Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 235/2012 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 15.08.2012
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní, Správa poplatkov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD10DS5EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 235/2012 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 368/2018

Legislatívny proces k zákonu 368/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

povinnosť platenia osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach (ďalej len „odvod“) regulovanou ...

b)

výšku a spôsob platenia odvodu,

c)

správu odvodu vykonávanú správcom odvodu, ktorým je daňový úrad príslušný na správu dane z príjmov regulovanej ...

§ 2

Na účely tohto zákona sa za odvodové obdobie považuje každý kalendárny mesiac účtovného obdobia,2) v ...

§ 3 - Regulovaná osoba
(1)

Regulovanou osobou je osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá

a)
má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti
1.
energetiky na základe povolenia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví podľa osobitného predpisu,3) ...
2.
poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného ...
3.
verejného zdravotného poistenia na základe povolenia vydaného Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ...
4.
elektronických komunikácií na základe všeobecného povolenia alebo individuálneho práva na používanie ...
5.
farmácie na základe povolenia vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky alebo samosprávnym ...
6.
poštových služieb na základe všeobecného povolenia alebo poštovej licencie vydanej Úradom pre reguláciu ...
7.
dopravy na dráhe na základe licencie vydanej Dopravným úradom podľa osobitného predpisu,9)
8.
verejných vodovodov a verejných kanalizácií10) na základe živnostenského oprávnenia,
9.
leteckej dopravy na základe licencie vydanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ...
10.
poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu12) alebo ...
11.
uvedenej v prvom až desiatom bode na základe povolenia vydaného v inom členskom štáte Európskej únie ...
b)
predpokladá, že bude činnosť v oblasti podľa písmena a) vykonávať celé odvodové obdobie.
(2)

Regulovaná osoba je povinná doručiť správcovi odvodu do konca odvodového obdobia, za ktoré jej vznikne ...

a)
oblasť podľa odseku 1 písm. a), v ktorej získala oprávnenie na výkon činnosti,
b)
dátum, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť podľa odseku 1 písm. a),
c)
odhad predpokladaného výsledku hospodárenia podľa § 4 ods. 3 a predpokladaného koeficientu na účel výpočtu ...
d)
výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.
Platenie odvodu
§ 4 - Povinnosť platiť odvod
(1)

Regulovanej osobe okrem regulovanej osoby podľa § 13 ods. 1 a 3 vzniká povinnosť platiť odvod, počnúc ...

(2)

Suma výsledku hospodárenia, od ktorej vzniká povinnosť platiť odvod, je 3 000 000 eur.

(3)

Na účely zistenia vzniku povinnosti platiť odvod podľa odseku 2 je regulovaná osoba povinná odhadnúť ...

(4)

Po zániku regulovanej osoby prechádza povinnosť platiť odvod na jej právnych nástupcov, ktorí sú regulovanými ...

(5)

Povinnosť platiť odvod zaniká osobe alebo organizačnej zložke zahraničnej osoby splnením povinnosti ...

(6)

Posledným odvodovým obdobím pre regulovanú osobu, ktorá prestane byť regulovanou osobou, je odvodové ...

(7)

Ak regulovanej osobe nevznikla povinnosť platiť odvod podľa odseku 1, § 13 ods. 1 alebo 4, vzniká jej ...

(8)

Regulovaná osoba odvod neplatí, ak výška odvodu za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 1 000 ...

§ 5 - Základ odvodu
(1)

Základom odvodu je výsledok hospodárenia vykázaný za to účtovné obdobie, v ktorom regulovaná osoba má ...

(2)

Základom odvodu je pri výpočte odvodu na účel platenia odvodu výsledok hospodárenia uvedený v oznámení ...

(3)

Na účely odsekov 1 a 2 a § 4 sa použije výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný podľa postupov ...

(4)

Ak regulovaná osoba nevykazuje výsledok hospodárenia podľa odseku 3, na účely odsekov 1 a 2 a § 4 sa ...

(5)

Koeficient na účel výpočtu základu odvodu sa vypočíta ako podiel výnosov alebo príjmov, ak regulovaná ...

§ 6 - Sadzba odvodu

Sadzba odvodu pre regulovanú osobu je 0,00726.

§ 7 - Výpočet odvodu

Odvod sa vypočíta ako súčin sadzby odvodu a základu odvodu.

§ 8 - Vyrubenie odvodu
(1)

Regulovaná osoba je povinná na základe písomného oznámenia podľa § 3 ods. 2, § 13 ods. 2, ods. 5, podľa ...

(2)

Odvod sa považuje za vyrubený podaním písomného oznámenia podľa § 3 ods. 2, § 13 ods. 2, ods. 5, podľa ...

(3)

Ak dôjde k zmene sumy základu odvodu, je regulovaná osoba do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho ...

a)
výsledok hospodárenia upravený podľa § 5 vykázaný za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovnému ...
b)
koeficient na účel výpočtu základu odvodu podľa § 5 ods. 5,
c)
výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.
(4)

Ak výška odvodu uvedená v písomnom oznámení podľa § 3 ods. 2, § 13 ods. 2, ods. 5 alebo podľa odseku ...

(5)

Rozhodnutie o určení odvodu podľa odseku 4 a rozhodnutie o zúčtovaní odvodov podľa § 9 nadobúdajú právoplatnosť ...

(6)

Proti rozhodnutiu o určení odvodu podľa odseku 4 alebo zúčtovaniu odvodov podľa § 9 môže regulovaná ...

(7)

Finančné riaditeľstvo rozhodne o námietke do 15 dní odo dňa, keď mu bola námietka, postúpená podľa odseku ...

(8)

Rozhodnutie o námietke nadobúda právoplatnosť jeho doručením regulovanej osobe. Proti rozhodnutiu o ...

§ 9 - Zúčtovanie odvodov
(1)

Odvody zaplatené podľa § 8 alebo odvody, ktoré mali byť zaplatené za odvodové obdobia patriace do príslušného ...

a)
výsledok hospodárenia,
b)
koeficient na účel výpočtu základu odvodu podľa § 5 ods. 5,
c)
základ odvodu podľa § 5 ods. 1,
d)
sumu zaplatených odvodov za odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia.
(2)

Správca odvodu vypočíta zo základu odvodu podľa § 5 odvody za všetky odvodové obdobia patriace do príslušného ...

(3)

Kladný rozdiel súčtu odvodov zaplatených podľa odseku 1 a súčtu odvodov vypočítaných správcom odvodu ...

(4)

Záporný rozdiel súčtu odvodov zaplatených podľa odseku 1 a súčtu odvodov vypočítaných správcom odvodu ...

(5)

O výsledku zúčtovania odvodov správca odvodu vydá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ...

(6)

Ak po vydaní rozhodnutia o zúčtovaní odvodov podľa odseku 5 dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa ...

(7)

Regulovaná osoba je povinná zaplatiť nedoplatok zo zúčtovania odvodov do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia ...

§ 10 - Spôsob platenia odvodu
(1)

Odvod a nedoplatok zo zúčtovania odvodov sa uhrádzajú v eurách na účet uvedený na webovom sídle finančného ...

(2)

Nezaplatený odvod alebo nedoplatok zo zúčtovania odvodov sú povinní uhradiť po zániku regulovanej osoby ...

(3)

Ak regulovaná osoba alebo jej právny nástupca neuhradil odvod alebo nedoplatok zo zúčtovania odvodov ...

(4)

Suma platby, ktorá prevyšuje splatný odvod, je preplatkom na odvode. Na preplatok na odvode a na preplatok ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 12
(1)

Ustanovenia osobitného predpisu1) sa na tento zákon použijú primerane, ak tento zákon neustanovuje inak. ...

(2)

Dlžná suma odvodu a dlžná suma nedoplatku zo zúčtovania odvodov po lehote splatnosti je nedoplatkom ...

(3)

Uhradené odvody sú štátnymi finančnými aktívami, ktoré sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte. ...

(4)

Štátne finančné aktíva podľa odseku 3 sú účelovo určené na podporu rozvojových programov vlády Slovenskej ...

(5)

Odvod, preplatok zo zúčtovania odvodov a nedoplatok zo zúčtovania odvodov sa zahŕňa do základu dane ...

(6)

Zaplatenie odvodu nesmie byť dôvodom na zvýšenie výšky regulovanej ceny podľa osobitného predpisu22) ...

(7)

Oznámenie podľa § 3 ods. 2, § 8 ods. 3 a § 9 ods. 1 sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určí finančné ...

a)
fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné ...
b)
právnickú osobu, názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, ak jej ...
§ 13
(1)

Osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá k 1. septembru 2012 má oprávnenie na výkon činnosti ...

(2)

Regulovaná osoba, ktorej vznikne povinnosť platiť odvod podľa odseku 1, je povinná doručiť písomné oznámenie ...

a)
oblasť podľa § 3 ods. 1 písm. a), v ktorej má oprávnenie na výkon činnosti,
b)
dátum, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a),
c)
sumu výsledku hospodárenia za účtovné obdobie podľa odseku 1,
d)
výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.
(3)

Za regulovanú osobu podľa tohto zákona sa považuje aj osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ...

a)
k 1. septembru 2012 má oprávnenie na výkon činnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. a),
b)
nevykázala výsledok hospodárenia pred účinnosťou tohto zákona a
c)
predpokladá, že jej výnosy z činnosti v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) za účtovné obdobie, ktoré ...
(4)

Regulovanej osobe podľa odseku 3 vzniká povinnosť platiť odvod, počnúc odvodovým obdobím, ktorým je ...

(5)

Regulovaná osoba, ktorej vznikne povinnosť platiť odvod podľa odseku 4, je povinná doručiť písomné oznámenie ...

a)
oblasť podľa § 3 ods. 1 písm. a), v ktorej má oprávnenie na výkon činnosti,
b)
dátum, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a),
c)
sumu odhadu predpokladaného výsledku hospodárenia,
d)
výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.
§ 14 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2016
(1)

Povinnosť platiť odvod podľa § 4 v znení účinnom od 31. decembra 2016 má regulovaná osoba počnúc prvým ...

(2)

Základ odvodu podľa § 5 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa prvýkrát použije na odvodové obdobie ...

(3)

Sadzba odvodu podľa § 6 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa prvýkrát použije na odvodové obdobie ...

(4)

Sadzba odvodu podľa § 6 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa od 1. januára 2019 znižuje na 0,00545. ...

(5)

Sadzba odvodu podľa § 6 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa od 1. januára 2021 znižuje na 0,00363. ...

(6)

Výpočet odvodu podľa § 7 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa prvýkrát použije na odvodové obdobie ...

(7)

Zúčtovanie odvodov podľa § 9 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa prvýkrát vykoná za odvodové obdobia ...

Čl. II

Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 5 ods. 3 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l) vykonáva správu osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach podľa osobitného predpisu,16a)“. ...

„16a) Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a ...

Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).

2.

V § 6 odsek 6 znie:

„(6) Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty vykonáva správu odvodu podľa osobitných predpisov.20a)“. ...

„20a) Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých ...

Čl. III

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1c) ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na osobitný ...

„1c) § 10 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných ...

2.

V § 155 ods. 14 sa slová „písm. e) možno za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. j)“ nahrádzajú slovami ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 563/2009 Z. z.o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 2)  § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
 • 3)  Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 4)  Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 5)  Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene ...
 • 6)  Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení ...
 • 8)  § 15 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 9)  § 37 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
 • 10)  Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a o verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona ...
 • 11)  Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12)  § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
 • 13)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 15)  § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
 • 16)  § 49 ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 49 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 548/2011 Z. z.
 • 18)  § 156 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 20)  § 88 až 153 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 21)  § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Napríklad zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore