Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71783
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých náležitostiach zjednodušeného predajného prospektu podielového fondu 680/2004 účinný od 01.05.2007 do 30.06.2011


Platnosť od: 18.12.2004
Účinnosť od: 01.05.2007
Účinnosť do: 30.06.2011
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere, Štátna hospodárska politika, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých náležitostiach zjednodušeného predajného prospektu podielového fondu 680/2004 účinný od 01.05.2007 do 30.06.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 680/2004 s účinnosťou od 01.05.2007 na základe 209/2007

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých náležitostiach zjednodušeného predajného prospektu ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 116 ods. 2 písm. c) zákona č. 594/2003 Z. z. ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o niektorých náležitostiach zjednodušeného predajného prospektu ...

§ 2
Informácie o investíciách
(1)

Stručný opis účelu, na ktorý bol vytvorený podielový fond, obsahuje

a)

ciele investovania majetku v podielovom fonde,

b)

vyhlásenie o zárukách poskytovaných tretími stranami na účely ochrany investorov a obmedzeniach ...

c)

informáciu o tom, či sa pri investovaní majetku v podielovom fonde zamýšľa sledovať index finančného ...

(2)

Opis investičných zámerov s majetkom v podielovom fonde a investičnej stratégie obsahuje

a)

hlavné druhy aktív, do ktorých plánuje správcovská spoločnosť investovať majetok v podielovom ...

b)

informáciu o tom, či je investovanie majetku v podielovom fonde zamerané na investície do určitého ...

c)

upozornenie, že aj keď je zloženie majetku v podielovom fonde v súlade s princípmi rozloženia ...

d)

typy dlhopisov podľa skupín ich emitentov, dobu výnosovej splatnosti (durácia) dlhopisového portfólia ...

e)

informáciu o tom, či sa používajú finančné deriváty len na účely efektívneho riadenia investícií ...

f)

informáciu o tom, či spôsob správy majetku v podielovom fonde predpokladá použitie určitého ...

g)

informáciu o tom, či spôsob správy majetku v podielovom fonde je založený na taktickom umiestňovaní ...

(3)

Informácie podľa odseku 1 písm. c) a odseku 2 písm. f) je možné uviesť v zjednodušenom prospekte ...

(4)

Rizikový profil podielového fondu obsahuje

a)

upozornenie, že hodnota investície sa môže znižovať aj zvyšovať a že nie je zaručená návratnosť ...

b)

opis rizík vzťahujúcich sa na investovanie v príslušnom podielovom fonde, ktoré môžu ovplyvniť ...

1.

trhového rizika vyplývajúceho z vplyvu zmien vývoja príslušného trhu na ceny a hodnoty jednotlivých ...

2.

úverového rizika spočívajúceho v tom, že emitent alebo protistrana nedodrží svoj záväzok,

3.

rizika vyrovnania spojeného s tým, že vyrovnanie obchodu neprebehne tak, ako sa predpokladalo, z ...

4.

rizika nedostatočnej likvidity spočívajúceho v tom, že určité aktívum podielového fondu nebude ...

5.

devízového rizika spočívajúceho v tom, že hodnota investície môže byť ovplyvnená zmenou výmenných ...

6.

rizika straty majetku zvereného do úschovy alebo iného spravovania, ktoré môže byť zapríčinené ...

7.

rizika koncentrácie súvisiaceho s investičnou stratégiou zameranou na určité priemyselné odvetvie, ...

8.

rizika kolísania hodnoty investície v závislosti od výkonnosti správcovskej spoločnosti pri správe ...

9.

rizika inflácie,

10.

rizika toho, že ak klesne čistá hodnota majetku v podielovom fonde pod hodnotu 50 000 000 Sk, úrad ...

11.

rizika nestálosti prostredia, v ktorom pôsobí správcovská spoločnosť, najmä rizika zmeny daňového ...

c)

informáciu o tom, že podrobný opis všetkých rizík uvedených v zjednodušenom prospekte obsahuje ...

(5)

Ak bol podielový fond vytvorený skôr ako jeden rok pred zostavením zjednodušeného prospektu, uvedie ...

(6)

Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde za posledných desať ...

a)

predchádzajúcu výkonnosť podielového fondu vo forme stĺpcového diagramu znázorňujúceho ročné ...

b)

porovnanie predchádzajúcej výkonnosti podielového fondu podľa písmena a) s vývojom ukazovateľa ...

c)

celkovú výkonnosť podielového fondu za obdobie od vytvorenia podielového fondu alebo celkovú priemernú ...

d)

porovnanie celkovej výkonnosti podielového fondu s vývojom ukazovateľa sledovaného podielovým ...

§ 3
Ekonomické informácie
(1)

Stručné údaje o daňových predpisoch, ktoré sa vzťahujú na podielový fond, obsahujú aj upozornenie, ...

(2)

Údaje o iných nákladoch alebo poplatkoch spojených so správou podielového fondu obsahujú

a)

ukazovateľ celkovej nákladovosti podielového fondu (TER) za predchádzajúce účtovné obdobie, ...

b)

syntetický ukazovateľ celkovej nákladovosti podielového fondu, ak podielový fond investuje aspoň ...

c)

prehľad ostatných nákladov alebo poplatkov hradených z majetku v podielovom fonde, ktoré nie sú ...

d)

výšku nákladov a poplatkov podielového fondu za kalendárny rok, v ktorom je podielový fond vytvorený, ...

e)

ukazovateľ obratovosti aktív (PTR) za posledný kalendárny rok.

(3)

Spôsob výpočtu syntetického ukazovateľa celkovej nákladovosti podielového fondu a ukazovateľa ...

§ 4

Ustanovenia § 2 a 3 sa vzťahujú na zjednodušený prospekt predložený na schválenie po účinnosti ...

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Mikloš v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1

  k vyhláške č. 680/2004 Z. z.

  NÁKLADY A POPLATKY PODIELOVÉHO FONDU

  Druh nákladu alebo poplatkupodielového fondu Objem (v tis. Sk) odplata za spravovanie podielového ...

  Príloha č. 2

  k vyhláške č. 680/2004 Z. z.

  SPÔSOB VÝPOČTU SYNTETICKÉHO UKAZOVATEĽA CELKOVEJ NÁKLADOVOSTI PODIELOVÉHO FONDU A UKAZOVATEĽA ...

  1. Syntetický ukazovateľ celkovej nákladovosti podielového fondu sa vypočíta ako súčet vlastného ...

  Syntetický ukazovateľ celkovej nákladovosti podielového fondu sa vypočíta podľa vzorca

  2. Ukazovateľ obratovosti aktív sa vypočíta ako pomer rozdielu súčtu nakúpených aktív a predaných ...

  Ukazovateľ obratovosti aktív sa vypočíta podľa vzorca

  PTR = [((PS + SS) - (I + R)) / M] 100

  kde:

  PS = nakúpené aktíva

  SS = predané aktíva

  I = vydané podielové listy podielového fondu

  R = vyplatené podielové listy podielového fondu

  M = priemerná hodnota čistej hodnoty majetku v podielovom fonde vypočítaná zo všetkých hodnôt ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore