza"), obchodovanie s finančnými nástrojmi1) na regulovanom trhu burzy, na mnohostrannom obchodnom systéme a na organizovanom obchodnom systéme, dohľad nad činnosťou burzy, nad organizovaním mnohostranného obchodného systému a nad organizovaním organizovaného obchodného systému.

§ 2 - Burza
(1)

Burza je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje regulovaný trh vrátane podmienečného obchodovania pred vydaním cenného papiera a zabezpečuje s tým súvisiace činnosti a ktorá má na výkon tejto činnosti povolenie na vznik a činnosť burzy udelené podľa tohto zákona (ďalej len „povolenie").

(2)

Burza môže okrem činností podľa odseku 1 vykonávať, ak ich má uvedené v povolení, tieto ďalšie činnosti:

a)

organizovať mnohostranný obchodný systém,

b)

organizovať na určenom mieste a v určenom čase primárny trh, ak emitent súčasne s vydávaním cenných papierov alebo iných finančných nástrojov žiada o ich prijatie na trh burzy,

c)

zabezpečovať činnosti súvisiace s činnosťami podľa písmen a) a b) a činnosťami podľa osobitného zákona,1a)

d)

organizovať organizovaný obchodný systém,

e)

poskytovať služby vykazovania údajov podľa osobitného predpisu.3)

(3)

Pri výkone činnosti podľa odsekov 1 a 2 prináleží burze aj rozhodovanie v prípadoch ustanovených týmto zákonom.

(4)

Burza je právnickou osobou a zapisuje sa do obchodného registra.

(5)

Burza môže vykonávať iné činnosti, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, len ak neohrozujú plnenie činností podľa odsekov 1 a 2 a Národná banka Slovenska udelila súhlas na ich vykonávanie. Takéto činnosti sa nezapisujú do obchodného registra. Burza nesmie obchodovať s cennými papiermi ani vykonávať iné činnosti ako činnosti podľa odsekov 1 a 2 a podľa prvej vety. Zákaz obchodovania s cennými papiermi sa nevzťahuje na obchodovanie s vysoko likvidnými finančnými nástrojmi s minimálnym trhovým rizikom a úverovým rizikom, ktoré sú nadobúdané na účely správy vlastného majetku burzy, ak sa s týmito finančnými nástrojmi obchoduje na niektorom z regulovaných trhov, mnohostrannom obchodnom systéme alebo organizovanom obchodnom systéme, ktoré organizuje burza. Burza nesmie vykonávať pokyny klientov voči vlastnému kapitálu alebo zapojiť sa do obchodovania párovaním na vlastný účet na žiadnom z regulovaných trhov, ktoré organizuje.

(6)

Činnosti podľa odseku 1 môže vykonávať len burza, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.

(7)

Obchodné meno burzy musí obsahovať označenie „burza cenných papierov"; iné právnické osoby, ktoré nevznikli podľa tohto zákona, alebo fyzické osoby nemôžu používať vo svojom obchodnom mene toto označenie ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku.

(8)

Burza môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno. Zakazuje sa

a)

zmena podoby a formy akcií burzy,

b)

vydávanie prioritných akcií7) burzou,

c)

zmena právnej formy burzy,

d)

predaj podniku burzy alebo jeho časti.8)

(9)

Základné imanie burzy je najmenej 3 000 000 eur.

(10)

Na burzu sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.

(11)

Zahraničná burza so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát) alebo organizátor iného zahraničného regulovaného trhu so sídlom v členskom štáte, ktorého činnosť je v súlade s predpismi Európskej únie upravujúcimi obchodovanie s cennými papiermi, ktorý vykonáva činnosť bez požiadavky na fyzickú prítomnosť členov pri obchodovaní, môže na území Slovenskej republiky poskytovať obchodníkovi s cennými papiermi vybavenie nevyhnutne potrebné na to, aby obchodník s cennými papiermi so sídlom na území Slovenskej republiky mal prístup k obchodovaniu na tejto zahraničnej burze alebo na tomto zahraničnom regulovanom trhu; to platí len vtedy, ak obchodník s cennými papiermi poskytuje investičné služby na základe práva slobodného poskytovania investičných služieb na území členského štátu, v ktorom má sídlo príslušná zahraničná burza alebo organizátor iného zahraničného regulovaného trhu, a ak obchodník s cennými papiermi požiadal o členstvo alebo o prístup k obchodovaniu na tejto zahraničnej burze alebo na tomto zahraničnom regulovanom trhu.

(12)

Národná banka Slovenska po doručení oznámenia od príslušného orgánu domovského členského štátu regulovaného trhu o skutočnosti podľa odseku 11 požiada tento príslušný orgán o poskytnutie údajov o účastníkoch zo Slovenskej republiky.

§ 3 - Vymedzenie pojmov
(1)

Regulovaným trhom je mnohostranný systém organizovaný organizátorom trhu na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie podľa pravidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne a v súlade s týmto zákonom.

(2)

Kótovaným cenným papierom je cenný papier prijatý na trh kótovaných cenných papierov burzy (§ 25).

(3)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

burzovým obchodom kúpa alebo predaj cenných papierov alebo iných finančných nástrojov na regulovanom trhu burzy,

b)

priemerným kurzom vážený aritmetický priemer cien cenných papierov alebo cien iných finančných nástrojov určený burzou v súlade s burzovými pravidlami,

c)

obchodným dňom každý deň, v ktorom sa môžu na trhu organizovanom burzou uzatvárať burzové obchody,

d)

obchodnou hodinou každá hodina, počas ktorej sa môžu na trhu organizovanom burzou uzatvárať burzové obchody,

e)

primárnym trhom organizovanie dopytu a ponuky cenných papierov alebo iných finančných nástrojov pri ich vydaní,

f)

finančnou inštitúciou obchodník s cennými papiermi,3) pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi,3) banka,6) pobočka zahraničnej banky,6) správcovská spoločnosť,4) organizačná zložka zahraničnej správcovskej spoločnosti,4) poisťovňa,5) pobočka zahraničnej poisťovne,5) poisťovňa z iného členského štátu,5) doplnková dôchodková spoločnosť,11) centrálny depozitár cenných papierov9) a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti a dôchodková správcovská spoločnosť,11a)

g)

kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel na burze, ktorý predstavuje 10 % alebo viac percent na jej základnom imaní alebo na hlasovacích právach vypočítaných podľa tohto zákona, alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie burzy,

h)

nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo právnických osôb, nad ktorou alebo nad ktorými právnická osoba vykonáva kontrolu,

i)

kontrolou podľa písmena h)

1.

priamy alebo nepriamy podiel najmenej 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,

2.

právo vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby,

3.

možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa bodu 1 (ďalej len „rozhodujúci vplyv"), v ktorej je iná fyzická osoba spoločníkom, akcionárom alebo členom, a to na základe zmluvy s právnickou osobou, stanov právnickej osoby alebo dohody s ostatnými spoločníkmi, akcionármi alebo členmi právnickej osoby, alebo

4.

možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,

j)

osobou právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba právnická osoba alebo fyzická osoba,

k)

domovským členským štátom regulovaného trhu členský štát, v ktorom je regulovaný trh registrovaný, a ak podľa vnútroštátnych právnych predpisov tohto členského štátu nemá registrované sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza ústredie regulovaného trhu,

l)

hostiteľským členským štátom regulovaného trhu členský štát, v ktorom regulovaný trh poskytuje vybavenie na prístup k obchodovaniu členom z iného členského štátu alebo účastníkom so sídlom v tom istom členskom štáte,

m)

dlhovými cennými papiermi dlhopisy alebo iné prevoditeľné cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov, pôžičiek a dlhov, s výnimkou cenných papierov rovnocenných akciám alebo cenných papierov, ktoré by po konverzii alebo po výkone práv z nich vyplývajúcich viedli k nadobudnutiu akcií alebo cenných papierov rovnocenných akciám,

n)

emitentom osoba, ktorej cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu; emitent je, ak ide o vkladové potvrdenky,11b) emitentom zastúpených cenných papierov bez ohľadu na to, či sú tieto cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

o)

centrálnou protistranou centrálna protistrana podľa osobitného predpisu,11c)

p)

domovským členským štátom emitenta, ak § 45 ods. 4 neustanovuje inak, ak ide o

1.

emitenta dlhových cenných papierov s menovitou hodnotou na jeden dlhový cenný papier nižšou ako 1 000 eur alebo ak ide o dlhové cenné papiere v mene inej ako euro, ak menovitá hodnota na jeden dlhový cenný papier k dátumu emisie je nižšia ako 1 000 eur, ak sa takmer nerovná 1 000 eur, alebo emitenta akcií,

1a.

ak má sídlo v členskom štáte, členský štát, v ktorom má emitent sídlo,

1b.

ak má sídlo v nečlenskom štáte, členský štát zvolený z členských štátov, v ktorých sú cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu; voľba domovského členského štátu platí dovtedy, kým si emitent nezvolil nový domovský členský štát podľa tretieho bodu a nezverejnil svoju voľbu

2.

pre emitentov, ktorí nie sú uvedení v prvom bode, podľa voľby emitenta členský štát, v ktorom

2a.

má emitent sídlo, alebo

2b.

sú jeho cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

3.

emitenta, ktorého cenné papiere už nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jeho domovskom členskom štáte podľa bodu 1b, ale tieto cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v inom členskom štáte alebo vo viacerých iných členských štátoch, členský štát podľa druhého bodu,

r)

hostiteľským členským štátom emitenta sa rozumie členský štát, v ktorom sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak tento štát nie je domovským členským štátom,

s)

významným vplyvom možnosť uplatňovania vplyvu na riadení burzy porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim podielu 10 % alebo viac percent na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v burze,

t)

tvorcom trhu osoba, ktorá sústavne prejavuje na finančných trhoch svoj záujem obchodovať na vlastný účet tým, že kupuje a predáva finančné nástroje s využitím vlastného majetku a pri cenách určených touto osobou,

u)

malým a stredným podnikom podnik, ktorého priemerná trhová kapitalizácia je na základe koncoročných kotácií za predchádzajúce tri kalendárne roky nižšia ako 200 000 000 eur,

v)

limitovaným pokynom pokyn kupovať alebo predávať finančný nástroj v rámci určeného cenového limitu alebo výhodnejšie a v konkrétnom objeme,

w)

organizátorom trhu osoba alebo osoby, ktoré riadia alebo organizujú činnosť regulovaného trhu a môže ním byť aj samotný regulovaný trh; pričom organizátorom trhu na území Slovenskej republiky je burza,

x)

mnohostranným systémom každý systém alebo platforma, v rámci ktorých môžu navzájom pôsobiť viaceré záujmy o obchodovanie tretích osôb, ak ide o kúpu a predaj finančných nástrojov; všetky mnohostranné systémy môžu byť organizované len ako regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo ako organizovaný obchodný systém podľa tohto zákona,

y)

obchodným miestom regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém,

z)

likvidným trhom trh pre finančný nástroj alebo druh finančných nástrojov, na ktorom sa nepretržite nachádzajú pripravení kupujúci a predávajúci so záujmom obchodovať, ktorý sa so zreteľom na osobitnú štruktúru trhu konkrétneho finančného nástroja alebo konkrétneho druhu finančných nástrojov posudzuje v súlade s týmito kritériami:

1.

priemerná frekvencia a objem transakcií za rôznych trhových podmienok so zreteľom na povahu a životný cyklus produktov v rámci príslušného druhu finančných nástrojov,

2.

počet a typ účastníkov trhu vrátane pomeru účastníkov trhu k obchodovaným nástrojom vo vzťahu k určitému produktu,

3.

priemerná veľkosť rozpätí medzi nákupnými cenami a predajnými cenami, ak sú známe,

aa)

riadiacim orgánom štatutárny orgán burzy splnomocnený určiť stratégiu, ciele a celkové smerovanie burzy, ako aj orgán vykonávajúci kontrolu a monitoring nad rozhodovaním manažmentu; za riadiaci orgán sa považuje aj iná osoba alebo orgán odlišný od štatutárneho orgánu, ak skutočne vykonáva riadiacu činnosť,

ab)

vrcholovým manažmentom fyzické osoby, ktoré vykonávajú výkonné funkcie na burze a ktoré sú zodpovedné riadiacemu orgánu za každodenné riadenie burzy vrátane vykonávania politík týkajúcich sa distribúcie služieb a produktov klientom,

ac)

obchodovaním párovaním na vlastný účet transakcia, pri ktorej sprostredkovateľ vstupuje medzi kupujúceho a predávajúceho spôsobom, pri ktorom počas vykonávania transakcie nie je nikdy vystavený trhovému riziku, obe strany transakcie sa vykonávajú súčasne a transakcia sa realizuje pri cene, pri ktorej sprostredkovateľ nevytvára zisk ani stratu okrem vopred zverejnenej provízie, poplatku alebo platby za transakciu,

ad)

priamym elektronickým prístupom mechanizmus, v rámci ktorého člen, účastník alebo klient obchodného miesta umožní určitej osobe používať svoj kód pre obchodovanie, aby táto osoba mohla elektronicky zasielať pokyny týkajúce sa finančného nástroja priamo obchodnému miestu, a to ako

1.

priamy prístup na trh, ktorým sa rozumejú opatrenia na používanie infraštruktúry člena, účastníka alebo klienta obchodného miesta touto osobou alebo akéhokoľvek prepojovacieho systému zabezpečovaného členom, účastníkom alebo klientom obchodného miesta na zasielanie pokynov, alebo

2.

sponzorovaný prístup na trh, ktorým sa rozumejú opatrenia, pri ktorých sa nepoužíva infraštruktúra alebo systém pripojenia podľa prvého bodu na zasielanie pokynov,

ae)

vykazovaním informácií o udržateľnosti sa rozumie vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa osobitného predpisu.11d)

§ 3a

Bez príslušného povolenia Národnej banky Slovenska nie je možné organizovať žiadny mnohostranný systém.

Povolenie na vznik a činnosť burzy

§ 4
(1)

Na vznik a činnosť burzy je potrebné povolenie. O udelení povolenia rozhoduje12) Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti zakladateľov burzy.

(2)

Na udelenie povolenia musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)

splatené základné imanie najmenej 3 000 000 eur,

b)

prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov burzy,

c)

vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na burze a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,

d)

odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, za členov dozornej rady a za generálneho riaditeľa burzy,

e)

prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,13) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na burze,

f)

výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),

g)

výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,

h)

ak burza bude organizovať mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém alebo poskytovať služby vykazovania údajov, splnenie podmienok týkajúcich sa organizácie a riadenia podľa osobitného zákona13a) vo vzťahu k požadovanému rozsahu činnosti,

i)

schopnosť akcionárov burzy preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu burzy,

j)

technická a organizačná pripravenosť na výkon činností burzy,

k)

žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.

(3)

V žiadosti o povolenie sa uvedie

a)

obchodné meno a sídlo budúcej burzy,

b)

identifikačné číslo budúcej burzy, ak už jej bolo pridelené,

c)

výšku základného imania budúcej burzy,

d)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktoré majú podiel na základnom imaní budúcej burzy,

e)

návrh, v akom rozsahu bude burza vykonávať svoje činnosti, najmä aký regulovaný trh bude organizovať a či bude organizovať aj mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém alebo poskytovať služby vykazovania údajov,

f)

vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon činností burzy,

g)

zoznam zakladateľov,

h)

meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady a za generálneho riaditeľa a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,

i)

podpisy a vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(4)

Prílohou žiadosti o povolenie je

a)

zakladateľská zmluva,

b)

návrh stanov burzy,

c)

návrh burzových pravidiel,

d)

stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady a za generálneho riaditeľa,

e)

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov13b) žiadateľa a fyzických osôb podľa odseku 3 písm. h) a čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,

f)

písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené vyrovnanie,14)

g)

doklad o splatení základného imania,

h)

obchodný plán obsahujúci druhy plánovaných podnikateľských činností a organizačná štruktúra burzy, ktorými sa preukáže prijatie všetkých potrebných opatrení na dodržanie povinností burzy.

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť o povolenie zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú z podmienok podľa odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o povolenie nemôžu byť ekonomické potreby trhu. Pri udeľovaní povolenia osoba alebo osoby, ktoré skutočne riadia činnosť a operácie už povoleného regulovaného trhu v súlade s týmto zákonom, sa považujú za osoby spĺňajúce požiadavky ustanovené v odseku 16.

(6)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas platnosti povolenia.

(7)

Podrobnosti o podmienkach podľa odseku 2 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov“).

(8)

Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú za člena predstavenstva burzy sa považuje fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti v oblasti finančného trhu.

(9)

Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú za generálneho riaditeľa sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej päť rokov vykonávala odborné činnosti v oblasti kapitálového trhu alebo bankovníctva a ktorá má najmenej trojročné riadiace skúsenosti v oblasti kapitálového trhu alebo bankovníctva.

(10)

Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú za člena dozornej rady burzy sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti vo finančnej oblasti.

(11)

Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch

a)

nepôsobila vo funkcii podľa odseku 3 písm. h) v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie na vznik alebo činnosť, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia na vznik alebo činnosť,

b)

nepôsobila vo funkcii podľa odseku 3 písm. h) v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,

c)

nepôsobila vo funkcii podľa odseku 3 písm. h) v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, na ktorú bol vyhlásený konkurz,14) povolené vyrovnanie alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu, povolením vyrovnania alebo bol zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo pred vstupom do likvidácie,

d)

nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto alebo osobitného zákona.16)

(12)

Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo, ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava. Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,13b) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy;16aaa) tieto údaje Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

(13)

Fyzickú osobu podľa odseku 11 písm. a), b) a c) môže Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia uznať za dôveryhodnú, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkciách podľa odseku 11 písm. a), b) a c) nemohla táto fyzická osoba ovplyvniť činnosť burzy alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky podľa odseku 11 písm. a), b) a c). V rozhodnutí o udelení povolenia Národná banka Slovenska uvedie dôvody uznania fyzickej osoby podľa prvej vety za dôveryhodnú.

(14)

Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže prehľadný a dôveryhodný pôvod svojho základného imania a ďalších finančných zdrojov a zo všetkých okolností je zrejmé, že nebude prekážkou riadneho vykonávania činnosti burzy.

(15)

Burza môže požiadať podľa osobitného predpisu16aab) o povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov súčasne so žiadosťou o udelenie povolenia alebo na základe žiadosti o zmenu povolenia.

(16)

Členovia riadiaceho orgánu burzy musia byť dôveryhodní, mať primerané znalosti, schopnosti, skúsenosti; pričom burza je povinná zabezpečiť, aby zloženie riadiaceho orgánu odrážalo primerane široký rozsah skúseností.

(17)

Členovia riadiaceho orgánu burzy sú povinní venovať dostatok času výkonu svojich povinností. Počet riadiacich funkcií, ktoré člen riadiaceho orgánu môže súčasne vykonávať v akejkoľvek právnickej osobe, musí zohľadňovať konkrétne okolnosti a povahu, rozsah a zložitosť činností organizátora trhu.

(18)

Členovia riadiacich orgánov burzy, ktorá je významná z hľadiska jej veľkosti, vnútornej organizácie, povahy, rozsahu a zložitosti jej činností, ak nezastupujú členský štát, môžu vykonávať súčasne funkcie podľa jednej z týchto kombinácií:

a)

jedna výkonná riadiaca funkcia s dvoma nevýkonnými riadiacimi funkciami,

b)

štyri nevýkonné riadiace funkcie.

(19)

Výkonné riadiace funkcie alebo nevýkonné riadiace funkcie v rámci rovnakej skupiny alebo podnikov, v ktorých burza vlastní kvalifikovanú účasť, sa počítajú ako jedna riadiaca funkcia.

(20)

Národná banka Slovenska môže povoliť členovi riadiaceho orgánu burzy, aby zastával jednu dodatočnú nevýkonnú riadiacu funkciu. Národná banka Slovenska pravidelne informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o tejto skutočnosti.

(21)

Na riadiace funkcie v právnickej osobe, ktorá nie je zriadená na podnikanie, sa nevzťahuje obmedzenie počtu riadiacich funkcií, ktoré môže člen riadiaceho orgánu zastávať.

(22)

Burza je povinná zabezpečiť, že riadiaci orgán burzy je povinný mať ako kolektív primerané znalosti, schopnosti a skúsenosti, aby rozumel činnostiam burzy vrátane hlavných rizík. Členovia riadiaceho orgánu burzy sú povinní konať čestne, bezúhonne a nezávisle s cieľom, účinne posudzovať, a ak je to potrebné, spochybňovať rozhodnutia vrcholového manažmentu, a účinne dozerať na rozhodovanie manažmentu a monitorovať ho.

(23)

Burza je povinná venovať zaškoleniu a odbornej príprave členov riadiaceho orgánu primerané ľudské zdroje a finančné zdroje.

§ 5
(1)

Povolenie sa udeľuje na dobu neurčitú a nemožno ho previesť na inú osobu. Povolenie neprechádza na právneho nástupcu burzy; to neplatí, ak právny nástupca burzy vznikol na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 6 ods. 1 písm. c) a splnil podmienky podľa § 4 ods. 2.

(2)

Na žiadosť burzy možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie zmeniť. Národná banka Slovenska postupuje pri posudzovaní žiadosti o zmenu povolenia primerane podľa § 4.

(3)

Burza je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia alebo jeho zmeny do 30 dní odo dňa, keď toto povolenie alebo jeho zmena nadobudla právoplatnosť.

(4)

Burza je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu zmeny v skutočnostiach uvedených v § 4 ods. 3 písm. a) až d); burza je povinná oznámiť aj zmeny v skutočnostiach uvedených v § 4 ods. 3 písm. f), ak tie môžu ovplyvniť spôsobilosť burzy vykonávať činnosť v povolenom rozsahu.

(5)

Národná banka Slovenska zostaví a oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a členským štátom zoznam regulovaných trhov v Slovenskej republike, pre ktoré je domovským členským štátom regulovaného trhu; rovnako oznámi aj každú zmenu v tomto zozname. Tento zoznam obsahuje aj jedinečný kód ustanovený v osobitnom predpise,16aa) ktorý identifikuje regulované trhy pre použitie v správach podľa osobitných predpisov.16ab)

§ 6 - Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)

nadobudnutie kvalifikovanej účasti na burze alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na burze, ktorým by podiel na základnom imaní burzy alebo na hlasovacích právach v burze dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo na to, aby sa burza stala dcérskou spoločnosťou v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode;10) pri výpočte týchto podielov sa nezohľadňujú hlasovacie práva alebo podiely, ktoré obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, úverová inštitúcia alebo zahraničná úverová inštitúcia držia ako výsledok upisovania finančných nástrojov alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku,16a) ak sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia burzy a ak ich obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, úverová inštitúcia alebo zahraničná úverová inštitúcia prevedie na inú osobu do jedného roka po ich nadobudnutí,

b)

voľbu členov predstavenstva a dozornej rady burzy a na vymenovanie generálneho riaditeľa; to neplatí, ak ide o opakované zvolenie tých istých osôb na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie,

c)

premenu, cezhraničnú premenu, cezhraničnú zmenu právnej formy vrátane zlúčenia alebo cezhraničného zlúčenia inej právnickej osoby s burzou,

d)

vrátenie povolenia,

e)

nadobudnutie majetkového podielu burzy na základnom imaní právnických osôb prevyšujúceho 33 % základného imania právnickej osoby.

(2)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu

a)

podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. c), e), f), g) a i) a musí byť preukázaný aj dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, ich prehľadný a dôveryhodný pôvod v súlade s osobitným zákonom,16b) a súčasne sa nepreukázalo, že nadobudnutie alebo prekročenie podielu nadobúdateľom negatívne ovplyvní schopnosť burzy naďalej plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom,

b)

podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. d),

c)

podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 4 ods. 2, ak premenou, cezhraničnou premenou alebo cezhraničnou zmenou právnej formy má vzniknúť burza, a podmienka podľa písmena d) ak premenou, cezhraničnou premenou alebo cezhraničnou zmenou právnej formy má vzniknúť iná právnická osoba ako burza; premena, cezhraničná premena, cezhraničná zmena právnej formy ako aj zlúčenie alebo cezhraničné zlúčenie inej právnickej osoby s burzou nesmie byť na ujmu veriteľov burzy,

d)

podľa odseku 1 písm. d) musí burza preukázať, že ku dňu skončenia činnosti burzy budú vyrovnané všetky na nej uzavreté obchody,

e)

podľa odseku 1 písm. e) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. f) a g) a musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov burzy na vykonanie tohto úkonu.

(3)

Ustanoveniami odseku 1 písm. a), c) a e) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.17)

(4)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú

a)

podľa odseku 1 písm. a) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť na burze,

b)

podľa odseku 1 písm. b) burza alebo akcionár burzy,

c)

podľa odseku 1 písm. c) burza, a ak ide o fúziu alebo o cezhraničnú fúziu, spoločne burza a právnická osoba, s ktorou sa burza zlučuje alebo s ktorou burza splýva,

d)

podľa odseku 1 písm. d) a e) burza.

(5)

Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov.

(6)

Ak Národná banka Slovenska do 15 dní od doručenia žiadosti podľa odseku 1 písm. b), ktorá spĺňa všetky náležitosti, nevydá rozhodnutie, platí, že predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. b) udelila.

(7)

Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. b), nebola vymenovaná alebo zvolená do príslušnej funkcie do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo od uplynutia lehoty na rozhodnutie podľa odseku 6, predchádzajúci súhlas zaniká.

(8)

Burza je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o opätovnom zvolení tých istých osôb za členov predstavenstva, za členov dozornej rady a o opätovnom menovaní tej istej osoby za generálneho riaditeľa podľa odseku 1 písm. b).

(9)

Národná banka Slovenska je povinná do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) písomne potvrdiť nadobúdateľovi jej doručenie; to platí aj pre následné doručenie náležitostí žiadosti, ktoré neboli predložené súčasne so žiadosťou. Národná banka Slovenska môže najneskôr do 50. pracovného dňa lehoty na posúdenie žiadosti podľa odseku 10 písomne požiadať o dodatočné informácie, ktoré sú potrebné na posudzovanie žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a). Na obdobie odo dňa odoslania žiadosti Národnej banky Slovenska o dodatočné informácie do doručenia odpovede sa konanie o udelení predchádzajúceho súhlasu prerušuje, najviac však na 20 pracovných dní. Ak Národná banka Slovenska požiada o ďalšie doplnenie alebo spresnenie informácií, lehota na rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu sa neprerušuje. Lehotu na prerušenie konania podľa tretej vety je Národná banka Slovenska oprávnená predĺžiť na 30 pracovných dní, ak nadobúdateľ má sídlo alebo sa riadi právnymi predpismi nečlenského štátu alebo ak nadobúdateľ nie je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, úverovou inštitúciou, poisťovňou alebo obdobnou inštitúciou z členského štátu.

(10)

O žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska do 60 pracovných dní odo dňa písomného potvrdenia o doručení žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) a po doručení všetkých náležitostí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu. Ak Národná banka Slovenska nerozhodne v tejto lehote, má sa za to, že predchádzajúci súhlas bol vydaný. Národná banka Slovenska informuje nadobúdateľa o dátume uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia v potvrdení o doručení podľa odseku 9. Ak Národná banka Slovenska rozhodne o zamietnutí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), písomne zašle toto rozhodnutie nadobúdateľovi do dvoch pracovných dní, najneskôr však pred uplynutím lehoty podľa prvej vety.

(11)

Národná banka Slovenska je pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 písm. a) povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov, ak burza organizuje aj mnohostranný obchodný systém a nadobúdateľom podľa odseku 1 písm. a) je

a)

zahraničná úverová inštitúcia, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením udeleným v inom členskom štáte, poisťovňa z iného členského štátu,

b)

materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo

c)

fyzická osoba alebo právnická osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).

(12)

Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov splnenie podmienok na nadobúdanie podielov na zahraničnom regulovanom trhu podľa právneho predpisu členského štátu, ak organizátor tohto regulovaného trhu organizuje aj mnohostranný obchodný systém a ak nadobúdateľom podielu na zahraničnom regulovanom trhu je úverová inštitúcia, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi alebo správcovská spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike.

(13)

Predmetom konzultácií podľa odsekov 11 a 12 je včasné poskytovanie podstatných informácií alebo potrebných informácií pri posudzovaní splnenia podmienok na nadobudnutie príslušných podielov na burze alebo na zahraničnom regulovanom trhu. Národná banka Slovenska poskytne príslušnému orgánu členského štátu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie a z vlastného podnetu všetky podstatné informácie. Národná banka Slovenska požiada príslušný orgán členského štátu o všetky potrebné informácie.

(14)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa uvedú názory alebo výhrady oznámené Národnej banke Slovenska príslušným orgánom iného členského štátu, ktorého dohľadu podlieha nadobúdateľ podľa odseku 1.

(15)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), c) a e) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od udelenia predchádzajúceho súhlasu, ak Národná banka Slovenska neurčila v záujme ochrany investorov inú lehotu.

(16)

Vrátením povolenia na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 6 ods. 1 písm. d) povolenie zaniká.

(17)

Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska je každý právny úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci súhlas, neplatný. Neplatný je tiež každý právny úkon urobený na základe rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase vydanom na základe nepravdivých údajov.

DRUHÁ ČASŤ

ORGÁNY BURZY, ORGANIZÁCIA BURZY A BURZOVÉ PRAVIDLÁ

§ 7 - Orgány burzy

Orgánmi burzy sú

a)

valné zhromaždenie,

b)

predstavenstvo,

c)

dozorná rada,

d)

generálny riaditeľ.

§ 8 - Valné zhromaždenie
(1)

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom burzy, ktoré sa skladá zo všetkých prítomných akcionárov burzy.

(2)

Na rokovaní valného zhromaždenia sa môže zúčastniť aj generálny riaditeľ a poverený zástupca Národnej banky Slovenska.

(3)

Valné zhromaždenie

a)

schvaľuje stanovy burzy a ich zmeny,

b)

rozhoduje o zvýšení a znížení základného imania burzy,

c)

volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje odmeny za ich činnosť,

d)

určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva,

e)

volí a odvoláva členov dozornej rady a určuje odmeny za ich činnosť,

f)

schvaľuje riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku, rozhoduje o rozdelení zisku a určuje výšku tantiém,

g)

rozhoduje o skončení činnosti burzy,

h)

plní ďalšie úlohy, ktoré tento zákon, Obchodný zákonník alebo stanovy burzy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

§ 9 - Predstavenstvo
(1)

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom burzy.

(2)

Predstavenstvo má najmenej troch členov.

(3)

Členovia predstavenstva sú volení na dobu určenú stanovami, ktorá však nesmie byť dlhšia ako päť rokov. Opätovné zvolenie je možné.

(4)

Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

(5)

Na zasadnutí predstavenstva je oprávnený zúčastniť sa aj poverený zástupca Národnej banky Slovenska.

§ 10 - Práva a povinnosti predstavenstva
(1)

Predstavenstvo

a)

schvaľuje návrh burzových pravidiel a návrh na ich zmeny,

b)

vymenúva a odvoláva generálneho riaditeľa,

c)

rozhoduje o potvrdení pozastavenia burzového obchodu (§ 12 ods. 3),

d)

rozhoduje o prijatí cenných papierov na príslušný trh burzy, o pozastavení obchodovania s cenným papierom, o preradení cenného papiera na iný trh burzy a o vylúčení cenného papiera z príslušného trhu burzy; predstavenstvo je oprávnené poveriť generálneho riaditeľa rozhodovaním o prijatí cenných papierov podľa § 25 ods. 4 na trh burzy a rozhodovaním o prijatí cenného papiera na podmienečné obchodovanie podľa § 26 ods. 6 a § 28,

e)

rozhoduje o prijatí iných finančných nástrojov ako cenné papiere na obchodovanie na burze a o skončení obchodovania s týmito finančnými nástrojmi na burze,

f)

udeľuje a odoberá oprávnenie obchodovať na burze,

g)

vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona a činnosti uvedené v stanovách burzy a v burzových pravidlách.

(2)

Spôsob výkonu práv a povinností predstavenstva upravia stanovy burzy a burzové pravidlá.

(3)

Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak je prítomná aspoň polovica jeho členov. Predstavenstvo rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Pri prerokúvaní návrhu burzových pravidiel a ich zmien musia byť prítomné aspoň dve tretiny členov predstavenstva a rozhodnutie musí byť schválené aspoň dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov, inak je rozhodnutie neplatné.

(4)

Činnosť predstavenstva riadi predseda predstavenstva. Predseda predstavenstva podpisuje uznesenia predstavenstva a plní ďalšie úlohy uvedené v stanovách burzy a v burzových pravidlách.

(5)

Predsedu predstavenstva počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda predstavenstva.

§ 11 - Dozorná rada
(1)

Dozorná rada je kontrolným orgánom burzy, ktorý dohliada na hospodárenie burzy, na výkon pôsobnosti predstavenstva a na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov burzy a burzových pravidiel.

(2)

Členovia dozornej rady sú volení na dobu určenú stanovami, ktorá však nesmie byť dlhšia ako päť rokov. Opätovné zvolenie je možné.

(3)

Členmi dozornej rady nesmú byť zamestnanci burzy.

(4)

Na zasadnutí dozornej rady je oprávnený zúčastniť sa aj poverený zástupca Národnej banky Slovenska.

§ 12 - Generálny riaditeľ
(1)

Generálny riaditeľ je výkonným orgánom burzy a riadi činnosť burzy.

(2)

Generálny riaditeľ je zamestnancom burzy. Generálny riaditeľ sa vymenovaním stáva prokuristom burzy. Burza je povinná bez zbytočného odkladu po vymenovaní generálneho riaditeľa podať návrh na zápis prokúry do obchodného registra.

(3)

Generálny riaditeľ je oprávnený pozastaviť burzový obchod, ak sú ohrozené záujmy účastníkov finančného trhu, alebo v súlade s § 38 pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom na burze; pri pozastavení burzového obchodu možno platne odvolať pokyny na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov podľa osobitného zákona18) len do okamihu ich prijatia centrálnym depozitárom cenných papierov. Pozastaviť burzový obchod možno najdlhšie na 30 dní. Pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom možno na obdobie nevyhnutné na odstránenie príčin, ktoré viedli k pozastaveniu obchodovania, pričom obchodovanie s finančným nástrojom môže byť opakovane pozastavené. Pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom z dôvodu nesplnenia informačnej povinnosti emitenta možno najdlhšie na tri mesiace, pričom pozastavenie obchodovania s finančným nástrojom sa skončí najneskôr uplynutím posledného dňa určenej lehoty bez možnosti opakovaného pozastavenia obchodovania s finančným nástrojom. O pozastavení burzového obchodu alebo obchodovania s finančným nástrojom je generálny riaditeľ povinný bez zbytočného odkladu informovať predsedu predstavenstva a Národnú banku Slovenska. Rozhodnutie generálneho riaditeľa o pozastavení burzového obchodu alebo obchodovania s finančným nástrojom musí byť prerokované na najbližšom zasadnutí predstavenstva. Ak predstavenstvo rozhodnutie generálneho riaditeľa o pozastavení burzového obchodu alebo obchodovania s finančným nástrojom nepotvrdí, toto opatrenie stráca platnosť.

(4)

Generálny riaditeľ je povinný zrušiť burzový obchod, ak

a)

uzavretím burzového obchodu bol porušený všeobecne záväzný právny predpis,

b)

burzový obchod bol uzavretý na účet tej istej osoby na strane kupujúceho a predávajúceho,

c)

uzavretím burzového obchodu došlo k manipulácii s trhom.17a)

(5)

Generálny riaditeľ môže zrušiť burzový obchod, ak

a)

sa burza dozvie o skutočnostiach, ktoré by v prípade nezrušenia burzového obchodu mohli viesť k poškodeniu investorov,

b)

uzavretím burzového obchodu boli porušené burzové pravidlá,

c)

má burza dôvodné podozrenie, že došlo k manipulácii s trhom,17a)

d)

došlo k omylu v zadávaní príkazov do obchodného systému burzy alebo k poruche obchodného systému burzy,

e)

o jeho zrušenie požiadajú všetci účastníci burzového obchodu; to neplatí, ak v prípade anonymných obchodov19) obchodný systém burzy neumožňuje určiť, kto podal príkazy na uzavretie príslušného burzového obchodu.

(6)

Rozhodnutie generálneho riaditeľa podľa odsekov 4 a 5 možno vykonať len do okamihu prijatia pokynov na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov,19) ktoré sú predmetom burzového obchodu podľa odsekov 4 a 5, centrálnym depozitárom cenných papierov.

(7)

Na požiadanie iných orgánov burzy je generálny riaditeľ povinný zúčastniť sa na ich zasadnutí.

§ 13 - Kontrola burzových obchodov
(1)

Burza je povinná zabezpečiť kontrolu burzových obchodov podľa osobitného predpisu19a) zamestnancom zodpovedným za kontrolu burzových obchodov.

(2)

Zamestnanec zodpovedný za kontrolu burzových obchodov je povinný sledovať a zaznamenávať údaje o burzových obchodoch, systematicky a nepretržite vyhodnocovať údaje o burzových obchodoch potrebných na vypracúvanie podkladov na plnenie úloh burzy a v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom kontrolovať burzové obchody a poskytovať súčinnosť Národnej banke Slovenska.20)

(3)

Burza je povinná zabezpečiť materiálne, technické, organizačné a personálne podmienky potrebné na činnosť zamestnanca zodpovedného za kontrolu burzových obchodov. Technickými podmienkami sa rozumie najmä vytvorenie technického systému na systematické a nepretržité zaznamenávanie a vyhodnocovanie údajov o burzových obchodoch umožňujúceho vypracúvanie potrebných podkladov na plnenie úloh podľa odseku 1.

(4)

V súvislosti s výkonom kontroly burzových obchodov je zamestnanec zodpovedný za kontrolu burzových obchodov oprávnený vyžadovať poskytnutie informácií a predloženie dokladov od orgánov a iných útvarov burzy, emitentov cenných papierov a právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré vydali iné finančné nástroje prijaté na obchodovanie na burze, a od členov burzy. Zamestnanec zodpovedný za kontrolu burzových obchodov je povinný sprístupniť Národnej banke Slovenska údaje týkajúce sa knihy objednávok alebo sprístupniť knihu objednávok s cieľom umožniť Národnej banke Slovenska monitorovať obchodovanie.

(5)

Zamestnanec zodpovedný za kontrolu burzových obchodov je povinný bez zbytočného odkladu vyhovieť žiadosti Národnej banky Slovenska o súčinnosť20) pri vykonávaní kontroly burzových obchodov a je povinný podať v určenej lehote Národnej banke Slovenska správu o výsledku kontroly burzových obchodov vykonanej burzou.

(6)

Ak zamestnanec zodpovedný za kontrolu burzových obchodov pri výkone svojej činnosti získa informácie, na základe ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že došlo k porušeniu tohto zákona, osobitných predpisov,20a) burzových pravidiel alebo k vzniku skutočností, ktoré by mohli narušiť priebeh burzového obchodu, je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať Národnú banku Slovenska, predstavenstvo a generálneho riaditeľa.

(7)

Zamestnanec zodpovedný za kontrolu burzových obchodov predkladá Národnej banke Slovenska najneskôr do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka správu o výsledku svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a správu o prijatých opatreniach na nápravu ním zistených nedostatkov.

(8)

Zamestnanec zodpovedný za kontrolu burzových obchodov nesmie byť členom predstavenstva burzy, členom jej dozornej rady ani generálnym riaditeľom.

(9)

Ak burza organizuje mnohostranný obchodný systém, povinnosti a oprávnenia zamestnanca zodpovedného za kontrolu burzových obchodov sa vzťahujú aj na obchody uzavreté na mnohostrannom obchodnom systéme. Ak mnohostranný obchodný systém organizuje obchodník s cennými papiermi, musí byť v jeho organizačnej štruktúre zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon činností podľa odsekov 2 až 8 vo vzťahu k obchodom uzavretým na mnohostrannom obchodnom systéme. Na organizovanie organizovaného obchodného systému burzou alebo obchodníkom s cennými papiermi sa toto ustanovenie vzťahuje rovnako.

§ 14 - Organizácia a riadenie burzy
(1)

Burza je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou a generálnym riaditeľom a vymedzenie konfliktu záujmov medzi záujmom burzy a jej akcionármi alebo medzi záujmom burzy a riadnym fungovaním regulovaného trhu a zvládnutie potenciálnych nepriaznivých následkov takého konfliktu záujmov na činnosť regulovaného trhu alebo jeho účastníkov. Burza je tiež povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť v burze za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.16b)

(2)

Organizačná štruktúra a systém riadenia burzy musia zabezpečovať riadny a bezpečný výkon činností uvedených v povolení. Burza je povinná mať vo svojej organizačnej štruktúre zamestnanca alebo zamestnancov zodpovedných za kontrolu burzových obchodov; zamestnanci zodpovední za kontrolu burzových obchodov môžu byť začlenení do samostatného organizačného útvaru.

(3)

Burza je povinná poskytnúť Národnej banke Slovenska úradne osvedčenú kópiu platných stanov a organizačnú štruktúru bez zbytočného odkladu po ich každej zmene.

(4)

Burza je povinná upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva zmluvou, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis.22)

(5)

Burza je povinná zaviesť

a)

a dodržiavať opatrenia a systémy potrebné na identifikáciu všetkých závažných rizík ohrozujúcich jej činnosť vrátane účinných opatrení na zmenšenie týchto rizík,

b)

opatrenia na náležité riadenie technických činností obchodného systému vrátane ustanovenia účinných núdzových opatrení na vysporiadanie sa s rizikom narušenia prevádzky obchodného systému burzy vrátane jeho zlyhania, na zabezpečenie odolnosti obchodného systému a dostatku kapacít na zvládnutie prudko zvýšeného objemu pokynov a správ obchodným systémom, na zabezpečenie riadneho obchodovania v podmienkach veľmi napätého trhu, na úplné otestovanie zabezpečenia splnenia týchto podmienok, a podliehali účinným opatreniam na zabezpečenie nepretržitého pokračovania činnosti s cieľom zabezpečiť nepretržité poskytovanie služieb, ak sa vyskytne akékoľvek zlyhanie systémov obchodovania,

c)

zrozumiteľné a jednoznačné pravidlá a postupy, ktoré umožnia spravodlivé a riadne obchodovanie, a určiť objektívne kritériá na efektívne vykonávanie pokynov,

d)

účinné systémy, postupy a opatrenia vrátane určenia povinnosti, aby členovia alebo účastníci vykonávali vhodné testovanie algoritmov, a vytvorenia podmienok, ktoré takéto testovanie umožnia, s cieľom zabezpečiť, aby systémy algoritmického obchodovania nemohli vytvoriť narušenie podmienok obchodovania na príslušnom trhu alebo prispieť k takémuto narušeniu, a zvládnuť akékoľvek narušenie podmienok obchodovania, ktoré vyplýva zo systémov algoritmického obchodovania, vrátane systémov na obmedzenie podielu nevykonaných pokynov na transakciách, ktoré môže do systému vkladať člen alebo účastník, aby bolo možné spomaliť tok pokynov, ak hrozí dosiahnutie úplnej kapacity systému, a obmedziť a presadiť minimálnu veľkosť tiku,22aa) ktorý je možné vykonať na trhu,

e)

účinné systémy, postupy a opatrenia na regulovanom trhu, ktorý povoľuje priamy elektronický prístup, s cieľom zabezpečiť, aby členovia alebo účastníci mohli poskytovať takéto služby, len ak sú obchodníkom s cennými papiermi, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, bankou alebo zahraničnou bankou a zaviesť a uplatňovať primerané kritériá, ak ide o vhodnosť osôb, ktorým sa môže poskytnúť takýto prístup, a aby člen alebo účastník niesol zodpovednosť za pokyny a obchody vykonané prostredníctvom priameho elektronického prístupu vo vzťahu k požiadavkám tohto zákona a osobitného predpisu,3)

f)

primerané normy, ak ide o kontrolu rizika a prahové hodnoty súvisiace s obchodovaním prostredníctvom priameho elektronického prístupu, a aby bola schopná rozpoznať, a ak je to potrebné, zastaviť pokyny alebo obchodovanie, ktoré vykonáva osoba s priamym elektronickým prístupom, oddelene od ostatných pokynov alebo obchodovania, ktoré vykonáva člen alebo účastník,

g)

opatrenia na pozastavenie alebo ukončenie poskytovania priameho elektronického prístupu klientovi zo strany člena alebo účastníka, ak nie sú dodržané požiadavky na priamy elektronický prístup na regulovaný trh uvedené v písmenách e) a f).

(6)

Burza je povinná mať na regulovanom trhu

a)

uzavreté písomné dohody so všetkými obchodníkmi s cennými papiermi a zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi, ktorí na regulovanom trhu vykonávajú stratégiu tvorby trhu,

b)

zavedené systémy na zabezpečenie účasti dostatočného počtu obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na takýchto dohodách, ktoré od nich vyžadujú, aby zverejňovali záväzné kotácie pri konkurenčných cenách, výsledkom čoho je, že sa trhu poskytuje na pravidelnom a predvídateľnom základe likvidita, ak je takáto požiadavka vhodná vzhľadom na povahu a rozsah obchodovania na tomto regulovanom trhu.

(7)

Písomná dohoda uvedená v odseku 6 písm. a) zahŕňa minimálne

a)

povinnosti obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu k poskytovaniu likvidity, a ak je to vhodné, akékoľvek iné povinnosti vyplývajúce z účasti v systéme uvedenom v odseku 6 písm. b),

b)

akékoľvek zvýhodnenie vo forme zliav alebo v inej forme, ktoré ponúka regulovaný trh obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi na to, aby sa trhu na pravidelnom a predvídateľnom základe poskytovala likvidita, a aj akékoľvek iné práva, ktoré má obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi na základe účasti v systéme uvedenom v odseku 6 písm. b).

(8)

Burza na regulovanom trhu monitoruje a presadzuje dodržiavanie požiadaviek takýchto písomných dohôd zo strany obchodníkov s cennými papiermi a zahraničných obchodníkov s cennými papiermi. Burza bezodkladne informuje Národnú banku Slovenska o obsahu písomnej dohody a na požiadanie jej poskytne všetky ďalšie informácie potrebné na to, aby sa Národná banka Slovenska mohla ubezpečiť, že regulovaný trh plní požiadavky podľa odseku 6.

(9)

Burza je povinná na regulovanom trhu zaviesť účinné systémy, postupy a opatrenia na odmietnutie pokynov, ktoré prekračujú vopred určené objemové a cenové prahové hodnoty alebo ktoré sú jednoznačne chybné.

(10)

Burza je povinná na regulovanom trhu zabezpečiť prehľadné, spravodlivé a nediskriminačné pravidlá týkajúce sa služieb spoločného umiestňovania.

(11)

Burza je povinná na regulovanom trhu zabezpečiť, že jeho štruktúra poplatkov vrátane poplatkov za vykonanie pokynov, vedľajších poplatkov a akýchkoľvek zliav je prehľadná, spravodlivá a nediskriminačná a že nevytvára podnet na umiestnenie, zmenu alebo zrušenie pokynov alebo na vykonanie transakcií takým spôsobom, ktorý prispieva k narušeniu podmienok obchodovania alebo k zneužívaniu trhu. Výmenou za poskytnutie akýchkoľvek zliav, ktoré sa udelia pri individuálnych akciách alebo pri vhodnom balíku akcií, burza uloží povinnosť tvorby trhu.

(12)

Burza na regulovanom trhu môže upraviť svoje poplatky za zrušené pokyny v závislosti od dĺžky času, počas ktorého sa pokyn uchovával, a tieto poplatky nastaviť pre každý finančný nástroj, na ktorý sa vzťahujú.

(13)

Burza na regulovanom trhu môže určiť vyšší poplatok za zadanie pokynu, ktorý sa následne zruší, ako za pokyn, ktorý sa vykoná, a určiť vyšší poplatok pre účastníkov s vysokým podielom zrušených pokynov voči vykonaným pokynom, a pre účastníkov, ktorí používajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania, aby sa zohľadnilo dodatočné zaťaženie kapacity systému.

(14)

Burza je povinná na regulovanom trhu prostredníctvom označenia členmi alebo účastníkmi identifikovať pokyny generované algoritmickým obchodovaním, jednotlivé algoritmy použité na vytvorenie pokynov a príslušné osoby, ktoré tieto pokyny iniciovali. Burza je povinná uvedené informácie sprístupniť Národnej banke Slovenska na požiadanie.

§ 15
(1)

Výročnú správu schválenú valným zhromaždením je burza povinná bez zbytočného odkladu uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok.22a)

(2)

Výročná správa musí obsahovať

a)

účtovnú závierku overenú audítorom,

b)

údaje o rozdelení zisku,

c)

informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku.

(3)

Ak nie je v lehote podľa odseku 1 účtovná závierka overená audítorom, je burza povinná uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok správu audítora bez zbytočného odkladu potom, keď túto správu dostane.

(4)

Burza je povinná predložiť Národnej banke Slovenska každoročne do 31. marca aktuálny zoznam svojich akcionárov a členov burzy. Na vyžiadanie Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a v ním určenej lehote je burza povinná predložiť ministerstvu zoznam podľa prvej vety.

(5)

Burza je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene na jej základnom imaní, pri ktorej dôjde k prekročeniu alebo k zníženiu podielov podľa § 6 ods. 1 písm. a) na jej základnom imaní, bezodkladne po získaní tejto informácie a túto informáciu zverejniť.

(6)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa rozhodla zrušiť kvalifikovanú účasť na burze alebo znížiť podiel na základnom imaní burzy alebo na hlasovacích právach v burze pod 20 %, 30 % alebo 50 % alebo tak, že by burza prestala byť dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti, musí o tejto skutočnosti písomne informovať Národnú banku Slovenska.

§ 17 - Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Fyzické osoby, ktoré sú členmi orgánov burzy, členmi orgánov členov burzy, zamestnancami burzy a zamestnancami členov burzy, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam pre vývoj finančného trhu alebo sa dotýkajú záujmov účastníkov burzových obchodov.

(2)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu.

(3)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne

a)

Národnej banke Slovenska na účely výkonu dohľadu,12)

b)

zamestnancovi zodpovednému za kontrolu burzových obchodov,

c)

súdu,

d)

orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,24)

e)

Národnej banke Slovenska na účely ňou vykonávaného dohľadu,24a)

f)

službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom,25)

g)

daňovému orgánu alebo colnému orgánu vo veciach daňového konania26) alebo colného konania,26)

h)

správcu finančnej kontroly pri výkone finančnej kontroly podľa osobitného predpisu,27)

i)

ministerstvu pri výkone kontroly ustanovenej osobitným predpisom,28)

j)

orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu,29)

k)

exekútorovi, ak sa má exekúcia vykonať predajom cenného papiera.30)

(4)

Poskytnutie informácie zamestnancovi zodpovednému za kontrolu burzových obchodov zamestnancami a členmi orgánov burzy a zamestnancami a členmi orgánov členov burzy sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa osobitného zákona,31) ak je informácia poskytnutá v súvislosti s výkonom kontroly burzového obchodu, pri ktorej požiadala Národná banka Slovenska burzu o súčinnosť podľa § 13 ods. 5.

§ 18 - Burzové pravidlá
(1)

Burzové pravidlá upravujú postup pri organizovaní dopytu a ponuky cenných papierov a iných finančných nástrojov a podmienky obchodovania na burze. Burzové pravidlá obsahujú najmä

a)

podrobnosti o podmienkach prijatia cenných papierov na príslušný trh burzy, podrobnosti o podmienkach podmienečného obchodovania s cennými papiermi na príslušnom trhu burzy, podrobnosti o podmienkach pozastavenia a skončenia obchodovania s cenným papierom na príslušnom trhu burzy,

b)

podmienky obchodovania, najmä vymedzenie účastníkov burzového obchodu, čas a miesto burzového obchodu, náležitosti a spôsob zadávania pokynov na kúpu a pokynov na predaj cenného papiera, spôsob uzatvárania burzových obchodov, spôsob realizácie ponuky na prevzatie32) a povinnej ponuky na prevzatie,33) spôsob určenia a zverejňovania kurzov cenných papierov, podmienky pozastavenia obchodovania na burze, podrobnejšie podmienky zrušenia burzových obchodov v súlade s § 10 a spôsob riešenia sporov z burzových obchodov v súlade s § 24,

c)

pravidlá udelenia, pozastavenia a odobratia členstva na burze,

d)

pravidlá účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov,

e)

vymedzenie okruhu osôb, pre ktoré vzhľadom na ich zamestnanie alebo postavenie na burze platia osobitné, burzovými pravidlami ustanovené podmienky pri uzatváraní burzového obchodu,

f)

pravidlá zabezpečenia záväzkov a pohľadávok členov burzy vyplývajúcich z burzových obchodov,

g)

spôsob posúdenia odbornej spôsobilosti osôb, prostredníctvom ktorých člen burzy uzatvára burzové obchody (§ 20 ods. 3),

h)

spôsob plnenia povinností burzy ako povinnej osoby podľa osobitného zákona,16b)

i)

pravidlá určenia toho, čo sa rozumie nezvykle výraznou zmenou kurzu cenného papiera,

j)

vymedzenie činností, ktoré sa považujú za manipuláciu s trhom na príslušnom trhu burzy,

k)

podmienky a pravidlá podľa písmen a) až j), ak burza organizuje aj obchody s inými finančnými nástrojmi, ako sú cenné papiere, a to pre jednotlivé druhy finančných nástrojov primerane.

(2)

Generálny riaditeľ je povinný predložiť Národnej banke Slovenska predstavenstvom schválený návrh burzových pravidiel a ich zmien.

(3)

Burzové pravidlá a ich zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o ich schválení, najneskôr však dňom určeným v rozhodnutí Národnej banky Slovenska o ich schválení. Ak Národná banka Slovenska nevydá rozhodnutie do 30 dní odo dňa, keď jej bol návrh burzových pravidiel alebo ich zmien doručený, alebo odo dňa doplnenia podania, burzové pravidlá a ich zmeny sa považujú za schválené, ak sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4)

Burza je povinná zosúladiť burzové pravidlá so všeobecne záväznými právnymi predpismi do 30 dní od nadobudnutia ich účinnosti, ak príslušný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inú lehotu na ich zosúladenie. Ak burza nezosúladí burzové pravidlá so všeobecne záväznými právnymi predpismi v lehote podľa prvej vety, Národná banka Slovenska nariadi burze zmenu alebo doplnenie burzových pravidiel a určí burze dodatočnú lehotu na ich zosúladenie.

(5)

Národná banka Slovenska burzové pravidlá a ich zmeny neschváli, ak sú v rozpore s ustanoveniami tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Národná banka Slovenska burzové pravidlá a ich zmeny neschváli ani vtedy, ak sú v rozpore s predpismi Európskej únie upravujúcimi obchodovanie s cennými papiermi na burzách.

(6)

Burza je povinná burzové pravidlá vrátane ich zmien a doplnkov bez zbytočného odkladu sprístupniť verejnosti v písomnej forme v sídle burzy a uverejniť o tom oznam v tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.

(7)

Burzové pravidlá sú záväzné pre členov burzy, emitentov cenných papierov prijatých na trh burzy, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vydali iné finančné nástroje prijaté na obchodovanie na burze, a pre Národnú banku Slovenska pri obchodovaní na burze.

TRETIA ČASŤ

BURZOVÝ OBCHOD, UVEREJŇOVANIE KURZOV CENNÝCH PAPIEROV A SPORY Z BURZOVÉHO OBCHODU

§ 19 - Oprávnenie obchodovať na burze

Obchodovať na burze môžu len členovia burzy a Národná banka Slovenska, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 20 - Člen burzy
(1)

Členom burzy môže byť len obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka alebo zahraničná banka a iná osoba, ak

a)

je odborne spôsobilá na obchodovanie na burze podľa požiadaviek určených burzou v burzových pravidlách,

b)

spĺňa organizačné požiadavky určené burzou v burzových pravidlách,

c)

má dostatočné zdroje na úlohy spojené s členstvom vrátane finančných požiadaviek na zabezpečenie vyrovnania burzových obchodov určených burzou,

d)

je dôveryhodná a bezúhonná.

(2)

Členstvo udeľuje burza na žiadosť osoby podľa odseku 1. Ak sú splnené všetky podmienky podľa odseku 1 a ak nie sú známe skutočnosti, ktoré by v prípade udelenia členstva mohli viesť k poškodeniu investorov alebo k vážnemu ohrozeniu ich záujmov, alebo k ohrozeniu dôležitého verejného záujmu, je burza povinná udeliť žiadateľovi členstvo.

(3)

Burza musí umožniť členom burzy aj prístup na diaľku na obchodovanie na ňou organizovanom trhu za podmienok určených burzovými pravidlami; na tento účel je burza oprávnená poskytovať členom burzy potrebné vybavenie.

(4)

Burza je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska členský štát, v ktorom má v úmysle poskytovať vybavenie podľa odseku 3. Národná banka Slovenska oznámi do 30 dní túto informáciu príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa bude vybavenie poskytovať. Národná banka Slovenska na žiadosť tohto príslušného orgánu bezodkladne poskytne údaje o členoch z tohto členského štátu.

(5)

Člen burzy môže uzatvárať burzové obchody iba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je dôveryhodná, ovláda obchodný systém burzy, pozná burzové pravidlá a burza jej spôsobilosť na uzatváranie burzových obchodov osvedčila spôsobom určeným v burzových pravidlách.

(6)

Ak člen burzy prestane byť oprávnený na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného zákona,34) burza mu odoberie oprávnenie obchodovať na burze. Ak člen burzy prestane spĺňať podmienky uvedené v burzových pravidlách alebo vážne porušuje burzové pravidlá, môže mu burza dočasne alebo trvalo odobrať oprávnenie obchodovať na burze. Právnickej osobe, ktorej bolo trvalo odobraté oprávnenie obchodovať na burze, zaniká členstvo na burze.

(7)

Burza môže členovi burzy dočasne odobrať oprávnenie obchodovať na burze najdlhšie na jeden rok.

§ 21 - Práva a povinnosti účastníkov burzového obchodu
(1)

Pri burzovom obchode majú jeho účastníci rovnaké práva. Všetkým účastníkom burzového obchodu musia byť dostupné v rovnaký čas rovnaké informácie o skutočnostiach významných pre vývoj kurzov cenných papierov. Na burzové obchody uzavierané medzi členmi burzy sa použijú ustanovenia osobitného zákona35aa) len vo vzťahu ku klientom týchto členov. Na obchody uzavierané medzi účastníkmi mnohostranného obchodného systému, ktorí sú obchodníkmi s cennými papiermi, sa použijú ustanovenia osobitného zákona35a) len vo vzťahu ku klientom týchto účastníkov.

(2)

Účastníci burzového obchodu nesmú uzatvárať burzové obchody poškodzujúce tretie osoby.

(3)

Člen burzy je povinný odmietnuť vykonanie pokynu, ktorého zjavným účelom je manipulácia kurzu cenného papiera alebo iného finančného nástroja, a bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť zamestnancovi zodpovednému za kontrolu burzových obchodov a Národnej banke Slovenska.

(4)

Člen burzy je povinný odmietnuť vykonanie pokynu, ktorého zjavným účelom je porušenie práv tretej osoby alebo manipulácia s trhom, a bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť zamestnancovi zodpovednému za kontrolu burzových obchodov; tým nie je dotknutá povinnosť vykonať oznámenie podľa osobitného zákona.35a)

(5)

Burza je povinná prijať postupy a opatrenia na zamedzenie porušovania práv tretích osôb a na predchádzanie a odhaľovanie manipulácie s trhom na príslušnom trhu burzy.

§ 22
(1)

Rozsah zverejňovaných údajov o burzových obchodoch, spôsob a frekvenciu ich zverejňovania upraví burza v burzových pravidlách.

(2)

Proti vyhláseným kurzom cenných papierov možno podať na burze námietku, a to do troch dní odo dňa nasledujúceho po ich zverejnení. Námietka musí obsahovať najmä určenie cenného papiera a kurzu, ktorého sa námietka týka, a rozsah požadovanej opravy.

(3)

O námietke rozhodne generálny riaditeľ do troch dní od jej doručenia. Ak generálny riaditeľ v tejto lehote nerozhodne, platí, že námietku prijíma. Proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa nemožno podať rozklad.

(4)

Ak generálny riaditeľ rozhodne o prijatí námietky proti vyhláseným kurzom cenných papierov, je burza povinná bez zbytočného odkladu vykonať opravu príslušných kurzov cenných papierov a túto skutočnosť zverejniť spôsobom uvedeným v burzových pravidlách.

§ 22a

Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti rozhoduje o oslobodení od povinnosti zverejňovať informácie podľa osobitného predpisu35b) burze alebo obchodníkovi s cennými papiermi prevádzkujúcim obchodné miesto v súlade s osobitným predpisom.35c)

§ 23
(1)

Zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov upravuje osobitný zákon.36)

(2)

Burza je oprávnená uzatvárať zmluvy s centrálnou protistranou alebo clearingovým ústavom a systémom vyrovnania z iného štátu s cieľom zabezpečiť zúčtovanie alebo vyrovnanie obchodov uzavretých účastníkmi trhu na ňou organizovanom trhu. Organizátor mnohostranného obchodného systému je oprávnený uzatvárať zmluvy s centrálnou protistranou alebo clearingovým ústavom a systémom vyrovnania z iného štátu s cieľom zabezpečiť zúčtovanie alebo vyrovnanie niektorých obchodov alebo všetkých obchodov uzavretých účastníkmi trhu na ním organizovanom trhu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.36a)

(3)

Národná banka Slovenska môže pri zohľadnení podmienok pre systémy vyrovnania podľa odseku 4 zakázať burze alebo organizátorovi mnohostranného obchodného systému použitie centrálnej protistrany, clearingového ústavu alebo systému vyrovnania v inom štáte, len ak je to odôvodnené potrebou zachovania riadneho fungovania burzy alebo mnohostranného obchodného systému. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.36a)

(4)

Burza je povinná umožniť svojim členom právo určiť za podmienok určenými burzovými pravidlami systém vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi uzavretými na burze, ak

a)

takéto prepojenia a usporiadania medzi určenými systémami vyrovnania a akýmkoľvek iným systémom alebo vybavením sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie účinného a hospodárneho vyrovnania príslušného obchodu a

b)

Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na použitie tohto systému; podmienkou udelenia predchádzajúceho súhlasu je, aby technické podmienky na vyrovnanie obchodov uzavretých na burze cez iný systém vyrovnania, ako bol určený burzou, umožňovali plynulé a riadne fungovanie finančných trhov.

(5)

Ustanovením odseku 4 nie je dotknuté právo centrálnej protistrany, systému zúčtovania alebo vyrovnania na základe primeraných obchodných dôvodov odmietnuť sprístupnenie požadovaných služieb.

(6)

Národná banka Slovenska zabezpečí, aby sa zabránilo nenáležitej duplicitnej kontrole a dohľadu nad systémom zúčtovania a vyrovnania.

§ 24
(1)

Spory z burzového obchodu rozhoduje súd, ak strany v písomnej zmluve nedohodnú rozhodovanie sporov rozhodcovským súdom.37) Burza môže zriadiť stály burzový rozhodcovský súd.38)

(2)

V sporoch z burzového obchodu je neprípustná námietka, že išlo iba o stávku alebo hru.

ŠTVRTÁ ČASŤ

TRH BURZY, PODMIENKY NA PRIJATIE CENNÉHO PAPIERA NA TRH BURZY, POVINNOSTI EMITENTA KÓTOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV

HLAVA I

TRH BURZY, PODMIENKY NA PRIJATIE CENNÉHO PAPIERA NA TRH BURZY A POVINNOSTI EMITENTA KÓTOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV

§ 25
(1)

Burza organizuje trh s cennými papiermi na trhu kótovaných cenných papierov a na regulovanom voľnom trhu. Trh kótovaných cenných papierov a regulovaný voľný trh tvoria regulovaný trh burzy.

(2)

Trh kótovaných cenných papierov je trh burzy, na ktorom prijaté cenné papiere a ich emitenti spĺňajú podmienky na prijatie podľa § 29 až 32. Regulovaný voľný trh burzy je trh burzy, na ktorom prijaté cenné papiere a ich emitenti spĺňajú podmienky na prijatie podľa § 29.

(3)

Cenný papier môže byť prijatý na príslušný trh burzy, len ak tento cenný papier a jeho emitent spĺňajú podmienky podľa tohto zákona, osobitného zákona39) a burzových pravidiel.

(4)

Na prijatie štátnych cenných papierov,40) cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska a cenných papierov vydaných členským štátom a jeho orgánmi alebo orgánmi územnej samosprávy na trh burzy sa nevzťahujú ustanovenia § 26 ods. 4, § 27, § 29 ods. 1 písm. b), d), f) až h), ods. 3 a 4, § 30 a 31, § 37b ods. 2 a 4, § 37d ods. 2 a 5. Ustanovenia § 28, § 29 ods. 1 písm. b), d), f) a h) a § 31 sa nevzťahujú na dlhopisy vydané medzinárodnými organizáciami.

(5)

Organizovať obchodovanie s inými finančnými nástrojmi ako cennými papiermi môže burza len za podmienok podľa § 40. Iný finančný nástroj ako cenné papiere môže byť prijatý na obchodovanie na burze, len ak tento finančný nástroj spĺňa podmienky podľa tohto zákona, osobitného zákona39) a burzových pravidiel a je zabezpečené riadne určovanie cien derivátových zmlúv a efektívne podmienky vyrovnania obchodov s príslušnými finančnými nástrojmi.

(6)

Burza je povinná na regulovanom trhu zaviesť režimy veľkosti tiku pre akcie, vkladové potvrdenky, fondy obchodované na burze, certifikáty a ostatné podobné finančné nástroje a pre akékoľvek iné finančné nástroje podľa osobitného predpisu.22aa) Uplatňovaním veľkostí tiku sa burze nebráni v tom, aby párovala pokyny veľkého rozsahu v strednom bode medzi aktuálnou nákupnou cenou a predajnou cenou.

(7)

Režimy veľkosti tikov uvedené v odseku 6

a)

musia byť nastavené tak, aby odzrkadľovali profil likvidity finančného nástroja na rôznych trhoch a priemerné rozpätie ponuky kúpy a predaja s prihliadnutím na umožnenie primerane stabilných cien bez toho, aby sa neprimerane obmedzilo ďalšie zúženie týchto rozpätí,

b)

musia primeraným spôsobom upravovať veľkosť tiku pre každý finančný nástroj.

Prijatie cenného papiera na trh burzy

§ 26
(1)

O prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov žiada jeho emitent alebo z poverenia emitenta člen burzy. O prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh burzy žiada jeho emitent alebo člen burzy, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Žiadosť o prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov (ďalej len „žiadosť o kótovanie") obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kód LEI emitenta;39a) ak emitent nie je žiadateľom, aj obchodné meno a sídlo žiadateľa,

b)

druh, formu, podobu, počet a celkovú menovitú hodnotu cenných papierov, o ktorých prijatie sa žiada, ak sú tieto údaje ku dňu podania žiadosti známe,

c)

označenie inej burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorých bola v predchádzajúcich 60 dňoch pred podaním žiadosti o kótovanie podaná žiadosť o prijatie tých istých cenných papierov, alebo označenie inej burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorých bude v nasledujúcich 60 dňoch podaná žiadosť,

d)

označenie burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorej trh boli cenné papiere prijaté pred podaním žiadosti o kótovanie,

e)

prospekt cenného papiera (ďalej len „prospekt“), ak osobitný predpis41) neustanovuje inak, rozhodnutie o jeho schválení podľa osobitného predpisu42) a doklad o zverejnení prospektu, ak bol prospekt zverejnený pred podaním žiadosti; pri cenných papieroch vydaných v zahraničí rozhodnutie príslušného orgánu oprávneného na schválenie prospektu v členskom štáte, v ktorom bol prospekt schválený,

f)

písomný súhlas emitenta akcií s podaním žiadosti, ak sa žiada o prijatie cenného papiera zastupujúceho akcie,

g)

ďalšie náležitosti ustanovené burzou v burzových pravidlách.

(3)

Žiadosť o prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kód LEI emitenta; ak emitent nie je žiadateľom, aj obchodné meno a sídlo žiadateľa,

b)

druh, formu, podobu, počet a celkovú menovitú hodnotu cenných papierov, o ktorých prijatie sa žiada, ak sú tieto údaje ku dňu podania žiadosti známe,

c)

označenie burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorej trh boli cenné papiere prijaté pred podaním žiadosti,

d)

prospekt a, ak osobitný predpis41) neustanovuje inak, rozhodnutie o jeho schválení podľa osobitného predpisu42) a doklad o zverejnení prospektu, ak bol prospekt zverejnený pred podaním žiadosti; pri cenných papieroch vydaných v zahraničí rozhodnutie príslušného orgánu oprávneného na schválenie prospektu v štáte, v ktorom bol prospekt schválený,

e)

ďalšie náležitosti ustanovené burzou v burzových pravidlách.

(4)

Ak predmetom žiadosti o kótovanie sú cenné papiere vydané v súvislosti s premenou, cezhraničnou premenou alebo cezhraničnou zmenou právnej formy emitenta, je emitent povinný sprístupniť verejnosti dokumenty opisujúce podmienky a okolnosti, za ktorých došlo k premene, cezhraničnej premene alebo cezhraničnej zmene právnej formy, vrátane začiatočnej súvahy, ak emitent ešte nezostavil účtovnú závierku.

(5)

Žiadosť o kótovanie a žiadosť o prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh sa musí vzťahovať na všetky cenné papiere tej istej emisie a v prípade akcií na všetky akcie toho istého druhu45) vydané jedným emitentom. Zo žiadosti však môžu byť vyňaté akcie držané v majetku na účely ovládania emitenta46) alebo také akcie, s ktorými nie je možné na základe platne uzavretej dohody po určitú dobu obchodovať, ak burza uzná, že to neohrozí záujmy majiteľov akcií, pre ktoré sa podáva žiadosť. Vyňatie zo žiadosti spôsobom podľa druhej vety sa musí vzťahovať na všetky akcie s rovnakým kódom ISIN.

(6)

Ak sú splnené podmienky podľa § 25 ods. 3, burza rozhodne o žiadosti podľa odseku 1 do 60 dní od jej doručenia alebo doplnenia; ak sa na posudzovanie žiadosti o kótovanie vzťahuje aj § 33, môže burza predĺžiť lehotu na rozhodnutie na šesť mesiacov od doručenia alebo doplnenia žiadosti, ak si to vyžaduje postup podľa § 33. Burza môže rozhodnúť o žiadosti podľa odseku 1 aj pred vydaním cenného papiera. V takom prípade sa v rozhodnutí uvedú odkladacie podmienky; odkladacia podmienka sa nesmie týkať predloženia prospektu.

(7)

Burza je povinná vydať písomné rozhodnutie o žiadosti podľa odseku 1 a oboznámiť žiadateľa s rozhodnutím bez zbytočného odkladu potom, čo rozhodla. Ak burza v lehote podľa odseku 6 rozhodnutie nevydá, možno sa jeho vydania domáhať na súde.

(8)

Na regulovaný voľný trh je burza oprávnená prijať prevoditeľné cenné papiere, ktoré boli prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu, aj bez súhlasu emitenta, ak sú splnené požiadavky ustanovené osobitným predpisom,46a) pričom burza je povinná upovedomiť emitenta o tejto skutočnosti.

(9)

Z prijatia cenného papiera na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu bez súhlasu emitenta nevyplýva emitentovi povinnosť poskytovať burze regulované informácie.

(10)

O prijatí cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov je burza povinná zverejniť oznámenie v celoštátnej tlači uverejňujúcej burzové správy, pričom je potrebné uviesť najmenej označenie cenného papiera, obchodné meno emitenta, deň prijatia na trh kótovaných cenných papierov a deň začiatku obchodovania.

§ 27

S cenným papierom možno začať obchodovať na trhu burzy najskôr v deň nasledujúci po dni zverejnenia prospektu, ak osobitný predpis41) neustanovuje inak.

§ 28 - Podmienečné obchodovanie s cenným papierom
(1)

Burza je oprávnená prijať cenný papier pred jeho vydaním na podmienečné obchodovanie na trhu, ktorý organizuje aj pred splnením odkladacích podmienok uvedených v rozhodnutí podľa § 26 ods. 6; tým nie je dotknuté ustanovenie § 27.

(2)

Vyrovnanie obchodov uzavretých v podmienečnom obchodovaní sa vykoná najskôr v deň začatia riadneho obchodovania s cenným papierom.

(3)

Ak nedôjde k začatiu riadneho obchodovania s cenným papierom, obchody uzavreté v podmienečnom obchodovaní sa považujú za neplatné.

(4)

Obchody uzavreté v podmienečnom obchodovaní sa považujú za burzové obchody odo dňa začatia riadneho obchodovania s cenným papierom.

§ 29 - Podmienky na prijatie cenných papierov na trh burzy
(1)

Cenný papier môže byť prijatý na regulovaný trh burzy, len ak

a)

je tento cenný papier finančným nástrojom,1)

b)

je zastupiteľným cenným papierom,

c)

je prevoditeľný cenný papier voľne obchodovateľný,47)

d)

je zaknihovaným cenným papierom; to neplatí, ak je cenný papier vydaný emitentom so sídlom v členskom štáte, ktorý pripúšťa prijatie listinných cenných papierov na regulovaný trh, a ak túto skutočnosť burza zverejnila,

e)

je vydaný v súlade s právom štátu, v ktorom bol vydaný, a jeho emitent spĺňa požiadavky na vydávanie cenných papierov podľa práva štátu, v ktorom má emitent sídlo,

f)

burze cenných papierov nie sú známe skutočnosti, ktoré by v prípade prijatia cenného papiera na obchodovanie na regulovanom trhu mohli viesť k poškodeniu investorov alebo k vážnemu ohrozeniu ich záujmov, alebo k ohrozeniu dôležitého verejného záujmu,

g)

bol schválený a zverejnený prospekt, ak tento zákon neustanovuje inak,

h)

bol plne splatený emisný kurz cenného papiera,48)

i)

bolo úspešne skončené jeho upisovanie na základe verejnej ponuky, ak verejná ponuka predchádza prijímaniu cenného papiera na regulovaný trh burzy, alebo ak uplynula lehota, počas ktorej bolo možné prijímať žiadosti o upísanie cenného papiera; to neplatí pre dlhopisy vydávané priebežne, ak uzávierka na upisovanie nie je stanovená,

j)

emitent má pridelený platný kód LEI,

k)

sú splnené podmienky na obchodovanie s cenným papierom spravodlivým, riadnym a efektívnym spôsobom podľa osobitného predpisu,48a)

l)

sú splnené ďalšie požiadavky, ktoré na cenný papier a jeho emitenta kladie tento zákon, Obchodný zákonník alebo osobitné predpisy.39)

(2)

Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky podľa odseku 1 písm. i), ak obchodovanie s cenným papierom, ktorého emisný kurz nie je úplne splatený, nebude v rozpore so záujmami investorov a ak prospekt obsahuje údaj o neúplnom splatení emisného kurzu spolu s uvedením opatrení prijatých na zabezpečenie bezproblémového obchodovania s cenným papierom.

(3)

Cenné papiere prijímané na regulovaný trh burzy cenných papierov, ktoré nie sú ešte úplne splatené, sa považujú za voľne obchodovateľné, ak boli prijaté opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby obchodovateľnosť takýchto cenných papierov nebola obmedzená a aby bolo obchodovanie otvorené a korektné s tým, že sa verejnosti poskytnú všetky príslušné informácie. Pri prijatí akcií na regulovaný trh, ktoré sa môžu získať iba na základe súhlasu príslušného orgánu, môže burza upustiť od požiadavky podľa odseku 1 písm. c) iba vtedy, ak by uplatňovanie klauzuly o schválení nenarúšalo trh.

(4)

Burza je oprávnená v burzových pravidlách ustanoviť ďalšie podmienky na prijatie cenného papiera na príslušný trh burzy, len ak sú tieto ďalšie podmienky uplatňované rovnako na všetkých emitentov alebo na emitentov rovnakého druhu cenných papierov. Podmienkou prijatia cenných papierov vydaných so sídlom v členskom štáte, nesmie byť požiadavka na ich predchádzajúce prijatie na trh kótovaných cenných papierov burzy so sídlom v členskom štáte. Burza je však oprávnená upustiť od uplatňovania dodatočných podmienok podľa prvej vety, ak by boli na prekážku postupu pri posudzovaní žiadosti o kótovanie v prípade podľa § 33.

§ 30 - Podmienky na prijatie akcií na trh kótovaných cenných papierov
(1)

Akcia môže byť prijatá na trh kótovaných cenných papierov, len ak táto akcia a jej emitent spĺňajú podmienky podľa § 29 a ak

a)

emitent zostavil a uložil účtovnú závierku v súlade s osobitným zákonom52) najmenej za tri roky predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiadosť,

b)

súčin kurzu akcie alebo predpokladaného kurzu akcie a počtu akcií, pre ktoré sa žiada o prijatie, dosahuje najmenej 1 000 000 eur; ak nie je predpokladaný kurz možné odhadnúť, vzťahuje sa táto podmienka na vlastné imanie emitenta,

c)

sú distribuované medzi verejnosťou akcie predstavujúce najmenej 25 % menovitej hodnoty akcií, pre ktoré sa podáva žiadosť o kótovanie, alebo ak vzhľadom na veľký počet týchto akcií alebo veľký počet akcionárov bude zaručené bezproblémové obchodovanie s touto akciou aj pri nižšom percente distribúcie.

(2)

Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky podľa odseku 1 písm. a), ak je to v záujme emitenta a investorov a ak burza dôjde k záveru, že investori budú mať aj napriek udelenej výnimke dostatok informácií na presné a správne posúdenie cenného papiera, majetku a záväzkov emitenta a jeho finančnej situácie.

(3)

Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak akcie rovnakého druhu vydané tým istým emitentom už boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy, na ktorej sa podáva žiadosť.

(4)

Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky podľa odseku 1 písm. b), ak je predpoklad, že pre akcie bude zabezpečené dostatočne likvidné obchodovanie aj bez splnenia uvedenej podmienky. Výnimku podľa prvej vety nemožno udeliť, ak je počet akcií, pre ktoré sa podáva žiadosť, nižší ako 10 000.

(5)

Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky podľa odseku 1 písm. c), ak

a)

dostatočná distribúcia akcií má byť zabezpečená ich predajom na burze pri ich vydaní a burza dôjde k záveru, že podmienka podľa odseku 6 bude splnená v krátkom čase po prijatí akcie na trh kótovaných cenných papierov, alebo

b)

iné akcie rovnakého druhu toho istého emitenta sú už prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy alebo burzy so sídlom v zahraničí, na ktorej tieto akcie podmienku dostatočnej distribúcie spĺňajú.

(6)

Za akcie distribuované medzi verejnosťou sa považujú akcie, ktoré sú v majetku osôb s podielom na danej emisii menej ako 5 % a súčasne nie sú v majetku emitenta, členov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov a dcérskych spoločností emitenta.

(7)

Akcie vydané emitentom so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, a ktoré nie sú prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy v štáte sídla emitenta ani v štáte, v ktorom je väčšina týchto akcií distribuovaná medzi verejnosťou, môže burza prijať na trh kótovaných cenných papierov, len ak žiadateľ preukáže, že neprijatie týchto akcií na trh kótovaných cenných papierov burzy v uvedených štátoch nie je spôsobené nevyhnutnosťou ochrany investorov v uvedených štátoch.

(8)

Akcie prijímané na trh kótovaných cenných papierov, ktoré nie sú ešte úplne splatené, sa považujú za voľne obchodovateľné, ak boli prijaté opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby obchodovateľnosť takýchto akcií nebola obmedzená a aby bolo obchodovanie otvorené a korektné s tým, že sa verejnosti poskytnú všetky príslušné informácie.

(9)

Pri prijatí akcií na trh kótovaných cenných papierov, ktoré sa môžu získať iba na základe súhlasu, môže burza upustiť od požiadavky podľa § 29 ods. 1 písm. c) iba vtedy, ak by uplatňovanie klauzuly o schválení nenarúšalo trh.

§ 31 - Podmienky na prijatie dlhopisov na trh kótovaných cenných papierov
(1)

Burza môže prijať na trh kótovaných cenných papierov dlhopis, len ak tento dlhopis a jeho emitent spĺňajú podmienky podľa § 29 a ak hodnota jeho emisie určená emisným kurzom dlhopisov je najmenej 200 000 eur.

(2)

Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky podľa odseku 1, ak je odôvodnený predpoklad, že pre dlhopisy bude zabezpečené dostatočne likvidné obchodovanie aj bez splnenia uvedenej podmienky.

(3)

Dlhopis, s ktorým je spojené právo na jeho výmenu za akcie spoločnosti alebo prednostné právo na upísanie akcií spoločnosti53) (ďalej len „vymeniteľný dlhopis"), môže byť prijatý na trh kótovaných cenných papierov, len ak sú už na trh burzy prijaté akcie emitenta, za ktoré majú byť vymenené vymeniteľné dlhopisy, alebo ak tieto akcie budú prijaté súčasne s vymeniteľnými dlhopismi.

(4)

Dlhopisy prijímané na trh kótovaných cenných papierov, ktoré nie sú ešte úplne splatené, sa považujú za voľne obchodovateľné, ak boli prijaté opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby obchodovateľnosť takýchto dlhopisov nebola obmedzená a aby bolo obchodovanie otvorené a korektné s tým, že sa verejnosti poskytnú všetky príslušné informácie.

§ 32 - Podmienky na prijatie cenných papierov zastupujúcich akcie na trh kótovaných cenných papierov
(1)

Cenný papier zastupujúci akcie môže byť prijatý na trh kótovaných cenných papierov, len ak emitent akcií a akcie spĺňajú podmienky podľa § 29 a 30 a emitent akcií zverejňuje informácie podľa § 37 a ak tento cenný papier spĺňa podmienky podľa § 30.

(2)

Burza môže prijať žiadosť o kótovanie cenných papierov podľa odseku 1 len vtedy, ak dospela k názoru, že emitent cenného papiera zastupujúceho akcie poskytuje dostatočné záruky ochrany investorov.

(3)

Na trh kótovaných cenných papierov nemôže byť prijatý cenný papier zastupujúci akcie vydané emitentom so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak zastupované akcie nie sú prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy so sídlom v štáte, kde má sídlo emitent akcií.

Spolupráca a voľný pohyb v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru

§ 33
(1)

Ak bola podaná žiadosť o kótovanie toho istého cenného papiera súčasne na burzu a na zahraničnú burzu so sídlom v členskom štáte alebo ak na týchto burzách súčasne prebieha rozhodovanie o žiadosti o kótovanie, burza koordinuje svoju činnosť s príslušným orgánom v tomto členskom štáte a prijme opatrenia nevyhnutné na urýchlenie a zjednodušenie postupov prijatia, najmä pokiaľ ide o posudzovanie, prípadne odpustenie splnenia dodatočných podmienok na prijatie ustanovených burzou alebo príslušným orgánom členského štátu nad minimálny rozsah stanovený predpismi Európskej únie o prijímaní cenných papierov na trh kótovaných cenných papierov.

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na posudzovanie žiadosti o kótovanie cenného papiera už prijatého na trh kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy so sídlom v členskom štáte. Burza je oprávnená žiadosť o prijatie takého cenného papiera zamietnuť, ak si emitent neplní povinnosti vyplývajúce z kótovania jeho cenných papierov v tomto členskom štáte.

§ 34 - Ročná finančná správa
(1)

Emitent je povinný najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia zverejniť ročnú finančnú správu a zabezpečiť, aby bola táto správa verejne prístupná najmenej počas desiatich rokov.

(2)

Ročná finančná správa obsahuje

a)

výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom,53a)

b)

účtovnú závierku overenú audítorom,53b) ak táto účtovná závierka nie je súčasťou výročnej správy,

c)

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí a ak je to potrebné aj s informáciou, že je vypracovaná v súlade so štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti podľa osobitných predpisov53ba) a osobitným predpisom.53bb)

(3)

Ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,53c) obsahuje účtovná závierka overená audítorom konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú v súlade s osobitným predpisom53d) a ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

(4)

Ak emitent nie je povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, obsahuje ročná finančná správa účtovnú závierku zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola spoločnosť založená.

(5)

Účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom, ktorý vyjadrí názor a poskytne vyjadrenie k výročnej správe vypracovanej podľa osobitného predpisu.53a)

(6)

Názor týkajúci sa uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti sa poskytuje podľa osobitného predpisu.53daa) Správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa odseku 5 v úplnom znení a správa o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa osobitného predpisu53dab) v úplnom znení sa zverejnia spolu s ročnou finančnou správou.

(7)

Ročnú finančnú správu podľa odseku 1 emitent vypracuje a zverejní v jednotnom elektronickom formáte vykazovania podľa osobitného predpisu.53da)

§ 35 - Polročná finančná správa
(1)

Emitent akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinný zverejniť polročnú finančnú správu za prvých šesť mesiacov účtovného obdobia najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, za ktoré sa polročná finančná správa vypracováva a zabezpečiť, aby bola táto správa verejne prístupná najmenej počas desiatich rokov.

(2)

Polročná finančná správa obsahuje

a)

priebežnú správu vypracovanú v súlade s odsekom 9,

b)

priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre, ak táto priebežná účtovná závierka nie je súčasťou priebežnej správy,

c)

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 a že uvedená priebežná správa obsahuje verný prehľad informácií podľa odseku 9.

(3)

Ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s osobitným predpisom,53c) musí byť priebežná účtovná závierka v skrátenej štruktúre zostavená v súlade s osobitným predpisom.53d)

(4)

Ak emitent nie je povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, polročná finančná správa obsahuje priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre, a to aspoň vo forme skrátenej súvahy, skráteného výkazu ziskov a strát a poznámok. Pri príprave skrátenej štruktúry súvahy a skráteného výkazu ziskov a strát je emitent povinný dodržať rovnaké zásady účtovania a oceňovania ako pri príprave ročných finančných správ.

(5)

Ak priebežná účtovná závierka v skrátenej štruktúre nie je zostavená v súlade s osobitným predpisom,53d) musí byť zostavená podľa odsekov 6 a 7, ktoré ustanovujú jej minimálny obsah.

(6)

Skrátená štruktúra súvahy a skrátená štruktúra výkazu ziskov a strát zachytáva všetky záhlavia a medzisúčty zahrnuté v poslednej ročnej účtovnej závierke emitenta. Dodatočné položky sa zahrnú, len ak by pre ich vynechanie priebežná účtovná závierka poskytla zavádzajúci prehľad aktív, pasív, finančnej pozície a vyčíslenia zisku alebo straty emitenta.

(7)

Okrem údajov uvedených v odseku 6 sa uvedú tieto porovnávacie informácie:

a)

súvaha ku koncu prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia, za ktoré sa súvaha vypracováva, a porovnávacia súvaha bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

b)

výkaz ziskov a strát za prvých šesť mesiacov vykazovaného účtovného obdobia s porovnávacími údajmi za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(8)

Poznámky musia obsahovať informácie na preukázanie porovnateľnosti priebežnej účtovnej závierky v skrátenej štruktúre s ročnou účtovnou závierkou a musia zahŕňať informácie a vysvetlivky, ktoré zabezpečia, že užívateľ náležite rozumie akýmkoľvek podstatným zmenám súm a vývojom, ktoré sa uskutočnili v priebehu dotknutých šiestich mesiacov a ktoré sú premietnuté v súvahe a vo výkaze ziskov a strát.

(9)

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia. Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to

a)

obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto období, a

b)

akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia.

(10)

Ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými osobami.

(11)

Ak bola polročná finančná správa overená audítorom, uverejní sa správa audítora v plnom rozsahu. To platí aj pre správu o preverení. Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie.

§ 36

Emitent je povinný zverejniť ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci53e) najneskôr do šiestich mesiacov po skončení každého hospodárskeho roka a zabezpečiť, aby bola táto správa verejne prístupná najmenej počas desiatich rokov.

§ 37

Za správnosť údajov, ktoré emitent vypracúva a zverejňuje podľa tohto zákona a podľa osobitného zákona,4) zodpovedá emitent v plnom rozsahu. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

§ 37a
(1)

Ustanovenia § 34 a 35 sa nevzťahujú, ak tento zákon neustanovuje inak, na

a)

podielové listy otvoreného podielového fondu a na cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania,

b)

štát, obec a vyšší územný celok, verejnú medzinárodnú organizáciu, ktorej členom je najmenej jeden členský štát, Európsku centrálnu banku, Európsky nástroj finančnej stability a iný mechanizmus zriadený s cieľom zachovať finančnú stabilitu európskej menovej únie poskytovaním dočasnej finančnej pomoci členským štátom, ktorých menou je euro, a centrálne banky členských štátov bez ohľadu na to, či vydávajú, alebo nevydávajú akcie alebo iné cenné papiere, a

c)

emitentov, ktorí vydávajú výhradne dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pričom menovitá hodnota jedného dlhového cenného papiera je najmenej 100 000 eur, alebo ak ide o dlhové cenné papiere vydané v inej mene ako euro, je menovitá hodnota jedného dlhového cenného papiera k dátumu emisie v prepočte najmenej 100 000 eur,

d)

emitentov, ktorí majú vydané výhradne dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pričom menovitá hodnota jedného dlhového cenného papiera je najmenej 50 000 eur, alebo ak ide o dlhové cenné papiere vydané v inej mene ako euro, je menovitá hodnota jedného dlhového cenného papiera k dátumu emisie v prepočte najmenej 50 000 eur, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Európskej únii pred 31. decembrom 2010, ak sú také dlhové cenné papiere v obehu.

(2)

Ustanovenia § 35 sa nevzťahujú na úverové inštitúcie alebo zahraničné úverové inštitúcie, ktorých akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktoré priebežne alebo opakovane vydávali len dlhové cenné papiere, a to len ak celková menovitá hodnota všetkých takých dlhových cenných papierov je nižšia ako 50 000 000 eur, a ktoré nezverejnili prospekt.

§ 37b - Doplňujúce informácie
(1)

Emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný bezodkladne zverejniť akúkoľvek zmenu práv spojených s rôznymi druhmi akcií vrátane zmien práv spojených s derivátmi vydanými samotným emitentom a ktoré umožňujú prístup k akciám tohto emitenta.

(2)

Emitent cenných papierov iných ako akcie bezodkladne zverejní akékoľvek zmeny práv držiteľov cenných papierov, vrátane zmien podmienok týchto cenných papierov, ktoré by mohli tieto práva nepriamo ovplyvniť najmä zmenou úverových podmienok alebo úrokových mier.

(3)

Emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zabezpečiť, aby mal pridelený platný kód LEI.

§ 37c
(1)

Emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný v domovskom členskom štáte uverejniť oznámenia alebo zaslať dokumenty týkajúce sa rozdelenia a výplaty dividend a emisií nových akcií vrátane informácií o všetkých opatreniach týkajúcich sa ich prideľovania, upisovania, zániku alebo výmeny.

(2)

Emitent dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými držiteľmi dlhopisov, ktorí sú v rovnakom postavení týkajúcom sa práv spojených s týmito dlhopismi; tým nie je dotknuté právo emitenta vykonať ponuku na predčasné splatenie určitých dlhopisov ich majiteľom, ak sú tieto ponuky vykonané v súlade so zákonom a ak sú v súlade s právom chránenými záujmami majiteľov dlhopisov. Emitent dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zverejniť informácie týkajúce sa výplaty úrokov, výkonu práv konverzie, výmeny, upisovania alebo zrušenia a splatenia dlhových cenných papierov a určiť za svojho zástupcu finančnú inštitúciu, prostredníctvom ktorej môžu držitelia dlhových cenných papierov vykonávať svoje práva, ak tieto činnosti nezabezpečuje sám emitent. Emitent dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý v emisných podmienkach dlhopisov zriadil schôdzu majiteľov dlhových cenných papierov, je povinný zverejniť miesto, čas a program rokovania schôdze majiteľov dlhových cenných papierov a sprístupniť formulár splnomocnenia na zastupovanie osobám oprávneným hlasovať na schôdzi majiteľov dlhových cenných papierov spolu s oznámením o zvolaní schôdze alebo na požiadanie po oznámení o zvolaní schôdze.

(3)

Emitent je povinný zabezpečiť, aby všetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby sa držiteľom dlhových cenných papierov v domovskom členskom štáte emitenta umožnil výkon ich práv, boli verejne prístupné a aby sa zachovala úplnosť údajov.

(4)

Informácie podľa odseku 1 a odseku 2 tretej vety môže emitent poskytnúť prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktorými sa rozumie elektronické zariadenie na spracovanie vrátane digitálnej kompresie, uloženie a prenos dát pomocou káblových, rádiových, optických technológií alebo iné elektromagnetické prostriedky, za predpokladu, že rozhodnutie o ich používaní prijme na valnom zhromaždení, ak spĺňa tieto podmienky:

a)

používanie elektronických prostriedkov nie je závislé od sídla alebo trvalého pobytu akcionára alebo od sídla alebo trvalého pobytu osôb uvedených v § 41 ods. 9,

b)

sú zavedené opatrenia na informovanie akcionárov alebo právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených vykonávať hlasovacie práva alebo oprávnených riadiť ich vykonávanie,

c)

akcionári alebo osoby uvedené v § 41 ods. 9 boli písomne požiadaní emitentom o súhlas s použitím elektronických prostriedkov na odovzdávanie informácií; ak v určenej lehote nezašlú písomný súhlas, má sa za to, že súhlas udelili; tieto osoby si môžu kedykoľvek vyžiadať odovzdávanie týchto informácií písomne,

d)

rozdelenie nákladov spojených s odovzdávaním týchto informácií elektronickými prostriedkami určí emitent v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.53f)

(5)

Emitent dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu s menovitou hodnotou na jeden dlhový cenný papier najmenej 100 000 eur, alebo ak ide o dlhové cenné papiere v inej mene ako euro, ak menovitá hodnota na jeden dlhový cenný papier k dátumu emisie zodpovedá sume najmenej 100 000 eur, môže zvoliť za miesto konania schôdze majiteľov dlhových cenných papierov každý členský štát, ak v tomto členskom štáte zabezpečí všetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby sa držiteľom dlhových cenných papierov umožnil výkon ich práv.

(6)

Voľba miesta konania schôdze majiteľov dlhových cenných papierov uvedená v odseku 5 sa uplatňuje aj na držiteľov dlhových cenných papierov s menovitou hodnotou na jeden dlhový cenný papier najmenej 50 000 eur, alebo ak ide o dlhové cenné papiere v inej mene ako euro, ak menovitá hodnota na jeden dlhový cenný papier k dátumu emisie zodpovedá sume najmenej 50 000 eur, a ktoré už boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Európskej únii pred 31. decembrom 2010, ak sú také dlhové cenné papiere v obehu a ak emitent dlhových cenných papierov v tomto zvolenom členskom štáte zabezpečí všetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby sa držiteľom dlhových cenných papierov umožnil výkon ich práv.

§ 37d
(1)

Emitent je povinný predložiť burze informácie, ktoré burza v burzových pravidlách určí ako informácie potrebné na preverenie skutočnosti, či tento emitent dodržiava podmienky ustanovené týmto zákonom, na ochranu investorov a na zabezpečenie bezproblémového fungovania regulovaného trhu s cennými papiermi a podľa požiadaviek burzy tieto informácie zverejniť. Ak tento emitent požiadavke burzy na zverejnenie informácie nevyhovie, môže po prerokovaní s týmto emitentom túto informáciu zverejniť burza.

(2)

Ak emitent akcií prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov vydá nové akcie toho istého druhu, je povinný podať žiadosť o kótovanie týchto akcií do šiestich mesiacov od ich vydania, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Ak emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu nevykonáva sám splácanie ním vydaných dlhopisov alebo vyplácanie výnosov z ním vydaných cenných papierov, je povinný tieto činnosti vykonávať len prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo inej právnickej osoby, ktorá má na túto činnosť oprávnenie;55) emitent je povinný oznámiť burze obchodné meno tohto obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo inej právnickej osoby.

(4)

Emitent kótovaných cenných papierov je povinný uplatňovať voči majiteľom cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov princíp rovnakého zaobchádzania; to nebráni emitentovi vykonať ponuku na predčasné splatenie určitých dlhopisov ich majiteľom, ak sú tieto ponuky vykonané v súlade so zákonom a ak sú v súlade s právom chránenými záujmami majiteľov dlhopisov.

§ 38
(1)

Burza môže pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom na trhu alebo vylúčiť finančný nástroj z obchodovania na príslušnom trhu, ktorý organizuje, ak finančný nástroj alebo emitent prestanú spĺňať podmienky na prijatie finančného nástroja na príslušný trh burzy ustanovené týmto zákonom alebo burzovými pravidlami alebo ak emitent neplní povinnosti, pri ktorých zákon vyžaduje pozastavenie obchodovania. Burza písomne vyzve emitenta na odstránenie nedostatkov; ak nie je možné emitentovi doručiť písomnú výzvu, môže vyzvať emitenta aj zverejnením v tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo iným vhodným spôsobom určeným v burzových pravidlách. Burza bezodkladne pozastaví obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúči finančný nástroj, ak sa dozvie o skutočnostiach, ktoré by pri nepozastavení obchodovania mohli viesť k poškodeniu investorov alebo ohrozeniu verejného záujmu, ak zistila manipuláciu s trhom alebo ak má dôvodné podozrenie z manipulácie s trhom v súvislosti s týmto finančným nástrojom. Burza nie je povinná pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúčiť finančný nástroj, ak by to spôsobilo závažné poškodenie záujmov investorov alebo ohrozilo riadne fungovanie trhu.

(2)

Ak burza pozastaví obchodovanie s finančným nástrojom, alebo vylúči finančný nástroj z obchodovania na príslušnom trhu, je povinná zároveň pozastaviť obchodovanie s derivátmi alebo vylúčiť z obchodovania na príslušnom trhu deriváty v súlade s osobitným predpisom,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, ak je to potrebné na podporu cieľov pozastavenia alebo vylúčenia podkladového finančného nástroja.

(3)

Burza môže pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom podľa § 12 ods. 3 a tohto paragrafu. Zamestnanec zodpovedný za kontrolu burzových obchodov preverí skutočnosti, ktoré viedli k pozastaveniu obchodovania podľa odseku 1 tretej vety, podá správu Národnej banke Slovenska, predstavenstvu a generálnemu riaditeľovi. V správe uvedie najmä, či bol porušený zákon a burzové pravidlá, rozsah tohto porušenia a osoby zodpovedné za toto porušenie. Ak bolo pozastavené obchodovanie podľa odseku 1 a emitent v určenej lehote na výzvu burzy neodstráni nedostatky, burza vylúči finančný nástroj z obchodovania na príslušnom trhu alebo preradí na iný trh burzy, ktorého podmienky spĺňa.

(4)

Skončenie obchodovania, pozastavenie obchodovania alebo vylúčenie finančného nástroja z obchodovania na príslušnom trhu burza bezodkladne oznámi Národnej banke Slovenska a zverejní v tlači s celoštátnou pôsobnosťou. Burza je oprávnená zverejniť skutočnosť, že emitent neplní alebo nie je schopný plniť povinnosti vyplývajúce z prijatia ním vydaných finančných nástrojov na trh burzy.

(5)

Ak emitent alebo právny nástupca emitenta požiada burzu o skončenie obchodovania pri zániku finančných nástrojov prijatých na príslušný trh burzy, burza skončí obchodovanie s týmito finančnými nástrojmi v požadovanej lehote; ak lehota nie je uvedená, skončí obchodovanie do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

(6)

Ak požiada burzu o skončenie obchodovania na príslušnom trhu burzy emitent akcií, na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa § 39 alebo podľa osobitného predpisu,57) je povinný predložiť burze doklady o splnení tejto povinnosti alebo rozhodnutie všetkých akcionárov emitenta o skončení obchodovania na príslušnom trhu burzy. Burza skončí obchodovanie s týmito akciami do piatich dní odo dňa, keď jej emitent oznámil splnenie záväzkov z povinnej ponuky na prevzatie,32) alebo bezodkladne po prijatí oznámenia emitenta o rozhodnutí všetkých akcionárov emitenta o skončení obchodovania na príslušnom trhu burzy.

(7)

Emitent cenného papiera prijatého na príslušný regulovaný trh alebo emitent cenného papiera prijatého na príslušný regulovaný trh, ktorý má v prospekte uvedený údaj o tom, že s cenným papierom bude možné obchodovať na burze alebo že emitent požiada o prijatie cenného papiera na príslušný regulovaný trh, zodpovedá majiteľom cenných papierov a investorom za škody, ktoré im vznikli v dôsledku pozastavenia obchodovania s finančným nástrojom podľa odseku 1 alebo v dôsledku vylúčenia cenného papiera z príslušného regulovaného trhu z dôvodu podľa odseku 3 štvrtej vety.

(8)

Emitent akcií prijatých na trh kótovaných cenných papierov alebo emitent akcií prijatých na regulovaný voľný trh, ktorý má v prospekte uvedený údaj o tom, že s akciami bude možné obchodovať na burze alebo že emitent požiada o prijatie akcií na príslušný trh burzy, je povinný vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie33) na kúpu všetkých akcií, s ktorými by po vylúčení z trhu burzy podľa odseku 3 už nebolo možné obchodovať na žiadnej burze, na zahraničnej burze alebo na zahraničnom regulovanom trhu; tým nie je dotknuté ustanovenie § 39 ani osobitný predpis.57) Na účely vykonania povinnej ponuky na prevzatie sa akcie vylúčené z trhu považujú za akcie prijaté na regulovanom trhu.

(9)

Ak burza pozastaví obchodovanie s finančným nástrojom alebo derivátom alebo vylúči finančný nástroj alebo derivát podľa odsekov 1 a 2, Národná banka Slovenska je oprávnená aj na ostatných regulovaných trhoch, na mnohostranných obchodných systémoch, na organizovaných obchodných systémoch a na systematických internalizátoroch, pre ktoré je príslušným orgánom dohľadu a na ktorých sa obchoduje s týmto finančným nástrojom alebo derivátmi podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, v súlade s osobitným predpisom57a) pozastaviť obchodovanie s týmto finančným nástrojom alebo s derivátmi, alebo vylúčiť tento finančný nástroj alebo deriváty z obchodovania, ak je pozastavenie alebo vylúčenie spôsobené podozrením zo zneužívania trhu, ponukou na prevzatie alebo nezverejnením dôverných informácií o emitentovi alebo o finančnom nástroji v rozpore s osobitným predpisom;58) to neplatí, ak by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu.

(10)

Ak Národná banka Slovenska dostala oznámenie o pozastavení alebo vylúčení od príslušného orgánu iného členského štátu, rozhodne v súvislosti s tým istým finančným nástrojom alebo derivátmi podľa osobitného predpisu,58) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou o pozastavení obchodovania alebo vylúčení finančného nástroja z obchodovania, ak je pozastavenie obchodovania alebo vylúčenie oznámené príslušným orgánom iného členského štátu spôsobené podozrením zo zneužívania trhu, ponukou na prevzatie alebo nezverejnením dôverných informácií o emitentovi alebo finančnom nástroji v rozpore s osobitným predpisom;58) to neplatí, ak by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu.

(11)

Národná banka Slovenska oznámi rozhodnutie burzy podľa odsekov 1 a 2 a svoje rozhodnutie podľa odsekov 9 a 10 Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a ostatným príslušným orgánom; ak sa rozhodne obchodovanie s finančným nástrojom nepozastaviť alebo ho nevylúčiť z obchodovania alebo nepozastaviť obchodovanie s derivátmi alebo nevylúčiť z obchodovania deriváty podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, v rozhodnutí uvedie aj vysvetlenie.

(12)

Odseky 1, 2, 9 až 11 sa uplatňujú, aj ak sa pozastavenie obchodovania s finančným nástrojom alebo vylúčenie finančného nástroja z obchodovania alebo pozastavenie obchodovania s derivátmi alebo vylúčenie z obchodovania derivátov podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, zrušilo.

(13)

Za splnenie povinnosti podľa odseku 1 sa považuje, aj ak burza preradí finančný nástroj na iný trh burzy, ktorého podmienky spĺňa.

(14)

O prijatí opatrení podľa odsekov 1 až 8, 12 a 13 je burza povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska a zverejniť oznámenie o prijatí takýchto opatrení na svojom webovom sídle.

§ 38a - Dočasné zastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi
(1)

Burza môže dočasne zastaviť alebo obmedziť obchodovanie, ak nastane významný pohyb cien finančného nástroja na príslušnom trhu alebo súvisiacom trhu v krátkom čase.

(2)

Burza je oprávnená vo výnimočných situáciách zrušiť, zmeniť alebo opraviť akúkoľvek transakciu. Burza je povinná zabezpečiť, že parametre pre zastavenie obchodovania na regulovanom trhu sú vhodne nastavené spôsobom, ktorý berie do úvahy likviditu jednotlivých tried a podtried aktív, povahu trhového modelu a typy používateľov a ktorý je dostačujúci na to, aby sa zabránilo významným narušeniam riadneho obchodovania.

(3)

Burza je povinná podávať správy o parametroch na zastavenie obchodovania na regulovanom trhu a o všetkých podstatných zmenách týchto parametrov Národnej banke Slovenska uceleným a porovnateľným spôsobom, ktorá ich následne oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).

(4)

Pri dočasnom zastavení obchodovania s finančným nástrojom na regulovanom trhu, ktorý je významný z hľadiska likvidity v príslušnom finančnom nástroji, je burza povinná mať zavedené nevyhnutné systémy a postupy, ktoré zabezpečia, že bude informovať príslušné orgány, aby mohli koordinovať reakciu v rámci celého trhu a určiť, či je vhodné zastaviť obchodovanie na ostatných obchodných miestach, na ktorých sa s týmto finančným nástrojom obchoduje, až kým sa neobnoví obchodovanie na pôvodnom trhu.

§ 38b - Pozastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi na vyžiadanie Rady pre riešenie krízových situácií
(1)

Burza je povinná bezodkladne pozastaviť obchodovanie s finančnými nástrojmi v obchodnom systéme burzy na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme na vyžiadanie Rady pre riešenie krízových situácií (ďalej len „rezolučná rada“) podľa osobitného predpisu.56b) Na pozastavenie obchodovania podľa prvej vety sa nevzťahuje povinnosť príslušných orgánov burzy podľa § 10 ods. 1 písm. d) a § 12 ods. 3 rozhodnúť o pozastavení obchodovania s finančnými nástrojmi.

(2)

Na pozastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi podľa odseku 1 sa nevzťahuje § 65 ods. 1 a 2.

(3)

Burza bezodkladne oznámi pozastavenie obchodovania rezolučnej rade a Národnej banke Slovenska a zverejní ho v tlači s celoštátnou pôsobnosťou.

§ 39

Emitent akcií prijatých na regulovaný trh, ktorý má v prospekte uvedený údaj o tom, že s akciami bude možné obchodovať na burze alebo že emitent požiada o prijatie akcií na príslušný trh burzy, môže rozhodnúť o tom, že akcie prestanú byť obchodované na burze len za podmienok a postupom podľa osobitného zákona;57) to neplatí, ak sa skončenie obchodovania s týmito akciami netýka všetkých búrz, zahraničných búrz alebo zahraničných regulovaných trhov, na ktorých sa s týmito akciami obchoduje.

§ 40
(1)

Žiadosť o prijatie iných finančných nástrojov ako cenných papierov na obchodovanie na burze predkladá člen burzy.

(2)

Žiadosť o prijatie iných finančných nástrojov ako cenných papierov na obchodovanie na burze obsahuje náležitosti podľa § 26 ods. 2 písm. a), b) a g) primerane.

(3)

Ak sa žiadosť podľa odseku 1 podáva pre opcie na kúpu alebo predaj akcií, je žiadateľ povinný preukázať, že emitent týchto akcií bol písomne upovedomený o plánovanom predložení žiadosti. Emitent týchto akcií môže do 30 dní od podania žiadosti namietať porušenie svojich právom chránených záujmov. V námietke musí emitent uviesť najmä, aké právom chránené záujmy emitenta sú ohrozené, a údaje o tom, či mu hrozí vznik škody z obchodovania predmetných opcií na burze. Burza nesmie žiadosť o prijatie schváliť pred uplynutím tejto lehoty. Námietku emitenta akcií podanú po uplynutí lehoty 30 dní je burza povinná zohľadniť len vtedy, ak emitent dokáže, že mu z obchodovania predmetných opcií na burze hrozí vznik škody.

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na opcie na indexy finančného trhu.

(5)

Opcia na kúpu alebo predaj cenných papierov môže byť prijatá na obchodovanie na burze, len ak menovitá hodnota alebo účtovná hodnota cenných papierov, na ktoré sa opcia vzťahuje, je najmenej 1 000 000 eur.

(6)

V prípade prijatia iných finančných nástrojov na obchodovanie na burze platí § 26 primerane.

HLAVA II

§ 41 - Oznamovacia povinnosť
(1)

Ak akcionár nadobudol alebo previedol akcie emitenta, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a sú s nimi spojené hlasovacie práva, na inú osobu, je táto osoba povinná oznámiť emitentovi podiel na hlasovacích právach emitenta, ktorý osoba vlastní v dôsledku nadobudnutia alebo prevodu na inú osobu, ak tento podiel dosiahne, presiahne alebo klesne pod limity 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % a 75 %. Hlasovacie práva sa vypočítajú na základe všetkých akcií, s ktorými sú hlasovacie práva spojené, a to aj ak je ich výkon pozastavený. Zároveň sa takáto informácia uvedie aj o všetkých akciách rovnakého druhu, s ktorými sú spojené hlasovacie práva.

(2)

Akcionár je povinný oznámiť emitentovi podiel na hlasovacích právach, aj ak tento podiel dosiahne, presiahne alebo klesne pod limity uvedené v odseku 1 v dôsledku skutočností, ktoré majú za následok zmenu rozloženia hlasovacích práv, a na základe informácií zverejňovaných podľa § 44 ods. 2. Ak ide o emitenta so sídlom v nečlenskom štáte, oznámenie sa vykoná rovnako ako v prípade emitenta so sídlom v členskom štáte.

(3)

Akcionárom sa na účely oznamovacích a informačných povinností rozumie akákoľvek osoba, ktorá priamo alebo nepriamo drží

a)

akcie emitenta vo vlastnom mene a na vlastný účet,

b)

akcie emitenta vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby,

c)

poukážky zastupujúce cenné papiere; v takom prípade sa majiteľ poukážky zastupujúcej cenné papiere považuje za akcionára, ktorý vlastní príslušné zastupované akcie.

(4)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na akcie nadobudnuté len na účely zúčtovania a vyrovnania v obvyklom krátkom čase vyrovnania ani na osoby, ktoré držia akcie v úschove, ak tieto osoby môžu vykonávať hlasovacie práva spojené s týmito akciami podľa pokynov vydaných v písomnej forme alebo zaslaných prostredníctvom elektronických prostriedkov.

(5)

Obvyklým krátkym časom vyrovnania podľa odseku 4 sa rozumie vyrovnanie obchodu do troch obchodných dní nasledujúcich po vykonaní transakcie.

(6)

Odseky 1 a 2 sa nepoužijú na nadobudnutie alebo prevod podielu tvorcom trhu, ktorý dosahuje alebo presahuje limit 5 %, ak

a)

má vo svojom domovskom členskom štáte povolenie na poskytovanie investičných služieb a

b)

nezasahuje do riadenia príslušného emitenta ani nevykonáva vplyv na emitenta, aby kúpil tieto akcie alebo zaplatil cenu akcie.

(7)

Ustanovenie odseku 6 sa použije, len ak tvorca trhu v lehote podľa odseku 12 oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu emitenta, že vykonáva alebo má v úmysle vykonávať činnosť tvorcu trhu vo vzťahu k tomuto emitentovi.

(8)

Ak príslušný orgán domovského členského štátu emitenta požiada tvorcu trhu podľa odsekov 6 a 7, aby identifikoval akcie alebo finančné nástroje držané na účely výkonu činností tvorcu trhu, tvorca trhu môže túto identifikáciu vykonať akýmkoľvek overiteľným spôsobom. Tvorca trhu je povinný držať na osobitnom účte tieto akcie a finančné nástroje, len ak ich nie je schopný identifikovať. Ak tvorca trhu prestane vykonávať činnosti tvorcu trhu vo vzťahu k príslušnému emitentovi, musí o tom informovať príslušný orgán domovského členského štátu emitenta.

(9)

Ak tento zákon neustanovuje inak, oznamovacie povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na osobu v rozsahu, v akom je táto osoba oprávnená nadobúdať, prevádzať alebo vykonávať hlasovacie práva

a)

držané treťou osobou, s ktorou táto osoba uzatvorila písomnú zmluvu, ktorá ich zaväzuje prijať trvalý spoločný postup vo vzťahu k riadeniu príslušného emitenta, prostredníctvom konania v zhode nimi držaných hlasovacích práv,

b)

držané treťou osobou na základe písomnej zmluvy, ktorou sa ustanovuje dočasne prevod hlasovacieho práva v prospech tejto osoby za protiplnenie,

c)

spojené s akciami poskytnuté ako zábezpeka tejto osobe za predpokladu, že táto osoba vlastní hlasovacie práva a vyhlási svoj úmysel ich vykonávať,

d)

spojené s akciami, ku ktorým má táto osoba doživotné užívacie právo,

e)

ktoré drží alebo ktoré môže vykonávať podľa písmen a) až d) osoba ovládaná touto osobou,

f)

spojené s akciami uloženými u tejto osoby, ktoré môže táto osoba vykonávať podľa svojho uváženia, ak neboli vydané osobitné pokyny od akcionára,

g)

držané treťou osobou vo vlastnom mene na účet tejto osoby,

h)

ktoré môže táto osoba vykonávať ako splnomocnený zástupca podľa svojho uváženia, ak neboli vydané osobitné pokyny od akcionárov.

(10)

Oznámenie podľa odsekov 1, 2 a 9 musí obsahovať údaje o

a)

akcionárovi, aj keď nie je oprávnený vykonávať hlasovacie práva podľa odseku 9, a o osobe oprávnenej vykonávať hlasovacie práva v mene akcionára, a to

1.

obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,

2.

meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,

b)

výslednej výške podielu osôb podľa písmena a) na hlasovacích právach,

c)

štruktúre podielov ovládaných právnických osôb, prostredníctvom ktorých sú hlasovacie práva skutočne držané, ak také právnické osoby existujú,

d)

dátume dosiahnutia, presiahnutia alebo poklesu limitov podľa odseku 1.

(11)

Akcionár alebo osoba podľa odseku 9 je povinná oznámiť emitentovi údaje podľa odseku 1 najneskôr do štyroch obchodných dní odo dňa, keď sa táto osoba

a)

dozvie o nadobudnutí hlasovacích práv, ich prevode alebo o možnosti ich vykonávať alebo keď sa to vzhľadom na okolnosti mala dozvedieť, bez ohľadu na dátum, kedy nadobudnutie hlasovacích práv, ich prevod alebo možnosť ich vykonávať nadobudne účinky, alebo

b)

dozvie o skutočnosti podľa odseku 2.

(12)

Na účely odseku 11 písm. a) sa predpokladá, že akcionár alebo osoba podľa odseku 9 má vedomosť o nadobudnutí hlasovacích práv, ich prevode alebo o možnosti ich vykonávať najneskôr dva obchodné dni nasledujúce po vykonaní transakcie.

(13)

Akcionár alebo osoba podľa odseku 9 je povinná podať oznámenie podľa odseku 11 bezodkladne, keď podiel držaných hlasovacích práv dosiahne, prekročí alebo klesne pod limity podľa odseku 1. V prípade podľa odseku 9 písm. a) povinnosť podať oznámenie bude kolektívnou povinnosťou, na ktorej sa budú podieľať všetky zmluvné strany.

(14)

V prípade podľa odseku 9 písm. h), ak akcionár udelí plnú moc na jedno valné zhromaždenie alebo ak sa splnomocnenému zástupcovi udelí jedno splnomocnenie alebo viacero splnomocnení na jedno valné zhromaždenie, môže v čase udelenia plnej moci podať jedno oznámenie, ak také oznámenie bude uvádzať výslednú situáciu hlasovacích práv v čase, keď splnomocnený zástupca nebude uplatňovať hlasovacie práva podľa svojho uváženia.

(15)

Ak sa povinnosť podať oznámenie vzťahuje na viaceré osoby, môže sa podať jedno spoločné oznámenie. Podanie spoločného oznámenia sa nepovažuje za zbavenie sa zodpovednosti osoby v súvislosti s podaním oznámenia.

(16)

Na účely odseku 11, § 42 ods. 12 a § 44 ods. 1 sa použije kalendár obchodných dní domovského členského štátu emitenta.

(17)

Národná banka Slovenska uverejní na svojom webovom sídle kalendár obchodných dní regulovaných trhov, ktoré sú umiestnené alebo prevádzkované na území Slovenskej republiky.

(18)

Povinnosť podať oznámenie podľa odseku 10 sa nevzťahuje na prípad, ak oznámenie podá materská spoločnosť alebo materská spoločnosť materskej spoločnosti, ak je materská spoločnosť sama ovládanou spoločnosťou.

(19)

Odseky 1 až 6 a odsek 9 písm. c) sa nevzťahujú na akcie poskytnuté členom alebo členmi Európskeho systému centrálnych bánk pri plnení ich funkcií ako menových orgánov vrátane akcií poskytnutých členmi alebo členom Európskeho systému centrálnych bánk v rámci záložnej zmluvy, zmluvy o práve o spätnom odkúpení alebo podobnej zmluvy na účely získania finančných prostriedkov na účely menovej politiky alebo v rámci platobného systému. Táto výnimka sa vzťahuje na krátkodobé obchody, ak sa hlasovacie práva spojené s týmito akciami nevykonávajú.

(20)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na hlasovacie práva obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi a banky alebo zahraničnej banky vedené v obchodnej knihe,58aa) ak hlasovacie práva

a)

nepresahujú 5 %,

b)

spojené s akciami vedenými v obchodnej knihe sa nevykonávajú ani inak nepoužívajú na zasahovanie do riadenia emitenta.

(21)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú ani na hlasovacie práva spojené s akciami nadobudnutými na stabilizačné účely podľa osobitného predpisu,58ab) ak hlasovacie práva spojené s týmito akciami sa nevykonávajú a nepoužívajú na zasahovanie do riadenia emitenta.

§ 42
(1)

Materská spoločnosť správcovskej spoločnosti nie je povinná navýšiť svoje podiely na hlasovacích právach podľa § 41 ods. 1, 2 a 9 o podiely, ktoré spravuje správcovská spoločnosť v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným zákonom4) za predpokladu, že vykonáva hlasovacie práva nezávisle od materskej spoločnosti.

(2)

Ustanovenia § 41 ods. 1, 2 a 9 sa použijú, ak materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo jej iná dcérska spoločnosť investovala do podielov spravovaných takouto správcovskou spoločnosťou a správcovská spoločnosť nemôže vykonávať hlasovacie práva spojené s týmito podielmi podľa voľnej úvahy, ale len podľa priamych pokynov alebo nepriamych pokynov materskej spoločnosti alebo inej dcérskej spoločnosti.

(3)

Materská spoločnosť obchodníka s cennými papiermi nie je povinná navýšiť svoje podiely na hlasovacích právach podľa § 41 ods. 1, 2 a 9 o podiely, ktoré tento obchodník s cennými papiermi spravuje v rámci riadenia portfólia pre jednotlivých klientov, ak

a)

vykonáva riadenie portfólia na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb,

b)

môže hlasovacie práva spojené s týmito akciami vykonávať iba na základe pokynov predložených v písomnej forme alebo elektronickými prostriedkami alebo zabezpečí, aby sa riadenie portfólia vykonávalo nezávisle od všetkých ďalších služieb v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným zákonom,

c)

vykonáva hlasovacie práva nezávisle od materskej spoločnosti.

(4)

Ustanovenia odseku 3 sa nepoužijú, ak materská spoločnosť obchodníka s cennými papiermi alebo iná dcérska spoločnosť nadobudla podiely spravované obchodníkom s cennými papiermi a ak tento obchodník s cennými papiermi nemôže vykonávať hlasovacie práva spojené s týmito podielmi podľa voľnej úvahy a môže ich vykonávať iba podľa priamych pokynov alebo nepriamych pokynov materskej spoločnosti alebo inej dcérskej spoločnosti.

(5)

Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa použijú, len ak sú splnené tieto podmienky:

a)

materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi vydávaním priamych pokynov alebo nepriamych pokynov alebo akýmkoľvek iným spôsobom nezasahujú do vykonávania hlasovacích práv, ktoré drží táto správcovská spoločnosť alebo obchodník s cennými papiermi,

b)

správcovská spoločnosť alebo obchodník s cennými papiermi musia pri vykonávaní hlasovacích práv spojených s aktívami, ktoré spravujú, konať podľa voľnej úvahy a nezávisle od materskej spoločnosti.

(6)

Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa použijú, len ak materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo materská spoločnosť obchodníka s cennými papiermi bezodkladne oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu emitenta, ktorého hlasovacie práva sú spojené s podielmi spravovanými správcovskou spoločnosťou alebo obchodníkom s cennými papiermi,

a)

zoznam správcovských spoločností a obchodníkov s cennými papiermi s uvedením príslušných orgánov, ktoré nad nimi vykonávajú dohľad, alebo údaj, že nepodliehajú dohľadu; tento zoznam musí byť priebežne aktualizovaný,

b)

vyhlásenie, že materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi spĺňajú podmienky stanovené podľa odseku 5 v prípade každej takejto správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi; toto vyhlásenie sa nevyžaduje vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 43 ods. 1.

(7)

Materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi musí na požiadanie príslušného orgánu domovského členského štátu emitenta preukázať, že

a)

organizačná štruktúra správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi a ich materskej spoločnosti je taká, že hlasovacie práva vykonávajú nezávisle od materskej spoločnosti,

b)

osoby, ktoré rozhodujú, ako sa majú vykonávať hlasovacie práva, konajú nezávisle,

c)

ak je materská spoločnosť klientom svojej správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi alebo má podiel na aktívach spravovaných správcovskou spoločnosťou alebo obchodníkom s cennými papiermi, existuje písomný doklad preukazujúci, že ide o obvyklý obchodný vzťah medzi materskou spoločnosťou správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi.

(8)

Požiadavka podľa odseku 7 písm. a) sa považuje za splnenú, ak materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi a správcovská spoločnosť alebo obchodník s cennými papiermi majú zavedené aspoň také stratégie a postupy, aby sa zabezpečilo zamedzenie vzájomného poskytovania informácií medzi materskou spoločnosťou správcovskej spoločnosti alebo obchodníkom s cennými papiermi a správcovskou spoločnosťou alebo obchodníkom s cennými papiermi vo veci vykonávania hlasovacích práv. Tieto stratégie a postupy musia mať písomnú formu.

(9)

Priamymi pokynmi sa rozumejú akékoľvek pokyny vydané materskou spoločnosťou správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi alebo inou dcérskou spoločnosťou, ktoré určujú, ako má správcovská spoločnosť alebo obchodník s cennými papiermi vykonávať hlasovacie práva v konkrétnych prípadoch.

(10)

Nepriamymi pokynmi sa rozumejú akékoľvek všeobecné alebo konkrétne pokyny vydané materskou spoločnosťou správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi alebo inou dcérskou spoločnosťou bez ohľadu na ich formu, ktoré limitujú rozsah konania podľa voľnej úvahy správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi v súvislosti s vykonávaním hlasovacích práv tak, aby slúžili konkrétnemu obchodnému záujmu materskej spoločnosti správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi alebo inej dcérskej spoločnosti.

(11)

Emitent je povinný zverejniť údaje podľa § 41 ods. 10 najneskôr do troch obchodných dní od doručenia oznámenia.

(12)

Ak Národná banka Slovenska zverejní údaje podľa § 41 ods. 13 najneskôr do troch obchodných dní od doručenia oznámenia, emitent je od povinnosti zverejniť údaje podľa § 41 ods. 11 oslobodený, ak sú splnené podmienky ustanovené v § 47.

(13)

Ustanovenia odsekov 1 až 12 sa vzťahujú aj na zahraničnú správcovskú spoločnosť so sídlom v členskom štáte a na zahraničného obchodníka s cennými papiermi s ústredím v členskom štáte. Ustanovenia odsekov 1 až 12 sa vzťahujú aj na zahraničnú správcovskú spoločnosť a zahraničného obchodníka s cennými papiermi z nečlenského štátu, ak podľa ich právnych predpisov spĺňajú rovnocenné podmienky na nezávislosť ako správcovské spoločnosti alebo obchodníci s cennými papiermi.

§ 43
(1)

Ustanovenia § 41 ods. 1 až 9 sa vzťahujú aj na osobu, ktorá priamo alebo nepriamo drží

a)

finančné nástroje ku dňu splatnosti, z ktorých vyplýva oprávnenie alebo rozhodnutie tejto osoby na základe zmluvy podľa rozhodného práva z vlastného podnetu nadobúdať akcie, s ktorými sú spojené hlasovacie práva a ktoré boli vydané emitentom, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ak počet hlasovacích práv v priamej držbe alebo v nepriamej držbe osoby spolu s počtom hlasovacích práv vzťahujúcich sa na finančné nástroje v priamej držbe alebo v nepriamej držbe dosiahne, presiahne alebo klesne pod limity podľa § 41 ods. 1,

b)

finančné nástroje, ktoré nie sú uvedené v písmene a), ale vzťahujú sa na akcie uvedené v písmene a) a majú podobný ekonomický účinok ako finančné nástroje uvedené v písmene a) bez ohľadu na to, či zakladajú právo na doručenie, a ak počet hlasovacích práv v priamej držbe alebo v nepriamej držbe osoby spolu s počtom hlasovacích práv vzťahujúcich sa na finančné nástroje v priamej držbe alebo v nepriamej držbe dosiahne, presiahne alebo klesne pod limity podľa § 41 ods. 1.

(2)

Prevoditeľné cenné papiere, opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a akékoľvek iné deriváty podľa osobitného predpisu,58a) ktoré možno vyrovnať doručením alebo v hotovosti, sa považujú za finančné nástroje podľa odseku 1, ak z nich vyplýva oprávnenie nadobúdať z vlastného podnetu na základe zmluvy akcie spojené s hlasovacími právami vydané emitentom, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Držiteľ takého finančného nástroja musí pri jeho splatnosti využiť bezpodmienečné právo nadobudnúť takéto akcie alebo právo rozhodnúť sa podľa voľnej úvahy nadobudnúť alebo nenadobudnúť takéto akcie.

(3)

Oznámenie požadované podľa odseku 1 musí obsahovať

a)

výslednú situáciu o hlasovacích právach, pričom percento hlasovacích práv sa vypočíta podľa celkového počtu hlasovacích práv a výšky základného imania v súlade s posledným zverejnením emitenta podľa § 44 ods. 2,

b)

štruktúru podielov dcérskych spoločností, prostredníctvom ktorých sú hlasovacie práva skutočne držané, ak také spoločnosti existujú,

c)

dátum dosiahnutia alebo prekročenia limitov podľa § 41 ods. 1,

d)

ak ide o finančné nástroje s obdobím vykonania, označenie dátumu alebo časového obdobia, kedy sa akcie nadobudnú alebo budú sa môcť nadobudnúť, ak také nástroje existujú,

e)

dátum splatnosti alebo zániku finančného nástroja,

f)

totožnosť držiteľa, a to

1.

obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,

2.

meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,

g)

obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo dotknutého emitenta.

(4)

Oznámenie podľa odseku 3 sa poskytne emitentovi príslušnej akcie v lehote podľa § 41 ods. 13 a príslušnému orgánu domovského členského štátu takého emitenta.

(5)

Ak sa finančný nástroj vzťahuje na viac ako na jednu podkladovú akciu, oznámenie podľa odseku 3 sa musí podať každému emitentovi týchto akcií.

(6)

Oznámenie podľa § 41 ods. 2 zahŕňa členenie podľa druhu finančných nástrojov v držbe podľa odseku 1 písm. a) a finančných nástrojov v držbe podľa odseku 1 písm. b), pričom sa rozlišuje medzi finančnými nástrojmi, ktoré zakladajú právo na doručenie, a finančnými nástrojmi, ktoré zakladajú právo na vyrovnanie v hotovosti.

(7)

Oznámenie podľa odsekov 1 a 3 musí obsahovať počet hlasovacích práv v členení na počet hlasovacích práv spojených s akciami držanými podľa § 41 ods. 1 až 9 a počet hlasovacích práv týkajúcich sa finančných nástrojov podľa odseku 1. Hlasovacie práva týkajúce sa finančných nástrojov, ktoré už boli oznámené podľa odseku 1, sa oznámia znovu, ak osoba získala podkladové akcie a ich získanie má za následok, že celkový počet hlasovacích práv spojených s akciami vydanými rovnakým emitentom dosiahne alebo presiahne limity podľa § 41 ods. 1.

(8)

Počet hlasovacích práv sa vypočíta so zreteľom na celkovú menovitú hodnotu akcií, ktoré sú podkladom daného finančného nástroja okrem situácie, keď finančný nástroj umožňuje výlučne vyrovnanie v hotovosti, pričom sa počet hlasovacích práv vypočíta na základe faktoru delta,58aa) a to vynásobením menovitej hodnoty podkladových akcií faktorom delta daného finančného nástroja. Na tento účel držiteľ združuje a oznamuje všetky finančné nástroje v rámci toho istého emitenta podkladového finančného nástroja. Na výpočet hlasovacích práv sa zohľadnia len dlhé pozície. Dlhé pozície sa vzájomne nezapočítajú s krátkymi pozíciami vzťahujúcimi sa na toho istého emitenta podkladového finančného nástroja.

(9)

Ustanovenia § 41 ods. 4, 6, 18 a 20, § 42 ods. 1 a 3 sa na oznamovacie povinnosti podľa odsekov 1 až 8 vzťahujú primerane.

§ 44
(1)

Ak emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu nadobudne alebo prevedie vlastné akcie sám alebo prostredníctvom osoby, ktorá koná vo vlastnom mene, na účet emitenta, je emitent povinný zverejniť podiel bezodkladne, najneskôr však do štyroch obchodných dní po nadobudnutí alebo prevode týchto akcií na inú osobu, ak podiel dosiahne, presiahne alebo klesne pod limit 5 % alebo 10 %. Podiel na hlasovacích právach sa vypočíta na základe celkového počtu akcií, s ktorými sú spojené hlasovacie práva.

(2)

Na účely výpočtu podielu podľa § 41 ods. 1 je emitent povinný zverejniť minimálne celkový počet hlasovacích práv a výšku základného imania na konci každého kalendárneho mesiaca, počas ktorého dôjde k zvýšeniu alebo zníženiu celkového počtu hlasovacích práv.

§ 45
(1)

Emitent je povinný predložiť regulované informácie Národnej banke Slovenska súčasne s ich zverejnením. Národná banka Slovenska môže zverejniť poskytnuté informácie na svojom webovom sídle alebo prostredníctvom inej osoby. Ak centrálnu evidenciu regulovaných informácií vedie Národná banka Slovenska podľa § 48 ods. 1, povinnosť podľa prvej vety sa považuje za splnenú, ak emitent predložil regulované informácie centrálnej evidencii regulovaných informácií podľa § 48 ods. 4 alebo uložil ročnú finančnú správu do registra účtovných závierok podľa osobitného predpisu.22a)

(2)

Regulovanými informáciami sa rozumejú všetky informácie, ktoré emitent musí zverejniť podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.58b)

(3)

Akcionár a osoba podľa § 41 ods. 9 sú povinní oznámiť informácie podľa § 41 až 43 emitentovi a zároveň Národnej banke Slovenska.

(4)

Ak si emitent zvolí domovský členský štát emitenta podľa § 3 ods. 3 písm. p), je povinný zverejniť túto skutočnosť rovnako ako regulovanú informáciu a oznámiť ju Národnej banke Slovenska, príslušnému orgánu domovského členského štátu a príslušným orgánom všetkých hostiteľských členských štátov. Emitent si môže zvoliť len jeden domovský členský štát, pričom táto jeho voľba je platná najmenej počas troch rokov okrem situácie, ak už jeho cenné papiere nie sú ďalej prijaté na obchodovanie na žiadnom regulovanom trhu v členských štátoch alebo ak sa začne na emitenta vzťahovať § 3 ods. 3 písm. p) prvý a tretí bod počas uvedeného trojročného obdobia. Ak emitent do troch mesiacov odo dňa prijatia jeho cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu nezverejní svoj domovský členský štát podľa § 3 ods. 3 písm. p), domovským členským štátom je členský štát, v ktorom sú cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Ak sú cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na regulovaných trhoch, ktoré sa nachádzajú v rámci viacerých členských štátov, tieto členské štáty sú domovskými členskými štátmi emitenta, ak si emitent následne nevyberie jeden domovský členský štát a nezverejní ho.

§ 46
(1)

Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu len v domovskom členskom štáte emitenta, zverejňujú sa regulované informácie v jazyku uznanom príslušným orgánom domovského členského štátu emitenta. Ak sú cenné papiere emitenta zo Slovenskej republiky prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu len v Slovenskej republike, zverejňujú sa regulované informácie v slovenskom jazyku.

(2)

Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu domovského členského štátu emitenta a súčasne aj v inom hostiteľskom členskom štáte emitenta alebo vo viacerých iných členských štátoch, zverejňujú sa regulované informácie

a)

v jazyku uznanom príslušným orgánom tohto domovského členského štátu emitenta a

b)

v jazyku uznanom príslušnými orgánmi týchto hostiteľských členských štátov emitentov alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií, ak sa tak emitent rozhodne.

(3)

Ak nie sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v domovskom členskom štáte emitenta, ale len v jednom hostiteľskom členskom štáte alebo vo viacerých hostiteľských členských štátoch emitenta, regulované informácie sa zverejňujú podľa voľby emitenta v jazyku uznanom príslušnými orgánmi týchto hostiteľských členských štátov emitenta alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií.

(4)

Ak je Slovenská republika domovským členským štátom emitenta, regulované informácie sa podľa voľby emitenta zverejňujú v slovenskom jazyku alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií.

(5)

Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu bez súhlasu emitenta, nevzťahujú sa povinnosti podľa odsekov 1 až 3 na emitenta, ale na osobu, ktorá bez súhlasu emitenta požiadala o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu.

(6)

Akcionár a osoba podľa § 41 ods. 9 môžu poskytovať informácie emitentovi v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií.

(7)

Ak sú cenné papiere, ktorých menovitá hodnota na jeden cenný papier je najmenej 100 000 eur, alebo dlhové cenné papiere s menovitou hodnotou na jeden cenný papier v prepočte najmenej 100 000 eur ku dňu emisie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch, zverejňujú sa regulované informácie v jazyku uznanom príslušným orgánom domovského členského štátu emitenta a hostiteľských členských štátov emitenta alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií v súlade s rozhodnutím emitenta.

(8)

Ustanovenie odseku 7 sa vzťahuje aj na dlhové cenné papiere, ktorých menovitá hodnota na jeden cenný papier je najmenej 50 000 eur, alebo ak ide o dlhové cenné papiere vydané v inej mene ako euro, je menovitá hodnota jedného dlhového cenného papiera k dátumu emisie v prepočte najmenej 50 000 eur, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch pred 31. decembrom 2010, ak sú také dlhové cenné papiere v obehu.

§ 47
(1)

Emitent je povinný zverejniť vo všetkých členských štátoch, v ktorých sú jeho cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovaný trh, regulované informácie spôsobom, ktorý zabezpečí včasný a nediskriminačný prístup k týmto informáciám. Súčasne ich predloží centrálnej evidencii regulovaných informácií.

(2)

Emitent je povinný poskytovať regulované informácie investorom bezodplatne.

(3)

Šírenie regulovaných informácií sa vykoná v súlade s minimálnymi požiadavkami podľa odsekov 4 až 8.

(4)

Emitent je povinný zverejniť regulované informácie prostredníctvom prostriedkov na šírenie regulovaných informácií, ktorými sú

a)

webové sídlo emitenta,

b)

denná tlač s celoštátnou pôsobnosťou a s dostatočným rozšírením vo všetkých členských štátoch, v ktorých sú jeho cenné papiere prijaté na regulovaný trh,

c)

všeobecne uznávaný informačný systém uverejňujúci oficiálne trhové ceny cenných papierov a nástrojov peňažného trhu alebo

d)

iným vhodným spôsobom zabezpečujúcim včasný a nediskriminačný prístup k regulovaným informáciám.

(5)

Regulované informácie emitent zverejní spôsobom podľa odseku 4 písm. a) a zároveň aj jedným zo spôsobov podľa odseku 4 písm. b) až d). Za šírenie regulovaných informácií podľa odseku 4 písm. d) sa považuje aj ich zverejnenie podľa § 47 ods. 1.

(6)

Regulované informácie musia byť šírené spôsobom, ktorý zaručí ich najširší možný prístup verejnosti v domovskom členskom štáte emitenta, v členskom štáte podľa § 48 ods. 3 a v iných členských štátoch.

(7)

Emitent je povinný oznámiť regulované informácie prostriedkom na šírenie regulovaných informácií spôsobom, ktorý zaručí bezpečnosť takého zverejnenia, minimalizuje riziko poškodenia údajov alebo neoprávneného prístupu a zaručí spoľahlivosť zdroja regulovaných informácií. Pre prípad akékoľvek zlyhania alebo narušenia procesu oznamovania regulovaných informácií sa zabezpečí ich náprava. Emitent nie je zodpovedný za systémové chyby alebo nedostatky prostriedkov na šírenie regulovaných informácií, ktorým emitent oznámil regulované informácie.

(8)

Emitent je povinný pri oznamovaní regulovaných informácií prostriedkom na šírenie regulovaných informácií uviesť, že ide o regulované informácie, jasne identifikovať príslušného emitenta, predmet regulovaných informácií a čas a dátum, kedy sa oznámenie o regulovanej informácii podáva. Emitent je povinný v súvislosti so zverejnením regulovaných informácií na požiadanie poskytnúť Národnej banke Slovenska tieto informácie:

a)

meno a priezvisko osoby, ktorá oznámila regulovanú informáciu prostriedkom na šírenie regulovaných informácií,

b)

údaje o potvrdení bezpečnosti prijatia regulovaných informácií,

c)

čas a dátum, kedy boli regulované informácie oznámené prostriedkom na šírenie regulovaných informácií,

d)

identifikáciu prostriedku na šírenie regulovaných informácií, ktorému boli informácie podané,

e)

podrobnosti o akomkoľvek embargu udelenom emitentom na regulované informácie, ak bolo vydané.

(9)

Emitent oznámi regulované informácie prostredníctvom prostriedkov na šírenie regulovaných informácií v úplnom a nezmenenom znení. Ak ide o ročné finančné správy, polročné finančné správy a ročné správy o platbách orgánom verejnej moci, táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak sa oznámenie týkajúce sa regulovanej informácie poskytne prostriedkom na šírenie regulovaných informácií a ak obsahuje označenie webového sídla emitenta, na ktorom sú tieto dokumenty k dispozícii, okrem centrálnej evidencie regulovaných informácií.

§ 48 - Centrálna evidencia regulovaných informácií
(1)

Národná banka Slovenska vedie centrálnu evidenciu regulovaných informácií. Centrálna evidencia regulovaných informácií musí

a)

spĺňať minimálne požiadavky bezpečnosti a spoľahlivosti zdroja informácií,

b)

obsahovať časový záznam o zaevidovaní regulovanej informácie,

c)

mať jednoduchú prístupnosť zo strany konečných užívateľov,

d)

vyhovovať postupu poskytovania informácií podľa § 45 ods. 1 a

e)

byť konštruovaná tak, aby sa mohla prepojiť s centrálnymi evidenciami regulovaných informácií iných členských štátov burzou alebo obchodným registrom.

(2)

Národná banka Slovenska môže prevádzkovaním centrálnej evidencie regulovaných informácií poveriť inú právnickú osobu.

(3)

Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu len v Slovenskej republike a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v domovskom členskom štáte emitenta, emitent zverejní regulované informácie v súlade s požiadavkami uvedenými v § 47.

(4)

Národná banka Slovenska sprístupní centrálnu evidenciu regulovaných informácií na účely európskeho elektronického miesta prístupu vytvoreného a prevádzkovaného Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).

§ 49
(1)

Národná banka Slovenska môže oslobodiť emitenta so sídlom v nečlenskom štáte od povinností podľa § 34, § 35 ods. 1 až 4, 9 a 11, § 37, § 37b ods. 1 a 2, § 37c, § 37d ods. 3, § 41 ods. 10, § 42 ods. 1 až 4 a 11, § 44 ods. 1 a 2 a od povinností podľa osobitného predpisu,59) ak právne predpisy tohto nečlenského štátu ustanovujú rovnocenné požiadavky alebo ak takýto emitent splní požiadavky právnych predpisov nečlenského štátu, ktoré Národná banka Slovenska považuje za rovnocenné. Národná banka Slovenska o oslobodení podľa prvej vety informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).

(2)

Informácie, na ktoré sa vzťahujú požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu, sa poskytujú v súlade s § 45 a zverejňujú sa v súlade s § 46 až 48.

(3)

Národná banka Slovenska zabezpečí, aby sa informácie zverejnené v nečlenskom štáte, ktoré by mohli byť dôležité pre verejnosť v členských štátoch, zverejnili v súlade s § 46 a 47, a to aj ak tieto informácie nie sú regulovanými informáciami.

(4)

Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o uzavretí dohody o vzájomnej spolupráci a poskytovaní informácií medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom nečlenského štátu pri vykonávaní ich úloh v súvislosti s plnením povinností pri výkone dohľadu nad požiadavkami na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

§ 50
(1)

Ustanovenia § 34 až 38 a 41 až 49, ktoré sa vzťahujú na emitenta, sa vzťahujú aj na osobu, ktorá požiadala o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu.

(2)

Ustanovenia § 34 až 38 a 41 až 49 sa nevzťahujú na emitentov, ktorých cenné papiere nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

§ 51 - Mnohostranný obchodný systém a organizovaný obchodný systém
(1)

Mnohostranný obchodný systém je mnohostranný systém organizovaný obchodníkom s cennými papiermi alebo burzou na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých tretích osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi.

(2)

Organizovaný obchodný systém je mnohostranný systém, ktorý nie je regulovaným trhom ani mnohostranným obchodným systémom a v rámci ktorého môžu navzájom pôsobiť záujmy viacerých tretích osôb kupovať a predávať dlhopisy, štruktúrované finančné produkty, emisné kvóty alebo deriváty spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s vyššie uvedenými finančnými nástrojmi.

(3)

Na mnohostrannom obchodnom systéme a na organizovanom obchodnom systéme je možné obchodovať len s finančnými nástrojmi zaradenými do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného obchodného systému na základe žiadosti člena burzy, emitenta alebo účastníka mnohostranného obchodného systému a organizovaného obchodného systému; tým nie je dotknuté oprávnenie burzy alebo obchodníka s cennými papiermi organizujúcich mnohostranný obchodný systém a organizovaný obchodný systém zaradiť finančný nástroj do týchto zoznamov aj bez žiadosti.

(4)

Žiadosť o zaradenie finančného nástroja do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného obchodného systému obsahuje náležitosti podľa § 26 ods. 3 písm. a) až c) a ďalšie náležitosti určené v pravidlách mnohostranného obchodného systému a pravidlách organizovaného obchodného systému.

(5)

Zo zaradenia finančného nástroja, ktorý je prijatý k obchodovaniu na regulovanom trhu, do zoznamu mnohostranného obchodného systému alebo do zoznamu organizovaného obchodného systému bez súhlasu emitenta, nevyplývajú emitentovi žiadne informačné povinnosti v súvislosti s obchodovaním na mnohostrannom obchodnom systéme alebo obchodovaním na organizovanom obchodnom systéme.

(6)

Na zaradenie finančného nástroja do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného obchodného systému sa ustanovenia § 26 ods. 6 a 7 prvej vety a § 29 ods. 1 písm. j) vzťahujú primerane.

(7)

Finančný nástroj môže byť zaradený do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného obchodného systému, len ak sú splnené podmienky určené v pravidlách mnohostranného obchodného systému a pravidlách organizovaného obchodného systému.

(8)

Na mnohostrannom obchodnom systéme môže obchodovať každá osoba, ktorú zaregistroval jeho organizátor po splnení podmienok určených pravidlami mnohostranného obchodného systému. Ustanovenia § 20 sa použijú primerane.

(9)

Informačné povinnosti podľa tohto zákona súvisiace s prijatím finančných nástrojov na obchodovanie na regulovanom trhu sa nevzťahujú na finančné nástroje zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného obchodného systému a na ich emitentov; tým nie je dotknuté plnenie povinností vyplývajúcich z prijatia týchto finančných nástrojov a ich emitentov na obchodovanie na regulovanom trhu ani oprávnenie organizátora mnohostranného obchodného systému a oprávnenie organizátora organizovaného obchodného systému určiť v pravidlách mnohostranného obchodného systému a v pravidlách organizovaného obchodného systému informačné povinnosti pre finančné nástroje zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného obchodného systému a pre ich emitentov.

§ 52 - Pravidlá mnohostranného obchodného systému a pravidlá organizovaného obchodného systému
(1)

Pravidlá mnohostranného obchodného systému a pravidlá organizovaného obchodného systému upravujú

a)

postup pri organizovaní dopytu a ponuky finančných nástrojov na mnohostrannom obchodnom systéme a na organizovanom obchodnom systéme,

b)

podrobnosti o podmienkach zaradenia finančných nástrojov do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného obchodného systému,

c)

podmienky a pravidlá obchodovania s týmito finančnými nástrojmi primerane podľa § 18 ods. 1 písm. a) až k) vrátane prehľadných pravidiel a postupov pre čestné a riadne obchodovanie a objektívnych kritérií pre efektívne vykonávanie pokynov.

(2)

Ak mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém organizuje burza, pravidlá mnohostranného obchodného systému alebo pravidlá organizovaného obchodného systému môžu byť súčasťou burzových pravidiel alebo samostatným dokumentom podľa rozhodnutia burzy. Ak mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém organizuje obchodník s cennými papiermi a pravidlá mnohostranného obchodného systému alebo pravidlá organizovaného obchodného systému nie sú súčasťou burzových pravidiel, ustanovenia § 18 ods. 2 až 7 sa použijú primerane.

(3)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém okrem splnenia organizačných požiadaviek podľa osobitného predpisu3) má povinnosť

a)

mať zavedené opatrenia na riadne riadenie technických činností systému vrátane určenia účinných núdzových opatrení na zvládnutie rizík spojených s narušením fungovania systémov,

b)

zabezpečiť alebo sa ubezpečiť, že existuje prístup k dostatočným verejne dostupným informáciám umožňujúcim používateľom vytvoriť si úsudok o investícii pri zohľadnení povahy používateľov a druhov obchodovaných finančných nástrojov,

c)

prijať, zverejniť, zaviesť a udržiavať prehľadné a nediskriminačné pravidlá založené na objektívnych kritériách upravujúcich prístup k ich systémom,

d)

mať zavedené opatrenia na jednoznačnú identifikáciu a zvládanie potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ktoré by na organizovanie mnohostranného obchodného systému alebo na organizovanie organizovaného obchodného systému, alebo na členov alebo účastníkov a používateľov mnohostranného obchodného systému alebo organizovaného obchodného systému mal akýkoľvek konflikt záujmov medzi záujmami mnohostranného obchodného systému, organizovaného obchodného systému, ich vlastníkmi alebo obchodníkom s cennými papiermi alebo burzou organizujúcimi mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém a riadnym fungovaním mnohostranného obchodného systému alebo organizovaného obchodného systému,

e)

dodržiavať povinnosti podľa § 13 ods. 4, § 14 ods. 5 až 14, § 38a ods. 1 až 4 a § 25 ods. 6 a 7 a na tento účel zaviesť všetky potrebné účinné systémy, postupy a opatrenia,

f)

zrozumiteľne informovať svojich členov alebo účastníkov o ich individuálnej zodpovednosti za vyrovnanie transakcií vykonaných v tomto systéme,

g)

zaviesť potrebné opatrenia na uľahčenie účinného vyrovnania transakcií uzavretých v rámci systémov mnohostranného obchodného systému alebo organizovaného obchodného systému,

h)

disponovať minimálne tromi reálne aktívnymi členmi alebo používateľmi, aby mal každý z nich možnosť pôsobiť so všetkými ostatnými členmi alebo používateľmi, ak ide o tvorbu cien.

(4)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém sú povinní poskytnúť Národnej banke Slovenska a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) podrobný opis fungovania mnohostranného obchodného systému alebo organizovaného obchodného systému; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 54 vrátane akýchkoľvek prepojení na regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém, organizovaný obchodný systém alebo systematického internalizátora vo vlastníctve rovnakého obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, burzy alebo zahraničnej burzy alebo ich účasti a zoznamu ich členov, účastníkov alebo používateľov. Národná banka Slovenska tieto informácie na požiadanie sprístupní Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy). Každé udelenie povolenia na organizovanie mnohostranného obchodného systému alebo povolenia na organizovanie organizovaného obchodného systému obchodníkovi s cennými papiermi alebo burze Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).

(5)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém sú povinní zaviesť a udržiavať účinné opatrenia a postupy na príslušnom mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme na pravidelné monitorovanie dodržiavania jeho pravidiel jeho členmi, účastníkmi alebo používateľmi. Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém monitorujú zaslané pokyny vrátane zrušených pokynov a transakcie uskutočnené ich členmi, účastníkmi alebo používateľmi v rámci ich systémov s cieľom identifikovať porušenia týchto pravidiel, narušovania podmienok obchodovania, správanie, ktoré môže naznačovať konanie, ktoré je zakázané podľa osobitného predpisu58b) alebo systémové narušenia v súvislosti s finančným nástrojom a poskytujú nevyhnutné zdroje na zabezpečenie účinnosti takéhoto monitorovania.

(6)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém sú povinní bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o závažných porušeniach jeho pravidiel alebo narušovaní podmienok obchodovania alebo o konaní, ktoré je zakázané podľa osobitného predpisu,58b) alebo o systémových narušeniach v súvislosti s finančným nástrojom.

(7)

Národná banka Slovenska oznamuje Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a príslušným orgánom ostatných členských štátov informácie uvedené v odseku 6. V súvislosti so správaním, ktoré môže naznačovať konanie, ktoré je zakázané podľa osobitného predpisu,58b) musí byť Národná banka Slovenska pred tým, ako informuje príslušné orgány ostatných členských štátov a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), presvedčená, že k takémuto konaniu dochádza alebo došlo.

(8)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém sú povinní Národnej banke Slovenska poskytnúť bezodkladne informácie podľa odseku 6, ktoré sa vyskytli v ich systémoch alebo prostredníctvom týchto systémov.

§ 53 - Osobitné požiadavky na mnohostranný obchodný systém
(1)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém sú okrem splnenia požiadaviek podľa § 51 a 52 a požiadaviek ustanovených osobitným predpisom60) povinní určiť a zaviesť záväzné pravidlá vykonávania pokynov v systéme.

(2)

Pravidlá uvedené v § 52 ods. 3 písm. c), ktoré upravujú prístup do mnohostranného obchodného systému musia spĺňať podmienky podľa § 20 ods. 1.

(3)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém sú povinní mať

a)

primerané vybavenie na zvládnutie rizík, ktorým sú vystavení, zaviesť príslušné opatrenia a systémy na identifikáciu všetkých závažných ohrození svojej činnosti a zaviesť účinné opatrenia na zmenšenie týchto rizík,

b)

efektívne opatrenia na uľahčenie účinnej a včasnej finalizácie transakcií vykonaných prostredníctvom ich systémov,

c)

v čase udelenia povolenia na organizovanie mnohostranného obchodného systému a po celý čas vykonávania ich činnosti k dispozícii dostatočné finančné zdroje na uľahčenie riadneho fungovania vzhľadom na povahu a rozsah transakcií uzavretých na trhu a na rozsah a stupeň rizík, ktorým sú vystavení.

(4)

Ustanovenia o poskytovaní informácií klientom, posudzovaní vhodnosti a primeranosti klientov, povinnosti vykonať pokyny za najvýhodnejších podmienok pre klientov a pravidlá spracovania pokynov klientov podľa osobitného predpisu60a) sa nevzťahujú na transakcie uzatvorené podľa pravidiel mnohostranného obchodného systému medzi jeho členmi alebo účastníkmi alebo medzi mnohostranným obchodným systémom a jeho členmi alebo účastníkmi vo vzťahu k používaniu mnohostranného obchodného systému. Členovia alebo účastníci mnohostranného obchodného systému sú povinní dodržiavať povinnosti ustanovené osobitným predpisom61) v súvislosti so svojimi klientmi, ak v mene svojich klientov vykonávajú ich pokyny prostredníctvom mnohostranného obchodného systému.

(5)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém nemôžu vykonávať pokyny klientov voči vlastnému kapitálu alebo zapojiť sa do obchodovania párovaním na vlastný účet.

§ 54 - Osobitné požiadavky na organizovaný obchodný systém
(1)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém sú povinní zaviesť mechanizmy, ktoré bránia vykonaniu pokynov klientov na organizovanom obchodnom systéme voči vlastnému kapitálu obchodníka s cennými papiermi alebo burzy organizujúcich organizovaný obchodný systém, alebo voči vlastnému kapitálu akéhokoľvek subjektu, ktorý je súčasťou tej istej skupiny alebo právnickej osoby ako obchodník s cennými papiermi alebo ako burza.

(2)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém sa môžu zapojiť do obchodovania párovaním na vlastný účet, ak ide o obchodovanie s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a určitými derivátmi, a len ak klient súhlasil s takýmto postupom.

(3)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém nie sú oprávnení využívať obchodovanie párovaním na vlastný účet na účely vykonania pokynov klientov na organizovanom obchodnom systéme s derivátmi, ak ide o druh derivátov, ktorý podlieha zúčtovacej povinnosti v súlade s osobitným predpisom.62)

(4)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém sú povinní prijať opatrenia, ktorými sa pri obchodovaní párovaním na vlastný účet zabezpečí súlad s § 3 ods. 3 písm. ac).

(5)

Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém sa môžu zapojiť do obchodovania na vlastný účet inak ako obchodovaním párovaním na vlastný účet len v súvislosti so štátnymi dlhovými nástrojmi, pre ktoré nie je likvidný trh.

(6)

Zakazuje sa organizovanie organizovaného obchodného systému a systematického internalizátora v rámci tej istej právnickej osoby. Organizovaný obchodný systém nemôže byť spojený so systematickým internalizátorom spôsobom, ktorý umožňuje interakciu pokynov na organizovanom obchodnom systéme a pokynov alebo kotácií u systematického internalizátora. Organizovaný obchodný systém sa nemôže spojiť s iným organizovaným obchodným systémom spôsobom, ktorý umožňuje vzájomné ovplyvňovanie pokynov v rôznych organizovaných obchodných systémoch.

(7)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém môžu angažovať iného obchodníka s cennými papiermi na vykonávanie tvorby trhu na tomto organizovanom obchodnom systéme na nezávislom základe.

(8)

Na účely tohto paragrafu sa obchodník s cennými papiermi nepovažuje za obchodníka s cennými papiermi vykonávajúceho tvorbu trhu v organizovanom obchodnom systéme na nezávislom základe, ak má úzke väzby s obchodníkom s cennými papiermi alebo burzou organizujúcimi organizovaný obchodný systém.

(9)

Vykonávanie pokynov na organizovanom obchodnom systéme sa musí uskutočňovať na základe voľnej úvahy.

(10)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém uplatnia voľnú úvahu len za jednej okolnosti alebo oboch týchto okolností:

a)

pri rozhodovaní o zadaní alebo zrušení pokynu v rámci organizovaného obchodného systému, ktorý organizujú,

b)

pri rozhodovaní o nespárovaní konkrétneho pokynu klienta s inými pokynmi, ktoré sa nachádzajú v systémoch v príslušnom čase, ak je to v súlade s konkrétnymi pokynmi prijatými od klienta a s ich povinnosťami vykonať pokyny za najvýhodnejších podmienok pre klienta.63)

(11)

Pri systéme, v ktorom sa križujú pokyny klientov, môže obchodník s cennými papiermi alebo burza organizujúci organizovaný obchodný systém rozhodnúť, či, kedy a koľko z dvoch pokynov alebo z viacerých pokynov chcú spárovať v rámci systému. V súlade s ustanoveniami odsekov 1 až 4 a 6 až 8 môže obchodník s cennými papiermi alebo burza organizujúci organizovaný obchodný systém v súvislosti so systémom, ktorým sa zabezpečuje realizácia transakcií s inými nekapitálovými nástrojmi, uľahčiť rokovanie medzi klientmi s cieľom spojiť dva alebo viaceré potenciálne kompatibilné záujmy o obchodovanie do jednej transakcie; ustanovenie odseku 5 týmto nie je dotknuté.

(12)

Povinnosťami uvedenými v odsekoch 10 a 11 nie sú dotknuté ustanovenia § 51 a 52 a ustanovenia osobitného predpisu.63)

(13)

Národná banka Slovenska môže vtedy, ak burza alebo obchodník s cennými papiermi žiada o udelenie povolenia na organizovanie organizovaného obchodného systému alebo kedykoľvek požadovať podrobné vysvetlenie, prečo systém nezodpovedá regulovanému trhu, mnohostrannému obchodnému systému alebo systematickému internalizátorovi a nemôže fungovať ako regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo systematický internalizátor, podrobný opis týkajúci sa toho, ako sa bude voľná úvaha uplatňovať, najmä kedy môže byť pokyn pre organizovaný obchodný systém zrušený a kedy a ako sa dva pokyny alebo viaceré pokyny klientov spárujú v rámci organizovaného obchodného systému. Obchodník s cennými papiermi a burza organizujúci organizovaný obchodný systém sú povinní vysvetliť Národnej banke Slovenska skutočnosť, že využívajú obchodovanie párovaním na vlastný účet. Národná banka Slovenska monitoruje zapojenie burzy a obchodníka s cennými papiermi do obchodovania párovaním na vlastný účet, aby sa zabezpečilo, že je aj naďalej v súlade s vymedzením takéhoto obchodovania a že ich zapojenie do obchodovania párovaním na vlastný účet nevedie ku konfliktom záujmov medzi obchodníkom s cennými papiermi, burzou a ich klientmi.

(14)

Na transakcie uzatvorené na organizovanom obchodnom systéme sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.64)

§ 55 - Pozastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi a vylúčenie finančných nástrojov z obchodovania na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme
(1)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém môžu pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúčiť z obchodovania finančný nástroj, ktorý už nespĺňa pravidlá mnohostranného obchodného systému alebo pravidlá organizovaného obchodného systému; to neplatí, ak by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo závažne poškodiť záujmy investorov alebo riadne fungovanie trhu.

(2)

Ak burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém pozastavia obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúčia finančný nástroj z obchodovania, zároveň v súlade s osobitným predpisom65) je povinný pozastaviť obchodovanie alebo vylúčiť z obchodovania deriváty podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, ak je to potrebné na podporu cieľov pozastavenia alebo vylúčenia podkladového finančného nástroja. Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém zverejnia svoje rozhodnutie o pozastavení alebo vylúčení finančného nástroja a akéhokoľvek súvisiaceho derivátu a oznámi príslušné rozhodnutia Národnej banke Slovenska.

(3)

Národná banka Slovenska uloží, aby regulované trhy, iné mnohostranné obchodné systémy, iné organizované obchodné systémy a systematickí internalizátori, ktorí podliehajú jej dohľadu a na ktorých sa obchoduje s tým istým finančným nástrojom alebo derivátmi podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, tiež pozastavili obchodovanie s tým istým finančným nástrojom ako podľa odseku 1 alebo derivátmi alebo vylúčili tento finančný nástroj alebo deriváty z obchodovania, ak je pozastavenie alebo vylúčenie spôsobené podozrením zo zneužívania trhu, ponukou na prevzatie alebo nezverejnením dôverných informácií o emitentovi alebo o finančnom nástroji v rozpore s osobitným predpisom;58) to neplatí, ak by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu.

(4)

Národná banka Slovenska rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a ostatným príslušným orgánom členských štátov. Národná banka Slovenska rozhodnutie podľa odseku 3 ihneď zverejní a oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a príslušným orgánom ostatných členských štátov.

(5)

Ak Národná banka Slovenska dostala oznámenie podľa odseku 4 od príslušného orgánu iného členského štátu, uloží regulovaným trhom, iným mnohostranným obchodným systémom, iným organizovaným obchodným systémom a systematickým internalizátorom, ktorí spadajú do jej pôsobnosti a na ktorých sa obchoduje s tým istým finančným nástrojom alebo s derivátmi podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, aby tiež pozastavili obchodovanie s týmto finančným nástrojom alebo s derivátmi alebo vylúčili tento finančný nástroj alebo deriváty z obchodovania, ak je pozastavenie alebo vylúčenie spôsobené podozrením zo zneužívania trhu, ponukou na prevzatie alebo nezverejnením dôverných informácií o emitentovi alebo o finančnom nástroji v rozpore s osobitným predpisom;58) to neplatí, ak by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu.

(6)

Ak Národná banka Slovenska dostala oznámenie podľa odseku 4 od príslušného orgánu iného členského štátu, oznámi svoje rozhodnutie Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a ostatným príslušným orgánom, pričom v rozhodnutí uvedie vysvetlenie, ak sa rozhodla nepozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo ho nevylúčiť z obchodovania alebo nepozastaviť obchodovanie s derivátmi alebo nevylúčiť z obchodovania deriváty podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou.

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa uplatnia, aj ak sa zrušilo pozastavenie obchodovania s finančným nástrojom alebo s derivátmi podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou.

(8)

Oznámenie podľa odsekov 4 až 6 sa uplatňuje, aj ak rozhodnutie o pozastavení obchodovania s finančným nástrojom alebo o vylúčení finančného nástroja z obchodovania, alebo o pozastavení obchodovania s derivátmi alebo o vylúčení z obchodovania derivátov podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, prijme Národná banka Slovenska podľa § 63 ods. 1.

§ 56 - Rastové trhy pre malé a stredné podniky
(1)

Pre organizovanie mnohostranného obchodného systému ako rastového trhu pre malé a stredné podniky (ďalej len „rastový trh“) burzou organizujúcou mnohostranný obchodný systém je potrebná registrácia rastového trhu.

(2)

Národná banka Slovenska zaregistruje mnohostranný obchodný systém ako rastový trh podľa odseku 1 na základe žiadosti burzy organizujúcej mnohostranný obchodný systém, ak sú splnené požiadavky podľa odseku 3 a osobitného predpisu.66)

(3)

Rastový trh musí mať zavedené účinné pravidlá, systémy a postupy, ktoré zaručujú súlad s týmito požiadavkami:

a)

najmenej 50 % emitentov, ktorých finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie na mnohostrannom obchodnom systéme, sú malé a stredné podniky podľa osobitného predpisu66a) v čase, keď je mnohostranný obchodný systém zaregistrovaný ako rastový trh a v každom nasledujúcom kalendárnom roku,

b)

sú určené primerané kritériá na prvotné a priebežné prijatie finančných nástrojov emitentov na obchodovanie na trhu,

c)

pri prvotnom prijatí finančných nástrojov na obchodovanie na trhu sa zverejní dostatok informácií, aby si mohli investori vytvoriť informovaný úsudok o tom, či investovať alebo neinvestovať do príslušných finančných nástrojov, na základe vhodného dokumentu o prijatí alebo prospektu, ak sú uplatniteľné požiadavky podľa osobitného predpisu66aa) v súvislosti s verejnou ponukou, ktorá sa uskutočňuje spoločne s prvotným prijatím finančného nástroja na obchodovanie na mnohostrannom obchodnom systéme,

d)

je na ňom zavedené primerané priebežné podávanie pravidelných finančných správ emitentom alebo v mene emitenta, najmä výročných správ overených audítorom,

e)

emitenti66b) na trhu, osoby vykonávajúce riadiace činnosti66c) a osoby, ktoré sú s nimi úzko prepojené,66d) spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu,58b)

f)

regulované informácie o emitentoch na tomto trhu sú uchovávané a verejne šírené,

g)

na tomto trhu sa zaviedli účinné systémy a kontroly zamerané na prevenciu a odhaľovanie zneužitia trhu podľa požiadaviek osobitného predpisu.58b)

(4)

Národná banka Slovenska žiadosť o registráciu podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z požiadaviek podľa odseku 3 alebo osobitného predpisu.66)

(5)

Požiadavkami ustanovenými v odseku 3 pre rastový trh nie sú dotknuté iné povinnosti podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu3) pre burzu, ktoré sa týkajú organizovania mnohostranného obchodného systému. Burza organizujúca mnohostranný obchodný systém môže zaviesť aj ďalšie požiadavky.

(6)

Národná banka Slovenska zruší registráciu mnohostranného obchodného systému ako rastového trhu, ak

a)

burza organizujúca rastový trh o to požiada,

b)

burza organizujúca rastový trh prestala spĺňať požiadavky uvedené v odseku 3 alebo v osobitnom predpise.66e)

(7)

Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) registráciu mnohostranného obchodného systému ako rastového trhu alebo jej zrušenie.

(8)

S finančným nástrojom emitenta, ktorý je prijatý na obchodovanie na jednom rastovom trhu, sa môže obchodovať aj na inom rastovom trhu, len ak bol emitent o tejto skutočnosti informovaný a nenamietal, pričom však emitent nepodlieha žiadnym informačným povinnostiam, ak ide o riadenie a správu spoločnosti alebo akékoľvek zverejňovanie informácií v súvislosti s týmto iným rastovým trhom.

§ 57
(1)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém sú oprávnení poskytovať na území Slovenskej republiky príslušné vybavenie umožňujúce prístup na tieto trhy a obchodovanie na nich účastníkom na diaľku.

(2)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém a organizovaný obchodný systém sú povinní písomne oznámiť Národnej banke Slovenska členský štát, v ktorom majú v úmysle poskytovať vybavenie podľa odseku 1. Národná banka Slovenska oznámi do jedného mesiaca túto informáciu príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa bude poskytovať vybavenie podľa odseku 1. Národná banka Slovenska poskytne bezodkladne na žiadosť príslušného orgánu hostiteľského členského štátu mnohostranného obchodného systému údaje o totožnosti vzdialených členov alebo účastníkov mnohostranného obchodného systému usadených v tomto členskom štáte.

(3)

Burza alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte organizujúci mnohostranný obchodný systém a organizovaný obchodný systém je oprávnený na území Slovenskej republiky poskytovať príslušné vybavenie potrebné na umožnenie prístupu a používanie ich systémov účastníkmi na diaľku so sídlom v Slovenskej republike.

(4)

Národná banka Slovenska po doručení oznámenia od príslušného orgánu domovského členského štátu mnohostranného obchodného systému o skutočnosti podľa odseku 3 môže požiadať tento príslušný orgán o poskytnutie údajov o členoch alebo o účastníkoch zo Slovenskej republiky tohto mnohostranného obchodného systému.

§ 57a - Obmedzenia pozícií v komoditných derivátoch
(1)

Národná banka Slovenska je povinná zaviesť a uplatňovať obmedzenia na veľkosť čistej pozície, ktorú môže osoba držať v poľnohospodárskych komoditných derivátoch a kritických komoditných derivátoch alebo významných komoditných derivátoch, s ktorými sa obchoduje na obchodných miestach, a v ekonomicky rovnocenných mimoburzových derivátových zmluvách v súlade s metodikou výpočtu ustanovenou v osobitnom predpise.67) Komoditné deriváty sa považujú za kritické alebo významné, ak súčet všetkých čistých pozícií držiteľov koncových pozícií predstavuje veľkosť ich otvoreného záujmu minimálne 300 000 lotov v priemere za jeden rok. Obmedzenia sa určia na základe všetkých pozícií držaných osobou a pozícií držaných v jej mene na úrovni celej skupiny s cieľom

a)

predchádzať zneužitiu trhu,

b)

podporovať riadnu tvorbu cien a podmienky vyrovnania vrátane predchádzania pozíciám narúšajúcim trh a zabezpečiť najmä zbližovanie medzi cenami derivátov v mesiaci dodania a spotovými cenami podkladovej komodity bez toho, aby bolo dotknuté určenie cien podkladovej komodity na trhu.

(2)

Obmedzenia pozícií sa nevzťahujú na

a)

pozície držané nefinančným subjektom alebo v jeho mene a ktoré sú objektívne merateľné ako znižujúce riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou tohto nefinančného subjektu,

b)

pozície držané finančným subjektom alebo v jeho mene, ktorý je súčasťou prevažne obchodnej skupiny a koná v mene nefinančného subjektu tejto prevažne obchodnej skupiny, a ktoré sú objektívne merateľné ako znižujúce riziká priamo spojené s obchodnou činnosťou tohto nefinančného subjektu,

c)

pozície držané finančnými protistranami a nefinančnými protistranami pre pozície, ktoré sú objektívne merateľné ako dôsledok transakcií uzavretých s cieľom splniť povinnosti zabezpečiť likviditu na obchodnom mieste pre komoditné deriváty a emisné kvóty, ak takéto povinnosti požadujú príslušné orgány dohľadu,

d)

cenné papiere uvedené v osobitnom predpise67a) týkajúce sa komodity alebo podkladového aktíva, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise.67b)

(3)

Obmedzeniami pozícií sa určia jednoznačné kvantitatívne prahové hodnoty pre maximálnu veľkosť pozície v komoditnom deriváte, ktorú osoby môžu držať.

(4)

Národná banka Slovenska určí obmedzenia pozícií podľa odseku 1 pre kritické komoditné deriváty alebo významné komoditné deriváty a poľnohospodárske komoditné deriváty obchodované na obchodných miestach postupom podľa osobitného predpisu.67) Uvedené obmedzenie pozície zahŕňa ekonomicky rovnocenné mimoburzové derivátové zmluvy.

(5)

Národná banka Slovenska preskúma obmedzenia pozícií vždy, ak dôjde k významnej zmene na trhu vrátane významnej zmeny doručiteľnej ponuky alebo čistých otvorených pozícií, a to na základe zistenej doručiteľnej ponuky alebo čistej otvorenej pozície, a určí nové obmedzenie pozícií v súlade s metodikou výpočtu ustanovenou v osobitnom predpise.67)

(6)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) presné obmedzenia pozícií, ktoré má v úmysle určiť v súlade s metodikou výpočtu určenou v osobitnom predpise67) podľa odseku 1. Národná banka Slovenska obmedzenia pozícií zmení v súlade so stanoviskom Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) posudzujúcim zlučiteľnosť obmedzení pozícií podľa prvej vety s cieľmi podľa odseku 1 a metodikou výpočtu ustanovenou v osobitnom predpise67) alebo poskytne Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) odôvodnenie, prečo zmenu nepovažuje za potrebnú. Ak Národná banka Slovenska zavedie obmedzenia, ktoré sú v rozpore so stanoviskom Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle oznámenie, v ktorom úplne vysvetlí dôvody svojho konania.

(7)

Ak sa s poľnohospodárskymi komoditnými derivátmi založenými na rovnakom podkladovom aktíve a s rovnakými charakteristikami obchoduje vo významných objemoch na obchodných miestach vo viac ako jednom štáte alebo ak sa s kritickými komoditnými derivátmi alebo významnými komoditnými derivátmi založenými na rovnakom podkladovom aktíve a s rovnakými charakteristikami obchoduje na obchodných miestach vo viac ako jednom štáte, centrálny orgán dohľadu, ktorým je orgán dohľadu obchodného miesta s najväčším objemom obchodov, určí jednotné obmedzenie pozícií, ktoré sa bude uplatňovať na každé obchodovanie s týmito derivátmi. Ak je centrálnym orgánom dohľadu Národná banka Slovenska, konzultuje s príslušnými orgánmi iných obchodných miest, na ktorých sa s poľnohospodárskymi komoditnými derivátmi obchoduje vo významných objemoch alebo na ktorých sa obchoduje s kritickými komoditnými derivátmi alebo významnými komoditnými derivátmi, jednotné obmedzenie pozícií, ktoré sa má uplatňovať a akékoľvek zmeny tohto jednotného obmedzenia pozícií. Ak Národná banka Slovenska nie je centrálnym orgánom dohľadu a nesúhlasí s jednotným obmedzením pozícií určeným centrálnym orgánom dohľadu, ktoré sa má uplatňovať alebo zmeniť, písomne o tom informuje centrálny orgán dohľadu, ktorý určil jednotné obmedzenie pozícií a úplne a podrobne odôvodní, že požiadavky uvedené v odseku 1 nie sú splnené.

(8)

Národná banka Slovenska ako príslušný orgán dohľadu nad obchodnými miestami, na ktorých sa obchoduje vo významných objemoch s poľnohospodárskymi komoditnými derivátmi založenými na rovnakom podkladovom aktíve a s rovnakými charakteristikami, alebo na ktorých sa obchoduje s kritickými komoditnými derivátmi alebo významnými komoditnými derivátmi založenými na rovnakom podkladovom aktíve a s rovnakými charakteristikami, uzavrie dohody o spolupráci vrátane vzájomnej výmeny príslušných údajov s cieľom umožniť monitorovanie a presadzovanie jednotného obmedzenia pozícií s príslušnými orgánmi držiteľov pozícií v týchto derivátoch.

(9)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci obchodné miesto, na ktorom sa obchoduje s komoditnými derivátmi, sú povinní uplatňovať mechanizmy kontroly nad riadením pozícií, pričom sú oprávnení

a)

monitorovať čisté otvorené pozície osôb,

b)

získavať informácie, vrátane všetkých príslušných dokumentov, od osôb o veľkosti a účele pozície alebo expozície, do ktorej vstúpili, k informáciám o konečných vlastníkoch alebo o vlastníkoch podkladových aktív, dohodách o konaní v zhode a súvisiacich aktívach alebo o záväzkoch na trhu s podkladovým aktívom, a ak je to vhodné aj o pozíciách držaných v komoditných derivátoch, ktoré sú založené na rovnakom podkladovom aktíve a majú rovnaké znaky s inými derivátmi obchodovanými na iných obchodných miestach a mimoburzových transakciách prostredníctvom členov a účastníkov,

c)

požadovať, aby osoba uzavrela alebo znížila pozíciu, a to dočasne alebo trvalo podľa toho, ako si to vyžaduje konkrétna situácia, a jednostranne prijať vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť uzavretie alebo zníženie pozície, ak príslušná osoba požiadavke nevyhovie,

d)

požadovať, aby osoba dočasne dodala likviditu trhu späť pri dohodnutej cene a objeme so zámerom zmierniť vplyv veľkej pozície alebo dominantnej pozície, ak je to potrebné.

(10)

Obmedzenia pozícií a mechanizmy kontroly nad riadením pozícií musia byť prehľadné a nediskriminačné, a musí v nich byť uvedené, ako sa uplatňujú na osoby, a zohľadňovať povahu a zloženie účastníkov trhu a za akým účelom sa využívajú obchodované zmluvy na komoditné deriváty.

(11)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci obchodné miesto informuje Národnú banku Slovenska o podrobnostiach mechanizmov kontroly nad riadením pozícií.

(12)

Národná banka Slovenska oznámi informácie podľa odseku 10, ako aj podrobnosti o obmedzeniach pozícií, ktoré určila, Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy), ktorý na svojom webovom sídle zverejňuje a spravuje databázu obsahujúcu zhrnutia obmedzení pozícií a mechanizmov kontroly nad riadením pozícií.

(13)

Národná banka Slovenska neuloží obmedzenia, ktoré sú prísnejšie ako obmedzenia prijaté podľa odseku 1 okrem výnimočných situácií, ak sú objektívne odôvodnené a primerané s prihliadnutím na likviditu príslušného trhu a jeho riadne fungovanie. Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle podrobnosti týkajúce sa prísnejších obmedzení pozícií, ktoré sa rozhodla uložiť a ktoré sú platné počas počiatočného obdobia, ktoré nepresahuje šesť mesiacov od dátumu ich zverejnenia na webovom sídle. Platnosť prísnejších obmedzení pozícií sa môže obnoviť na ďalšie obdobia, ktoré jednorazovo nepresahujú šesť mesiacov, ak sa naďalej uplatňujú dôvody obmedzenia. Ak sa po uplynutí takéhoto šesťmesačného obdobia platnosť neobnoví, automaticky zanikajú.

(14)

Ak Národná banka Slovenska rozhodne o uložení prísnejších obmedzení pozícií, oznámi túto skutočnosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy). Oznámenie obsahuje odôvodnenie týchto prísnejších obmedzení pozícií.

(15)

Ak Národná banka Slovenska uloží prísnejšie obmedzenia pozícií podľa odseku 14, ktoré sú v rozpore so stanoviskom Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle oznámenie, v ktorom plne vysvetlí dôvody svojho konania.

§ 57b - Podávanie správ o pozíciách podľa kategórií držiteľov pozícií
(1)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci obchodné miesto, na ktorom sa obchoduje s komoditnými derivátmi alebo s emisnými kvótami alebo s ich derivátmi, sú povinní

a)

zverejňovať týždenné správy obsahujúce kumulované pozície držané rôznymi kategóriami osôb v rôznych komoditných derivátoch alebo v emisných kvótach alebo v ich derivátoch, s ktorými sa obchoduje na ich obchodnom mieste, a predložiť túto správu Národnej banke Slovenska a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy); v týždenných správach sa uvedú za každú kategóriu a počet osôb držiacich pozíciu v každej kategórii podľa odseku 5 tieto údaje:

1.

počet dlhých pozícií a krátkych pozícií podľa kategórie osôb,

2.

akékoľvek zmeny od predchádzajúcej týždennej správy,

3.

percentuálny podiel celkových čistých otvorených pozícií za každú kategóriu a

4.

počet osôb v každej kategórii,

b)

poskytovať na požiadanie Národnej banke Slovenska úplný zoznam pozícií držaných všetkými osobami vrátane členov alebo účastníkov obchodného miesta a ich klientov na tomto obchodnom mieste najmenej za jednotlivé dni; poskytovanie zoznamu pozícií sa nevzťahuje na cenné papiere uvedené v osobitnom predpise67a) týkajúce sa komodity alebo podkladových aktív uvedených v osobitnom predpise.67b)

(2)

Povinnosť uvedená v odseku 1 písm. a) sa uplatňuje, len ak počet osôb a ich otvorené pozície presahujú minimálne prahové hodnoty podľa osobitného predpisu.68)

(3)

Obchodník s cennými papiermi obchodujúci s komoditnými derivátmi alebo s emisnými kvótami alebo s ich derivátmi mimo obchodného miesta je povinný poskytovať úplný zoznam svojich pozícií držaných v komoditných derivátoch alebo v emisných kvótach alebo v ich derivátoch, s ktorými sa obchoduje na obchodnom mieste, a v ekonomicky rovnocenných mimoburzových derivátových zmluvách, ako aj pozícií svojich klientov a klientov svojich klientov až po konečného klienta najmenej za jednotlivé dni v súlade s osobitným predpisom68a) centrálnemu orgánu dohľadu podľa § 57a ods. 7.

(4)

Členovia alebo účastníci regulovaných trhov a členovia alebo účastníci mnohostranných obchodných systémov a klienti organizovaných obchodných systémov sú povinní na účely monitorovania súladu s ustanovením § 57a ods. 1 podávať obchodníkovi s cennými papiermi alebo burze organizujúcim príslušné obchodné miesto správy o podrobnostiach týkajúcich sa ich vlastných pozícií držaných prostredníctvom derivátových zmlúv, s ktorými sa obchoduje na príslušnom obchodnom mieste, najmenej za jednotlivé dni, ako aj pozícií ich klientov a klientov ich klientov až po konečného klienta.

(5)

Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci obchodné miesto zaradia osoby podľa odseku 1 písm. a) podľa ich hlavnej podnikateľskej činnosti, pričom zohľadnia akékoľvek príslušné povolenie, do týchto kategórií:

a)

obchodníci s cennými papiermi alebo banky,

b)

fondy kolektívneho investovania,

c)

iné finančné inštitúcie vrátane poisťovní, zaisťovní, dôchodkových správcovských spoločností, doplnkových dôchodkových spoločností a obdobných zahraničných finančných inštitúcií,

d)

podnikatelia,

e)

prevádzkovatelia, ktorí sú povinní dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu,68b) pri emisných kvótach alebo pri ich derivátoch.

(6)

V správach uvedených v odseku 1 písm. a) a v zozname uvedenom v odseku 3 sa rozlišuje medzi

a)

pozíciami identifikovanými ako pozície, ktoré objektívne merateľným spôsobom znižujú riziká priamo spojené s obchodnými činnosťami a

b)

ostatnými pozíciami.

(7)

Ak otvárajú pozície v komoditných derivátoch osoby podľa osobitného predpisu,69) ako aj poisťovne, zaisťovne, správcovské spoločnosti a fondy a ich depozitári alebo doplnkové dôchodkové spoločnosti a ich depozitári, postupujú primerane podľa ustanovení odsekov 1 až 6 a § 57a.

§ 57c - Synchronizácia obchodných hodín

Všetky obchodné miesta a ich členovia alebo účastníci sú povinní synchronizovať obchodné hodiny, ktoré používajú na zaznamenávanie dátumu a času každej udalosti, ktorá podlieha oznamovaniu, podľa osobitného predpisu.69a)

PIATA ČASŤ

DOHĽAD

§ 58 - Predmet dohľadu
(1)

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa tohto zákona a osobitného zákona12) nad burzou a iným organizátorom mnohostranného systému, ich členmi a účastníkmi, poskytovateľom služieb vykazovania údajov,69b) nad emitentmi cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na trhu burzy alebo mnohostrannom obchodnom systéme alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na obchodovanie na trhu burzy alebo mnohostrannom obchodnom systéme, a nad osobami, ktoré vydali iné finančné nástroje prijaté na obchodovanie na trhu burzy alebo mnohostrannom obchodnom systéme alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na obchodovanie na trhu burzy alebo mnohostrannom obchodnom systéme; v rozsahu ustanovenom týmto zákonom podlieha dohľadu aj činnosť osôb súvisiaca s prijímaním cenných papierov na obchodovanie na trhu burzy alebo mnohostrannom obchodnom systéme a ďalších osôb, ktorým tento zákon ustanovuje povinnosti.

(2)

Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je

a)

dodržiavanie ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, burzových pravidiel s výnimkou podľa odseku 3 a osobitných právnych predpisov,39)

b)

dodržiavanie podmienok ustanovených v povolení,

c)

dodržiavanie právne záväzných aktov Európskej únie.

(3)

Predmetom dohľadu nie je dodržiavanie ustanovení burzových pravidiel upravujúcich vzťahy medzi burzou a jej členmi s výnimkou ustanovení upravujúcich vzťahy, ktoré súvisia s uzatváraním burzových obchodov.

(4)

Vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami podliehajúcimi dohľadu podľa odseku 1 a postup Národnej banky Slovenska pri výkone tohto dohľadu sa spravujú ustanoveniami osobitného zákona.12)

(5)

Osoby podliehajúce dohľadu sú povinné v Národnou bankou Slovenska určenej lehote odovzdať Národnej banke Slovenska ňou požadované údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dohľadu.

(6)

Burza je povinná umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní valného zhromaždenia burzy, predstavenstva alebo dozornej rady burzy a vopred oznámiť Národnej banke Slovenska termín zasadnutia týchto orgánov burzy.

§ 58a
(1)

Na uľahčenie prístupu verejnosti k informáciám zverejňovaným podľa tohto zákona a osobitného zákona3) je Národná banka Slovenska povinná spolupracovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov. Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov zodpovednými za dohľad nad finančným trhom a vymieňať si s nimi informácie na účely výkonu dohľadu nad požiadavkami na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

(2)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“) a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o skutočnosti, že je zodpovedná za vykonávanie úloh vyplývajúcich pre príslušné orgány podľa právneho predpisu Európskej únie upravujúceho harmonizáciu požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a že je kontaktným miestom na účely výmeny informácií a spolupráce pri výkone dohľadu v súvislosti s uplatňovaním tohto právneho predpisu.

(3)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že sa emitent alebo držiteľ akcií alebo iných finančných nástrojov, alebo osoba uvedená v § 41 ods. 11, ktorá má sídlo v inom členskom štáte, dopustili protiprávneho konania alebo porušili svoje povinnosti podľa tohto zákona, oznámi svoje zistenia príslušnému orgánu ich domovského členského štátu emitenta a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).

(4)

Ak aj napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom domovského členského štátu emitenta alebo ak sa tieto opatrenia prejavia ako nedostatočné, emitent alebo držiteľ cenných papierov a iných finančných nástrojov so sídlom v inom členskom štáte naďalej porušujú ustanovenia právneho alebo regulačného charakteru, Národná banka Slovenska po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu emitenta prijme opatrenia na ochranu investorov. Národná banka Slovenska je povinná bezodkladne po prijatí týchto opatrení informovať Komisiu a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).

(5)

Ak žiadosť Národnej banky Slovenska o spoluprácu podľa odseku 1 druhej vety príslušný orgán členského štátu zamietne alebo na túto žiadosť nereaguje v rámci primeranej lehoty, Národná banka Slovenska je oprávnená na túto skutočnosť upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).

§ 59 - Oprávnenia Národnej banky Slovenska
(1)

Národná banka Slovenska je oprávnená

a)

kontrolovať burzový obchod,

b)

informovať predstavenstvo burzy o zistených porušeniach burzových pravidiel,

c)

zúčastňovať sa prostredníctvom svojho zástupcu na zasadnutí predstavenstva s právom pozastaviť výkon jeho rozhodnutia, ak odporuje všeobecne záväzným právnym predpisom alebo burzovým pravidlám; výkon rozhodnutia predstavenstva môže byť pozastavený najdlhšie na 30 dní; počas tejto doby neplynú lehoty ustanovené týmto zákonom,

d)

vyžadovať od burzy a od ďalších osôb podliehajúcich dohľadu podľa tohto zákona údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon dohľadu, najmä účtovné výkazy a iné podklady, ktoré súvisia s burzovým obchodom,

e)

požadovať od účastníkov burzového obchodu poskytnutie informácií o ich klientoch a o osobách, ktoré majú záväzky alebo pohľadávky z burzového obchodu, ako aj o zmenách majiteľov cenných papierov a iných finančných nástrojov prijatých na burzový obchod v prípade, že existuje dôvodné podozrenie o porušení ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov39) alebo burzových pravidiel alebo ak sa vyskytli iné skutočnosti, ktoré by mohli narušiť priebeh obchodovania.

(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona alebo osobitného zákona3) požiadať burzu o využitie technického systému podľa § 13 ods. 3 zamestnancami Národnej banky Slovenska na účely získania údajov potrebných na výkon dohľadu. Burza je povinná bez zbytočného odkladu tejto žiadosti vyhovieť.

§ 59a
(1)

Ak má Národná banka Slovenska odôvodnené podozrenie, že regulovaný trh alebo mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém vykonávajúci činnosť v Slovenskej republike porušuje povinnosti vyplývajúce z ustanovení tohto zákona, oznámi tieto zistenia príslušnému orgánu domovského členského štátu regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému alebo organizovaného obchodného systému.

(2)

Ak napriek opatreniam, ktoré prijme príslušný orgán domovského členského štátu, alebo ak sa preukáže, že také opatrenia sú nedostatočné, regulovaný trh alebo mnohostranný obchodný systém naďalej pokračuje v konaní podľa odseku 1 spôsobom, ktorý preukázateľne poškodzuje záujmy investorov alebo riadne fungovanie trhov v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska je po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu oprávnená prijať nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu investorov a riadne fungovanie trhov vrátane zákazu ďalšieho sprístupňovania vybavení tohto regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému v Slovenskej republike účastníkom na diaľku zo Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska oznámi bezodkladne Komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) prijatie takých opatrení. Národná banka Slovenska je oprávnená okrem opatrení podľa prvej vety predložiť záležitosť na riešenie Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).

(3)

Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu upozorní Národnú banku Slovenska, že regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém vykonávajúci činnosť na území tohto členského štátu porušuje právne predpisy, Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu.

(4)

Ak regulovaný trh alebo mnohostranný obchodný systém vykonávajúci činnosť na území hostiteľského členského štátu poruší právne predpisy tohto členského štátu, je povinný vykonať alebo strpieť aj opatrenia prijaté príslušným orgánom hostiteľského členského štátu.

Sankcie

§ 60
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti osoby uvedenej v § 58 ods. 1 spočívajúce v nedodržiavaní ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, právne záväzných aktov Európskej únie, v nedodržiavaní podmienok ustanovených v povolení alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, v nedodržaní podmienok ustanovených v§ 4 ods. 2, ustanovení burzových pravidiel v rozsahu, v ktorom burzové pravidlá podliehajú dohľadu, môže Národná banka Slovenska podľa povahy, závažnosti, miery zavinenia, spôsobu, doby trvania protiprávneho konania a jeho následkov

a)

uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,

b)

zrušiť burzový obchod,

c)

uložiť burze alebo emitentovi uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú burza alebo emitent uverejnil na základe zákonom určenej povinnosti,

d)

uložiť burze skončiť nepovolenú činnosť,

e)

uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe až do 10 000 000 eur alebo do 10 % celkového ročného obratu podľa poslednej ročnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom alebo do výšky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia, ak ich možno určiť, podľa toho, ktorá suma je vyššia; ak je právnická osoba materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, ktorá musí zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku, celkovým ročným obratom je obrat alebo zodpovedajúci druh príjmov podľa poslednej konsolidovanej ročnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom hlavnej materskej spoločnosti,

f)

obmedziť jej činnosť alebo pozastaviť najdlhšie na jeden rok povolenie,

g)

odobrať povolenie,

h)

vydať vyhlásenie uvádzajúce zodpovednú osobu a povahu zistených nedostatkov,

i)

uložiť pokutu fyzickej osobe do 2 000 000 eur alebo do výšky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku zistených nedostatkov, ak ich možno určiť, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

(2)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistila, že osoba vykonáva bez povolenia činnosť, na ktorú je potrebné povolenie podľa § 4, zakáže jej vykonávanie tejto činnosti, uloží jej pokutu podľa odseku 1 písm. e) a oznámi túto skutočnosť orgánu činnému v trestnom konaní.25)

(3)

Národná banka Slovenska môže uložiť členovi predstavenstva, generálnemu riaditeľovi alebo členovi dozornej rady burzy za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon činnosti burzy, zo stanov burzy, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu podľa závažnosti a povahy porušenia až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od burzy za predchádzajúcich 12 mesiacov. Fyzickú osobu, ktorá právoplatným uložením pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 4 ods. 11, je burza povinná bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie.

(4)

Národná banka Slovenska môže držiteľom pozícií uložiť sankcie podľa odseku 1 za porušenia obmedzenia pozícií určených podľa tohto zákona, ak

a)

pozície, ktoré držia osoby nachádzajúce sa alebo pôsobiace na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí, prekračujú obmedzenia týkajúce sa zmlúv na komoditné deriváty, ktoré Národná banka Slovenska určila v súvislosti s týmito derivátovými zmluvami na obchodných miestach nachádzajúcich sa alebo pôsobiacich na území Slovenskej republiky alebo s ekonomicky rovnocennými mimoburzovými derivátovými zmluvami,

b)

pozície, ktoré držia osoby nachádzajúce sa alebo pôsobiace na území Slovenskej republiky, prekračujú obmedzenia týkajúce sa zmlúv na komoditné deriváty určené príslušnými orgánmi v iných členských štátoch.

(5)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistí, že burza porušila povinnosť podľa § 38 ods. 1, môže okrem uloženia sankcie podľa odseku 1 pozastaviť obchodovanie s týmto cenným papierom na trhu burzy. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 63.

(6)

Sankcie podľa odsekov 1 až 4 možno ukladať súbežne a opakovane. Ak do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta, môže Národná banka Slovenska opakovane ukladať pokuty až do výšky dvojnásobku sumy podľa odseku 1 písm. e).

(7)

Uložením sankcií podľa predchádzajúcich odsekov nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.70)

(8)

Národná banka Slovenska zohľadňuje pri určovaní druhu a výšky sankcií všetky okolnosti, a to najmä

a)

závažnosť a trvanie porušenia,

b)

mieru zodpovednosti osoby,

c)

finančnú silu zodpovednej osoby podľa celkového ročného obratu zodpovednej právnickej osoby alebo ročného príjmu zodpovednej fyzickej osoby,

d)

výšku ziskov, ktoré zodpovedná osoba dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila, ak je možné ich určiť,

e)

straty tretích strán spôsobené porušením, ak je možné ich určiť,

f)

úroveň spolupráce zodpovednej osoby s Národnou bankou Slovenska,

g)

predchádzajúce porušenia, ktorých sa dopustila zodpovedná osoba.

(9)

Informácie o opatreniach na nápravu a pokutách podľa odsekov 1 až 5 Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle najmenej počas piatich rokov, a to bezodkladne potom, ako bola osoba o uložení opatrenia na nápravu alebo o uložení pokuty informovaná.

(10)

Národná banka Slovenska podľa odseku 9 zverejňuje najmä informácie o druhu uloženého opatrenia na nápravu a o uloženej pokute, povahe porušenia, zverejňuje tiež obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uložené.

(11)

Národná banka Slovenska je oprávnená odložiť zverejnenie informácie podľa odseku 9 alebo ju zverejniť anonymne, ak

a)

ide o fyzickú osobu a zverejnenie osobných údajov je neprimerané, a to po predchádzajúcom posúdení primeranosti takéhoto zverejnenia,

b)

existuje odôvodnené riziko ohrozenia stability finančných trhov alebo prebiehajúceho vyšetrovania, a to až dovtedy, kým nepominú tieto dôvody,

c)

existuje odôvodnené riziko spôsobenia neprimeranej škody právnickej osobe alebo fyzickej osobe.

(12)

Ak po predchádzajúcom posúdení primeranosti a odôvodnenosti rizík podľa odseku 11 Národná banka Slovenska neodloží zverejnenie informácie alebo ju nezverejní anonymne, tak o fyzickej osobe v rámci zverejňovanej informácie zverejní vždy iba meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uložené.

(13)

Ak bol proti rozhodnutiu zverejnenému podľa odseku 9 podaný opravný prostriedok, Národná banka Slovenska uvedie túto informáciu súčasne so zverejnením podľa odseku 9 alebo bezodkladne po podaní opravného prostriedku, ak bol podaný po zverejnení podľa odseku 9.

(14)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) informáciu o uložení každej sankcie voči osobe podľa § 58 ods. 1, ktorá nebola zverejnená podľa odsekov 11 a 12, o každom opravnom prostriedku uplatnenom voči uloženiu týchto sankcií a o rozhodnutí o opravnom prostriedku.

§ 61
(1)

Sankcie možno uložiť do troch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného predpisu,70aa) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky v činnosti burzy alebo inej osoby, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa tohto zákona, uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu.70ab)

(2)

Pri odobratí povolenia a pri ukladaní opatrení na nápravu a pokút môže Národná banka Slovenska zohľadniť skutočnosť, že osoba uvedená v § 58 ods. 1 do zistenia porušenia tohto zákona Národnou bankou Slovenska sama zistila porušenie tohto zákona a odstránila protiprávny stav.

(3)

Pokuta je splatná do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(4)

Výnosy z pokút podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 62 - Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)

Osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 6 ods. 1 písm. a), ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 6 ods. 1 písm. a) na základe nepravdivých údajov alebo u ktorej má Národná banka Slovenska dôvodné podozrenie z porušenia § 6 ods. 1 písm. a), môže Národná banka Slovenska pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení burzy a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia burzy. Výkon týchto práv môže Národná banka Slovenska pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa burzy je na ujmu riadneho a obozretného podnikania burzy.

(2)

Burza je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený k rozhodujúcemu dňu,70a) ktorý je určený najmenej päť pracovných dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Tento výpis je burza povinná doručiť Národnej banke Slovenska v deň jeho vyhotovenia. Národná banka Slovenska bezodkladne na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho burze najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia burzy.

(3)

Ak Národná banka Slovenska na výpise podľa odseku 3 písomne označí osobu, u ktorej tiež zistila dôvod na pozastavenie výkonu práv podľa odseku 1, je tým začaté konanie o pozastavení výkonu práv podľa odseku 1.

(4)

Predbežné opatrenie71) vo veci pozastavenia výkonu práv podľa odseku 1 doručí Národná banka Slovenska tejto osobe a burze najneskôr v deň konania valného zhromaždenia. Týmto predbežným opatrením je burza a táto osoba viazaná. Za doručenie sa považuje doručenie predbežného opatrenia aj zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie tejto osoby na valnom zhromaždení.

(5)

Burza nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej Národnou bankou Slovenska podľa odseku 3 alebo odseku 4 ani osôb splnomocnených týmito osobami na konanie v ich mene.

(6)

Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva podľa odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného zhromaždenia uznášať sa ani pri rozhodovaní valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise predloženom burzou podľa odseku 3, sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 6 ods. 1 písm. a).

(7)

Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv podľa odseku 1, Národná banka Slovenska ich pozastavenie bez zbytočného odkladu zruší. Subjekty, ktoré Národná banka Slovenska o uverejnenie takéhoto rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.

(8)

Národná banka Slovenska môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia burzy z dôvodu rozporu so zákonmi alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Toto právo však zanikne, ak ho Národná banka Slovenska neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia, alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohla o uznesení dozvedieť.

§ 63
(1)

Národná banka Slovenska je oprávnená pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúčiť finančný nástroj z obchodovania na príslušnom trhu mnohostranného systému alebo pozastaviť alebo zrušiť burzový obchod.

(2)

Rozhodnutie podľa odseku 1 možno vydať iba v osobitne odôvodnených prípadoch a ak je to v záujme ochrany investorov.

(3)

Rozhodnutie o pozastavení obchodovania s cennými papiermi podľa odseku 1 musí obsahovať určenie doby pozastavenia, ktorá nemôže byť dlhšia ako šesť mesiacov, a rozsah, v ktorom sa obchodovanie s cennými papiermi na burze pozastavuje. Rozhodnutie o pozastavení burzového obchodu podľa odseku 1 musí obsahovať určenie doby pozastavenia, ktorá nemôže byť dlhšia ako 10 pracovných dní.

(4)

Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť burze alebo obchodníkovi s cennými papiermi organizujúcim mnohostranný systém vykonanie opatrení podľa odseku 1 v rámci ich pôsobnosti.

(5)

Rozhodnutia podľa odseku 1 je Národná banka Slovenska povinná bezodkladne zverejniť a informovať o ich prijatí Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a príslušné orgány členských štátov.

(6)

Ak Národná banka Slovenska dostane od príslušného orgánu členského štátu oznámenie, že tento orgán pozastavil alebo zrušil obchodovanie s finančným nástrojom, ktorý je súčasne prijatý na obchodovanie na burze alebo v mnohostrannom obchodnom systéme v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska prijme opatrenia podľa odseku 1; to neplatí, ak by to mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu.

§ 63a

Emitent cenných papierov prijatých na trh burzy je povinný predložiť Národnej banke Slovenska všetky informácie, ktoré sú potrebné na ochranu investorov a na zabezpečenie bezproblémového fungovania trhu burzy a podľa požiadaviek Národnej banky Slovenska tieto informácie zverejniť rovnakým spôsobom ako informácie podľa § 37. Ak emitent požiadavke Národnej banke Slovenska na zverejnenie informácie nevyhovie, túto informáciu je oprávnená zverejniť Národná banka Slovenska. Národná banka Slovenska je povinná zverejniť informáciu, že emitent si neplní svoje povinnosti.

§ 64 - Odobratie povolenia
(1)

Národná banka Slovenska odoberie povolenie, ak

a)

burza získala povolenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o udelenie povolenia,

b)

základné imanie burzy klesne pod výšku podľa § 2 ods. 9,

c)

to odôvodňujú závažné zmeny v skutočnostiach podľa § 4 ods. 3 písm. f), ktoré by mohli zásadným spôsobom ovplyvniť riadny výkon činnosti burzy,

d)

na majetok burzy bol vyhlásený konkurz alebo bolo povolené vyrovnanie, alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

e)

burza nepodala návrh na zápis do obchodného registra podľa § 5 ods. 3,

f)

burza do dvanástich mesiacov od právoplatnosti povolenia nezačala vykonávať činnosti uvedené v povolení alebo dlhšie ako šesť mesiacov tieto činnosti nevykonáva.

(2)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie pri vzniku závažných nedostatkov v činnosti burzy, pri závažnom a systematickom porušovaní povinností uložených týmto zákonom alebo osobitným predpisom71a) alebo ak burza neplní podmienky podľa § 4 ods. 2.

(3)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) každé odobratie povolenia.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 64a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 65
(1)

Na rozhodovanie burzy o žiadosti o kótovanie, o pozastavení obchodovania s cenným papierom na trhu kótovaných cenných papierov, o vylúčení cenného papiera z trhu kótovaných cenných papierov a o zrušení burzového obchodu sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.12)

(2)

Proti rozhodnutiu burzy podľa odseku 1 nemožno podať opravný prostriedok.

(3)

Na konanie pred Národnou bankou Slovenska podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný zákon,12) ak tento zákon neustanovuje inak.

(4)

Ak tento zákon požaduje uvedenie identifikačného čísla alebo rodného čísla, tieto čísla sa neuvádzajú v prípade osôb, ktorým neboli pridelené.

§ 65a

Na rozhodovanie burzy podľa tohto zákona okrem § 65 ods. 1 a 2 sa použijú ustanovenia tohto zákona a ustanovenia burzových pravidiel, pričom proti rozhodnutiu burzy nie je možné podať opravný prostriedok; na konanie a rozhodovanie burzy sa nevzťahuje správny poriadok.

§ 66

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posudzujú podľa doterajších predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 67
(1)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa nedostatky zistené v činnosti burzy a iných osôb, ku ktorým došlo podľa doterajších predpisov a o ktorých sa neviedlo konanie podľa doterajších predpisov, posudzujú a prejednávajú podľa tohto zákona, ak ide o také nedostatky, ktoré sa posudzujú ako nedostatky aj podľa tohto zákona. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona však možno uložiť len také opatrenie na odstránenie protiprávneho stavu, opatrenie na nápravu, pokutu alebo inú sankciu, aké umožňuje tento zákon. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.

(2)

Na lehoty, ktoré v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia doterajších predpisov. Ak doterajšie predpisy neustanovovali lehoty na vydanie rozhodnutia alebo na vykonanie iných úkonov v konaniach začatých a právoplatne neukončených pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, lehoty podľa tohto zákona sa uplatnia s tým, že začínajú plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 68
(1)

Povolenie na vznik burzy vydané podľa doterajších predpisov, ktoré je platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považuje za povolenie na vznik a činnosť burzy udelené podľa tohto zákona.

(2)

Burza, ktorá vykonávala ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona činnosť podľa doterajších predpisov, je povinná do 31. decembra 2002 predložiť Národnej banke Slovenska na schválenie návrh na zmenu a doplnenie burzových pravidiel na účely ich zosúladenia s ustanoveniami tohto zákona. Ak burza v tejto lehote nepredloží Národnej banke Slovenska na schválenie návrh na zmenu a doplnenie burzových pravidiel, nariadi Národná banka Slovenska burze jeho predloženie v dodatočne určenej lehote, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 60 dní. Ak burza ani v dodatočne určenej lehote nepredloží na schválenie Národnej banke Slovenska návrh burzových pravidiel, Národná banka Slovenska odoberie burze povolenie.

(3)

Burza je povinná zosúladiť svoje stanovy s ustanoveniami tohto zákona a do 31. januára 2003 predložiť ich overenú kópiu Národnej banke Slovenska. Ak burza do uplynutia tejto lehoty nezosúladí niektoré ustanovenia svojich stanov s týmto zákonom, tieto ustanovenia strácajú platnosť dňom uplynutia tejto lehoty.

(4)

Cenné papiere, ktoré boli k 31. augustu 2002 prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy podľa doterajších predpisov, sa považujú za cenné papiere prijaté na trh kótovaných cenných papierov podľa tohto zákona. Cenné papiere, ktoré boli k 31. augustu 2002 prijaté na voľný trh burzy podľa doterajších predpisov, sa považujú za cenné papiere prijaté na regulovaný voľný trh podľa tohto zákona.

(5)

Emitenti cenných papierov podľa odseku 4 sú povinní prispôsobiť sa ustanoveniam tohto zákona do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny a doplnenia burzových pravidiel podľa odseku 2. Ak sa emitent cenných papierov v tejto lehote neprispôsobí ustanoveniam tohto zákona, burza cenný papier vylúči z obchodovania na trhu, ktorý organizuje, alebo preradí na iný trh burzy, ktorého podmienky cenný papier spĺňa.

(6)

Emitent akcií vylúčených z trhu burzy podľa odseku 5 je povinný vyhlásiť povinnú ponuku33) na kúpu všetkých akcií, s ktorými by po vylúčení z trhu burzy už nebolo možné obchodovať na žiadnej burze, na zahraničnej burze alebo na zahraničnom regulovanom trhu.

(7)

Členovia burzy sú povinní prispôsobiť sa ustanoveniam tohto zákona do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny a doplnenia burzových pravidiel podľa odseku 2.

(8)

Do dňa nadobudnutia účinnosti zmeny a doplnenia burzových pravidiel podľa odseku 3 sa na prijatie cenných papierov na trh burzy vzťahujú doterajšie predpisy.

(9)

Do dňa právoplatnosti prvého rozhodnutia o udelení povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára podľa osobitného zákona3) sa spôsob zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov vykonáva podľa doterajších predpisov.

(10)

Ak sa osoba, ktorá bola k 31. augustu 2002 akcionárom burzy, nestane osobou oprávnenou byť akcionárom burzy podľa § 2 ods. 11 najneskôr do 31. januára 2003, nie je oprávnená od 1. februára 2003 vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení burzy, ak jej toto právo nezaniklo už skôr podľa doterajších predpisov.

(11)

Ak doterajšie predpisy neustanovovali ako podmienku na vykonanie právnych úkonov predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, pokladajú sa právne úkony vykonané do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona za platné podľa tohto zákona aj vtedy, ak sa na ich vykonanie vyžaduje predchádzajúci súhlas podľa § 6 ods. 1.

(12)

Fyzickú osobu, ktorá k 31. augustu 2002 bola členom predstavenstva, dozornej rady alebo generálnym riaditeľom a nespĺňa podmienky na výkon tejto funkcie podľa tohto zákona, je burza povinná odvolať z funkcie najneskôr do 31. decembra 2002.

§ 68a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)

Povolenia, schválenia a predchádzajúce súhlasy vydané Úradom pre finančný trh pred 1. januárom 2006, ktoré sú platné k 1. januáru 2006, sa považujú za povolenia, schválenia a predchádzajúce súhlasy vydané podľa tohto zákona. Na obmedzenie alebo pozastavenie výkonu činností podľa takéhoto povolenia a na zmenu, odobratie alebo zánik takéhoto povolenia sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona; to obdobne platí o zrušení alebo zániku schválení a predchádzajúcich súhlasov vydaných Úradom pre finančný trh pred 1. januárom 2006.

(2)

Vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli pred 1. januárom 2006 vydané na vykonanie jednotlivých splnomocňovacích ustanovení tohto zákona, prechádza od 1. januára 2006 do pôsobnosti Národnej banky Slovenska v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

§ 68b

Na kótovacie prospekty schválené podľa doterajších predpisov a prospekty, ktoré boli predložené na schválenie do účinnosti tohto zákona, vzťahujú sa doterajšie predpisy; to neplatí, ak sa žiada o prijatie na regulovaný trh na území členského štátu.

§ 68c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2007
(1)

Zmena už vydaných povolení sa nevyžaduje; tým nie je dotknutá povinnosť požiadať o zmenu povolenia, ak ide o zmeny rozsahu poskytovaných služieb podľa § 4.

(2)

Emitent so sídlom v nečlenskom štáte nie je povinný vypracovať svoju účtovnú závierku v súlade s § 34 alebo § 35 pred účtovným obdobím začínajúcim sa v roku 2007 alebo po tomto dátume, ak tento emitent vypracuje svoje účtovné závierky v súlade s osobitným predpisom.53d)

(3)

Akcionár je povinný oznámiť emitentovi najneskôr do 1. augusta 2007 výšku podielu na hlasovacích právach a základného imania podľa § 41 ods. 1 až 6 a 12 a § 43. Akcionári, ktorí do 20. marca 2007 už podali oznámenie, ktoré obsahovalo rovnocenné informácie, nie sú povinní podať oznámenie emitentovi podľa prvej vety.

(4)

Emitent zverejní do 1. septembra 2007 informácie obsiahnuté v oznámeniach podľa odseku 2 bez ohľadu na § 42 ods. 12.

(5)

Ak akcionár burzy prestane spĺňať podmienky podľa § 2 ods. 11, nie je oprávnený vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení burzy, ak mu toto právo už nezaniklo pred 1. septembrom 2002.

§ 68d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2007
(1)

Osoby sú povinné najneskôr do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami tohto zákona. Zmena už vydaných povolení na vznik a činnosť burzy sa nevyžaduje; tým nie je dotknutá povinnosť požiadať o zmenu povolenia, ak ide o zmeny rozsahu poskytovaných služieb podľa § 4.

(2)

Ustanovenia § 35 sa nevzťahujú na emitentov vzniknutých k 1. augustu 2005, ktorí na regulovanom trhu vydávajú výhradne dlhové cenné papiere nepodmienečne a neodvolateľne zaručené domovským členským štátom emitenta alebo jedným z jeho regionálnych orgánov alebo miestnych orgánov.

§ 68e - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009

Konania o predchádzajúcich súhlasoch podľa § 6 ods. 1 písm. a), ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2009, sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 68f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 31. decembrom 2011; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 31. decembrom 2011 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 30. decembra 2011.

§ 68g - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Na emitenta, ktorý si zvolil domovský členský štát podľa § 3 ods. 3 písm. p) a uvedenú skutočnosť oznámil Národnej banke Slovenska alebo príslušnému orgánu domovského členského štátu pred nadobudnutím účinnosti právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho transparentnosť informácií o emitentoch, sa nevzťahuje § 45 ods. 4 tretia veta.

§ 68h - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.

§ 68i - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. novembra 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. novembrom 2017; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. novembrom 2017 sa však posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017, pričom na lehoty, ktoré pred 1. novembrom 2017 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. novembra 2017 a ustanovenia osobitného predpisu.12)

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného predpisu;12) právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. novembrom 2017, zostávajú zachované.

§ 68j - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 3. januára 2018
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 3. januára 2018 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 3. januárom 2018; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 3. januárom 2018 sa však posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 2. januára 2018, pričom na lehoty, ktoré pred 3. januárom 2018 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 3. januára 2018 a ustanovenia osobitného predpisu.12)

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 3. januárom 2018 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného predpisu;12) právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 3. januárom 2018, zostávajú zachované.

(3)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 3. januárom 2018 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitného predpisu;12) právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 3. januárom 2018, zostávajú zachované.

§ 69

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 566/2001 Z. z.,

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 69/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu kótovacieho prospektu.

§ 70

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 s výnimkou ustanovení § 2 ods. 14, § 18 ods. 5 druhej vety, § 33 až 36 a § 49 ods. 11, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii, a s výnimkou ustanovení § 37 ods. 1 a § 49 ods. 1 písm. e) až h), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 429/2002 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať (Ú. v. ES L 184, 6. 7. 2001, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 4), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES (Ú. v. EÚ L 96, 12. 4. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 4) v znení smernice 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 6).

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31. 12. 2004).

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2005).

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 184/17, 14. 7. 2007).

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 327, 11. 12. 2010).

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z 22. októbra 2013, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papieroch alebo ich prijatí na obchodovanie, a smernica Komisie 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES (Ú. v. EÚ L 294, 6. 11. 2013).

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v znení nariadenia (EÚ) č. 909/2014 (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) a smernice (EÚ) 2016/1034 (Ú. v. EÚ L 175, 30. 6. 2016).

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/ES, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 314, 5. 12. 2019).

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (Ú. v. EÚ L 322, 16. 12. 2022).

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/338 zo 16. februára 2021, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií, a smernice 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/878, pokiaľ ide o ich uplatňovanie na investičné spoločnosti, v záujme pomoci pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (Ú. v. EÚ L 68, 26. 2. 2021).

Poznámky

 • 1)

  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

 • 1a)

  § 99 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  Zákon č. 566/2001 Z. z.

 • 4)

  Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 6)

  § 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 7)

  § 159 Obchodného zákonníka.

 • 8)

  § 476 až 488 Obchodného zákonníka.

 • 9)

  § 99 zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 10)

  § 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 11a)

  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 11b)

  § 4b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.

 • 11c)

  Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012) v platnom znení.

 • 11d)

  § 2 ods. 4 písm. o) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 105/2024 Z. z.

 • 12)

  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 13)

  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 13a)

  § 71 až 71n zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 13b)

  § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

 • 14)

  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  § 9 ods. 3 Zákonníka práce.

 • 16)

  § 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z.§ 48 ods. 6 zákona č. 95/2002 Z. z.

 • 16a)

  § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.

 • 16aa)

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/571 z 2. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa udeľovania povolenia, organizačných požiadaviek a uverejňovania transakcií pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).

 • 16aaa)

  § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 10 ods. 1, 5, 6, 7, 10 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 16aab)

  § 79b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2021 Z. z.

 • 16ab)

  § 79i ods. 2 písm. g) a ods. 5 písm. g) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z. Čl. 6, 10 a 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení.

 • 16b)

  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 17)

  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 17a)

  § 131a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.

 • 18)

  § 22 až 25 zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 19)

  § 7 ods. 10 zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 19a)

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/584 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy bližšie určujúce organizačné požiadavky na obchodné miesta (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).

 • 20)

  § 3 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 20a)

  Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z., nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení.

 • 22)

  § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka.

 • 22a)

  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 22aa)

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/588 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa režimu veľkosti tiku pre akcie, vkladové potvrdenky a fondy obchodované na burze (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).

 • 24)

  Trestný poriadok.

 • 24a)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 747/2004 Z. z.Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 25)

  § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 26)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z.Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z.

 • 27)

  Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

 • 28)

  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. v znení zákona č. 409/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

 • 29)

  § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 • 30)

  § 131 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 280/1999 Z. z.

 • 31)

  Napríklad § 134 zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 32)

  § 114 zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 33)

  § 118g zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 34)

  § 54, 65 a 66 zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 35)

  § 74 zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 35a)

  § 132a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.

 • 35aa)

  § 73b až 73m a § 73o až 73v zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 35b)

  Čl. 4 a 9 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

 • 35c)

  Čl. 3 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

 • 36)

  § 99 ods. 3 písm. h) a § 103 ods. 2 písm. k) zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 36a)

  Čl. 14 až 54 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

 • 37)

  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.

 • 38)

  § 12 zákona č. 244/2002 Z. z. v znení zákona č. 521/2005 Z. z.

 • 39)

  Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/568 z 24. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre prijatie finančných nástrojov na obchodovanie na regulovaných trhoch (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).

 • 39a)

  § 7 ods. 30 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.

 • 40)

  § 2 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 41)

  Čl. 1 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2017).

 • 42)

  Čl. 20 nariadenia (EÚ) 2017/1129.

 • 45)

  § 155 ods. 5 Obchodného zákonníka.

 • 46)

  § 66a Obchodného zákonníka.

 • 46a)

  Čl. 1 bod 5 písm. j) nariadenia (EÚ) 2017/1129 v platnom znení.

 • 47)

  Čl. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/568.

 • 48)

  § 7 ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 48a)

  Delegované nariadenie (EÚ) 2017/568.

 • 52)

  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 • 53)

  § 160 Obchodného zákonníka.

 • 53a)

  § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

 • 53b)

  § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

 • 53ba)

  Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2772 z 31. júla 2023, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti (Ú. v. EÚ L, 2023/2772, 22. 12. 2023).

 • 53bb)

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2178 zo 6. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 upresnením obsahu a prezentácie informácií, ktoré majú zverejňovať podniky, na ktoré sa vzťahuje článok 19a alebo 29a smernice 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, a upresnením metodiky na splnenie uvedenej povinnosti zverejňovania (Ú. v. EÚ L 443, 10. 12. 2021) v platnom znení.

 • 53c)

  § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

 • 53d)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002. Nariadenie Európskej komisie (ES) č. 1725/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Ú. v. EÚ L 261, 13. 10. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 13/zv. 32).

 • 53da)

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (Ú. v. EÚ L 143, 29. 5. 2019) v platnom znení.

 • 53daa)

  § 20h zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 105/2024 Z. z.

 • 53dab)

  § 34c zákona č. 423/2015 Z. z. v znení zákona č. 105/2024 Z. z.

 • 53e)

  § 20a a 20b zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 130/2015 Z. z.

 • 53f)

  § 176b ods. 2 Obchodného zákonníka.

 • 55)

  Napríklad § 99 ods. 4 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 56a)

  § 5 ods. 1 písm. d) až j) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 56b)

  Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 57)

  § 119 zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 57a)

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/569 z 24. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa pozastavenia obchodovania s finančnými nástrojmi a vylúčenia finančných nástrojov z obchodovania (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).

 • 58)

  Čl. 7 a 17 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.

 • 58a)

  § 5 ods. 1 písm. a), d) až j) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 58aa)

  § 39 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 23/2014, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu (oznámenie č. 405/2014 Z. z.).

 • 58ab)

  Nariadenie Komisie (ES) č. 2273/2003 z 22. decembra 2003, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o výnimky pre programy spätného výkupu a stabilizácie finančných nástrojov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 6, Ú. v. EÚ L 336, 23. 12. 2003).

 • 58b)

  Nariadenie (EÚ) č. 596/2014.

 • 59)

  § 184 ods. 3 a 4, § 184a ods. 1 a 2 a § 190f ods. 1 Obchodného zákonníka.

 • 60)

  § 71, § 71a, § 71g, § 71l ods. 4 a § 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 60a)

  § 71m, § 71n, § 71p, § 73b, § 73c, § 73d, § 73f, § 73g, § 73h, § 73o až 73t zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 61)

  § 73b až 73m, § 73o, § 73p, § 73s až § 73t zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 62)

  Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

 • 63)

  § 73o zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 64)

  § 71l, § 71m, § 71p, § 73b až 73d, § 73f až 73h, § 73m, § 73o, § 73p a 73s zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 65)

  Delegované nariadenie (EÚ) 2017/569.

 • 66)

  Čl. 78 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).

 • 66a)

  Čl. 77 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.

 • 66aa)

  Nariadenie (EÚ) 2017/1129.

 • 66b)

  Čl. 3 ods. 1 bod 21 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.

 • 66c)

  Čl. 3 ods. 1 bod 25 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.

 • 66d)

  Čl. 3 ods. 1 bod 26 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.

 • 66e)

  Čl. 79 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.

 • 67)

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1302 z 20. apríla 2022, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na uplatňovanie obmedzení pozícií komoditných derivátov a postupy uplatňovania výnimky z obmedzení pozícií (Ú. v. EÚ L 197, 26. 7. 2022).

 • 67a)

  § 8 písm. m) tretí bod zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 67b)

  § 5 ods. 1 písm. j) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 68)

  Čl. 83 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.

 • 68a)

  Čl. 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12. 2011).

 • 68b)

  Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 69)

  § 54 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 69a)

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/574 zo 7. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa úrovne presnosti obchodných hodín (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).

 • 69b)

  § 79b ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2021 Z. z.

 • 70)

  Napríklad Zákonník práce, Trestný zákon.

 • 70a)

  § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 • 70aa)

  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 70ab)

  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.

 • 71)

  § 25 zákona č. 747/2004 Z. z.

 • 71a)

  Nariadenie (EÚ) č. 600/2014.

Načítavam znenie...
MENU
Hore