Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou 24/1960 účinný od 13.04.1960 do 19.02.1974


Platnosť od: 29.03.1960
Účinnosť od: 13.04.1960
Účinnosť do: 19.02.1974
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Diplomatické a konzulárne právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou 24/1960 účinný od 13.04.1960 do 19.02.1974
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 24/1960 s účinnosťou od 13.04.1960

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ministra zahraničných vecí

o Konzulárnom dohovore medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou

Dňa 27. marca 1959 sa podpísal v Prahe Konzulárny dohovor medzi Československou republikou a Maďarskou ...

S Dohovorom vyslovilo Národné zhromaždenie súhlas 8. júla 1959 a prezident republiky ho ratifikoval ...

Podľa svojho článku 23 Dohovor nadobudol platnosť 20. decembrom 1959.

České znenie Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

KONZULÁRNY DOHOVOR

medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou

Prezident Československej republiky a

Prezidiálna rada Maďarskej ľudovej republiky

vedení prianím ďalej upevňovať priateľské vzťahy medzi obidvoma štátmi a prehľbiť vzájomnú ...

rozhodli sa uzavrieť Konzulárny dohovor a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej republiky

dr. Antonína Gregora, prvého námestníka ministra zahraničných vecí Československej republiky, ...

Prezidiálna rada Maďarskej ľudovej republiky

Józsefa Gábora, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Maďarskej ľudovej republiky v Československu, ...

ktorí vymeniac si svoje plnomocenstvá a zhľadajúc ich v dobrej a náležitej forme, dohodli sa takto: ...

Zriaďovanie konzulátov, vysielanie a prijímanie konzulov

Článok 1

(1)

V súhlase s týmto Dohovorom má každá zo Zmluvných strán právo zriaďovať konzuláty na území ...

(2)

Sídlo konzulov a ich konzulárny obvod sa vždy určuje na základe dohody Zmluvných strán.

Článok 2

(1)

Konzuli vymenovaní vysielajúcim štátom začnú svoju činnosť po tom, čo im prijímajúci štát ...

(2)

Orgány prijímajúceho štátu urobia všetky potrebné opatrenia, aby konzuli mohli vykonávať svoju ...

Článok 3

(1)

Činnosť konzula sa končí jeho odvolaním, odňatím exequatur alebo úmrtím.

(2)

V prípade odvolania konzula, odňatia exequatur alebo v prípade jeho smrti, dočasnej neprítomnosti ...

(3)

Zástupca konzula, ktorý je poverený dočasným vedením konzulátu, požíva tie isté práva, výsady ...

Článok 4

Pod označením „konzulát“ sa v tomto Dohovore rozumie generálny konzulát, konzulát, vicekonzulát ...

II

Práva, výsady a výhody

Článok 5

Konzuli a pracovníci konzulátu Zmluvných strán nie sú podriadení, pokiaľ ide o ich služobnú ...

Článok 6

Konzuli majú právo umiestniť na budovu konzulátu znak vysielajúceho štátu a nápis označujúci ...

Článok 7

(1)

Konzuli a pracovníci konzulátu, ako aj ich manželky a maloleté deti, pokiaľ sú občanmi vysielajúceho ...

(2)

Oslobodenie od platenia daní sa nevzťahuje na príjem získaný v prijímajúcom štáte, ani na nehnuteľný ...

(3)

Parcely, budovy a dopravné prostriedky sú oslobodené od vojenských a iných vecných plnení a povinností ...

Článok 8

Nehnuteľnosti, ktoré sú majetkom vysielajúceho štátu a slúžia na umiestnenie konzulátu alebo ...

Článok 9

(1)

Konzuli a pracovníci konzulátu, ktorí sú občanmi vysielajúceho štátu, sú oslobodení na základe ...

(2)

Predmety, ktoré sú určené na úradnú potrebu konzulátu, nepodliehajú colným alebo iným poplatkom. ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na manželky a maloleté deti osôb tam uvedených.

Článok 10

(1)

Konzuli a pracovníci konzulátu sú povinní vydať na predvolanie svedectvo pred orgánmi prijímajúceho ...

(2)

Ak sa nemôžu konzuli a pracovníci konzulátu ustanoviť, vydajú svedectvo vo svojom byte alebo v ...

(3)

V predvolaní konzula sa nesmú uvádzať žiadne pohrozenia na prípad, že sa pred orgán prijímajúceho ...

Článok 11

(1)

Úradné miestnosti konzulátu a konzulárny archív sú nedotknuteľné. Do týchto miestností a do ...

V konzulárnom archíve sa nemôžu uschovávať písomnosti súkromného rázu.

(2)

Úradná korešpondencia konzula, včítane zpráv posielaných diaľkovými spojmi, je nedotknuteľná ...

(3)

Konzul má právo užívať v styku s úradnými orgánmi vysielajúceho štátu šifry a diplomatické ...

III

Právomoc konzulov

Článok 12

Konzuli prispievajú svojou činnosťou k prehlbovaniu politických, hospodárskych a kultúrnych stykov ...

Článok 13

(1)

Konzuli chránia v konzulárnom obvode práva a záujmy vysielajúceho štátu, jeho občanov a právnických ...

(2)

Pri výkone svojej právomoci môžu sa obracať na orgány konzulárneho obvodu. Proti porušeniu práv ...

Článok 14

(1)

Konzuli majú právo za účelom vykonania nutných opatrení zastupovať pred súdmi a inými úradnými ...

(2)

Konzulárne zastúpenie sa skončí, keď konzulom zastúpená osoba ochranu svojich práv a záujmov ...

Článok 15

(1)

Konzuli majú právo viesť evidenciu občanov vysielajúceho štátu, vystavovať im cestovné pasy ...

(2)

Konzuli môžu vydávať víza na vstup do vysielajúceho štátu alebo na výstup z neho.

(3)

Majú taktiež právo, pokiaľ sú na to splnomocnení vysielajúcim štátom, vykonávať matričné ...

Článok 16

(1)

Pred konzulmi a pred na to splnomocnenými pracovníkmi konzulátu môžu podľa právneho poriadku ...

(2)

Konzul je oprávnený, pokiaľ ho na to splnomocňuje právny poriadok vysielajúceho štátu, zapísať ...

Článok 17

(1)

Konzuli sú oprávnení konať na konzulátoch, vo vlastnom byte alebo v byte občanov vysielajúceho ...

a)

spisovať, overovať a uschovávať závety alebo listiny o jednostranných právnych úkonoch občanov ...

b)

spisovať alebo overovať vyhlásenia občanov vysielajúceho štátu;

c)

spisovať alebo overovať listiny o právnych úkonoch medzi občanmi vysielajúceho štátu; nemôžu ...

d)

spisovať alebo overovať listiny o právnych úkonoch medzi občanmi vysielajúceho štátu a občanmi ...

e)

overovať podpisy občanov vysielajúceho štátu na písomnostiach každého druhu; legalizovať písomnosti ...

f)

prijímať do úschovy peniaze, cenné predmety a listiny od občanov vysielajúceho štátu alebo pre ...

g)

iné úkony, na ktoré sú splnomocnení vysielajúcim štátom.

(2)

Konzulom spísané, legalizované a overené písomnosti, odpisy, preklady a výpisy, ktoré sú uvedené ...

Článok 18

(1)

Činnosť konzulov vo veciach pozostalostných sa spravuje - s doplnkami stanovenými v odseku 2 - Zmluvou ...

(2)

Kompetentný orgán prijímajúceho štátu je povinný upovedomiť konzula o každom konaní o prejednaní ...

Článok 19

Konzul môže ustanoviť opatrovníka alebo poručníka občanom vysielajúceho štátu, pokiaľ je ...

Článok 20

(1)

Konzul môže osobne alebo prostredníctvom svojho splnomocnenca poskytovať všestrannú pomoc lodiam ...

(2)

V prípade, že kompetentné orgány prijímajúceho štátu majú v úmysle vykonať donucovacie opatrenia ...

(3)

V prípade nehody alebo poškodenia lode vysielajúceho štátu má konzul právo urobiť opatrenia ...

(4)

V prípade nehody alebo poškodenia lode vysielajúceho štátu orgány prijímajúceho štátu podajú ...

(5)

Tento článok sa nedotýka ustanovení iných dohôd o poskytovaní vzájomnej pomoci na prípad nehody ...

Článok 21

Ustanovenie článku 20 tohto Dohovoru treba primerane použiť aj na lietadlá.

IV

Záverečné ustanovenia

Článok 22

Ustanovenia tohto Dohovoru o právomoci a povinnostiach konzulov platia primerane aj pre pracovníkov ...

Článok 23

(1)

Tento Dohovor podlieha ratifikácii. Výmena ratifikačných listín sa vykoná v Budapešti.

(2)

Dohovor nadobudne platnosť tridsiateho dňa po výmene ratifikačných listín.

Článok 24

Tento Dohovor zostane v platnosti päť rokov. V prípade, že jeden rok pred uplynutím jeho platnosti ...

Tento Dohovor sa vyhotovil v Prahe 27. marca 1959 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku ...

Za prezidenta Československej republiky

Ant. Gregor v. r.

Za Prezidiálnu radu Maďarskej ľudovej republiky

Gábor József v. r.

Poznámky

  • *)  Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore