Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 395/2019 účinný od 09.04.2020


Platnosť od: 27.11.2019
Účinnosť od: 09.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Štátna správa, Správne poplatky, Pozemné komunikácie, Priestupkové konanie, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 395/2019 s účinnosťou od 09.04.2020 na základe 73/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky a postup pri vydávaní občianskeho preukazu a občianskeho preukazu bez ...

§ 2
Občiansky preukaz
(1)

Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) preukazuje ...

(2)

Občiansky preukaz vydáva útvar Policajného zboru príslušný na vydávanie občianskych preukazov (ďalej ...

(3)

Občan, ktorý dovŕšil vek 15 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je povinný byť držiteľom ...

(4)

Občiansky preukaz sa občanovi, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, vydáva s platnosťou na 10 rokov; občanovi ...

(5)

Údaje uvedené v občianskom preukaze nie je potrebné preukazovať inými verejnými listinami.

§ 3
Údaje v občianskom preukaze
(1)

Občiansky preukaz obsahuje

a)
meno a priezvisko občana,
b)
rodné priezvisko občana,
c)
deň, mesiac, rok a miesto narodenia občana,
d)
rodné číslo občana,
e)
pohlavie občana,
f)
štátne občianstvo občana,
g)
adresu trvalého pobytu občana na území Slovenskej republiky alebo miesto jeho pobytu v zahraničí,
h)
podobu tváre občana,
i)
podpis občana; podpis sa nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý podpísať sa,
j)
deň, mesiac, rok a miesto vydania občianskeho preukazu,
k)
deň, mesiac a rok uplynutia platnosti občianskeho preukazu,
l)
číslo občianskeho preukazu.
(2)

Súčasťou občianskeho preukazu je aj elektronický čip a strojovo čitateľná zóna s vybranými údajmi v ...

(3)

Údaj uvedený v odseku 1 písm. g) občana, ktorý na území Slovenskej republiky

a)
je prihlásený na trvalý pobyt,1) obsahuje názov obce, časť obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, ...
b)
nie je prihlásený na trvalý pobyt, obsahuje miesto pobytu a skratku štátu pobytu v zahraničí.
(4)

Nasnímanie podoby tváre podľa odseku 1 písm. h) sa vykonáva v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy ...

(5)

Podpisom podľa odseku 1 písm. i) sa rozumie vlastnou rukou vykonané písomné vyjadrenie priezviska alebo ...

(6)

Občiansky preukaz občana, ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo občana, ktorý má uložený ...

(7)

V občianskom preukaze sa na žiadosť občana uvedie

a)
skratka akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného ...
b)
krvná skupina a podskupina a Rh faktor,
c)
závažná choroba, ktorá za určitých okolností vyžaduje okamžité podanie lieku alebo poskytnutie špeciálnej ...
d)
údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí a o odkázanosti na sprievodcu; na žiadosť občana sa uvedie aj druh ...
(8)

Ak nie je možné pre nedostatok miesta uviesť v občianskom preukaze všetky požadované údaje podľa odseku ...

§ 4
Elektronický čip
(1)

Do elektronického čipu sa zapisujú údaje, ktoré sú uvedené v občianskom preukaze, okrem údajov podľa ...

(2)

Držiteľ občianskeho preukazu si môže overiť údaje, ktoré sú zapísané do elektronického čipu, na príslušnom ...

§ 5
Bezpečnostný osobný kód
(1)

Bezpečnostný osobný kód spolu s občianskym preukazom slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa občianskeho ...

(2)

Bezpečnostný osobný kód je kombináciou šiestich číslic. Občan starší ako 15 rokov je povinný zvoliť ...

(3)

Za občana podľa § 7 ods. 7 je povinný zvoliť bezpečnostný osobný kód ten, kto za túto osobu podáva žiadosť ...

(4)

Ak si občan odmietne zvoliť bezpečnostný osobný kód, zvolí mu ho príslušný útvar, na ktorom bola podaná ...

(5)

Bezpečnostný osobný kód môže občan zmeniť na príslušnom útvare, na inom mieste, ktoré zverejní Ministerstvo ...

(6)

Ak občan pri elektronickej komunikácii päťkrát po sebe chybne uvedie bezpečnostný osobný kód, ďalšia ...

§ 6
Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu
(1)

Občiansky preukaz sa vydáva na základe žiadosti, ktorá obsahuje údaje podľa § 3 ods. 1 písm. a) až g) ...

(2)

K žiadosti o vydanie občianskeho preukazu sa predkladá

a)
rodný list, doklad o rodnom čísle,6) ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, alebo úradný výpis ...
b)
skôr vydaný občiansky preukaz,
c)
doklad potvrdzujúci štátne občianstvo,8)
d)
potvrdenie o pobyte;9) občan s pobytom v zahraničí predkladá potvrdenie o evidovanom pobyte s uvedením ...
(3)

Občan, ktorý do občianskeho preukazu žiada uviesť údaj podľa § 3 ods. 7 písm. a), je k žiadosti o vydanie ...

(4)

Občan, ktorý do občianskeho preukazu žiada uviesť údaj podľa § 3 ods. 7 písm. b) alebo písm. c), je ...

(5)

Občan, ktorý do občianskeho preukazu žiada uviesť údaj podľa § 3 ods. 7 písm. d), je k žiadosti o vydanie ...

(6)

Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, je k žiadosti ...

(7)

Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po uložení trestu zákazu pobytu, je k žiadosti o vydanie ...

(8)

Nevidiaci občan, ktorý používa okuliare s tmavými sklami a ktorý žiada o nasnímanie podoby tváre s okuliarmi ...

(9)

Doklady podľa odsekov 2 až 8 sa predkladajú v prvopise, osvedčenom odpise alebo osvedčenej kópii.

(10)

Doklady podľa odsekov 2 až 8 sa nevyžadujú, ak požadovaný údaj je uvedený v skôr vydanom občianskom ...

(11)

Občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a podpisu. ...

§ 7
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu
(1)

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu sa podáva na ktoromkoľvek príslušnom útvare.

(2)

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov môže byť podaná najskôr 30 dní ...

(3)

Občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný s výnimkou ...

(4)

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podáva občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, ak nie ...

(5)

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu zákonný zástupca okrem ...

(6)

Za občana mladšieho ako 15 rokov, pre ktorého sa vykonávajú opatrenia v zariadení pobytovou formou na ...

(7)

Za občana, ktorý z dôvodu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony nemôže podať žiadosť o vydanie občianskeho ...

(8)

Za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo psychického ochorenia ...

(9)

Osoba, ktorá podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podľa odsekov 5 až 7, sa nemôže dať zastupovať;13) ...

(10)

Občiansky preukaz sa vyhotoví najneskôr do 30 dní od podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ...

(11)

Ak bolo nasnímanie podoby tváre a podpisu občana vykonané podľa odseku 8, nie je možné požiadať o urýchlené ...

§ 8
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazuprostredníctvom portálu ministerstva
(1)

Občan starší ako 15 rokov môže podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu ...

a)
z dôvodu uplynutia platnosti občianskeho preukazu,
b)
po zmene trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.
(2)

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu ministerstva môže podať občan starší ...

(3)

Pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu ministerstva nemožno v občianskom ...

§ 9
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazuna zastupiteľskom úrade
(1)

Občan môže podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky ...

(2)

Občanovi podľa § 7 ods. 8, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, zastupiteľský úrad zabezpečí ...

(3)

Na zastupiteľskom úrade nie je možné požiadať o vyhotovenie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch ...

§ 10
Prevzatie občianskeho preukazu
(1)

Občiansky preukaz si občan môže prevziať na príslušnom útvare, na ktorom podal žiadosť o vydanie občianskeho ...

(2)

Občiansky preukaz si občan starší ako 15 rokov prevezme osobne alebo ho prevezme jemu blízka osoba, ...

(3)

Ak bola žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podaná podľa § 7 ods. 8, občiansky preukaz prevezme osoba, ...

(4)

Iná osoba, ako je uvedená v odsekoch 2 a 3, môže prevziať občiansky preukaz len na základe osvedčeného ...

(5)

Občiansky preukaz občana, ktorý je umiestnený v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc ...

(6)

Ak bola žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podaná podľa § 7 ods. 5 až 7, občiansky preukaz prevezme ...

(7)

Ak bola žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podaná prostredníctvom portálu ministerstva, občiansky ...

(8)

Ak bola žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podaná na zastupiteľskom úrade, občiansky preukaz sa ...

§ 11
Neplatnosť občianskeho preukazu
(1)

Občiansky preukaz je neplatný, ak

a)
uplynula jeho platnosť,
b)
je poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom uvedený údaj, alebo je porušená jeho ...
c)
podľa podoby tváre v občianskom preukaze nemožno identifikovať jeho držiteľa,
d)
neobsahuje údaj o skutočnostiach uvedených v § 3 ods. 6,
e)
obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje okrem údaja podľa § 3 ods. 7,
f)
obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
g)
držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho; ak nedošlo k odovzdaniu občianskeho preukazu, tento sa ...
h)
držiteľ stratil štátne občianstvo; ak nedošlo k odovzdaniu občianskeho preukazu, tento sa eviduje ako ...
i)
držiteľ ohlásil jeho stratu alebo odcudzenie, alebo bol na príslušný útvar, ktorýkoľvek útvar Policajného ...
j)
pri jeho preprave z miesta vyhotovenia došlo k jeho strate alebo odcudzeniu,
k)
nebol odovzdaný podľa § 15 ods. 1 písm. e).
(2)

Príslušný útvar, príslušník Policajného zboru alebo zastupiteľský úrad môže odobrať neplatný občiansky ...

§ 12
Potvrdenie o občianskom preukaze
(1)

Potvrdenie o občianskom preukaze (ďalej len „potvrdenie“) vydáva príslušný útvar, útvar Policajného ...

a)
ktorý stratil štátne občianstvo,
b)
ak došlo k odobratiu neplatného občianskeho preukazu,
c)
ak odovzdal neplatný občiansky preukaz,
d)
ak došlo k strate alebo odcudzeniu občianskeho preukazu,
e)
ak vybavuje matričnú udalosť a pohreb občana, ktorý zomrel a u ktorého občiansky preukaz nebol nájdený. ...
(2)

Potvrdenie podľa odseku 1 písm. c) až e) sa vydáva na žiadosť občana.

(3)

Potvrdenie sa nevydá občanovi, ktorému už potvrdenie vydané bolo a počas jeho platnosti si nepodal žiadosť ...

(4)

Potvrdenie obsahuje

a)
názov orgánu, ktorý potvrdenie vydal,
b)
číslo a sériu občianskeho preukazu alebo číslo občianskeho preukazu, o ktorom sa potvrdenie vydáva,
c)
skrátený názov útvaru alebo zastupiteľského úradu, ktorý občiansky preukaz vydal,
d)
meno a priezvisko občana,
e)
rodné priezvisko občana,
f)
deň, mesiac a rok narodenia občana,
g)
rodné číslo občana,
h)
adresu trvalého pobytu občana na území Slovenskej republiky alebo miesto jeho pobytu v zahraničí,
i)
číslo potvrdenia,
j)
deň, mesiac, rok a dôvod vydania potvrdenia,
k)
deň, mesiac a rok uplynutia platnosti potvrdenia,
l)
dôvod, ak nie je možné v potvrdení uviesť niektorý požadovaný údaj,
m)
podpis občana, ak je spôsobilý sa podpísať,
n)
podpis zamestnanca a odtlačok úradnej pečiatky orgánu, ktorý vydal potvrdenie.
(5)

Potvrdenie vydané podľa odseku 1 písm. b) až d) je platné 30 dní odo dňa vydania, ak ho vydal príslušný ...

(6)

Na neplatnosť potvrdenia sa vzťahujú ustanovenia o neplatnosti občianskeho preukazu primerane.

Občiansky preukaz bez podoby tváre
§ 13
(1)

Občiansky preukaz bez podoby tváre je doklad, ktorým sa občan autentifikuje pri prihlasovaní do elektronických ...

(2)

Občiansky preukaz bez podoby tváre vydáva ministerstvo z úradnej moci na základe údajov z registra fyzických ...

(3)

Občiansky preukaz bez podoby tváre sa vydáva s platnosťou na 15 rokov.

(4)

Občiansky preukaz bez podoby tváre obsahuje údaje podľa § 3 ods. 1 písm. a) až f), j) okrem miesta vydania, ...

(5)

Súčasťou občianskeho preukazu bez podoby tváre je aj elektronický čip a strojovo čitateľná zóna s vybranými ...

(6)

Ministerstvo vydá občiansky preukaz bez podoby tváre z úradnej moci aj vtedy, ak došlo k odovzdaniu ...

(7)

Ministerstvo vydá občiansky preukaz bez podoby tváre občanovi mladšiemu ako 15 rokov na požiadanie z ...

a)
straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu bez podoby tváre,
b)
zmeny údaja uvedeného v občianskom preukaze bez podoby tváre,
c)
nefunkčnosti elektronického čipu.
(8)

Požiadať o vydanie občianskeho preukazu bez podoby tváre môže zákonný zástupca občana mladšieho ako ...

§ 14
(1)

Občiansky preukaz bez podoby tváre ministerstvo zašle občanovi na adresu trvalého pobytu na území Slovenskej ...

(2)

Občiansky preukaz bez podoby tváre, ktorý nebude prevzatý v odbernej lehote, sa zašle na príslušný útvar ...

(3)

Na prevzatie občianskeho preukazu bez podoby tváre sa vzťahuje § 10 ods. 2 až 4 a 6.

(4)

Občiansky preukaz bez podoby tváre je neplatný, ak je elektronický čip poškodený tak, že sa ním nedá ...

§ 15
Povinnosti na úseku občianskych preukazov
(1)

Občan je povinný

a)
požiadať o vydanie občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti skôr vydaného občianskeho preukazu, ...
b)
chrániť občiansky preukaz alebo občiansky preukaz bez podoby tváre pred stratou, odcudzením, poškodením ...
c)
odovzdať príslušnému útvaru alebo zastupiteľskému úradu neplatný občiansky preukaz pri podaní žiadosti ...
d)
odovzdať príslušnému útvaru neplatný občiansky preukaz bez podoby tváre,
e)
odovzdať príslušnému útvaru alebo zastupiteľskému úradu doterajší občiansky preukaz pri prevzatí občianskeho ...
f)
ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu príslušnému útvaru, zastupiteľskému ...
g)
ohlásiť stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu bez podoby tváre príslušnému útvaru,
h)
dostaviť sa na vyzvanie príslušného útvaru alebo zastupiteľského úradu na vybavenie záležitostí týkajúcich ...
i)
odovzdať pri vzatí do väzby alebo pri nástupe do výkonu trestu odňatia slobody občiansky preukaz do ...
j)
odovzdať občiansky preukaz pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, ak žiada o doručenie ...
k)
odovzdať občiansky preukaz bez podoby tváre pri prevzatí občianskeho preukazu; to neplatí, ak ide o ...
(2)

Občiansky preukaz neplatný podľa § 11 ods. 1 písm. c) až e) môže občan odovzdať aj pri prevzatí občianskeho ...

(3)

Povinnosť podľa odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na občana mladšieho ako 15 rokov. Za občana mladšieho ...

(4)

Občiansky preukaz sa nesmie odovzdať alebo prijať ako záloh a nesmie sa odovzdať ani odobrať pri vstupe ...

(5)

Kto nájde alebo získa občiansky preukaz alebo občiansky preukaz bez podoby tváre iného občana, je povinný ...

(6)

Občiansky preukaz občana, ktorý zomrel, je povinný odovzdať matričnému úradu ten, kto vybavuje úmrtný ...

(7)

Občan, ktorý ohlásil skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky prostredníctvom zastupiteľského ...

(8)

Ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre ...

§ 16
Evidencie
(1)

Evidencia občianskych preukazov je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo ...

(2)

Evidencia občianskych preukazov obsahuje

a)
meno a priezvisko držiteľa občianskeho preukazu, jeho rodné priezvisko a predchádzajúce priezvisko,
b)
deň, mesiac, rok, miesto a okres alebo štát narodenia držiteľa občianskeho preukazu,
c)
rodné číslo držiteľa občianskeho preukazu,
d)
pohlavie držiteľa občianskeho preukazu,
e)
adresu trvalého pobytu držiteľa občianskeho preukazu na území Slovenskej republiky alebo miesto jeho ...
f)
podobu tváre držiteľa občianskeho preukazu,
g)
podpis držiteľa občianskeho preukazu,
h)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezvisko, deň, mesiac, rok, miesto a okres narodenia ...
i)
číslo a sériu občianskeho preukazu alebo číslo občianskeho preukazu,
j)
deň, mesiac a rok vydania občianskeho preukazu,
k)
deň, mesiac a rok uplynutia platnosti občianskeho preukazu,
l)
označenie príslušného útvaru, ktorý občiansky preukaz vydal,
m)
osobitné záznamy, ktoré boli alebo sú uvedené v občianskom preukaze, v rozsahu
1.
obmedzenie spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, meno, priezvisko, ...
2.
zákaz pobytu,
3.
skratka akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného ...
4.
krvná skupina a podskupina a Rh faktor,
5.
závažná choroba,
6.
údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí a o odkázanosti na sprievodcu vrátane druhu zmyslového postihnutia, ...
n)
údaje o strate, odcudzení, poškodení a odovzdaní občianskeho preukazu,
o)
deň, mesiac a rok zničenia občianskeho preukazu,
p)
údaje o potvrdení o občianskom preukaze, ak bolo vydané, v rozsahu
1.
deň, mesiac, rok a dôvod vydania potvrdenia,
2.
deň, mesiac a rok uplynutia platnosti potvrdenia,
3.
číslo potvrdenia,
q)
číslo mobilného telefónu a emailovú adresu, ak ich občan poskytol pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho ...
(3)

Evidencia občianskych preukazov bez podoby tváre je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom ...

a)
meno a priezvisko držiteľa občianskeho preukazu bez podoby tváre, jeho rodné priezvisko a predchádzajúce ...
b)
deň, mesiac, rok, miesto a okres alebo štát narodenia držiteľa občianskeho preukazu bez podoby tváre, ...
c)
rodné číslo držiteľa občianskeho preukazu bez podoby tváre,
d)
pohlavie držiteľa občianskeho preukazu bez podoby tváre,
e)
deň, mesiac a rok vydania občianskeho preukazu bez podoby tváre,
f)
deň, mesiac a rok uplynutia platnosti občianskeho preukazu bez podoby tváre,
g)
číslo občianskeho preukazu bez podoby tváre,
h)
údaje o strate, odcudzení, poškodení a odovzdaní občianskeho preukazu bez podoby tváre.
(4)

Údaje podľa odsekov 2 a 3 sa poskytujú Policajnému zboru, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu, ...

(5)

Údaje podľa odsekov 2 a 3 sa poskytujú štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným osobám na ...

§ 17
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
použije neoprávnene pozmenený občiansky preukaz alebo zneužije občiansky preukaz vydaný inému občanovi, ...
b)
úmyselne poškodí občiansky preukaz,
c)
sa neoprávnene zmocní cudzieho občianskeho preukazu,
d)
vykoná alebo si nechá vykonať neoprávnené zmeny v občianskom preukaze,
e)
poskytne inej osobe občiansky preukaz na účely jeho zneužitia,
f)
nepožiada o vydanie občianskeho preukazu v lehote určenej týmto zákonom,
g)
odovzdá občiansky preukaz ako záloh alebo ho odovzdá pri vstupe do objektu, na pozemok alebo v súvislosti ...
h)
prijme občiansky preukaz ako záloh alebo ho odoberie pri vstupe do objektu, na pozemok alebo v súvislosti ...
i)
poruší inú povinnosť uvedenú v tomto zákone, ak sa takým konaním sťaží plnenie úloh verejnej správy.
(2)

Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. a) až e) možno uložiť pokutu do 350 eur a v blokovom konaní pokutu ...

(3)

Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. f) až h) možno uložiť pokutu do 150 eur a v blokovom konaní do ...

(4)

Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. i) možno uložiť pokutu do 50 eur.

(5)

Priestupky podľa odseku 1 prejednáva útvar Policajného zboru.

(6)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.19)

§ 18
Spoločné ustanovenia
(1)

Na postup štátnych orgánov a na ich úkony vykonávané podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok. ...

(2)

Pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitných predpisov.20)

(3)

Ak sa podľa osobitných predpisov na autentifikáciu používa občiansky preukaz s elektronickým čipom, ...

§ 19
Prechodné ustanovenia
(1)

Občianske preukazy vydané do 30. novembra 2019 sa považujú za občianske preukazy vydané podľa tohto ...

(2)

Občanovi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý do 31. decembra 2021 nedovŕši vek 15 ...

(3)

Občanovi staršiemu ako 65 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý nie je držiteľom ...

§ 19a
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
(1)

Ministerstvo alebo zastupiteľský úrad môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného ...

(2)

Platnosť občianskeho preukazu, ktorá uplynie počas krízovej situácie

a)
od nadobudnutia účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020, sa predlžuje až do uplynutia jedného mesiaca ...
b)
od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej ...
c)
od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej ...
d)
od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od jej ...
(3)

Pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti podľa odseku 2 ...

(4)

Počas krízovej situácie je doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou ...

§ 20
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

V § 20a ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Policajt je oprávnený snímať identifikačné ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA položka 22a vrátane oslobodenia a splnomocnenia ...

„Položka 22a a) Vydanie občianskeho preukazu .............................................................................. ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY položka 259 vrátane oslobodenia ...

„Položka 259 a) Vydanie občianskeho preukazu .................................................................................. ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. Konzulárne poplatky sa doterajší text položky 264 označuje ...

b)

Vydanie viacjazyčného štandardného formulára ........................................................ ...

Čl. IV

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...

1.

V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Občan, ktorý nebude žiadať o vydanie občianskeho preukazu, ...

2.

§ 10 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) zabezpečiť bezodkladné odovzdanie občianskeho preukazu, ktorý bol ohlasovni odovzdaný podľa § 6 ...

3.

V § 15 sa písmeno a) dopĺňa štrnástym bodom, ktorý znie:

„14.
podobu tváre,6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 29 ods. 2 písm. i) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 16 sa písmeno a) dopĺňa štrnástym bodom, ktorý znie:

„14.
podobu tváre,“.

Čl. V

Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., ...

V § 6 ods. 4 písm. a) sa za slová „10 000 občanov“ vkladá čiarka a slová „ktorí dovŕšili 15 rokov veku,“. ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2019.

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Poznámky

 • 1)  § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 2)  § 65 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3)  § 110 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii ...
 • 5)  § 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení ...
 • 6)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
 • 7)  § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  § 9a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej ...
 • 9)  § 10 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene ...
 • 11)  § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 12)  Napríklad § 44 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 367 ...
 • 13)  § 31 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 14)  § 29 ods. 2 písm. i) a j) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 15)  § 107 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 16)  § 12 ods. 1 písm. c) prvý bod zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona ...
 • 17)  § 6 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Napríklad § 93a ods. 9 a § 93c zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 19)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore