Zákon o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 594/2003 účinný od 01.07.2011

Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 01.07.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Právo EÚ, Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Investovanie, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUD6DS14EUPP12ČL0

Zákon o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 594/2003 účinný od 01.07.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 594/2003 s účinnosťou od 01.07.2011 na základe 203/2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 10 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) v prípade podielových listov otvorených podielových fondov okrem evidencie podľa písmena a) aj evidencia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 40 ods. 5 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 28 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na podanie príkazov podľa prvej vety sa ustanovenie ...

a)

identifikačné údaje emitenta v rozsahu podľa § 27 ods. 1 písm. a),

b)

ISIN emisie cenných papierov, na ktorú sa príkaz vzťahuje,

c)

dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať.

3.

Doterajší text § 29 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Na prevody zaknihovaných podielových listov evidovaných depozitárom správcovskej spoločnosti a ...

4.

Nadpis § 43 znie: „Zmluva o riadení portfólia".

5.

V § 43 ods. 1, 4 a 6 sa vypúšťajú slová „cenných papierov".

6.

V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Register záložných práv pri podielových listoch otvorených ...

7.

V § 54 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a na činnosť rozpočtovej organizácie zriadenej ministerstvom poverenej ...

8.

V § 73 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto vety: „Povinnosť zisťovať vlastníctvo prostriedkov sa nevzťahuje ...

9.

Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý znie:

„§ 73a (1) Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s klientmi, na účel identifikácie ...

„58a) § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 58b) Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. ...

10.

V § 74 ods. 5 sa za slová „trhových rizík konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku" vkladá čiarka ...

11.

V § 74 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 10, ktoré znejú:

„(6) Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi nesmú klesnúť pod jednu štvrtinu jeho priemerných ...

„58i) § 31 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. 58j) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 11.

12.

V § 80 ods. 1 sa za slová „zahraničných obchodníkov s cennými papiermi" vkladá čiarka a slová „správcovských ...

13.

Nadpis § 83 znie: „Účasť na ochrane klientov".

14.

V § 83 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ustanovenia tejto časti zákona sa rovnako vzťahujú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 73a znie:

„73a)
§ 11 a 75 zákona č. 594/2003 Z. z.“.

15.

V § 84 ods. 10 sa slová „so súhlasom rady" nahrádzajú slovami „po prerokovaní v rade".

16.

V § 93 ods. 3 prvej vete sa slová „Jedným členom rady fondu je zástupca ministerstva, ktorého" nahrádzajú ...

17.V § 95 ods.1 sa slovo „piatich" nahrádza slovom „siedmich".

18.

V § 95 ods. 2 druhá veta znie: „Jedným členom dozornej rady fondu je zástupca ministerstva, ktorého ...

19.

V § 99 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a s výnimkou zaknihovaných podielových listov ...

20.

V § 104 ods. 1 sa slová „§ 6 ods. 2 písm. a), b) a d)" nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 písm. a), b) alebo ...

21.

V § 104 ods. 5 posledná veta znie: „Centrálny depozitár nesmie vykonávať zápisy na účte majiteľa vedenom ...

a)

vydávaní zaknihovaných cenných papierov podľa § 13,

b)

zmene podoby cenných papierov podľa § 16 ods. 3 a § 17 ods. 2,

c)

zmene náležitostí zaknihovaných cenných papierov podľa § 12,

d)

zániku zaknihovaných cenných papierov podľa § 14 ods. 4.".

22.

V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
postupníkovi pri postúpení pohľadávky podľa § 110a.“.

23.

Za § 110 sa vkladá § 110a, ktorý znie:

„110a (1) Ak je klient centrálneho depozitára nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní ...

24.

V § 111 ods. 3 sa slová „najmenej raz za týždeň" nahrádzajú slovami „každý pracovný deň".

25.

V § 114 ods. 6 prvej vete sa slová „odseku 4" nahrádzajú slovami „odsekov 4 a 5" a v druhej vete sa ...

26.

V § 118 ods. 3 sa slová „bola priemerná cena dosiahnutá" nahrádzajú slovami „bol priemerný kurz dosiahnutý". ...

27.

V § 122 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa osobitného predpisu103a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 103a znie:

„103a)
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.“.

28.

Poznámka pod čiarou k odkazu 105 sa vypúšťa.

29.

V § 125 ods. 7 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Ustanovenia odsekov 1 až 6 o uznávaní ...

30.

V § 163 ods. 1 sa vypúšťajú slová „cenných papierov (ďalej len „stredisko“)".

31.

V § 169 odsek 4 znie:

„(4) Za zákonom chránený klientsky majetok, ktorý sa stal nedostupným podľa § 82 ods. 1 predo dňom, ...

Čl. III

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 10 ods.1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „predstavenstvo ...

2.

V § 26 ods. 8 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak o schválení ...

3.

V § 29 odsek 2 znie:

„(2) Kótovací prospekt schvaľuje úrad, ak do dňa podania žiadosti nebol schválený a zverejnený prospekt ...

Čl. IV

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

1.

§ 18 a 19 znejú:

„§ 18 (1) Dlhopisy vydávané v mene Slovenskej republiky Ministerstvom financií Slovenskej republiky ...

„3f) Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 ...

2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3ea, 3eb, 3eba, 3ec, 3eca a 3ed sa vypúšťajú.

Čl. V

Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. ...

V § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Uvedené činnosti pre ministerstvo zabezpečuje Agentúra ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. v znení zákona ...

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 s výnimkou ustanovení čl. I § 26 až 31, § 44, 60, 61, ...

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na ...

  4.

  Smernica Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a ...

  PREDAJNÝ PROSPEKT PODIELOVÉHO FONDU

  1.

  Informácie o podielovom fonde

  1.1.

  Názov podielového fondu s uvedením, či ide o otvorený, uzavretý alebo špeciálny podielový fond. ...

  1.2.

  Dátum vytvorenia podielového fondu. Údaj o čase jeho trvania, ak je obmedzený.

  1.3.

  Uvedenie miesta, kde možno získať štatút podielového fondu, ak nie je pripojený, a kde možno získať ...

  1.4.

  Stručné údaje o daňových predpisoch, ktoré sa vzťahujú na podielový fond, vrátane údaju o tom, či sa ...

  1.5.

  Termíny zostavovania účtovnej závierky a periodicita výplaty výnosov.

  1.6.

  Meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítora.

  1.7.

  Údaje o podielových listoch a postupe pri zrušení podielového fondu, najmä

  1.8.

  Ak je podielový list prijatý na obchodovanie na trh burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom ...

  1.9.

  Spôsob a podmienky vydania podielových listov.

  1.10.

  Spôsob a podmienky vyplatenia podielových listov a okolnosti, za ktorých môže byť pozastavené právo ...

  1.11.

  Opis pravidiel pre výpočet a použitie výnosov.

  1.12.

  Opis investičných cieľov s majetkom v podielovom fonde vrátane finančných cieľov (napríklad rast majetku ...

  1.13.

  Pravidlá pre oceňovanie majetku v podielovom fonde.

  1.14.

  Údaje o výpočte aktuálnej ceny, predajnej ceny a nákupnej ceny, najmä

  1.15.

  Údaje o druhoch, výške a výpočte odplaty účtovanej na ťarchu majetku v podielovom fonde pre správcovskú ...

  2.

  Informácie o správcovskej spoločnosti

  2.1.

  Obchodné meno, právna forma, identifikačné číslo, sídlo správcovskej spoločnosti a miesto, kde sa nachádza ...

  2.2.

  Dátum založenia spoločnosti (rok vzniku) a údaje o čase jej trvania, ak je obmedzený.

  2.3.

  Názvy podielových fondov, ktoré správcovská spoločnosť spravuje.

  2.4.

  Meno, priezvisko a funkcia členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov, ako aj údaje o ...

  2.5.

  Údaj o výške základného imania správcovskej spoločnosti a údaj o jeho splatení.

  3.

  Informácie o depozitárovi

  3.1.

  Obchodné meno, právna forma, sídlo spoločnosti a umiestnenie pobočky, ak sa nezhoduje s umiestnením ...

  3.2.

  Hlavný predmet činnosti.

  4.

  Informácie o osobách, ktoré poskytujú správcovskej spoločnosti poradenstvo pri investovaní majetku v ...

  4.1.

  Obchodné meno, právna forma, identifikačné číslo a sídlo poradcu.

  4.2.

  Podstatné informácie o ustanoveniach zmluvy, ktoré sú dôležité pre podielnikov.

  4.3.

  Opis aktivít vykonávaných týmito osobami.

  5.

  Informácie o vyplácaní výnosov a vyplácaní podielových listov a prístupe k informáciám

  5.1.

  Postup a spôsob zabezpečenia vyplácania výnosov a vyplácania podielových listov.

  5.2.

  Spôsob sprístupňovania informácií o podielovom fonde podielnikom v Slovenskej republike a v členských ...

  6.

  Iné informácie o investovaní

  6.1.

  Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde od jeho vytvorenia a upozornenie, ...

  6.2.

  Profil typického investora, pre ktorého je určený podielový fond.

  7.

  Ekonomické informácie

  7.1.

  Ďalšie poplatky, odplaty a náklady, iné ako sú uvedené v bodoch 1.15. a 1.16. a údaj o tom, či sú uhrádzané ...

  8.

  Vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že zodpovedá za to, že skutočnosti uvedené v predajnom ...

  ZJEDNODUŠENÝ PREDAJNÝ PROSPEKT PODIELOVÉHO FONDU

  1.

  Stručná prezentácia podielového fondu

  1.1.

  Názov podielového fondu, dátum jeho vytvorenia a označenie štátu, v ktorom bol podielový fond vytvorený. ...

  1.2.

  Obchodné meno, sídlo a ústredie správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podielový fond.

  1.3.

  Doba, na ktorú bol podielový fond vytvorený.

  1.4.

  Obchodné meno a sídlo depozitára.

  1.5.

  Meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítora.

  1.6.

  Označenie finančného konsolidovaného celku, ktorého členom je správcovská spoločnosť spravujúca podielový ...

  2.

  Informácie o investíciách

  2.1.

  Stručný opis účelu, na ktorý bol vytvorený podielový fond.

  2.2.

  Opis investičných zámerov s majetkom v podielovom fonde vrátane finančných cieľov, investičnej stratégie, ...

  2.3.

  Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde za posledných desať rokov ...

  2.4.

  Profil typického investora, pre ktorého je určený podielový fond.

  3.

  Ekonomické informácie

  3.1.

  Stručné údaje o daňových predpisoch, ktoré sa vzťahujú na podielový fond.

  3.2.

  Poplatky spojené s vydaním a vrátením podielových listov, ktoré sú účtované podielnikom.

  3.3.

  Iné náklady alebo poplatky, ako sú uvedené v bode 3.2. spojené so správou podielového fondu, ich výška ...

  4.

  Informácie o podielových listoch a o vyplácaní výnosov

  4.1.

  Spôsob, ako možno nadobudnúť podielové listy.

  4.2.

  Spôsob ako postupovať pri vrátení podielových listov.

  4.3.

  Kedy a ako sa vyplácajú výnosy z podielových listov.

  4.4.

  Periodicita, spôsob a miesto zverejňovania cien podielových listov.

  5.

  Ďalšie informácie

  5.1.

  Vyhlásenie, že na požiadanie možno zadarmo získať úplný predajný prospekt, ročnú správu a polročnú správu ...

  5.2.

  Orgán vykonávajúci dohľad.

  5.3.

  Označenie kontaktného miesta alebo osoby, kde možno získať dodatočné vysvetlenia, ak sú potrebné. ...

  5.4.

  Dátum zverejnenia prospektu.

  6.

  Vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že zodpovedá za to, že skutočnosti uvedené v zjednodušenom ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 594/2003 Z. z.

  SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V PODIELOVOM FONDE

  1.

  Stav majetku

  a)

  prevoditeľné cenné papiere,

  aa)

  akcie,

  ab)

  dlhopisy,

  ac)

  iné cenné papiere,

  b)

  nástroje peňažného trhu

  c)

  účty v bankách,

  ca)

  bežný účet,

  cb)

  vkladové účty,

  c)

  iný majetok,

  d)

  celková hodnota majetku,

  e)

  záväzky,

  f)

  čistá hodnota majetku.

  2.

  Počet podielov podielového fondu v obehu.

  3.

  Čistá hodnota podielu.

  4.

  Ďalej treba portfólio rozčleniť

  a)

  prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných cenných ...

  b)

  prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu, ...

  c)

  prevoditeľné cenné papiere z nových emisií podľa § 44 ods. 1 písm. d),

  d)

  nástroje peňažného trhu podľa § 44 ods. 1 písm. h),

  e)

  ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 44 ods. 1 písm. i)

  f)

  deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

  g)

  deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

  h)

  podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ...

  i)

  iný majetok neuvedený v písmenách a) až h).

  a)

  vzhľadom na investičnú stratégiu správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde, napríklad podľa ...

  b)

  podľa percentuálneho podielu na majetku v členení podľa obchodného mena emitenta, druhu majetku, ISIN, ...

  5.

  Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie, za ktoré sa podáva správa.

  6.

  Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ, ktoré obsahujú:

  a)

  výnosy z akcií,

  b)

  výnosy z dlhopisov,

  c)

  výnosy z iných cenných papierov,

  d)

  výnosy z nástrojov peňažného trhu,

  e)

  výnosy z vkladových a bežných účtov,

  f)

  kapitálové výnosy,

  g)

  iné výnosy,

  h)

  výdavky na správu,

  i)

  výdavky na depozitára,

  j)

  iné výdavky a poplatky,

  k)

  čistý výnos,

  l)

  výplaty podielov na zisku,

  m)

  znovuinvestované výnosy,

  n)

  zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie ...

  o)

  zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií,

  p)

  iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde.

  7.

  Porovnanie troch posledných porovnateľných účtovných období v štruktúre súvahy a výkazu ziskov a strát, ...

  a)

  celková čistá hodnota majetku,

  b)

  čistá hodnota podielu,

  c)

  počet podielov v obehu,

  d)

  počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané,

  e)

  počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené.

  8.

  Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa § 49 ods. 3, najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré ...

  9.

  Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde.

  10.

  V prípade špeciálneho podielového fondu nehnuteľností sa uvádzajú aj tieto údaje:

  a)

  identifikácia každej nehnuteľnosti v majetku špeciálneho podielového fondu nehnuteľností a jej hodnota ...

  b)

  údaje o zisku alebo strate za účtovné obdobie pri predaji každej nehnuteľnosti,

  c)

  údaje o realitných kanceláriách, ktorých služby správcovská spoločnosť využíva pri správe majetku v ...

  SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI S VLASTNÝM MAJETKOM

  1.

  Stav majetku

  a)

  cenné papiere,

  aa)

  akcie,

  ab)

  dlhopisy,

  ac)

  iné cenné papiere,

  b)

  účty v bankách,

  ba)

  bežný účet,

  bb)

  vkladové účty,

  c)

  iný majetok,

  d)

  záväzky,

  e)

  čistá hodnota majetku.

  2.

  Porovnanie troch posledných porovnateľných účtovných období v štruktúre súvahy a výkazu ziskov a strát ...

  3.

  Údaje o hodnote záväzkov správcovskej spoločnosti z vlastnej činnosti.

  4.

  Údaje o členstve členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov správcovskej spoločnosti v štatutárnych ...

  5.

  Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 2)  Obchodný zákonník.
 • 3)  § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 4)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 5)  § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 6)  § 54 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6a)  § 54 ods. 3 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 7)  Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z.
 • 8)  § 155 Obchodného zákonníka.
 • 9)  § 21 a § 28 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 10)  § 54 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 11)  § 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 12)  § 4 zákona č. 95/2002 Z. z.
 • 13)  § 11 zákona č. 95/2002 Z. z.
 • 14)  § 99 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 15)  § 2 zákona č. 429/ 2002 Z. z. o burze cenných papierov.
 • 16)  § 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 17)  § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 18)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 19)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 20)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 20a)  § 54 a 55 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 73 až 73v a 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 29 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 23)  § 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z.§ 49 ods. 6 zákona č. 95/2002 ...
 • 24)  § 8 písm. i) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 25)  § 8 písm. j) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 26)  § 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 476 až 488 Obchodného zákonníka.
 • 28)  § 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28a)  § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 28b)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...
 • 29)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 30)  § 27 až 34 Obchodného zákonníka.
 • 31)  § 80 až 98 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31a)  § 71 až 71o zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  § 66 Obchodného zákonníka.
 • 33)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • 33a)  § 19 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení ...
 • 34)  § 75 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 34a)  § 7 ods. 10 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 34aa)  § 8 písm. s) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 552/2008 Z. z.
 • 35)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 36)  § 138 až 143 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 44 zákona č. 483/2001 Z. z.§ 43 zákona č. 95/2002 Z. z.
 • 37)  Napríklad § 133 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z., § 25 zákona č. 483/2001 Z. ...
 • 39)  § 3 ods. 4 zákona č. 429/2002 Z. z.
 • 40)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 41)  § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 42)  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3a ...
 • 43)  Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene ...
 • 44)  § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 45)  § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. ...
 • 46)  § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 47)  Napríklad § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene ...
 • 48)  § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 49)  § 104 zákona č.566/2001 Z. z.
 • 50)  § 77 až 79 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 50a)  § 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...
 • 50b)  § 13 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 50c)  § 8a ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 50d)  § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 50e)  § 22 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 51)  § 158 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 52)  § 136 až 142 Občianskeho zákonníka.
 • 53)  § 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 55 a 56 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení ...
 • 54)  § 11 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 55)  § 10 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56a)  § 28 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56b)  § 41 a 43 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 594/2003 Z. z.
 • 56c)  Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník.
 • 56d)  § 16 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 56e)  Napríklad § 2 ods. 2 až 4 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene ...
 • 58)  § 105 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 59)  Zákon č. 483/2001 Z. z.
 • 60)  § 14 až 17 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
 • 61)  § 20 ods.1 písm. a) zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 62)  § 113 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 62a)  § 6 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 63)  § 100 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 64)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 64a)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 64b)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 66)  § 54 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 67)  § 708 až 715 Obchodného zákonníka.
 • 68)  § 716 až 719 Obchodného zákonníka.
 • 69)  § 107 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 70)  § 44 až 52 Obchodného zákonníka.
 • 71)  § 120 až 125h zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 72)  § 130 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 72a)  § 17 ods. 3 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 74)  Zákon č. 747/2004 Z. z.
 • 75)  Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 76)  Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 77)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších ...
 • 79)  § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ...
 • 80)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných ...
 • 81)  Napríklad § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 ...
 • 82)  Napríklad zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z., zákon Slovenskej ...
 • 83)  Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. ...
 • 84)  § 138 až 143 a § 145 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 84a)  § 138 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
 • 84b)  § 143b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
 • 84c)  § 143a až 143o a § 145 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
 • 84d)  § 143b písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
 • 84e)  Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších ...
 • 85)  Napríklad § 138 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 86)  Napríklad Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších predpisov. ...
 • 87)  § 178 ods. 1 a 2 a § 187 ods.1 písm. e) Obchodného zákonníka.
 • 88)  § 178 ods. 3 a § 187 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka.
 • 89)  § 28 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 90)  § 25 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 91)  § 147 až 155 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 92)  § 85 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 93)  § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka.
 • 94)  § 157 ods. 6 a § 158 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 95)  § 8 písm. g) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 96)  § 1 ods. 2 písm. i), § 2 a 18 zákona č. 659/2007 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore