Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.12.2023 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.12.2023 do 31.12.2023 518/2022
ZMENY4DS1
2 01.12.2023 419/2010 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách 419/2010 účinný od 01.12.2023 442/2023
ZMENY5DS
3 01.12.2023 84/2016 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 84/2016 účinný od 01.12.2023 439/2023
ZMENYDS
4 01.12.2023 449/2019 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky 449/2019 účinný od 01.12.2023 396/2023
ZMENY1DS
5 01.12.2023 518/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 518/2022 účinný od 01.12.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
6 01.12.2023 396/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky 396/2023 účinný od 01.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
7 01.12.2023 439/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov 439/2023 účinný od 01.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
8 01.12.2023 442/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách v znení vyhlášky č. 434/2019 Z. z. 442/2023 účinný od 01.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
9 04.12.2023 449/2023 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 10/2022 z 24. októbra 2023 vo veci súladu § 48 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a § 77 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 449/2023 účinný od 04.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
10 04.12.2023 450/2023 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 30. novembra 2023 č. S27669-2023-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júna 2019 č. 07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby 450/2023 účinný od 04.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
11 06.12.2023 540/2021 Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 540/2021 účinný od 06.12.2023 do 31.12.2023 454/2023
ZMENY2DS1
12 06.12.2023 453/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uložení listiny o odvolaní výhrady Slovenskej republiky k článku 7 ods. 2 písm. c) Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu, prijatému vo Varšave dňa 16. mája 2005 453/2023 účinný od 06.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
13 06.12.2023 454/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2022 Z. z. 454/2023 účinný od 06.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
14 06.12.2023 455/2023 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 18/2022 z 8. novembra 2023 vo veci súladu zákona č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov s Ústavou Slovenskej republiky a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, za účasti vlády Slovenskej republiky, ako vedľajšieho účastníka konania 455/2023 účinný od 06.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
15 08.12.2023 218/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca 218/2022 účinný od 08.12.2023 do 29.02.2024 459/2023
ZMENY1DS
16 08.12.2023 464/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla 464/2022 účinný od 08.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
17 08.12.2023 465/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny 465/2022 účinný od 08.12.2023 457/2023
ZMENY3DS
18 08.12.2023 457/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov 457/2023 účinný od 08.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
19 08.12.2023 458/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 523/2022 Z. z. 458/2023 účinný od 08.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
20 08.12.2023 459/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov 459/2023 účinný od 08.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
21 08.12.2023 460/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. novembra 2023 č. MF/013684/2023-313, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení opatrenia z 22. februára 2021 č. MF/005583/2021-31 a v znení opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004791/2022-313 460/2023 účinný od 08.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
22 10.12.2023 67/2018 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 67/2018 účinný od 10.12.2023 do 31.12.2023 456/2023
ZMENYDS
23 10.12.2023 456/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov 456/2023 účinný od 10.12.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
24 12.12.2023 464/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. novembra 2023 č. MF/014271/2023-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov 464/2023 účinný od 12.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
25 12.12.2023 465/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 7. novembra 2023 č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov 465/2023 účinný od 12.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
26 12.12.2023 466/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. novembra 2023 č. MF/013340/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov 466/2023 účinný od 12.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
27 12.12.2023 467/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. novembra 2023 č. MF/013348/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov 467/2023 účinný od 12.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
28 12.12.2023 468/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. novembra 2023 č. MF/011687/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov 468/2023 účinný od 12.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
29 12.12.2023 469/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. novembra 2023 č. MF/011686/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov 469/2023 účinný od 12.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
30 12.12.2023 470/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. novembra 2023 č. MF/011683/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov 470/2023 účinný od 12.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
31 12.12.2023 471/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. novembra 2023 č. MF/011684/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov 471/2023 účinný od 12.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
32 13.12.2023 476/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii druhého švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom Európskej únie na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskej únie 476/2023 účinný od 13.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
33 14.12.2023 478/2023 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Integrovaným odborovým zväzom a Úniou zamestnávateľov v civilnom letectve Slovenskej republiky 478/2023 účinný od 14.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
34 15.12.2023 452/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Čilistove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Čilistove 452/2023 účinný od 15.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
35 19.12.2023 484/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 20. novembra 2023 č. 7/2023 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí, pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí, poskytovateľmi platobných služieb v obmedzenom rozsahu a bankami 484/2023 účinný od 19.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
36 20.12.2023 488/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia č. 10/2023 o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu 488/2023 účinný od 20.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
37 20.12.2023 489/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2023 č. MF/011685/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 489/2023 účinný od 20.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
38 21.12.2023 494/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 5. decembra 2023 č. 11/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 7/2021 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely 494/2023 účinný od 21.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
39 21.12.2023 495/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 20. novembra 2023 č. 8/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov 495/2023 účinný od 21.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
40 22.12.2023 499/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. decembra 2023 č. MF/13953/2023-361, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy 499/2023 účinný od 22.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
41 22.12.2023 500/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2023 č. MF/015814/2023-361, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú lehoty, spôsoby zabezpečenia činností a podrobnosti postupu podľa príslušných ustanovení tohto zákona 500/2023 účinný od 22.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
42 22.12.2023 501/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2023 č. MF/015775/2023-361, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov 501/2023 účinný od 22.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
43 22.12.2023 502/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. decembra 2023 č. MF/014915/2023-361, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 502/2023 účinný od 22.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
44 22.12.2023 503/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 5. decembra 2023 č. 12/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 8/2021 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely 503/2023 účinný od 22.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
45 22.12.2023 504/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 5. decembra 2023 č. 9/2023 o registri bankových úverov a záruk 504/2023 účinný od 22.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
46 22.12.2023 505/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom vnútra Rakúskej republiky o poskytovaní krycích evidenčných čísel 505/2023 účinný od 22.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
47 23.12.2023 596/2003 Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 23.12.2023 do 31.08.2024 506/2023
ZMENY3DS2
48 23.12.2023 597/2003 Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 23.12.2023 do 31.08.2026 506/2023
ZMENY11DS1
49 23.12.2023 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 23.12.2023 do 31.05.2024 506/2023
ZMENY2DS1
50 23.12.2023 506/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 506/2023 účinný od 23.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
51 23.12.2023 509/2023 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. decembra 2023 č. S26349-2023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov 509/2023 účinný od 23.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
52 23.12.2023 510/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov 510/2023 účinný od 23.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
53 23.12.2023 511/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Tuniskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a majetku 511/2023 účinný od 23.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
54 23.12.2023 512/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov 512/2023 účinný od 23.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
55 23.12.2023 514/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Kronera 514/2023 účinný od 23.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
56 24.12.2023 461/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom 461/2023 účinný od 24.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
57 28.12.2023 523/2023 Oznámenie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2023 č. 18532/2023/SSD/107865-M, ktorým sa vydáva jednotný celoštátny kódovník autobusových liniek a liniek mestskej dráhovej dopravy 523/2023 účinný od 28.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
58 28.12.2023 524/2023 Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 412/2023 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov 524/2023 účinný od 28.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
59 30.12.2023 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 30.12.2023 do 31.12.2023 529/2023
ZMENY1DS1
60 30.12.2023 153/2013 Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 30.12.2023 do 31.12.2023 529/2023
ZMENY2DS2
61 30.12.2023 374/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2018 účinný od 30.12.2023 do 31.12.2024 529/2023
ZMENYDS1
62 30.12.2023 395/2019 Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 395/2019 účinný od 30.12.2023 529/2023
ZMENY1DS1
63 30.12.2023 208/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete 208/2023 účinný od 30.12.2023 do 31.12.2023 491/2023
ZMENY3DS
64 30.12.2023 491/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete 491/2023 účinný od 30.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
65 30.12.2023 529/2023 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 529/2023 účinný od 30.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
66 31.12.2023 106/2004 Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 31.12.2023 do 31.01.2024 530/2023
ZMENY2DS2
67 31.12.2023 364/2004 Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 31.12.2023 do 31.12.2023 525/2023
ZMENY1DS4
68 31.12.2023 309/2009 Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 31.12.2023 363/2022
ZMENY1DS2
69 31.12.2023 563/2009 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 31.12.2023 do 31.12.2023 507/2023
ZMENY1DS1
70 31.12.2023 235/2012 Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 235/2012 účinný od 31.12.2023 530/2023
ZMENY5DS2
71 31.12.2023 363/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 363/2022 účinný od 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
72 31.12.2023 519/2022 Zákon o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov 519/2022 účinný od 31.12.2023 530/2023
ZMENY1DS1
73 31.12.2023 309/2023 Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2023 účinný od 31.12.2023 do 31.12.2023 530/2023
ZMENYDS2
74 31.12.2023 315/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 315/2023 účinný od 31.12.2023 do 31.12.2023 530/2023
ZMENYDS2
75 31.12.2023 477/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2024 477/2023 účinný od 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
76 31.12.2023 507/2023 Zákon o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 507/2023 účinný od 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
77 31.12.2023 525/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 525/2023 účinný od 31.12.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
78 31.12.2023 530/2023 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií 530/2023 účinný od 31.12.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
79 31.12.2023 532/2023 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 27. decembra 2023 č. S28631-2023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 532/2023 účinný od 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore