Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71185
Dôvodové správy: 2417
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.07.2011 do 21.07.2013


Platnosť od: 01.07.2011
Účinnosť od: 01.07.2011
Účinnosť do: 21.07.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD534 DS15 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.07.2011 do 21.07.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 203/2011 s účinnosťou od 01.07.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o kolektívnom investovaní

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

pravidlá kolektívneho investovania,

b)

podielové fondy, ich vytváranie, spravovanie a zrušenie,

c)

činnosť a pôsobenie správcovských spoločností a zahraničných správcovských spoločností ...

d)

činnosť depozitára,

e)

cezhraničnú distribúciu podielových listov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho ...

f)

ochranu investorov v kolektívnom investovaní,

g)

činnosť iných osôb podieľajúcich sa na kolektívnom investovaní,

h)

dohľad.

§ 2
Kolektívne investovanie
(1)

Kolektívnym investovaním je podnikanie, ktorého predmetom je zhromažďovanie peňažných prostriedkov ...

(2)

Kolektívne investovanie možno vykonávať len vytváraním podielových fondov alebo zhromažďovaním ...

(3)

Zhromažďovanie peňažných prostriedkov na účel ich následného investovania sa zakazuje, ak

a)

má byť návratnosť takto zhromaždených peňažných prostriedkov alebo zisk osôb, ktorých peňažné ...

b)

sa nevykonáva podľa tohto zákona.

(4)

Za porušenie zákazu podľa odseku 3 sa nepovažuje zhromažďovanie peňažných prostriedkov vykonávané ...

a)

finančnou inštitúciou na účely predmetu jej podnikania,1)

b)

prostredníctvom verejnej ponuky cenných papierov podľa osobitného predpisu,2)

c)

prostredníctvom verejnej ponuky majetkových hodnôt,3)

d)

nadáciou, neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, združením občanov ...

e)

prostredníctvom hazardných hier.

(5)

Za porušenie zákazu podľa odseku 3 sa nepovažuje ani zhromažďovanie peňažných prostriedkov ...

§ 3
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

verejnou ponukou akékoľvek oznámenie, ponuka alebo odporúčanie na zhromažďovanie peňažných ...

b)

prostriedkami zverejnenia

1.

tlač, rozhlas a televízia,

2.

obežníky, brožúry alebo iné písomnosti a záznamy na trvanlivých médiách, ak sú určené verejnosti ...

3.

internet a iné elektronické komunikačné alebo informačné systémy, ktoré sú dostupné verejnosti, ...

4.

nevyžiadaný osobný kontakt neprofesionálnych investorov,

c)

privátnou ponukou oznámenie, ponuka alebo odporúčanie adresované vopred určenému okruhu investorov ...

d)

investorom osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie ...

e)

podielnikom investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie podielových listov ...

f)

prevoditeľnými cennými papiermi

1.

akcie, dočasné listy a iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami ...

2.

dlhopisy a cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôžičiek (ďalej len „dlhové ...

3.

iné obchodovateľné cenné papiere vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí, s ktorými ...

g)

členským štátom členský štát Európskej únie alebo iný štát, ktorý je zmluvnou stranou ...

h)

domovským členským štátom zahraničnej správcovskej spoločnosti členský štát, v ktorom má ...

i)

hostiteľským členským štátom správcovskej spoločnosti iný členský štát, ako je domovský ...

j)

domovským členským štátom európskeho fondu členský štát, v ktorom bolo európskemu fondu udelené ...

k)

hostiteľským členským štátom

1.

štandardného podielového fondu iný členský štát, v ktorom sa podielové listy tohto fondu distribuujú ...

2.

európskeho fondu iný členský štát, ako je domovský členský štát európskeho fondu, v ktorom ...

l)

počtom podielov v obehu počet vydaných podielov znížený o počet vyplatených podielov,

m)

čistou hodnotou majetku v podielovom fonde rozdiel medzi hodnotou majetku v podielovom fonde a jeho ...

n)

majetkom v podielovom fonde peňažné prostriedky získané vydávaním podielových listov a majetok ...

o)

hodnotou podielu podiel čistej hodnoty majetku v podielovom fonde a počtu podielov v obehu,

p)

trvanlivým médiom každý prostriedok, ktorý umožňuje investorovi alebo podielnikovi uchovávať ...

q)

ústredím miesto, z ktorého je riadená činnosť správcovskej spoločnosti, alebo miesto, kde sa ...

r)

finančnou inštitúciou obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými ...

s)

nástrojmi peňažného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, ktoré sú ...

t)

riadením investícií nakladanie s majetkom v podielovom fonde na základe prijatých investičných ...

u)

rizikovým profilom identifikované príslušné riziká vyplývajúce z investičnej stratégie podielového ...

v)

klientom osoba, ktorej správcovská spoločnosť poskytuje služby podľa § 27 ods. 2 alebo ods. 3, ...

w)

investičnou politikou opis investičných cieľov s majetkom v podielovom fonde a plánovaných spôsobov ...

x)

investičnou stratégiou strategické umiestnenie majetku v podielovom fonde a investičné techniky, ...

§ 4
Zahraničné subjekty kolektívneho investovania
(1)

Zahraničný subjekt kolektívneho investovania je

a)

zahraničný podielový fond,

b)

zahraničná investičná spoločnosť.

(2)

Zahraničný podielový fond je subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je právnickou osobou, ...

(3)

Zahraničná investičná spoločnosť je zahraničná právnická osoba, ktorá je subjektom kolektívneho ...

(4)

Otvoreným zahraničným subjektom kolektívneho investovania je zahraničný subjekt kolektívneho ...

(5)

Uzavretým zahraničným subjektom kolektívneho investovania je zahraničný subjekt kolektívneho ...

(6)

Ak zahraničný subjekt kolektívneho investovania spĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej ...

DRUHÁ ČASŤ

PODIELOVÝ FOND

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 5
(1)

Podielovým fondom sa rozumie spoločný majetok podielnikov zhromaždený správcovskou spoločnosťou ...

(2)

Podielový fond je subjektom kolektívneho investovania a nie je právnickou osobou. Podielový fond ...

(3)

Podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov.

(4)

Majetok v podielovom fonde je spoločným majetkom podielnikov. Majetok v podielovom fonde nie je súčasťou ...

(5)

Ak osobitný predpis4) alebo právny úkon vyžaduje údaje o osobe vlastníka majetku v podielovom ...

(6)

Podielový fond môže vzniknúť len na základe povolenia podľa tohto zákona. Povolenie na vytvorenie ...

(7)

Názov podielového fondu nesmie byť zameniteľný s názvom iného podielového fondu a nesmie poskytovať ...

§ 6
Podfondy
(1)

Podielový fond sa môže skladať z dvoch alebo viacerých podfondov (ďalej len „strešný podielový ...

(2)

Každý podfond sa musí od ostatných podfondov toho istého strešného podielového fondu odlišovať ...

(3)

Práva podielnikov týkajúce sa podfondu alebo práva veriteľov, ktoré vznikli v súvislosti s vytvorením, ...

(4)

Ustanovenia tohto zákona a jeho vykonávacích predpisov vzťahujúce sa na podielový fond sa vzťahujú ...

(5)

Názov podfondu sa musí skladať z názvu strešného podielového fondu bez označenia „podielový ...

(6)

Ak zaniknú všetky podfondy strešného podielového fondu, strešný podielový fond a povolenie na ...

§ 7
Štatút podielového fondu
(1)

Každý podielový fond musí mať štatút.

(2)

Štatút podielového fondu je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielnika so správcovskou spoločnosťou. ...

(3)

Štatút podielového fondu a jeho zmeny sú účinné po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Národnej ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu podielového fondu do desiatich pracovných ...

(5)

Štatút podielového fondu obsahuje najmä

a)

názov podielového fondu, rok jeho vytvorenia a dobu, na ktorú bol podielový fond vytvorený,

b)

obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podielový fond, jej sídlo a identifikačné ...

c)

obchodné meno a sídlo depozitára a hornú hranicu výšky odplaty za výkon činnosti depozitára ...

d)

zameranie a ciele investičnej politiky správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde, najmä ...

e)

zásady hospodárenia s majetkom v podielovom fonde, najmä aké náklady môžu byť uhrádzané z ...

f)

pravidlá oceňovania majetku v podielovom fonde a záväzkov v podielovom fonde, ak sú podrobnejšie ...

g)

spôsob zverejňovania správy o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok (ďalej ...

h)

hornú hranicu výšky odplaty za správu podielového fondu a spôsob jej výpočtu,

i)

informáciu o tom, kde je sprístupnený opis stratégie uplatňovania hlasovacích práv, ktoré sú ...

j)

formu a podobu podielových listov, počiatočnú hodnotu podielu, postup a podmienky vydávania podielových ...

k)

hornú hranicu výšky poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielového listu účtovaných ...

l)

postup pri zmene štatútu podielového fondu a spôsob informovania podielnikov o týchto zmenách,

m)

postup pri zmene predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov a spôsob informovania ...

n)

informáciu o tom, či správcovská spoločnosť môže nadobúdať do vlastného majetku podielové ...

o)

vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte podielového ...

(6)

Ak ide o strešný podielový fond, štatút sa zostavuje pre strešný podielový fond ako celok. Štatút ...

(7)

Všeobecná časť štatútu strešného podielového fondu musí obsahovať aj

a)

jednoznačnú informáciu, že ide o strešný podielový fond s viacerými podfondmi,

b)

postup a podmienky na vyplatenie podielového listu podfondu a súčasné vydanie podielového listu ...

(8)

Štatút podielového fondu môže určiť, že sa z majetku v podielovom fonde budú vyplácať výnosy; ...

(9)

Časť štatútu strešného podielového fondu týkajúca sa len príslušného podfondu obsahuje aspoň ...

(10)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej ...

§ 8
Podielový list
(1)

Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na ...

(2)

Ak ide o strešný podielový fond, vydávajú sa len podielové listy príslušných podfondov. Podielový ...

(3)

Podielové listy všetkých podfondov jedného strešného podielového fondu musia mať rovnakú formu ...

(4)

Podielové listy jednej emisie podielového fondu s rovnakým počtom podielov zakladajú rovnaké práva ...

(5)

Podielový list v listinnej podobe môže byť vydaný aj ako hromadný podielový list. Hromadný podielový ...

(6)

Podielový list podielového fondu možno vydať len vo forme na meno alebo na doručiteľa.

(7)

Podielový list musí obsahovať

a)

názov podielového fondu; ak ide o strešný podielový fond, názov príslušného podfondu,

b)

obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorá podielový list vydala,

c)

počet podielov a počiatočnú hodnotu jedného podielu,

d)

označenie emisie podielového listu, ak sa v príslušnom podielovom fonde alebo podfonde strešného ...

e)

údaj o forme podielového listu,5)

f)

dátum vydania podielového listu; ak ide o zaknihované podielové listy vedené v evidencii centrálneho ...

g)

meno, priezvisko alebo obchodné meno podielnika, číslo podielového listu a podpisy aspoň dvoch ...

(8)

Pri zaknihovaných podielových listoch podielového fondu môže viesť evidenciu6) zaknihovaných ...

(9)

Na výkon činnosti depozitára a správcovskej spoločnosti pri vedení evidencie podľa odseku 8 sa ...

(10)

Správcovská spoločnosť je povinná viesť zoznam podielnikov pri podielových listoch na meno. Pri ...

(11)

Do zoznamu podielnikov sa zapisuje

a)

číselné označenie podielového listu, ak ide o listinný podielový list,

b)

počet podielových listov v majetku podielnika s uvedením počtu podielov na každom podielovom liste, ...

c)

obchodné meno a identifikačné číslo, ak je podielnikom právnická osoba, alebo meno, priezvisko, ...

(12)

Zoznam podielnikov sa vedie za strešný podielový fond ako celok. Okrem náležitostí podľa odseku ...

(13)

Správcovská spoločnosť alebo právnická osoba, ktorú správcovská spoločnosť poverila vedením ...

(14)

Zoznam podielnikov nie je verejný. Podielnik má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo ...

(15)

Správcovská spoločnosť nesmie obmedziť alebo vylúčiť prevoditeľnosť podielových listov, ani ...

(16)

Podielový list, ktorý je vydaný v listinnej podobe na meno, možno vymeniť za dva alebo viac podielových ...

(17)

Národná banka Slovenska môže schválením štatútu podielového fondu alebo rozhodnutím o jeho ...

a)

druhom investorov, ktorým je príslušná emisia určená,

b)

výškou poplatku za vydanie podielového listu alebo poplatku za vyplatenie podielového listu,

c)

výškou minimálnej investovanej sumy,

d)

výškou odplaty za správu podielového fondu pripadajúcou na príslušnú emisiu,

e)

menou, v ktorej je hodnota podielu vyjadrená,

f)

spôsobom vyplatenia výnosov z majetku v podielovom fonde alebo

g)

kombináciou dvoch alebo viacerých skutočností podľa písmen a) až f).

(18)

Ak sa vydávajú podielové listy viacerých emisií podľa odseku 17, príslušné náležitosti štatútu ...

DRUHÁ HLAVA
OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND

§ 9
Základné ustanovenia
(1)

Otvorený podielový fond je podielový fond, ktorého podielnik má právo, aby mu na jeho žiadosť ...

(2)

Otvorený podielový fond možno vytvoriť na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.

(3)

Počet vydávaných podielových listov otvoreného podielového fondu možno obmedziť, len ak je to ...

(4)

Súčasťou názvu otvoreného podielového fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti ...

(5)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

fondom peňažného trhu otvorený podielový fond, v ktorom sa majetok podľa zamerania a cieľov investičnej ...

b)

fondom krátkodobého peňažného trhu fond peňažného trhu, v ktorom má majetok priemerne vyššiu ...

(6)

Podielový fond sa nesmie označovať ako „fond peňažného trhu“ alebo „peňažný fond“, ...

(7)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, kritériá, ...

§ 10
Samostatná evidencia
(1)

Samostatnú evidenciu tvorí

a)

register emitenta podielových listov vedený depozitárom,

b)

účty majiteľov zaknihovaných podielových listov vedené správcovskou spoločnosťou spravujúcou ...

c)

register záložných práv k podielovým listom v samostatnej evidencii vedený depozitárom alebo ...

d)

register zabezpečovacích prevodov práv k podielovým listom v samostatnej evidencii vedený depozitárom ...

(2)

Na vedenie samostatnej evidencie je potrebný predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. m). ...

(3)

Na žiadosť správcovskej spoločnosti depozitár zriadi register emitenta podielových listov. Depozitár ...

(4)

Register emitenta podielových listov obsahuje tieto údaje:

a)

číselné označenie registra emitenta podielových listov a dátum jeho založenia,

b)

obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo správcovskej spoločnosti,

c)

údaje o každom podielovom fonde, pre ktorý depozitár vedie register emitenta podielových listov, ...

1.

názov podielového fondu alebo názov príslušného podfondu strešného podielového fondu,

2.

údaj o forme podielových listov,

3.

počiatočnú hodnotu jedného podielu,

4.

dátum začatia vydávania podielových listov,

5.

celkový počet podielových listov v obehu a celkový počet podielov v obehu.

(5)

Ak sa v príslušnom podielovom fonde alebo podfonde strešného podielového fondu vydávajú podielové ...

(6)

Údaje o majiteľoch podielových listov v samostatnej evidencii vedie správcovská spoločnosť alebo ...

a)

číselné označenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov a dátum jeho zriadenia,

b)

údaje o majiteľovi účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov, a to:

1.

ak je majiteľom účtu právnická osoba, obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ...

2.

ak je majiteľom účtu fyzická osoba, meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt,

c)

údaje o podielových listoch na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov, a to:

1.

údaje z registra emitenta podielových listov podľa odseku 4 písm. c) prvého až tretieho bodu,

2.

počet podielových listov a celkový počet podielov, na ktoré znejú tieto podielové listy, a to ...

3.

obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo spolumajiteľa podielového listu, ak je spolumajiteľom ...

4.

údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať s podielovým listom a obmedzení výkonu tohto práva,8) ...

5.

obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá ...

6.

údaj o tom, či bolo k podielovému listu zriadené záložné právo, a identifikačné údaje záložného ...

d)

údaje o osobe oprávnenej nakladať s podielovými listami evidovanými na účte majiteľa zaknihovaných ...

e)

údaje o osobe oprávnenej požadovať údaje o týchto cenných papieroch v rozsahu podľa písmena ...

f)

dátum a čas vykonania príslušného účtového zápisu na účte majiteľa zaknihovaných podielových ...

(7)

Správcovská spoločnosť alebo depozitár zriadi účet majiteľa zaknihovaných podielových listov ...

a)

ktorá je podielnikom,

b)

ktorá si podala žiadosť o zriadenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov, alebo

c)

na základe žiadosti obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi ...

(8)

Číselné označenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov správcovská spoločnosť ...

(9)

Právne vzťahy medzi správcovskou spoločnosťou alebo depozitárom a majiteľom účtu majiteľa ...

(10)

Správcovská spoločnosť alebo depozitár sú povinní odovzdať podielnikovi výpis z účtu majiteľa ...

(11)

Údaje o majiteľoch podielových listov v samostatnej evidencii je správcovská spoločnosť povinná ...

(12)

Ak je podielový list v spoluvlastníctve viacerých majiteľov, správcovská spoločnosť alebo depozitár ...

a)

zmluvy, pričom spôsob a postup evidencie upraví spoločný prevádzkový poriadok depozitára a správcovskej ...

b)

právoplatného rozhodnutia o dedičstve,

c)

právoplatného rozhodnutia štátneho orgánu alebo

d)

iných právnych skutočností.

(13)

Ak je podielový list v spoluvlastníctve viacerých majiteľov, nesmie byť spoluvlastnícky podiel ...

(14)

Ak je podielnikom podielového fondu obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s ...

§ 11
Spoločný prevádzkový poriadok
(1)

Spoločný prevádzkový poriadok upravuje postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie.

(2)

Spoločný prevádzkový poriadok obsahuje najmä

a)

pravidlá zriadenia a zrušenia registra emitenta podielových listov, spôsob a postupy vydávania, ...

b)

pravidlá založenia a zrušenia účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených správcovskou ...

c)

spôsob a postup zadávania príkazov na prevod a prechod zaknihovaných podielových listov,

d)

spôsob a postup podávania príkazov na registráciu pozastavenia práva nakladať s podielovým listom, ...

e)

pravidlá na riešenie reklamácií osôb, ktorým depozitár a správcovská spoločnosť v súvislosti ...

f)

spôsob a postup pri oprave chybných údajov v samostatnej evidencii,

g)

spôsob a postup pri ostatných činnostiach depozitára a správcovskej spoločnosti vyplývajúcich ...

(3)

Spoločný prevádzkový poriadok a jeho zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom nadobudnutia ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska nevydá rozhodnutie, ktorým sa schvaľujú zmeny spoločného prevádzkového ...

(5)

Správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní spoločný prevádzkový poriadok vrátane jeho ...

(6)

Spoločný prevádzkový poriadok je záväzný pre správcovskú spoločnosť, depozitára, majiteľa ...

§ 12
Zmena podoby listinného podielového listu
(1)

Ak správcovská spoločnosť rozhodne o zmene podoby listinného podielového listu na zaknihovaný ...

(2)

Depozitár a správcovská spoločnosť vykonajú bezodkladne registráciu, ktorej obsahom je zápis ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná vymeniť listinný podielový list podielnika za jeden alebo ...

(4)

Dňom registrácie podľa odseku 2 listinný podielový list zaniká okrem listinného podielového ...

(5)

Účinky zriadenia záložného práva alebo zabezpečovacích prevodov k listinným podielovým listom, ...

(6)

Ustanovenia osobitného predpisu10) o zmene podoby cenných papierov sa pri zmene podoby listinného ...

Vydávanie a vyplatenie podielového listu otvoreného podielového fondu
§ 13
(1)

Podielový list vydáva správcovská spoločnosť za cenu rovnajúcu sa súčinu počtu podielov vyznačených ...

(2)

V jednom otvorenom podielovom fonde možno vydávať podielové listy len s rovnakou počiatočnou hodnotou ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná upraviť vo vnútorných aktoch riadenia postupy, ak nedokáže ...

(4)

Podielový list nesmie byť vydaný pred úplným uhradením aktuálnej ceny podielového listu; tým ...

(5)

Správcovská spoločnosť môže od investora požadovať poplatok, najviac však vo výške 5 % z ...

(6)

Predajná cena podielového listu sa nesmie uhrádzať inak ako peňažným plnením na bežný účet ...

(7)

Hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde, čistú hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde a ...

(8)

Počiatočná hodnota podielu, hodnota majetku a čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde, ...

(9)

Správcovská spoločnosť môže odmietnuť vydať podielový list, najmä ak ide o neobvykle vysokú ...

(10)

Ak má podielový list otvoreného podielového fondu podobu zaknihovaného cenného papiera, zápis ...

(11)

Ak podielnik požiadal o vyplatenie podielového listu, správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne ...

(12)

Správcovská spoločnosť môže od podielnika požadovať poplatok, najviac však vo výške 5 % z ...

(13)

Ak ide o strešný podielový fond, správcovská spoločnosť pri vyplatení podielového listu jedného ...

(14)

Vyplatením podielového listu podľa odseku 11 podielový list zaniká.

§ 14
(1)

Ak správcovská spoločnosť vykonala žiadosť podielnika o vydanie podielového listu alebo žiadosť ...

(2)

Odsek 1 sa nepoužije, ak podielnikovi oznámenie obsahujúce rovnaké informácie ako oznámenie podľa ...

(3)

Ak ide o pravidelné vydávanie podielových listov alebo pravidelné vyplatenie podielových listov, ...

(4)

Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje tieto informácie:

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,

b)

meno, priezvisko, ak je podielnikom fyzická osoba, alebo obchodné meno, ak je podielnikom právnická ...

c)

dátum a čas prijatia žiadosti a spôsob platby,

d)

dátum vykonania žiadosti,

e)

názov podielového fondu,

f)

označenie, či ide o žiadosť o vydanie podielového listu alebo o žiadosť o vyplatenie podielového ...

g)

počet vydaných podielových listov alebo vyplatených podielových listov; údaj sa môže nahradiť ...

h)

hodnotu, za ktorú boli podiely vydané alebo vyplatené,

i)

dátum rozhodujúceho dňa na určenie hodnoty podielu,

j)

predajnú cenu podielového listu, ak ide o žiadosť o vydanie podielového listu, a nákupnú cenu ...

k)

celkovú sumu účtovaných provízií a výdavkov a na žiadosť investora rozpis obsahujúci jednotlivé ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná poskytnúť podielnikovi na jeho žiadosť informácie o stave ...

§ 15
Pozastavenie vyplácania podielových listov otvoreného podielového fondu
(1)

Správcovská spoločnosť môže v mimoriadnych prípadoch dočasne, najdlhšie však na tri mesiace, ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o rozhodnutí ...

(3)

Ak je pozastavenie vyplácania podielových listov v rozpore so záujmami podielnikov, Národná banka ...

(4)

Národná banka Slovenska môže požiadať správcovskú spoločnosť o pozastavenie vyplácania podielových ...

(5)

Odo dňa pozastavenia vyplácania podielových listov na základe rozhodnutia podľa odseku 1 nesmie ...

(6)

Správcovská spoločnosť je počas pozastavenia vyplácania podielových listov podľa odseku 1 povinná ...

(7)

Správcovská spoločnosť nie je počas pozastavenia vyplácania podielových listov podľa odseku ...

(8)

Správcovská spoločnosť je povinná spôsobom určeným v štatúte podielového fondu informovať ...

(9)

Po obnovení vydávania a vyplácania podielových listov správcovská spoločnosť vydá alebo vyplatí ...

(10)

Podielnik nemá právo na úrok z omeškania za dobu pozastavenia vyplácania podielových listov; to ...

(11)

Pri prechodnom nedostatku likvidity v otvorenom podielovom fonde môže správcovská spoločnosť použiť ...

(12)

Ak bolo pozastavené vyplácanie alebo vydávanie podielových listov alebo cenných papierov hlavného ...

TRETIA HLAVA
UZAVRETÝ PODIELOVÝ FOND

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 16
(1)

Uzavretým podielovým fondom je podielový fond, ktorého podielnik nemá právo, aby mu na jeho žiadosť ...

(2)

Uzavretý podielový fond môže byť vytvorený len na dobu určitú, ktorá nesmie byť dlhšia ako ...

(3)

Ak správcovská spoločnosť najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý ...

(4)

Súčasťou názvu uzavretého podielového fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti ...

§ 17
(1)

Na vydávanie podielových listov uzavretého podielového fondu sa primerane použijú ustanovenia ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná do šiestich mesiacov od začiatku vydávania podielových listov ...

(3)

Ak podielové listy uzavretého podielového fondu neboli do 12 mesiacov od podania žiadosti podľa ...

§ 18
Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond
(1)

Podmienkou na premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond je predchádzajúci ...

(2)

Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond nadobúda účinnosť dňom určeným ...

(3)

Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond sa musí uskutočniť najneskôr ...

(4)

Ak bol uzavretý podielový fond špeciálnym podielovým fondom, do ktorého sa zhromažďujú peňažné ...

ŠTVRTÁ HLAVA
ZLÚČENIE PODIELOVÝCH FONDOV A CEZHRANIČNÉ ZLÚČENIA

§ 19
Všeobecné ustanovenia
(1)

Zlúčenie je proces spojenia majetku v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich fondoch s majetkom ...

a)

majetok a záväzky v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich fondoch prevedú do majetku a záväzkov ...

b)

majetok a záväzky v dvoch alebo vo viacerých zanikajúcich fondoch prevedú do majetku a záväzkov ...

c)

majetok jedného alebo viacerých zanikajúcich fondov, ktoré naďalej existujú až do uhradenia všetkých ...

(2)

Zanikajúci fond je podielový fond, podfond strešného podielového fondu, európsky fond alebo podfond ...

(3)

Nástupnícky fond je podielový fond, podfond strešného podielového fondu, európsky fond alebo ...

(4)

Cezhraničné zlúčenie je zlúčenie, pri ktorom sú zanikajúcimi fondmi štandardné podielové ...

(5)

Tuzemské zlúčenie je zlúčenie, pri ktorom sú zanikajúcimi fondmi a nástupníckym fondom podielové ...

(6)

Ak ide o strešný podielový fond, možno zlučovať jeho podfondy osobitne s iným podielovým fondom ...

(7)

Ak ide o zlúčenie, pri ktorom je zanikajúcim fondom podielový fond alebo podfond vytvorený podľa ...

(8)

Podmienkou na zlúčenie, pri ktorom je zanikajúcim fondom podielový fond alebo podfond vytvorený ...

(9)

Pri cezhraničnom zlúčení sa proces zlúčenia riadi ustanoveniami tohto zákona, pričom na povinnosti ...

(10)

Ak je pri cezhraničnom zlúčení nástupníckym fondom európsky fond, ktorý je zahraničným podielovým ...

§ 20
Spoločný návrh podmienok zlúčenia a kontrola cezhraničného zlúčenia inými osobami
(1)

Pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na zlúčenie ...

(2)

Pri cezhraničnom zlúčení spoločný návrh podmienok zlúčenia vypracuje a schváli správcovská ...

(3)

Ak pri zlúčení podielových fondov zanikajúce fondy a nástupnícky fond spravuje rovnaká správcovská ...

(4)

Spoločný návrh podmienok zlúčenia obsahuje tieto informácie:

a)

určenie, o aký postup zlúčenia podľa § 19 ods. 1 ide, a názov podielových fondov, ktorých sa ...

b)

okolnosti a dôvod navrhovaného zlúčenia,

c)

očakávaný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov zanikajúcich fondov a na podielnikov nástupníckeho ...

d)

metódu výpočtu počtu podielov v zanikajúcom fonde pripadajúcich na jeden podiel v nástupníckom ...

e)

kritériá prijaté na ocenenie majetku v podielovom fonde a záväzkov v podielovom fonde k dátumu ...

f)

plánovaný deň účinnosti zlúčenia,

g)

pravidlá vzťahujúce sa na prevod majetku v podielovom fonde a na výmenu podielových listov,

h)

návrh štatútu alebo obdobného dokumentu novovytvoreného nástupníckeho fondu, ak ide o zlúčenie ...

i)

ďalšie náležitosti, ktoré sa osoby vypracúvajúce spoločný návrh podmienok zlúčenia rozhodli ...

(5)

Depozitári zanikajúcich fondov sú povinní overiť súlad informácií podľa odseku 4 písm. a), ...

(6)

Depozitár podľa odseku 5 alebo audítor zapísaný v zozname podľa osobitného predpisu, alebo audítorská ...

(7)

Overenie podľa odseku 6 je oprávnený vykonať aj audítor alebo audítorská spoločnosť overujúca ...

(8)

Kópiu správy depozitára alebo audítora, alebo audítorskej spoločnosti podľa odseku 6 je správcovská ...

§ 21
Informácie pre podielnikov pri zlúčení
(1)

S cieľom umožniť informované rozhodnutie podielnikov o vplyve navrhovaného zlúčenia na ich investície, ...

(2)

Informácie podľa odseku 1 zahŕňajú primerané a presné informácie o navrhovanom zlúčení, aby ...

a)

informácie o okolnostiach a dôvodoch navrhovaného zlúčenia,

b)

informácie o možnom vplyve navrhovaného zlúčenia na podielnikov vrátane informácie o prípadných ...

c)

informácie o akýchkoľvek osobitných právach, ktoré majú podielnici vo vzťahu k navrhovanému ...

d)

informácie o základných aspektoch procesu zlúčenia a plánovaný termín nadobudnutia účinnosti ...

e)

aktuálne kľúčové informácie pre investorov nástupníckeho fondu, ak sa informácie podľa odseku ...

(3)

Informácie podľa odseku 1 musia byť stručné a vyjadrené takým spôsobom, aby si podielnici mohli ...

(4)

Ak ide o cezhraničné zlúčenie, správcovská spoločnosť spravujúca zanikajúce fondy v informáciách ...

(5)

Informácie, ktoré sa majú poskytovať podielnikom zanikajúceho fondu, musia vyhovovať investorom, ...

(6)

Informácie, ktoré sa majú poskytovať podielnikom nástupníckeho fondu, musia byť zamerané na ...

(7)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti ...

§ 22
Poskytovanie informácií pri zlúčení
(1)

Informácie podľa § 21 ods. 1 je možné podielnikom zanikajúceho fondu a podielnikom nástupníckeho ...

(2)

Ak jeden zo zanikajúcich fondov alebo nástupnícky fond bol notifikovaný na distribúciu jeho podielových ...

(3)

Medzi dňom poskytnutia informácií podľa § 21 ods. 1 doterajším podielnikom a dňom účinnosti ...

(4)

Informácie podľa § 21 ods. 1 musia byť osobne určené podielnikovi a musia byť poskytnuté podielnikom ...

(5)

Ak sa informácie podľa § 21 ods. 1 poskytujú aspoň niektorým podielnikom prostredníctvom iného ...

a)

poskytovanie informácií podľa § 21 ods. 1 na tomto trvanlivom médiu musí byť vhodné vzhľadom ...

b)

podielnik, ktorému sa majú informácie podľa § 21 ods. 1 poskytnúť, si pri možnosti výberu medzi ...

(6)

Na účely odsekov 4 a 5 sa poskytovanie informácií prostredníctvom elektronickej komunikácie považuje ...

§ 23
Práva podielnikov pri zlúčení
(1)

Podielnici zanikajúcich fondov a podielnici nástupníckeho fondu majú právo požiadať o

a)

vyplatenie svojich podielových listov alebo

b)

výmenu svojich podielových listov za podielové listy iného štandardného podielového fondu s podobnou ...

(2)

Ak je zanikajúcim fondom alebo nástupníckym fondom špeciálny podielový fond, možno výmenu podielových ...

(3)

Ak si podielnik uplatní práva podľa odseku 1, správcovská spoločnosť nesmie pri vyplatení podielových ...

(4)

Podielnik nadobúda práva podľa odseku 1 od okamihu, keď sú podielnici zanikajúcich fondov a nástupníckeho ...

(5)

Správcovská spoločnosť nesmie na ťarchu zanikajúcich fondov alebo na ťarchu nástupníckeho fondu ...

(6)

Pri cezhraničnom zlúčení práva podielnikov nástupníckeho európskeho fondu ustanovuje príslušný ...

(7)

Ak štatút podielového fondu určuje, že navrhované zlúčenie musí byť schválené podielnikmi, ...

a)

štatút podielového fondu určí aj kvórum pre uznášaniaschopnosť, počet hlasov potrebných na ...

b)

kvórum pre uznášaniaschopnosť pre cezhraničné zlúčenie nesmie byť určené vyššie ako kvórum ...

c)

na také schválenie sa nesmie vyžadovať viac ako 75 % hlasov hlasujúcich podielnikov,

d)

musí byť štatútom podielového fondu zaručené, že akákoľvek zmena štatútu podielového fondu ...

(8)

Ak štatút podielového fondu určuje, že navrhované zlúčenie musí byť schválené podielnikmi, ...

§ 24
Zlúčenie európskych fondov do štandardného podielového fondu
(1)

Zlúčením európskych podielových fondov do štandardného podielového fondu je zlúčenie, pri ...

(2)

Zlúčenie európskych fondov do štandardného podielového fondu podlieha predchádzajúcemu súhlasu ...

(3)

Po prijatí informácií od príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu zanikajúcich ...

(4)

Ak to Národná banka Slovenska považuje za potrebné, môže najneskôr do 15 pracovných dní od ...

(5)

Pri zlúčení európskych fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu sa príprava ...

(6)

Pri zlúčení európskych fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu sa na poskytovanie ...

(7)

Informácie o navrhovanom zlúčení je možné podielnikom nástupníckeho štandardného podielového ...

(8)

Ak jeden zo zanikajúcich fondov alebo nástupnícky fond bol notifikovaný na distribúciu svojich ...

(9)

Pri zlúčení európskych fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu práva podielnikov ...

§ 25
Deň účinnosti zlúčenia
(1)

Pri tuzemskom zlúčení dátum na výpočet výmenného pomeru podielových listov zanikajúceho fondu ...

(2)

Deň účinnosti cezhraničného zlúčenia a dátum na výpočet výmenného pomeru podielových listov ...

(3)

Pri zlúčení zanikajúcich európskych fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu ...

(4)

Deň účinnosti zlúčenia musí byť určený najneskôr na tretí pracovný deň odo dňa výpočtu ...

(5)

Zlúčenie, ktoré sa uskutočnilo podľa tohto zákona, sa nesmie vyhlásiť za neplatné.

(6)

Ak ide o zlúčenie uskutočnené postupom podľa § 19 ods. 1 písm. a), ku dňu účinnosti zlúčenia ...

a)

majetok a záväzky v zanikajúcom fonde sa prevedú do majetku nástupníckeho fondu,

b)

podielnici zanikajúceho fondu sa stávajú podielnikmi nástupníckeho fondu a prípadne sú oprávnení ...

c)

zanikajúci fond a povolenie na jeho vytvorenie zaniká.

(7)

Ak ide o zlúčenie uskutočnené postupom podľa § 19 ods. 1 písm. b), ku dňu účinnosti zlúčenia ...

a)

majetok a záväzky v zanikajúcich fondoch sa prevedú na novovytvorený nástupnícky fond,

b)

podielnici zanikajúcich fondov sa stávajú podielnikmi novovytvoreného nástupníckeho fondu a prípadne ...

c)

zanikajúce fondy a povolenia na ich vytvorenie zanikajú.

(8)

Ak ide o zlúčenie európskych fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu uskutočnené ...

a)

majetok zanikajúcich európskych fondov sa prevedie na nástupnícky štandardný podielový fond,

b)

podielnici zanikajúcich európskych fondov sa stávajú podielnikmi nástupníckeho štandardného ...

c)

zanikajúce európske fondy existujú naďalej, až do úhrady svojich záväzkov.

(9)

Pri cezhraničnom zlúčení možno majetok a záväzky zanikajúcich štandardných podielových fondov ...

(10)

Ak je nástupníckym fondom podielový fond podľa tohto zákona, správcovská spoločnosť spravujúca ...

(11)

Pri tuzemskom zlúčení správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky fond zverejní spôsobom ...

(12)

Pri zlúčení európskych fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu správcovská ...

(13)

Správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky fond je povinná do troch mesiacov odo dňa zlúčenia ...

(14)

Ak zlúčením dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení týkajúcich sa majetku v nástupníckom podielovom ...

PIATA HLAVA
ZRUŠENIE PODIELOVÉHO FONDU

§ 26
(1)

K zrušeniu podielového fondu môže dôjsť len na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska ...

(2)

K zrušeniu podfondu strešného podielového fondu dôjde len

a)

na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým sa nariaďuje taká zmena štatútu strešného ...

b)

na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l),

c)

ak podfond strešného podielového fondu zaniká v dôsledku uplynutia doby, na ktorú bol podfond ...

d)

ak povolenie na vytvorenie strešného podielového fondu zaniklo vrátane zániku povolenia uplynutím ...

(3)

Na zrušenie podfondu podielového fondu sa primerane použijú odseky 4 až 9.

(4)

Podielnik nie je oprávnený žiadať zrušenie podielového fondu.

(5)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na vytvorenie podielového fondu, ...

(6)

Správcovská spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 5 je do šiestich mesiacov od vzniku skutočností ...

a)

vykonať mimoriadnu účtovnú závierku podielového fondu,

b)

predať majetok v podielovom fonde,

c)

zabezpečiť splatenie pohľadávok v prospech majetku v podielovom fonde,

d)

vyrovnať všetky záväzky z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,

e)

vyplatiť podielnikom ich podiel na majetku v podielovom fonde.

(7)

Národná banka Slovenska môže na žiadosť správcovskej spoločnosti alebo osoby určenej podľa ...

(8)

Na predaj majetku v podielovom fonde podľa odseku 6 sa nevzťahuje povinnosť dodržiavať limity obmedzenia ...

(9)

Správcovská spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 5 je povinná informovať Národnú banku ...

TRETIA ČASŤ

SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 27
Správcovská spoločnosť a zahraničná správcovská spoločnosť
(1)

Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť založená na účel podnikania so sídlom na území ...

(2)

Spravovaním podielových fondov sa rozumie

a)

riadenie investícií,

b)

administrácia, ktorou sa rozumie

1.

vedenie účtovníctva podielového fondu,

2.

zabezpečovanie právnych služieb pre podielový fond,

3.

určovanie hodnoty majetku v podielovom fonde a určenie hodnoty podielu,

4.

zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v podielovom fonde,

5.

vedenie zoznamu podielnikov a účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených v samostatnej ...

6.

rozdeľovanie a vyplácanie výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,

7.

vydávanie podielových listov a vyplácanie podielových listov,

8.

uzavieranie zmlúv o vydaní podielových listov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho ...

9.

vedenie obchodnej dokumentácie,

10.

informovanie investorov a vybavovanie ich sťažností,

11.

výkon funkcie dodržiavania,

c)

distribúcia podielových listov a propagácia podielových fondov.

(3)

Správcovská spoločnosť môže okrem vytvárania podielových fondov a činností podľa odseku 2, ...

a)

riadenie portfólia14) finančných nástrojov alebo riadenie investícií pre fondy vytvorené podľa ...

b)

investičné poradenstvo,

c)

úschovu a správu podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže vykonávať činnosti podľa odseku 2 pre inú správcovskú spoločnosť, ...

(5)

Na vykonávanie činnosti správcovskej spoločnosti podľa odsekov 2 a 3 sa nevyžaduje povolenie na ...

(6)

Správcovská spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona ...

(7)

Iná osoba ako správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničná ...

(8)

Správcovská spoločnosť môže vydávať akcie len ako zaknihované kmeňové akcie na meno.

(9)

Obchodné meno správcovskej spoločnosti musí obsahovať označenie „správcovská spoločnosť, ...

(10)

Správcovská spoločnosť

a)

nesmie zmeniť predmet činnosti a právnu formu; za zmenu predmetu činnosti sa nepovažuje zmena povolenia ...

b)

nesmie zmeniť podobu a formu akcií správcovskej spoločnosti,

c)

sa nesmie rozdeliť,

d)

nesmie splynúť s inou právnickou osobou.

(11)

Zahraničná správcovská spoločnosť je právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ...

(12)

Pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti je organizačná zložka zahraničnej správcovskej ...

DRUHÁ HLAVA
POVOLENIE NA ČINNOSŤ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

Povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti
§ 28
(1)

O udelení povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti rozhoduje Národná banka Slovenska a žiadosť ...

(2)

Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1, ...

a)

splatené základné imanie podľa § 47 ods. 1,

b)

pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti je ...

c)

každá osoba s kvalifikovanou účasťou17) na budúcej správcovskej spoločnosti je vhodná a vzťah ...

d)

fyzická osoba, ktorá je členom predstavenstva, prokuristom, členom dozornej rady, alebo ktorá je ...

e)

skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej ...

f)

výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),

g)

výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ...

h)

sídlo a ústredie budúcej správcovskej spoločnosti je umiestnené na území Slovenskej republiky, ...

i)

stanovy budúcej správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými ...

j)

akcionárom správcovskej spoločnosti nie je osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok ...

k)

sú splnené vecné predpoklady na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti, ktorými sa rozumie ...

l)

odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu ...

m)

sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb19) ...

(3)

Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a)

obchodné meno a sídlo budúcej správcovskej spoločnosti,

b)

identifikačné číslo budúcej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,

c)

údaj o výške základného imania,

d)

zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti; v zozname sa ...

e)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osôb podľa odseku 2 písm. d) a údaje o ich odbornej ...

f)

návrh, v akom rozsahu plánuje správcovská spoločnosť vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 3, ...

g)

údaje o vecných, personálnych a organizačných predpokladoch na činnosť budúcej správcovskej ...

h)

vyhlásenie žiadateľa, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.

(4)

Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, prílohou žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 je ...

a)

zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,

b)

návrh stanov budúcej správcovskej spoločnosti,

c)

obchodný plán budúcej správcovskej spoločnosti aspoň na obdobie troch rokov nasledujúcich po ...

d)

návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie ...

e)

návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie ...

f)

stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku ...

g)

vyhlásenie akcionára, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz,

h)

doklad o splatení základného imania.

(5)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 najneskôr do šiestich ...

(6)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní ...

(7)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na činnosť ...

(8)

Na účely tohto zákona sa odbornou spôsobilosťou člena predstavenstva správcovskej spoločnosti, ...

(9)

Odbornou spôsobilosťou člena dozornej rady správcovskej spoločnosti sa rozumie primeraná znalosť ...

(10)

Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných ...

a)

nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. d) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom ...

b)

nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. d) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom ...

c)

nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. d) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom ...

d)

nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa ...

e)

spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných ...

(11)

Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný ...

(12)

Fyzickú osobu uvedenú v odseku 10 písm. a) až c) môže Národná banka Slovenska v konaní o udelení ...

(13)

Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje právnická osoba ...

(14)

Vhodnosťou akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú ...

(15)

Odbornou spôsobilosťou fyzickej osoby navrhnutej za vedúceho pobočky správcovskej spoločnosti, ...

(16)

Ak je žiadateľom o udelenie povolenia podľa odseku 1 zakladateľ, pri konaní o žiadosti o udelenie ...

(17)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, spôsob ...

§ 29
(1)

Národná banka Slovenska je povinná pred udelením povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti ...

a)

dcérskou spoločnosťou tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka s ...

b)

dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného ...

c)

kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú túto zahraničnú správcovskú spoločnosť, ...

d)

dcérskou spoločnosťou banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu,

e)

dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti banky alebo poisťovne so sídlom na území členského ...

f)

kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú banku alebo poisťovňu so sídlom na území ...

(2)

Predmetom konzultácie podľa odseku 1 je najmä posúdenie vhodnosti zakladateľov alebo akcionárov ...

§ 30
(1)

Povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti sa udeľuje na dobu neurčitú a nemožno ho previesť ...

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu22) musí výrok rozhodnutia, ...

a)

obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorej činnosť sa povoľuje,

b)

predmet činnosti správcovskej spoločnosti,

c)

údaje o tom, v akom rozsahu je správcovská spoločnosť oprávnená vykonávať činnosti podľa ...

d)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá môže vykonávať funkciu ...

(3)

Povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí správcovská ...

(4)

Na žiadosť správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na činnosť ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených ...

(6)

Správcovská spoločnosť môže začať vykonávať povolenú činnosť až po zápise povolenej činnosti ...

(7)

Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy o každom udelenom povolení ...

§ 31
(1)

Povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti zaniká dňom

a)

zrušenia správcovskej spoločnosti z iného dôvodu, ako je odobratie povolenia na činnosť správcovskej ...

b)

nadobudnutia právoplatnosti vyhlásenia konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti,

c)

vrátenia povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti; povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti ...

d)

uplynutia lehoty na zápis povolených činností do obchodného registra podľa § 30 ods. 5, ak nebol ...

e)

právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti, ak v tomto ...

f)

predaja podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti.

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná písomne bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o ...

(3)

Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi skutočnosť podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) ...

TRETIA HLAVA
PODMIENKY VÝKONU ČINNOSTI SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

Pravidlá obozretného podnikania
§ 32
Organizácia a riadenie správcovskej spoločnosti
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná primerane k povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činnosti ...

a)

zaviesť, uplatňovať a dodržiavať postupy rozhodovania a organizačnú štruktúru, v ktorej sú ...

b)

zabezpečiť, aby jej príslušné osoby boli oboznámené s postupmi, ktoré musia byť dodržané ...

c)

zaviesť, uplatňovať a udržiavať primeraný mechanizmus vnútornej kontroly na zabezpečenie súladu ...

d)

zaviesť, uplatňovať a udržiavať účinný systém vnútorného podávania správ a oznamovania ...

e)

viesť riadne záznamy o svojej činnosti a vnútornej organizácii,

f)

zabezpečiť, aby výkon viacerých úloh jej príslušnými osobami ani potenciálne nebránil pri ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť, uplatňovať a udržiavať primerané systémy a postupy ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť, uplatňovať a dodržiavať stratégiu nepretržitosti ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť pred začatím vykonávania činnosti, na ktorú jej ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná sledovať a pravidelne hodnotiť primeranosť a účinnosť svojich ...

(6)

Príslušnou osobou sa vo vzťahu k správcovskej spoločnosti rozumie

a)

člen predstavenstva, akcionár alebo vedúci zamestnanec správcovskej spoločnosti,

b)

zamestnanec správcovskej spoločnosti, ako aj akákoľvek iná fyzická osoba, ktorej služby využíva ...

c)

fyzická osoba, ktorá sa priamo podieľa na poskytovaní služieb pre správcovskú spoločnosť na ...

§ 33
Osobitné ustanovenia o riadení správcovskej spoločnosti
(1)

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti má aspoň troch členov.

(2)

Za správcovskú spoločnosť sú povinní podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva. ...

(3)

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti môže udeliť prokúru aspoň dvom fyzickým osobám.

(4)

Za správcovskú spoločnosť sú povinní podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja prokuristi, ak boli ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva zmluvou v písomnej ...

(6)

Členovia predstavenstva alebo prokuristi, ktorí spôsobili podielnikom podielového fondu porušením ...

(7)

Ak správcovskej spoločnosti Národná banka Slovenska udelila povolenie na vykonávanie činnosti ...

§ 34
Povinnosti vrcholového manažmentu
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci, povinnosti a zodpovednosť ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby jej vrcholový manažment

a)

niesol zodpovednosť za porušenie pravidiel pri vykonávaní všeobecnej investičnej politiky pri ...

b)

dohliadal na schvaľovanie investičných stratégií každého spravovaného podielového fondu alebo ...

c)

niesol zodpovednosť za porušenie pravidiel pri zabezpečovaní toho, aby mala správcovská spoločnosť ...

d)

zabezpečil a pravidelne overoval, že investičné stratégie a limity obmedzenia a rozloženia rizika ...

e)

schválil a pravidelne preskúmaval primeranosť vnútorných postupov na prijímanie investičných ...

f)

schválil a pravidelne preskúmaval politiku riadenia rizík a opatrenia a postupy na vykonávanie tejto ...

(3)

Vrcholový manažment, a ak to určia stanovy, aj dozorná rada, sú povinní posudzovať a pravidelne ...

(4)

Osoby zodpovedné za vykonávanie funkcií podľa § 35 až 37 v správcovskej spoločnosti sú povinné ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby jej vrcholový manažment pravidelne dostával ...

§ 35
Funkcia dodržiavania opatrení, stratégií a postupov na identifikáciu rizika
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná primerane k povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činnosti ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu dodržiavania opatrení, ...

a)

sledovanie a pravidelné hodnotenie primeranosti a účinnosti opatrení, stratégií a postupov prijatých ...

b)

poskytovanie poradenstva a pomoci príslušným osobám, zodpovedným za poskytovanie služieb a výkon ...

(3)

Funkcia dodržiavania sa musí vykonávať nezávisle od iných organizačných zložiek správcovskej ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná

a)

zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce funkciu dodržiavania mali potrebnú právomoc, zdroje, odbornosť ...

b)

určiť osoby zodpovedné za vykonávanie funkcie dodržiavania a za plnenie oznamovacej povinnosti ...

c)

zabezpečiť, aby sa osoby podieľajúce na výkone funkcie dodržiavania nepodieľali na poskytovaní ...

d)

zabezpečiť, aby metóda odmeňovania osôb podieľajúcich sa na výkone funkcie dodržiavania ani ...

(5)

Správcovská spoločnosť nie je povinná zabezpečovať plnenie podmienok podľa odseku 4 písm. c) ...

§ 36
Funkcia vnútorného auditu
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu vnútorného auditu vykonávanú ...

(2)

Funkciou vnútorného auditu sa na účely tohto zákona rozumie

a)

vypracovanie, uplatňovanie a dodržiavanie plánu auditu zameraného na preskúmanie a zhodnotenie ...

b)

vydávanie odporúčania na základe výsledkov činností vykonaných podľa písmena a),

c)

overovanie dodržiavania odporúčaní podľa písmena b),

d)

predkladanie správy týkajúcej sa vnútorného auditu podľa § 34 ods. 4.

(3)

Správcovská spoločnosť nie je povinná zriadiť funkciu vnútorného auditu podľa odseku 1, ak ...

§ 37
Funkcia riadenia rizík
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu riadenia rizík, vykonávanú ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať primerané opatrenia proti konfliktu záujmov s cieľom ...

(3)

Funkcia riadenia rizík spočíva v zabezpečení najmä týchto úloh:

a)

vykonávanie politiky a postupov riadenia rizík,

b)

zabezpečovanie súladu s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika príslušného podielového fondu ...

c)

poskytovanie odporúčaní predstavenstvu, ak ide o identifikáciu rizikového profilu každého spravovaného ...

d)

predkladanie pravidelných správ predstavenstvu a dozornej rade správcovskej spoločnosti o týchto ...

1.

súlad medzi aktuálnymi úrovňami rizík, ktorým je vystavený majetok v každom spravovanom podielovom ...

2.

dodržiavanie limitov obmedzenia a rozloženia rizika každého spravovaného podielového fondu alebo ...

3.

primeranosť a účinnosť postupu riadenia rizík, pričom sa uvádza najmä to, či boli prijaté ...

e)

poskytovanie pravidelných správ vrcholovému manažmentu správcovskej spoločnosti o aktuálnej úrovni ...

f)

preskúmanie a podpora opatrení a postupov na oceňovanie derivátov uzavretých mimo regulovaného ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť osobe alebo osobám vykonávajúcim funkciu riadenia ...

(5)

Správcovská spoločnosť nie je povinná zriadiť funkciu riadenia rizík podľa odseku 1, ak to nie ...

§ 38
Vybavovanie sťažností investorov
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť a uplatňovať účinné a prehľadné postupy primeraného, ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná bezplatne sprístupniť investorom informácie o postupoch podľa ...

(3)

Ak správcovská spoločnosť spravuje európsky fond, postupy podľa odseku 1 musia umožňovať investorom ...

§ 39
Osobné obchody
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť primerané opatrenia potrebné na zamedzenie toho, aby ...

a)

uzavierala osobné obchody,27) ak

1.

táto osoba má zakázané uzatvoriť obchod podľa osobitného predpisu,26)

2.

obchod predstavuje zneužitie alebo nezákonné zverejnenie dôverných informácií alebo

3.

obchod je alebo môže byť v rozpore s povinnosťami správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona ...

b)

odporúčala inej osobe alebo presviedčala inú osobu, konajúc tak nad rámec práv a povinností ...

c)

sprístupňovala inak, ako pri výkone svojho zamestnania alebo podľa zmluvy o poskytovaní služieb, ...

1.

uzavrieť obchod s finančnými nástrojmi, ak ide o osobný obchod príslušnej osoby, na ktorú by ...

2.

odporúčať inej osobe alebo presviedčať inú osobu, aby uzavrela takýto obchod.

(2)

Ustanovením odseku 1 písm. c) nie je dotknuté ustanovenie osobitného predpisu.29)

(3)

Opatrenia podľa odseku 1 zabezpečujú, aby

a)

každá príslušná osoba, na ktorú sa vzťahuje odsek 1, poznala obmedzenia osobných obchodov a ...

b)

bola správcovská spoločnosť bezodkladne informovaná o každom osobnom obchode, ktorý uzavrela ...

c)

bol uchovaný záznam o osobnom obchode oznámenom správcovskej spoločnosti alebo identifikovanom ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na osobné obchody

a)

uskutočnené v rámci poskytovania služby podľa § 27 ods. 3 písm. a), ak nedošlo k predchádzajúcej ...

b)

s podielovými listami podielového fondu alebo cennými papiermi európskych fondov alebo zahraničných ...

(5)

Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 27 ods. 3, nesmie investovať žiadnu ...

§ 40
Vedenie účtovníctva
(1)

Správcovská spoločnosť vedie za seba a za každý podielový fond oddelené samostatné účtovníctvo ...

(2)

Správcovská spoločnosť zostavuje okrem účtovnej závierky aj priebežnú účtovnú závierku ...

(3)

Audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá overuje účtovnú závierku správcovskej spoločnosti ...

a)

svedčí o porušení povinností správcovskej spoločnosti ustanovených zákonmi a inými všeobecne ...

b)

môže ovplyvniť riadny výkon činnosti správcovskej spoločnosti alebo

c)

môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.

(4)

Odsek 3 sa vzťahuje rovnako na audítora alebo audítorskú spoločnosť, ktorá overuje účtovné ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor ...

(6)

Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá nespĺňa požiadavky nestrannosti a nezávislosti podľa ...

(7)

Audítor alebo audítorská spoločnosť je povinná na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska ...

(8)

Ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií, účtovníctvo podielového ...

(9)

Ak ide o strešný podielový fond, ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú na vedenie účtovníctva ...

(10)

Na vedenie účtovníctva európskych fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou sa vzťahujú ...

Obchodná dokumentácia
§ 41
(1)

Majetok v podielovom fonde, majetok v podfonde strešného podielového fondu, majetok európskeho fondu ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná viesť záznamy o obchodoch s majetkom v podielovom fonde a o ...

(3)

Záznamy podľa odseku 2 obsahujú

a)

názov podielového fondu alebo európskeho fondu a meno, priezvisko osoby alebo iné označenie osoby ...

b)

podrobné informácie nevyhnutné na identifikáciu finančného nástroja,

c)

objem obchodu,

d)

druh pokynu alebo obchodu,

e)

cenu,

f)

pri pokynoch dátum a presný čas odovzdania pokynu a meno, priezvisko alebo iné označenie osoby, ...

g)

meno, priezvisko alebo iné označenie osoby odovzdávajúcej pokyn alebo vykonávajúcej obchod,

h)

dôvody odvolania pokynu, ak bol pokyn odvolaný,

i)

pri vykonaných obchodoch identifikáciu protistrany a miesta výkonu.32)

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby boli žiadosti o vydanie podielových listov ...

(5)

Záznam podľa odseku 4 musí obsahovať tieto informácie:

a)

názov príslušného podielového fondu alebo európskeho fondu,

b)

osobu odovzdávajúcu žiadosť,

c)

osobu prijímajúcu žiadosť,

d)

dátum a čas prijatia žiadosti,

e)

podmienky a spôsoby platby,

f)

označenie, či ide o žiadosť o vydanie podielového listu alebo cenného papiera alebo o žiadosť ...

g)

dátum vykonania žiadosti,

h)

počet vydaných podielových listov alebo cenných papierov alebo vyplatených podielových listov ...

i)

cenu za vydanie každého podielového listu alebo cenu za vyplatenie každého podielového listu,

j)

celkovú hodnotu vydaných alebo vyplatených podielových listov alebo cenných papierov,

k)

predajnú cenu podielového listu alebo cenného papiera, ak ide o žiadosť o vydanie alebo nákupnú ...

(6)

Informácie podľa odseku 5 písm. a) až f) je správcovská spoločnosť povinná zaznamenávať ihneď ...

(7)

Záznamy podľa odsekov 3 a 5 je správcovská spoločnosť povinná uchovávať aspoň päť rokov. ...

(8)

Ak správcovská spoločnosť prevedie správu podielového fondu alebo európskeho fondu na inú správcovskú ...

(9)

Záznamy podľa odsekov 3 a 5 je správcovská spoločnosť povinná uchovávať na médiu, ktoré umožňuje ...

a)

Národná banka Slovenska musí mať jednoduchý prístup k záznamom a musia jej umožňovať rekonštrukciu ...

b)

musí byť zabezpečené, aby bolo možné jednoducho zistiť akékoľvek opravy či iné zmeny, ako ...

c)

musí byť zabezpečené, že so záznamami nemožno inak manipulovať alebo ich pozmeňovať.

(10)

Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3, je povinná viesť aj záznamy ...

§ 42
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať náležité opatrenia na zabezpečenie primeraných elektronických ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti počas elektronického ...

Konflikt záujmov
§ 43
(1)

Vnútorná organizácia správcovskej spoločnosti musí zabezpečovať minimalizáciu rizika poškodenia ...

(2)

Na účely zistenia konfliktov záujmov podľa odseku 1 sa najmä berie do úvahy, či je správcovská ...

a)

by mohla dosiahnuť finančný zisk alebo predísť finančnej strate na úkor podielového fondu alebo ...

b)

má záujem na výsledku služby alebo na výsledku činnosti poskytovanej podielovému fondu, európskemu ...

c)

má finančnú alebo inú motiváciu uprednostniť záujem iného klienta alebo skupiny klientov pred ...

d)

vykonáva rovnaké činnosti pre podielový fond alebo európsky fond a pre iného klienta alebo klientov, ...

e)

získava alebo získa v súvislosti s činnosťou spravovania podielových fondov alebo európskych ...

(3)

Správcovská spoločnosť je pri identifikovaní jednotlivých druhov konfliktov záujmov povinná ...

a)

záujmy správcovskej spoločnosti vrátane záujmov vyplývajúcich z toho, že patrí do istej skupiny, ...

b)

záujmy podielnikov dvoch alebo viacerých spravovaných podielových fondov alebo európskych fondov. ...

§ 44
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť, uplatňovať a dodržiavať účinné opatrenia pri ...

(2)

Opatrenia pri konflikte záujmov podľa odseku 1 musia spĺňať tieto podmienky:

a)

musia byť identifikované okolnosti vo vzťahu k činnostiam v súvislosti so spravovaním podielových ...

b)

musia byť špecifikované postupy, ktoré sa majú dodržiavať, a opatrenia, ktoré sa majú prijať ...

(3)

Postupy a opatrenia podľa odseku 2 písm. b) musia zabezpečovať, že príslušné osoby vykonávajúce ...

a)

účinné postupy na zamedzenie alebo kontrolu výmeny informácií medzi príslušnými osobami vykonávajúcimi ...

b)

osobitná kontrola príslušných osôb, medzi ktorých hlavné úlohy patrí spravovanie podielových ...

c)

odstránenie akejkoľvek priamej spojitosti medzi odmeňovaním príslušných osôb, ktoré vykonávajú ...

d)

opatrenia, ktoré zamedzujú alebo obmedzujú možnosti iných osôb neprimerane ovplyvňovať spôsob, ...

e)

opatrenia na zamedzenie alebo kontrolu súbežnej alebo postupnej účasti príslušnej osoby na rôznych ...

(4)

Ak opatrenia a postupy podľa odseku 3 nezaručujú potrebnú úroveň nezávislosti, správcovská ...

(5)

Národná banka Slovenska môže správcovskej spoločnosti nariadiť prijať alternatívne opatrenia ...

§ 45
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná viesť a pravidelne aktualizovať záznamy o činnostiach spojených ...

(2)

Ak organizačné alebo administratívne opatrenia prijaté správcovskou spoločnosťou na účely riešenia ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná oznámiť situácie podľa odseku 2 investorom prostredníctvom ...

§ 46
Stratégia uplatňovania hlasovacích práv
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná vypracovať primeranú a účinnú stratégiu upravujúcu termíny ...

(2)

V stratégii uvedenej v odseku 1 musia byť určené opatrenia a postupy s cieľom

a)

sledovať dôležité udalosti spojené s riadením emitenta finančných nástrojov podľa odseku 1, ...

b)

zabezpečiť, aby bolo uplatňovanie hlasovacích práv v súlade s investičnou politikou a cieľmi ...

c)

zabrániť konfliktom záujmov vyplývajúcim z uplatňovania hlasovacích práv alebo ich riešiť.

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť investorom stručný opis stratégie podľa odseku ...

§ 47
Základné imanie a primeranosť vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti
(1)

Základné imanie správcovskej spoločnosti je aspoň 125 000 eur.

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov. Vlastné zdroje ...

a)

125 000 eur plus 0,02 % z hodnoty majetku v podielových fondoch alebo európskych fondoch spravovaných ...

b)

jedna štvrtina priemerných všeobecných prevádzkových nákladov správcovskej spoločnosti za predchádzajúci ...

(3)

Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. a) sa zahŕňa majetok v podielových fondoch alebo európskych ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže nahradiť najviac 50 % požiadavky na vlastné zdroje podľa odseku ...

(5)

Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. a), je povinná dodržiavať ...

(6)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, čo tvorí vlastné ...

Pravidlá činnosti pri správe podielových fondov
§ 48
(1)

Správu majetku v podielovom fonde vykonáva správcovská spoločnosť samostatne, vo svojom mene a ...

(2)

Správcovská spoločnosť je pri správe podielového fondu povinná najmä

a)

konať čestne a poctivo pri výkone svojej činnosti v najlepšom záujme podielnikov podielového ...

b)

konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme podielnikov podielového fondu ...

c)

vykonávať činnosť v najlepšom záujme jej investorov a klientov a v záujme stability trhu pri ...

(3)

Povinnosťou konať v najlepšom záujme podielnikov podľa odseku 2 písm. a) a b) sa rozumie najmä ...

a)

zabrániť tomu, aby sa záujmy jednej skupiny podielnikov uprednostňovali pred záujmami inej skupiny ...

b)

uplatňovať primerané opatrenia a postupy na zabránenie nekalých praktík, o ktorých sa dá dôvodne ...

c)

zabezpečiť primerané, správne a transparentné modely a systémy oceňovania majetku a záväzkov ...

d)

konať takým spôsobom, aby sa zabránilo účtovaniu neprimeraných nákladov na ťarchu majetku v ...

(4)

Povinnosťou konať s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. b) sa rozumie najmä

a)

zabezpečiť dostatočnú mieru starostlivosti pri výbere a nepretržitom sledovaní majetku v podielovom ...

b)

zabezpečiť, že osoby zodpovedné za riadenie investícií majú primerané znalosti a vedomosti o ...

c)

pri vykonávaní politiky riadenia rizík podľa § 101 a ak je to primerané po zohľadnení povahy ...

(5)

Pri správe špeciálnych podielových fondov sa povinnosťou konať s odbornou starostlivosťou podľa ...

a)

nadobúdať do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností len také nehnuteľnosti, ktoré ...

b)

uzatvorenie poistnej zmluvy na účel poistenia nehnuteľnosti tak, aby v plnom rozsahu zabezpečovala ...

c)

zabezpečovanie kontroly nad podnikaním osôb ovládaných v súvislosti s investovaním majetku vo ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať a dodržiavať vnútorný akt riadenia o opatreniach ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska preukázať vynaloženie ...

(8)

Správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v podielovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov, ...

(9)

Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. a), je povinná dodržiavať ...

(10)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti ...

§ 49
Stratégia vykonávania pokynov
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať také opatrenia, aby pri vykonávaní rozhodnutí o obchodovaní ...

(2)

Pri určovaní dôležitosti kritérií podľa odseku 1 sa zohľadnia tieto skutočnosti:

a)

investičné ciele, investičná politika a riziká podľa rizikového profilu,

b)

povaha pokynu,

c)

charakteristika finančných nástrojov, ktoré sú predmetom tohto pokynu,

d)

charakteristika miest výkonu, kde môže byť pokyn postúpený.

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť a dodržiavať účinné opatrenia na splnenie povinnosti ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť podielnikom primerané informácie o svojej stratégii ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná sledovať účinnosť svojich opatrení na uplatňovanie stratégie ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná preukázať, že vykonala pokyny v súvislosti so správou podielového ...

§ 50
Stratégia zadávania pokynov
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná konať v najlepšom záujme podielnikov podielového fondu, ktorý ...

(2)

Správcovská spoločnosť je podľa odseku 1 povinná prijať také opatrenia, aby získala najlepší ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná na účely plnenia povinnosti podľa odseku 2 zaviesť a dodržiavať ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť podielnikom príslušné informácie o stratégii ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná sledovať účinnosť stratégie zadávania pokynov, najmä kvalitu ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná preukázať, že zadávala pokyny na vykonanie inou osobou v ...

§ 51
Stratégia alokácie pokynov
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť postupy a opatrenia, ktoré umožnia bezodkladné, spravodlivé ...

a)

pokyny vykonávané v súvislosti so správou podielových fondov musia byť bezodkladne presne zaznamenané ...

b)

inak porovnateľné pokyny sa musia vykonávať postupne v poradí, ako boli zadané, a bezodkladne; ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby sa všetky finančné nástroje alebo peňažné ...

(3)

Správcovská spoločnosť nesmie zneužiť informácie o nevykonaných pokynoch v súvislosti so správou ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže spájať pokyny súvisiace so správou podielového fondu s pokynmi ...

a)

nie je pravdepodobné, že spojenie pokynov a obchodov bude celkovo nevýhodné pre niektorý podielový ...

b)

má zavedenú a účinne dodržiava stratégiu alokácie pokynov, ktorá zabezpečuje spravodlivú alokáciu ...

(5)

Ak správcovská spoločnosť spája pokyn súvisiaci so správou podielového fondu s jedným alebo ...

(6)

Správcovská spoločnosť, ktorá spojila obchody na vlastný účet s jedným pokynom alebo viacerými ...

(7)

Ak správcovská spoločnosť spája pokyn súvisiaci so správou podielových fondov alebo pokyn iného ...

§ 52
Stimuly
(1)

Za konanie správcovskej spoločnosti, ktoré je v rozpore s jej povinnosťou konať podľa § 48 ods. ...

a)

poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného z majetku v podielovom fonde alebo poskytnutých ...

b)

poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného inou osobou alebo poskytnutého inej osobe ...

1.

pred poskytnutím príslušnej služby musí správcovská spoločnosť v predajnom prospekte príslušného ...

2.

uhradenie poplatku, provízie alebo poskytnutie nepeňažného plnenia musí zvýšiť kvalitu príslušnej ...

c)

primeraného poplatku, ktorý umožní alebo je potrebný na poskytnutie príslušných služieb, najmä ...

(2)

Správcovská spoločnosť je oprávnená na účely odseku 1 písm. b) prvého bodu poskytnúť podielnikovi ...

§ 53
Odplata správcovskej spoločnosti

Správcovskej spoločnosti patrí odplata za spravovanie podielového fondu. Na výpočet odplaty za ...

§ 54
Pravidlá činnosti pri správe európskych fondov

Ustanovenia § 48 až 53 sa vzťahujú na činnosť správcovskej spoločnosti pri správe európskych ...

§ 55
Oprávnenie získavať osobné údaje
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti investora ...

(2)

Na účely odseku 1 možno totožnosť investora a klienta preukázať dokladom totožnosti alebo podpisom, ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná pri každom obchode aspoň v hodnote 15 000 eur zisťovať vlastníctvo ...

(4)

Povinnosť zisťovať vlastníctvo prostriedkov podľa odseku 3 sa nevzťahuje na situáciu, ak investorom ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná uchovávať identifikačné údaje alebo kópie dokladov o preukázaní ...

(6)

Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s investormi a klientmi, na účel ...

a)

poskytnúť,

1.

ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, osobné údaje35) o ...

2.

ak ide o právnickú osobu, identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je ...

3.

kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,

4.

doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu, a splnenie ostatných ...

b)

umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním

1.

osobné údaje35) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, ...

2.

ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a) druhý až štvrtý ...

(7)

Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s investormi a klientmi, na účel ...

(8)

Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov medzi správcovskou spoločnosťou ...

(9)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, je správcovská spoločnosť povinná aj bez súhlasu ...

(10)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, je správcovská spoločnosť aj bez súhlasu a informovania ...

(11)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, môže správcovská spoločnosť sprístupniť alebo ...

(12)

Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa vzťahujú aj na pobočku zahraničnej správcovskej spoločnosti a ...

§ 56
Zodpovednosť správcovskej spoločnosti za škodu
(1)

Správcovská spoločnosť je zodpovedná podielnikom, ktorých majetok v podielovom fonde alebo európskom ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná, ak ide o konania o náhradu škody, aj na žiadosť podielnika ...

(3)

Ak v súvislosti s porušením povinností podľa tohto zákona získala majetkový prospech osoba, ...

§ 57
Zverenie činností alebo funkcií
(1)

Správcovská spoločnosť môže na účely efektívnejšieho výkonu jej predmetu podnikania zveriť ...

(2)

Zveriť výkon činností alebo funkcií podľa odseku 1 možno, len ak

a)

je Národná banka Slovenska vopred písomne informovaná o zámere správcovskej spoločnosti zveriť ...

b)

je v štatúte podielového fondu alebo v obdobnom dokumente európskeho fondu a v predajnom prospekte ...

c)

to nebráni vykonávať účinný dohľad nad správcovskou spoločnosťou,

d)

to nebráni správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme podielnikov,

e)

to nebráni tomu, aby bol podielový fond alebo európsky fond spravovaný v najlepších záujmoch ...

f)

je zabezpečená spolupráca medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom dohľadu v nečlenskom štáte ...

g)

sú správcovskou spoločnosťou prijaté opatrenia umožňujúce fyzickým osobám, ktoré riadia podnikanie ...

h)

to nebráni fyzickým osobám, ktoré riadia podnikanie správcovskej spoločnosti, dať kedykoľvek ...

i)

to správcovskej spoločnosti nebráni s okamžitou platnosťou vypovedať zmluvu podľa odseku 1,

j)

sa osoba podľa odseku 1 písomným vyhlásením zaviazala dodržiavať štatút podielového fondu ...

k)

právnická osoba podľa odseku 1 má vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon zverených ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne doručiť Národnej banke Slovenska zmluvu podľa ...

(4)

Zverením činností alebo funkcií podľa odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť správcovskej spoločnosti ...

(5)

Správcovská spoločnosť nesmie zveriť všetky činnosti spojené so správou podielových fondov ...

(6)

Pri uzatváraní, vedení alebo ukončovaní zmlúv podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná ...

a)

pred uzatvorením zmluvy podľa odseku 1 na základe dostupných informácií overiť, či iná osoba ...

b)

po uzatvorení zmluvy podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná zaviesť postupy pre nepretržité ...

Organizácia distribúcie podielových listov
§ 58
(1)

Správcovská spoločnosť môže využívať na distribúciu podielových listov alebo cenných papierov ...

(2)

Správcovská spoločnosť môže využívať na distribúciu podielových listov alebo cenných papierov ...

§ 59
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná

a)

zamestnávať zamestnancov so skúsenosťami, znalosťami a odbornou spôsobilosťou potrebnou na dodržiavanie ...

b)

zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym ...

c)

zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 2 postupom podľa osobitného ...

d)

viesť zoznam zamestnancov podľa písmena b).

(2)

Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 2 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa ...

ŠTVRTÁ HLAVA
CEZHRANIČNÉ VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU A ZAHRANIČNOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU

§ 60
Všeobecné ustanovenia o cezhraničnom vykonávaní činností
(1)

Správcovská spoločnosť môže na území iného členského štátu vykonávať činnosti, na ktoré ...

a)

oznámenia podľa § 61 alebo oznámenia podľa § 62 a

b)

splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom a právnymi predpismi hostiteľského členského štátu ...

(2)

Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území členského štátu môže na území ...

a)

oznámenia podľa § 64 alebo oznámenia podľa § 65 a

b)

splnenia podmienok ustanovených právnymi predpismi domovského členského štátu zahraničnej správcovskej ...

(3)

Ak správcovská spoločnosť plánuje na území iného členského štátu výhradne distribuovať ...

(4)

Ak zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území členského štátu plánuje na území ...

Vykonávanie činnosti správcovskou spoločnosťou v inom členskom štáte
§ 61
Vykonávanie činnosti správcovskou spoločnosťou v inom členskom štáte prostredníctvom zriadenia ...
(1)

Správcovská spoločnosť, ktorá na účel vykonávania činností, na ktoré jej bolo udelené povolenie ...

a)

členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť plánuje zriadiť pobočku,

b)

program činnosti pobočky, ktorý obsahuje rozsah predpokladaných činností a služieb podľa § ...

c)

adresu pobočky správcovskej spoločnosti v hostiteľskom členskom štáte, na ktorej môžu byť ...

d)

mená a priezviská osôb zodpovedných za riadenie pobočky.

(2)

Národná banka Slovenska posúdi organizačné, vecné a personálne predpoklady a finančnú situáciu ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska nepovažuje organizačné, vecné a personálne predpoklady alebo finančnú ...

(4)

Ak správcovská spoločnosť plánuje vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 2, Národná banka Slovenska ...

(5)

Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti prostredníctvom pobočky na území hostiteľského ...

(6)

Správcovská spoločnosť môže zriadiť pobočku na území hostiteľského členského štátu správcovskej ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska a príslušnému ...

(8)

Národná banka Slovenska je povinná pri akejkoľvek zmene aktualizovať osvedčenie podľa odseku ...

(9)

Údaje podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná predložiť Národnej banke Slovenska ...

§ 62
Vykonávanie činnosti správcovskou spoločnosťou v inom členskom štáte na základe práva slobodného ...
(1)

Správcovská spoločnosť, ktorá plánuje na území iného členského štátu na základe práva ...

a)

členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť zamýšľa vykonávať činnosť, a

b)

program činnosti, ktorý obsahuje rozsah predpokladaných činností a služieb podľa § 27 ods. 2 ...

(2)

Národná banka Slovenska odovzdá do jedného mesiaca od doručenia úplného oznámenia podľa odseku ...

(3)

Ak správcovská spoločnosť plánuje vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 2, Národná banka Slovenska ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže začať podnikať v hostiteľskom členskom štáte správcovskej ...

(5)

Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb, ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska a príslušnému ...

(7)

Národná banka Slovenska je povinná pri akejkoľvek zmene aktualizovať osvedčenie podľa odseku ...

§ 63
Vytváranie a spravovanie európskych fondov správcovskou spoločnosťou
(1)

Správcovská spoločnosť, ktorá na území iného členského štátu vytvára alebo spravuje európske ...

(2)

Dohľad nad správcovskou spoločnosťou v oblastiach uvedených v odsekoch 1 a 6 vykonáva Národná ...

(3)

Správcovská spoločnosť, ktorá na území iného členského štátu vytvára alebo spravuje európske ...

(4)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 3 je povinná plniť povinnosti určené v štatúte európskeho ...

(5)

Za dohľad nad dodržiavaním pravidiel podľa odsekov 3 a 4 zodpovedá príslušný orgán dohľadu ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať a vykonať akékoľvek opatrenia a organizačné rozhodnutia, ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná vyhovieť žiadosti príslušného orgánu dohľadu jej hostiteľského ...

(8)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať nevyhnutné postupy a opatrenia na sprístupnenie informácií ...

Vykonávanie činnosti zahraničnou správcovskou spoločnosťou na území Slovenskej republiky
§ 64
Vykonávanie činnosti zahraničnou správcovskou spoločnosťou na území Slovenskej republiky prostredníctvom ...
(1)

Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území iného členského štátu je oprávnená ...

(2)

Národná banka Slovenska sa v lehote do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia príslušného orgánu ...

(3)

Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 môže zriadiť pobočku v Slovenskej republike ...

(4)

Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti prostredníctvom pobočky na území ...

(5)

Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná najneskôr 30 dní pred ich uskutočnením ...

a)

v rozsahu predpokladaných činností a služieb poskytovaných na území Slovenskej republiky prostredníctvom ...

b)

organizačnej štruktúry pobočky vrátane zmien v postupoch riadenia rizík alebo zmien v postupoch ...

c)

adresy pobočky na území Slovenskej republiky,

d)

mena, priezviska vedúceho pobočky a jeho zástupcu.

§ 65
Vykonávanie činnosti zahraničnou správcovskou spoločnosťou na území Slovenskej republiky na ...
(1)

Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území iného členského štátu je na základe ...

(2)

Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 môže začať vykonávať činnosť na území ...

(3)

Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti na základe práva slobodného poskytovania ...

(4)

Zahraničná správcovská spoločnosť je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny v údajoch ...

§ 66
Vytváranie a spravovanie štandardných podielových fondov zahraničnou správcovskou spoločnosťou ...
(1)

Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky vytvára alebo spravuje ...

(2)

Dohľad nad zahraničnou správcovskou spoločnosťou v oblastiach uvedených v odseku 1 vykonáva príslušný ...

(3)

Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky vytvára alebo spravuje ...

a)

vytváraní štandardného podielového fondu podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu7) a ...

b)

vydávaní a vyplácaní podielových listov,

c)

investičnej politike a investičných limitoch štandardného podielového fondu, vrátane výpočtu ...

d)

ocenení majetku a záväzkov v štandardnom podielovom fonde a o účtovníctve za štandardný podielový ...

e)

výpočte predajnej ceny alebo nákupnej ceny podielových listov štandardného podielového fondu ...

f)

vyplatení výnosov z majetku v štandardnom podielovom fonde alebo o opätovnom zahrnutí týchto výnosov ...

g)

požiadavkách v oblasti zverejňovania a poskytovania informácií vrátane predajného prospektu, ...

h)

opatreniach a postupoch vo vzťahu k distribúcii podielových listov štandardného podielového fondu ...

i)

vzťahoch s podielnikmi štandardného podielového fondu,

j)

zlučovaní štandardného podielového fondu,

k)

prevode správy štandardného podielového fondu a o zrušení štandardného podielového fondu,

l)

obsahu registra podielnikov a o vedení samostatnej evidencie,

m)

poplatkoch za udelenie povolenia na vytvorenie štandardného podielového fondu, poplatkoch za udelenie ...

n)

vykonávaní prípadného hlasovacieho práva podielnikov a iných práv podielnikov súvisiacich s ...

(4)

Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 3 je povinná plniť povinnosti určené v štatúte ...

(5)

Za dohľad nad dodržiavaním pravidiel podľa odsekov 3 a 4 zodpovedá Národná banka Slovenska.

(6)

Zahraničná správcovská spoločnosť rozhoduje a je zodpovedná za prijímanie a vykonávanie všetkých ...

(7)

Za vykonávanie dohľadu nad tým, aby opatrenia a organizácia zahraničnej správcovskej spoločnosti ...

PIATA HLAVA
ZRUŠENIE SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 67
Zrušenie správcovskej spoločnosti bez likvidácie
(1)

Správcovskú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou správcovskou spoločnosťou ...

(2)

Správcovská spoločnosť sa nesmie zlúčiť s inou právnickou osobou, ako je správcovská spoločnosť, ...

(3)

Zlúčenie správcovskej spoločnosti nesmie byť na ujmu podielnikov spravovaných podielových fondov ...

§ 68
Zrušenie správcovskej spoločnosti s likvidáciou
(1)

Valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti môže rozhodnúť o zrušení správcovskej spoločnosti ...

(2)

Na likvidáciu správcovskej spoločnosti sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka okrem likvidácie ...

(3)

Na likvidáciu správcovskej spoločnosti, ktorá má v povolení na činnosť správcovskej spoločnosti ...

§ 69
Konkurz na majetok správcovskej spoločnosti
(1)

Po vyhlásení konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti sa zakazuje správcovskej spoločnosti ...

(2)

Ak bol na majetok správcovskej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty je povinný ...

(3)

Majetok v podielovom fonde alebo európskom fonde nie je súčasťou konkurznej podstaty správcovskej ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

DEPOZITÁR

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 70
(1)

Podielový fond musí mať depozitára. Depozitár podielového fondu zabezpečuje depozitársku úschovu ...

(2)

Depozitárom podielového fondu môže byť len

a)

banka, ktorá má v povolení uvedenú vedľajšiu službu spočívajúcu v úschove a správe finančných ...

b)

ak ide o štandardný podielový fond, aj zahraničná banka so sídlom na území členského štátu, ...

c)

ak ide o špeciálny podielový fond, aj zahraničná banka so sídlom na území nečlenského štátu, ...

(3)

Depozitárom podielového fondu nesmie byť správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská ...

(4)

Podielové fondy spravované jednou správcovskou spoločnosťou musia mať rovnakého depozitára.

§ 71
Depozitárska zmluva
(1)

Depozitár vykonáva činnosť na základe depozitárskej zmluvy, ktorú uzatvára so správcovskou ...

(2)

V depozitárskej zmluve si musia zmluvné strany dohodnúť podmienky plnenia povinností depozitára ...

(3)

Zmluvné strany sú povinné v depozitárskej zmluve upraviť aspoň tieto náležitosti, ktoré sa ...

a)

postupy, ktoré treba zaviesť pre každý druh majetku v podielovom fonde zverený depozitárovi, vrátane ...

b)

postupy, ktoré treba dodržiavať, ak správcovská spoločnosť plánuje zmenu v štatúte podielového ...

c)

prostriedky a postupy, prostredníctvom ktorých depozitár odovzdá správcovskej spoločnosti všetky ...

d)

prostriedky a postupy, prostredníctvom ktorých má mať depozitár prístup ku všetkým dôležitým ...

e)

postupy, prostredníctvom ktorých depozitár môže prešetriť konanie správcovskej spoločnosti ...

f)

postupy, prostredníctvom ktorých správcovská spoločnosť môže preskúmať, do akej miery depozitár ...

(4)

Zmluvné strany sú povinné na účely výmeny informácií a povinností súvisiacich so zachovávaním ...

a)

zoznam všetkých informácií, ktoré sa musia vymeniť medzi správcovskou spoločnosťou a depozitárom ...

b)

povinnosti týkajúce sa zachovávania dôvernosti, ktoré majú dodržiavať zmluvné strany; tieto ...

c)

informácie o úlohách a zodpovednostiach zmluvných strán v súvislosti s povinnosťami, ktoré sa ...

(5)

Ak depozitár alebo správcovská spoločnosť plánujú zveriť vykonávanie činnosti iným osobám, ...

a)

záväzok zmluvných strán, že budú pravidelne poskytovať podrobné informácie o všetkých iných ...

b)

záväzok, že na žiadosť jednej zo zmluvných strán poskytne informácie o kritériách použitých ...

c)

vyhlásenie, že na záväzok depozitára podľa § 82 nemá vplyv skutočnosť, že všetok majetok ...

(6)

Na účely zmien, doplnenia alebo ukončenia depozitárskej zmluvy musí depozitárska zmluva obsahovať ...

a)

dobu, na ktorú sa depozitárska zmluva uzatvára,

b)

podmienky, za ktorých možno zmluvu meniť alebo doplniť, a podmienky, za ktorých táto zmluva zaniká ...

c)

úpravu práv a povinností zmluvných strán pri zámere zmluvnej strany ukončiť depozitársku zmluvu, ...

(7)

Náležitosti podľa odsekov 3 až 6 môžu byť v depozitárskej zmluve ustanovené aj odkazom na príslušné ...

(8)

Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky a ...

(9)

Ak sa zmluvné strany dohodli na využívaní elektronickej komunikácie vo vzťahu ku všetkým alebo ...

(10)

Ak sa depozitárska zmluva vzťahuje na viac ako jeden podielový fond, musí obsahovať zoznam podielových ...

(11)

Ak sa depozitárovi odníme bankové povolenie alebo ak mu zanikne bankové povolenie alebo ak mu zanikne ...

(12)

Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočnosti podľa odseku 11 oznámi depozitár bezodkladne ...

(13)

Správcovská spoločnosť je po zániku depozitárskej zmluvy povinná bezodkladne pozastaviť nakladanie ...

(14)

Správcovská spoločnosť je povinná vykonať nevyhnutné opatrenia tak, aby najneskôr do jedného ...

(15)

Ak správcovská spoločnosť nepožiada Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho súhlasu ...

(16)

Depozitár, ktorý prestal pre podielový fond vykonávať činnosť depozitára, je povinný bezodkladne ...

(17)

Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy, aj ak vstúpi správcovská ...

DRUHÁ HLAVA
KONTROLNÉ ÚLOHY DEPOZITÁRA

§ 72
Činnosť depozitára

Depozitár

a)

kontroluje, či je vydávanie, vyplácanie podielových listov a ich zánik vykonávané v súlade s ...

b)

kontroluje, či je spôsob oceňovania majetku podielového fondu v súlade s týmto zákonom a so štatútom ...

c)

vykonáva pokyny správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom a so štatútom ...

d)

kontroluje, či je pri obchodoch s majetkom v podielovom fonde akákoľvek protihodnota poukázaná ...

e)

kontroluje súlad použitia výnosov podielového fondu s týmto zákonom a so štatútom podielového ...

f)

kontroluje dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika,

g)

kontroluje výpočet a úhradu odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu,

h)

vedie register emitenta a účty majiteľov zaknihovaných podielových listov v rámci samostatnej ...

i)

kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona o majetkovej účasti v realitnej spoločnosti v ...

§ 73
Kontrola pri vydávaní a vyplácaní podielových listov
(1)

Depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. a) najmä tým, že preverí súlad použitých ...

(2)

Depozitár kontroluje, či celková suma za vydané podielové listy pripísaná na bežný účet podielového ...

(3)

Kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. a) môže depozitár namiesto postupu podľa odseku 2 vykonávať ...

(4)

Depozitár pri výkone kontrolnej funkcie podľa § 72 písm. a) kontroluje aj dodržanie všetkých ...

§ 74
Kontrola výpočtu hodnoty podielu
(1)

Depozitár podielového fondu vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. b) tak, že overuje súlad ...

(2)

Depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. b) aj tým, že kontroluje, či používaný ...

§ 75
Kontrola použitia výnosov z majetku v podielovom fonde
(1)

Ak správcovská spoločnosť vypláca výnosy z majetku v podielovom fonde formou vyplatenia peňažných ...

(2)

Ak sa výnosy z majetku v podielovom fonde podľa jeho štatútu vyplácajú formou vydania ďalších ...

(3)

Ak sa výnosy z majetku v podielovom fonde podľa jeho štatútu vyplácajú zahrnutím do aktuálnej ...

§ 76
Kontrola nakladania s majetkom v podielovom fonde
(1)

Depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. c) tým, že kontroluje pokyny správcovskej ...

a)

na nadobudnutie alebo na predaj aktív do majetku alebo z majetku v podielovom fonde,

b)

na prevod peňažných prostriedkov alebo na platbu z bežného účtu alebo vkladového účtu podielového ...

c)

na prevod cenných papierov a iných aktív, ktoré sú v depozitárskej úschove,

d)

pokynov na zmenu evidencie majetku vedenej u depozitára, ktorá vyplýva z obchodov, ktoré správcovská ...

(2)

Na účely odseku 1 sa pokynom rozumie príkaz na nakladenie s majetkom v podielovom fonde vykonávaný ...

(3)

Vykonaním kontroly pokynu nie je dotknuté udelenie predchádzajúceho súhlasu depozitára, ak sa ...

(4)

Depozitár pri výkone funkcie podľa § 72 písm. c) kontroluje,

a)

či sú do majetku v podielovom fonde nadobúdané iba druhy aktív prípustné podľa tohto zákona ...

b)

dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona a štatútu podielového ...

TRETIA HLAVA
DEPOZITÁRSKA ÚSCHOVA

§ 77
(1)

Majetok v podielovom fonde musí byť zverený do depozitárskej úschovy.

(2)

Na účely depozitárskej úschovy podľa odseku 1, ak sú súčasťou majetku v podielovom fonde listinné ...

(3)

Pri zaknihovaných finančných nástrojoch sa depozitárskou úschovou rozumie ich evidovanie na účte ...

(4)

Pri inom majetku v podielovom fonde ako podľa odsekov 2 a 3 sa podmienenie nakladania s majetkom v ...

(5)

Depozitár je povinný primerane hodnote a povahe majetku, ktorý nie je v úschove podľa odseku 2 ...

(6)

Na účely depozitárskej úschovy podľa odseku 1 zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôžičke v prospech ...

§ 78
(1)

Evidencia podľa § 77 ods. 3 sa vedie samostatne za každý podielový fond a podfond tak, aby bolo ...

(2)

Správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní zabezpečiť ochranu finančných nástrojov v ...

§ 79
(1)

Depozitár je povinný viesť pre každý správcovskou spoločnosťou spravovaný podielový fond alebo ...

(2)

Bežným účtom podielového fondu alebo podfondu podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, ...

(3)

Bežným účtom podľa odseku 1 musia prechádzať aj peňažné prostriedky vkladané na vkladové ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky otvoriť vkladové ...

ŠTVRTÁ HLAVA
VZŤAH SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI A DEPOZITÁRA

§ 80
(1)

Depozitár je oprávnený požiadať správcovskú spoločnosť o preukázanie splnenia týmto zákonom ...

(2)

Ak pokyn správcovskej spoločnosti depozitárovi odporuje tomuto zákonu alebo príslušnému štatútu, ...

(3)

Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že správcovská spoločnosť porušila tento zákon ...

(4)

Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od správcovskej spoločnosti okrem ...

(5)

Depozitárovi nemôže byť podľa § 57 zverená žiadna z činností podľa § 27 ods. 2, ak má depozitár ...

§ 81
(1)

Depozitár je povinný viesť evidenciu pokynov správcovskej spoločnosti, súhlasov udelených správcovskej ...

(2)

Evidencia podľa odseku 1 musí obsahovať

a)

evidenčné číslo,

b)

dátum, keď bol úkon uskutočnený,

c)

vymedzenie úkonu,

d)

obsah úkonu.

(3)

Zbierku dokumentov tvorí písomné vyhotovenie jednotlivých pokynov správcovskej spoločnosti, súhlasov ...

(4)

Evidencia podľa odseku 1 a zbierka dokumentov podľa odseku 3 musia byť uložené v písomnej forme ...

PIATA HLAVA
PRAVIDLÁ ČINNOSTI DEPOZITÁRA

§ 82
(1)

Depozitár koná samostatne, s odbornou starostlivosťou a výlučne v záujme podielnikov podielových ...

(2)

Depozitár zodpovedá správcovskej spoločnosti a podielnikom za škody spôsobené porušením povinností ...

(3)

Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona ...

(4)

Podielnik podielového fondu je oprávnený vymáhať náhradu škody spôsobenú depozitárom priamo ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná zastupovať záujmy podielnikov pri vymáhaní škody, ktorú ...

PIATA ČASŤ

KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE ŠTANDARDNÉHO PODIELOVÉHO FONDU

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 83
(1)

Štandardným podielovým fondom je podielový fond, do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú ...

(2)

Štandardný podielový fond môže mať len formu otvoreného podielového fondu.

(3)

Zakazuje sa

a)

rozdelenie štandardného podielového fondu,

b)

premena štandardného podielového fondu na špeciálny podielový fond,

c)

zlúčenie štandardného podielového fondu do špeciálneho podielového fondu alebo do zahraničného ...

(4)

Ak štandardný podielový fond spĺňa podmienky tohto zákona, považuje sa za fond, ktorý spĺňa ...

DRUHÁ HLAVA
POVOLENIE NA VYTVORENIE ŠTANDARDNÉHO PODIELOVÉHO FONDU

§ 84
(1)

Na vytvorenie štandardného podielového fondu je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska.

(2)

Povolenie podľa odseku 1 možno udeliť len správcovskej spoločnosti, ktorej Národná banka Slovenska ...

(3)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané, že

a)

výber depozitára je v súlade s týmto zákonom,

b)

člen predstavenstva, prokurista a vedúci zamestnanec depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti ...

c)

štatút štandardného podielového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ...

d)

podielové listy štandardného podielového fondu, ktoré sa majú distribuovať na území členského ...

(4)

Ak štandardný podielový fond bude zberným fondom, na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť ...

(5)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť alebo zahraničná ...

(6)

Žiadosť podľa odseku 5 obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...

b)

názov štandardného podielového fondu,

c)

dobu, na ktorú bude štandardný podielový fond vytvorený,

d)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,

e)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, dozornej rady, prokuristu ...

f)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca ...

g)

informáciu o tom, na území ktorých štátov správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská ...

h)

ak je žiadateľom zahraničná správcovská spoločnosť, informáciu o uzavretých zmluvách o zverení ...

i)

údaj o tom, či štandardný podielový fond bude zberným fondom,

j)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo audítora alebo audítorskej spoločnosti, ak štandardný ...

(7)

Prílohou žiadosti podľa odseku 5 je

a)

návrh štatútu štandardného podielového fondu,

b)

návrh predajného prospektu,

c)

návrh kľúčových informácií pre investorov,

d)

predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre štandardný podielový fond; to ...

e)

stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov ...

(8)

Ak štandardný podielový fond bude zberným fondom podľa § 108, prílohou žiadosti podľa odseku ...

a)

štatút hlavného fondu,

b)

predajný prospekt hlavného fondu,

c)

kľúčové informácie pre investorov hlavného fondu,

d)

zmluva alebo vnútorné pravidlá činnosti alebo ich návrhy podľa § 109 ods. 1,

e)

zmluva o vzájomnom poskytovaní informácií podľa § 113 ods. 1 alebo jej návrh, ak hlavný fond ...

f)

zmluva o vzájomnom poskytovaní informácií podľa § 114 ods. 1 alebo jej návrh, ak hlavný fond ...

g)

osvedčenie príslušného orgánu domovského členského štátu tohto európskeho hlavného fondu ...

(9)

Ak boli doklady uvedené v odseku 7 písm. e) predložené Národnej banke Slovenska v inom konaní ...

a)

sú aktuálne, úplné, pravdivé a nedošlo k žiadnym zmenám v skutočnostiach, ktoré tieto doklady ...

b)

naďalej spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom.

(10)

Ak žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva zahraničná správcovská spoločnosť, prílohou ...

(11)

Ak hlavným fondom bude európsky fond alebo jeho podfond, správcovská spoločnosť predkladá doklady ...

(12)

Národná banka Slovenska o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 rozhodne v lehote najneskôr ...

(13)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní ...

(14)

Podmienky podľa odseku 3 alebo podľa odseku 4 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti ...

(15)

Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý zabezpečuje výkon ...

(16)

Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť člena predstavenstva a prokuristu depozitára sa riadi ustanoveniami ...

(17)

Ak žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva zahraničná správcovská spoločnosť, Národná ...

(18)

Ak je žiadateľom zahraničná správcovská spoločnosť, Národná banka Slovenska môže zamietnuť ...

a)

porušuje ustanovenia § 66 ods. 3 a 4,

b)

nemá udelené povolenie príslušného orgánu svojho domovského členského štátu na spravovanie ...

c)

nepredložila informáciu o uzavretých zmluvách o zverení činností alebo návrh depozitárskej ...

(19)

Ak je žiadateľom zahraničná správcovská spoločnosť, Národná banka Slovenska je povinná pred ...

§ 85
(1)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu, obsahuje ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...

b)

názov štandardného podielového fondu,

c)

určenie doby, na ktorú bude štandardný podielový fond vytvorený,

d)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,

e)

schválenie štatútu štandardného podielového fondu.

(2)

Ak štandardný podielový fond bude zberným fondom, rozhodnutie obsahuje aj

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...

b)

názov hlavného fondu,

c)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára hlavného fondu.

(3)

Povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu možno previesť len na inú správcovskú ...

(4)

Na žiadosť správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím ...

(5)

Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne ...

§ 86

Ak správcovská spoločnosť nezačne do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia ...

TRETIA HLAVA
ZLOŽENIE MAJETKU V ŠTANDARDNOM PODIELOVOM FONDE

§ 87
(1)

Ak štandardný podielový fond pozostáva z viac ako jedného podfondu, každý jeho podfond sa na ...

(2)

Ak európsky fond, otvorený špeciálny podielový fond alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ...

§ 88
Aktíva prípustné pre investovanie majetku v štandardnom podielovom fonde
(1)

Majetok v štandardnom podielovom fonde možno investovať len do likvidných finančných aktív, a ...

a)

prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na regulovanom ...

b)

prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na inom ...

c)

prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na trhu ...

d)

prevoditeľných cenných papierov z nových emisií cenných papierov, ak

1.

emisné podmienky obsahujú záväzok, že sa podá žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie ...

2.

zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie podľa prvého bodu uskutoční do jedného ...

e)

podielových listov iných štandardných podielových fondov, cenných papierov európskych fondov ...

1.

tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, má udelené povolenie podľa právnych ...

2.

úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto zahraničného subjektu kolektívneho investovania ...

3.

tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy o hospodárení za ...

4.

najviac 10 % hodnoty majetku v tomto inom štandardnom podielovom fonde, majetku európskeho fondu, ...

f)

vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch so splatnosťou na požiadanie alebo s lehotou ...

g)

finančných derivátov vrátane rovnocenných nástrojov, s ktorými je spojené právo na vyrovnanie ...

1.

podkladovým nástrojom týchto derivátov sú nástroje uvedené v tomto odseku, finančné indexy, ...

2.

protistrana pri obchodoch s derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je finančná inštitúcia, ...

3.

deriváty uzatvárané mimo regulovaného trhu sú denne oceňované a toto ocenenie je overované spôsobmi ...

h)

nástrojov peňažného trhu iných, ako sú uvedené v písmenách a) až c), ak ich vydanie alebo ...

1.

vydané alebo garantované

1a.

Slovenskou republikou,

1b.

obcou alebo vyšším územným celkom, ak ide o Slovenskú republiku, a obdobnými orgánmi územnej ...

1c.

Národnou bankou Slovenska,

1d.

členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi, regionálnymi orgánmi, obcou alebo vyšším územným ...

1e.

centrálnou bankou členského štátu,

1f.

Európskou centrálnou bankou,

1g.

Európskou úniou,

1h.

Európskou investičnou bankou,

1i.

nečlenským štátom, ak ide o štát, ktorý je federáciou, aj subjektmi tvoriacimi federáciu,

1j.

verejnou medzinárodnou organizáciou, v ktorej je členom aspoň jeden členský štát (ďalej len ...

1k.

osobou, ktorá podlieha dohľadu nad obozretnosťou jej podnikania vykonávaného Národnou bankou Slovenska ...

1l.

osobou, ktorá podlieha a vyhovuje pravidlám obozretného podnikania, aspoň však v rozsahu pravidiel ...

2.

vydané emitentom, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmen ...

3.

vydané inými právnickými osobami, ktorých kategórie sú uvedené v štatúte štandardného podielového ...

3a.

ktorej základné imanie spolu s rezervami je aspoň 10 000 000 eur,

3b.

ktorá uverejňuje svoju účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,30)

3c.

ktorá je súčasťou skupiny obchodných spoločností, z ktorých aspoň jedna je emitentom cenných ...

3d.

ktorá je určená na financovanie tejto skupiny alebo na financovanie sekuritizačných schém, ktoré ...

i)

iných prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ako sú uvedené v písmenách ...

(2)

V majetku v štandardnom podielovom fonde sa môže nachádzať aj doplnkový likvidný majetok, ktorým ...

(3)

V majetku v štandardnom podielovom fonde sa nesmú nachádzať drahé kovy, a to ani vo forme certifikátov, ...

(4)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,

a)

podmienky na vymedzenie

1.

likvidných finančných aktív podľa odseku 1,

2.

prevoditeľných cenných papierov podľa § 3 písm. f),

3.

nástrojov peňažného trhu podľa § 3 písm. s),

b)

podrobnosti o tom, čo sa rozumie

1.

prevoditeľnými cennými papiermi a nástrojmi peňažného trhu obsahujúcimi derivát podľa § 100 ...

2.

podielovými fondmi, ktorých investičnou politikou je kopírovanie zloženia indexu podľa § 90,

c)

spôsob používania postupov a nástrojov podľa § 100 ods. 2.

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre štandardný podielový fond
§ 89
(1)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom ...

(2)

Vklady v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky nesmú tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku ...

(3)

Riziko protistrany, ktorému je vystavený majetok v štandardnom podielovom fonde pri obchodoch s finančnými ...

a)

10 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde, ak protistranou je banka spĺňajúca podmienky ...

b)

5 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde, ak protistranou je iná osoba ako banka podľa ...

(4)

Národná banka Slovenska môže schválením štatútu štandardného podielového fondu zvýšiť ...

(5)

Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných ...

(6)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených ...

(7)

Hodnota dlhopisov vydaných jednou bankou alebo zahraničnou bankou v členskom štáte, ktorá podlieha ...

(8)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu uvedených v odsekoch 6 a ...

(9)

Limity ustanovené v odsekoch 1 až 7 sa nesmú sčítavať. Súčet investícií do prevoditeľných ...

(10)

Na účely výpočtu limitov podľa odsekov 1 až 9 sa právnické osoby patriace do skupiny, za ktorú ...

(11)

Za dlhopisy vydané v Slovenskej republike spĺňajúce kritériá podľa odseku 7 sa považujú hypotekárne ...

§ 90
(1)

Hodnota akcií a dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom môže tvoriť až 20 % hodnoty ...

(2)

Index akcií alebo dlhopisov je uznaný, ak

a)

je zložený z dostatočného počtu akcií alebo dlhopisov a ich emitentov,

b)

s dostatočnou presnosťou vyjadruje celkové cenové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahuje,

c)

je zverejňovaný spôsobom, akým sú uverejňované kurzy akcií alebo dlhopisov, ktoré tvoria index. ...

(3)

Národná banka Slovenska môže schválením štatútu štandardného podielového fondu zvýšiť ...

§ 91
(1)

Národná banka Slovenska môže schválením štatútu štandardného podielového fondu určiť, že ...

(2)

Štatút podľa odseku 1 musí obsahovať aj označenie členských štátov, obce alebo vyššieho ...

(3)

Predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov a oznámenie, inzerát, plagát a ďalšie ...

§ 92
(1)

Hodnota podielových listov akéhokoľvek podielového fondu alebo cenných papierov akéhokoľvek zahraničného ...

(2)

Celková hodnota podielových listov špeciálnych podielových fondov a cenných papierov zahraničných ...

(3)

Správcovská spoločnosť pri investovaní majetku v štandardnom podielovom fonde do cenných papierov ...

a)

ktoré spravuje alebo pre ktoré vykonáva činnosti alebo funkcie zverené podľa § 57,

b)

ktoré spravuje alebo pre ktoré vykonáva činnosti alebo funkcie zverené podľa § 57 iná správcovská ...

§ 93
(1)

Správcovská spoločnosť nesmie do majetku v štandardných podielových fondoch, ktoré spravuje, ...

(2)

Správcovská spoločnosť, konajúca v spojení so štandardnými podielovými fondmi, ktoré spravuje, ...

(3)

V majetku v štandardnom podielovom fonde nesmie byť viac ako

a)

10 % súčtu menovitých hodnôt akcií bez hlasovacieho práva vydaných jedným emitentom,

b)

10 % súčtu menovitých hodnôt dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom,

c)

25 % súčtu podielov podielových listov jedného podielového fondu, 25 % súčtu menovitých hodnôt ...

d)

10 % súčtu menovitých hodnôt nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom alebo 10 ...

(4)

Limity podľa odseku 3 písm. b) až d) sa nemusia zohľadniť, ak pri nadobudnutí týchto cenných ...

(5)

Obmedzenia podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na

a)

prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené Slovenskou ...

b)

prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené nečlenským ...

c)

prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané medzinárodnou organizáciou, ...

d)

akcie, ktoré tvoria podiel štandardného podielového fondu na základnom imaní spoločnosti založenej ...

(6)

Na účely odsekov 1 a 2 konaním v spojení s akýmikoľvek štandardnými podielovými fondmi, ktoré ...

§ 94
(1)

Správcovská spoločnosť môže prekročiť limity a obmedzenia podľa § 89 až 93 len pri uplatnení ...

(2)

Obmedzenia týkajúce sa majetku v štandardnom podielovom fonde podľa § 89 až 93 sa nepoužijú ...

(3)

Ak dôjde k prekročeniu podielov a obmedzení uvedených v § 89 až 93 v dôsledku príčin, ktoré ...

(4)

Národná banka Slovenska môže správcovskej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie zloženia ...

§ 95
(1)

Majetok v štandardnom podielovom fonde nesmie byť použitý na poskytnutie pôžičiek, darov, úverov ...

(2)

Správcovská spoločnosť môže nadobúdať do majetku v štandardnom podielovom fonde prevoditeľné ...

§ 96

Správcovská spoločnosť nesmie pri správe majetku v štandardnom podielovom fonde uskutočňovať ...

§ 97
(1)

Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v štandardnom podielovom fonde možno prijať, ...

(2)

Súhrn peňažných prostriedkov z prijatých peňažných pôžičiek a úverov nesmie presiahnuť ...

§ 98

Práva k cenným papierom v majetku v štandardnom podielovom fonde vykonáva správcovská spoločnosť ...

ŠTVRTÁ HLAVA
RIADENIE RIZÍK

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 99
(1)

Na účely tohto zákona sa rozlišujú najmä tieto druhy rizík:

a)

riziko protistrany znamená riziko straty pre štandardný podielový fond vyplývajúce zo skutočnosti, ...

b)

trhové riziko znamená riziko straty pre štandardný podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej ...

c)

operačné riziko znamená riziko straty pre štandardný podielový fond vyplývajúce z neprimeraných ...

d)

riziko likvidity znamená riziko, že sa pozícia v majetku v štandardnom podielovom fonde nebude môcť ...

(2)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ďalšie ...

§ 100
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná pri správe majetku v štandardnom podielovom fonde zriadiť ...

(2)

Ak je to uvedené v štatúte štandardného podielového fondu, možno v prospech majetku alebo na ...

(3)

Postupy a nástroje podľa odseku 2 možno využívať len v takom rozsahu, aby sa nezmenil spôsob ...

(4)

Celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov, ktorému je štandardný podielový fond vystavený, ...

(5)

Investície do finančných derivátov môžu pri dodržaní limitov podľa § 89 ods. 8 až 10 tvoriť ...

(6)

Ak prevoditeľný cenný papier alebo nástroj peňažného trhu obsahuje derivát, tento derivát sa ...

(7)

Ak v majetku v štandardnom podielovom fonde je finančný derivát, ktorý vyžaduje dodanie podkladového ...

(8)

Správcovská spoločnosť pri správe majetku v štandardnom podielovom fonde nesmie uzatvárať obchody ...

(9)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, spôsob krytia ...

(10)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti ...

§ 101
Politika riadenia rizík
(1)

Na účely zabezpečenia povinností podľa § 100 ods. 1 je správcovská spoločnosť povinná zaviesť, ...

(2)

Politika riadenia rizík musí obsahovať najmä také postupy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby správcovská ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná v politike riadenia rizík vymedziť najmä

a)

postupy, nástroje a opatrenia, ktoré umožnia správcovskej spoločnosti plnenie povinností podľa ...

b)

rozdelenie zodpovedností súvisiacich s riadením rizík v rámci správcovskej spoločnosti.

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, že politika riadenia rizík podľa odsekov 1 až ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná pri plnení povinností podľa odsekov 1 až 4 zohľadniť povahu, ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná posudzovať, sledovať a pravidelne preskúmavať

a)

primeranosť a účinnosť politiky riadenia rizík, ako postupov, nástrojov a opatrení podľa § ...

b)

mieru, do akej správcovská spoločnosť dodržiava politiku riadenia rizík a postupy, nástroje a ...

c)

primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na riešenie akýchkoľvek nedostatkov pri výkone postupov ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska každú podstatnú ...

§ 102
Meranie a riadenie rizík
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať primerané a účinné postupy, nástroje a opatrenia ...

a)

priebežné meranie a riadenie rizík, ktorým sú vystavené alebo ktorým by mohli byť vystavené ...

b)

zabezpečenie dodržiavania limitov celkového rizika a rizika protistrany.

(2)

Postupy, nástroje a opatrenia podľa odseku 1 musia byť primerané vzhľadom na povahu, rozsah a zložitosť ...

(3)

Na účely odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná pre každý štandardný podielový fond, ...

a)

zaviesť také opatrenia a postupy na meranie rizík, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, ...

b)

vykonávať spätné testovanie s cieľom preskúmať funkčnosť opatrení na meranie rizík, ktoré ...

c)

vykonávať pravidelné stresové testy a analýzy scenárov s cieľom zohľadniť riziká vyplývajúce ...

d)

zaviesť, uplatňovať a udržovať zdokumentovaný systém vnútorných limitov týkajúci sa opatrení ...

e)

zabezpečiť, aby aktuálna úroveň rizík zodpovedala systému vnútorných rizikových limitov podľa ...

f)

zaviesť, uplatňovať a zachovávať primerané postupy, ktoré pri skutočnom alebo predpokladanom ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná zriadiť a udržiavať primeraný systém riadenia rizika likvidity ...

(5)

Ak je to potrebné, správcovská spoločnosť je povinná vykonávať stresové testy, ktoré umožnia ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, že pri každom štandardnom podielovom fonde, ...

(7)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,

a)

dodatočné náležitosti predajného prospektu štandardného podielového fondu a ročnej správy ...

b)

podrobnosti o

1.

vykonávaní spätného testovania podľa odseku 3 písm. b),

2.

vykonávaní stresového testovania podľa odseku 3 písm. c) a

c)

kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na stresové testovanie.

§ 103
Výpočet celkového rizika
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná vypočítavať celkové riziko podľa § 100 ods. 4 ako

a)

dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním finančných derivátov, a ...

b)

trhové riziko majetku v štandardnom podielovom fonde.

(2)

Celkové riziko podľa § 100 ods. 4 v zbernom fonde sa vypočíta kombináciou vlastného celkového ...

a)

aktuálnym celkovým rizikom hlavného fondu v pomere k investícii zberného fondu do hlavného fondu ...

b)

potenciálnym maximálnym celkovým rizikom hlavného fondu uvedeným v jeho štatúte v pomere k investícii ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná celkové riziko podľa § 100 ods. 4 vypočítavať minimálne ...

(4)

Ak správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko ako riziko podľa odseku 1 písm. a), je ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby metóda zvolená na meranie celkového rizika ...

(6)

Ak správcovská spoločnosť pri správe štandardného podielového fondu podľa § 100 ods. 2 používa ...

§ 104
Záväzkový prístup
(1)

Ak správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika podľa § 100 ods. 4 príslušného ...

(2)

Pri výpočte celkového rizika podľa § 100 ods. 4 záväzkovým prístupom je správcovská spoločnosť ...

(3)

Ak použitie finančných derivátov nevytvára dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v štandardnom ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže pri výpočte celkového rizika zohľadniť opatrenia o zabezpečení ...

(5)

Ak správcovská spoločnosť použije záväzkový prístup, do výpočtu celkového rizika nemusí ...

(6)

Ak možno podľa štatútu štandardného podielového fondu v prospech majetku alebo na ťarchu majetku ...

(7)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,

a)

metódy konverzie pozícií vo finančných derivátoch podľa odseku 2 pre jednotlivé druhy finančných ...

b)

kritériá na určenie finančných derivátov, ktoré nevytvárajú dodatočné zvýšenie úrovne ...

c)

spôsoby zohľadnenia opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrení na vzájomné započítanie ...

d)

spôsoby zohľadnenia postupov a nástrojov podľa odseku 6 pri výpočte celkového rizika záväzkovým ...

e)

iné podrobnosti o výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom.

§ 105
Prístup hodnoty v riziku
(1)

Ak správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika podľa § 100 ods. 4 príslušného ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná pri používaní prístupu hodnoty v riziku určovať podľa ...

(3)

Pri používaní prístupu hodnoty v riziku je správcovská spoločnosť povinná primerane k rizikovému ...

(4)

Na žiadosť Národnej banky Slovenska je správcovská spoločnosť povinná preukázať, že metóda ...

(5)

Metóda zvolená podľa odseku 3 musí byť používaná nepretržite.

(6)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,

a)

spôsob výpočtu celkového rizika metódou relatívnej hodnoty v riziku,

b)

spôsob výpočtu celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku,

c)

kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky pre prístup hodnoty v riziku,

d)

maximálny limit, ktorý sa nemôže prekročiť pri používaní metódy absolútnej hodnoty v riziku, ...

e)

iné podrobnosti o výpočte celkového rizika prístupom hodnoty v riziku.

§ 106
Riziko protistrany a koncentrácie emitenta
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, že riziko protistrany vyplývajúce z finančných ...

(2)

Pri výpočte rizika príslušnej protistrany podľa § 89 ods. 3 je správcovská spoločnosť povinná ...

(3)

Správcovská spoločnosť môže vzájomne započítať pozície vo finančných derivátoch v majetku ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže znížiť riziko protistrany podľa § 89 ods. 3 prostredníctvom ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná pri výpočte rizika protistrany podľa § 89 ods. 3 zohľadniť ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná vypočítavať limity podľa § 89 výhradne podľa záväzkového ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná zahrnúť do výpočtu limitu podľa § 89 ods. 5 každú pozíciu ...

(8)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,

a)

požiadavky na zábezpeku, prostredníctvom ktorej správcovská spoločnosť môže znížiť riziko ...

b)

pravidlá na výpočet limitov podľa § 89.

§ 107
Postupy na oceňovanie derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť overenie ocenenia pozícií vo finančných derivátoch ...

(2)

Ocenenie finančného derivátu musí spĺňať tieto požiadavky:

a)

ako základ ocenenia slúži spoľahlivá aktuálna trhová hodnota nástroja, alebo, ak taká hodnota ...

b)

overovanie oceňovania podľa odseku 1 vykonáva

1.

príslušná iná osoba, ktorá je nezávislá od protistrany finančného derivátu uzavretého mimo ...

2.

útvar v rámci správcovskej spoločnosti, ktorý je nezávislý od oddelenia zodpovedného za riadenie ...

(3)

Na účely odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná zaviesť, uplatňovať a zachovávať opatrenia ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť primerané, presné a nezávislé zistenie reálnej ...

(5)

Opatrenia a postupy podľa odseku 3 musia byť primerané a proporčné vzhľadom na povahu a zložitosť ...

(6)

Ak sa na opatreniach a postupoch týkajúcich sa oceňovania derivátov uzatváraných mimo regulovaného ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná na účely zabezpečenia povinností podľa odsekov 1 až 5 vymedziť ...

(8)

Správcovská spoločnosť je povinná opatrenia a postupy podľa odseku 3 riadne zdokumentovať.

PIATA HLAVA
HLAVNÝ FOND A ZBERNÝ FOND

§ 108
(1)

Zberným fondom je štandardný podielový fond, podfond strešného štandardného podielového fondu, ...

(2)

Najviac 15 % hodnoty majetku v zbernom fonde, ktorý je vytvorený podľa tohto zákona, môže tvoriť ...

a)

doplnkový likvidný majetok podľa § 88 ods. 2,

b)

finančné deriváty, pri dodržaní podmienok podľa tohto zákona, ktoré sa môžu použiť iba na ...

(3)

Hlavným fondom je štandardný podielový fond, podfond strešného štandardného podielového fondu, ...

a)

aspoň jedným z jeho podielnikov je zberný fond,

b)

nie je sám zberným fondom a

c)

v jeho majetku nie sú podielové listy akéhokoľvek zberného fondu.

(4)

Ak do hlavného fondu investujú aspoň dva zberné fondy, považuje sa to na účely § 83 ods. 1 za ...

(5)

Ak do hlavného fondu, ktorý je štandardným podielovým fondom alebo podfondom štandardného podielového ...

(6)

Ak do hlavného fondu, ktorý je európskym fondom alebo podfondom európskeho fondu (ďalej len „európsky ...

(7)

Ustanovenia § 109 až 117 vzťahujúce sa na správcovskú spoločnosť sa vzťahujú na zahraničnú ...

(8)

Ak ide o európsky hlavný fond alebo európsky zberný fond, ktorý je zahraničnou investičnou spoločnosťou, ...

(9)

Ustanovenia § 109 až 117 sa nevzťahujú na správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú ...

Spolupráca medzi správcovskými spoločnosťami hlavného fondu a zberného fondu
§ 109
(1)

Správcovská spoločnosť spravujúca hlavný fond je povinná poskytnúť správcovskej spoločnosti ...

(2)

Ak nie je platne uzavretá zmluva podľa odseku 1, do podielových listov alebo cenných papierov hlavného ...

(3)

Vnútorné pravidlá činnosti podľa odseku 1 musia zahŕňať dostatočné opatrenia na zmiernenie ...

(4)

Ak sú hlavný fond a zberný fond tuzemským hlavným fondom a tuzemským zberným fondom, správcovské ...

(5)

Ak sú hlavný fond a zberný fond vytvorené v rôznych členských štátoch, správcovské spoločnosti ...

(6)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti ...

§ 110
(1)

Správcovské spoločnosti spravujúce hlavný fond a zberný fond sú povinné koordinovať načasovanie ...

(2)

Ak sa zruší hlavný fond, zanikajú povolenia na vytvorenie jeho tuzemských zberných fondov; to ...

a)

stal zberným fondom iného hlavného fondu alebo

b)

zmenil na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom.

(3)

Zrušenie hlavného fondu sa môže uskutočniť najskôr tri mesiace po tom, ako správcovská spoločnosť, ...

(4)

Ak sa hlavný fond zlúči s iným podielovým fondom alebo európskym fondom, bez ohľadu na to, či ...

a)

naďalej zostal zberným fondom hlavného fondu alebo iného fondu vzniknutého v dôsledku zlúčenia ...

b)

sa stal zberným fondom iného hlavného fondu ako podľa písmena a) alebo

c)

sa zmenil na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom.

(5)

Zlúčenie alebo rozdelenie tuzemského hlavného fondu podľa odseku 4 nadobudne účinnosť najskôr ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska neudelí predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu tuzemského zberného ...

§ 111
Postup pri zrušení hlavného fondu
(1)

Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond rozhodne o jeho zrušení, informuje ...

(2)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond po doručení oznámenia podľa odseku ...

a)

stal zberným fondom iného hlavného fondu,

b)

zmenil na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom alebo

c)

zrušil.

(3)

Podmienkou na zmenu hlavného fondu podľa odseku 2 písm. a) je predchádzajúci súhlas podľa § ...

(4)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná informovať o udelení príslušného ...

(5)

Po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) je správcovská spoločnosť ...

(6)

Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond rozhodne o jeho zrušení, je povinná ...

(7)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná bezodkladne po prijatí svojho ...

(8)

Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond prijme oznámenie podľa odseku 1 alebo ...

(9)

Ak po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) alebo písm. u) dôjde k prekročeniu ...

§ 112
Postup pri zlúčení alebo rozdelení hlavného fondu
(1)

Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond rozhodne o jeho zlúčení, poskytne ...

(2)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond po prijatí informácií podľa odseku ...

a)

zostal zberným fondom toto istého hlavného fondu,

b)

sa stal zberným fondom iného hlavného fondu, ktorý vznikne v dôsledku zlúčenia hlavného fondu ...

c)

sa zmenil na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom, alebo

d)

sa zrušil.

(3)

Na účely odseku 2 sa tým, že zberný fond zostane zberným fondom tohto istého hlavného fondu, ...

a)

hlavný fond je v plánovanom zlúčení nástupníckym fondom alebo

b)

európsky hlavný fond zostane v dôsledku plánovaného rozdelenia významne nezmenený.

(4)

Na účely odseku 2 sa tým, že zberný fond sa stane zberným fondom iného hlavného fondu, ktorý ...

a)

hlavný fond je v plánovanom zlúčení zanikajúcim fondom a v dôsledku toho sa zberný fond stane ...

b)

európsky hlavný fond sa v dôsledku plánovaného rozdelenia významne zmení.

(5)

Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. v) je podmienkou na to, aby tuzemský zberný fond ...

(6)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná požiadať o udelenie príslušného ...

(7)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond informuje o udelení príslušného predchádzajúceho ...

(8)

Po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) je správcovská spoločnosť ...

(9)

Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond rozhodne o jeho zrušení, je povinná ...

(10)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. ...

(11)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná bezodkladne informovať podielnikov ...

(12)

Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond prijme oznámenie podľa odseku 1 alebo ...

(13)

Ak Národná banka Slovenska neudelí predchádzajúci súhlas podľa odseku 5 druhej a tretej vety ...

(14)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná požiadať o vyplatenie všetkých ...

(15)

Ak správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť spravujúca zberný fond ...

a)

podielové listy hlavného fondu vo forme peňažných prostriedkov alebo

b)

podielové listy alebo ich časť vo forme prevodu aktív, ktoré sú v majetku v hlavnom fonde, ak ...

§ 113
Spolupráca medzi depozitármi hlavného fondu a zberného fondu
(1)

Ak hlavný fond a zberný fond majú rôznych depozitárov, sú títo depozitári povinní uzavrieť ...

(2)

Ak nie je platne uzavretá zmluva podľa odseku 1, nie je možné investovať majetok v zbernom fonde ...

(3)

Správcovská spoločnosť zberného fondu je povinná poskytovať depozitárovi zberného fondu informácie ...

(4)

Depozitár hlavného fondu je povinný bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska, správcovskú ...

a)

chybách vo výpočte čistej hodnoty majetku v hlavnom fonde,

b)

chybách pri vydávaní a vyplácaní podielových listov hlavného fondu z majetku a do majetku v zbernom ...

c)

chybách pri vyplácaní výnosov, vrátane opätovného zahrnutia týchto výnosov do aktuálnej ceny ...

d)

porušení investičných cieľov, politiky alebo stratégie hlavného fondu vymedzenej v jeho štatúte, ...

e)

porušeniach pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona alebo podľa jeho štatútu, ...

(5)

V zmluve podľa odseku 1 sú depozitári zberného fondu a hlavného fondu povinní dohodnúť rovnaké ...

(6)

Ak zmluva medzi správcovskými spoločnosťami zberného fondu a hlavného fondu bola nahradená vnútornými ...

(7)

Plnenie povinností zo zmluvy podľa odseku 1 sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti ...

(8)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti ...

§ 114
Spolupráca medzi audítormi alebo audítorskými spoločnosťami hlavného fondu a zberného fondu
(1)

Ak účtovnú závierku hlavného fondu a zberného fondu overujú rôzni audítori alebo audítorské ...

(2)

Ak nie je platne uzavretá zmluva podľa odseku 1, nie je možné investovať majetok v zbernom fonde ...

(3)

Audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá overuje účtovnú závierku zberného fondu, je v ...

(4)

V zmluve podľa odseku 1 sú audítori alebo audítorské spoločnosti overujúce účtovnú závierku ...

(5)

Ak zmluva medzi správcovskými spoločnosťami zberného fondu a hlavného fondu bola nahradená vnútornými ...

(6)

Plnenie povinností zo zmluvy podľa odseku 1 sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti ...

(7)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti ...

§ 115
Premena štandardného podielového fondu, ktorý nie je zberným fondom, na zberný fond a zmena hlavného ...
(1)

Správcovská spoločnosť spravujúca štandardný podielový fond, ktorý sa premenil na tuzemský ...

a)

vyhlásenie, že Národná banka Slovenska schválila zmenou štatútu zberného fondu investovanie ...

b)

kľúčové informácie pre investorov zberného fondu a kľúčové informácie pre investorov hlavného ...

c)

dátum, od ktorého sa má majetok v zbernom fonde začať investovať do podielových listov alebo ...

d)

vyhlásenie, že podielnici majú právo požiadať do 30 dní o vyplatenie svojich podielových listov ...

(2)

Informácie podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná poskytnúť najneskôr 30 dní pred ...

(3)

Informácie podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná poskytnúť spôsobom podľa § 22 ...

(4)

Ak bol zberný fond notifikovaný v inom členskom štáte podľa § 139, informácie podľa odseku ...

(5)

Pred uplynutím lehoty podľa odseku 2 je možné do podielových listov alebo cenných papierov príslušného ...

(6)

Ak po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. s) alebo písm. t) dôjde k prekročeniu ...

Povinnosti pri správe hlavného fondu a zberného fondu
§ 116
(1)

Správcovská spoločnosť spravujúca zberný fond je povinná účinne sledovať činnosť správcovskej ...

(2)

Distribučný poplatok, provízia alebo iná peňažná odmena, ktorú v súvislosti s investovaním ...

§ 117
(1)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond je povinná bezodkladne oznámiť Národnej ...

(2)

Pri investovaní majetku v zbernom fonde do podielových listov hlavného fondu správcovská spoločnosť ...

(3)

Správcovská spoločnosť spravujúca hlavný fond je povinná zabezpečiť, aby informácie vyžadované ...

§ 118
Spolupráca pri výkone dohľadu nad správou hlavných fondov a zberných fondov
(1)

Ak sú hlavný fond a zberný fond tuzemským hlavným fondom a tuzemským zberným fondom, Národná ...

(2)

Ak má tuzemský hlavný fond aspoň jeden európsky zberný fond, Národná banka Slovenska informuje ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska prijala oznámenie príslušného orgánu domovského členského štátu ...

ŠIESTA ČASŤ

KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE ŠPECIÁLNYCH PODIELOVÝCH FONDOV

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 119
(1)

Špeciálny podielový fond je podielový fond, ktorý nie je štandardným podielovým fondom a do ...

(2)

Špeciálny podielový fond sa na účely tohto zákona považuje za podielový fond, ktorý nie je ...

(3)

Špeciálny podielový fond môže mať formu otvoreného podielového fondu alebo formu uzavretého ...

(4)

Špeciálne podielové fondy sú:

a)

verejný špeciálny podielový fond a

b)

špeciálne podielové fondy, do ktorých sa zhromažďujú peňažné prostriedky od profesionálnych ...

(5)

Verejné špeciálne podielové fondy sú:

a)

špeciálny podielový fond cenných papierov,

b)

špeciálny podielový fond alternatívnych investícií,

c)

špeciálny podielový fond nehnuteľností.

(6)

Zakazuje sa

a)

rozdelenie špeciálneho podielového fondu,

b)

zlúčenie alebo splynutie špeciálnych podielových fondov, pri ktorom

1.

je zanikajúcim fondom aspoň jeden otvorený špeciálny podielový fond a nástupníckym fondom je ...

2.

sa zlučujú verejný špeciálny podielový fond a špeciálny podielový fond profesionálnych investorov, ...

c)

premena

1.

otvoreného špeciálneho podielového fondu na uzavretý špeciálny podielový fond,

2.

verejného špeciálneho podielového fondu na špeciálny podielový fond profesionálnych investorov. ...

§ 120
(1)

Podielové listy špeciálneho podielového fondu možno vydať len vo forme na meno.

(2)

Počet podielnikov alebo počet vydávaných podielových listov špeciálneho podielového fondu možno ...

(3)

Správcovská spoločnosť spravujúca špeciálny podielový fond je povinná informovať Národnú ...

(4)

Na podielové listy špeciálneho podielového fondu, na ich vydávanie a vyplatenie sa primerane vzťahuje ...

DRUHÁ HLAVA
VEREJNÉ ŠPECIÁLNE PODIELOVÉ FONDY

Povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu
§ 121
(1)

Na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska. ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)

podmienok podľa § 84 ods. 3 písm. a) až c),

b)

zabezpečenie ochrany podielnikov na dostatočnej úrovni vo vzťahu k charakteru investícií.

(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť.

(4)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,

b)

názov verejného špeciálneho podielového fondu,

c)

formu verejného špeciálneho podielového fondu a dobu, na ktorú sa špeciálny podielový fond vytvorí, ...

d)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,

e)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, dozornej rady, prokuristu ...

f)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca, ...

(5)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je

a)

návrh štatútu verejného špeciálneho podielového fondu,

b)

návrh predajného prospektu,

c)

návrh kľúčových informácií pre investorov,

d)

predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre verejný špeciálny podielový ...

e)

stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov ...

(6)

Národná banka Slovenska o žiadosti o udelenie povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho podielového ...

(7)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho podielového ...

(8)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vytvorenie ...

(9)

Na udelenie povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu sa vzťahujú ustanovenia ...

(10)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu, ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,

b)

názov verejného špeciálneho podielového fondu,

c)

formu verejného špeciálneho podielového fondu a určenie doby, na ktorú sa verejný špeciálny ...

d)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,

e)

schválenie štatútu verejného špeciálneho podielového fondu.

(11)

Povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu možno previesť len na inú správcovskú ...

(12)

Na žiadosť správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na vytvorenie ...

(13)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska o ...

§ 122

Ak správcovská spoločnosť nezačne do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia ...

Zloženie majetku vo verejných špeciálnych podielových fondoch
§ 123
(1)

Ak verejný špeciálny podielový fond pozostáva z viac ako jedného podfondu, každý podfond sa ...

(2)

Ak verejný špeciálny podielový fond alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania pozostáva ...

§ 124
Aktíva prípustné na investovanie majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde cenných papierov ...
(1)

Majetok vo verejnom špeciálnom podielovom fonde cenných papierov možno investovať len do

a)

likvidných finančných aktív podľa § 88 ods. 1 a 2,

b)

iných prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu ako podľa § 88 ods. 1 písm. ...

c)

iných dlhopisov ako podľa písmena a) alebo písmena b), ktoré sú dlhopismi podľa § 89 ods. 7,

d)

iných dlhopisov ako podľa písmena a) alebo písmena b), ktoré sú vydané alebo garantované Slovenskou ...

e)

vkladov v bankách so sídlom na území členských štátov iných ako podľa § 88 ods. 1 písm. ...

(2)

Majetok vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií možno investovať len ...

a)

likvidných finančných aktív podľa § 88 ods. 1 a 2 a ďalších finančných aktív podľa odseku ...

b)

iných prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu ako podľa odseku 1 a majetkových ...

c)

komoditných derivátov, s ktorými je spojené právo na vyrovnanie v hotovosti a ktoré sú obchodované ...

d)

prevoditeľných cenných papierov s vnoreným komoditným derivátom a nástrojov peňažného trhu ...

e)

drahých kovov a certifikátov, ktoré ich zastupujú.

(3)

Správcovská spoločnosť môže nadobúdať do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych ...

a)

ktorej základné imanie bolo splatené alebo zvýšené len peňažnými vkladmi,

b)

ktorej spoločníci splatili svoje akcie alebo vklady v plnej výške,

c)

ktorej predmet podnikania zodpovedá investičnej politike verejného špeciálneho podielového fondu ...

d)

ktorá nemá majetkovú účasť v inej obchodnej spoločnosti.

(4)

Ustanovenia odseku 3 písm. a) a b) sa nepoužijú, ak sa do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom ...

(5)

Správcovská spoločnosť môže nadobudnúť do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde ...

a)

správcovská spoločnosť je ovládajúcou osobou v tejto obchodnej spoločnosti alebo sa stane ovládajúcou ...

b)

obchodná spoločnosť predkladá raz za mesiac správcovskej spoločnosti a depozitárovi súpis svojho ...

(6)

Ak nejde o novovznikajúcu obchodnú spoločnosť, pred nadobudnutím majetkového podielu v obchodnej ...

a)

účtovná závierka obchodnej spoločnosti overená audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, ktorá ...

b)

aktuálny prehľad majetku a záväzkov obchodnej spoločnosti overený audítorom alebo audítorskou ...

(7)

Na nadobudnutie, zvýšenie, zníženie alebo predaj majetkového podielu v obchodnej spoločnosti sa ...

(8)

Obchodná spoločnosť, ktorej obchodný podiel je nadobudnutý do majetku vo verejnom špeciálnom ...

(9)

Obchodná spoločnosť, ktorej obchodný podiel je nadobudnutý do majetku vo verejnom špeciálnom ...

§ 125
Aktíva prípustné na investovanie majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností ...
(1)

Majetok vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musí byť investovaný najmä do

a)

nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja,

b)

majetkových účastí v realitných spoločnostiach za podmienok podľa § 129,

c)

iných aktív spĺňajúcich kritériá podľa § 88 ods. 1, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva ...

(2)

Majetok vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno okrem aktív podľa odseku ...

(3)

Na účely správy môžu byť do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností ...

(4)

Na účely predaja môžu byť do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností ...

(5)

Štatút verejného špeciálneho podielového fondu musí obsahovať aj označenie štátov, na území ...

(6)

Aspoň 10 % hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musia tvoriť

a)

vklady, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. f),

b)

podielové listy alebo cenné papiere podľa § 88 ods. 1 písm. e),

c)

pokladničné poukážky alebo

d)

dlhopisy, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. a) až c) a majú zostatkovú dobu ...

§ 126
Záložné právo a vecné bremeno zriadené k nehnuteľnosti
(1)

Do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno nadobudnúť nehnuteľnosť, ...

(2)

Do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno nadobudnúť nehnuteľnosť, ...

(3)

Správcovská spoločnosť spravujúca špeciálny podielový fond nehnuteľností môže použiť ako ...

§ 127
Nadobúdanie a predaj nehnuteľností
(1)

Správcovská spoločnosť nesmie do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností ...

a)

správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje tento verejný špeciálny podielový fond nehnuteľností, ...

b)

svojho depozitára,

c)

akejkoľvek osoby zo skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou ...

(2)

Na nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností ...

§ 128
Realitná spoločnosť
(1)

Realitnou spoločnosťou sa na účely tohto zákona rozumie akciová spoločnosť alebo zahraničná ...

a)

nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,

b)

správa nehnuteľností, prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb a iných ako ...

c)

sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,

d)

predaj nehnuteľností.

(2)

Predmetom podnikania realitnej spoločnosti podľa odseku 1 môže byť aj uskutočňovanie stavieb ...

(3)

Predmet podnikania realitnej spoločnosti môže okrem činností podľa odsekov 1 a 2 zahŕňať len ...

(4)

Realitná spoločnosť môže okrem vykonávania činností podľa odseku 1 investovať aj do

a)

vkladov spĺňajúcich podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. f),

b)

podielových listov a cenných papierov, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. e),

c)

pokladničných poukážok alebo

d)

dlhopisov, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. a) až c) a majú zostatkovú dobu ...

§ 129
Nadobúdanie majetkovej účasti v realitnej spoločnosti
(1)

Správcovská spoločnosť môže nadobúdať do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností ...

a)

ktorej akcie boli upísané alebo základné imanie bolo zvýšené len peňažnými vkladmi,

b)

ktorej akcionári splatili svoje akcie v plnej výške,

c)

ktorá investuje len do nehnuteľností na území štátu, v ktorom má sídlo,

d)

ktorá zabezpečuje dodržiavanie podmienok podľa § 125 ods. 3 a 4 a § 126,

e)

ktorá nemá majetkovú účasť v inej realitnej spoločnosti.

(2)

Ustanovenia odseku 1 písm. a) a b) sa nepoužijú, ak sa do majetku špeciálneho podielového fondu ...

(3)

Správcovská spoločnosť môže nadobudnúť do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde ...

a)

majetková účasť v realitnej spoločnosti predstavuje väčšinu hlasovacích práv potrebných na ...

b)

realitná spoločnosť predkladá raz za mesiac správcovskej spoločnosti a depozitárovi súpis nehnuteľností ...

c)

je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností depozitára vo vzťahu k realitnej spoločnosti,

d)

správcovská spoločnosť má pri znížení alebo zániku majetkovej účasti ktoréhokoľvek akcionára ...

(4)

Podmienky uvedené v odseku 1 písm. c) a e) a v odseku 3 písm. b) a d) musia byť splnené najneskôr ...

(5)

Pred nadobudnutím majetkovej účasti v realitnej spoločnosti do majetku vo verejnom špeciálnom ...

a)

účtovná závierka realitnej spoločnosti overená audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, ktorá ...

b)

aktuálny prehľad majetku a záväzkov realitnej spoločnosti overený audítorom alebo audítorskou ...

c)

ocenenie nehnuteľností, ktoré má realitná spoločnosť vo svojom majetku; ocenenie nehnuteľností ...

(6)

Na nadobudnutie, zvýšenie, zníženie alebo zánik majetkovej účasti v realitnej spoločnosti sa ...

a)

zmeny zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny a stanov realitnej spoločnosti,

b)

nadobúdanie nehnuteľností do majetku alebo predaj nehnuteľností z majetku realitnej spoločnosti. ...

(7)

Realitná spoločnosť nesmie poskytnúť pôžičku, úver alebo dar ani svojím majetkom zabezpečiť ...

(8)

Realitná spoločnosť nesmie uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika v majetku vo verejných špeciálnych podielových fondoch
§ 130
(1)

Na pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre verejný špeciálny podielový fond sa vzťahuje § ...

(2)

Certifikáty, ktoré zastupujú drahé kovy, sa na účely obmedzenia a rozloženia rizika pre verejný ...

(3)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom ...

(4)

Vklady podľa § 124 ods. 1 písm. e) nesmú tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom ...

(5)

Hodnota dlhopisov vydaných jednou bankou alebo zahraničnou bankou v členskom štáte, ktorá podlieha ...

(6)

Hodnota podielových listov akéhokoľvek podielového fondu alebo cenných papierov akéhokoľvek zahraničného ...

(7)

Národná banka Slovenska môže schválením štatútu verejného špeciálneho podielového fondu ...

a)

tento podielový fond alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania je v štatúte verejného ...

b)

jeho investičná politika je v štatúte verejného špeciálneho podielového fondu dostatočne špecifikovaná ...

(8)

Na verejný špeciálny podielový fond a na správcovskú spoločnosť, ktorá ho spravuje, sa primerane ...

(9)

Na riadenie rizík, ktorým by mohol byť vystavený verejný špeciálny podielový fond, sa primerane ...

(10)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, dodatočné ...

§ 131
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre verejný špeciálny podielový fond cenných papierov ...
(1)

Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných ...

(2)

Súčet investícií do dlhopisov podľa § 124 ods. 1 písm. c) vydaných jedným emitentom môže ...

(3)

Na dlhopisy podľa § 124 ods. 1 písm. d) sa vzťahuje § 91 primerane.

(4)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu podľa § 124 ods. 2 písm. ...

(5)

Hodnota majetkového podielu podľa § 124 ods. 2 písm. b) v jednej obchodnej spoločnosti nesmie prekročiť ...

(6)

Národná banka Slovenska môže schválením štatútu zvýšiť limity podľa § 88 ods. 1 písm. ...

§ 132
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre verejný špeciálny podielový fond nehnuteľností
(1)

Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností ...

(2)

Celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť ...

(3)

Ak sa po nadobudnutí nehnuteľnosti do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností ...

(4)

Limit podľa odseku 1 sa nepoužije po dobu najviac prvých troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti ...

(5)

Na účely výpočtu limitov podľa tohto zákona sa nehnuteľnosti, ktorých ekonomické využitie ...

(6)

Hodnota majetkovej účasti v majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností v jednej ...

(7)

Ak po nadobudnutí majetkovej účasti v realitnej spoločnosti prekročí hodnota tejto majetkovej ...

(8)

Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa nepoužijú, ak sa do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde ...

§ 133

Správa o hospodárení s majetkom vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musí obsahovať ...

Úvery a pôžičky
§ 134
(1)

Správcovská spoločnosť môže z majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych ...

(2)

Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde ...

(3)

Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde ...

§ 135
(1)

Správcovská spoločnosť môže z majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností ...

(2)

Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde ...

(3)

Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže v prospech majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností ...

(5)

Správcovská spoločnosť môže na účely nadobudnutia nehnuteľnosti do majetku vo verejnom špeciálnom ...

(6)

Celková suma všetkých úverov a pôžičiek prijatých správcovskou spoločnosťou spravujúcou ...

(7)

Realitná spoločnosť môže zo svojho majetku poskytovať pôžičky len správcovskej spoločnosti ...

TRETIA HLAVA
ŠPECIÁLNE PODIELOVÉ FONDY PROFESIONÁLNYCH INVESTOROV

§ 136
(1)

Podielové listy špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov možno vydať

a)

profesionálnemu investorovi, ktorý spĺňa požiadavky na profesionálneho klienta alebo kvalifikovaného ...

b)

investorovi, ak je investovaná suma aspoň 50 000 eur.

(2)

Podielové listy špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov možno previesť na iného ...

(3)

Ak ide o prechod podielového listu, je nadobúdateľ povinný o prechode informovať správcovskú ...

(4)

Verejná ponuka a propagácia podielových listov špeciálneho podielového fondu profesionálnych ...

(5)

Štatút špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov okrem všeobecných náležitostí ...

a)

druhy aktív, do ktorých je možné majetok v špeciálnom podielovom fonde profesionálnych investorov ...

b)

pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika,

c)

pravidlá prijímania pôžičiek a úverov v prospech majetku v špeciálnom podielovom fonde profesionálnych ...

d)

frekvenciu a pravidlá oceňovania majetku a záväzkov v špeciálnom podielovom fonde profesionálnych ...

e)

spôsoby a metódy merania a riadenia rizík, ktorým môže byť vystavený majetok v špeciálnom ...

f)

informáciu o tom, akým spôsobom je vykonávaná depozitárska úschova majetku v špeciálnom podielovom ...

§ 137
(1)

Na spravovanie špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov je potrebné povolenie Národnej ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 84 ods. 3 ...

(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť pred vytvorením špeciálneho ...

a)

žiadateľom je správcovská spoločnosť, ktorá má povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti ...

b)

už v deň vytvorenia špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov mal tento fond depozitára ...

c)

štatút špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov a jeho predajný prospekt boli ...

(4)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,

b)

názov špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov,

c)

formu špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov a dobu, na ktorú sa tento špeciálny ...

d)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,

e)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, dozornej rady, prokuristu ...

f)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca, ...

(5)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je

a)

štatút špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov alebo jeho návrh, ak sa žiadosť ...

b)

predajný prospekt špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov alebo jeho návrh, ak ...

c)

platná depozitárska zmluva alebo predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára ...

d)

stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov ...

(6)

Národná banka Slovenska o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 rozhodne v lehote najneskôr ...

(7)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní ...

(8)

Ak Národná banka Slovenska zamietla žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1, ktorá bola podaná ...

(9)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na spravovanie ...

(10)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 84 ods. 15 a 16 rovnako.

(11)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje povolenie podľa odseku 1, obsahuje najmä

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,

b)

názov špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov,

c)

formu špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov a určenie doby, na ktorú sa tento ...

d)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,

e)

schválenie štatútu špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov.

(12)

Povolenie podľa odseku 1 možno previesť len na inú správcovskú spoločnosť a len na základe ...

(13)

Na žiadosť správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie podľa ...

(14)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska o ...

SIEDMA ČASŤ

CEZHRANIČNÁ DISTRIBÚCIA CENNÝCH PAPIEROV SUBJEKTOV KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA

PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE CEZHRANIČNÚ DISTRIBÚCIU

§ 138
(1)

Ak ide o štandardný podielový fond, ktorý je spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou ...

(2)

Ak ide o európsky fond, ktorý je spravovaný správcovskou spoločnosťou podľa § 60 ods. 1, ustanovenia ...

(3)

Ak ide o štandardný podielový fond, ktorý je strešným podielovým fondom na účely § 139 až ...

(4)

Ak ide o európsky fond alebo iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý je vytvorený ...

(5)

Ak je európsky fond alebo iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania zahraničným podielovým ...

(6)

Ustanovenia § 142 až 144 sa nepoužijú, ak sa distribúcia cenných papierov európskeho fondu má ...

DRUHÁ HLAVA
DISTRIBÚCIA PODIELOVÝCH LISTOV ŠTANDARDNÉHO PODIELOVÉHO FONDU NA ÚZEMÍ INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

§ 139
Notifikačný postup
(1)

Správcovská spoločnosť, ktorá sa rozhodla distribuovať podielové listy ňou spravovaného štandardného ...

(2)

Súčasne s oznámením podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná predložiť Národnej ...

a)

štatút štandardného podielového fondu,

b)

predajný prospekt,

c)

kľúčové informácie pre investorov preložené podľa § 141 ods. 1 písm. c),

d)

poslednú ročnú správu a po nej nasledujúcu polročnú správu preložené podľa § 141 ods. 1 ...

(3)

Národná banka Slovenska overí, či dokumentácia, ktorú predložila správcovská spoločnosť podľa ...

(4)

Národná banka Slovenska vyhotoví osvedčenie o tom, že štandardný podielový fond spĺňa podmienky ...

(5)

Národná banka Slovenska najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia podľa ...

(6)

O zaslaní oznámenia spolu s jeho dokumentáciou a osvedčením podľa odseku 5 Národná banka Slovenska ...

(7)

Správcovská spoločnosť môže začať distribuovať podielové listy ňou spravovaného štandardného ...

(8)

Oznámenie podľa odseku 1 a osvedčenie podľa odseku 4 sa zostavuje v jazyku bežne používanom v ...

(9)

Prenos a odovzdávanie dokumentov medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu ...

Povinnosti správcovskej spoločnosti pri distribúcii podielových listov štandardného podielového fondu na území hostiteľského členského štátu
§ 140
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby príslušný orgán dohľadu hostiteľského ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať dokumenty podľa § 139 ods. 2 a ich preklady.

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná informovať príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať príslušný orgán dohľadu hostiteľského ...

§ 141
(1)

Pri distribúcii podielových listov štandardného podielového fondu na území hostiteľského členského ...

a)

všetky informácie a dokumenty, ktoré je povinná poskytnúť investorom na území Slovenskej republiky ...

b)

informácie a dokumenty podľa písmena a) spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými právnymi ...

c)

kľúčové informácie pre investorov podľa § 153 v preklade do úradného jazyka alebo do jedného ...

d)

ostatné dokumenty a informácie ako podľa písmena c) v preklade do úradného jazyka alebo do jedného ...

(2)

Správcovská spoločnosť je zodpovedná za vyhotovenie a správnosť prekladov informácií a dokumentov ...

(3)

Na akékoľvek zmeny alebo doplnenia informácií a dokumentov podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia ...

(4)

Frekvencia uverejňovania aktuálnej hodnoty podielu, predajnej ceny podielového listu, nákupnej ceny ...

(5)

Pri distribúcii podielových listov štandardného podielového fondu na území hostiteľského členského ...

a)

možnosť uplatnenia práva na vyplatenie podielových listov tohto štandardného podielového fondu, ...

b)

možnosť prijímania platieb z vyplatenia podielového listu alebo z výnosov z majetku v štandardnom ...

c)

prístup k informáciám, ktoré je správcovská spoločnosť povinná poskytovať.

TRETIA HLAVA
DISTRIBÚCIA CENNÝCH PAPIEROV EURÓPSKEHO FONDU VYKONÁVANÁ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 142
Notifikačný postup pre európsky fond
(1)

Európsky fond môže začať distribuovať svoje cenné papiere na území Slovenskej republiky odo ...

(2)

Oznámenie a osvedčenie podľa odseku 1 sa predkladajú Národnej banke Slovenska v jazyku bežne používanom ...

(3)

Na spôsob prenosu a odovzdávania dokumentov medzi orgánom dohľadu príslušného domovského členského ...

Povinnosti európskeho fondu pri distribúcii jeho cenných papierov na území Slovenskej republiky
§ 143
(1)

Európsky fond je povinný zabezpečiť, aby Národná banka Slovenska mala prostredníctvom elektronických ...

(2)

Európsky fond je povinný aktualizovať dokumenty podľa odseku 1 a ich preklady.

(3)

Európsky fond je povinný informovať Národnú banku Slovenska o akýchkoľvek zmenách dokumentov ...

(4)

Európsky fond je povinný písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách v spôsoboch distribúcie ...

(5)

Európsky fond je povinný sprístupniť kópiu každého dokumentu zaslaného spolu s oznámením podľa ...

(6)

Ak je prístup k webovému sídlu podľa odseku 5 obmedzený, európsky fond je povinný zabezpečiť, ...

(7)

Národná banka Slovenska je povinná určiť adresu elektronickej pošty na účely prijímania oznámení ...

(8)

Európsky fond je oprávnený vykonať povinnosť podľa odseku 3 zaslaním na adresu elektronickej ...

a)

opísať aktualizáciu, zmenu alebo doplnenie dokumentu alebo informácie, ktoré sa vykonali, alebo

b)

priložiť novú verziu dokumentu; každý dokument priložený v prílohe adresy elektronickej pošty ...

§ 144
(1)

Pri distribúcii svojich cenných papierov na území Slovenskej republiky je európsky fond povinný ...

a)

všetky informácie a dokumenty, ktoré je povinný poskytovať investorom na území jeho domovského ...

b)

informácie a dokumenty podľa písmena a) spôsobom, ktorý je v súlade s týmto zákonom a s inými ...

c)

kľúčové informácie pre investorov v preklade do slovenského jazyka alebo iného jazyka, ktorý ...

d)

ostatné dokumenty a informácie ako podľa písmena c) v preklade do slovenského jazyka, do iného ...

(2)

Európsky fond zodpovedá za vyhotovenie a správnosť prekladov informácií a dokumentov podľa odseku ...

(3)

Na zmeny informácií a dokumentov podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2 rovnako.

(4)

Frekvencia uverejňovania emisného kurzu, predajnej ceny, ceny odkúpenia alebo vyplatenej ceny cenných ...

(5)

Pri distribúcii svojich cenných papierov na území Slovenskej republiky je európsky fond povinný ...

a)

možnosť uplatnenia práva na vyplatenie alebo spätný odkup cenných papierov tohto európskeho fondu, ...

b)

možnosť prijímania platieb z vyplatenia cenných papierov alebo zo spätného odkupu cenných papierov, ...

c)

prístup k informáciám, ktoré je európsky fond povinný poskytovať,

d)

prístup k informáciám o zámere európskeho fondu ukončiť distribúciu svojich cenných papierov ...

e)

prístup k informáciám o opatreniach na zabezpečenie práv zostávajúcich majiteľov cenných papierov ...

(6)

Európsky fond môže na účely distribúcie svojich cenných papierov na území Slovenskej republiky ...

§ 145
Zverejňovanie informácií o podmienkach distribúcie cenných papierov európskych fondov na území ...
(1)

Národná banka Slovenska je povinná zverejniť na svojom webovom sídle úplné informácie týkajúce ...

(2)

Informácie podľa odseku 1 zahŕňajú

a)

vymedzenie pojmu „distribúcia cenných papierov európskych fondov“,

b)

požiadavky na obsah, formát a spôsob propagácie cenných papierov európskych fondov vrátane všetkých ...

c)

podrobnosti o akýchkoľvek dodatočných informáciách; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 142 ...

d)

podrobnosti o akýchkoľvek výnimkách z pravidiel alebo požiadaviek upravujúcich podmienky distribúcie ...

e)

požiadavky Národnej banky Slovenska vo vzťahu k akejkoľvek informačnej povinnosti a vo vzťahu ...

f)

požiadavky na akékoľvek poplatky a príspevky Národnej banke Slovenska v súvislosti s distribúciou ...

g)

požiadavky súvisiace s opatreniami na zabezpečenie práv podielnikov alebo majiteľov cenných papierov ...

h)

podmienky ukončenia distribúcie cenných papierov európskych fondov na území Slovenskej republiky, ...

i)

podrobný obsah informácií, ktoré vyžaduje Národná banka Slovenska v časti B oznámenia podľa ...

j)

adresu elektronickej pošty určenú na účel prijímania oznámení o aktualizácii, zmenách a doplneniach ...

(3)

Informácie podľa odseku 2 musia byť uvedené vo forme slovného opisu alebo kombináciou slovného ...

(4)

Informácie podľa odseku 2 musia byť zverejnené v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných ...

§ 146
Vývoj spoločných systémov spracovania údajov
(1)

Národná banka Slovenska môže koordinovať vytvorenie zložitých systémov spracovania a centrálneho ...

(2)

Koordinácia medzi Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi ostatných členských štátov ...

ŠTVRTÁ HLAVA
DISTRIBÚCIA CENNÝCH PAPIEROV INÝCH ZAHRANIČNÝCH SUBJEKTOV KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA NA UZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 147
(1)

Ustanovenia § 148 až 150 sa nevzťahujú na európske fondy. Ustanovenia § 148 až 150 sa vzťahujú ...

(2)

Ustanovenia § 148 až 150 sa nevzťahujú na uzavreté zahraničné subjekty kolektívneho investovania. ...

(3)

Ustanovenia § 148 až 150 sa nepoužijú, ak sa distribúcia cenných papierov zahraničného subjektu ...

(4)

Ak sa po udelení povolenia podľa § 148 zahraničný subjekt kolektívneho investovania premení na ...

(5)

Na účely ustanovení § 148 až 150 je pobočka zahraničnej investičnej spoločnosti organizačná ...

§ 148
(1)

Zahraničná investičná spoločnosť, ktorá nespĺňa požiadavky právne záväzného aktu Európskej ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)

sídlo a ústredie zahraničnej investičnej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti ...

b)

zahraničný subjekt kolektívneho investovania má platné povolenie na kolektívne investovanie na ...

c)

príslušný orgán podľa písmena b) nemá výhrady voči distribúcii cenných papierov zahraničného ...

d)

právnymi predpismi štátu, v ktorom má sídlo zahraničná investičná spoločnosť, alebo štátu, ...

e)

skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná ...

f)

sú splnené vecné a organizačné predpoklady na činnosť pobočky, ak sa na území Slovenskej republiky ...

g)

je uzavretá zmluva podľa § 150 ods. 5, ak zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná ...

h)

ročné správy a polročné správy sú zverejňované,

i)

ak ide o zahraničný podielový fond, o majetku zahraničného podielového fondu sa musí účtovať ...

(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva zahraničná investičná spoločnosť, alebo ...

a)

ak ide o

1.

zahraničnú investičnú spoločnosť, jej obchodné meno a sídlo,

2.

zahraničný podielový fond, jeho názov a obchodné meno a sídlo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ...

b)

obchodné meno a sídlo depozitára zahraničného subjektu kolektívneho investovania,

c)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo vedúceho pobočky zahraničnej investičnej spoločnosti ...

d)

údaje o plánovaných spôsoboch distribúcie cenných papierov na území Slovenskej republiky a o ...

e)

údaje o vecných a organizačných predpokladoch na činnosť pobočky, ak sa na území Slovenskej ...

(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 je

a)

osvedčenie vydané príslušným orgánom dohľadu štátu, v ktorom má zahraničný subjekt kolektívneho ...

b)

štatút alebo obdobný dokument zahraničného podielového fondu alebo stanovy zahraničnej investičnej ...

c)

predajný prospekt zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo obdobný dokument a akýkoľvek ...

d)

posledná ročná správa a po nej nasledujúca polročná správa o hospodárení zahraničného subjektu ...

e)

rozhodnutie zahraničnej investičnej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti o zriadení ...

f)

zmluva podľa odseku 2 písm. g), ak sa distribúcia cenných papierov nemá vykonávať prostredníctvom ...

g)

stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku ...

h)

výpis z obchodného registra alebo z obdobného registra v zahraničí nie starší ako tri mesiace, ...

(5)

Údaje a dokumenty podľa odsekov 3 a 4 musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo v úradne ...

(6)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní ...

(7)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia podľa ...

(8)

Na preukazovanie splnenia vecných a organizačných predpokladov na činnosť pobočky zahraničnej ...

(9)

Vecnými predpokladmi na činnosť pobočky zahraničnej investičnej spoločnosti alebo pobočky zahraničnej ...

(10)

Zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť sú povinné písomne ...

(11)

Povolenie podľa odseku 1 zaniká

a)

dňom zániku povolenia alebo odobratím povolenia

1.

zahraničnej investičnej spoločnosti v štáte, v ktorom má sídlo,

2.

zahraničného podielového fondu v štáte, v ktorom bol vytvorený,

b)

ak do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia podľa odseku 1 zahraničná investičná ...

c)

dňom vrátenia povolenia podľa odseku 1; povolenie podľa odseku 1 možno vrátiť len písomne a ...

§ 149
(1)

Pri distribúcii cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania možno používať ...

(2)

Zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa § 148 je ...

(3)

Zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa § 148 je ...

(4)

Činnosť zahraničnej investičnej spoločnosti a zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa § ...

§ 150
(1)

Pri distribúcii cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 148 ...

a)

investor musí mať možnosť oboznámiť sa s dokumentáciou zahraničného subjektu kolektívneho ...

b)

propagácia predaja cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania a distribúcia ...

c)

majiteľom cenných papierov musia byť poskytované informácie o zahraničnom subjekte kolektívneho ...

(2)

Zahraničná investičná spoločnosť a zahraničná správcovská spoločnosť podľa § 148 musia ...

(3)

Zahraničná investičná spoločnosť a zahraničná správcovská spoločnosť podľa § 148 musia ...

a)

rozdeľovanie vyplácaných výnosov,

b)

vyplácanie cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania,

c)

vyplatenie podielov na likvidačnom zostatku pri likvidácii alebo zrušení zahraničného subjektu ...

(4)

Činnosti podľa odseku 3 je zahraničná investičná spoločnosť a zahraničná správcovská spoločnosť ...

a)

svojej pobočky umiestnenej na území Slovenskej republiky,

b)

uzatvorenia zmluvy podľa odseku 5

1.

s bankou alebo zahraničnou bankou, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku,

2.

s obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorý má ...

3.

so správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou, ktorá má na území ...

(5)

Ak činnosti podľa odseku 3 zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná správcovská ...

(6)

Ak osobe podľa odseku 4 písm. b) zaniklo oprávnenie na vykonávanie činnosti na území Slovenskej ...

(7)

Zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorej bolo udelené ...

ÔSMA ČASŤ

OCHRANA INVESTOROV V KOLEKTÍVNOM INVESTOVANÍ

PRVÁ HLAVA
PROPAGÁCIA

§ 151
(1)

Správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo správcovská ...

(2)

Každá propagácia podielového fondu alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo ...

(3)

Každá propagácia zberného fondu musí obsahovať informáciu o tom, že 85 % alebo viac majetku ...

(4)

Okrem upozornenia podľa odseku 2 propagácia uzavretého podielového fondu musí obsahovať upozornenie, ...

(5)

Podielový fond, ktorý nespĺňa podmienky tohto zákona pre fondy peňažného trhu alebo pre fondy ...

(6)

Každá propagácia, ktorá obsahuje výzvu na nákup podielových listov podielového fondu alebo cenných ...

(7)

Národná banka Slovenska môže zakázať alebo pozastaviť do odstránenia nedostatkov uverejnenie ...

(8)

Správcovská spoločnosť alebo osoba vykonávajúca reklamu podielového fondu je povinná doručiť ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa nevzťahujú na privátnu ponuku cenných papierov zahraničného subjektu ...

DRUHÁ HLAVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ PRE INVESTOROV

§ 152
(1)

Správcovská spoločnosť musí za každý podielový fond zostaviť a zverejniť

a)

kľúčové informácie pre investorov,

b)

predajný prospekt,

c)

ročnú správu,

d)

polročnú správu.

(2)

Ustanovenia odseku 1 písm. a) a § 153 až 156 sa nevzťahujú na špeciálny podielový fond profesionálnych ...

(3)

Povinnosť zverejniť predajný prospekt podľa odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na špeciálny podielový ...

(4)

Ustanovenia odseku 1 písm. c) a d) a § 160 sa nevzťahujú na špeciálny podielový fond profesionálnych ...

(5)

Ak má špeciálny podielový fond formu uzavretého podielového fondu, ustanovenia tohto zákona o ...

Kľúčové informácie pre investorov
§ 153
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zostaviť za každý podielový fond, ktorý spravuje, krátky ...

(2)

Kľúčové informácie pre investorov je správcovská spoločnosť povinná poskytnúť investorovi ...

(3)

Kľúčové informácie pre investorov musia obsahovať základné informácie o príslušnom podielovom ...

(4)

Kľúčové informácie pre investorov musia obsahovať tieto základné informácie týkajúce sa príslušného ...

a)

identifikačné údaje,60)

b)

krátky opis investičných cieľov a investičnej politiky,61)

c)

prezentáciu predchádzajúcej výkonnosti podielového fondu, prípadne scenáre výkonnosti,62)

d)

náklady a poplatky súvisiace s investíciou,63)

e)

rizikovo-výnosový profil vrátane vhodného usmernenia a varovania pred rizikami súvisiacimi s investíciou.64) ...

(5)

Základné informácie podľa odseku 4 musia byť napísané zrozumiteľne tak, aby neodkazovali na ...

(6)

Okrem základných informácií podľa odseku 4 kľúčové informácie pre investorov obsahujú aj ...

(7)

Ak ide o fond peňažného trhu, kľúčové informácie pre investorov obsahujú aj informáciu, či ...

(8)

Kľúčové informácie pre investorov musia byť zostavené stručne a netechnickým jazykom zrozumiteľným ...

(9)

Správcovská spoločnosť je povinná kľúčové informácie pre investorov okrem prekladu použiť ...

(10)

Ustanoveniami odsekov 1 až 9 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.65)

§ 154
(1)

Kľúčové informácie pre investorov musia byť pravdivé, jasné a nezavádzajúce; musia byť v ...

(2)

Kľúčové informácie pre investorov musia obsahovať jednoznačné varovanie, že ich poskytnutie ...

§ 155
(1)

Správcovská spoločnosť, ktorá distribuuje investorom podielové listy podielových fondov alebo ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná poskytnúť na požiadanie kľúčové informácie pre investorov ...

(3)

Osoby, ktoré sú podľa odsekov 1 a 2 povinné poskytovať investorom kľúčové informácie pre investorov, ...

§ 156
(1)

Kľúčové informácie pre investorov sa môžu poskytnúť na trvanlivom médiu alebo prostredníctvom ...

(2)

Bez ohľadu na zvolený spôsob poskytovania kľúčových informácií pre investorov podľa odseku ...

(3)

Osobitné podmienky, ktoré je potrebné splniť pri poskytovaní kľúčových informácií pre investorov ...

Predajný prospekt
§ 157
(1)

Predajný prospekt musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si investori mohli ...

(2)

Predajný prospekt strešného podielového fondu zostavuje správcovská spoločnosť

a)

pre strešný podielový fond ako celok, pričom predajný prospekt musí jednoznačne rozlišovať ...

b)

za každý podfond samostatne.

(3)

Predajný prospekt zberného fondu okrem informácií podľa prílohy č. 2 musí obsahovať aj

a)

vyhlásenie, že zberný fond je zberným fondom hlavného fondu, a preto je 85 % a viac majetku v tomto ...

b)

investičný cieľ a investičnú politiku vrátane rizikového profilu, a či sa výkonnosť zberného ...

c)

stručný opis hlavného fondu, investičného cieľa a investičnej politiky vrátane rizikového profilu ...

d)

zhrnutie zmluvy uzavretej medzi správcovskými spoločnosťami spravujúcimi zberný fond a hlavný ...

e)

spôsob, ako podielnici môžu získať ďalšie informácie o hlavnom fonde a zmluve podľa § 109 ...

f)

opis každého poplatku a náhrady výdavkov splatných z majetku v zbernom fonde z dôvodu jeho investovania ...

g)

opis daňových dôsledkov investovania majetku v zbernom fonde do podielových listov alebo cenných ...

(4)

Súčasťou predajného prospektu je aj štatút podielového fondu; to neplatí, ak štatút podielového ...

(5)

Predajný prospekt musí obsahovať informácie o tom, do akých kategórií aktív je povolené investovať ...

(6)

Ak je investičnou politikou podielového fondu investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné ...

(7)

Ak možno očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku v podielovom fonde z dôvodu zloženia ...

(8)

Správcovská spoločnosť je na žiadosť investora povinná poskytnúť dodatočné informácie týkajúce ...

(9)

Ak ide o fond peňažného trhu, predajný prospekt obsahuje aj informáciu, či ide o krátkodobý ...

(10)

Ak je v štatúte podielového fondu uvedené ako zameranie a ciele investičnej politiky investovanie ...

(11)

Predajný prospekt musí byť investorovi poskytnutý na jeho žiadosť a bezplatne. Predajný prospekt ...

(12)

Predajný prospekt sa môže poskytnúť na trvanlivom médiu alebo prostredníctvom webového sídla. ...

(13)

Osobitné podmienky, ktoré treba splniť pri poskytovaní predajného prospektu na trvanlivom médiu ...

(14)

Ustanovenia odsekov 3 až 7 a 10 sa nevzťahujú na špeciálny podielový fond profesionálnych investorov. ...

§ 158
(1)

Správcovská spoločnosť zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v predajnom prospekte. ...

(2)

Ak správcovská spoločnosť v predajnom prospekte uvedie nepravdivé alebo neúplné informácie, ...

(3)

Právo na vyplatenie sumy podľa odseku 2 možno uplatniť do šiestich mesiacov, odkedy sa podielnik ...

(4)

Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzťahujú primerane aj na poskytnutie kľúčových informácií pre investorov, ...

§ 159
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje v predajnom prospekte pri každej zmene.

(2)

Pravidlá prijímania zmien predajného prospektu určuje štatút podielového fondu.

§ 160
Ročná správa a polročná správa
(1)

Ročná správa musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli investori vytvoriť ...

(2)

Ročnú správu a polročnú správu strešného podielového fondu zostavuje správcovská spoločnosť ...

a)

pre strešný podielový fond ako celok, pričom ročná správa a polročná správa musia jednoznačne ...

b)

za každý podfond samostatne.

(3)

Okrem informácií podľa prílohy č. 3 ročná správa musí obsahovať aj výkaz celkových nákladov ...

(4)

Ak nie je v lehote podľa odseku 7 účtovná závierka podielového fondu overená audítorom alebo ...

(5)

Polročná správa musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli investori ...

(6)

Údaje uvedené v ročnej správe a polročnej správe musia byť úplné, pravdivé a vecne správne. ...

(7)

Ročnú správu je správcovská spoločnosť povinná zverejniť najneskôr do štyroch mesiacov po ...

(8)

Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť investorom ročnú správu a polročnú správu ...

(9)

Ustanovenia osobitného predpisu o informačnej povinnosti68) emitentov cenných papierov vydaných ...

(10)

Národná banka Slovenska je oprávnená požiadať správcovskú spoločnosť aspoň raz za šesť ...

TRETIA HLAVA
UVEREJŇOVANIE ĎALŠÍCH INFORMÁCIÍ, POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 161
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná vypočítať a zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou ...

a)

aspoň raz za dva týždne aktuálnu hodnotu podielu, predajnú cenu podielového listu, nákupnú cenu ...

b)

aspoň raz za mesiac údaje o aktuálnej hodnote podielu, o čistej hodnote majetku vo verejnom špeciálnom ...

c)

aspoň raz za tri mesiace údaje o aktuálnej hodnote podielu a o čistej hodnote majetku vo verejnom ...

(2)

Ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií, hodnotu podielu a čistú hodnotu ...

(3)

Hodnotu majetku v podielovom fonde určí s odbornou starostlivosťou správcovská spoločnosť v spolupráci ...

(4)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, spôsob určenia ...

§ 162
Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov
(1)

Člen štatutárneho orgánu, dozorného orgánu, zamestnanec, prokurista, likvidátor, správca konkurznej ...

(2)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho ...

(3)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak je informácia poskytnutá

a)

osobám povereným výkonom dohľadu na účely výkonu dohľadu,

b)

súdu na účely občianskeho súdneho konania,

c)

orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,

d)

Národnej banke Slovenska na účely ňou vykonávaného dohľadu,69)

e)

službe kriminálnej polície, službe justičnej polície a službe finančnej polície Policajného ...

f)

daňovému orgánu na účely daňového konania alebo colnému orgánu vo veciach colného konania,

g)

orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu,71)

h)

Slovenskej informačnej službe na účely plnenia úloh ustanovených osobitnými predpismi.72)

(4)

Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, ...

(6)

Povinnosti podľa odseku 5 je správcovská spoločnosť povinná plniť aj voči osobám, s ktorými ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná poskytnúť informácie a doklady o záležitostiach, na ktoré ...

(8)

Za porušenie povinností podľa odseku 5 sa nepovažuje

a)

poskytovanie údajov nevyhnutných na zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s podielovými listami a na ...

b)

plnenie ohlasovacej povinnosti správcovskej spoločnosti o neobvyklých obchodných operáciách podľa ...

c)

oznámenie správcovskej spoločnosti orgánu činnému v trestnom konaní o jej podozrení, že sa ...

d)

poskytnutie informácií a dokladov o neplnených záväzkoch odborne spôsobilej osobe s cieľom vykonať ...

e)

poskytnutie údajov nevyhnutných na identifikáciu podielnika a údajov o obchode osobe, ktorá preukáže, ...

f)

poskytnutie informácií inej správcovskej spoločnosti v súvislosti s prevodom alebo prípravou prevodu ...

(9)

Ustanovenia odsekov 5 až 8 sa vzťahujú aj na zahraničnú správcovskú spoločnosť a na zahraničnú ...

(10)

Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára poskytnúť inej osobe ...

DEVIATA ČASŤ

PREDCHÁDZAJÚCE SÚHLASY NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA A INFORMAČNÉ POVINNOSTI

PRVÁ HLAVA
PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA

§ 163
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)

nadobudnutie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej ...

b)

zníženie základného imania správcovskej spoločnosti, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,

c)

voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, za členov dozornej ...

d)

zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou,

e)

zverenie výkonu činnosti uvedenej v § 27 ods. 2 písm. a) inej osobe,

f)

zriadenie pobočky správcovskej spoločnosti na území nečlenského štátu, ak je taký súhlas ...

g)

predaj podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti,

h)

vrátenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti,

i)

prevod správy štandardného podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú ...

j)

zmenu depozitára podielového fondu,

k)

zmenu štatútu podielového fondu,

l)

vrátenie povolenia na vytvorenie alebo povolenia na spravovanie podielového fondu, alebo na zrušenie ...

m)

vedenie samostatnej evidencie depozitárom a správcovskou spoločnosťou pre ňou spravovaný podielový ...

n)

premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond, ktorý je špeciálnym podielovým ...

o)

premenu špeciálneho podielového fondu na štandardný podielový fond,

p)

predĺženie doby, na ktorú môže byť špeciálny podielový fond vytvorený,

q)

zlúčenie podielových fondov,

r)

vytvorenie nového podfondu strešného podielového fondu.

s)

premenu štandardného podielového fondu, ktorý nie je zberným fondom, na zberný fond,

t)

zmenu hlavného fondu,

u)

premenu zberného fondu na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom,

v)

to, aby pri zlúčení hlavného fondu zberný fond zostal zberným fondom toho istého hlavného fondu, ...

w)

vrátenie povolenia udeleného podľa § 148.

(2)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti ...

(3)

Ak valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti alebo iný orgán správcovskej spoločnosti rozhoduje ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná po zápise zmien v obchodnom registri alebo zániku zapisovaných ...

(5)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) až h), j) až m), q), ...

(6)

Ustanovenia odseku 1 písm. i) až m) a q) až v) a § 172 až 176 a § 180 až 185 sa vzťahujú na ...

(7)

Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b) a d) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.75)

§ 164
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. a) podávajú osoby, ktoré ...

(2)

Národná banka Slovenska je povinná do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie ...

(3)

O žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. a) rozhodne Národná ...

(4)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. a) sa vzťahujú podmienky podľa ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(6)

Národná banka Slovenska pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 4 je povinná konzultovať ...

a)

zahraničná úverová inštitúcia, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná ...

b)

materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo

c)

osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).

(7)

Ak by sa v dôsledku získania podielu podľa § 163 ods. 1 písm. a) správcovská spoločnosť stala ...

(8)

Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov ...

(9)

Predmetom konzultácií podľa odsekov 6 a 8 je včasné poskytovanie podstatných informácií alebo ...

(10)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. a) sa uvedú názory ...

(11)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. a), obsahuje najmä ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo osoby, ktorá nadobúda alebo zvyšuje kvalifikovanú ...

b)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osoby, ktorá nadobúda alebo zvyšuje kvalifikovanú ...

c)

obchodné meno správcovskej spoločnosti, jej sídlo, identifikačné číslo,

d)

údaj o výške nadobúdanej alebo zvyšovanej kvalifikovanej účasti a o celkovej kvalifikovanej účasti ...

§ 165
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. b) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. b) musí byť preukázané, že ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

§ 166
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. c) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. c) musí byť preukázané, že ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(4)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 15 dní od jej doručenia ...

(5)

Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas podľa § 163 ...

(6)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. c), obsahuje najmä ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,

b)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia ...

c)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia navrhovanej osoby a jeho funkciu v správcovskej ...

§ 167
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) podávajú spoločne ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) musí byť preukázané splnenie ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

§ 168
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. e) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. e) musí byť preukázané, že ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

§ 169
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. f) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. f) musia byť preukázané organizačné, ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(4)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. f), obsahuje najmä ...

a)

obchodné meno správcovskej spoločnosti, jej sídlo, identifikačné číslo,

b)

názov nečlenského štátu, v ktorom má byť zriadená pobočka správcovskej spoločnosti,

c)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia vedúceho pobočky a jeho zástupcu,

d)

rozsah činností vykonávaných pobočkou správcovskej spoločnosti.

§ 170
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. g) podáva spoločne správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. g) musí byť preukázané, že ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

§ 171
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. h) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. h) musí byť preukázané, že ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

§ 172
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. i) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. i) musí byť preukázané, že

a)

prevodom správy podielového fondu nie sú ohrozené záujmy podielnikov,

b)

podielové listy štandardného podielového fondu, ktoré sa majú distribuovať na území členského ...

c)

správa sa prevádza na správcovskú spoločnosť s platným povolením na činnosť správcovskej ...

d)

správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa § 60 ods. 2, na ktorú ...

e)

sú splnené podmienky podľa § 84 ods. 4, ak ide o štandardný podielový fond, ktorý je zberným ...

f)

hlavný fond, správcovská spoločnosť, ktorá ho má spravovať, jeho depozitár a audítor alebo ...

(3)

Ak sa pri prevode správy podielového fondu mení súčasne aj depozitár podielového fondu, na udelenie ...

(4)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(5)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. i), obsahuje najmä ...

a)

obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej podielový fond alebo obchodné meno zahraničnej ...

b)

obchodné meno správcovskej spoločnosti, na ktorú sa prevádza správa podielového fondu, jej sídlo ...

c)

názov podielového fondu, ktorého správa sa prevádza,

d)

schválenie zmeny štatútu podielového fondu týkajúce sa správcovskej spoločnosti,

e)

obchodné meno sídlo a identifikačné číslo depozitára; ak sa pri prevode správy podielového ...

f)

určenie lehoty, do uplynutia ktorej musí byť uskutočnený prevod správy podielového fondu na inú ...

g)

ak sa prevádza správa podielového fondu, ktorý je zberným fondom, rozhodnutie obsahuje aj údaje ...

(6)

Povolenie na vytvorenie podielového fondu alebo povolenie na spravovanie podielového fondu prechádza ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

§ 173
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. j) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. j) musí byť preukázané splnenie ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

§ 174
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. k) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. k) musí byť preukázané, že ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(4)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. k), obsahuje najmä ...

a)

obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej podielový fond, jej sídlo a identifikačné ...

b)

názov podielového fondu, ktorého štatút sa mení, a

c)

schválenie zmeny štatútu podielového fondu.

§ 175
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l) musí byť preukázaná schopnosť ...

(3)

Ak sa predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. l) žiada na zrušenie podfondu strešného ...

(4)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(5)

Ak sa predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. l) žiada na zrušenie podfondu strešného ...

a)

obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej strešný podielový fond, jej sídlo a identifikačné ...

b)

názov strešného podielového fondu, ktorého podfond sa zruší,

c)

názov podfondov strešného podielového fondu, ktoré sa zrušia,

d)

schválenie zmeny štatútu strešného podielového fondu súvisiace so zrušením podfondu alebo podfondov. ...

§ 176
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. m) podávajú spoločne ...

(2)

Ak sa správcovská spoločnosť a depozitár rozhodli požiadať o predchádzajúci súhlas na vedenie ...

(3)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. m) musia byť preukázané

a)

vecné, personálne a organizačné predpoklady depozitára a správcovskej spoločnosti na vedenie ...

b)

technická a organizačná pripravenosť depozitára a správcovskej spoločnosti na výkon povolených ...

(4)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(5)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. m), obsahuje najmä ...

a)

obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej podielový fond, ktorého podielové listy majú ...

b)

názov podielového fondu, ktorého podielové listy majú byť vedené v samostatnej evidencii,

c)

schválenie spoločného prevádzkového poriadku,

d)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára.

§ 177
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. n) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. n) musí byť preukázané, že ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(4)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. n), obsahuje najmä ...

a)

obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej uzavretý podielový fond, jej sídlo a identifikačné ...

b)

názov uzavretého podielového fondu, ktorý sa premieňa na otvorený podielový fond,

c)

názov otvoreného podielového fondu, ktorý vznikne premenou z uzavretého podielového fondu,

d)

dátum premeny uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond,

e)

schválenie zmeny štatútu podielového fondu v súvislosti s premenou uzavretého podielového fondu ...

§ 178
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. o) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. o) musí byť preukázané, že

a)

zloženie majetku a pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika sú v súlade s § 88 až 93,

b)

podielový fond spĺňa podmienky podľa § 84 ods. 3,

c)

podielnici boli preukázateľne informovaní o zámere správcovskej spoločnosti uskutočniť premenu ...

d)

ak špeciálny podielový fond je uzavretým podielovým fondom, bola splnená podmienka podľa § 177 ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(4)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. o), obsahuje najmä ...

a)

obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej špeciálny podielový fond, jej sídlo a identifikačné ...

b)

názov špeciálneho podielového fondu, ktorý sa premieňa na štandardný podielový fond,

c)

názov štandardného podielového fondu, ktorý vznikne premenou zo špeciálneho podielového fondu, ...

d)

dátum premeny špeciálneho podielového fondu na štandardný podielový fond, schválenie zmeny štatútu ...

(5)

Ak špeciálny podielový fond, ktorý sa premieňa na štandardný podielový fond, bol uzavretým ...

(6)

Ak špeciálny podielový fond, ktorý sa premieňa na štandardný podielový fond, bol otvoreným ...

§ 179
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. p) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. p) musí byť preukázané, že

a)

podielnici špeciálneho podielového fondu boli preukázateľne informovaní o zámere správcovskej ...

b)

zloženie majetku a pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika sú v súlade s týmto zákonom,

c)

správcovská spoločnosť požiadala o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 najneskôr ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

§ 180
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. q) podáva správcovská ...

(2)

Národná banka Slovenska môže konanie o žiadosti podľa odseku 1 z dôvodov ustanovených osobitným ...

(3)

Ak ide o cezhraničné zlúčenie, po doručení úplnej žiadosti podľa odseku 1 Národná banka Slovenska ...

(4)

Ak ide o cezhraničné zlúčenie, Národná banka Slovenska v konaní o žiadosti podľa odseku 1 posúdi ...

(5)

Ak ide o cezhraničné zlúčenie, Národná banka Slovenska konanie o predchádzajúcom súhlase na ...

(6)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. q) treba splniť tieto podmienky: ...

a)

navrhované zlúčenie musí zodpovedať všetkým požiadavkám podľa § 19 až 20,

b)

ak ide o tuzemské zlúčenie, pri ktorom aspoň jeden zanikajúci fond alebo nástupnícky fond bol ...

c)

ak ide o cezhraničné zlúčenie, nástupnícky európsky fond bol notifikovaný podľa § 142 na verejnú ...

d)

ak ide o tuzemské zlúčenie, Národná banka Slovenska považuje navrhované informácie, ktoré sa ...

e)

ak ide o cezhraničné zlúčenie, Národná banka Slovenska považuje navrhované informácie, ktoré ...

f)

ak ide o tuzemské zlúčenie, pri ktorom sa použije postup podľa § 19 ods. 1 písm. b), a nástupníckym ...

1.

§ 84 ods. 3 alebo ods. 4, ak je nástupníckym fondom štandardný podielový fond,

2.

§ 121 ods. 2, ak je nástupníckym fondom verejný špeciálny podielový fond, alebo

3.

§ 137 ods. 2, ak je nástupníckym fondom špeciálny podielový fond profesionálnych investorov,

g)

ak ide o tuzemské zlúčenie, pri ktorom sa použije postup podľa § 19 ods. 1 písm. b), a nástupníckym ...

(7)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

a)

je zanikajúcim fondom aspoň jeden otvorený podielový fond a nástupníckym fondom je uzavretý podielový ...

b)

je zanikajúcim fondom aspoň jeden štandardný podielový fond a nástupníckym fondom je špeciálny ...

c)

sa zlučujú verejné podielové fondy so špeciálnymi podielovými fondmi profesionálnych investorov. ...

(8)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 20 pracovných dní od jej ...

(9)

Ak ide o cezhraničné zlúčenie, rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ...

a)

obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje zanikajúce podielové fondy, jej sídlo ...

b)

názvy zanikajúcich podielových fondov,

c)

názov nástupníckeho európskeho fondu, a ak je nástupníckym fondom zahraničný podielový fond, ...

d)

obchodné mená, sídla a identifikačné čísla depozitárov zanikajúcich fondov a obchodné meno, ...

(10)

Ak ide o tuzemské zlúčenie, rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ...

a)

obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje zanikajúce podielové fondy, jej sídlo ...

b)

názvy zanikajúcich fondov,

c)

názov nástupníckeho podielového fondu a obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá nástupnícky ...

d)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitárov zanikajúcich fondov a obchodné meno, ...

e)

ak sa pri zlúčení použije postup podľa § 19 ods. 1 písm. a) alebo podľa § 19 ods. 1 písm. ...

f)

ak sa pri zlúčení použije postup podľa § 19 ods. 1 písm. b) povolenie na vytvorenie novovytvoreného ...

1.

§ 85 ods. 1 alebo ods. 2, ak je nástupníckym fondom štandardný podielový fond,

2.

§ 121 ods. 10, ak je nástupníckym fondom verejný špeciálny podielový fond, alebo

3.

§ 137 ods. 11, ak je nástupníckym fondom špeciálny podielový fond profesionálnych investorov.

§ 181
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. r) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. r) musí byť preukázané, že ...

(3)

Ak nový podfond strešného podielového fondu bude zberným fondom podľa § 108, na udelenie predchádzajúceho ...

(4)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 15 pracovných dní od jej ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(6)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. r), obsahuje najmä ...

a)

obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej strešný podielový fond, ktorého štatút ...

b)

názov strešného podielového fondu, ktorého štatút sa bude meniť,

c)

názov nového podfondu alebo nových podfondov strešného podielového fondu,

d)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,

e)

schválenie zmeny štatútu strešného podielového fondu,

f)

ak nový podfond bude zberným fondom, náležitosti rozhodnutia podľa § 182 ods. 5 písm. e), f) ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná uverejniť v nadväznosti na udelenie prechádzajúceho súhlasu ...

§ 182
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. s) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. s) musí byť preukázané, že ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(4)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote 15 pracovných dní od doručenia ...

(5)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. s), obsahuje najmä ...

a)

obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej štandardný podielový fond, ktorý sa premieňa ...

b)

názov štandardného podielového fondu, ktorý sa premieňa na zberný fond,

c)

názov zberného fondu,

d)

schválenie zmeny štatútu štandardného podielového fondu súvisiacej s premenou na zberný fond ...

e)

názov hlavného fondu,

f)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...

g)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára zberného fondu a depozitára hlavného ...

h)

dátum premeny štandardného podielového fondu na zberný fond.

(6)

Premena štandardného podielového fondu na zberný fond nadobúda účinnosť dňom určeným v rozhodnutí ...

§ 183
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) musí byť preukázané, že ...

(3)

Ak sa predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. t) žiada v súvislosti s plánovaným zrušením ...

a)

v prospech majetku v zbernom fonde bude podiel na majetku v hlavnom fonde pri zrušení hlavného fondu ...

1.

peňažných prostriedkov alebo

2.

prevodu aktív, ktoré sú v majetku v hlavnom fonde, ak o takú formu vyplatenia podielu na majetku ...

b)

peňažné prostriedky prijaté podľa tohto odseku sa môžu pred dátumom, od ktorého sa má majetok ...

(4)

Ak sa predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. t) žiada v súvislosti s plánovaným zlúčením ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(6)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote 15 pracovných dní od doručenia ...

(7)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. t), obsahuje najmä ...

a)

obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej zberný fond, jej sídlo a identifikačné číslo, ...

b)

názov zberného fondu,

c)

schválenie zmeny štatútu zberného fondu súvisiacej so zmenou hlavného fondu,

d)

názov nového hlavného fondu,

e)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...

f)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára zberného fondu a depozitára hlavného ...

g)

dátum zmeny hlavného fondu.

(8)

Zmena hlavného fondu nadobúda účinnosť dňom určeným v rozhodnutí podľa odseku 7.

§ 184
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. u) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. u) musí byť preukázané, že ...

(3)

Ak sa predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. u) žiada v súvislosti s plánovaným zrušením ...

a)

v prospech majetku v zbernom fonde bude podiel na majetku v hlavnom fonde pri zrušení hlavného fondu ...

1.

peňažných prostriedkov alebo

2.

prevodu aktív, ktoré sú v majetku v hlavnom fonde, ak o takú formu vyplatenia podielových listov ...

b)

peňažné prostriedky držané alebo prijaté podľa tohto odseku sa môžu pred dátumom premeny zberného ...

(4)

Ak sa predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. u) žiada v súvislosti s plánovaným zlúčením ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(6)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote 15 pracovných dní od doručenia ...

(7)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. u), obsahuje najmä ...

a)

obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej zberný fond, jej sídlo a identifikačné číslo, ...

b)

názov zberného fondu,

c)

názov štandardného podielového fondu, ktorý vznikne premenou zo zberného fondu,

d)

schválenie zmeny štatútu zberného fondu súvisiacej s premenou na štandardný podielový fond,

e)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára štandardného podielového fondu,

f)

dátum premeny zberného fondu na štandardný podielový fond.

(8)

Premena zberného fondu na štandardný podielový fond nadobúda účinnosť dňom určeným v rozhodnutí ...

§ 185
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. v) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. v) musí byť preukázané, že ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(4)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote 15 pracovných dní od doručenia ...

(5)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. v), obsahuje najmä ...

a)

obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej zberný fond, jej sídlo a identifikačné číslo, ...

b)

názov zberného fondu,

c)

schválenie zmeny štatútu zberného fondu, ak došlo k akejkoľvek jeho zmene v súvislosti so zlúčením ...

d)

názov hlavného fondu,

e)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...

f)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára zberného fondu a depozitára hlavného ...

§ 186
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. w) podáva zahraničná ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. w) musí byť preukázané, že

a)

majitelia cenných papierov boli informovaní o zámere zahraničnej investičnej spoločnosti alebo ...

b)

majiteľom cenných papierov bola ponúknutá možnosť vyplatenia cenných papierov zahraničného ...

c)

zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa § 148 vyplatila ...

d)

zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa § 148 prijala ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

DRUHÁ HLAVA
INFORMAČNÉ POVINNOSTI

§ 187
Povinné predkladanie dokumentov, správ a údajov
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska za každý ňou spravovaný ...

a)

kľúčové informácie pre investorov a všetky ich zmeny a doplnenia,

b)

predajný prospekt a akékoľvek dodatky k nemu,

c)

ročnú správu a polročnú správu alebo pri špeciálnom podielovom fonde profesionálnych investorov ...

d)

najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku ...

(2)

Dokumenty podľa odseku 1 písm. a) až c) je správcovská spoločnosť povinná predložiť aj depozitárovi. ...

(3)

Dokumenty podľa odseku 1 písm. b) a c) je správcovská spoločnosť povinná predložiť aj orgánu ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska za správcovskú spoločnosť ...

a)

najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka ročnú správu správcovskej spoločnosti ...

b)

najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí prvých šiestich mesiacov kalendárneho roka polročnú správu ...

c)

najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku ...

d)

najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka údaj o výške základného ...

(5)

Dokumenty podľa odseku 4 písm. a) a b) je správcovská spoločnosť povinná predložiť aj Ministerstvu ...

(6)

Ročná správa správcovskej spoločnosti o hospodárení s vlastným majetkom musí obsahovať účtovnú ...

(7)

Ak nie je v lehote podľa odseku 4 písm. a) účtovná závierka overená audítorom alebo audítorskou ...

(8)

Polročná správa správcovskej spoločnosti o hospodárení s vlastným majetkom musí obsahovať ...

(9)

Správcovská spoločnosť vypracúva poznámky k priebežnej účtovnej závierke podľa odseku 1 písm. ...

§ 188
Oznamovacie povinnosti správcovskej spoločnosti za správcovskú spoločnosť
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu ...

(2)

Osoba, ktorá sa rozhodla zrušiť kvalifikovanú účasť na správcovskej spoločnosti alebo znížiť ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať

a)

meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt pri fyzickej osobe, obchodné meno, identifikačné ...

b)

rozsah, v akom chce osoba podľa odseku 2 znížiť podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene na jej ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná predložiť ministerstvu financií a Národnej banke Slovenska ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná po schválení zmeny stanov bezodkladne zaslať Národnej banke ...

(7)

Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť podľa § 27 ods. 3, je povinná plniť aj oznamovacie ...

(8)

Správcovská spoločnosť, ktorá sa rozhodla vykonávať činnosť alebo založiť pobočku na území ...

(9)

Po zriadení pobočky a začatí činnosti v nečlenskom štáte je správcovská spoločnosť povinná ...

a)

udelení povolenia na výkon činnosti alebo zriadenia pobočky v nečlenskom štáte, ak sa také povolenie ...

b)

dátume začiatku činnosti alebo zriadenia pobočky v nečlenskom štáte,

c)

pláne činnosti, ktorý obsahuje výpočet predpokladaných činností v nečlenskom štáte,

d)

adrese pobočky, na ktorej môžu byť požadované informácie a dokumenty,

e)

mene, priezvisku vedúceho pobočky a jeho zástupcu,

f)

organizačnej štruktúre pobočky.

(10)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne oznámiť Národnej banke Slovenska udelenie ...

§ 189
Oznamovacie povinnosti správcovskej spoločnosti za podielový fond
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska

a)

dátum začatia vydávania podielových listov príslušného podielového fondu,

b)

prekročenie a zosúladenie limitov pre príslušný podielový fond uvedených v ustanoveniach o obmedzení ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná zaslať Národnej banke Slovenska bezodkladne po skončení príslušného ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná aspoň raz ročne informovať Národnú banku Slovenska o druhoch ...

§ 190
Oznamovacie povinnosti depozitára

Depozitár je povinný bezodkladne zaslať Národnej banke Slovenska informácie podľa § 189 ods. ...

§ 191
Spôsob predkladania údajov, správ a hlásení
(1)

Správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska ...

(2)

Údaje podľa odseku 1 a iné informácie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach musia ...

(3)

Správcovská spoločnosť môže predkladať depozitárovi správy a iné informácie podľa tohto ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne zaslať Národnej banke Slovenska všetky zverejňované ...

§ 192
Informačné povinnosti zahraničnej správcovskej spoločnosti vykonávajúcej činnosť na území ...
(1)

Národná banka Slovenska môže na účely štatistiky vyžadovať, aby zahraničná správcovská ...

(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená na účely dohľadu žiadať, aby zahraničná správcovská ...

(3)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, štruktúru, ...

(4)

Zahraničná správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby postupy a opatrenia na sprístupňovanie ...

DESIATA ČASŤ

DOHĽAD

§ 193
(1)

Dohľadu podľa tohto zákona podlieha činnosť vykonávaná

a)

správcovskými spoločnosťami,

b)

zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania a zahraničnými správcovskými spoločnosťami ...

c)

zakladateľmi správcovskej spoločnosti pri ich činnosti podľa tohto zákona,

d)

členmi predstavenstiev, dozorných rád, prokuristami správcovskej spoločnosti a vrcholového manažmentu, ...

e)

akcionármi správcovských spoločností s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti,

f)

osobami, ktoré obstarávajú vydávanie a vyplácanie podielových listov podielových fondov a cenných ...

g)

depozitárom pri jeho činnosti podľa tohto zákona,

h)

núteným správcom pri jeho činnosti podľa tohto zákona,

i)

likvidátorom pri jeho činnosti podľa tohto zákona,

j)

osobami, ktorým zverila správcovská spoločnosť výkon časti svojich činností podľa § 57,

k)

vedúcim pobočky zahraničnej investičnej spoločnosti a zahraničnej správcovskej spoločnosti a ...

(2)

Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je

a)

dodržiavanie ustanovení tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich ...

b)

dodržiavanie štatútu podielového fondu a stanov správcovskej spoločnosti,

c)

dodržiavanie podmienok, za ktorých boli udelené povolenia podľa tohto zákona, a dodržiavanie podmienok ...

d)

plnenie sankčných opatrení uložených rozhodnutím Národnej banky Slovenska.

(3)

Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov správcovských spoločností, ...

(4)

Dohľad podľa odseku 1 vykonáva Národná banka Slovenska.

(5)

Správcovská spoločnosť, ktorá má v povolení na činnosť správcovskej spoločnosti uvedený ...

(6)

Správcovská spoločnosť, zahraničná investičná spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa ...

(7)

Predmetom dohľadu vykonávaným Národnou bankou Slovenska nie je dodržiavanie pravidiel činností ...

§ 194
(1)

Ak správcovská spoločnosť ovláda konsolidovaný celok, subkonsolidovaný celok, alebo je súčasťou ...

(2)

Nad správcovskou spoločnosťou, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu podľa osobitného ...

(3)

Správcovská spoločnosť, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu podľa osobitného predpisu,81) ...

§ 195
(1)

Pri výkone dohľadu na mieste sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami podliehajúcimi ...

(2)

Osoby podliehajúce dohľadu podľa § 193 ods. 1, dohľadu na konsolidovanom základe a doplňujúcemu ...

(3)

Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu povinná dbať na ochranu záujmov podielnikov a postupovať ...

(4)

Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu oprávnená spolupracovať so zahraničnými orgánmi ...

(5)

Slovenská republika ani Národná banka Slovenska nezodpovedajú za výsledok hospodárenia s majetkom ...

Spolupráca pri výkone dohľadu nad cezhranične vykonávanými činnosťami

§ 196
(1)

Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s orgánmi dohľadu členských štátov pri výkone ...

(2)

Ak má Národná banka Slovenska dôvodné podozrenie, že na území iného členského štátu sa ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska dostala upozornenie príslušného orgánu členského štátu, že na ...

(4)

Národná banka Slovenska môže od príslušných orgánov iného členského štátu požadovať spoluprácu ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska dostane žiadosť príslušného orgánu členského štátu o spoluprácu ...

a)

vykoná dohľad na mieste sama,

b)

povolí príslušnému orgánu členského štátu vykonať dohľad na mieste alebo umožní audítorom ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva dohľad na mieste na základe žiadosti príslušného orgánu ...

(7)

Ak Národná banka Slovenska požiadala o spoluprácu príslušný orgán členského štátu, je Národná ...

(8)

Ak príslušný orgán členského štátu vykonáva v Slovenskej republike dohľad na mieste, je Národná ...

(9)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva v inom členskom štáte dohľad na mieste, je povinná na základe ...

(10)

Národná banka Slovenska je oprávnená odmietnuť poskytnutie informácií podľa odseku 1 alebo odmietnuť ...

a)

poskytnutie požadovaných informácií by mohlo nepriaznivo ovplyvniť suverenitu, bezpečnosť alebo ...

b)

sa už v Slovenskej republike začalo súdne konanie s ohľadom na tie isté aktivity a voči tým istým ...

c)

už v Slovenskej republike nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu voči týmto osobám pre tie ...

(11)

Ak ide o situáciu podľa odseku 10, Národná banka Slovenska informuje o dôvodoch žiadajúci orgán ...

(12)

Pri vykonávaní dohľadu na mieste podľa odsekov 4 až 9 Národná banka Slovenska postupuje v súlade ...

(13)

Národná banka Slovenska môže upozorniť Európsky orgán pre cenné papiere a trhy na situácie, ...

a)

výmenu informácií podľa § 199 bola zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej lehote,

b)

vykonanie dohľadu na mieste podľa § 200 ods. 2 bola zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej ...

c)

povolenie pre zamestnancov Národnej banky Slovenska, aby mohli sprevádzať zamestnancov príslušného ...

§ 197
(1)

Pri výkone dohľadu nad jednotlivými správcovskými spoločnosťami a pobočkami zahraničných správcovských ...

a)

dohľadu nad dohliadanými subjektmi pri kontrole a sledovaní dodržiavania podmienok týkajúcich ...

b)

uplatňovania sankcií podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,87)

c)

konaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Národnej banky Slovenska,

d)

súdnych konaní o preskúmavaní rozhodnutí Národnej banky Slovenska alebo iných súdnych konaní ...

e)

uplatňovania právomocí Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, Európskeho orgánu pre bankovníctvo, ...

(2)

Informácie poskytnuté podľa odseku 1 možno použiť len na účely výkonu dohľadu, auditu, na ...

§ 198
(1)

Dohľad nad dodržiavaním podmienok distribúcie cenných papierov podľa § 147 až 149 európskym ...

(2)

Sankcie za porušenie povinností európskeho fondu podľa § 142 až 144 môže uložiť len orgán ...

(3)

Národná banka Slovenska podľa závažnosti a rozsahu porušenia uloží sankciu, zakáže alebo pozastaví ...

a)

sa ponuka vykonáva bez oznámenia podľa § 142,

b)

boli porušené ustanovenia § 144 alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

c)

bolo európskemu fondu odobraté povolenie v členskom štáte, v ktorom má sídlo.

(4)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistí, že európsky fond vykonávajúci činnosť ...

(5)

Ak príslušný orgán domovského členského štátu európskeho fondu v primeranom čase neprijal ...

a)

po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu európskeho ...

b)

upozorniť na tieto skutočnosti Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, aby konal v rozsahu jeho ...

(6)

O prijatí opatrení podľa odseku 5 písm. a) informuje Národná banka Slovenska Európsku komisiu ...

(7)

Národná banka Slovenska oznámi orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu štandardného ...

a)

odňatie povolenia na vytvorenie štandardného podielového fondu,

b)

inú závažnú sankciu udelenú správcovskej spoločnosti v súvislosti so správou štandardného ...

c)

opatrenie na pozastavenie vydávania alebo vyplatenia podielových listov.

(8)

Ak štandardný podielový fond spravuje zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v inom členskom ...

§ 199
(1)

Národná banka Slovenska je povinná úzko spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov, ...

(2)

Národná banka Slovenska informuje príslušný orgán domovského členského štátu zahraničnej ...

(3)

Národná banka Slovenska informuje bezodkladne príslušný orgán domovského členského štátu ...

(4)

Národná banka Slovenska bezodkladne informuje príslušný orgán domovského členského štátu ...

§ 200
(1)

Príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti, ...

(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu dohľadu ...

(3)

Na základe dohody uzavretej medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom dohľadu nečlenského štátu ...

(4)

Národná banka Slovenska môže vykonávať dohľad nad pobočkami správcovskej spoločnosti, ktoré ...

§ 201
(1)

Ak príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti podľa ...

(2)

Ak v súvislosti so žiadosťou správcovskej spoločnosti o udelenie povolenia na vytvorenie európskeho ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že zahraničná správcovská spoločnosť podľa § 60 ods. 2 ...

(4)

Ak zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 3 neprijme potrebné opatrenia, aby skončila ...

(5)

Ak napriek opatreniam podľa odsekov 3 a 4 zahraničná správcovská spoločnosť naďalej porušuje ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska dospela k názoru, že príslušný orgán domovského členského štátu ...

(7)

Ak vec neznesie odklad, môže Národná banka Slovenska prijať predbežné opatrenie na ochranu podielnikov ...

(8)

Ak príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti ...

(9)

Národná banka Slovenska je povinná pred vydaním rozhodnutia o odobratí povolenia na činnosť správcovskej ...

(10)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy o ...

§ 202
Sankcie
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že subjekty uvedené v § 193 ods. 1 porušili alebo porušujú ...

a)

uloží opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť ...

b)

nariadi zmenu a podmienky zmeny depozitára, odvolá a vymenuje núteného správcu majetku v podielovom ...

c)

pozastaví na vymedzenú dobu a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v podielovom fonde a vydávanie ...

d)

zakáže alebo pozastaví na vymedzenú dobu, najdlhšie však na jeden rok, distribúciu cenných papierov ...

e)

uloží pokutu až do 1 000 000 eur, ak nejde o osoby podľa odseku 2,

f)

nariadi vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v podielovom fonde na náklady správcovskej spoločnosti, ...

g)

nariadi uzavretie hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,

h)

uloží správcovskej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,

i)

uloží správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnému subjektu ...

j)

nariadi skončiť nepovolenú činnosť,

k)

obmedzí alebo pozastaví správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo ...

l)

uloží opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo ...

m)

uloží uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú správcovská ...

n)

uloží správcovskej spoločnosti zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní ...

o)

zavedie nútenú správu majetku v podielovom fonde,

p)

za podmienok podľa § 207 odoberie povolenie udelené podľa tohto zákona alebo nariadi zmenu štatútu ...

q)

nariadi správcovskej spoločnosti vytvorenie funkcie vnútorného auditu alebo funkcie riadenia rizík. ...

(2)

Národná banka Slovenska uloží členovi predstavenstva, členovi dozornej rady správcovskej spoločnosti, ...

(3)

Sankcie podľa odseku 1 písm. a), e) a j) môže Národná banka Slovenska uložiť aj za porušenie ...

(4)

Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 193 ods. 1, Národná banka ...

(5)

Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ...

(6)

Sankcie podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia porušenia právnych predpisov, vnútorných ...

(7)

Pri ukladaní sankcií Národná banka Slovenska vychádza zo závažnosti, z miery zavinenia, povahy ...

(8)

Sankcie podľa tohto zákona možno ukladať súbežne aj opakovane, ak to ich povaha umožňuje. Pokuta ...

(9)

Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť podľa Zákonníka práce a ...

(10)

Ak pominuli dôvody, pre ktoré bol správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti ...

(11)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky ...

(12)

O každej sankcii podľa odsekov 1 a 2 uloženej zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnému ...

(13)

Správcovská spoločnosť je povinná pozastaviť nakladanie s majetkom v podielovom fonde, ak Národná ...

§ 203
Opatrenia na ozdravenie
(1)

Opatrením na ozdravenie správcovskej spoločnosti sa rozumie

a)

predloženie ozdravného programu, ktorý musí obsahovať

1.

plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlepšenie ...

2.

plán projekcie súčasného a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie správcovskej spoločnosti ...

3.

iné informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za nevyhnutné,

b)

obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend, tantiém a iných podielov na zisku, odmien a nepeňažných ...

c)

obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd alebo odmien členom predstavenstva, členom dozornej ...

d)

zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie správcovskej spoločnosti,

e)

obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov správcovskej spoločnosti; tieto obchody ...

(2)

Národná banka Slovenska je povinná uložiť správcovskej spoločnosti, aby prijala opatrenia na ...

(3)

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti je povinné na výzvu Národnej banky Slovenska podľa odseku ...

§ 204
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)

Národná banka Slovenska môže osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 163 ods. ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná aspoň päť pracovných dní predo dňom konania valného zhromaždenia ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta ...

(4)

Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté, aj ak Národná banka Slovenska ...

(5)

Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia91) vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku ...

(6)

Správcovská spoločnosť nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej ...

(7)

Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto ...

(8)

Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, Národná banka Slovenska ich ...

(9)

Národná banka Slovenska môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného ...

Nútená správa

§ 205
(1)

Nútená správa je správa majetku v podielovom fonde, ktorá sa vykonáva na základe rozhodnutia ...

(2)

Národná banka Slovenska rozhodne o zavedení nútenej správy, ak

a)

správcovská spoločnosť vstúpila do likvidácie, pričom správa podielových fondov nebola napriek ...

b)

si to vyžaduje stav hospodárenia s majetkom v podielovom fonde, na vykonanie nevyhnutných úkonov ...

c)

na majetok správcovskej spoločnosti bol vyhlásený konkurz.

(3)

Národná banka Slovenska je oprávnená rozhodnúť o zavedení nútenej správy, aj ak

a)

sa hospodárenie správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde skončí po viac ako troch ...

b)

nemožno zistiť skutočný stav majetku v podielovom fonde v súlade s inými ustanoveniami tohto zákona, ...

c)

je to potrebné na ochranu majetku v podielovom fonde pred vznikom alebo narastaním škody na tomto ...

(4)

Núteným správcom majetku v podielovom fonde môže byť len depozitár alebo iná správcovská spoločnosť ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska určí núteného správcu majetku v podielovom fonde, správcovská spoločnosť ...

(6)

Nútený správca je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí o zavedení nútenej správy. Nútený ...

(7)

Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet podielnikov a je povinný

a)

hospodáriť so zvereným majetkom s odbornou starostlivosťou,

b)

dbať na ochranu záujmov podielnikov,

c)

viesť účtovníctvo oddelene pre každý takto spravovaný podielový fond.

(8)

Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej sume za dobu ...

(9)

Ak správcovská spoločnosť v lehote podľa odseku 5 neodovzdá správu majetku nútenému správcovi, ...

(10)

Nútená správa sa skončí dňom uvedeným v rozhodnutí o zavedení nútenej správy alebo rozhodnutím ...

(11)

Národná banka Slovenska určí bezodkladne nového núteného správcu, ak

a)

dôjde k zrušeniu núteného správcu,

b)

sa nútený správca vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným Národnej banke Slovenska, ...

c)

nútený správca porušuje svoje povinnosti,

d)

nútený správca stratil povolenie na výkon činnosti.

(12)

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 11 nemá odkladný účinok.

(13)

Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 11 písm. b) alebo písm. c), nútený ...

§ 206

Nad správcovskou spoločnosťou, ktorá má v povolení na činnosť správcovskej spoločnosti uvedený ...

Odobratie a zmena povolení

§ 207
(1)

Národná banka Slovenska odoberie povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti, ak

a)

základné imanie správcovskej spoločnosti kleslo pod 125 000 eur,

b)

vlastné zdroje správcovskej spoločnosti klesli pod úroveň štvrtiny hodnoty vyžadovanej podľa ...

c)

správcovská spoločnosť neodovzdá nútenú správu majetku v podielovom fonde nútenému správcovi ...

(2)

Národná banka Slovenska odoberie povolenie na vytvorenie podielového fondu, ak

a)

v lehote určenej Národnou bankou Slovenska nie je zloženie majetku v podielovom fonde zosúladené ...

b)

podielový fond nemá viac ako šesť mesiacov depozitára,

c)

ak do 12 mesiacov od pozastavenia podľa § 15 nebolo obnovené vyplácanie podielových listov,

d)

odobrala správcovskej spoločnosti spravujúcej tento podielový fond povolenie na činnosť správcovskej ...

(3)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti, ak

a)

správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt kolektívneho ...

b)

povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných ...

c)

došlo k významným zmenám v skutočnostiach rozhodných pre udelenie povolenia na činnosť správcovskej ...

d)

základné imanie alebo vlastné zdroje správcovskej spoločnosti klesli pod úroveň vyžadovanú ...

e)

správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a iné opatrenie ...

f)

nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v povolení na činnosť správcovskej spoločnosti, ...

g)

správcovská spoločnosť marí výkon dohľadu.

(4)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na vytvorenie podielového fondu, ak

a)

povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,

b)

došlo k významným zmenám v skutočnostiach rozhodných pre udelenie povolenia, najmä prestali byť ...

c)

prekročenie príslušného limitu alebo obmedzenia podľa § 88 až 93 alebo § 130 až 132 trvá bez ...

d)

správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a iné opatrenie ...

e)

pokles aktuálnej hodnoty podielu otvoreného podielového fondu trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce ...

(5)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie podľa § 148 udelené zahraničnej investičnej ...

a)

povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,

b)

došlo k významným zmenám v skutočnostiach rozhodných pre udelenie povolenia, a to aj ak tieto ...

c)

zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne ...

d)

zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť marí výkon dohľadu. ...

(6)

Pri odobratí povolenia podľa tohto zákona povolenie zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

§ 208
(1)

Správcovskej spoločnosti, ktorá má v povolení na činnosť správcovskej spoločnosti uvedený ...

a)

vlastné zdroje správcovskej spoločnosti požadované podľa osobitného predpisu34) klesnú pod štvrtinu ...

b)

správcovská spoločnosť nezačala do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na činnosť ...

c)

správcovská spoločnosť neuhradila ani v dodatočnej lehote podľa osobitného predpisu93) príspevok ...

(2)

Správcovskej spoločnosti, ktorá má v povolení na činnosť správcovskej spoločnosti uvedený ...

a)

správcovská spoločnosť nedodržiava pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného ...

b)

správcovská spoločnosť neprispieva do Garančného fondu investícií na účel ochrany klientov. ...

§ 209
(1)

Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti, dňom doručenia ...

(2)

Právnická osoba, ktorej bolo odobraté alebo zaniklo povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti, ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti, súčasne rozhodne ...

a)

prevode správy podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť, ak s tým táto správcovská ...

b)

určení núteného správcu podľa § 205 alebo

c)

zrušení podielových fondoch spravovaných touto správcovskou spoločnosťou podľa § 26.

(4)

Rozhodnutie o odobratí povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti zašle právnická osoba, ...

(5)

Ak bolo odobraté povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti, ktorá má zriadenú pobočku v ...

(6)

Odobratie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti sa zapisuje do obchodného registra. Do ...

(7)

Bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na činnosť správcovskej ...

(8)

Zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorej Národná ...

JEDENÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 210
(1)

Národná banka Slovenska oznámi Európskej komisii a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy ...

a)

údaje o orgáne, ktorý vykonáva dohľad podľa tohto zákona,

b)

osoby a orgány, s ktorými je Národná banka Slovenska oprávnená vymieňať si informácie pri výkone ...

c)

osoby a orgány, ktoré sú oprávnené prijímať od Národnej banky Slovenska informácie na účel ...

(2)

Národná banka Slovenska oznámi Európskej komisii a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy ...

(3)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy o ...

(4)

Národná banka Slovenska oznámi Európskej komisii na jej žiadosť aj informácie o

a)

žiadosti o povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti, ktorá je dcérskou spoločnosťou materskej ...

b)

snahe podnikateľského subjektu so sídlom v nečlenskom štáte získať taký podiel na správcovskej ...

§ 211

Bez predchádzajúceho súhlasu podľa tohto zákona je každý úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci ...

§ 212

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

§ 213
(1)

Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti vydané podľa predpisov účinných do 30. ...

(2)

Povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu vydané podľa predpisov účinných do 30. júna ...

(3)

Povolenie zahraničnej investičnej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa ...

(4)

Správcovské spoločnosti, zahraničné investičné spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti ...

(5)

Ak štatúty podielových fondov podľa odseku 2 nie sú k 1. júlu 2011 v súlade s ustanoveniami tohto ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

(7)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná zosúladiť svoje stanovy s ustanoveniami tohto ...

(8)

Depozitár, ktorý vykonával činnosť depozitára do 30. júna 2011, je povinný prispôsobiť sa ...

(9)

Ak predpisy účinné do 30. júna 2011 neustanovovali ako podmienku na vykonanie právnych úkonov ...

(10)

Fyzické osoby, ktoré k 30. júnu 2011 boli členom predstavenstva, dozornej rady alebo prokuristami, ...

(11)

Správcovská spoločnosť je povinná do 30. júna 2012 nahradiť zjednodušené predajné prospekty ...

(12)

Národná banka Slovenska je povinná do 1. júla 2012 uznávať zjednodušený predajný prospekt európskeho ...

(13)

Národná banka Slovenska je povinná do 1. júla 2012 uznávať zjednodušený predajný prospekt európskeho ...

(14)

Národná banka Slovenska na žiadosť správcovskej spoločnosti vydá potvrdenie o skutočnostiach ...

(15)

Správcovské spoločnosti a depozitári podielových fondov sú povinní do 31. decembra 2011 na účely ...

§ 214
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 30. júnom 2011; vznik týchto ...

(2)

Na vysporiadanie práv podielnikov na vyplatenie podielových listov a na ukončenie nútenej správy ...

(3)

Nútený správca uverejní výzvu podielnikom na uplatnenie práva na vyplatenie podielového listu ...

(4)

Nútený správca uverejní výzvu podľa odseku 3 v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou ...

(5)

Podielnik musí uplatniť právo na vyplatenie podielového listu do jedného roka od prvého zverejnenia ...

(6)

Nútený správca eviduje podielnikov, ktorí oprávnene uplatnili právo na vyplatenie podielových ...

(7)

Po uplynutí lehoty na uplatnenie práva podľa odseku 3 vyplatí nútený správca do 30 dní zostávajúce ...

§ 215
(1)

Konania o uložení sankcií začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa ...

(2)

Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa porušenia právnych predpisov, vnútorných aktov ...

(3)

Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú ...

(4)

Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona okrem konaní o uložení sankcií sa ...

(5)

Na lehoty, ktoré v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia ...

§ 216

Obchodník s cennými papiermi, ktorý bol k 30. júnu 2011 oprávnený vykonávať investičné služby ...

§ 217
(1)

Obchodné spoločnosti vzniknuté do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ktoré bez povolenia ...

(2)

Ak obchodná spoločnosť nesplní povinnosť podľa odseku 1, súd aj bez návrhu zruší túto spoločnosť ...

§ 218
(1)

Ak tento zákon požaduje uvedenie identifikačného čísla alebo rodného čísla, tieto čísla sa ...

(2)

Ak tento zákon požaduje uvedenie trvalého pobytu fyzickej osoby a ak fyzická osoba nemá trvalý ...

§ 219

Obchodné spoločnosti nesmú vo svojom obchodnom mene používať označenie „investičná spoločnosť“, ...

§ 220

Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle tento zákon a všeobecne záväzné právne ...

§ 221
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

čl. I zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 617/2003 Z. z. o vlastných zdrojoch správcovskej ...

3.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 680/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

4.

opatrenie Národnej banky Slovenska č. 125/2008 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia ...

5.

opatrenie Národnej banky Slovenska č. 310/2008 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na ...

6.

opatrenie Národnej banky Slovenska č. 357/2008 Z. z. o majetkovej angažovanosti týkajúcej sa finančných ...

7.

opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. júna 2009 č. 3/2009 o spôsobe určenia hodnoty majetku ...

8.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. júla 2009 č. 4/2009 o náležitostiach žiadosti o udelenie ...

9.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 9/2009 o predkladaní výkazov správcovskými ...

§ 222
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 2)  § 120 až 125h zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 126 až 130 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
 • 5)  § 11 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 6)  § 10 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 28 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 41 a 43 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 594/2003 Z. z.
 • 10)  § 16 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 11)  § 73j zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení ...
 • 13)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 14)  § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 15)  Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 54 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 17)  § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 552/2008 Z. z.
 • 18)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 19)  § 54 a 55 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 73 až 73v a 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 ...
 • 22)  § 27 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 23)  § 66 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 80 až 98 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 71 až 71o, 73 až 73v a 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 132 zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 71f zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 28)  § 71o ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 29)  § 132 ods. 9 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
 • 30)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.Nariadenie Európskeho parlamentu ...
 • 31)  § 19 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z. z.
 • 32)  § 73o ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 33)  Čl. 1 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) 1287/2006 ES z 10. augusta 2006 , ktorým sa vykonáva smernica ...
 • 34)  § 74 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.
 • 35)  § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 36)  Napríklad zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ...
 • 37)  § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 38)  § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 39)  Napríklad § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a ...
 • 40)  § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 41)  Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...
 • 42)  § 8a ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 43)  § 22 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
 • 44)  § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 45)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 186/2009 Z. z. v znení zákona ...
 • 46)  § 158 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 47)  § 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 54 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení ...
 • 48)  § 71h ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 49)  § 8 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50)  § 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 55 a 56 zákona č. 566/2001 Z. z. ...
 • 51)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 53)  § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
 • 54)  § 8a ods. 2 až 7 a § 120 ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 55)  § 8a ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  Čl. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 584/2010 z 1. júla 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho ...
 • 57)  Čl. 2 nariadenia (EÚ) č. 584/2010.
 • 58)  Čl. 3 až 5 nariadenia (EÚ) č. 584/2010.
 • 59)  § 44 až 52 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 60)  Čl. 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 583/2010 z 1. júla 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho ...
 • 61)  Čl. 7 nariadenia (EÚ) č. 583/2010.
 • 62)  Čl. 15 až 18 nariadenia (EÚ) č. 583/2010.
 • 63)  Čl. 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 583/2010.
 • 64)  Čl. 8 a 9 nariadenia (EÚ) č. 583/2010.
 • 65)  Nariadenie (EÚ) č. 583/2010.
 • 66)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 67)  Čl. 38 nariadenia (EÚ) č. 583/2010.
 • 68)  § 130 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 69)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších ...
 • 70)  § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom ...
 • 71)  Napríklad § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších ...
 • 72)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
 • 73)  Zákon č. 297/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 74)  § 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 75)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 76)  § 17 ods. 3 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 77)  § 78 a 78b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 78)  Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom ...
 • 79)  § 138 až 143 a § 145 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 80)  § 44 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 138 až 143 zákona č. 566/2001 ...
 • 81)  § 143b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 82)  § 143a až 143o a § 145 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 83)  Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 84)  Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 85)  Nariadenie (EÚ) č. 584/2010.
 • 86)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení ...
 • 87)  § 40 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 88)  Čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa ...
 • 89)  § 18 ods. 10 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 90)  Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení ...
 • 91)  § 25 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 92)  § 147 až 155 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 93)  § 85 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 94)  § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 19/2007 Z. z.
 • 95)  § 157 ods. 6 a § 158 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore