Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1960

1 1/1960 Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa upravujú sadzby za odber jalovej elektriny
2 2/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecnom dohovore o autorskom práve
3 3/1960 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o doplnení vyhlášky Ministerstva informácií a osvety č. 39/1951 Ú. l. I. (č. 58/1951 Ú. v. I.), ktorou sa vydávajú tlačové predpisy
4 4/1960 Vyhláška Ministerstva financií o oslobodení budov slúžiacich kultúrnym účelom od domovej dane
5 5/1960 Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
6 6/1960 Vyhláška Rady Krajského národného výboru v Prešove, ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji stavebnými úradmi prvého stupňa
7 7/1960 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
8 8/1960 Vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o nemocenskom poistení a o dôchodkovom zabezpečení študentova žiakov pri výrobnej práci v závodoch
9 9/1960 Vyhláška Ústredného zväzu výrobných družstiev o úlohách orgánov výrobného družstevníctva pri výkone dozoru nad bezpečnosťou pri práci
10 10/1960 Vyhláška Ústrednej rady odborov o poskytovaní príspevku vedením závodu na úhradu nákladov činnosti základnej organizácie Revolučného odborového hnutia
11 11/1960 Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Štátnej komisie pre vedecké hodnosti
12 12/1960 Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Svetovom poštovom dohovore a dojednaniach dojednaných v Ottawe 3. októbra 1957
13 13/1960 Rozpočtový zákon na rok 1960
14 14/1960 Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočte Slovenska na rok 1960
15 15/1960 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zmene vyhlášky o hospodárskych vzťahoch pri vykonávaní dovozu tovaru
16 16/1960 Uradné oznámenie Ministerstva zahraničných vecí o autorskom práve
17 17/1960 Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 7/1954 Zb. o obehu zákonných peňazí
18 18/1960 Vyhláška Ministerstva financií o náhradách výdavkov pri zahraničných pracovných cestách
19 19/1960 Vyhláška ministra dopravy, ktorou sa mení vyhláška ministra dopravy č. 210/1958 Ú. l. (Ú. v.) o úprave mzdových podmienok vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov
20 20/1960 Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o starostlivosti o osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou
21 21/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky
22 22/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva v Sofii 19. septembra 1959
23 23/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou o leteckých službách.
24 24/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou
25 25/1960 Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a pôdohospodárstva o ochranných opatreniach v brucelóznych stajniach a izolátoch
26 26/1960 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva o chytaní ondatry pižmovej a zbere jej kožiek
27 27/1960 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o zmene a doplnení vyhlášky č. 9/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky neperiodických publikácií
28 28/1960 Vládne nariadenie o dodatkovej dovolenke zamestnancov
29 29/1960 Vyhláška ministra školstva a kultúry, ktorým sa vydáva štatút fakulty - Inštitútu národohospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekonomickej v Prahe
30 30/1960 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška o štátnej službe pre miery a váhy
31 31/1960 Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa vydáva letecký prepravný poriadok
32 32/1960 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva o výkupe surového dreva a o mimoriadnom zásobovaní drevom
33 33/1960 Vyhláška Ministerstva financií o vnútroštátnom usporiadaní niektorých nárokov podľa zákona č. 38/1959 Zb. týkajúcich sa Poľskej ľudovej republiky
34 34/1960 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva o povinnostiach vlastníkov (užívateľov) meliorovaných pozemkov pri prevádzke a udržovaní rozvodnej závlahovej siete a odvodňovacej, drenážnej a drobnej odpadovej siete melioračných stavieb zrušených vodných družstiev a o prevádzke a udržovaní týchto častí melioračných stavieb
35 35/1960 Ústavný zákon o zmene ústavného zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a o voľbách do Slovenskej národnej rady a ústavného zákona o národných výboroch
36 36/1960 Zákon o územnom členení štátu
37 37/1960 Zákon, ktorým sa mení zákon o voľbách do Národného zhromaždenia
38 38/1960 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady
39 39/1960 Zákon o voľbách do národných výborov
40 40/1960 Zákon o vykonaní novej územnej organizácie súdov
41 41/1960 Nariadenie o sídlach a obvodoch ľudových súdov a sídlach a obvodoch krajských súdov
42 42/1960 Vyhláška ministra spravodlivosti o sídlach a územných obvodoch štátnych notárstiev
43 43/1960 Vládna vyhláška o vykonávaní projektových, vedeckovýskumných, umeleckých a iných prác na vysokých a priemyselných školách pre socialistické organizácie
44 44/1960 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú. l. (Ú. v.) o úprave autorských odmien za literárne diela v znení neskorších predpisov
45 45/1960 Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 5/1957 Ú. l. (Ú. v.) o poriadku plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách
46 46/1960 Vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu o lehotách pre odovzdanie projektovej dokumentácie stavieb
47 47/1960 Vyhláška ministra financií a Štátnej plánovacej komisie o zmene vyhlášky ministra financií č. 94/1959 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej bytovej výstavby
48 48/1960 Vyhláška ministra financií o stiahnutí štátoviek po 1 Kčs vzoru 1953
49 49/1960 Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú. l. (č. 178/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú jednotné všeobecné ceny pre predaj elektriny v drobnom
50 50/1960 Vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení spisovateľov, hudobných skladateľov, výtvarných umelcov, architektov, vedeckých bádateľov, výkonných umelcov a artistov
51 52/1960 Vládne nariadenie o zrušení štátneho výboru pre výstavbu
52 53/1960 Vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu o podmienkach pre používanie prevádzkove nevyskúšaných strojov a zariadení pri projektovaní nových stavieb
53 54/1960 Rozhodnutie prezidenta republiky a vlády Československej republiky o amnestii
54 55/1960 Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení
55 56/1960 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o úhrade nákladov na udržiavanie a obnovu kultúrnych pamiatok
56 57/1960 Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebnimi úřady prvého stupně
57 58/1960 Vyhláška rady Krajského národního výboru v Liberci kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
58 59/1960 Úradné oznámenie Ministerstva školstva a kultúry o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva školstva a kultúry č. 44/1960 Zb., ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú.l. (Ú.v.) o úprave autorských odmien za literárne diela, v znení neskorších predpisov 1)
59 60/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o leteckých dopravných službách medzi ich krajinami a cez ich územia
60 61/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Indickou republikou o kultúrnej spolupráci
61 62/1960 Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o renovácii nevratných drevených obalov
62 63/1960 Vyhláška predsedu Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa upravuje rozhodovanie o niektorých ďalších dávkach dôchodkového zabezpečenia (poistenia) národnými výbormi Juhomoravského kraja
63 64/1960 Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška o povinnostiach zamestnávateľov viesť záznamy a podávať hlásenia pre účely sociálneho zabezpečenia
64 65/1960 Zákon o národných výboroch
65 66/1960 Vládne nariadenie o úprave niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov
66 67/1960 Zákon o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon)
67 68/1960 Vládne nariadenie o hospodárení kovovým odpadom a zbernými surovinami
68 69/1960 Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji, stavebními úřady prvého stupně
69 70/1960 Vyhláška Ministerstva vnútra o zabezpečení pohotovosti hasiacich zariadení
70 71/1960 Vládne nariadenie o rozšírení právomoci a zodpovednosti národných výborov a o usporiadaní a činnosti ich orgánov
71 72/1960 Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a vnútra o omamných látkach
72 73/1960 Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva o náhradách za odber povrchovej vody
73 74/1960 Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška ministra lesov a drevárskeho priemyslu č. 58/1954 Ú. l. (č. 78/1954 Ú. v.) o odplatách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami
74 75/1960 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o podnikových fondoch pracujúcich v strojových a traktorových staniciach
75 76/1960 Vládne nariadenie o jednorazovom štátnom príspevku na zníženie dlhov zo stavebnej obnovy rodinných domčekov a poľnohospodárskych usadlostí a z ich výstavby v dvojročnici
76 77/1960 Vyhláška ministerstiev pôdohospodárstva a potravinárskeho priemyslu o spracovaní zrnovín vo mzde a miešaní krmív
77 78/1960 Vládna vyhláška o rozpočtovom poriadku národných výborov
78 79/1960 Vládne nariadenie o oprávomoci a zodpovednosti Národného výboru hlavného mesta Prahy a obvodných národných výborov v Prahe
79 80/1960 Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
80 81/1960 Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
81 82/1960 Vládne nariadenie o oprave vládneho nariadenia č. 34/1959 Zb., ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina socialistickej práce"
82 83/1960 Nariadenie ministra dopravy o zmene a doplnení poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja
83 84/1960 Nariadenie ministra dopravy o zmene Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 a o zmene Medzinárodného dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV)
84 85/1960 Vládna vyhláška o vykonaní ščítania ľudu, domov a bytov k 1. marcu 1961
85 86/1960 Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o riadení rozvoja v odbore technických plynov
86 87/1960 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry a Ministerstva vnútra o zavedení bezpečného filmu
87 88/1960 Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní, ktorou sa mení vyhláška č. 123/1955 Ú. l. (Ú. v.) o štátnej službe pre drahé kovy
88 89/1960 Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva o tvorbe cien a predaji opotrebovaných osobných automobilov
89 90/1960 Vyhláška Povereníctva financií o prenesení niektorých úloh bývalého Fondu národnej obnovy v Bratislave na výkonné orgány niektorých okresných národných výborov
90 91/1960 Vládne nariadenie o správnom konaní
91 92/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou
92 93/1960 Nariadenie ministra školstva a kultúry o označovaní absolventov študijných odborov technická a jadrová fyzika a jadrové inžinierstvo
93 94/1960 Vyhláška ministra financií o poskytovaní preddavkov jednotným roľníckym družstvám na plánované tržby za dodávky poľnohospodárskych výrobkov
94 95/1960 Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa upravuje predmet podnikania niektorých podnikov zahraničného obchodu
95 96/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou republikou a Albánskou ľudovou republikou
96 97/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Albánskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
97 98/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o jednotnom colnom uzáverovom poriadku pre labské lode
98 99/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o pohraničnom styku
99 101/1960 Zákon o zlúčení ministerstiev, o prevedení riadenia vodného hospodárstva do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a o zmene názvu Ministerstva stavebníctva
100 102/1960 Vládne nariadenie o zrušení oblastných orgánov štátnej správy na Slovensku a Plavebnej správy v Prahe
101 103/1960 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácii
102 104/1960 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav
103 105/1960 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode
104 106/1960 Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní o hospodárení kovovým odpadom
105 107/1960 Zákon o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia
106 108/1960 Zákon o určení úsekov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady
107 109/1960 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
108 110/1960 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení dekrétu prezidenta republiky z 22. augusta 1945 č. 57 Zb. o platoch členov vlády
109 111/1960 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o náhradách poslancov Národného zhromaždenia
110 112/1960 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov
111 113/1960 Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady
112 114/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou
113 115/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Štatúte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovore o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
114 116/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík
115 117/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou
116 118/1960 Vyhláška Ministerstva financií a Štátnej plánovacej komisie o zabezpečení prostriedkov na údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu nájomných obytných domov
117 119/1960 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 245/1953 Ú. l. (č. 287/1953 Ú. v.) o výrobe, výkupe a výdaji osiva a sadiva z množiteľských plôch vyňatých z dodávkovej povinnosti v znení vyhlášky č. 132/1955 Ú. l. (Ú. v.)
118 120/1960 Vládne nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl
119 121/1960 Vládne nariadenie o určení doby trvania základnej služby absolventov vysokých škôl zaradených do vojenskej prípravy na týchto školách
120 122/1960 Vyhláška Ústrednej rady odborov a Ministerstva financií o poskytovaní prostriedkov a o uhradzovaní nákladov na činnosť základných organizácií Revolučného odborového hnutia v organizáciách štátneho socialistického sektora
121 123/1960 Vyhláška ministra financií o finančných zdrojoch niektorých hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora a o úhrade ich strát
122 124/1960 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 20/1954 Zb. o organizácii štátnej banskej správy
123 125/1960 Vyhláška predsedu Ústredného banského úradu, ktorou sa ustanovujú obvody a pôsobnosť obvodných banských úradov
124 126/1960 Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy na úpravu niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov
125 127/1960 Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o uzavieraní hospodárskych zmlúv o vykonávaní prieskumných, projektových, vedeckovýskumných, umeleckých a iných prác na vysokých a priemyselných školách pre socialistické organizácie
126 128/1960 Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií
127 129/1960 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o zmene vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva
128 130/1960 Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu o výmene starých poukážok na chlieb za nové poukážky
129 131/1960 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje príloha vyhlášky č. 67/1959 Ú. l. (Ú. v.) o učebných odboroch
130 132/1960 Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o zmene smerníc Štátnej banky československej číslo 140/1958 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní a kontrole reprodukcie základných fondov organizácií štátneho socialistického sektora a o poskytovaní investičných úverov týmto organizáciám Štátnou bankou československou
131 133/1960 Vyhláška Ministerstva financií o zmene vyhlášky č. 205/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o správe národného majetku
132 134/1960 Vyhláška Ministerstva financií o zmene vyhlášky č. 206/1958 Ú. l. (Ú. v.) o odplatnom nadobúdaní vecí od súkromníkov organizáciami socialistického sektora
133 135/1960 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa vydávajú za účelom dodatkovej dovolenky zamestnancov zoznamy niektorých druhov prác a pracovísk
134 136/1960 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o Štátnej vodohospodárskej inšpekcii.
135 137/1960 Vyhláška Ministerstva financií o prevzatí niektorých poľských cenných papierov československým štátom
136 138/1960 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení a doplňuje zákon o správnych poplatkoch
137 139/1960 Vládne nariadenie o udeľovaní štátnych cien Klementa Gottwalda
138 140/1960 Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o poverení rozhodovaním niektorých sporov patriacich pred Štátnu arbitráž Československej socialistickej republiky
139 142/1960 Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o poskytovaní prevádzkových úverov a uplatňovaní sankcií
140 143/1960 Vyhláška ministra výstavby, ktorou sa prenáša pri niektorých stavbách právomoc stavebných úradov na orgány Ministerstva národnej obrany
141 144/1960 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vykonávaní pomocnej a pridruženej výroby v jednotných roľníckych družstvách a o ich vzájomnej spolupráci
142 145/1960 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 119/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dodávkach samoviazačových motúzov, o výdaji povrázkových povriesel, o vrátení použitých samoviazačových motúzov a o ich cenách
143 146/1960 Zákon Slovenskej národnej rady o náhradách poslancov Slovenskej národnej rady a o platoch predsedu, podpredsedov a povereníkov Slovenskej národnej rady
144 147/1960 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem
145 148/1960 Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady prvého stupně
146 149/1960 Vyhláška Štátnej plánovacej komisie, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 152/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dokumentácii stavieb
147 150/1960 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej komory
148 151/1960 Vládna vyhláška o organizácii a pôsobnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia
149 152/1960 Vyhláška ministra financií o finančných zdrojoch hospodárskych organizácií riadených národnými výbormi a o úhrade ich strát
150 153/1960 Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera
151 154/1960 Vládna vyhláška o podnikových fondoch pracujúcich
152 155/1960 Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní o zavedení bilančnej gescie pri normovaných skrutkách a maticiach
153 156/1960 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, ktorou sa vyhlasuje nový druh technických noriem (odborové normy)
154 157/1960 Vyhláška ministra financií o uvoľňovaní a kontrole mzdových fondov Štátnou bankou československou
155 158/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vzájomnej spolupráci na úseku banskej záchrannej služby
156 159/1960 Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa zrušujú niektoré vykonávacie predpisy k zákonu č. 85/1952 Zb. o poisťovníctve
157 160/1960 Vyhláška Ministerstva financií o správnych poplatkoch
158 161/1960 Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa zrušujú niektoré miestne poplatky a upravujú predpisy o miestnom poplatku zo psov
159 162/1960 Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií č. 243/1953 Ú. l. (č. 285/1953 Ú. v.) o účasti Štátnej poisťovne na zábrannej starostlivosti proti škodám
160 163/1960 Zákon o štátnom znaku a o štátnej vlajke
161 164/1960 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
162 165/1960 Zákon o treťom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky
163 166/1960 Zákon o lesoch a lesnom hospodárstve (lesný zákon)
164 167/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Etiópskym cisárstvom
165 168/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou etiópskou vládou a o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Etiópskym cisárstvom
166 169/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o medzinárodnej priamej združenej preprave tovaru železnice-voda (MŽVS)
167 170/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou
168 171/1960 Vyhláška vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o závodnom stravovaní
169 172/1960 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o inseminácii hospodárskych zvierat
170 173/1960 Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
171 174/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
172 175/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Európskom dohovore o cestných značkách
173 176/1960 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel
174 177/1960 Vyhláška Ministerstva financií, Ministerstva výstavby a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o hmotnej zainteresovanosti pri vypracovaní typových podkladov
175 178/1960 Vyhláška Ministerstva financií o opatreniach na ochranu čistoty ovzdušia
176 179/1960 Vyhláška předsedy Ústredního báňského úřadu kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Teplicích do Duchcova
177 180/1960 Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o uvoľňovaní a kontrole osobných nákladov (výdavkov) mimo mzdového fondu
178 181/1960 Vyhláška ministra financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú v r. 1961
179 182/1960 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o bezpečnosti práce pri obsluhe hospodárskych zvierat
180 183/1960 Vyhláška prezidenta Československej akadémie vied a ministra školstva a kultúry o organizácii výchovy nových vedeckých pracovníkov
181 184/1960 Vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o nemocenskom poistení a o dôchodkovom zabezpečení zamestnancov poverených činnosťou v zahraničí
182 185/1960 Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných podnikmi Ministerstva potravinárskeho priemyslu podnikom štátneho veľkoobchodu a iným odberateľom
183 186/1960 Zákon o sústave výchovy a vzdelávania
184 187/1960 Vyhláška ministra financií o vykonávaní pokladničných operácií
185 188/1960 Vyhláška ministrov vnútorného obchodu a financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami
186 189/1960 Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 66/1960 Zb. o úprave niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov
187 190/1960 Vyhláška ministra vnútra o úplnom znení vládneho nariadenia č. 66/1960 Zb. o úprave niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov
188 191/1960 Vyhláška Predsedu vlády ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov
189 192/1960 Vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu o zmene vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu
190 193/1960 Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 80/1953 Ú. l. (č. 114/1953 Ú. v.) o náhradách za výkony pri vykonávaní odborne-technického dozoru
191 194/1960 Vyhláška rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa
192 195/1960 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 175/1959 Ú. l. (Ú. v.) o výkupných cenách pôdohospodárskych výrobkov
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore