Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 31.12.2023

Platnosť od: 29.07.2009
Účinnosť od: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Obchod a podnikanie, Správne poplatky, Kontrolné orgány, Priestupkové konanie, Štátna hospodárska politika
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST27JUD821DS25EUPP31ČL1

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 309/2009 s účinnosťou od 31.12.2023 na základe 363/2022

Legislatívny proces k zákonu 363/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a)

spôsob podpory a podmienky podpory výroby

1.

elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,

2.

elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

3.

biometánu,

b)

práva a povinnosti výrobcov

1.

elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,

2.

elektriny kombinovanou výrobou,

3.

elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

4.

biometánu,

5.

tepla z paliva vyrobeného z biomasy,

c)

práva a povinnosti ďalších účastníkov trhu s elektrinou a plynom,

d)

práva a povinosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá uvádza na trh pohonné látky a iné energetické produkty používané na dopravné účely.

§ 2 - Základné pojmy
(1)

Pri podpore obnoviteľných zdrojov energie sa na účely tohto zákona rozumie

a)

obnoviteľným zdrojom energie nefosílny zdroj energie, a to vodná energia, veterná energia, slnečná energia, geotermálna energia, energia z okolia, biomasa, bioplyn, skládkový plyn, plyn z čistiarní odpadových vôd a energia prílivu, vĺn a iná energia oceánu,

b)

elektrinou z obnoviteľných zdrojov energie elektrina vyrobená v zariadení na výrobu elektriny1) využívajúcom iba obnoviteľné zdroje energie alebo elektrina, ktorá zodpovedá podielu obnoviteľných zdrojov energie v zariadení na výrobu elektriny; za elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie sa nepovažuje elektrina vyrobená v prečerpávacej vodnej elektrárni,

c)

výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie výrobca elektriny,2) ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie,

d)

biomasou biologicky rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu z poľnohospodárstva vrátane rastlinných a živočíšnych látok, z lesného hospodárstva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry a biologicky rozložiteľné časti odpadu vrátane priemyselného a komunálneho odpadu biologického pôvodu,

e)

bioplynom plynné palivo vyrobené z biomasy,

f)

biometánom upravený bioplyn, ktorý má technické parametre porovnateľné s technickými parametrami zemného plynu,

g)

geotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla pod pevným zemským povrchom,

h)

poľnohospodárskou biomasou biomasa, ktorá je produktom poľnohospodárstva,

i)

lesnou biomasou biomasa, ktorá je produktom lesníctva,

j)

palivom z biomasy plynné palivo a tuhé palivo vyrobené z biomasy,

k)

štatistickým prenosom prenesenie určitého množstva energie z obnoviteľných zdrojov z jedného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), do iného členského štátu,

l)

spoločným projektom spolupráca medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi a so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi na výstavbe alebo rekonštrukcii zariadenia na výrobu elektriny, tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie,

m)

energiou z okolia prirodzene sa vyskytujúca tepelná energia a energia akumulovaná v prostredí s obmedzenými hranicami, ktorá môže byť uložená v okolitom vzduchu okrem odvetrávaného vzduchu alebo v povrchovej vode a odpadovej vode.

(2)

Pri podpore vysoko účinnej kombinovanej výroby sa na účely tohto zákona rozumie

a)

technológiou kombinovanej výroby

1.

spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom,

2.

protitlaková parná turbína,

3.

kondenzačná parná turbína s odberom pary,

4.

spaľovacia turbína s regeneráciou tepla,

5.

spaľovací motor,

6.

mikroturbína,

7.

Stirlingov motor,

8.

palivový článok,

9.

Rankinove organické cykly alebo

10.

iný typ technológie, prostredníctvom ktorej je zabezpečená kombinovaná výroba,

b)

kombinovanou výrobou technologický proces, pri ktorom súčasne prebieha výroba

1.

elektriny a tepla,

2.

mechanickej energie a tepla,

3.

mechanickej energie, tepla a elektriny,

c)

elektrinou vyrobenou kombinovanou výrobou elektrina vyrobená v procese kombinovanej výroby v zariadení na kombinovanú výrobu,

d)

zariadením na kombinovanú výrobu zariadenie, ktoré v technologickej časti používa technológiu kombinovanej výroby,

e)

využiteľným teplom teplo vyrobené kombinovanou výrobou, určené na uspokojenie ekonomicky zdôvodneného dopytu po teple alebo po chlade,

f)

ekonomicky zdôvodneným dopytom dopyt, ktorý neprekračuje potreby tepla alebo chladu a ktorý by bol uspokojený za podmienok hospodárskej súťaže inými procesmi, ako je kombinovaná výroba,

g)

kombinovanou výrobou veľmi malých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia menším ako 50 kW,

h)

kombinovanou výrobou malých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia od 50 kW vrátane do 1 MW,

i)

kombinovanou výrobou veľkých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia od 1 MW vrátane,

j)

vysoko účinnou kombinovanou výrobou kombinovaná výroba

1.

veľmi malých výkonov,

2.

malých výkonov, pri ktorej v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny vzniká úspora primárnej energie,

3.

veľkých výkonov, pri ktorej v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny vzniká úspora primárnej energie vo výške najmenej 10 %,

k)

výhrevnosťou paliva dolná výhrevnosť paliva,

l)

celkovou účinnosťou kombinovanej výroby ročný súčet množstva elektriny, tepla a mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou delený súčinom výhrevnosti paliva a množstva paliva spotrebovaného na ich výrobu,

m)

ukazovateľom kombinovanej výroby pomer množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou k množstvu využiteľného tepla; určuje sa pre nominálne parametre zariadenia na kombinovanú výrobu,

n)

dodávkou tepla pre verejnosť dodávka tepla2a) okrem predaja tepla na využitie v priemyselných procesoch vrátane výroby elektriny.

(3)

Na účely tohto zákona sa všeobecne rozumie

a)

technologickou vlastnou spotrebou elektriny spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny slúžiacich na účely výroby elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny, ktorá nepresahuje výrobu elektriny v zariadení výrobcu elektriny v štvrťhodinovom rozlíšení,

b)

elektrinou pre vlastné využitie elektrina, ktorá je využitá výrobcom elektriny vrátane technologickej vlastnej spotreby elektriny,

c)

zariadením výrobcu elektriny jedno zariadenie alebo skupina zariadení, ktoré sú v spoločnom mieste pripojené priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy a slúžia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo na výrobu elektriny kombinovanou výrobou,

d)

celkovým inštalovaným výkonom celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia výrobcu elektriny, ktorým je štítkový údaj zariadenia uvedený výrobcom zariadenia na výrobu elektriny; pri zariadení výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu je celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny súčet menovitých výkonov meničov na strane striedavého napätia,

e)

časom uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky dátum, kedy bolo na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia3) povolené trvalé užívanie zariadenia výrobcu elektriny alebo kedy bola úspešne vykonaná funkčná skúška pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do sústavy (ďalej len „funkčná skúška“) podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr,

f)

spotrebou elektriny množstvo elektriny určené súčtom výroby elektriny na území Slovenskej republiky, vrátane technologickej vlastnej spotreby, a dovozu elektriny, od ktorého sa odráta vývoz elektriny,

g)

účelne využitou elektrinou v mieste výroby spotreba elektriny výrobcom elektriny, ktorý nie je pripojený k distribučnej sústave a je trvalo preukázateľne oddelený od distribučnej sústavy a ktorá pokrýva dopyt, ktorý by bol uspokojený za podmienok hospodárskej súťaže inou výrobou,

h)

diaľkovým zásobovaním teplom distribúcia tepelnej energie vo forme pary, horúcej a teplej vody z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na vyhrievanie priestorov alebo procesov,

i)

diaľkovým zásobovaním chladom distribúcia tepelnej energie vo forme vychladených kvapalín z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na ochladzovanie priestorov alebo procesov,

j)

časom uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky dátum, keď bolo na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia3) povolené trvalé užívanie zariadenia na výrobu biometánu,

k)

malým zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie s celkovým inštalovaným výkonom do 10,8 kW,

l)

výrobcom elektriny s právom na podporu výrobca elektriny, ktorý spĺňa podmienky na získanie podpory podľa § 3,

m)

výkupcom elektriny subjekt zúčtovania3aa) vybraný Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) formou aukcie alebo určený ministerstvom, ktorý na základe povolenia3ab) vykupuje elektrinu od výrobcu elektriny s právom na podporu a preberá zodpovednosť za odchýlku3ac) za výrobcu elektriny s právom na podporu,

n)

lokálnym zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny a ktorého celkový inštalovaný výkon nepresiahne maximálnu rezervovanú kapacitu takéhoto odberného miesta,

o)

prvým uvedením zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky uvedenie do prevádzky zariadenia výrobcu elektriny, ktorého technologická časť nebola rekonštruovaná alebo modernizovaná,

p)

zmluvou o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zmluva, ktorou sa odberateľ elektriny zaväzuje odoberať elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie priamo od výrobcu elektriny,

q)

partnerským obchodovaním predaj elektriny z obnoviteľných zdrojov energie s vopred určenými podmienkami automatického uskutočnenia a vyrovnania transakcie priamo medzi účastníkmi trhu s elektrinou na základe zmluvy o dodávke elektriny3ad) alebo zmluvy o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo nepriamo prostredníctvom agregátora na základe zmluvy o agregácii.3ae)

(4)

Pri podpore obnoviteľných zdrojov energie v doprave sa na účely tohto zákona rozumie

a)

pohonnou látkou látka používaná na dopravné účely, ktorou je najmä

1.

motorový benzín podľa osobitného predpisu,3af)

2.

motorová nafta podľa osobitného predpisu,3ag)

3.

ropný plyn podľa osobitného predpisu,3ah)

4.

zemný plyn podľa osobitného predpisu3ai) stlačený alebo skvapalnený,

5.

palivo s obsahom recyklovaného uhlíka,

6.

biopalivo,

7.

plynné palivo vyrobené z biomasy,

8.

kvapalné palivo a plynné palivo z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu,

9.

vodík,

10.

zmes látok podľa prvého bodu až deviateho bodu,

b)

palivom s obsahom recyklovaného uhlíka kvapalné alebo plynné palivo vyrobené z kvapalných alebo tuhých odpadových tokov neobnoviteľného pôvodu, ktoré nie sú vhodné na materiálové zhodnotenie podľa osobitného predpisu,3aj) a z plynu zo spracovania odpadu a spalín, ktoré sú neobnoviteľného pôvodu a ktoré sú nevyhnutným a neúmyselným dôsledkom výrobného procesu v priemyselných zariadeniach,

c)

biopalivom kvapalné palivo určené pre dopravu vyrobené z biomasy,

d)

kvapalným a plynným palivom z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu kvapalné alebo plynné palivo používané v doprave, ktorého energetický obsah pochádza z iného obnoviteľného zdroja energie ako biomasa,

e)

udržateľnou pohonnou látkou látka podľa písmena a) piateho bodu až ôsmeho bodu, ktorá spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti,

f)

bioetyltercbutyléterom etyltercbutyléter vyrobený z bioetanolu s obsahom bioetanolu 47 % objemu; podiel obnoviteľnej energie bioetyltercbutyléteru je 37 % z jeho energetického obsahu,

g)

bioetanolom etanol vyrobený z biomasy,

h)

metylesterom mastných kyselín ester vyrobený z rastlinného alebo živočíšneho tuku.3a)

(5)

Na účely tohto zákona sa energetickým obsahom pohonných látok rozumie dolná výhrevnosť udávaná v MJ/kg alebo v MJ/l.

(6)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

biokvapalinou kvapalné palivo vyrobené z biomasy použité na energetické účely iné ako na dopravu, vrátane elektriny, tepla a chladu,

b)

emisiami skleníkových plynov počas životného cyklu čisté emisie oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusného, ktoré možno priradiť k pohonnej látke a biokvapaline alebo dodanej energii, so zahrnutím všetkých relevantných etáp od ťažby alebo pestovania vrátane zmien v používaní pôdy, prepravy a distribúcie, spracovania a spaľovania bez ohľadu na to, kde sa tieto emisie vyskytnú,

c)

emisiami skleníkových plynov na jednotku energie celková hmotnosť skleníkových plynov vyjadrená ako ekvivalent oxidu uhličitého, ktorá sa spája s pohonnou látkou a biokvapalinou alebo dodanou energiou, vydelená celkovým energetickým obsahom pohonnej látky a biokvapaliny alebo dodávanej energie,

d)

emisiami skleníkových plynov v predvýrobnej fáze emisie skleníkových plynov vznikajúce pred vstupom suroviny do rafinérie alebo spracovateľského zariadenia, v ktorom sa vyrába pohonná látka okrem biopaliva,

e)

plodinami bohatými na škrob plodiny s vysokým obsahom škrobu, najmä obilniny bez ohľadu na to, či sa využívajú len zrná alebo celé rastliny, hľuzové, koreňové plodiny a podcibuľové plodiny,

f)

odpadom hnuteľná vec alebo látka podľa osobitného predpisu;3b) odpadom nie je hnuteľná vec alebo látka, ktorá bola úmyselne upravená alebo znečistená, aby splnila podmienky podľa osobitného predpisu,3b)

g)

zvyškom po spracovaní látka vznikajúca pri výrobe konečného produktu, o ktorého výrobu sa priamo usiluje v rámci výrobného procesu, ktorá nie je primárnym cieľom výrobného procesu a výrobný proces nebol úmyselne pozmenený tak, aby sa v ňom vyrábala táto látka,

h)

zvyškami z poľnohospodárstva, akvakultúry, rybolovu a lesníctva zvyšky po spracovaní vyprodukované poľnohospodárskou, akvakultúrnou, rybolovnou alebo lesníckou činnosťou; nezahŕňajú zvyšky zo súvisiacich odvetví alebo spracovania,

i)

lignocelulózovým materiálom surovina zložená z lignínu, celulózy a hemicelulózy, najmä biomasa pochádzajúca z lesov, drevité energetické plodiny a zvyšky a odpad z lesníckej činnosti,

j)

nepotravinárskym celulózovým materiálom surovina zložená najmä z celulózy a hemicelulózy s nižším obsahom lignínu ako lignocelulózový materiál, ktorá zahŕňa

1.

zvyšky potravinových a krmivových plodín,

2.

trávnaté energetické plodiny s nízkym obsahom škrobu,

3.

krycie plodiny pestované pred hlavnými plodinami a po nich,

4.

úhorové plodiny,

5.

priemyselné zvyšky vrátane potravinových a krmivových plodín po extrakcii rastlinných tukov, cukrov, škrobov a bielkovín,

6.

materiál z biologického odpadu,

k)

splnením kritérií trvalej udržateľnosti splnenie kritérií udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov podľa § 19b ods. 1 písm. a),

l)

potravinárskymi a krmovinárskymi plodinami plodiny bohaté na škrob, cukornaté plodiny alebo olejniny vypestované na poľnohospodárskej pôde ako hlavná plodina okrem zvyškov, odpadu a lignocelulózového materiálu a dočasné plodiny, najmä medziplodiny a krycie plodiny, ak používanie takýchto dočasných plodín nevyvoláva dopyt po ďalšej pôde,

m)

obnoviteľným plynom

1.

obnoviteľný vodík,

2.

plynné palivo vyrobené z biomasy, ktorým je najmä bioplyn a biometán,

3.

skládkový plyn,

4.

plyn z čistiarní odpadových vôd,

5.

obnoviteľný syntetický plyn,

n)

obnoviteľným vodíkom vodík, ktorého energetický obsah pochádza z obnoviteľných zdrojov energie,

o)

obnoviteľným syntetickým plynom plyn, pri výrobe ktorého bola použitá energia z obnoviteľného zdroja energie, pričom jeho energetická hodnota zodpovedá energii z obnoviteľných zdrojov energie použitých na jeho výrobu,

p)

uvedením zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu do prevádzky úspešné vykonanie funkčnej skúšky pripojenia zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu po jeho výstavbe alebo po ukončení rekonštrukcie alebo modernizácie zariadenia na účel dosiahnutia výroby obnoviteľného plynu alebo trvalé užívanie zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia,3)

q)

povinnosťou využitia energie z obnoviteľných zdrojov systém podpory, v rámci ktorého sa vyžaduje od výrobcov energie, aby do svojej výroby zahrnuli určený podiel energie z obnoviteľných zdrojov, od dodávateľov energie sa vyžaduje, aby do svojich dodávok zahrnuli určený podiel energie z obnoviteľných zdrojov a od spotrebiteľov energie sa vyžaduje, aby do svojej spotreby zahrnuli určený podiel energie z obnoviteľných zdrojov vrátane systémov umožňujúcich splniť tieto požiadavky prostredníctvom zelených certifikátov.

§ 3 - Spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny
(1)

Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa zabezpečuje

a)

prednostným

1.

pripojením zariadenia na výrobu elektriny1) do distribučnej sústavy,4)

2.

prístupom do sústavy,5)

3.

prenosom elektriny, distribúciou elektriny a dodávkou elektriny,6)

b)

výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny,

c)

doplatkom,

d)

prevzatím zodpovednosti za odchýlku3ac) výkupcom elektriny,

e)

príplatkom.

(2)

Podpora podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu sa vzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny bez ohľadu na jeho výkon. Podpora podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu sa vzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny, ktorého inštalovaný výkon je nižší ako 400 kW a pri zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky po 31. decembri 2025 nižší ako 200 kW.

(3)

Podpora podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 250 kW vrátane a vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou, z vodnej energie, geotermálnej energie, bioplynu, skládkového plynu alebo plynu z čistiarní odpadových vôd, ak tento zákon pri zmene uplatňovania podpory podľa § 4 ods. 1 písm. f) neustanovuje inak. Podpora podľa odseku 1 písm. d) sa neposkytuje, ak si výrobca elektriny s právom na podporu neuplatňuje právo na podporu podľa odseku 1 písm. b).

(4)

Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú

a)

v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane, ak ide o zariadenie využívajúce vodnú energiu, geotermálnu energiu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čistiarní odpadových vôd,

b)

vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, z ktorého sa využije najmenej 60 % vyrobeného tepla na dodávku tepla centralizovaným zásobovaním teplom17ad) a úspora primárnej energie určená podľa § 19 ods. 1 písm. g) dosahuje najmenej 10 %.

(5)

Podpora podľa odseku 1 písm. e) sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom od 10 kW do 50 MW vrátane určenom výberovým konaním podľa § 5c.

(6)

Podpora podľa

a)

odseku 1 písm. b) a d) trvá 15 rokov od času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky, najneskôr však do 31. decembra 2033,

b)

odseku 1 písm. c) trvá 15 rokov od času prvého uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky,

c)

odseku 1 písm. e) trvá 15 rokov od času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky.

(7)

Ak je zariadenie výrobcu elektriny tvorené viacerými generátormi elektriny, posudzuje sa na účely určenia doby podpory každý generátor samostatne podľa paliva a času jeho prvého uvedenia do prevádzky, ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny. Pri určení vzniku a trvania práva na podporu sa zohľadňuje celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny.

(8)

Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom biomasu alebo produkt jej spracovania sa podpora podľa odseku 1 písm. c) a e) vzťahuje na množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou určené podľa § 19 ods. 1 písm. a), ak palivá z biomasy a biokvapaliny používané v zariadeniach podľa § 14h ods. 2 spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti. Ak ide o zariadenie využívajúce odpad, podpora podľa odseku 1 písm. c) a e) sa vzťahuje len na tú časť elektriny, pri výrobe ktorej je preukázané splnenie povinnosti v oblasti triedeného zberu.7)

(9)

Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom biomasu alebo produkt jej spracovania sa podpora podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) vzťahuje len na zariadenie výrobcu elektriny obsahujúce všetky technologické časti, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v biomase na elektrinu; to neplatí pre výrobu elektriny zo spaľovania biometánu, ak je biometán distribuovaný distribučnou sieťou.

(10)

Podmienka výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa odseku 8 sa nepoužije pre zariadenie výrobcu elektriny

a)

s celkovým inštalovaným výkonom do 250 kW vrátane, ak spaľuje bioplyn vyrobený anaeróbnou fermentáciou a plyn vyrobený termochemickým splyňovaním biomasy,

b)

s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, ak spaľuje skládkový plyn a plyn z čistiarní odpadových vôd alebo

c)

spaľujúce komunálne odpady s maximálnym podielom biologicky rozložiteľnej zložky odpadov do 55 % vrátane.

(11)

Pri zariadení výrobcu elektriny podľa odseku 10 písm. a), ktorý z ročnej výroby tepla nevyužije najmenej 50 % na dodávku využiteľného tepla, ktorá nezahŕňa teplo použité na energetické spracovanie zvyšku biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý zostal po výrobe bioplynu, sa cena elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a) znižuje o 30 %. Teplo použité na energetické spracovanie zvyšku biologicky rozložiteľného odpadu sa pre zariadenie spaľujúce bioplyn s inštalovaným výkonom do 250 kW, ktoré hmotnostne využíva menej ako 40 % účelovo pestovanej biomasy na ornej pôde, započítava pre výpočet 50 % dodávky využiteľného tepla. Spôsob výpočtu ročnej výroby tepla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(12)

Podpora podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) sa neposkytuje za obdobie, v ktorom cena elektriny na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou9) dosiahne záporné hodnoty najmenej počas dvoch po sebe nasledujúcich obchodných hodín.

(13)

Ak pri výstavbe zariadenia výrobcu elektriny, rekonštrukcii alebo modernizácii technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny sa poskytla podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, podpora podľa odseku 1 písm. b) až e) sa neposkytuje; to neplatí pre zariadenie na výrobu elektriny

a)

z bioplynu vznikajúceho anaeróbnou fermentáciou odpadov zo živočíšnej výroby v podiele najmenej 50 %, ktorého inštalovaný výkon je najviac 150 kW,

b)

podľa § 3c ods. 4, ktorým sa zabezpečuje dodávka tepla pre verejnosť v rozsahu najmenej 60 % z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom.

(14)

Pre zariadenie výrobcu elektriny, ktorému bola určená ponúknutá cena elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. d), nemôže byť počas doby podpory priznaná nová podpora podľa odseku 1 písm. e). Podporu podľa odseku 1 písm. c) nemožno priznať súčasne s podporou podľa odseku 1 písm. e).

(15)

Podpora podľa odseku 1 sa nevzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny, ktoré nie je pripojené do sústavy a je trvalo oddelené od sústavy.

(16)

Na elektrinu vyrobenú v zariadení na kombinovanú výrobu podľa odseku 4 písm. b) a § 3c ods. 4 a spotrebovanú na účely výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie využitého v centralizovanom zásobovaní teplom sa neuplatňuje tarifa za prevádzkovanie systému.9a)

(17)

Na účel vyhodnotenia celkovej účinnosti kombinovanej výroby sa nezapočítava prevádzka zariadenia na kombinovanú výrobu, počas ktorej vyrába regulačnú elektrinu pre prevádzkovateľa sústavy pri poskytovaní podporných služieb alebo dodávke negarantovanej regulačnej elektriny.

(18)

Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na elektrinu vyrobenú z obnoviteľného syntetického plynu.

§ 3a - Spôsob podpory a podmienky podpory obnoviteľného plynu
(1)

Podpora obnoviteľného plynu sa zabezpečuje

a)

prednostnou distribúciou biometánu distribučnou sieťou,

b)

vydaním záruky pôvodu pre obnoviteľný plyn,

c)

vydaním potvrdenia o množstve biometánu,

d)

podporou výroby elektriny podľa odseku 2 na základe uplatnenia potvrdenia o množstve biometánu.

(2)

Výrobca elektriny v zariadení na kombinovanú výrobu bez ohľadu na jeho celkový inštalovaný výkon, ktorý najmenej 60 % z vyrobeného tepla dodá centralizovaným zásobovaním teplom a doručí zúčtovateľovi podpory potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie preukazujúce spotrebu biometánu alebo bioplynu v zariadení na kombinovanú výrobu, má právo na doplatok na množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou z biometánu určené podľa § 19 ods. 1 písm. a). Výška doplatku podľa prvej vety je rovnaká ako výška doplatku na elektrinu vyrobenú z biometánu, pričom pri výpočte doplatku sa vychádza z ceny elektriny určenej úradom podľa § 6 ods. 7. Množstvo biometánu preukazujúce spotrebu biometánu alebo bioplynu pri podpore elektriny nemôže presiahnuť výšku spotreby plynných palív použitých na výrobu elektriny.

(3)

Na elektrinu, na ktorú si výrobca elektriny uplatňuje právo na podporu podľa odseku 2, nemožno súčasne uplatniť ďalšiu podporu doplatkom.

(4)

Právo na podporu podľa odseku 2 si výrobca elektriny môže uplatniť bez ohľadu na rok uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky, ak od uvedenia zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu do prevádzky neuplynulo viac ako 15 rokov.

(5)

Podpora podľa odseku 2 sa pri zariadení výrobcu elektriny podľa § 14h ods. 2 vzťahuje len na elektrinu, pre ktorú uplatnené potvrdenie o množstve biometánu preukazuje splnenie kritérií trvalej udržateľnosti.

(6)

Pri poskytovaní investičnej pomoci alebo inej podpory z národného systému podpory pre zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu sa zohľadní pri určení intenzity pomoci trhová hodnota záruk pôvodu pre obnoviteľný plyn. Ustanovenie prvej vety sa nepoužije v súťažnom ponukovom konaní podľa osobitného predpisu.9aa)

§ 3b
(1)

Právo na podporu podľa § 3 a 3a sa nevzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny alebo zariadenie na výrobu obnoviteľného plynu, ktoré bolo

a)

postavené bez osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, ak bolo na stavbu potrebné,

b)

postavené alebo uvedené do prevádzky v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.9b)

(2)

Právo na podporu podľa § 3 zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, ak bola výrobcovi elektriny počas doby podpory podľa § 3 ods. 6 dvakrát právoplatne uložená pokuta podľa § 16 ods. 2, a to dňom právoplatnosti druhého rozhodnutia o pokute

a)

za zvýšenie celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,9b)

b)

za zmenenú schému zapojenia zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,9b) na základe ktorej dochádza k neúčelnému využitiu vyrobenej elektriny alebo využiteľného tepla,

c)

za zistené neúmerné množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e), ktoré nie je úmerné použitému zariadeniu výrobcu elektriny a ktoré je dosiahnuté prídavnými zariadeniami.

(3)

Právo na podporu podľa § 3 zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, aj ak bola výrobcovi elektriny počas doby podpory podľa § 3 ods. 6 pri výrobe elektriny na tomto zariadení dvakrát právoplatne uložená pokuta za závažné porušenie povinnosti, a to dňom právoplatnosti druhého rozhodnutia o pokute.

(4)

Závažným porušením povinnosti podľa odseku 3 sa rozumie porušenie povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitých predpisov,9c) za ktoré bola výrobcovi elektriny uložená pokuta minimálne vo výške 80 000 eur.

(5)

Výrobca elektriny s právom na podporu si nemôže pre zariadenie na výrobu elektriny uplatniť právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) počas obdobia omeškania s úhradou evidovaných nedoplatkov voči daňovému úradu, colnému úradu, s úhradou evidovaných nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a evidovaných pohľadávok po splatnosti zo strany zdravotnej poisťovne podľa osobitných predpisov.9d)

(6)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje vždy k poslednému dňu mesiaca zoznam výrobcov elektriny a ich zariadení s uvedením obdobia, počas ktorého si dotknutí výrobcovia elektriny s právom na podporu nemôžu uplatniť právo na podporu podľa odseku 5. O zaradení zariadenia na výrobu elektriny do zoznamu podľa predchádzajúcej vety úrad informuje zúčtovateľa podpory a dotknutého výrobcu elektriny s právom na podporu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od zaradenia do zoznamu.

(7)

Úrad na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje zoznam zariadení výrobcov elektriny, ktorým právo na podporu podľa tohto zákona zaniklo. Úrad je povinný informovať zúčtovateľa podpory o zariadení výrobcu elektriny, ktorému zaniklo právo na podporu podľa tohto zákona.

(8)

Počas obdobia omeškania výrobcu elektriny s úhradou nedoplatkov alebo dlžných súm podľa odseku 5 sa na účely preukazovania podpory doplatkom alebo príplatkom cenové rozhodnutie,9g) potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou neuplatňujú.

§ 3c - Podpora pre rekonštruované alebo modernizované zariadenie výrobcu elektriny
(1)

Rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musí zabezpečiť technologické zhodnotenie zariadenia spočívajúce najmä v preukázateľnom zvýšení celkovej účinnosti, zvýšení inštalovaného výkonu, znížení vlastnej spotreby energie alebo znížení strát a nákladov na výrobu elektriny, ktoré výrobca elektriny preukáže znaleckým posudkom. Ukončenie rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny preukazuje výrobca elektriny právoplatným kolaudačným rozhodnutím alebo znaleckým posudkom, v ktorom sa uvedie dátum, kedy bola rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny ukončená, ak sa kolaudácia stavby nevyžaduje.

(2)

Za rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny sa považuje aj nahradenie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny novou technologickou časťou, ktorá nemusí zodpovedať pôvodnej technológii zariadenia výrobcu elektriny.

(3)

Ak v dôsledku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny celkový inštalovaný výkon presiahne 250 kW, právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a d) pre zariadenie výrobcu elektriny zaniká.

(4)

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) sa vzťahuje na zariadenie na kombinovanú výrobu po dobu 15 rokov od ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, ak celkový inštalovaný výkon pred rekonštrukciou alebo modernizáciou technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny je menší ako 125 MW.

(5)

Podpora podľa odseku 4 sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ak

a)

dosiahnutá celková účinnosť kombinovanej výroby je najmenej 80 % pri zariadeniach na kombinovanú výrobu podľa § 2 ods. 2 písm. a) prvého bodu a tretieho bodu a 75 % pri ostatných zariadeniach na kombinovanú výrobu,

b)

najmenej 60 % z tepla vyrobeného v zariadení na kombinovanú výrobu sa dodá centralizovaným zásobovaním teplom a

c)

najmenej 60 % z celkovej dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom podľa písmena b) je dodávkou tepla pre verejnosť.

(6)

Ak nie sú splnené podmienky podpory podľa odseku 5, množstvo elektriny vyrobené vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré je možné uplatniť podporu podľa odseku 4, sa znižuje o

a)

3 % za každé chýbajúce percento podľa odseku 5 písm. a) zaokrúhlené nahor,

b)

5 % za každé chýbajúce percento podľa odseku 5 písm. b) a c) zaokrúhlené nahor.

(7)

Ak v dôsledku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny dôjde k zvýšeniu celkového inštalovaného výkonu, podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) sa vzťahuje len na elektrinu zodpovedajúcu pomernému množstvu elektriny určenej podľa odseku 5 alebo odseku 6, pričom pomer sa určí ako podiel hodnoty celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny pred rekonštrukciou alebo modernizáciou technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny a celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny po rekonštrukcii alebo modernizácii technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny.

§ 3d - Predĺženie podpory so zníženou cenou elektriny
(1)

Trvanie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. c) sa predlžuje o päť rokov, ak ide o zariadenie na výrobu elektriny z vodnej energie, slnečnej energie, biomasy, bioplynu, skládkového plynu alebo z plynu z čistiarní odpadových vôd a úrad zníži cenu elektriny podľa § 6 ods. 13.

(2)

Ak sa predĺži trvanie podpory so zníženou cenou elektriny podľa odseku 1, predĺži sa aj trvanie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) a d), najviac však do 31. decembra 2033.

(3)

Ak ide o zariadenie výrobcu elektriny využívajúce biomasu alebo produkt jej spracovania, predĺženie podpory so zníženou cenou elektriny sa vzťahuje na množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo na celé množstvo elektriny vyrobené podľa § 3 ods. 10. Ak úrad zvýši cenu elektriny podľa § 18i ods. 10, toto zvýšenie zohľadní pri určení množstva elektriny a znížení ceny elektriny podľa § 6 ods. 13.

(4)

Ak ide o výrobcu elektriny z bioplynu, ktorý uviedol zariadenie výrobcu elektriny do prevádzky pred 1. januárom 2014, ustanovenia § 3 ods. 11 a § 6 ods. 6 sa na neho vzťahujú od 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom úrad znížil cenu elektriny podľa § 6 ods. 13.

(5)

Úrad po znížení ceny elektriny podľa § 6 ods. 13 vydá alebo zmení výrobcovi elektriny potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Úrad zasiela cenové rozhodnutie a potvrdenie o pôvode elektriny výrobcovi elektriny, zúčtovateľovi podpory a výkupcovi elektriny.

(6)

Trvanie podpory so zníženou cenou elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny nemožno predĺžiť opakovane.

(7)

Ustanovenie § 3b ods. 2 sa použije aj po znížení ceny elektriny na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny.

(8)

Ak je vydané cenové rozhodnutie so zníženou cenou elektriny podľa § 6 ods. 13, predchádzajúce cenové rozhodnutie použité na určenie výšky doplatku sa zrušuje.

§ 4 - Práva a povinnosti výrobcu elektriny
(1)

Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2, má právo na

a)

prednostné pripojenie do distribučnej sústavy, prednostný prenos elektriny, prednostnú distribúciu elektriny a prednostnú dodávku elektriny, ak zariadenie na výrobu elektriny spĺňa technické podmienky prevádzkovateľa sústavy podľa osobitného predpisu10) a neohrozí bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy; prednostný prenos elektriny sa nevzťahuje na prenos elektriny spojovacím vedením,11)

b)

výkup elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorú dodal na základe zmluvy o povinnom výkupe elektriny11aaa) výkupcovi elektriny,

c)

doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c) na skutočné množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny mesiac alebo pri malom zdroji za kalendárny rok z obnoviteľných zdrojov energie alebo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, zníženej o technologickú vlastnú spotrebu elektriny, a to na základe údajov z určeného meradla alebo určených výpočtom, poskytnutých zúčtovateľovi podpory podľa zmluvy o poskytovaní údajov11aab) a overených zúčtovateľom podpory podľa prevádzkového poriadku zúčtovateľa podpory,

d)

prenesenie zodpovednosti za odchýlku3ac) na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý je subjektom zúčtovania3aa) na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku,11aac)

e)

príplatok podľa § 3 ods. 1 písm. e) na skutočné množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny mesiac z obnoviteľných zdrojov energie alebo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, znížené o technologickú vlastnú spotrebu elektriny, a to na základe údajov z určeného meradla alebo určených výpočtom, poskytnutých zúčtovateľovi podpory podľa zmluvy o poskytovaní údajov11aab) a overených zúčtovateľom podpory podľa prevádzkového poriadku zúčtovateľa podpory,

f)

vykonanie zmeny uplatňovania podpory na nasledujúci kalendárny rok podľa odseku 12, a to oznámením zúčtovateľovi podpory

1.

o neuplatnení si podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b),

2.

o uplatnení si podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b), ak spĺňa podmienky na jej uplatnenie,

g)

predĺženie podpory so zníženou cenou elektriny podľa § 3d.

(2)

Podmienky pre priznanie práva podľa odseku 1 písm. c) a e) sú:

a)

oznámenie uplatnenia podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b), c), d) alebo písm. e) zúčtovateľovi podpory najneskôr 30 dní pred prvým uplatnením podpory,

b)

doručenie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou zúčtovateľovi podpory,

c)

uzatvorenie zmluvy o poskytovaní údajov11aab) a poskytovanie údajov zúčtovateľovi podpory podľa tejto zmluvy,

d)

uzatvorenie zmluvy o doplatku alebo zmluvy o príplatku so zúčtovateľom podpory,

e)

zabezpečenie priebehového merania vyrobenej elektriny určeným meradlom na svorkách zariadenia na výrobu elektriny11aad) pre zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW,

f)

zabezpečenie priebehového merania technologickej vlastnej spotreby elektriny určeným meradlom pre zariadenie s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW, a ak technologickú vlastnú spotrebu elektriny z technických príčin nie je možné merať, oznámenie tejto skutočnosti zúčtovateľovi podpory,

g)

oznámenie spôsobu výpočtu technologickej vlastnej spotreby elektriny a množstva technologickej vlastnej spotreby elektriny, ak nie je technologická vlastná spotreba elektriny meraná, zúčtovateľovi podpory a

h)

splnenie povinnosti podľa odseku 3 písm. b),

i)

overenie zúčtovateľom podpory pri oznámení uplatnenia podpory podľa písmena a), že výrobca elektriny

1.

nie je podnikom v ťažkostiach podľa osobitného predpisu11aae) a

2.

vrátil poskytnutú podporu alebo inú štátnu pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

(3)

Výrobca elektriny s právom na podporu je povinný

a)

požiadať úrad do 31. januára o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak ide o potvrdenie o pôvode podľa § 7 ods. 3 písm. b) alebo potvrdenia o pôvode elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydané za predchádzajúci kalendárny rok, ak ide o výrobcu elektriny kombinovanou výrobou,

b)

vrátiť zúčtovateľovi podpory do 15. apríla podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e), ktorá mu bola vyplatená za predchádzajúci kalendárny rok v rozpore s podmienkami podpory podľa tohto zákona, okrem prípadu, keď mu zúčtovateľ podpory doručením písomnej výzvy, na základe potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou zmeneného, zrušeného alebo opraveného úradom vymáha rozdiel vyplatenej podpory podľa § 5b ods. 6 alebo vrátenie doplatku alebo príplatku podľa § 5b ods. 7, umožní vrátiť podporu po tomto termíne,

c)

zabezpečiť na požiadanie zúčtovateľa podpory jednopólové schémy prenosu elektriny a overenie správnosti spôsobu merania vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny znalcom v odbore energetiky,

d)

uzatvoriť zmluvu o povinnom výkupe elektriny s výkupcom elektriny do 15 pracovných dní od doručenia návrhu zmluvy o povinnom výkupe elektriny, ak si uplatňuje podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b),

e)

poskytovať výkupcovi elektriny údaje o výrobe elektriny a informácie o každom prerušení výroby elektriny potrebné na činnosť výkupcu elektriny vrátane plánovaných údajov na nasledujúci kalendárny rok a skutočných údajov v kalendárnom roku v rozsahu podľa pravidiel trhu,

f)

predložiť úradu do 31. augusta návrh na zníženie ceny elektriny podľa § 6 ods. 13 pre zariadenie výrobcu elektriny podľa § 3d ods. 1, ak za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla priemerná výška doplatku najmenej 150 eur/MWh a celková výška doplatku dosiahla najmenej 75 000 eur; táto povinnosť sa nevzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny, pre ktoré bola cena elektriny znížená podľa § 6 ods. 13,

g)

umožniť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou alebo ním písomne poverenej osobe prístup k určenému meradlu, ktoré slúži na meranie vyrobenej elektriny.

(4)

Výrobca elektriny kombinovanou výrobou, ktorému bolo vydané potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za predchádzajúci kalendárny rok, si uplatňuje podporu v roku vydania tohto potvrdenia. Ak sa nepreukáže, že výrobca elektriny kombinovanou výrobou vyrábal elektrinu vysoko účinnou kombinovanou výrobou, je povinný vrátiť podporu podľa odseku 1 písm. c) a e) zúčtovateľovi podpory do 15. apríla nasledujúceho roka. Ak si výrobca elektriny kombinovanou výrobou neuplatnil právo na podporu podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) a na základe vydaného potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou preukáže, že v predchádzajúcom roku vyrábal elektrinu vysoko účinnou kombinovanou výrobou, môže si na takto vyrobenú elektrinu uplatniť právo na podporu podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) do konca príslušného kalendárneho roka.

(5)

Výrobca elektriny kombinovanou výrobou je povinný

a)

vykonávať mesačnú bilanciu výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využitia mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou,

b)

predložiť sumárne ročné údaje získané z mesačných bilancií podľa písmena a) prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti podľa osobitného predpisu11aa) každoročne najneskôr do 25. januára za predchádzajúci kalendárny rok,

c)

zverejniť každoročne do 28. februára na svojom webovom sídle celkovú účinnosť kombinovanej výroby, podiel dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom a podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom za predchádzajúci kalendárny rok, ak ide o výrobcu elektriny preukazujúceho splnenie podmienok podpory podľa § 3c.

(6)

Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatní podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b), c) alebo písm. e) a vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie spoločne s elektrinou z neobnoviteľných zdrojov energie, je povinný zabezpečiť samostatné meranie vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výpočet vyrobeného množstva elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

(7)

Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatní podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b), c) alebo písm. e) a vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy a neobnoviteľného zdroja energie, eviduje a oznamuje úradu skutočné nadobudnutie množstva a kvalitu biomasy a jej skutočné využitie na účely výroby elektriny.

(8)

Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatňuje podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b), je povinný dodať výkupcovi elektriny celý objem vyrobenej elektriny okrem regulačnej elektriny dodanej pre potreby prevádzkovateľa prenosovej sústavy, elektriny pre vlastné využitie a elektriny, ktorá nebola dodaná prostredníctvom regionálnej distribučnej sústavy.

(9)

Výrobca elektriny využívajúci ako zdroj slnečnú energiu je povinný označiť každý fotovoltický panel zariadenia údajom o jeho jednotkovom výkone.

(10)

Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy, biokvapaliny, bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou, biometánu, komunálnych odpadov s podielom biologicky rozložiteľnej zložky odpadov alebo plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy, je povinný požiadať úrad do 31. januára o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok na účel vyporiadania podpory.

(11)

Povinnosť vrátiť podporu zúčtovateľovi podpory sa vzťahuje aj na výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie povinného využiť najmenej 50 % z ročnej výroby tepla na dodávku využiteľného tepla podľa § 3 ods. 11, ktorému úrad rozhodnutím znížil cenu vykupovanej elektriny. Výrobca elektriny je povinný vrátiť podporu do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o znížení ceny elektriny.

(12)

Ak si výrobca elektriny uplatňuje právo na vykonanie zmeny uplatňovania podpory podľa odseku 1 písm. f), oznámi zúčtovateľovi podpory zmenu uplatňovania podpory do 31. augusta na nasledujúci kalendárny rok. Oznámenie o zmene uplatňovania podpory je pre výrobcu elektriny s právom na podporu a zúčtovateľa podpory záväzné a zúčtovateľ podpory je povinný bezodkladne oznámiť úradu a výkupcovi elektriny údaje uvedené v oznámení výrobcu elektriny.

(13)

Ak výrobca elektriny poruší povinnosť podľa odseku 3 písm. d), zaniká mu od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a právo vykonania zmeny uplatňovania podpory podľa odseku 1 písm. f).

(14)

Prevádzkovaním zariadenia na uskladňovanie elektriny v odovzdávacom mieste zariadenia výrobcu elektriny nie je dotknuté právo výrobcu elektriny na podporu podľa § 3.

§ 4a - Výroba elektriny z malého zdroja
(1)

Výrobca elektriny z malého zdroja, ktorého výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie podľa osobitného predpisu,11a) má pri splnení podmienok podľa odseku 2 právo na

a)

bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v mieste, ktoré je identické s existujúcim odberným miestom,

b)

bezplatnú montáž určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase.

(2)

Podmienky podľa odseku 1 sú:

a)

celkový inštalovaný výkon malého zdroja nepresiahne hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 16 A na jednej fáze,

b)

splnenie povinnosti podľa odseku 6,

c)

uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy11b) za podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

(3)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zaslať stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja s platnosťou šesť mesiacov do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o stanovisko. Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezašle stanovisko v lehote podľa prvej vety, žiadateľ môže uviesť malý zdroj do prevádzky po oznámení podľa odseku 5. Vzor žiadosti zverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojom webovom sídle.

(4)

Činnosti podľa odseku 1 je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ distribučnej sústavy, na ktorého území je malý zdroj inštalovaný, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa splnenia podmienok podľa odseku 2.

(5)

Výrobca alebo ním poverená osoba písomne alebo elektronicky oznámi prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na ktorého území je malý zdroj inštalovaný, najneskôr dva dni vopred, termín uvedenia malého zdroja do prevádzky.

(6)

Výrobca elektriny z malého zdroja doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na ktorého vymedzenom území sa malý zdroj nachádza, oznámenie o prevádzke malého zdroja podľa vzoru zverejneného na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy do piatich pracovných dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, najneskôr však do skončenia platnosti stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite. Povinnosť podľa prvej vety sa vzťahuje aj na malý zdroj striedavého napätia, ktorý je galvanicky oddelený od distribučnej sústavy. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť podľa prvej vety, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť.

(7)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zasiela úradu a zúčtovateľovi podpory údaje o inštalovanom výkone malého zdroja do 10 pracovných dní po skončení polroka.

(8)

Výrobca elektriny z malého zdroja stráca právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c), ak mu bola poskytnutá podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu.

(9)

Funkčná skúška sa pre malý zdroj nevyžaduje; to neplatí, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy písomne požiada výrobcu elektriny z malého zdroja o vykonanie funkčnej skúšky z dôvodu, že

a)

malý zdroj nespĺňa technické podmienky pripojenia,

b)

výrobca elektriny z malého zdroja nesplnil podmienku podľa odseku 2 písm. b), povinnosť podľa odseku 5 alebo povinnosť podľa odseku 6, alebo

c)

výrobca elektriny z malého zdroja vyrába elektrinu na inom zariadení ako na malom zdroji uvedenom v oznámení podľa odseku 6.

(10)

Výrobca elektriny z malého zdroja zabezpečí vykonanie funkčnej skúšky podľa odseku 9 bezodkladne po doručení písomnej žiadosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

(11)

Ustanovenia tohto paragrafu sa vzťahujú aj na zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW vrátane tvorené skupinou malých zdrojov, ktorých výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie podľa osobitného predpisu.11a)

§ 4b - Výroba elektriny v lokálnom zdroji
(1)

Výrobcom elektriny v lokálnom zdroji je aktívny odberateľ,11ba) ktorý uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o pripojení lokálneho zdroja do distribučnej sústavy.11b)

(2)

Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 3, má právo na

a)

bezplatné pripojenie lokálneho zdroja do distribučnej sústavy prevádzkovateľom distribučnej sústavy v odovzdávacom mieste, ktoré je identické s odberným miestom výrobcu elektriny v lokálnom zdroji,

b)

bezplatnú výmenu určeného meradla prevádzkovateľom distribučnej sústavy za určené meradlo, ktoré zaznamenáva odobraté množstvo elektriny z distribučnej sústavy a dodané množstvo elektriny do distribučnej sústavy,

c)

prednostné pripojenie do distribučnej sústavy vrátane prednostného pripojenia pred zariadeniami na výrobu elektriny, na ktoré sa vzťahuje právo podľa § 4 ods. 1 písm. a).

(3)

Podmienkou pre uplatnenie práv podľa odseku 2 je

a)

uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy11b) pre lokálny zdroj, a ak sa lokálny zdroj pripája do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav pripojená do regionálnej distribučnej sústavy, aj uzatvorenie zmluvy o pripojení do regionálnej distribučnej sústavy podľa osobitného predpisu;11c) pripojenie miestnej distribučnej sústavy do regionálnej distribučnej sústavy na účely pripojenia lokálneho zdroja do miestnej distribučnej sústavy podľa odseku 2 písm. a) je bezplatné,

b)

splnenie technických podmienok a obchodných podmienok pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy a

c)

doručenie úplného oznámenia o prevádzke lokálneho zdroja prevádzkovateľovi distribučnej sústavy do skončenia platnosti stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite podľa odseku 5; vzor oznámenia zverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojom webovom sídle.

(4)

Podpora podľa § 3 ods. 1 sa nevzťahuje na lokálny zdroj a zariadenie na výrobu elektriny, ktoré bolo lokálnym zdrojom.

(5)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný oznámiť stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja do 15 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o stanovisko. Stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja platí 12 mesiacov od jeho vydania. V prípade, že sa stanovisko vydáva pre lokálny zdroj, na ktorého výstavbu je potrebné osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia na základe osobitného predpisu11ca) a osvedčenie bolo vydané v priebehu šiestich mesiacov od vydania stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy, platnosť tohto stanoviska sa predlžuje na dobu platnosti vydaného osvedčenia. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný nesúhlasné stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja písomne odôvodniť. Vzor žiadosti o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja zverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojom webovom sídle.

(6)

Úrad vedie zoznam lokálnych zdrojov. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je lokálny zdroj pripojený, zasiela ministerstvu, úradu a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje o výrobcoch elektriny v lokálnom zdroji a celkovom inštalovanom výkone lokálneho zdroja do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol lokálny zdroj pripojený do distribučnej sústavy.

(7)

Úrad vydá výrobcovi elektriny v lokálnom zdroji potvrdenie o výrobe elektriny v lokálnom zdroji do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti.

(8)

Žiadosť o vydanie potvrdenia podľa odseku 7 musí obsahovať

a)

názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,

b)

miesto a dátum pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy,

c)

miesto a dátum uvedenia lokálneho zdroja do prevádzky,

d)

miesto, typ a celkový inštalovaný výkon lokálneho zdroja a označenie odberného miesta a odovzdávacieho miesta,

e)

špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého je elektrina v lokálnom zdroji vyrábaná.

(9)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 8 je kópia zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy11b) pre lokálny zdroj.

(10)

Ak žiadosť podľa odseku 8 nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, žiadosť doplnil. Ak žiadosť v určenej lehote žiadateľ nedoplní, úrad konanie zastaví a potvrdenie o výrobe elektriny v lokálnom zdroji nevydá.

(11)

Pred vydaním potvrdenia podľa odseku 7 má úrad právo overiť správnosť údajov uvedených v žiadosti o vydanie potvrdenia u prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

(12)

Výrobca elektriny v lokálnom zdroji môže v rozsahu maximálnej rezervovanej kapacity lokálneho zdroja dodávať do sústavy11d) elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji, ktorá nie je spotrebovaná v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja. Ak technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy neumožňujú zmluvne dohodnúť maximálnu rezervovanú kapacitu lokálneho zdroja vo výške celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja, maximálna rezervovaná kapacita lokálneho zdroja sa dohodne v nižšej hodnote, ktorú technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy umožňujú.

(13)

Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý dodáva elektrinu do sústavy, má práva a povinnosti výrobcu elektriny podľa osobitného predpisu.11e) Výrobca elektriny v lokálnom zdroji má právo dodávať elektrinu odberateľovi elektriny aj na základe zmluvy o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo prostredníctvom partnerského obchodovania. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o oprávnení na podnikanie v energetike podľa osobitného predpisu.11f)

(14)

Maximálnu rezervovanú kapacitu odberného miesta, ktoré je identické s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja, nie je možné počas prevádzkovania lokálneho zdroja znížiť na hodnotu nižšiu ako inštalovaný výkon lokálneho zdroja.

(15)

Ak dôjde k prekročeniu maximálnej rezervovanej kapacity lokálneho zdroja podľa odseku 13 v dvoch po sebe nasledujúcich švrťhodinách, má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo odpojiť lokálny zdroj od distribučnej sústavy bez nároku na náhradu škody. Ak nie je možné lokálny zdroj odpojiť od distribučnej sústavy bez toho, aby bola prerušená distribúcia elektriny do odberného miesta, alebo ak výrobca elektriny neumožní prevádzkovateľovi distribučnej sústavy odpojiť lokálny zdroj od distribučnej sústavy, má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo odpojiť lokálny zdroj od distribučnej sústavy a prerušiť distribúciu elektriny do odberného miesta.

(16)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznámi výrobcovi elektriny v lokálnom zdroji najneskôr päť pracovných dní pred odpojením lokálneho zdroja alebo prerušením distribúcie elektriny podľa odseku 15 dôvod, pre ktorý sa lokálny zdroj odpojí od distribučnej sústavy.

(17)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy opätovne pripojí lokálny zdroj do distribučnej sústavy do piatich pracovných dní odo dňa, keď výrobca elektriny preukázal prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, že vykonal opatrenia zabraňujúce prekročeniu maximálnej rezervovanej kapacity lokálneho zdroja podľa odseku 13.

(18)

Na výrobu elektriny v lokálnom zdroji sa nevzťahuje § 4a.

(19)

Na elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji a spotrebovanú v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja sa od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané potvrdenie o výrobe elektriny v lokálnom zdroji, neuplatňuje tarifa za prevádzkovanie systému, najviac však v rozsahu 1 000 MWh ročne; to neplatí, ak je výrobca elektriny podnikom v ťažkostiach podľa osobitného predpisu11aae) alebo je voči nemu nárokované vrátenie štátnej pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

(20)

Ak inštalovaný výkon lokálnych zdrojov dosiahne aspoň 8 % z celkového inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny na území Slovenskej republiky a úrad prostredníctvom analýzy nákladov a prínosov preukáže, že neuplatňovanie tarify za prevádzkovanie systému má za následok neprimerané zaťaženie dlhodobej finančnej udržateľnosti systému podpory elektriny alebo vytvára väčší stimul, ako je potrebný na dosiahnutie nákladovo efektívneho rozvoja elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, úrad pozastaví na kalendárny rok nasledujúci po zverejnení analýzy nákladov a prínosov vydávanie potvrdení o výrobe elektriny v lokálnom zdroji.

(21)

Stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite sa nevyžaduje pre lokálny zdroj s celkovým inštalovaným výkonom najviac 100 kW, ak žiadateľ o jeho pripojenie technicky zabezpečí, že elektrina vyrobená v lokálnom zdroji podľa prvej vety nebude dodávaná do sústavy. Tým nie je dotknuté právo výrobcu elektriny v lokálnom zdroji podľa prvej vety požiadať o zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity na účely dodávania elektriny vyrobenej v lokálnom zdroji do sústavy.11d)

§ 5 - Práva a povinnosti prevádzkovateľa sústavy
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný po úhrade ceny za pripojenie do distribučnej sústavy v lehote 30 dní od podania žiadosti o pripojenie pripojiť zariadenie výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie do distribučnej sústavy, ak takéto zariadenie spĺňa technické podmienky10) a obchodné podmienky pripojenia do sústavy.

(2)

Zariadenie výrobcu elektriny sa do distribučnej sústavy pripojí, ak distribučná sústava je technicky spôsobilá na pripojenie, je najbližšie k miestu, kde sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny a iná sústava nevykazuje technicky a ekonomicky lepšie miesto pripojenia. Distribučná sústava sa považuje za technicky spôsobilú aj vtedy, keď je odber elektriny bez ujmy prednosti podľa odseku 1 možný až ekonomicky výhodným rozšírením sústavy; v takomto prípade prevádzkovateľ distribučnej sústavy na požiadanie výrobcu elektriny je povinný sústavu rozšíriť.

(3)

Ak výstavba zariadenia vyžaduje osvedčenie podľa osobitného predpisu,13) je prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný rozšíriť distribučnú sústavu len vtedy, ak sa mu predloží príslušné osvedčenie. Povinnosť na rozšírenie distribučnej sústavy sa vzťahuje aj na všetky technické zariadenia potrebné na prevádzku distribučnej sústavy.

(4)

Náklady na pripojenie podľa odseku 1 a náklady na rozšírenie distribučnej sústavy podľa odseku 2 znáša výrobca elektriny a prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

(5)

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy obsahuje podmienky rozšírenia distribučnej sústavy podľa odseku 2 na účel zabezpečenia podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 3 ods. 1 písm. a).

(6)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytne výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcovi vyrábajúcemu elektrinu vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorý žiada o pripojenie, informácie o

a)

odhadovaných nákladoch súvisiacich s pripojením,

b)

harmonograme prijatia a spracovania žiadostí o pripojenie do sústavy,

c)

harmonograme pre každé navrhované pripojenie do sústavy.

(7)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorého sústavy má byť zariadenie výrobcu elektriny pripojené, je povinný vykonať funkčnú skúšku do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti výrobcu elektriny. Ak zariadenie výrobcu elektriny spĺňa technické podmienky na pripojenie do sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy vydá výrobcovi elektriny doklad o úspešnom vykonaní funkčnej skúšky do 7 dní odo dňa jej vykonania. Funkčná skúška sa nevyžaduje, ak zariadenie výrobcu elektriny nebude pripojené do sústavy. Spôsob a podmienky vykonania funkčnej skúšky určí prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

(8)

Na účel zachovania bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy vypracuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav minimálne technicko-konštrukčné a prevádzkové požiadavky vzťahujúce sa na lokálne zdroje a tieto požiadavky pravidelne prehodnocuje. Požiadavky podľa prvej vety sú súčasťou technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy prevádzkovateľov sústavy.13a)

(9)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy určuje v technických podmienkach prístupu a pripojenia do sústavy13a) pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a osobitne pre lokálne zdroje medzi prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľov distribučných sústav. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy zverejňuje na svojom webovom sídle voľnú kapacitu pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a osobitne pre lokálne zdroje a pravidelne ju aktualizuje.

(10)

Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy je povinný na svojom webovom sídle zverejňovať v dvojtýždňových intervaloch úplné údaje o čerpaní voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä čas prijatia žiadosti, typ zariadenia, inštalovaný výkon, lokalita pripojenia a doba platnosti stanoviska.

(11)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy s počtom odberných miest viac ako 100 je povinný umožniť výrobcovi elektriny komunikovať s prevádzkovateľom distribučnej sústavy v elektronickej forme, najmä umožniť elektronickú komunikáciu v súvislosti s celým procesom pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do distribučnej sústavy.

§ 5a - Práva a povinnosti výkupcu elektriny
(1)

Výkupca elektriny je povinný

a)

uzatvoriť s výrobcom elektriny písomnú zmluvu o povinnom výkupe elektriny,11aaa) ak si výrobca elektriny uplatňuje právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b),

b)

uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok14) zmluvu o zúčtovaní odchýlky,15)

c)

uzatvoriť s výrobcom elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. d) zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku,15a)

d)

vykupovať elektrinu, na ktorú si výrobca elektriny s právom na podporu uplatnil právo podľa § 4 ods. 1 písm. b),

e)

poskytovať zúčtovateľovi podpory údaje potrebné na vyhodnotenie a zúčtovanie podpory podľa § 3,

f)

viesť záznamy o obchodných transakciách s výrobcami elektriny s právom na podporu podľa § 4 ods. 1 písm. b) a na požiadanie ich poskytovať úradu a zúčtovateľovi podpory,

g)

odovzdať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou15aa) denné diagramy za svoju bilančnú skupinu v súlade s prevádzkovým poriadkom zúčtovateľa podpory,

h)

spĺňať požiadavky na finančné a ekonomické postavenie, kreditné riziko a dôveryhodnosť.

(2)

Výkupca elektriny má voči zúčtovateľovi podpory právo na úhradu za činnosti spojené s výkupom elektriny od výrobcov elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a za činnosti spojené s prevzatím zodpovednosti za odchýlku za výrobcov elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. d) (ďalej len „úhrada za činnosť výkupcu elektriny“). Úhrada za činnosť výkupcu elektriny je určená za jednotku množstva elektriny vykúpenej výkupcom elektriny ako súčasť koeficientu podľa § 6 ods. 1 písm. b).

(3)

Výkupca elektriny je na základe daňového dokladu vystaveného výrobcom elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) povinný uhradiť výrobcovi elektriny cenu vykupovanej elektriny za vykúpenú elektrinu, na ktorú si výrobca elektriny s právom na podporu uplatnil právo podľa § 4 ods. 1 písm. b); daňový doklad môže byť výrobcom elektriny s právom na podporu vystavený až po uplynutí základného časového úseku podľa § 9 ods. 2.

(4)

Ak výkupcu elektriny určí ministerstvo, koeficient podľa § 6 ods. 1 písm. b) vrátane úhrady za činnosť výkupcu elektriny určí úrad v konaní o cenovej regulácii.12)

(5)

Ak sú ako výkupcovia elektriny vybraní alebo určení viaceré subjekty zúčtovania,3aa) vzťahujú sa práva a povinnosti podľa odsekov 1 až 4 a § 5b ods. 4 primerane na každého z nich v rozsahu uvedenom v povolení podľa osobitného predpisu,3ab) v akom je výkupca elektriny oprávnený vykupovať elektrinu od výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

§ 5b - Práva a povinnosti zúčtovateľa podpory
(1)

Zúčtovateľ podpory má právo na údaje potrebné na vyhodnotenie a zúčtovanie podpory podľa § 3 od výrobcu elektriny s právom na podporu, prevádzkovateľa sústavy, výkupcu elektriny, úradu a ministerstva v rozsahu, spôsobom a v termínoch uvedených v prevádzkovom poriadku zúčtovateľa podpory.

(2)

Zúčtovateľ podpory po splnení podmienok ustanovených jeho prevádzkovým poriadkom uzatvorí s výrobcom elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) zmluvu o doplatku. Zúčtovateľ podpory po splnení podmienok ustanovených jeho prevádzkovým poriadkom uzatvorí s výrobcom elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. e) zmluvu o príplatku.

(3)

Zúčtovateľ podpory je povinný na základe

a)

zmluvy o doplatku po uplynutí základného časového úseku podľa § 9 ods. 2 uhradiť výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) doplatok podľa § 4 ods. 1 písm. c), ak tento zákon v § 4 neustanovuje inak,

b)

zmluvy o príplatku po uplynutí základného časového úseku podľa § 9 ods. 3 uhradiť výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. e) príplatok podľa § 4 ods. 1 písm. e), ak tento zákon v § 4 neustanovuje inak.

(4)

Zúčtovateľ podpory je povinný po uplynutí základného časového úseku podľa § 9 ods. 2 uhradiť výkupcovi elektriny úhradu za činnosť výkupu elektriny za všetku elektrinu skutočne dodanú do sústavy výrobcami elektriny s právom na podporu.

(5)

Zúčtovateľ podpory je povinný oznamovať dotknutým výrobcom elektriny s právom na podporu a dodávateľovi poslednej inštancie15ab) skutočnosť, že výkupca elektriny stratil spôsobilosť15ac) vykupovať elektrinu od výrobcov elektriny s právom na podporu, s ktorými má výkupca elektriny uzatvorenú zmluvu o povinnom výkupe elektriny, a prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcov elektriny s právom na podporu, s ktorými má výkupca elektriny uzatvorenú zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku,

(6)

Zúčtovateľ podpory na základe potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za uplynulé obdobie uplatňuje u výrobcu elektriny rozdiel vyplatenej podpory podľa § 3 a podpory, ktorá zodpovedá množstvu elektriny podľa príslušného potvrdenia o pôvode za uplynulé obdobie.

(7)

Zúčtovateľ podpory si uplatňuje u výrobcu elektriny vrátenie doplatku alebo príplatku za elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie a elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorá

a)

nebola vyrobená výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

b)

bola vyrobená výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a nevzťahuje sa na ňu podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) alebo

c)

bola vyrobená výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a výrobca elektriny previedol záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vzťahujúcu sa na túto vyrobenú elektrinu na iného účastníka trhu s elektrinou.

(8)

Zúčtovateľ podpory na účely spracúvania údajov vymedzených týmto zákonom a elektronickej komunikácie s účastníkmi trhu s elektrinou zriaďuje a prevádzkuje informačný systém. V rozsahu ustanovenom týmto zákonom je zúčtovateľ podpory oprávnený elektronicky komunikovať s účastníkmi trhu s elektrinou.

(9)

Náklady vzniknuté zúčtovateľovi podpory poskytnutím podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) až e) sú oprávnenými nákladmi zúčtovateľa podpory a úrad ich zohľadní v konaní o cenovej regulácii12) tak, aby zúčtovateľ podpory mal prístup k prostriedkom potrebným na výkon činnosti podľa tohto zákona a v aktuálnom kalendárnom roku mu nevzniklo neprimerané negatívne saldo peňažného toku spôsobujúce úpadok.

(10)

Činnosť zúčtovateľa podpory vykonáva organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.15aa)

§ 5c - Výberové konanie na zariadenia výrobcu elektriny s právom na podporu
(1)

Ministerstvo môže určiť na účel zvýšenia podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou na základe nediskriminačného a transparentného výberového konania zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 kW, pre ktoré výrobca elektriny získa právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. e).

(2)

Podmienky účasti vo výberovom konaní a kritériá na vyhodnocovanie ponúk predložených vo výberovom konaní určí ministerstvo v spolupráci s úradom.

(3)

Podmienky účasti, kritériá na vyhodnocovanie ponúk a vyhodnocovanie ponúk výberového konania na výstavbu zariadení výrobcu elektriny kombinovanou výrobou s inštalovaným výkonom nad 1 MW musia zohľadňovať podiel využitia tepla na dodávku tepla pre verejnosť centralizovaným zásobovaním teplom.

(4)

Ministerstvo môže vo výberovom konaní podľa odseku 1 obmedziť maximálnu výšku ponúknutej ceny elektriny.

(5)

Oznámenie o začatí výberového konania, podmienky účasti vo výberovom konaní a kritériá na vyhodnocovanie ponúk predložených vo výberovom konaní ministerstvo uverejní v Obchodnom vestníku a na svojom webovom sídle najmenej dva mesiace pred dátumom ukončenia prijímania ponúk.

(6)

Ministerstvo môže zrušiť výberové konanie, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa výberové konanie vyhlásilo, alebo žiadny z uchádzačov nesplnil podmienky účasti vo výberovom konaní.

§ 6 - Cena za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou
(1)

Pri určení ceny sa rozumie

a)

cenou elektriny cena elektriny za jednotku množstva elektriny schválená alebo určená úradom podľa osobitného predpisu12) pre elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie alebo elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

b)

cenou vykupovanej elektriny cena elektriny za jednotku množstva elektriny vykúpenej výkupcom elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) určená ako trhová cena predstavujúca základ pre výpočet ceny vykupovanej elektriny a koeficient zohľadňujúci hodnotu vykupovaného diagramu výroby elektriny voči základu pre výpočet ceny vykupovanej elektriny, náklady spojené s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a náklady na činnosti spojené s výkupom elektriny,

c)

doplatkom rozdiel medzi cenou elektriny a cenou vykupovanej elektriny, ktorý uhrádza výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) zúčtovateľ podpory; ak je tento rozdiel záporný, doplatok sa rovná nule,

d)

ponúknutou cenou elektriny cena elektriny za jednotku množstva elektriny určená pre zariadenie výrobcu elektriny výberovým konaním podľa § 5c,

e)

príplatkom rozdiel medzi ponúknutou cenou elektriny a cenou vykupovanej elektriny, ktorý uhrádza výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. e) zúčtovateľ podpory; ak je tento rozdiel záporný, príplatok sa rovná nule.

(2)

Pri stanovení ceny elektriny úrad zohľadní

a)

druh obnoviteľného zdroja energie,

b)

použitú technológiu,

c)

termín uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky, prípadne termín rekonštrukcie a modernizácie zariadenia výrobcu elektriny a

d)

veľkosť inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny,

e)

plnenie kritérií trvalej udržateľnosti, ak sa na výrobu elektriny použila biokvapalina,

f)

rozsah investičných nákladov na rekonštrukciu alebo modernizáciu,

g)

výšku podpory poskytnutej z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu.

(3)

Cena elektriny podľa odseku 1 písm. a) v rokoch nasledujúcich po roku uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky je počas doby podpory podľa § 3 ods. 6 rovnaká ako v roku, v ktorom bolo zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky.

(4)

Ponúknutá cena elektriny podľa odseku 1 písm. d) v rokoch nasledujúcich po roku uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky je počas doby podpory podľa § 3 ods. 6 rovnaká ako v roku, v ktorom bolo zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky.

(5)

Úrad zmení cenu elektriny podľa odseku 3 a ponúknutú cenu elektriny podľa odseku 4 na jeden kalendárny rok korekciou, ktorá zohľadňuje výrazné zvýšenie alebo zníženie ceny vstupných surovín, ktoré sa použili na výrobu elektriny a ceny emisných kvót, ktoré sa použili na plnenie povinnosti podľa osobitného predpisu.15ad)

(6)

Úrad zníži cenu elektriny podľa odseku 3 a ponúknutú cenu elektriny podľa odseku 4 o 30 % na jeden kalendárny rok pre zariadenie výrobcu elektriny podľa § 3 ods. 11, ktorý nesplnil podmienku využitia najmenej 50 % z ročnej výroby tepla na dodávku využiteľného tepla.

(7)

Cenu elektriny určenú na nasledujúci kalendárny rok úrad zverejní na svojom webovom sídle do 15. júla príslušného kalendárneho roka; pri výraznej zmene parametrov nákladových položiek ovplyvňujúcich výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou je úrad oprávnený určiť cenu elektriny na nasledujúci kalendárny štvrťrok, pričom cena elektriny určená úradom na nasledujúci kalendárny štvrťrok nesmie byť nižšia ako 90 % ceny platnej v príslušnom kalendárnom štvrťroku.

(8)

Ak náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny sú nižšie ako 60 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia (ďalej len „percentuálny podiel rekonštrukcie“), doplatok sa znižuje najmenej o

a)

20 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 50 % do 60 % vrátane,

b)

30 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 40 % do 50 % vrátane,

c)

40 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 30 % do 40 % vrátane,

d)

60 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 20 % do 30 % vrátane,

e)

80 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 10 % do 20 % vrátane,

f)

100 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu nižší ako 10 %.

(9)

Ak sa v dôsledku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny zvýši alebo zníži celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny, percentuálny podiel rekonštrukcie sa určí porovnaním nákladov rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny a investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom, ktorý zodpovedá celkovému inštalovanému výkonu zariadenia výrobcu elektriny po takejto rekonštrukcii alebo modernizácii.

(10)

Úrad cenu elektriny určí tak, aby podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) nepresiahla rozdiel medzi celkovými priemernými nákladmi na výrobu elektriny a trhovou cenou elektriny. Pri výpočte celkových priemerných nákladov na výrobu elektriny maximálna miera návratnosti nákladov nepresiahne diskontnú sadzbu oznámenú Európskou komisiou v Úradnom vestníku Európskej únie platnú v čase určenia ceny elektriny.

(11)

Ak sa na výstavbu zariadenia výrobcu elektriny, rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny poskytla podpora z podporných programov financovaných zo štátneho rozpočtu, úrad zníži cenu elektriny tak, aby poskytnutá podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zodpovedala maximálnej miere návratnosti nákladov podľa odseku 10.

(12)

Úrad určuje spôsob a rozsah výpočtu základu pre výpočet ceny vykupovanej elektriny tak, aby zohľadňoval vývoj ceny elektriny na príslušný kalendárny rok. Koeficient podľa odseku 1 písm. b) určuje úrad na základe výsledkov aukcie na výkupcu elektriny.

(13)

Úrad na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny podľa § 3d zníži cenu elektriny na návrh výrobcu elektriny s právom na podporu. Ak za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla priemerná výška doplatku najmenej 150 eur/MWh a celková výška doplatku dosiahla najmenej 75 000 eur a výrobca elektriny s právom na podporu nesplní povinnosť predložiť úradu návrh na zníženie ceny elektriny podľa § 4 ods. 3 písm. f), úrad zníži cenu elektriny z vlastného podnetu. Pri znížení ceny elektriny úrad prepočíta cenu elektriny na zostávajúcu dobu a predĺženú dobu podpory postupom podľa osobitného predpisu.12) Úrad zníži cenu elektriny od 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o znížení ceny elektriny.

(14)

Pri znížení ceny elektriny podľa odseku 13 sa primerane použijú odseky 10 a 11 a úrad zohľadní

a)

množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c),

b)

počet prevádzkových hodín zariadenia výrobcu elektriny za rok a technológiu výroby elektriny,

c)

očakávaný rozsah podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) na zostávajúcu dobu podpory a diskontný faktor zohľadňujúci časovú hodnotu podpory pri zostávajúcej dobe a predĺženej dobe podpory,

d)

ekonomicky oprávnené náklady15ada) na nevyhnutnú opravu alebo úpravu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny najviac vo výške 15 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia na účel predĺženia jeho prevádzkyschopnosti počas zostávajúcej doby a predĺženej doby podpory podľa § 3d ods. 2, ak takáto oprava alebo úprava nezvýši celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny; nevyhnutná oprava alebo úprava technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny sa nepovažuje za rekonštrukciu ani modernizáciu podľa § 3c ods. 1 a 2,

e)

čas podania návrhu na zníženie ceny elektriny,

f)

požiadavku zachovania hospodárskej životaschopnosti zariadenia výrobcu elektriny.

(15)

Postup podľa odseku 13 sa nepoužije, ak zo závažných dôvodov, ktoré výrobca elektriny s právom na podporu nezavinil, nemožno prevádzkovať zariadenie výrobcu elektriny v predĺženej dobe podpory a predĺžením podpory so zníženou cenou elektriny nebude splnená požiadavka zachovania hospodárskej životaschopnosti zariadenia výrobcu elektriny. Za závažný dôvod sa nepovažuje najmä uzavretie záväzkového vzťahu, ktorý obmedzuje prevádzku zariadenia výrobcu elektriny len na dobu podpory alebo inú dobu, ktorá je kratšia ako životnosť zariadenia výrobcu elektriny. Úrad prihliadne na dôvody, pre ktoré nemožno prevádzkovať zariadenie výrobcu elektriny v predĺženej dobe podpory iba vtedy, ak ich výrobca elektriny s právom na podporu uplatní v konaní podľa osobitného predpisu12) najneskôr pri svojom prvom podaní.

(16)

Úrad na svojom webovom sídle zverejní výpočtový nástroj na určenie zníženia ceny elektriny na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny podľa § 3d.

§ 6a - Kompenzácia podnikateľom
(1)

Ministerstvo môže poskytnúť z prostriedkov štátneho rozpočtu právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi kompenzáciu, ak

a)

jej spotreba elektriny v predchádzajúcom roku je najmenej 1 GWh,

b)

kód podniku podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností15ae) je uvedený v zozname ustanovenom podľa § 19 ods. 1 písm. o),

c)

podiel hrubej pridanej hodnoty podniku z činností uvedených v zozname ustanovenom podľa § 19 ods. 1 písm. o) je v predchádzajúcom roku najmenej 50 % z celkovej hrubej pridanej hodnoty podniku,

d)

v predchádzajúcom roku riadne uhradila tarifu za prevádzkovanie systému a nemala v predchádzajúcom roku určenú individuálnu sadzbu tarify za prevádzkovanie systému podľa osobitného predpisu,15af)

e)

voči nej nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, reštrukturalizácii alebo nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

f)

voči nej nie je vedený výkon rozhodnutia,15ag)

g)

nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie alebo na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,

h)

je zapísaná v registri partnerov verejného sektora,15ah) ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 1

a)

správou o údajoch uvedených v odseku 1 písm. a) až c) zostavenou v rozsahu a štruktúre podľa § 19 ods. 1 písm. o) a overenou audítorom alebo audítorskou spoločnosťou zapísanými v zozname podľa osobitného predpisu,15ai)

b)

potvrdením subjektu, ktorému v predchádzajúcom roku uhrádzal tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. d),

c)

potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. e),

d)

čestným vyhlásením štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo čestným vyhlásením fyzickej osoby – podnikateľa, že voči nej nie je vedený výkon rozhodnutia, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. f),

e)

potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. g),

f)

výpisom z registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu,15aj) ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. h).

(3)

Kompenzácia sa poskytuje transparentným a nediskriminačným spôsobom všetkým oprávneným žiadateľom vo výške určenej na 1 MWh v rámci schváleného limitu výdavkov na poskytnutie kompenzácie podnikateľom na príslušné rozpočtové obdobie spôsobom určeným podľa § 19 ods. 1 písm. o) a uplatňuje sa na koncovú spotrebu elektriny nad 1 GWh v predchádzajúcom kalendárnom roku. Takto určená výška kompenzácie nesmie presiahnuť 85 % tarify za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zaplatenej právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom v predchádzajúcom kalendárnom roku.

(4)

Kompenzácia sa poskytuje na základe žiadosti o poskytnutie kompenzácie. Žiadosť o poskytnutie kompenzácie sa predkladá na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle ministerstva v termíne a spôsobom, ktoré určí ministerstvo vo výzve. Ministerstvo zverejní vzor žiadosti o poskytnutie kompenzácie na svojom webovom sídle.

(5)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá predkladá žiadosť podľa odseku 4, je povinná

a)

poskytovať na žiadosť ministerstvu informácie potrebné na posúdenie oprávnenosti nároku na poskytnutie kompenzácie,

b)

umožniť vykonať kontrolu oprávnenosti nároku na poskytnutie kompenzácie, ktorú vykoná ministerstvo.

(6)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia, a výšku poskytnutej kompenzácie.

(7)

Ak bola kompenzácia poskytnutá neoprávnene alebo vo vyššej sume, ako patrila, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bola kompenzácia poskytnutá, povinná vrátiť neoprávnene poskytnutú kompenzáciu alebo kompenzáciu poskytnutú vo vyššej sume, ako patrila.

(8)

Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním kompenzácie podľa tohto paragrafu právnickú osobu zriadenú ministerstvom.

§ 7 - Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
(1)

Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré predkladá výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zúčtovateľovi podpory, slúži na preukázanie práva na podporu podľa § 3.

(2)

Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydá úrad výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na základe žiadosti, ak spĺňa podmienky na získanie podpory podľa § 3 a množstvo elektriny uvedenej v žiadosti zodpovedá očakávaným možnostiam zariadenia výrobcu elektriny. Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie úrad vydá v lehote 30 dní po doručení úplnej žiadosti. Ak žiadosť nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote žiadosť doplnil. Ak žiadosť v určenej lehote žiadateľ nedoplní, úrad konanie zastaví a potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie nevydá.

(3)

Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa vydáva výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

a)

na obdobie, na ktoré má podľa tohto zákona nárok na podporu, alebo

b)

za predchádzajúci kalendárny rok, ak vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy, spaľovaním alebo spoluspaľovaním biokvapaliny alebo spotrebou biometánu, spaľovaním komunálnych odpadov s podielom biologicky rozložiteľnej zložky odpadov nad 55 %, spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou alebo spaľovaním plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy.

(4)

Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie úrad vydá na obdobie jedného kalendárneho roka aj výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou, ktorý

a)

k žiadosti priloží zmluvu o dodávke plynu s výrobcom biometánu a predpokladaný odber biometánu na príslušný kalendárny rok, alebo

b)

preukáže spotrebu biometánu.

(5)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje

a)

pri právnickej osobe obchodné meno alebo názov, adresu sídla a identifikačné číslo organizácie a pri fyzickej osobe – podnikateľovi obchodné meno, adresu miesta podnikania a identifikačné číslo organizácie,

b)

miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia,

c)

obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie požaduje,

d)

miesto, typ a celkový inštalovaný výkon zariadenia a označenie odberného miesta,

e)

špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého je elektrina vyrobená,

f)

plán výroby elektriny v zariadení výrobcu elektriny za obdobie, na ktoré sa požaduje potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny rok, ak ide o potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok,

g)

pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní biomasy alebo spaľovaní alebo spoluspaľovaní biokvapaliny množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. 1 písm. a),

h)

pri spotrebe biometánu množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. 1 písm. a) a množstvo spotrebovaného biometánu,

i)

percentuálne vyjadrenú podporu zo štátneho rozpočtu a jej výšku,

j)

špecifikáciu nákladov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výšku nákladov na výrobu jednej megawatthodiny,

k)

údaje podľa § 4 ods. 5 písm. a) a b) a podiel využiteľného tepla určeného podľa § 3 ods. 11, ak ide o výrobu elektriny z bioplynu alebo plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy.

(6)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 5 je

a)

kolaudačné rozhodnutie,3) ktorým výrobca elektriny preukazuje dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia,

b)

doklad o úspešnom ukončení funkčnej skúšky zariadenia výrobcu elektriny, ak sa vyžaduje funkčná skúška,

c)

pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj slnečnú energiu osvedčenie podľa osobitného predpisu,13) alebo potvrdenie o začatí stavebného konania podľa osobitného predpisu.15b)

(7)

Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje

a)

identifikačné údaje výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podľa odseku 5 písm. a),

b)

typ a celkový inštalovaný výkon zariadenia,

c)

dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia,

d)

špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého je elektrina vyrobená,

e)

miesto výroby a množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie za obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydáva,

f)

pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní biomasy alebo spaľovaní alebo spoluspaľovaní biokvapaliny množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. 1 písm. a),

g)

pri spotrebe biometánu množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. 1 písm. a) alebo spôsob výpočtu množstva elektriny z biometánu,

h)

výšku investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu,

i)

podiel využiteľného tepla určeného podľa § 3 ods. 11, ak ide o výrobu elektriny z bioplynu alebo plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy,

j)

označenie spôsobu podpory podľa § 3 ods. 1 a obdobia trvania podpory pre zariadenie výrobcu elektriny.

(8)

Úrad na účel vydania potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie posudzuje jednotlivé spôsoby podpory pre zariadenie výrobcu elektriny podľa § 3 ods. 1 a obdobie ich trvania samostatne; úrad pri vydávaní potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie postupuje podľa § 3 ods. 7.

(9)

Ak sa zmenia náležitosti uvedené v odseku 5, na základe ktorých bolo potvrdenie vydané, výrobca elektriny je povinný do 30 dní od zmeny náležitostí požiadať o vydanie nového potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

(10)

Úrad doručí potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie žiadateľovi a zúčtovateľovi podpory.

(11)

Úrad vedie evidenciu o vydaných potvrdeniach o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a o skutočnej dodávke elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

§ 8 - Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou
(1)

Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou preukazuje, že elektrina, na ktorú sa potvrdenie vzťahuje, je vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

(2)

Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydáva úrad výrobcovi elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou na základe žiadosti. Žiadosť obsahuje

a)

pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu a pri fyzickej osobe-podnikateľovi obchodné meno a miesto podnikania; ak bolo výrobcovi elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pridelené identifikačné číslo uvedie aj to,

b)

miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia a technológiu kombinovanej výroby,

c)

obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou žiada,

d)

množstvo a výhrevnosť paliva použitého v premene na využiteľnú energiu,

e)

množstvo vyrobeného tepla alebo vykonanej mechanickej práce,

f)

spôsob využitia mechanickej práce alebo využiteľného tepla vyrobeného spoločne s elektrinou vyrobenou kombinovanou výrobou,

g)

údaje o mesačnej bilancii výroby a dodávky elektriny a výroby a dodávky tepla za predchádzajúci rok, ak zariadenie prevádzkoval v predchádzajúcom roku,

h)

výpočet úspor primárnej energie,

i)

množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vyžaduje,

j)

percentuálne vyjadrená podpora zo štátneho rozpočtu,

k)

špecifikáciu nákladov na výrobu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a výšku nákladov na výrobu jednej megawatthodiny,

l)

vplyv výroby tepla na prevádzku zariadení iných účastníkov trhu s teplom,

m)

vyhlásenie o splnení povinnosti podľa § 4 ods. 5,

n)

potvrdenie o pôvode paliva v zariadení výrobcu elektriny u katalyticky spracovaného odpadu, z termického štiepenia odpadov a jeho produktov, plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním odpadu v splyňovacom generátore alebo termickým štiepením odpadu, energeticky využiteľných plynov vznikajúcich ako vedľajší produkt v metalurgickom výrobnom procese, kde sa uvedie názov výrobcu, chemické zloženie paliva a jeho výhrevnosť akreditované laboratóriom podľa osobitného predpisu,15e)

o)

dosiahnutú celkovú účinnosť kombinovanej výroby,

p)

množstvo tepla dodaného centralizovaným zásobovaním teplom,

q)

podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom.

(3)

Prílohou k žiadosti je

a)

plán výroby elektriny a výpočet množstva elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

b)

kolaudačné rozhodnutie,3) ktorým výrobca elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou preukazuje dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia a doklad o úspešnom ukončení funkčnej skúšky zariadenia výrobcu elektriny.

(4)

Výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v žiadosti pri výpočte údajov podľa odseku 2 písm. g), i) a j) postupuje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo podľa § 19.

(5)

Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou obsahuje

a)

identifikačné údaje výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

b)

popis technológie a dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia,

c)

množstvo a výhrevnosť paliva, ktoré bolo použité v premene na využiteľnú energiu,

d)

spôsob využitia tepla,

e)

miesto výroby elektriny a množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydáva,

f)

úspory primárnej energie,

g)

výšku investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu,

h)

dosiahnutú celkovú účinnosť kombinovanej výroby,

i)

množstvo tepla dodaného centralizovaným zásobovaním teplom,

j)

podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom,

k)

množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e),

l)

spôsob podpory podľa § 3 ods. 1 a obdobie trvania podpory pre zariadenie výrobcu elektriny.

(6)

Ak žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou nie je úplná, úrad vyzve výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou na doplnenie žiadosti v ním určenej lehote. Ak žiadosť v stanovenej lehote nebude doplnená, úrad potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou nevydá.

(7)

Ak je žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou úplná, úrad posúdi údaje o

a)

množstve elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,

b)

úsporách primárnej energie,

c)

množstve elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré potvrdenie o pôvode žiadateľ požaduje.

(8)

Ak sa po posúdení údajov podľa odseku 7 preukáže, že ide o elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou, vydá úrad potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a doručí ho žiadateľovi, zúčtovateľovi podpory a ministerstvu.

(9)

Úrad na účel vydania potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou posudzuje jednotlivé spôsoby podpory pre zariadenie výrobcu elektriny podľa § 3 ods. 1 a obdobie ich trvania samostatne; úrad pri vydávaní potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou postupuje podľa § 3 ods. 7.

(10)

Výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorému bolo vydané potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, je povinný oznámiť úradu technologickú zmenu zariadenia na kombinovanú výrobu do dvoch mesiacov odo dňa vykonania zmeny.

§ 8a - Záruka pôvodu energie
(1)

Zárukou pôvodu energie je záruka pôvodu

a)

elektriny,

b)

tepla alebo chladu vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie.

(2)

Záruka pôvodu elektriny je doklad preukazujúci, že elektrina bola vyrobená v zariadení na výrobu elektriny zo zdroja uvedeného v záruke. Záruka sa používa na účely preukázania, že daný podiel alebo množstvo elektriny boli vyrobené zo zdroja energie uvedeného v záruke.

(3)

Záruka pôvodu tepla alebo chladu zodpovedá množstvu tepla, ktoré bolo výrobcom tepla vyrobené v zariadení na výrobu tepla a dodané do systému centralizovaného zásobovania teplom alebo priamo dodané koncovému odberateľovi.

(4)

Záruka pôvodu energie slúži na preukázanie podielu alebo množstva energie v energetickom mixe dodávateľa koncovému odberateľovi a energie dodávanej spotrebiteľovi v rámci zmluvných vzťahov. Preukázanie dodávanej energie sa uskutočňuje zárukou pôvodu energie zodpovedajúcou príslušnej forme energie.

(5)

Záruka pôvodu energie obsahuje najmä

a)

zdroj energie, z ktorého bola elektrina, teplo alebo chlad vyrobené,

b)

počiatočný a koncový dátum výroby elektriny, tepla alebo chladu,

c)

označenie, miesto, technológiu a celkový inštalovaný výkon zariadenia, v ktorom boli elektrina, teplo alebo chlad vyrobené,

d)

výšku investičnej pomoci alebo inej podpory z národného systému podpory a druh systému podpory, ak ju zariadenie získalo,

e)

dátum uvedenia zariadenia do prevádzky a dátum ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia,

f)

dátum a členský štát, v ktorom bola záruka pôvodu energie vydaná,

g)

identifikačné číslo.

(6)

Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou okrem náležitostí podľa odseku 3 obsahuje aj

a)

inštalovaný elektrický výkon a tepelný výkon zariadenia, v ktorom bola elektrina vyrobená,

b)

množstvo a výhrevnosť paliva, ktoré bolo použité v procese premeny na využiteľnú energiu,

c)

množstvo vyrobeného tepla a vykonanej mechanickej práce,

d)

úsporu primárnej energie.

(7)

Na účely odseku 4 možno záruku pôvodu energie použiť do 12 mesiacov od dátumu výroby elektriny, tepla alebo chladu.

(8)

Záruka pôvodu energie sa vydáva v hodnote 1 MWh alebo jej celých násobkoch.

§ 8b - Vydanie, prevod, uznanie a zrušenie záruky pôvodu energie
(1)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v elektronickej evidencii

a)

na žiadosť vytvára a vedie účty žiadateľov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu (ďalej len „držiteľ účtu“),

b)

eviduje vydané záruky pôvodu energie,

c)

eviduje prevody záruk pôvodu energie medzi držiteľmi účtov prostredníctvom ním organizovaného trhu a prevody záruk pôvodu energie medzi držiteľom účtu a účastníkom z iného členského štátu,

d)

eviduje použitie záruk pôvodu energie,

e)

eviduje uznanie záruk pôvodu energie vydaných v inom členskom štáte,

f)

ruší záruky pôvodu energie po ich uplatnení alebo po uplynutí doby, počas ktorej ich možno použiť.

(2)

Záruku pôvodu elektriny na žiadosť vydá organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v elektronickej podobe výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ak

a)

žiadateľom je držiteľ účtu,

b)

žiadateľ uvedie v žiadosti všetky údaje v elektronickej evidencii,

c)

elektrina je evidovaná v elektronickej evidencii,

d)

nejde o elektrinu, na ktorú žiadateľ uplatnil právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e),

e)

žiadateľ nie je v omeškaní so splnením splatného peňažného záväzku zo zmluvy o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu elektriny,

f)

nejde o elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny, ktorému sa poskytla investičná pomoc inak ako na základe súťažného konania; množstvo elektriny podľa tohto písmena sa určí ako súčin intenzity poskytnutej investičnej pomoci15f) a množstva vyrobenej elektriny za obdobie uvedené v žiadosti.

(3)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vydá záruku pôvodu elektriny v elektronickej podobe pre každú megawatthodinu elektriny aj na elektrinu, na ktorú bolo uplatnené právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) alebo elektrinu vyrobenú v zariadení, na ktoré sa poskytla investičná pomoc inak ako na základe súťažného konania, v rozsahu intenzity poskytnutej investičnej pomoci. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou takto vydané záruky pôvodu eviduje v elektronickej evidencii na vlastnom oddelenom účte a vykonáva jeho správu.

(4)

Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydá organizátor krátkodobého trhu s elektrinou aj výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou, ak k žiadosti priloží potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a preukáže spotrebu biometánu.

(5)

Ak je elektrina vyrábaná vysoko účinnou kombinovanou výrobou a z obnoviteľných zdrojov energie, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vydá jednu záruku pôvodu elektriny, v ktorej môže uviesť obe vlastnosti.

(6)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môže vydať záruku pôvodu elektriny aj pre elektrinu vyrobenú z iných zdrojov energie ako je uvedené v odseku 2.

(7)

Záruku pôvodu tepla alebo chladu vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie vydá na žiadosť organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v elektronickej podobe pre teplo alebo chlad z obnoviteľných zdrojov energie, ak

a)

žiadateľom je držiteľ účtu,

b)

žiadateľ uvedie v žiadosti všetky údaje v elektronickej evidencii,

c)

teplo alebo chlad je evidované v elektronickej evidencii a je vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie,

d)

žiadateľ nie je v omeškaní so splnením splatného peňažného záväzku zo zmluvy o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu.

(8)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou organizuje trh s vydanými zárukami pôvodu energie.

(9)

Držiteľ účtu má právo prostredníctvom obchodu uskutočneného na trhu so zárukami pôvodu energie previesť záruku pôvodu energie na iného účastníka trhu vrátane účastníka trhu z iného členského štátu.

(10)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zruší záruku pôvodu energie do 6 mesiacov od jej použitia alebo uplatnenia. Ak záruka pôvodu energie nie je použitá alebo uplatnená, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou ju zruší do 18 mesiacov od dátumu výroby príslušnej jednotky energie a následne príslušnú energiu začlení do výpočtu energetického mixu dodávky.

(11)

Množstvo energie zodpovedajúce zárukám pôvodu energie, ktoré dodávateľ elektriny previedol na iného účastníka trhu s elektrinou, sa odpočíta z podielu elektriny v jeho dodávke elektriny.

(12)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zruší evidenciu alebo prevod záruky pôvodu alebo evidenciu uznania záruk pôvodu, ak sa preukáže, že k nim došlo v rozpore s týmto zákonom.

(13)

Záruka pôvodu, ktorá bola vydaná v inom členskom štáte na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a spoľahlivosť vydávania záruk pôvodu, sa považuje za uznanú záruku pôvodu, ak bola prevedená na účet držiteľa účtu registrovaného v elektronickej evidencii. Ak existujú opodstatnené pochybnosti o jej presnosti, spoľahlivosti alebo vierohodnosti, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou nezaeviduje prevod záruky pôvodu vydanej v inom členskom štáte a vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote odstránil pochybnosti o presnosti, spoľahlivosti alebo vierohodnosti záruky pôvodu. Ak sa v určenej lehote pochybnosti neodstránia, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou neumožní evidenciu prevodu záruky pôvodu a oznámi žiadateľovi dôvody. Záruka pôvodu vydaná v inom členskom štáte sa považuje za nespoľahlivú, ak už bola v štáte vydania alebo v inom členskom štáte uplatnená na preukázanie pôvodu elektriny dodanej koncovému odberateľovi.

(14)

Záruka pôvodu energie vydaná v treťom štáte sa uzná, len ak

a)

je medzi Európskou úniou a týmto štátom uzatvorená dohoda o vzájomnom uznávaní záruk pôvodu a

b)

ide o štát, z ktorého sa priamo dováža energia do členského štátu alebo do ktorého sa priamo vyváža energia z členského štátu.

(15)

Ak organizátor krátkodobého trhu s elektrinou záruku pôvodu podľa odseku 13 neuzná, oznámi dôvody neuznania ministerstvu, ktoré informuje Európsku komisiu o dôvodoch neuznania záruky pôvodu vydanej v inom členskom štáte. Ak Európska komisia rozhodne o tom, že neuznanie záruky pôvodu bolo v rozpore s právnymi predpismi Európskej únie, je organizátor krátkodobého trhu s elektrinou povinný bezodkladne po oznámení rozhodnutia Európskej komisie vykonať evidenciu prevodu záruky pôvodu.

(16)

Podrobnosti o postupe pri vydávaní záruk pôvodu, evidencii záruk pôvodu, organizovaní trhu so zárukami pôvodu, pravidlách pre obchodovanie so zárukami pôvodu a uznávaní prevodov záruk pôvodu upraví organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vo svojom prevádzkovom poriadku.

(17)

Dohľad nad evidenciou, prevodom a zrušením záruk pôvodu a nad evidenciou uznania záruk pôvodu vykonáva úrad. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, výrobca elektriny a dodávateľ elektriny sú povinní poskytnúť úradu potrebnú súčinnosť pri výkone dohľadu. Pri zrušení evidencie alebo prevodu záruky pôvodu sa postupuje primerane podľa odseku 15.

§ 9 - Pravidlá zúčtovania a evidencie elektriny
(1)

Základným časovým úsekom pre výkup elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou je jedna hodina v štvrťhodinovom rozlíšení. Pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré nie je vybavené priebehovým meraním, sa v zmluve o povinnom výkupe elektriny medzi výkupcom elektriny a výrobcom elektriny s právom na podporu dohodne iný časový úsek.

(2)

Základným časovým úsekom na vyhodnocovanie a zúčtovanie výkupu elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) a doplatku podľa § 3 ods. 1 písm. c) je jeden kalendárny mesiac. Základným časovým úsekom na vyhodnocovanie a zúčtovanie výkupu elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) a doplatku podľa § 3 ods. 1 písm. c) z malého zdroja je jeden kalendárny rok.

(3)

Základným časovým úsekom na vyhodnocovanie a zúčtovanie príplatku podľa § 3 ods. 1 písm. e) je jeden kalendárny mesiac.

(4)

Výrobca elektriny s právom na podporu odovzdá zúčtovateľovi podpory údaje potrebné na vyhodnotenie a zúčtovanie podpory podľa § 3 v rozsahu, spôsobom a v termínoch uvedených v prevádzkovom poriadku zúčtovateľa podpory, najmä údaje o skutočnej výrobe elektriny, technologickej vlastnej spotrebe elektriny, množstve elektriny pre vlastné využitie a údaje o zdrojoch energie využitých na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Ak sú odovzdané nesprávne údaje, je výrobca elektriny s právom na podporu povinný na výzvu zúčtovateľa podpory odovzdať opravené údaje do 30 dní od vyzvania.

(5)

Úrad uverejní každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle vyhodnotenie podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za uplynulý kalendárny rok. Úrad uverejní každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, skutočné množstvo vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) za predchádzajúci kalendárny rok za každého výrobcu elektriny s právom na podporu a predpoklad na aktuálny kalendárny rok.

(6)

Zúčtovateľ podpory je povinný evidovať množstvo vykúpenej elektriny a elektriny, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e), podľa jednotlivých zariadení výrobcov elektriny.

(7)

Zúčtovateľ podpory je povinný poskytnúť na žiadosť úradu všetky údaje potrebné na plnenie povinnosti úradu podľa odseku 5 v lehote určenej úradom.

§ 9a - Výpočet národného cieľa a oznamovacia povinnosť ministerstva
(1)

Národný cieľ je podiel energie z obnoviteľných zdrojov, ktorý je určený v integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne.

(2)

Pri výpočte národného cieľa sa zohľadnia štatistické prenosy medzi členskými štátmi, spoločné projekty medzi členskými štátmi a spoločné projekty so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi (ďalej len „tretími štátmi“).

(3)

Ministerstvo oznámi Európskej komisii opatrenia pre štatistický prenos určitého množstva energie z obnoviteľných zdrojov energie vrátane informácie zahŕňajúcej cenu energie, najneskôr tri mesiace po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom sú tieto opatrenia účinné.

(4)

Ministerstvo oznámi Európskej komisii podiel alebo množstvo elektriny, tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré bolo vyrobené v rámci spoločného projektu s iným členským štátom v zariadení uvedenom do prevádzky po 25. júni 2009 alebo bolo vyrobené zo zvýšenej kapacity zariadenia, ktoré bolo rekonštruované po 25. júni 2009. Spoločný projekt podľa prvej vety a odseku 7 môže presiahnuť rok 2030.

(5)

Oznámenie podľa odseku 4 nesmie ministerstvo zmeniť alebo vziať späť bez súhlasu členského štátu, ktorý oznámenie podáva, alebo členského štátu, v prospech ktorého sa oznámenie podáva.

(6)

Ministerstvo do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka, počas ktorého sa má elektrina, teplo alebo chlad vyrobené v zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie započítať do národného cieľa iného členského štátu, oznámi Európskej komisii a členskému štátu, v prospech ktorého sa oznámenie podalo,

a)

celkové množstvo elektriny, tepla alebo chladu vyrobeného počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov energie zariadením, ktoré bolo predmetom oznámenia podľa odseku 4,

b)

množstvo elektriny, tepla alebo chladu vyrobeného počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov energie zariadením, ktoré sa má započítať do národného cieľa iného členského štátu.

(7)

Ministerstvo oznámi Európskej komisii podiel alebo množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa započíta do národného cieľa, ak je do národného cieľa započítavaný podiel alebo množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenej na území tretieho štátu. Ak ide o viac ako jeden členský štát, Európskej komisii sa oznámi aj rozdelenie tohto podielu alebo množstva medzi členské štáty. Tento podiel alebo toto množstvo nepresiahne podiel alebo množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie skutočne vyvážané do Európskej únie a spotrebované v nej a zodpovedá množstvu a podmienkam ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 19 ods. 1 písm. j).

(8)

Oznámenie podľa odseku 7 nesmie ministerstvo zmeniť alebo vziať späť bez súhlasu tretieho štátu, ktorý uznáva spoločný projekt.

(9)

Ministerstvo do dvanástich mesiacov po skončení kalendárneho roka, počas ktorého sa má elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie v treťom štáte započítať do národného cieľa, oznámi Európskej komisii a tretiemu štátu, ktorý uznal spoločný projekt,

a)

celkové množstvo elektriny vyrobenej počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov energie zariadením, ktoré bolo predmetom oznámenia podľa odseku 7,

b)

množstvo elektriny vyrobenej počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov energie zariadením, ktoré sa má započítať do jeho národného cieľa podľa odseku 7,

c)

preukázanie splnenia podmienok pre elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie v treťom štáte.

§ 10 - Práva a povinnosti výrobcu obnoviteľného plynu
(1)

Výrobca obnoviteľného plynu má právo

a)

uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej siete zmluvu o prístupe do distribučnej siete, zmluvu o pripojení k distribučnej sieti a zmluvu o distribúcii obnoviteľného plynu, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky10) prístupu a pripojenia k distribučnej sieti a technické podmienky distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete,

b)

na vydanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu podľa § 12aa,

c)

na prednostnú a povinnú distribúciu biometánu prevádzkovateľom distribučnej siete,

d)

na vydanie potvrdenia o množstve biometánu podľa § 12a.

(2)

Výrobca obnoviteľného plynu je povinný

a)

zabezpečiť, aby obnoviteľný plyn dodávaný do distribučnej siete zodpovedal kvalitatívnym parametrom podľa technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je zariadenie pripojené a aby pri príprave obnoviteľného plynu neprekročila maximálna emisia metánu do ovzdušia hodnotu 1 %,

b)

uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu s odberateľom plynu,

c)

písomne oznámiť bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi distribučnej siete uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu a každú zmenu odberateľa plynu,

d)

zabezpečiť kontinuálne meranie množstva obnoviteľného plynu a kvality obnoviteľného plynu vrátane vyhodnocovania a odovzdávania potrebných údajov prevádzkovateľovi distribučnej siete, ak sa nedohodne s prevádzkovateľom distribučnej siete inak,

e)

umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla a umožniť prístup k určenému meradlu na vykonanie kontroly funkčnosti určeného meradla a kontroly stavu dodaného množstva obnoviteľného plynu.

§ 11 - Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej siete umožní prednostný prístup výrobcu biometánu do distribučnej siete a distribúciu biometánu, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky10) prístupu a pripojenia k distribučnej sieti a technické podmienky distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete podľa osobitného predpisu.16)

(2)

Prevádzkovateľ distribučnej siete odovzdá na žiadosť prevádzkovateľovi registra obnoviteľných plynov údaje potrebné na vydanie a použitie záruk pôvodu pre obnoviteľný plyn.

§ 11a - Prípojka zariadenia na výrobu biometánu
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je na základe písomnej žiadosti povinný prednostne pripojiť výrobcu biometánu do distribučnej siete. Náklady na vybudovanie prípojky do distribučnej siete znáša v rozsahu 75 % skutočných nákladov prevádzkovateľ distribučnej siete. Výrobca biometánu znáša náklady na vybudovanie prípojky do distribučnej siete v rozsahu 25 % skutočných nákladov; najviac však 250.000,- EUR. Ak dĺžka prípojky, ktorú je potrebné vybudovať prekročí štyri kilometre, výrobca biometánu uhradí náklady spojené s vybudovaním prípojky nad štyri kilometre v plnej výške. Písomná žiadosť výrobcu biometánu o pripojenie do distribučnej siete obsahuje údaje o množstve biometánu na distribúciu a navrhované miesto pripojenia zo strany žiadateľa.

(2)

Za prípojku sa považujú technické a technologické zariadenia, ktoré slúžia na dopravu biometánu do distribučnej siete a začínajú sa po zariadení na úpravu bioplynu na biometán, okrem zariadenia na úpravu tlaku a kvality biometánu, ak sa prevádzkovateľ zariadenia na výrobu biometánu a prevádzkovateľ distribučnej siete nedohodnú inak.

(3)

Prípojku zriaďuje prevádzkovateľ distribučnej siete alebo žiadateľ. Prípojka je po kolaudácii a finančnom vyrovnaní nákladov podľa odseku 1 v majetku prevádzkovateľa distribučnej siete.

(4)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný na svojom webovom sídle zverejniť pre zariadenie na výrobu biometánu transparentné a nediskriminačné podmienky pripojenia do distribučnej siete, poplatky spojené s jeho pripojením a postup uľahčujúci jeho pripojenie.

(5)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný od doručenia žiadosti o pripojenie zariadenia výrobcu biometánu do distribučnej siete v lehote 30 kalendárnych dní písomne oznámiť žiadateľovi všetky podmienky pripojenia v požadovanej lokalite spolu s predbežnou kalkuláciou nákladov pripojenia podľa odseku 1. Ak je žiadosť výrobcu biometánu o pripojenie zariadenia výrobcu biometánu neúplná alebo nezrozumiteľná, prevádzkovateľ distribučnej siete v lehote 15 kalendárnych dní od doručenia žiadosti vyzve žiadateľa, aby svoju žiadosť doplnil. Prevádzkovateľ distribučnej siete uvedie, aké informácie na doplnenie žiadosti požaduje. Po doplnení žiadosti je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný oznámiť podmienky pripojenia a predbežnú kalkuláciu nákladov v lehote 30 dní.

(6)

Podmienky pripojenia zariadenia výrobcu biometánu podľa odseku 5 obsahujú:

a)

predbežnú kalkuláciu vybudovania prípojky,

b)

časový harmonogram vybudovania prípojky,

c)

požiadavky prevádzkovateľa distribučnej siete na žiadateľa, ktoré je povinný vykonať,

d)

predpokladaný termín začatia stavebných prác,

e)

predpokladaný termín ukončenia stavebných prác,

f)

predpokladaný termín uvedenia prípojky do prevádzky,

g)

návrh zmluvy o pripojení.

(7)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný na požiadanie výrobcu biometánu bezodkladne zdôvodniť náklady na stavbu prípojky zariadenia výrobcu biometánu.

(8)

Ak prevádzkovateľ distribučnej siete odmietne žiadosť výrobcu biometánu o pripojenie, je povinný oznámiť dôvody odmietnutia pripojenia. Pripojenie výrobcu biometánu nemôže prevádzkovateľ distribučnej siete odmietnuť z dôvodu nedostatku kapacity siete, ak to umožňujú technické podmienky pripojenia k distribučnej sieti. Pokiaľ je odmietnuté pripojenie v žiadanom bode pripojenia, je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný ponúknuť iný bod pripojenia, ktorý naplní v rámci ekonomickej únosnosti čo najefektívnejšie zámery predloženého projektu.

§ 11b - Register obnoviteľných plynov
(1)

Na účely evidencie výroby obnoviteľných plynov a vydávania záruk pôvodu obnoviteľného plynu prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva podľa osobitného predpisu16a) plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, (ďalej len „prevádzkovateľ registra“) zriaďuje a vedie register obnoviteľných plynov.

(2)

V registri obnoviteľných plynov sa vedú údaje, ktoré poskytne výrobca obnoviteľného plynu pri vydaní záruky pôvodu obnoviteľného plynu a údaje o prevodoch a uznaných zárukách pôvodu obnoviteľného plynu.

(3)

Prevádzkovateľ registra má právo kontrolovať u výrobcu obnoviteľného plynu správnosť údajov potrebných na vydanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu.

(4)

Prevádzkovateľ registra na účel spracúvania údajov podľa tohto zákona a elektronickej komunikácie s účastníkmi trhu s plynom zriaďuje a prevádzkuje informačný systém. Prevádzkovateľ registra je oprávnený elektronicky komunikovať s účastníkmi trhu s plynom.

(5)

Náklady vzniknuté prevádzkovateľovi registra spojené so zriadením a prevádzkou registra obnoviteľných plynov sú oprávnenými nákladmi prevádzkovateľa registra a úrad ich zohľadní v konaní o cenovej regulácii.16b) Služby prevádzkovateľa registra súvisiace s prevádzkou registra obnoviteľných plynov poskytované výrobcom obnoviteľného plynu a ďalším účastníkom trhu s plynom sú regulovanou činnosťou podľa osobitného predpisu.16b)

§ 12 - Záruka pôvodu obnoviteľného plynu
(1)

Záruka pôvodu obnoviteľného plynu je doklad preukazujúci, že plyn bol vyrobený z obnoviteľného zdroja energie.

(2)

Záruka pôvodu obnoviteľného plynu obsahuje najmä

a)

zdroj energie, z ktorého bol obnoviteľný plyn vyrobený,

b)

druh obnoviteľného plynu podľa § 2 ods. 6 písm. m),

c)

počiatočný a koncový dátum výroby obnoviteľného plynu,

d)

označenie, miesto, technológiu a kapacitu výroby zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu,

e)

informáciu o tom, či zariadenie na výrobu obnoviteľného plynu získalo podporu z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu,

f)

dátum uvedenia zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu do prevádzky,

g)

dátum a členský štát, v ktorom bola vydaná záruka pôvodu obnoviteľného plynu,

h)

identifikačné číslo,

i)

informáciu o splnení kritérií trvalej udržateľnosti.

(3)

Záruku pôvodu obnoviteľného plynu možno použiť do 12 mesiacov od dátumu výroby obnoviteľného plynu.

(4)

Použitím záruky pôvodu obnoviteľného plynu sa rozumie jej uplatnenie na preukázanie podielu alebo množstva energie z obnoviteľného plynu dodanej v energetickom mixe dodávateľa plynu koncovému odberateľovi.

§ 12a - Potvrdenie o množstve biometánu
(1)

Prevádzkovateľ registra vydá potvrdenie o množstve biometánu výrobcovi biometánu v elektronickej podobe, a to za každú megawatthodinu biometánu vpusteného do distribučnej siete. Podmienkou vydania potvrdenia o množstve biometánu je predchádzajúce vydanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu výrobcovi biometánu na množstvo biometánu, na ktoré žiada vydať potvrdenie o množstve biometánu.

(2)

Vydaním potvrdenia o množstve biometánu sa zrušuje záruka pôvodu obnoviteľného plynu použitá na preukázanie splnenia podmienky podľa odseku 1.

(3)

Vydanie potvrdenia o množstve biometánu, prevod potvrdenia o množstve biometánu podľa odseku 5 a zrušenie potvrdenia o množstve biometánu podľa odseku 7 sa eviduje v registri obnoviteľných plynov.

(4)

Úrad

a)

zrušuje potvrdenie o množstve biometánu,

b)

vykonáva dohľad nad prevodom potvrdenia o množstve biometánu.

(5)

Ak výrobca biometánu dodá výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou biometán na základe zmluvy o dodávke plynu, potvrdenie o množstve biometánu sa prevedie na výrobcu elektriny kombinovanou výrobou.

(6)

Spotreba biometánu sa na účel podpory podľa § 3a ods. 2 preukazuje prevodom potvrdenia o množstve biometánu na výrobcu elektriny kombinovanou výrobou a spotrebou plynu, ktorá zodpovedá potvrdeniu o množstve biometánu v technológii kombinovanej výroby.

(7)

Potvrdenie o množstve biometánu sa zruší, ak výrobca elektriny kombinovanou výrobou vyrobí elektrinu z biometánu. Výrobu elektriny z biometánu potvrdzuje úrad potvrdením o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

§ 12aa - Vydanie, aukcia, prevod, uznanie a zrušenie záruky pôvodu obnoviteľného plynu
(1)

Prevádzkovateľ registra v registri obnoviteľných plynov

a)

vytvára a vedie účty účastníkov trhu s plynom, a to najmä výrobcov obnoviteľného plynu, dodávateľov plynu a odberateľov plynu, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu obnoviteľného plynu (ďalej len „držiteľ účtu v registri“),

b)

eviduje vydané záruky pôvodu obnoviteľného plynu,

c)

eviduje prevody záruky pôvodu obnoviteľného plynu medzi držiteľmi účtov v registri a prevody záruky pôvodu držiteľa účtu do iného členského štátu alebo z iného členského štátu,

d)

eviduje uplatnenie záruky pôvodu obnoviteľného plynu dodávateľom plynu alebo odberateľom plynu,

e)

eviduje uznanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu vydanej v inom členskom štáte,

f)

ruší a eviduje zrušenie záruky pôvodu obnoviteľného plynu po

1.

uplatnení záruky pôvodu obnoviteľného plynu,

2.

uplynutí doby, počas ktorej možno použiť záruku pôvodu obnoviteľného plynu, alebo

3.

vydaní potvrdenia o množstve biometánu podľa § 12a ods. 2.

(2)

Záruku pôvodu obnoviteľného plynu vydá prevádzkovateľ registra v elektronickej podobe pre každú megawatthodinu obnoviteľného plynu na žiadosť výrobcu obnoviteľného plynu, ak žiadateľ

a)

je držiteľ účtu v registri obnoviteľných plynov, ktorý pri vytvorení účtu predložil doklad vydaný odborne spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu podľa § 14d potvrdzujúci výrobu obnoviteľného plynu,

b)

uvedie všetky údaje v elektronickej evidencii,

c)

spĺňa podmienky vydania záruky pôvodu obnoviteľného plynu podľa odseku 5,

d)

nie je v omeškaní so splnením splatného peňažného záväzku podľa zmluvy o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu obnoviteľného plynu.

(3)

Podmienka podľa odseku 2 písm. b) je pre údaj o množstve energie splnená, ak žiadateľ o vydanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu meria množstvo biometánu vpustené do distribučnej siete určeným meradlom a v súlade s technickými podmienkami distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete. Namerané údaje sa zasielajú prevádzkovateľovi distribučnej siete v súlade s prevádzkovým poriadkom16c) prevádzkovateľa registra.

(4)

Ak obnoviteľný plyn nie je vpúšťaný do distribučnej siete, alebo je vpúšťaný do nadväzujúcej distribučnej siete, kde je aj spotrebovaný, výrobca obnoviteľného plynu preukazuje množstvo energie obnoviteľného plynu, na ktoré sa má vydať záruka pôvodu obnoviteľného plynu, spôsobom, ktorý umožňuje objektívnu kontrolu vyrobeného množstva energie pri vydaní záruky pôvodu obnoviteľného plynu a počas jej platnosti. Ak prevádzkovateľ registra má pochybnosti o dopyte po obnoviteľnom plyne, môže požadovať od výrobcu obnoviteľného plynu aj preukázanie tohto dopytu. Spôsob preukázania množstva energie obnoviteľného plynu podľa prvej vety upraví prevádzkovateľ registra vo svojom prevádzkovom poriadku.16c)

(5)

Podmienkou vydania záruky pôvodu obnoviteľného plynu je

a)

dodržanie určenej kvality vyrobeného obnoviteľného plynu v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa registra,16c)

b)

oznámenie množstva technologickej vlastnej spotreby obnoviteľného plynu prevádzkovateľovi registra, ak nie je technologická vlastná spotreba obnoviteľného plynu meraná,

c)

umožnenie kontroly údajov potrebných na vydanie a použitie záruky pôvodu obnoviteľného plynu prevádzkovateľovi registra obnoviteľných plynov vrátane kontroly na mieste a prístupu k meradlám a

d)

vykonávanie auditu podľa podmienok a v intervaloch určených prevádzkovateľom registra v jeho prevádzkovom poriadku.

(6)

Ak žiadateľom o vydanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu je výrobca elektriny s právom na podporu, prevádzkovateľ registra je povinný overiť u zúčtovateľa podpory, či obnoviteľný plyn, na ktorý sa vydáva záruka pôvodu, bol použitý na výrobu elektriny, na ktorú bola poskytnutá podpora doplatkom alebo príplatkom. Ak prevádzkovateľ registra zistí, že podpora doplatkom alebo príplatkom bola poskytnutá, záruku pôvodu obnoviteľného plynu nevydá a ak už bola záruka pôvodu obnoviteľného plynu vydaná, bezodkladne ju zruší. Zúčtovateľ podpory je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi registra bezodkladne informácie nevyhnutné na účel overenia podľa prvej vety.

(7)

Ak prevádzkovateľ registra eviduje na vlastnom oddelenom účte záruky pôvodu obnoviteľného plynu, je povinný raz za polrok usporiadať aukciu a výnos z tejto aukcie zaslať zúčtovateľovi podpory do 30 dní od uskutočnenia aukcie.

(8)

Záruku pôvodu obnoviteľného plynu možno previesť na iného účastníka trhu s plynom prostredníctvom obchodu uskutočneného na trhu so zárukami pôvodu obnoviteľného plynu organizovanom prevádzkovateľom registra.

(9)

Prevádzkovateľ registra zruší záruku pôvodu obnoviteľného plynu po jej uplatnení dodávateľom plynu alebo koncovým odberateľom plynu16d) alebo po uplynutí 18 mesiacov od dátumu výroby obnoviteľného plynu.

(10)

Prevádzkovateľ registra zruší evidenciu alebo prevod záruky pôvodu obnoviteľného plynu alebo evidenciu uznania záruky pôvodu obnoviteľného plynu, ak sa preukáže, že k nim došlo v rozpore s týmto zákonom.

(11)

Záruka pôvodu obnoviteľného plynu, ktorá bola vydaná v inom členskom štáte na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a spoľahlivosť vydávania záruk pôvodu obnoviteľného plynu, sa považuje za uznanú záruku pôvodu obnoviteľného plynu, ak bola prevedená na účet držiteľa účtu registrovaného v elektronickej evidencii. Ak existujú opodstatnené pochybnosti o jej presnosti, spoľahlivosti alebo vierohodnosti, prevádzkovateľ registra nezaeviduje prevod záruky pôvodu obnoviteľného plynu vydanej v inom členskom štáte a vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote odstránil pochybnosti o presnosti, spoľahlivosti alebo vierohodnosti záruky pôvodu obnoviteľného plynu. Ak sa v určenej lehote pochybnosti neodstránia, prevádzkovateľ registra neumožní evidenciu prevodu záruky pôvodu obnoviteľného plynu a oznámi žiadateľovi dôvody. Záruka pôvodu obnoviteľného plynu vydaná v inom členskom štáte sa považuje za nespoľahlivú, ak už bola v štáte vydania alebo v inom členskom štáte uplatnená na preukázanie pôvodu obnoviteľného plynu dodaného koncovému odberateľovi.

(12)

Záruka pôvodu obnoviteľného plynu vydaná v treťom štáte sa uzná, len ak

a)

je medzi Európskou úniou a týmto štátom uzatvorená dohoda o vzájomnom uznávaní záruk pôvodu a

b)

ide o štát, z ktorého sa priamo dováža energia do členského štátu alebo do ktorého sa priamo vyváža energia z členského štátu.

(13)

Ak prevádzkovateľ registra záruku pôvodu obnoviteľného plynu podľa odseku 11 neuzná, oznámi dôvody neuznania ministerstvu, ktoré informuje Európsku komisiu o dôvodoch neuznania záruky pôvodu obnoviteľného plynu vydanej v inom členskom štáte. Ak Európska komisia rozhodne o tom, že neuznanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu bolo v rozpore s právnymi predpismi Európskej únie, je prevádzkovateľ registra povinný bezodkladne po oznámení rozhodnutia Európskej komisie vykonať evidenciu prevodu záruky pôvodu obnoviteľného plynu.

(14)

Podrobnosti o postupe pri vydaní a evidencii záruk pôvodu obnoviteľného plynu, organizovaní trhu so zárukami pôvodu obnoviteľného plynu, pravidlách pre obchodovanie so zárukami pôvodu obnoviteľného plynu a uznávaní prevodov záruk pôvodu obnoviteľného plynu upraví prevádzkovateľ registra vo svojom prevádzkovom poriadku.

(15)

Dohľad nad evidenciou, prevodom a zrušením záruk pôvodu obnoviteľného plynu a nad evidenciou uznania záruk pôvodu obnoviteľného plynu vykonáva úrad. Prevádzkovateľ registra, výrobca obnoviteľného plynu a dodávateľ plynu sú povinní poskytnúť úradu potrebnú súčinnosť pri výkone dohľadu. Pri zrušení evidencie alebo prevodu záruky pôvodu obnoviteľného plynu sa postupuje primerane podľa odseku 13.

(16)

Ak úrad pri výkone dohľadu nad vydávaním záruky pôvodu obnoviteľného plynu zistí, že nie je možné preukázať množstvo energie obnoviteľného plynu, prevádzkovateľ registra záruku pôvodu obnoviteľného plynu nevydá dovtedy, kým nie je možné spoľahlivo preukázať splnenie podmienky evidencie podľa odseku 2 písm. b).

§ 12b - Zmena, zrušenie a oprava potvrdenia
(1)

Úrad na žiadosť výrobcu elektriny s právom na podporu, výrobcu elektriny v lokálnom zdroji alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenie o výrobe elektriny v lokálnom zdroji, ak sa preukáže, že bolo vydané na základe nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov alebo sa zmenili podmienky alebo skutočnosti, na základe ktorých bolo potvrdenie vydané. V konaní z vlastného podnetu úrad umožní výrobcovi elektriny s právom na podporu a výrobcovi elektriny v lokálnom zdroji vyjadriť sa k dôvodom zmeny alebo zrušenia potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji. Ustanovenia § 4b ods. 7 až 11, § 7 a 8 sa použijú primerane.

(2)

Proti zmene alebo zrušeniu potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji môže podať výrobca elektriny s právom na podporu a výrobca elektriny v lokálnom zdroji v lehote 15 dní od doručenia potvrdenia alebo oznámenia o zrušení potvrdenia námietku predsedovi úradu. Na konanie o námietkach sa § 13 použije primerane.

(3)

Chyby v písaní, v počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji úrad kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom výrobcu elektriny s právom na podporu alebo výrobcu elektriny v lokálnom zdroji.

§ 13 - Konanie o námietkach
(1)

Ak úrad potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenie o výrobe elektriny v lokálnom zdroji nevydá, výrobca elektriny s právom na podporu alebo výrobca elektriny v lokálnom zdroji má právo podať písomné námietky predsedovi úradu do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o nevydaní potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji.

(2)

Predseda úradu rozhodne o uplatnených námietkach v lehote do 30 dní odo dňa ich doručenia.

(3)

Ak predseda úradu zistí, že námietky sú opodstatnené, úrad vykoná nápravu do troch dní od skončenia preskúmavania námietok.

(4)

Ak predseda úradu zistí neopodstatnenosť námietok, písomne to oznámi výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcovi elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo výrobcovi biometánu do troch dní od skončenia preskúmavania námietok.

(5)

Na doručovanie oznámenia o nevydaní potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o pôvode biometánu sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.17)

§ 13a - Osvedčenie pre inštalatérov
(1)

Osvedčenie pre inštalatérov je potvrdenie o preukázaní požadovaného vzdelania, uznaní odbornej praxe a úspešnom vykonaní skúšky.

(2)

Osvedčenie pre inštalatérov sa vydá fyzickým osobám, ktoré inštalujú

a)

kotly a pece na biomasu,

b)

fotovoltické a slnečné tepelné systémy,

c)

plytké geotermálne systémy a

d)

tepelné čerpadlá.

(3)

Vzdelanie sa preukazuje dokladom o skončení

a)

stredného odborného vzdelania technického zamerania,

b)

úplného stredného odborného vzdelania technického zamerania,

c)

úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického zamerania, alebo

d)

vysokoškolského vzdelania v technickom študijnom odbore.

(4)

Odborná prax sa preukazuje dokladom o vykonaní ročnej odbornej praxe v energetike. Ak zamestnávateľ, u ktorého žiadateľ vykonával odbornú prax v energetike, zanikol, žiadateľ môže nahradiť doklad o odbornej praxi čestným vyhlásením.

(5)

Skúšku podľa odseku 1 možno vykonať po absolvovaní odbornej prípravy pred skúšobnou komisiou zriadenou ministerstvom.

(6)

Odbornú prípravu zabezpečuje právnická osoba, ktorá získala akreditáciu na vzdelávací program podľa osobitného predpisu17aa) v rozsahu odbornej prípravy ustanovenej podľa § 19 ods. 1 písm. h) a má technické vybavenie na zabezpečenie praktickej odbornej prípravy, vrátane zodpovedajúcich laboratórnych zariadení.

(7)

Osvedčenie pre inštalatérov vydáva ministerstvo. Platnosť osvedčenia pre inštalatérov je päť rokov a automaticky sa jedenkrát predlžuje o päť rokov, ak sa držiteľ osvedčenia pre inštalatérov zúčastní na aktualizačnej odbornej príprave. Aktualizačnú odbornú prípravu je povinná každoročne zabezpečiť právnická osoba vykonávajúca odbornú prípravu podľa odseku 6.

(8)

Poskytovanie informácií pre verejnosť o systéme udeľovania osvedčení pre inštalatérov zabezpečuje ministerstvo na svojom webovom sídle.

(9)

Osvedčenie pre inštalatérov vydané v inom členskom štáte sa uznáva aj v Slovenskej republike.

§ 13b - Kontaktné miesto pre usmernenie administratívneho postupu
(1)

Ministerstvo určí príspevkovú organizáciu vo svojej pôsobnosti, ktorá plní úlohy kontaktného miesta pre usmernenie administratívneho postupu (ďalej len „kontaktné miesto“).

(2)

Kontaktné miesto poskytuje informácie o

a)

podmienkach výstavby, rekonštrukcie alebo modernizácie zariadenia výrobcu elektriny podľa osobitného predpisu,17aaa)

b)

postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu zariadenia výrobcu elektriny alebo prevádzkovanie zariadenia výrobcu elektriny v konaní podľa osobitného predpisu,17aaa)

c)

kontaktoch na orgány, ktoré sú príslušné na rozhodovanie vo veciach podľa písmena b),

d)

všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu zariadenia výrobcu elektriny alebo prevádzkovanie zariadenia výrobcu elektriny,

e)

ohľadom založenia, prevádzky a rozvoja občianskych energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov energie.

(3)

Poskytovanie informácií podľa odseku 2 nemá charakter právneho poradenstva. Informácie sa poskytujú v štátnom jazyku transparentným spôsobom bezodkladne po prijatí žiadosti, a to do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu, ktorý je príslušný na rozhodovanie vo veciach podľa odseku 2. Žiadosť môže byť doručená aj elektronickými prostriedkami. Kontaktné miesto môže pri poskytovaní informácií spolupracovať s inými štátnymi orgánmi.

(4)

Kontaktné miesto zverejní a pravidelne aktualizuje na svojom webovom sídle

a)

príručku postupov pre žiadateľov o vydanie oprávnenia na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu a prevádzkovanie zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vrátane malých projektov a projektov aktívneho odberateľa,

b)

kontaktné miesta pre žiadosti podľa písmena a).

(5)

Ak sú pri čerpaní podpory podľa tohto zákona určené technické špecifikácie, ktoré má spĺňať zariadenie výrobcu elektriny, kontaktné miesto zabezpečuje, aby technické špecifikácie boli

a)

jasne vymedzené a

b)

vyjadrené technickými normami vytvorenými európskymi normalizačnými organizáciami, ak boli takéto normy vydané.

§ 14 - Pôsobnosť ministerstva
(1)

Ministerstvo

a)

zabezpečuje, aby výpočet vysoko účinnej kombinovanej výroby bol vykonávaný nediskriminačne a zohľadňoval odlišnosti rôznych technológií výroby,

b)

posudzuje potenciál energie z obnoviteľných zdrojov energie a využívania odpadového tepla a chladu v odvetví vykurovania a chladenia; posúdenie zahŕňa aj priestorovú analýzu vhodných oblastí pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie s nízkym rizikom pre životné prostredie a posúdenie potenciálu pre malé projekty v domácnostiach, pričom je súčasťou druhého komplexného posúdenia potenciálu efektívneho vykurovania a chladenia17ab) a jeho aktualizácií,

c)

posudzuje aspoň raz za päť rokov efektívnosť systémov podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a ich vplyv na rôzne skupiny spotrebiteľov a investície; v posúdení sa zohľadňuje vplyv možných zmien na systémy podpory a jeho výsledky ministerstvo zohľadní pri dlhodobom plánovaní, ktorým sa riadia rozhodnutia o podpore a návrhy novej podpory,

d)

metodicky usmerňuje právnické osoby a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 14a ods. 1, pri uvádzaní pohonných látok s obsahom pokročilých biopalív a s obsahom palív z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu na trh,

e)

určuje a každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zverejňuje inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c); takto určenú hodnotu inštalovaného výkonu nových zariadení na výrobu elektriny možno zvýšiť aj v priebehu kalendárneho roka, na ktorý boli určené, pričom zmeny zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle,

f)

zverejňuje každoročne do 30. júna, alebo ak je to potrebné pre zohľadnenie najnovšieho vývoja trhu alebo predpokladaného rozdelenia podpory, na svojom webovom sídle dlhodobý orientačný harmonogram poskytovania podpory s predpokladaným rozdelením podpory najmenej na nasledujúcich päť rokov alebo, pri obmedzení finančných prostriedkov určených na podporu, na nasledujúce tri roky, ktorý zahŕňa najmä orientačný časový plán rozdelenia podpory, frekvenciu verejných súťaží, predpokladaný inštalovaný výkon a rozpočet alebo maximálnu jednotkovú podporu a predpokladané oprávnené technológie,

g)

rozhoduje pri pochybnostiach, či bola investičná pomoc poskytnutá na základe súťažného konania.

(2)

Ministerstvo zabezpečuje rokovania s inými členskými štátmi o štatistickom prenose energie z obnoviteľných zdrojov alebo o vytvorení spoločného projektu zameraného na využitie energie z obnoviteľných zdrojov a informácie o nich predkladá na požiadanie Európskej komisii.

(3)

Ministerstvo vypracováva integrovaný národný energetický a klimatický plán,17ac) ktorého súčasťou je aj určenie cieľov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie ako príspevku Slovenskej republiky k splneniu celkového záväzného cieľa Európskej únie. Ministerstvo zabezpečuje jeho aktualizáciu a vypracovanie správ o pokroku pri jeho plnení.

(4)

Ministerstvo posudzuje existujúce prekážky v rozvoji komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov energie17aca) a potenciál ich rozvoja. Pri navrhovaní systémov podpory zohľadňuje osobitosti komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov energie tak, aby sa mohli uchádzať o podporu na rovnakej úrovni ako iní účastníci trhu.

(5)

Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje informácie o podporných opatreniach pre spotrebiteľov vrátane spotrebiteľov s nízkym príjmom, zraniteľných spotrebiteľov, aktívnych odberateľov, komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, stavbárov, inštalatérov, architektov, dodávateľov vykurovacích, chladiacich a elektrických zariadení a systémov, a dodávateľov stavbárov, inštalatérov, architektov a dodávateľov vykurovacích, chladiacich a elektrických zariadení a systémov a vozidiel, v ktorých možno využiť energiu z obnoviteľných zdrojov energie, pre dodávateľov vozidiel, v ktorých je možné využiť energiu z obnoviteľných zdrojov, a pre dodávateľov inteligentných dopravných systémov.

(6)

Ministerstvo pri vypracovaní integrovaného národného energetického a klimatického plánu a politík v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie, cieľov v doprave a uplatňovania kritérií trvalej udržateľnosti primerane zohľadňuje hierarchiu odpadového hospodárstva tak, aby sa zabránilo negatívnym vplyvom na trh so surovinami. Ak je to vhodné, ministerstvo pri vypracovaní integrovaného národného energetického a klimatického plánu navrhuje opatrenia uprednostňujúce najlepšie dostupné technológie, s cieľom dosiahnuť podiel energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví vykurovania a chladenia o orientačnú hodnotu 1,3 percentuálneho bodu ako ročný priemer vypočítaný za obdobia rokov 2021 až 2025 a 2026 až 2030, počnúc podielom energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví vykurovania a chladenia v roku 2020, vyjadreným ako vnútroštátny podiel na konečnej energetickej spotrebe; zvýšenie sa obmedzuje na orientačnú hodnotu 1,1 percentuálneho bodu, ak sa pri výpočte nepoužije odpadové teplo a chlad.

(7)

Ministerstvo navrhuje opatrenia na dosiahnutie podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe aspoň 14 %. Ak podiel podľa prvej vety počas jedného roka klesne pod 14 %, ministerstvo navrhne dodatočné opatrenia na odstránenie tohto rozdielu do jedného roka.

(8)

Ministerstvo posudzuje právne prekážky uzatvárania dlhodobých zmlúv o nákupe energie z obnoviteľných zdrojov, odstraňuje neodôvodnené prekážky, uľahčuje prijímanie týchto zmlúv a zabezpečuje, aby tieto zmluvy nepodliehali neprimeraným alebo diskriminačným postupom alebo poplatkom.

(9)

Ministerstvo posúdi existujúce neodôvodnené prekážky a možnosti samospotreby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a navrhne podporný rámec pre uľahčenie rozvoja aktívnych odberateľov na

a)

zabezpečenie prístupnosti samospotreby energie z obnoviteľných zdrojov pre všetkých koncových odberateľov vrátane tých, ktorí žijú v domácnostiach s nízkym príjmom alebo v zraniteľných domácnostiach,

b)

odstránenie neodôvodnených prekážok financovania projektov na trhu a uľahčenie prístupu k finančným prostriedkom,

c)

odstránenie neodôvodnených právnych prekážok samospotreby energie z obnoviteľných zdrojov, a to aj pre nájomcov,

d)

podporu majiteľov budov pri vytváraní príležitosti na samospotrebu energie z obnoviteľných zdrojov, a to aj pre nájomcov,

e)

poskytnutie nediskriminačného prístupu k príslušným systémom podpory a ku všetkým segmentom trhu s elektrinou samospotrebiteľom energie z obnoviteľných zdrojov v súvislosti so samovyrobenou elektrinou z obnoviteľných zdrojov, ktorú dodávajú do sústavy,

f)

zabezpečenie, aby samospotrebitelia energie z obnoviteľných zdrojov primeraným a vyváženým spôsobom prispievali k spoločnému znášaniu celkových nákladov na sústavu pri dodávaní elektriny do sústavy.

(10)

Ministerstvo vytvorí podporný rámec na propagáciu a uľahčenie rozvoja komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby

a)

sa odstránili neodôvodnené právne alebo administratívne prekážky pre komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov,

b)

príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy spolupracoval s komunitami vyrábajúcimi energiu z obnoviteľných zdrojov s cieľom uľahčiť prenos energie v rámci komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov,

c)

sa na komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov vzťahovali nediskriminačné, primerané a transparentné postupy vrátane postupov registrácie a udeľovania povolení, sieťové poplatky zodpovedajúce nákladom a poplatky, odvody a dane, ktorými sa zabezpečí, aby primeraným, spravodlivým a vyváženým spôsobom prispievali k spoločnému znášaniu celkových nákladov na sústavu v súlade s transparentnou analýzou nákladov a prínosov, ktorá sa týka distribuovaných zdrojov energie,

d)

sa na komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov vzťahovalo nediskriminačné zaobchádzanie, pokiaľ ide o ich činnosti, práva a povinnosti ako koncových odberateľov, výrobcov, dodávateľov, prevádzkovateľov distribučných sústav alebo iných účastníkov trhu,

e)

sa do komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov mohli zapojiť všetci spotrebitelia vrátane spotrebiteľov s nízkym príjmom alebo zo zraniteľných domácností,

f)

boli dostupné nástroje na uľahčenie prístupu k financovaniu a informáciám,

g)

sa orgánom verejnej moci poskytovala podpora v oblasti regulácie a budovania kapacít pri podporovaní a zriaďovaní komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, a pri pomoci týmto orgánov na priamu účasť,

h)

boli zavedené pravidlá na zabezpečenie rovnakého a nediskriminačného zaobchádzania so spotrebiteľmi zapojenými do komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov.

§ 14a - Povinnosť plnenia referenčných hodnôt pri uvádzaní pohonných látok na trh
(1)

Pri uvádzaní pohonných látok na trh je minimálny energetický obsah (ďalej len „referenčná hodnota“)

a)

primiešaných udržateľných pohonných látok z celkového energetického obsahu motorovej nafty a motorového benzínu uvedeného na trh

1.

8,2 % pre rok 2022,

2.

8,6 % pre rok 2023,

3.

8,8 % pre rok 2024,

4.

9,2 % pre rok 2025,

5.

9,5 % pre rok 2026,

6.

10,0 % pre rok 2027,

7.

10,4 % pre rok 2028,

8.

10,8 % pre rok 2029,

9.

11,4 % pre rok 2030,

b)

udržateľných pohonných látok z celkového energetického obsahu stlačeného zemného plynu a skvapalneného zemného plynu uvedeného na trh

1.

2,0 % pre rok 2023,

2.

3,0 % pre rok 2024,

3.

4,0 % pre rok 2025,

4.

6,0 % pre rok 2026,

5.

8,0 % pre rok 2027,

6.

10,0 % pre rok 2028,

7.

12,0 % pre rok 2029,

8.

14,0 % pre rok 2030.

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza na trh pohonné látky, je povinná zabezpečiť splnenie referenčnej hodnoty podľa odseku 1 za kalendárny rok. Uvedením na trh sa na účely tohto zákona rozumie

a)

pri pohonnej látke uvedenej v § 2 ods. 4 písm. a) prvom bode a druhom bode jej

1.

uvedenie do daňového voľného obehu17a) osobou podľa osobitného predpisu,17b)

2.

prepravenie na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,17c)

b)

pri pohonnej látke uvedenej v § 2 ods. 4 písm. a) štvrtého bodu vznik daňovej povinnosti podľa osobitného predpisu,17d)

c)

výroba plynného paliva z biomasy a jeho predaj ako pohonnej látky.

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2, ktorá uvádza na trh motorovú naftu alebo motorový benzín, je povinná v kalendárnom štvrťroku uvádzať na trh

a)

motorovú naftu s objemom metylesteru mastných kyselín minimálne 6,9 %,

b)

motorový benzín s objemom bioetanolovej zložky minimálne 9 %; na účely tohto zákona sa bioetanolovou zložkou rozumie bioetyltercbutyléter alebo zmes bioetyltercbutyléteru a bioetanolu, pričom zmes musí obsahovať podiel bioetyltercbutyléteru najmenej 3 %, čo predstavuje objem 1,41 % bioetanolovej zložky a z objemu bioetyltercbutyléteru sa do objemu bioetanolovej zložky zmesi započítava 47 %.

(4)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza na trh pohonné látky s obsahom udržateľných pohonných látok, je povinná

a)

vydať potvrdenie o udržateľnosti podľa § 14b prostredníctvom elektronickej evidencie palív v doprave podľa § 14g do 25 dní po skončení kalendárneho štvrťroka,

b)

zabezpečiť overenie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti,

c)

vyhotoviť správu o plnení povinnosti primiešania udržateľných pohonných látok prostredníctvom elektronickej evidencie palív v doprave podľa § 14g do 40 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.

(5)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na účel kontroly plnenia povinností právnických osôb a fyzických osôb podľa odseku 2 zašle za kalendárny štvrťrok do 40 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka ministerstvu a Slovenskému hydrometeorologickému ústavu súhrnnú informáciu, v ktorej uvedie

a)

zoznam osôb podľa odseku 2 obsahujúci obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo fyzickej osoby, ak sa tento zoznam zasiela prvýkrát alebo ak došlo v priebehu príslušného kalendárneho štvrťroka k zmene v tomto zozname,

b)

množstvo pohonnej látky uvedenej v § 2 ods. 4 písm. a) prvom bode a druhom bode, ktoré osoba podľa osobitného predpisu17b) uviedla do daňového voľného obehu,17a)

c)

množstvo pohonnej látky uvedenej v § 2 ods. 4 písm. a) prvom bode a druhom bode, ktoré osoba podľa osobitného predpisu17c) prepravila na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,

d)

množstvo pohonnej látky uvedenej v § 2 ods. 4 písm. a) prvom bode a druhom bode, z ktorého bola vrátená daň podľa osobitného predpisu17f) osobe podľa písmen b) a c) z množstva podľa písmen b) a c),

e)

množstvo pohonnej látky uvedenej v § 2 ods. 4 písm. a) štvrtom bode, z ktorého vznikla daňová povinnosť podľa osobitného predpisu.17d)

(6)

Povinnosti podľa odsekov 1 a 3 sa nevzťahujú na

a)

skladovanie a predaj leteckých pohonných látok v priestoroch letísk,

b)

minerálny olej uvádzaný na trh, ak ide o stav ropnej núdze alebo plnenie medzinárodných záväzkov v oblasti ropnej bezpečnosti,

c)

minerálny olej určený na použitie pre ozbrojené sily Slovenskej republiky a pre ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy,17h) ktorou je Slovenská republika viazaná,

d)

minerálny olej určený na použitie pre ozbrojené sily iných členských štátov, na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie,

e)

minerálny olej, ktorým je lodná prevádzková látka podľa osobitného predpisu,17ha)

f)

minerálny olej, ktorý tvorí núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov podľa osobitného predpisu.17hb)

(7)

Na účely plnenia povinností podľa odseku 2 sa započítavajú len udržateľné pohonné látky, pre ktoré bolo vydané potvrdenie o udržateľnosti podľa § 14b a spĺňajú podmienku evidencie podľa odseku 8.

(8)

Podmienka evidencie udržateľnej pohonnej látky je splnená, ak právnická osoba alebo fyzická osoba vloží údaje o udržateľnej pohonnej látke do elektronickej evidencie palív v doprave podľa § 14g do dvadsiateho piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, v ktorom ju dodala na trh a splní povinnosť podľa § 14h ods. 15.

(9)

Na účely plnenia referenčnej hodnoty podľa odseku 1 písm. a) sa započítava energetický obsah

a)

pokročilých biopalív podľa prílohy č. 1 dvojnásobne,

b)

biopalív z použitých kuchynských olejov a rastlinných tukov alebo živočíšnych tukov zaradených do kategórií 1 a 2 podľa osobitného predpisu17g) alebo z ich zmesí dvojnásobne, najviac však do výšky 1,76 % z celkového energetického obsahu motorovej nafty a motorového benzínu uvedeného na trh,

c)

biopalív vyrobených z potravinárskych a krmovinárskych plodín do výšky 6 % z celkového energetického obsahu motorovej nafty a motorového benzínu uvedeného na trh,

d)

kvapalných a plynných palív v doprave z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu aj vtedy, ak boli použité ako medziprodukty na výrobu motorovej nafty alebo motorového benzínu,

e)

biopalív vyrobených z kvapalných palív z biomasy spoločne spracovaných v rafinérii s fosílnymi palivami,

f)

biopalív, biokvapalín alebo palív z biomasy vyrobených z potravinárskych alebo krmovinárskych plodín, pri ktorých hrozí vysoké riziko nepriamej zmeny využívania pôdy a pri ktorých bolo pozorované významné rozšírenie oblasti výroby na pôdu s vysokými zásobami uhlíka, ak tieto palivá nie sú certifikované ako biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy od 1. januára 2023 vo výške 0 %.

(10)

Na účely plnenia referenčnej hodnoty podľa odseku 1 písm. b) sa energetický obsah

a)

plynných palív z biomasy vyrobených zo surovín alebo palív uvedených v prílohe č. 1 započítava dvojnásobne,

b)

plynných palív z biomasy vyrobených z potravinárskych a krmovinárskych plodín započíta do výšky 6 % celkového energetického obsahu stlačeného zemného plynu a skvapalneného zemného plynu uvedeného na trh,

c)

kvapalných a plynných palív z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu započítava aj vtedy, ak boli použité ako medziprodukty na výrobu stlačeného zemného plynu alebo skvapalneného zemného plynu,

d)

obnoviteľného plynu deklarovaný zárukou pôvodu obnoviteľného plynu obsahujúcou potvrdenie o udržateľnosti podľa § 14b, započíta držiteľovi, ktorý záruku pôvodu pre obnoviteľný plyn na účely plnenia referenčnej hodnoty zruší.

(11)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2, ktorá uvádza na trh stlačený zemný plyn alebo skvapalnený zemný plyn, je povinná za kalendárny rok uviesť udržateľné pohonné látky zo surovín uvedených v prílohe č. 1 minimálne v referenčnej hodnote, ktorá je

a)

0,5 % pre rok 2023,

b)

0,65 % pre rok 2024,

c)

1,05 % pre roky 2025 a 2026,

d)

1,40 % pre roky 2027 a 2028,

e)

1,75 % pre rok 2029,

f)

2,1 % pre rok 2030.

(12)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába 100-percentné biopalivo, je povinná každoročne do 31. marca oznámiť ministerstvu

a)

informácie o spôsobe výroby biopaliva,

b)

objemy biopalív vyrobených na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,

c)

objemy biopalív uvedených na trh za predchádzajúci kalendárny rok,

d)

emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie vrátane predbežných stredných hodnôt odhadovaných emisií z biopalív vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy.

(13)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prepravuje na územie Slovenskej republiky pohonné látky s obsahom biopaliva mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,17c) a právnická osoba, ktorá takéto pohonné látky dováža na územie Slovenskej republiky z iných členských štátov alebo z tretích štátov, je povinná každoročne do 31. marca oznámiť ministerstvu

a)

informácie o pôvode biopaliva,

b)

objemy biopalív prepravených alebo dovezených na územie Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,

c)

objemy biopalív uvedených na trh za predchádzajúci kalendárny rok,

d)

emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie vrátane predbežných stredných hodnôt odhadovaných emisií z biopalív vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy.

(14)

Údaje podľa odseku 12 písm. b) a c) a odseku 13 písm. b) a c) sa oznamujú v členení podľa surovín:

a)

obilniny a iné plodiny bohaté na škrob,

b)

cukornaté plodiny,

c)

olejniny.

§ 14b - Potvrdenie o udržateľnosti
(1)

Potvrdenie o udržateľnosti je doklad, ktorým sa preukazuje súlad s kritériami udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov podľa § 19b ods. 1 písm. a). Potvrdenie o udržateľnosti vydáva právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza na trh pohonné látky s obsahom udržateľných pohonných látok alebo biokvapalinu, a dodávateľ paliva z biomasy, výrobca elektriny alebo výrobca tepla podľa § 14i. Potvrdenie môže vydať aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza na trh pohonnú látku vrátane vodíka, ktorá je vyrobená z biomasy a z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, alebo palivo s obsahom recyklovaného uhlíka.

(2)

Potvrdenie o udržateľnosti možno vydať len pod dohľadom

a)

právnickej osoby alebo fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 14d,

b)

právnickej osoby alebo fyzickej osoby uznanej v inom členskom štáte na účely overovania potvrdenia o udržateľnosti alebo

c)

dobrovoľného certifikačného systému uznaného členským štátom alebo Európskou komisiou (ďalej len „dobrovoľný certifikačný systém“).

(3)

Dohľadom podľa odseku 2 sa rozumie overovanie splnenia kritérií trvalej udržateľnosti vrátane dodržania systému hmotnostnej bilancie. Podmienkou pre vykonávanie dohľadu je registrácia v registri odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu podľa § 14d ods. 10.

(4)

Prílohou potvrdenia o udržateľnosti na účel jeho overenia podľa odseku 3 je vyhlásenie pestovateľa alebo dodávateľa biomasy alebo suroviny o splnení kritérií trvalej udržateľnosti určených pre pestovanie alebo výrobu základnej suroviny. Potvrdenie o udržateľnosti sa po overení môže používať bez prílohy podľa prvej vety.

(5)

Ak sa zmenia podmienky, ktoré môžu ovplyvniť splnenie kritérií trvalej udržateľnosti, právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 vydá potvrdenie o udržateľnosti bezodkladne po zmene podmienok. Za zmenu podmienok podľa prvej vety sa považuje zmena pestovateľa alebo dodávateľa biomasy, zmena technológie výroby vrátane subdodávateľov, zvýšená prepravná vzdialenosť alebo iná skutočnosť, ktorá ovplyvňuje výpočet úspory emisií skleníkových plynov.

(6)

Úspora emisií skleníkových plynov vyplývajúca z využitia udržateľnej pohonnej látky, biokvapaliny a paliva z biomasy sa vypočíta podľa metodiky určenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) alebo podľa metodiky uznanej iným členským štátom. Tieto metodiky sa na účel výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu udržateľných pohonných látok, biokvapalín a palív z biomasy považujú za rovnocenné.

(7)

Na účely tohto zákona sa uznávajú potvrdenia o udržateľnosti overené právnickými osobami alebo fyzickými osobami uznanými na tieto účely v iných členských štátoch alebo vydané pod dohľadom dobrovoľného certifikačného systému.

(8)

Potvrdenie o udržateľnosti možno vydať aj pre pohonnú látku vrátane vodíka, ktorá je vyrobená z biomasy a z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu.

§ 14c - Povinnosť znižovania emisií skleníkových plynov v doprave
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza na trh v Slovenskej republike pohonnú látku používanú na pohon cestných vozidiel, dráhových vozidiel, necestných strojov, plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy, poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, rekreačných plavidiel alebo dodáva elektrinu používanú na pohon v cestných vozidlách, je povinná monitorovať, každoročne vypracovať a do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka zaslať Slovenskému hydrometeorologickému ústavu na overenie správu o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie za predchádzajúci kalendárny rok.

(2)

Správa podľa odseku 1 obsahuje

a)

celkový objem každého typu pohonnej látky alebo dodávanej energie spolu s údajom o mieste ich nákupu a pôvode,

b)

emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie,

c)

údaje potrebné na identifikáciu pohonnej látky alebo dodávanej energie,

d)

spôsob dosahovania úspor emisií skleníkových plynov,

e)

spôsob výpočtu úspor emisií skleníkových plynov,

f)

ďalšie údaje podľa § 19b ods. 1 písm. r).

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je malým podnikom17j) alebo stredným podnikom,17k) môže pri podávaní správy podľa odseku 2 použiť zjednodušenú metodiku podľa § 19b ods. 1 písm. f).

(4)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku na trh v Slovenskej republike, je povinná

a)

znížiť priemerné ročné emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok a dodávanej energie o 6 % v porovnaní s referenčnou hodnotou 94,1 g CO2ekv/MJ,

b)

plniť priebežné ciele podľa § 19b ods. 1 písm. k).

(5)

Povinnosť podľa odseku 4 sa nevzťahuje na právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá uvádza na trh v Slovenskej republike pohonnú látku podľa § 14a ods. 6.

(6)

Právnická osoba alebo fyzická osoba môže povinnosť podľa odseku 4 splniť aj dodávkami udržateľných pohonných látok na trh v Slovenskej republike na využitie v leteckej doprave alebo vnútrozemskej vodnej doprave, ak spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti.

(7)

Právnická osoba alebo fyzická osoba môže povinnosti podľa odsekov 1 a 4 plniť spoločne s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami na základe zmluvy. Zmluva musí byť predložená Slovenskému hydrometeorologickému ústavu spolu so správou podľa odseku 2 a musí obsahovať vzájomné rozdelenie zodpovednosti pre prípad nesplnenia cieľov podľa odseku 4.

(8)

Dodávateľ elektriny využívanej v cestných vozidlách môže prispieť k plneniu povinnosti znížiť emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie podľa odseku 4, ak preukáže, že môže náležite merať alebo iným spôsobom podľa § 19b ods. 1 písm. m) sledovať množstvo elektriny dodávanej na využívanie v týchto vozidlách. Pri výpočte úspor emisií skleníkových plynov sa použije vnútroštátna priemerná určená hodnota intenzity emisií skleníkových plynov za životný cyklus elektriny zverejnená ministerstvom životného prostredia podľa § 14e písm. k).

(9)

Právnická osoba alebo fyzická osoba môže na účel splnenia povinnosti podľa odseku 4 použiť aj zníženie emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze dosiahnuté za kalendárny rok v inom štáte. Zníženie emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze je možné započítať, ak

a)

opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov boli zavedené po 1. januári 2011,

b)

množstvo zníženia emisií skleníkových plynov bolo overené autorizovanou osobou, osobou s akreditáciou alebo iným oprávnením podľa právneho poriadku členského štátu a

c)

množstvo zníženia emisií skleníkových plynov nebolo zohľadnené pri plnení iných záväzkov v Slovenskej republike, ani v inom štáte.

§ 14d - Odborná spôsobilosť na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov
(1)

Odborná spôsobilosť na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov (ďalej len „overovanie výpočtu emisií“) je preukázanie kvalifikačných predpokladov, odbornej praxe a výsledkov úspešne vykonanej skúšky odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií.

(2)

Ministerstvo životného prostredia vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií fyzickej osobe, ktorá

a)

podá žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,

b)

spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti,

c)

absolvuje skúšku odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,

d)

je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu.

(3)

Kvalifikačné predpoklady podľa odseku 2 písm. b) sú:

a)

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore a najmenej trojročná odborná prax,

b)

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore a najmenej päťročná odborná prax, alebo

c)

stredné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore vzdelávacieho programu a najmenej osemročná odborná prax.

(4)

Ministerstvo životného prostredia vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií právnickej osobe, ak odborný zamestnanec právnickej osoby splní podmienky podľa odseku 2.

(5)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií je päť rokov od jeho vydania.

(6)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overenia výpočtu emisií podľa odseku 5 sa predĺži o ďalších päť rokov, ak odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu emisií absolvuje preskúšanie odbornej spôsobilosti, ktoré vykonáva ministerstvo životného prostredia.

(7)

Ministerstvo životného prostredia rozhodne o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, ak odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu emisií (ďalej len „odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu“)

a)

si neplní povinnosti podľa odsekov 12 a 13 riadne a včas,

b)

písomne požiada o zrušenie odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií.

(8)

Proti rozhodnutiu o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií sa odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu môže odvolať do 15 dní odo dňa doručenia písomného rozhodnutia o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií. Ministerstvo životného prostredia vyradí osobu, ktorej bolo odobraté osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií z registra odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu.

(9)

Odborná spôsobilosť na účely overovania výpočtu emisií zaniká

a)

pozbavením spôsobilosti na právne úkony odborne spôsobilej osoby na účely overovania výpočtu alebo obmedzením jej spôsobilosti na právne úkony,

b)

smrťou odborne spôsobilej osoby na účely overovania výpočtu.

(10)

Ministerstvo životného prostredia písomne oznámi výsledky skúšky odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a preskúšania odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií do 10 dní od ich konania.

(11)

Ministerstvo životného prostredia vedie, aktualizuje a zverejňuje register odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu na svojom webovom sídle. Na tieto účely možno do registra zaevidovať právnickú osobu alebo fyzickú osobu certifikovanú v niektorom z členských štátov. Ministerstvo životného prostredia zaeviduje takúto osobu do registra po tom, čo mu boli doručené doklady vydané v súlade s právnymi predpismi členského štátu.

(12)

Odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu je povinná

a)

vykonávať činnosť v súlade s osvedčením o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií transparentne a nestranne,

b)

umožniť kontrolu výkonu svojej činnosti zo strany Slovenského hydrometeorologického ústavu alebo ministerstva životného prostredia,

c)

bezodkladne oznámiť zmenu údajov uvedených v žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,

d)

najmenej raz ročne skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie u právnických osôb a fyzických osôb, u ktorých vykonáva dohľad podľa § 14b ods. 3,

e)

pri kontrole dodávateľa biomasy a dodávateľa suroviny na výrobu udržateľnej pohonnej látky, biokvapaliny a paliva z biomasy skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 3 % pestovateľov a dodávateľov biomasy, od ktorých biomasu odobral,

f)

pri kontrole výrobcu alebo dovozcu kvapalných alebo plynných produktov určených na výrobu udržateľných pohonných látok, biokvapalín a plynného paliva z biomasy a výrobcu alebo dovozcu udržateľných pohonných látok, biokvapalín a paliva z biomasy, ktorý odoberal biomasu priamo od pestovateľov alebo dodávateľov, skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 3 % pestovateľov alebo dodávateľov biomasy alebo suroviny nebiologického pôvodu, od ktorých biomasu priamo odobral,

g)

vypracovať správy o výsledkoch kontroly podľa písmen d) až f) a tieto uchovávať najmenej päť rokov,

h)

bezodkladne oznámiť Slovenskému hydrometeorologickému ústavu zistené závažné nedostatky pri kontrole,

i)

zasielať Slovenskému hydrometeorologickému ústavu súhrnnú správu o vykonaných kontrolách alebo oznámenie o nevykonaní žiadnej kontroly v kalendárnom roku do 15. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

(13)

Ak ide o udržateľné pohonné látky, ktorých energetický obsah sa započítava dvojnásobne, alebo biokvapaliny a plynné palivá z biomasy vyrobené zo surovín uvedených v prílohe č. 1, odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu je povinná

a)

najmenej dvakrát ročne skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie a overiť, že nedošlo k úmyselným úpravám odpadov a zvyškov po spracovaní u právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sú prvým miestom zhromažďovania, skladovania alebo vytrieďovania týchto surovín a ktorým overuje potvrdenie o udržateľnosti,

b)

pri kontrole dodávateľa biomasy skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 5 % pestovateľov a dodávateľov biomasy vyrobenej zo surovín podľa § 2 ods. 6 písm. h), i) okrem drevitých energetických plodín alebo písm. j) prvého bodu a druhého bodu a 25 % pestovateľov a dodávateľov ostatnej biomasy, od ktorých dodávateľ tieto suroviny odobral,

c)

pri kontrole výrobcu alebo dovozcu kvapalných alebo plynných produktov určených na výrobu udržateľných pohonných látok, biokvapalín a plynného paliva z biomasy a výrobcu alebo dovozcu udržateľných pohonných látok, biokvapalín a plynného paliva z biomasy, ktorý odoberal biomasu priamo od pestovateľov alebo dodávateľov, skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 5 % pestovateľov a dodávateľov biomasy vyrobenej zo surovín podľa § 2 ods. 6 písm. h), i) okrem drevitých energetických plodín alebo písm. j) prvého bodu a druhého bodu a 25 % pestovateľov alebo dodávateľov ostatnej biomasy, od ktorých výrobca alebo dovozca tieto suroviny priamo odobral.

(14)

Právnická osoba alebo fyzická osoba plniaca úlohu podľa § 14b ods. 3, ktorá vykonáva nezávislý dohľad v rámci dobrovoľného certifikačného systému na území Slovenskej republiky, je povinná

a)

požiadať o zaevidovanie do registra odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu,

b)

vykonávať činnosť v súlade s rozhodnutím o uznaní dobrovoľného certifikačného systému transparentne a nestranne,

c)

používať národné hodnoty na účel výpočtu emisií skleníkových plynov zverejnené ministerstvom životného prostredia,

d)

umožniť kontrolu výkonu svojej činnosti Slovenským hydrometeorologickým ústavom alebo ministerstvom životného prostredia,

e)

oznámiť bezodkladne zmenu údajov uvedených v žiadosti o zaevidovanie do registra odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu,

f)

najmenej raz ročne skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie u právnických osôb a fyzických osôb, u ktorých vykonáva dohľad podľa § 14b ods. 3,

g)

vypracovať správu o výsledkoch kontroly podľa písmena f) a uchovávať ju najmenej päť rokov,

h)

oznámiť bezodkladne Slovenskému hydrometeorologickému ústavu zistené závažné nedostatky pri kontrole,

i)

zasielať Slovenskému hydrometeorologickému ústavu súhrnnú správu o vykonaných kontrolách na území Slovenskej republiky alebo oznámenie o nevykonaní žiadnej kontroly v kalendárnom roku do 15. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

§ 14e - Pôsobnosť ministerstva životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia

a)

vydáva a rozhoduje o odobratí osvedčení o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,

b)

rozhoduje v sporných prípadoch týkajúcich sa vydávania, zmeny a odobratia osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,

c)

zabezpečuje vykonanie skúšok a preskúšania odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,

d)

zabezpečuje poskytovanie informácií z oblasti emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok, biokvapalín a dodávanej energie,

e)

vykonáva dohľad nad plnením povinností právnických osôb a fyzických osôb pri znižovaní emisií skleníkových plynov, ktoré uvádzajú pohonnú látku alebo biokvapalinu na trh v Slovenskej republike a dodávateľov elektriny využívanej v cestných vozidlách,

f)

archivuje údaje poskytnuté právnickými osobami a fyzickými osobami uvádzajúcimi na trh v Slovenskej republike pohonné látky iné ako biopalivá a dodávanú energiu,

g)

zverejňuje základné údaje o projektoch znižovania emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze na svojom webovom sídle na účel predchádzania viacnásobnému započítaniu,

h)

zverejňuje formát správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie,

i)

vedie evidenciu zaslaných jednotiek znižovania emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze,

j)

vykonáva dohľad nad plnením povinností právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá vykonáva nezávislý dohľad v rámci dobrovoľného certifikačného systému,

k)

zverejňuje národné hodnoty na účel výpočtu emisií skleníkových plynov,

l)

predkladá Európskej komisii informáciu o opatreniach zabezpečujúcich spoľahlivý systém preukazovania kritérií trvalej udržateľnosti.

§ 14ea - Pôsobnosť Slovenského hydrometeorologického ústavu

Slovenský hydrometeorologický ústav

a)

vykonáva dohľad nad činnosťou odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu a činnosťou právnických osôb alebo fyzických osôb plniacich povinnosť podľa § 14b ods. 3, ktoré vykonávajú nezávislý dohľad v rámci dobrovoľného certifikačného systému na území Slovenskej republiky,

b)

rozhoduje v sporných prípadoch týkajúcich sa výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu udržateľných pohonných látok, biokvapalín a plynného paliva z biomasy,

c)

zabezpečuje každoročné overovanie správ, ktoré mu predkladajú právnické osoby alebo fyzické osoby podľa § 14c ods. 1 a archivuje ich,

d)

archivuje kópie potvrdení o udržateľnosti a iné údaje poskytnuté právnickými osobami alebo fyzickými osobami, ktoré uvádzajú na trh v Slovenskej republike pohonné látky alebo biokvapaliny a plynné palivá z biomasy,

e)

organizuje školenia odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu,

f)

kontroluje plnenie povinností právnických osôb a fyzických osôb podľa § 14c,

g)

oznamuje Európskej komisii údaje o pohonných látkach a dodanej energii,

h)

vedie elektronickú evidenciu palív v doprave podľa § 14g, usmerňuje a kontroluje plnenie povinností právnickými osobami a fyzickými osobami podľa § 14h, upravuje údaje vložené do elektronickej evidencie palív v doprave podľa § 14g ods. 3 a zverejňuje informácie týkajúce sa elektronickej evidencie palív v doprave na svojom webovom sídle,

i)

poskytuje údaje z elektronickej evidencie palív v doprave podľa § 14g ministerstvu, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Slovenskej obchodnej inšpekcii, Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcii a Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky na účely kontroly plnenia povinností ustanovených týmto zákonom,

j)

zabezpečuje výmenu informácií o množstve a vlastnostiach trvalej udržateľnosti s vnútroštátnymi evidenciami iných členských štátov pri dovoze a vývoze udržateľnej pohonnej látky a určenou databázou Európskej únie,

k)

zabezpečuje výmenu údajov s dobrovoľnými certifikačnými systémami a odborne spôsobilými osobami na účely overovania výpočtu s cieľom minimalizovať riziko viacnásobného uplatnenia jednotlivých dodávok udržateľných pohonných látok a biokvapalín,

l)

informuje ostatné členské štáty, ak má podozrenie, že nie je zabezpečená vierohodnosť a spoľahlivosť vydaných potvrdení o udržateľnosti alebo odhalí konanie, ktoré k nemu vedie,

m)

zverejňuje na svojom webovom sídle informácie o geografickom pôvode a druhu surovín použitých na výrobu udržateľných pohonných látok za každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá uvádza na trh udržateľnú pohonnú látku, a každoročne tieto údaje aktualizuje.

§ 14f - Pokročilé biopalivá
(1)

Pokročilým biopalivom sa na účely tohto zákona rozumie biopalivo vyrobené zo surovín uvedených v prílohe č. 1.

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť podľa § 14a ods. 1 písm. a), je povinná uvádzať na trh pohonné látky s obsahom pokročilých biopalív minimálne v referenčnej hodnote vypočítanej z celkového energetického obsahu zmesi pohonných látok uvedených na trh, ktorá je

a)

0,1 % pre rok 2019,

b)

0,5 % pre rok 2020,

c)

0,3 % pre roky 2021 a 2022,

d)

0,5 % pre rok 2023,

e)

0,65 % pre rok 2024,

f)

1,05 % pre roky 2025 a 2026,

g)

1,40 % pre roky 2027 a 2028,

h)

1,75 % pre rok 2029,

i)

2,1 % pre rok 2030.

(3)

Povinnosť podľa odseku 2 sa považuje za splnenú, ak sa referenčná hodnota dosiahne za kalendárny rok.

§ 14g - Elektronická evidencia palív v doprave
(1)

Elektronickú evidenciu palív v doprave zriaďuje a vedie Slovenský hydrometeorologický ústav na evidovanie množstva, pôvodu a druhu biomasy alebo suroviny a vlastností trvalej udržateľnosti vrátane emisií skleníkových plynov udržateľných pohonných látok, pohonných látok s obsahom udržateľnej pohonnej látky, biokvapalín a plynných palív z biomasy vyrobených v Slovenskej republike, dovezených na územie Slovenskej republiky, vyvezených z územia Slovenskej republiky alebo uvedených na trh v Slovenskej republike osobami podľa § 14a ods. 2, vrátane každého nadobudnutia a dodania udržateľných pohonných látok, pohonných látok s obsahom udržateľnej pohonnej látky osobami podľa § 14a ods. 2, na vydávanie potvrdení o udržateľnosti podľa § 14b a na vyhotovovanie hlásení o plnení povinnosti primiešavania udržateľných pohonných látok.

(2)

Údaje do elektronickej evidencie palív v doprave vkladá právnická osoba alebo fyzická osoba zapojená do životného cyklu udržateľnej pohonnej látky od okamihu jej výroby alebo dovozu na územie Slovenskej republiky najneskôr do dvadsiateho piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, v ktorom ju dodá na trh.

(3)

Údaje vložené do elektronickej evidencie palív v doprave môže upravovať Slovenský hydrometeorologický ústav na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 2 do piatich mesiacov od ich vloženia do elektronickej evidencie palív v doprave.

(4)

Údaje vložené do elektronickej evidencie palív v doprave overuje odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva nezávislý dohľad v rámci dobrovoľného certifikačného systému.

(5)

Údaje vložené do elektronickej evidencie palív v doprave sa uchovávajú 10 rokov, pričom prístup k nim má zriaďovateľ elektronickej evidencie palív v doprave.

(6)

Poplatok na pokrytie nákladov spojených s vedením elektronickej evidencie palív v doprave ustanovených podľa § 19b ods. 1 písm. s) platí právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 Slovenskému hydrometeorologickému ústavu. Osobám podľa § 14ea písm. i) sa údaje z elektronickej evidencie palív v doprave poskytujú bezodplatne.

(7)

Na účely tohto zákona sa elektronická evidencia palív v doprave považuje za nedostupnú, ak je evidencia nedostupná u jej zriaďovateľa a nie je možné vydať potvrdenie o udržateľnosti podľa § 14b prostredníctvom evidencie, vyhotoviť hlásenie o plnení povinnosti primiešavania udržateľných pohonných látok prostredníctvom evidencie, alebo vložiť údaje o udržateľnej pohonnej látke do evidencie.

(8)

Ak je elektronická evidencia palív v doprave nedostupná, povinnosti podľa § 14a ods. 4 písm. a) a c) sa považujú za splnené, ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza na trh pohonné látky s obsahom udržateľných pohonných látok, do dvadsiateho piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku

a)

podá ministerstvu hlásenie o množstve pohonných látok uvedených na trh za uplynulý kalendárny štvrťrok vyhotovené podľa vzoru, ktorý zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle; prílohou hlásenia je potvrdenie o udržateľnosti podľa § 14b ods. 1 a

b)

zašle Slovenskému hydrometeorologickému ústavu rovnopis potvrdenia o udržateľnosti podľa § 14b ods. 1.

(9)

Ak sa elektronická evidencia palív v doprave po nedostupnosti sprístupní, právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná postupovať podľa odseku 2 a § 14a ods. 4 a doplniť chýbajúce údaje do evidencie do 10 pracovných dní od zverejnenia oznámenia o sprístupnení evidencie na webovom sídle Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ak je elektronická evidencia palív v doprave nedostupná dlhšie ako päť pracovných dní, správca evidencie určí lehotu na doplnenie chýbajúcich údajov do evidencie a zverejní ju na svojom webovom sídle. Táto lehota nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní.

§ 14h - Preukazovanie kritérií udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy
(1)

Energia z biopalív, biokvapalín a palív z biomasy využívaných v zariadeniach podľa odsekov 2 a 3 sa zohľadňuje na účely plnenia povinností podľa tohto zákona, posudzovania oprávnenosti finančnej podpory a plnenia cieľa pre obnoviteľné zdroje energie uvedeného v integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne, ak biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti.

(2)

Splnenie kritérií trvalej udržateľnosti palív z biomasy sa vyžaduje pre zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na výrobu tepla s celkovým menovitým tepelným príkonom aspoň

a)

20 MW, ak sa používajú tuhé palivá z biomasy, alebo

b)

2 MW, ak sa používajú plynné palivá z biomasy.

(3)

Splnenie kritérií trvalej udržateľnosti palív z biomasy sa vyžaduje aj pre zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na výrobu tepla, ak je splnenie kritérií trvalej udržateľnosti podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov na ich výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti17l) alebo z fondov Európskej únie.17m)

(4)

Splnenie kritérií trvalej udržateľnosti preukazuje výrobca biopaliva, biokvapaliny alebo palív z biomasy vydaním potvrdenia o udržateľnosti, v ktorom uvedie aj výšku úspor emisií skleníkových plynov.

(5)

Splnenie kritérií udržateľnosti preukazuje pestovateľ alebo dodávateľ biomasy vyhlásením pestovateľa alebo dodávateľa biomasy. Náležitosti vyhlásenia pestovateľa alebo dodávateľa biomasy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

(6)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je dodávateľom biomasy alebo suroviny alebo ktorá vyrába biopalivo, biokvapalinu alebo palivo z biomasy, má právo vydať potvrdenie o udržateľnosti, ak sa voči nej vykonáva dohľad podľa § 14b ods. 3.

(7)

Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná pri vydaní potvrdenia o udržateľnosti použiť systém hmotnostnej bilancie a uchovávať jeho prílohu podľa § 14b ods. 4 aspoň päť rokov.

(8)

Biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrábané z odpadu a zo zvyškov, ktoré pochádzajú z poľnohospodárskej pôdy, spĺňajú kritériá udržateľnosti, ak dodávatelia suroviny na ich výrobu dodržiavajú povinnosti týkajúce sa kontroly bilancie uhlíka a riadenia kvality pôdy a uhlíka v pôde podľa osobitného predpisu.17n)

(9)

Biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené z lesnej biomasy vrátane stromov, ktoré boli vyťažené ako súčasť opatrení na ochranu lesa alebo ako súčasť opatrení spojených s odstraňovaním následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch spĺňajú kritériá udržateľnosti, ak má dodávateľ lesnej biomasy hospodárske opatrenie odsúhlasené orgánom štátnej správy lesného hospodárstva alebo schválený program starostlivosti o lesy.17o)

(10)

Ak lesná biomasa pochádza zo štátu, ktorý nemá zavedenú právnu úpravu podľa odseku 9, pestovateľ alebo dodávateľ lesnej biomasy je povinný splnenie kritérií udržateľnosti preukázať vyhlásením pestovateľa alebo dodávateľa biomasy, že má na úrovni lesnej zdrojovej oblasti zavedené systémy riadenia, ktoré zabezpečujú, že

a)

operácie zberu a ťažby sú zákonné,

b)

les v oblastiach zberu a ťažby sa obnovuje,

c)

sa chránia oblasti určené medzinárodným právom, vnútroštátnym právom alebo príslušným orgánom na ochranu prírody vrátane mokradí a rašelinísk, ak sa neposkytnú dôkazy, že zber a ťažba tejto suroviny nie je v rozpore s takouto ochranou prírody,

d)

ťažba a zber sa uskutočňuje s ohľadom na zachovanie kvality pôdy a biodiverzity s cieľom minimalizovať negatívne dopady a

e)

zberom a ťažbou sa zachováva alebo zlepšuje dlhodobá produkčná kapacita lesa.

(11)

Pestovateľ biomasy nesmie vydať vyhlásenie pestovateľa alebo dodávateľa biomasy, ak biomasa nespĺňa kritériá udržateľnosti biomasy podľa tohto paragrafu alebo podľa § 19b ods. 1 písm. a). Ak biomasa nespĺňa kritériá udržateľnosti biomasy podľa tohto paragrafu alebo podľa § 19b ods. 1 písm. a), vyhlásenie pestovateľa alebo dodávateľa biomasy vydané v inom štáte sa neuzná.

(13)

Splnenie kritérií udržateľnosti podľa odsekov 8 a 9 je možné preukázať aj dokladom preukazujúcim splnenie kritérií trvalej udržateľnosti uznaným v inom členskom štáte alebo vydaným pod dohľadom v rámci dobrovoľného certifikačného systému.

(14)

Právnická osoba alebo fyzická osoba zapojená do životného cyklu výroby udržateľnej pohonnej látky, biokvapaliny a paliva z biomasy od pestovania alebo vzniku suroviny po jej dodanie na trh v Slovenskej republike, je povinná

a)

poskytovať svojmu odberateľovi presné, úplné a pravdivé informácie o pôvode biomasy alebo suroviny,

b)

viesť evidenciu o hmotnostnej bilancii a pohybe biomasy alebo suroviny a uchovávať ju najmenej päť rokov,

c)

poskytnúť na žiadosť Slovenskej obchodnej inšpekcii, Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcii, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Slovenskému hydrometeorologickému ústavu a ministerstvu životného prostredia informácie nevyhnutné na preukázanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti, princípov hmotnostnej bilancie biomasy alebo suroviny a informácie nevyhnutné na výpočet úspor emisií skleníkových plynov viažuci sa na životný cyklus paliva z biomasy od začiatku životného cyklu do aktuálnej etapy životného cyklu.

(15)

Ak ministerstvo životného prostredia zverejní na svojom webovom sídle oznámenie o zriadení databázy Európskou komisiou na účel sledovania kvapalných a plynných palív v doprave, ktoré spĺňajú podmienku na to, aby sa započítavali do cieľa alebo ktoré sa zohľadňujú na účely uvedené v § 14h ods. 1 na úrovni Európskej únie, právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v oznámení je povinná vkladať údaje do tejto databázy. Povinnosť podľa prvej vety sa považuje za splnenú, ak sú údaje vložené do elektronickej evidencie palív v doprave podľa § 14g a ministerstvo životného prostredia poverí Slovenský hydrometeorologický ústav zasielať údaje evidované v elektronickej evidencii palív v doprave podľa § 14g do databázy podľa prvej vety.

(16)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky určí príspevkovú organizáciu vo svojej pôsobnosti, ktorá spravuje a aktualizuje databázu území, na ktorých vypestovaná biomasa spĺňa kritériá udržateľnosti a zároveň v nich možno očakávať, že emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín nepresahujú limitné hodnoty pre emisie skleníkových plynov podľa § 19b ods. 1 písm. a).

§ 14i - Povinnosti výrobcu elektriny a výrobcu tepla z biomasy
(1)

Ak sa pre zariadenie podľa § 14h vyžaduje splnenie kritérií trvalej udržateľnosti pre biokvapalinu alebo palivo z biomasy, výrobca elektriny a výrobca tepla je povinný

a)

do 31. januára vykonať bilanciu spotreby biokvapaliny a palív z biomasy za predchádzajúci kalendárny rok,

b)

do 31. januára zverejniť na svojom webovom sídle informácie o geografickom pôvode a druhu biomasy použitej na výrobu biokvapalín alebo palív z biomasy za každého dodávateľa paliva a každoročne tieto údaje aktualizovať.

(2)

Výrobca elektriny a výrobca tepla podľa odseku 1 preukazuje splnenie kritérií trvalej udržateľnosti

a)

potvrdením o udržateľnosti získaným od dodávateľa palív z biomasy alebo

b)

potvrdením o udržateľnosti, ktoré výrobca elektriny alebo výrobca tepla vydal pre biokvapalinu alebo palivo z biomasy, ktoré ním boli vyrobené a využité v jeho zariadení.

(3)

Výrobca elektriny a výrobca tepla je povinný päť rokov archivovať

a)

potvrdenie o udržateľnosti a

b)

vyhlásenia pestovateľa alebo dodávateľa biomasy, ak na ich základe vydal potvrdenie o udržateľnosti.

(4)

Výrobca elektriny a výrobca tepla môže preukázať splnenie kritérií trvalej udržateľnosti aj vyhlásením pestovateľa alebo dodávateľa biomasy, ak bolo zariadenie uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2021. Vyhlásenie pestovateľa alebo dodávateľa biomasy je povinný archivovať päť rokov.

(5)

Práva a povinnosti výrobcu elektriny podľa tohto paragrafu sa vzťahujú aj na výrobcu elektriny kombinovanou výrobou.

§ 15 - Štátny dozor
(1)

Štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“) podľa osobitného predpisu.18) Porušenie ustanovení tohto zákona je správnym deliktom podľa § 16 ods. 1, za ktoré inšpekcia uloží pokutu podľa § 16 ods. 2.

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na hodnotenie kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny.

§ 16 - Správne delikty
(1)

Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí

a)

výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý zúčtovateľovi podpory neoznámi údaje potrebné na vyhodnotenie a zúčtovanie podpory alebo oznámi nepravdivé údaje podľa § 9 ods. 4,

b)

výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nezabezpečí samostatné meranie elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podľa § 4 ods. 6 alebo ktorý oznámi úradu nepravdivé údaje podľa § 4 ods. 7,

c)

výrobca elektriny, ktorý nevráti zúčtovateľovi podpory doplatok alebo príplatok do 15. apríla príslušného kalendárneho roku podľa § 4 ods. 4,

d)

výrobca elektriny, ktorý nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 5,

e)

prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý výrobcovi elektriny s právom na podporu neumožní prednostné pripojenie podľa § 5 ods. 1 alebo znemožní prednostný prenos, distribúciu a dodávku elektriny podľa § 4 ods. 1 písm. a), alebo nerozšíri sústavu na požiadanie výrobcu podľa § 5 ods. 2,

f)

prevádzkovateľ sústavy, ktorý organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou neoznámi alebo neodovzdá údaje potrebné na vyhodnotenie a zúčtovanie podpory podľa § 18i ods. 18,

g)

prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý poruší povinnosti podľa § 5 ods. 6 a 7,

h)

výrobca elektriny, ktorý neoznámi úradu technologickú zmenu zariadenia podľa § 8 ods. 10 alebo nepožiada o vydanie potvrdenia podľa § 7 ods. 9,

i)

zúčtovateľ podpory, ktorý neeviduje množstvo vykúpenej a podporenej elektriny podľa jednotlivých zariadení podľa § 9 ods. 6,

j)

prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neodovzdá údaje podľa § 11 ods. 2,

k)

prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neumožní prednostný prístup výrobcu biometánu do distribučnej siete a distribúciu biometánu podľa § 11 ods. 1,

l)

prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na svojom webovom sídle nezverejní informácie podľa § 11a ods. 4,

m)

výrobca biometánu, ktorý nezabezpečí meranie množstva biometánu a kvality biometánu podľa § 10 ods. 2 písm. d),

n)

výrobca biometánu, ktorý neumožní prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla a prístup k určenému meradlu na vykonanie kontroly funkčnosti určeného meradla a kontroly stavu dodaného množstva biometánu podľa § 10 ods. 2 písm. e),

o)

právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nevydá potvrdenie o udržateľnosti podľa § 14a ods. 4 písm. a),

p)

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vloží do elektronickej evidencie palív v doprave nepravdivé údaje,

r)

právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nezabezpečí overenie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti podľa § 14a ods. 4 písm. b),

s)

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nepoužije systém hmotnostnej bilancie pri vydaní potvrdenia o udržateľnosti podľa § 14h ods. 7,

t)

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nezabezpečí monitorovanie a každoročné podávanie správ podľa § 14c ods. 1, alebo v nich uvedie nepravdivé údaje alebo neúplné údaje,

u)

prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poruší povinnosti podľa § 11a,

v)

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenie § 14h ods. 14 písm. a),

w)

výrobca elektriny, ak zvýši celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny v rozpore týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,9b)

x)

výrobca elektriny za zmenu schémy zapojenia zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,9b) na základe ktorej dochádza k neúčelnému využitiu vyrobenej elektriny alebo využiteľného tepla,

y)

výrobca elektriny za použitie prídavných zariadení, ktorými dosiahne neúmerné množstvo vyrobenej elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo príplatok podľa § 3 ods. 1 písm. e), a ktoré nie je úmerné použitému zariadeniu výrobcu elektriny,

z)

výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 3,

aa)

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 1,

ab)

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá neoznámi ministerstvu údaje podľa § 14a ods. 13,

ac)

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá neoznámi ministerstvu údaje podľa § 14a ods. 14,

ad)

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nevyhotoví správu o plnení povinnosti primiešania udržateľných pohonných látok podľa § 14a ods. 4 písm. c),

ae)

odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu, ktorá poruší povinnosti podľa § 14d ods. 12,

af)

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosti podľa § 14c ods. 4,

ag)

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 11 alebo § 14f ods. 2,

ah)

výrobca elektriny, ktorý nedodá výkupcovi elektriny celý objem vyrobenej elektriny podľa § 4 ods. 8,

ai)

výkupca elektriny, ktorý neuzatvorí s výrobcom elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) zmluvu o povinnom výkupe elektriny podľa § 5a ods. 1 písm. a),

aj)

výkupca elektriny, ktorý nevykúpi všetku elektrinu podľa § 5a ods. 1 písm. d),

ak)

výkupca elektriny, ktorý neposkytne zúčtovateľovi podpory údaje podľa § 5a ods. 1 písm. e) alebo nevedie záznamy o obchodných transakciách podľa § 5a ods. 1 písm. f),

al)

výkupca elektriny, ktorý neuhradí výrobcovi elektriny cenu vykupovanej elektriny podľa § 5a ods. 3,

am)

výkupca elektriny, ktorý nesplní povinnosť podľa § 5a ods. 1 písm. b), c) alebo písm. g),

an)

právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 3,

ao)

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosti podľa § 14h a 14i,

ap)

prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý poruší povinnosti podľa § 4b ods. 5 a 6 alebo povinnosť podľa § 5 ods. 10.

(2)

Inšpekcia uloží pokutu

a)

od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až d), f) až n), w) až z) a ah) až am),

b)

od 10 000 eur do 200 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. e) a ap),

c)

od 500 eur do 20 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. r) až v) a ab) až ac),

d)

od 500 eur do 5 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. o),

e)

od 5 000 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. p),

f)

vypočítanú ako súčin nedosiahnutého zníženia emisií skleníkových plynov podľa § 14c ods. 4 v kilogramoch CO2ekv a sumy 0,37 eura za správny delikt podľa odseku 1 písm. af),

g)

vypočítanú ako súčin energetického obsahu udržateľnej pohonnej látky neuvedenej na trh v MJ a sumy 0,05 eura za správny delikt podľa odseku 1 písm. aa) a ag),

h)

vypočítanú ako súčin minimálneho obsahu biopaliva podľa § 14a ods. 3 neuvedeného na trh v litroch a sumy dve eurá za správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. an),

i)

od 500 eur do 10 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ao).

(3)

Pri opakovanom porušení sa dolná hranica a horná hranica pokuty podľa odseku 2 písm. a) až c) zvyšuje na dvojnásobok.

(4)

Pokutu za správny delikt možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď inšpekcia zistila porušenie zákonom ustanovených povinností, najneskôr však do troch rokov od ich porušenia.

(5)

Pri určení výšky pokuty inšpekcia prihliada na závažnosť, význam a dobu trvania protiprávneho konania a na rozsah spôsobených následkov.

(6)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 17 - Vzťah k správnemu poriadku
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,19) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji a potvrdenia o pôvode biometánu a na konanie o námietkach sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,19) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 17a - Spoločné ustanovenie

Ministerstvo môže poskytnúť finančné prostriedky na účet zúčtovateľa podpory na financovanie nákladov vynaložených na zúčtovanie podpory zúčtovateľom podpory podľa tohto zákona. Finančné prostriedky podľa predchádzajúcej vety sa poukazujú prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu ministerstva.

§ 18 - Prechodné ustanovenia
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy doplní prevádzkový poriadok podľa § 5 ods. 10 a predloží ho úradu na schválenie najneskôr do 31. októbra 2009.

(2)

Pri zariadeniach na výrobu elektriny,1) ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2010, je cena elektriny, ktorú si uplatňuje výrobca elektriny s právom na podporu pre stanovenie doplatku podľa § 3 ods. 1 písm. c) pre ďalšie obdobie, ktoré nepresiahne 15 rokov od roku uvedenia zariadenia na výrobu elektriny1) do prevádzky alebo 15 rokov od rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, stanovená všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.

(3)

Prevádzkovateľ distribučnej siete doplní prevádzkový poriadok podľa § 10 a 11 a predloží ho úradu na schválenie najneskôr do 31. októbra 2009.

(4)

Ministerstvo prvú správu podľa § 14 ods. 1 písm. c) uverejní do 31. októbra 2009 na svojom webovom sídle.

§ 18a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplnila povinnosti podľa § 14a ods. 3 za prvý kalendárny štrťrok roku 2011 a

a)

splní podmienku podľa § 14a ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2011, ustanovenie § 16 ods. 4 sa nepoužije,

b)

nesplní podmienku podľa § 14a ods. 1 písm. a) ani do 31. decembra 2011, je povinná zaplatiť pokutu podľa § 16 ods. 3 písm. a) bez vyrubenia, a to do 25. januára 2012.

§ 18b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2011
(1)

Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. februárom 2011, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov.

(2)

Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. februárom 2011 a ktoré má vydané rozhodnutie o povolení užívania podľa osobitného predpisu20) pred 1. júlom 2011, sa podpora podľa § 3 ods. 1 písm. d) vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom menej ako 4 MW a ustanovenie § 3 ods. 8 sa naň nevzťahuje.

§ 18c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2011
(1)

Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. májom 2011, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov.

(2)

Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. májom 2011 a ktoré má vydané rozhodnutie o povolení užívania podľa osobitného predpisu20) pred 1. októbrom 2012, sa ustanovenie § 3 ods. 9 nevzťahuje.

(3)

Právo na doplatok podľa § 3 ods. 4 písm. h) si výrobca elektriny môže uplatniť v období od 1. mája 2011 do 31. decembra 2014.

(4)

Ministerstvo Európskej komisii predloží do 31. decembra 2011 a následne každé dva roky do roku 2021 správu o pokroku pri presadzovaní a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov energie.

(5)

Ministerstvo do 31. decembra 2011 na svojom webovom sídle zverejní informácie

a)

o podporných opatreniach pre spotrebiteľov, stavbárov, inštalatérov, architektov a dodávateľov vykurovacích, chladiacich a elektrických zariadení a systémov, ako aj vozidiel, v ktorých možno využiť energiu z obnoviteľných zdrojov energie,

b)

o výhodách, nákladoch a energetickej efektívnosti zariadení a systémov určených na využitie tepla, chladu a elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,

c)

o optimálnej kombinácii obnoviteľných zdrojov energie, vysoko efektívnych technológií a diaľkového vykurovania a chladenia, ktoré sú použiteľné pri plánovaní, projektovaní, výstavbe a renovácii priemyselných alebo obytných oblastí,

d)

o opatreniach na zvyšovanie povedomia a odbornú prípravu pri využívaní energie z obnoviteľných zdrojov v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy s cieľom informovať o výhodách využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie.

(6)

Všetky biopalivá a biokvapaliny vyrobené na území Slovenskej republiky, ktoré majú právnické osoby a fyzické osoby vo svojich zásobách ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za biopalivá a biokvapaliny spĺňajúce kritériá trvalej udržateľnosti.

(7)

Všetky suroviny vzniknuté alebo vypestované na území Európskej únie do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ktoré majú právnické osoby a fyzické osoby vo svojich zásobách ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za suroviny spĺňajúce podmienky určené na výrobu základnej suroviny pre výrobu biopaliva alebo biokvapaliny.

(8)

Všetky biopalivá, ktoré sa nachádzajú v pohonných látkach uvedených na trh v období od 1. 1. 2011 do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za biopalivá spĺňajúce kritériá trvalej udržateľnosti.

(9)

Potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny vydané a overené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú za potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny vydané a overené podľa tohto zákona.

§ 18d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2012

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, ktoré bolo vydané do 1. augusta 2012, sa predlžuje na päť rokov od jeho vydania, ak o to do 31. decembra 2012 odborne spôsobilá osoba požiada ministerstvo životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia po doručení žiadosti údaje upraví v registri odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu.

§ 18e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov.

(2)

Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2014 a ktoré má vydané rozhodnutie o povolení užívania podľa osobitného predpisu20) pred 1. augustom 2015, sa na účely výpočtu podľa § 3 ods. 4 započíta množstvo elektriny vyrobené z biomasy alebo biokvapaliny kombinovanou výrobou určené podľa § 19 ods. 1 písm. a).

(3)

Výrobca elektriny z malého zdroja, ktorý si inštaloval malý zdroj pred 1. januárom 2014, oznámi uvedenie malého zdroja do prevádzky podľa § 4a ods. 6 do 31. marca 2014.

(4)

Právo na doplatok podľa § 3 ods. 4 písm. i) si výrobca elektriny môže uplatniť v období od 1. januára 2015 do 31. decembra 2018.

(5)

Ustanovenie § 6 ods. 5 sa vzťahuje na výrobcu elektriny, na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu zariadenia ktorého bola poskytnutá podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu po 1. januári 2014.

§ 18f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2014

Ministerstvo predloží Európskej komisii komplexné posúdenie národného potenciálu pre uplatnenie vysoko účinnej kombinovanej výroby podľa § 14 ods. 2 do 31. decembra 2015 a pri jeho vypracovaní zohľadní analýzu národného potenciálu pre uplatnenie vysoko účinnej kombinovanej výroby vypracovanú podľa § 14 ods. 2 v znení účinnom do 30. novembra 2014.

§ 18g - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2017
(1)

Ministerstvo predloží Európskej komisii v roku 2020 správu o pokroku týkajúcu sa plnenia cieľov v oblasti pokročilých biopalív.

(2)

V správe podľa § 14c ods. 3 zasielanej v roku 2018 sa použije referenčná hodnota 94,1 g CO2ekv/MJ.

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba nie je povinná splniť povinnosť podľa § 14f ods. 2 písm. a), ak dôjde k nemožnosti splnenia povinnosti z dôvodu fyzickej nedostupnosti biopaliva v členských štátoch; túto skutočnosť je povinná oznámiť ministerstvu do 30. júna 2019.

§ 18h - Prechodné ustanovenia
(1)

Na práva a povinnosti, ktoré vznikli podľa § 14a v znení účinnom do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.47743 (2017/PN) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „mesiac uverejnenia oznámenia“), sa vzťahujú doterajšie predpisy. Na lehoty podľa § 14a v znení účinnom do konca mesiaca uverejnenia oznámenia, ktoré začali plynúť pred prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci uverejnenia oznámenia a neuplynuli do konca mesiaca uverejnenia oznámenia, ako aj na všetky lehoty na ne nadväzujúce sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(2)

Konanie o uložení pokuty začaté colným úradom pred prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci uverejnenia oznámenia a neukončené do konca mesiaca uverejnenia oznámenia, sa dokončí podľa doterajších predpisov.

§ 18i - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 3 tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2019, zostávajú zachované podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, ak odsek 3 neustanovuje inak.

(2)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. januárom 2019; vznik týchto právnych vzťahov a nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, ak odsek 3 neustanovuje inak. Cena elektriny na straty podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 sa považuje za cenu vykupovanej elektriny podľa tohto zákona a právo na podporu odberom elektriny za cenu elektriny na straty podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 sa považuje za právo na podporu výkupom elektriny za cenu vykupovanej elektriny podľa tohto zákona.

(3)

Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 3 ods. 1 písm. b) a d) v znení účinnom do 31. decembra 2018 pre zariadenie výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2019, ktorá sa podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 vzťahuje na takéto zariadenie výrobcu elektriny po celú dobu jeho životnosti, trvá najviac do 31. decembra 2033. Výrobca elektriny, ktorého zariadenie výrobcu elektriny bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2019, má právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 31. decembra 2018, iba ak si uplatňuje právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b).

(4)

Zmluvy o dodávke elektriny na krytie strát v regionálnej distribučnej sústave uzatvorené podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy alebo subjektom povereným prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a výrobcom elektriny o odbere elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou za cenu elektriny na straty a zmluvy o doplatku uzatvorené medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a výrobcom elektriny o poskytnutí doplatku za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou zanikajú 1. januára 2020. Nároky prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a nároky výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktoré vznikli do 31. decembra 2019 zo zmlúv podľa prvej vety, zostávajú zachované.

(5)

Výrobca elektriny v zariadení výrobcu elektriny, ktorému vzniklo do 31. decembra 2018 právo na podporu odberom elektriny za cenu elektriny na straty alebo právo na podporu doplatkom a právo na takúto podporu pretrvá aj po 31. decembri 2018, má počas priznanej doby podpory právo na zmenu uplatňovania podpory podľa § 4 ods. 1 písm. f), a to aj opakovane. Ak dôjde k zmene uplatňovania podpory podľa § 4 ods. 1 písm. f) prvého bodu, výrobcovi elektriny v zariadení výrobcu elektriny podľa prvej vety zaniká právo na podporu prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Výrobca elektriny oznámi v roku 2019 zmenu uplatňovania podpory podľa § 4 ods. 14 organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou; ak v roku 2019 neoznámi zmenu uplatňovania podpory podľa § 4 ods. 14 a do 31. decembra 2019 má uzavretú platnú a účinnú zmluvu o dodávke elektriny na krytie strát v regionálnej distribučnej sústave, považuje sa to za uplatnenie práva na podporu výkupom elektriny za cenu vykupovanej elektriny.

(6)

Výrobca elektriny, ktorý má alebo ktorému vznikne do 31. decembra 2019 právo na podporu doplatkom alebo príplatkom a právo na takúto podporu pretrvá aj po 31. decembri 2019, je povinný do 31. decembra 2019 uzavrieť zmluvu o doplatku s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou. Zmluva podľa prvej vety môže nadobudnúť účinnosť najskôr 1. januára 2020.

(7)

Zmluva o povinnom výkupe elektriny výrobcu elektriny s výkupcom elektriny a zmluva o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku výrobcu elektriny s výkupcom elektriny môže nadobudnúť účinnosť najskôr 1. januára 2020.

(8)

Podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. c) až g) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa uplatňujú od 1. januára 2020. Na výrobcu elektriny v zariadení výrobcu elektriny, ktorému vzniklo do 31. decembra 2018 právo na podporu doplatkom a právo na takúto podporu pretrvá aj po 31. decembri 2018, sa podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. januára 2019 nevzťahujú.

(9)

Výrobcovi elektriny v zariadení na kombinovanú výrobu, ktorému vzniklo do 30. apríla 2011 právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c), sa táto podpora vzťahuje aj na elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú nad rámec vysoko účinnej kombinovanej výroby v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW, najviac však na množstvo takto vyrobenej elektriny zodpovedajúce časovému fondu využitia celkového inštalovaného výkonu 4 000 hodín za rok, pričom podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 30 % a podiel dodávky tepla pre verejnosť je najmenej 40 % z využiteľného tepla. Právo na podporu podľa prvej vety si výrobca elektriny môže uplatniť od 1. januára 2019 do 31. decembra 2023.

(10)

Úrad na žiadosť výrobcu elektriny z biomasy, ktorému vzniklo právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) bez splnenia podmienky výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, môže zvýšiť cenu elektriny podľa § 6 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2019 o 15 %, ak si takýto výrobca elektriny uplatní doplatok len na elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou a časový fond využitia zariadenia prepočítaný na jeho celkový inštalovaný výkon nepresiahne 5 000 hodín ročne.

(11)

Konania o uložení pokuty za správny delikt začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.

(12)

Konania o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou začaté pred 1. januárom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.

(13)

Kompenzáciu podľa § 6a nemožno v roku 2019 poskytnúť právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá mala na rok 2018 úradom určenú individuálnu sadzbu taríf súvisiacich so systémovými službami a úhradou osobitných nákladov podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.

(14)

Činnosť výkupcu elektriny vykonáva od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, na ktorého časti vymedzeného územia sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny s právom na podporu alebo ním poverený subjekt.

(15)

Činnosť zúčtovateľa podpory vykonáva od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, na ktorého časti vymedzeného územia sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny s právom na podporu.

(16)

Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy má právo na náhradu neuhradených nákladov, ktoré vynaložil na poskytovanie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b), c ) a d) v znení účinnom do 31. decembra 2018 za rok 2018. Úrad je oprávnený zohľadniť náklady podľa prvej vety v konaní o cenovej regulácii v nasledujúcom období.12)

(17)

Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy má právo na náhradu neuhradených nákladov, ktoré vynaložil na poskytovanie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b), c ), d) a e) v znení účinnom od 1. januára 2019 za rok 2019. Úrad je oprávnený zohľadniť náklady podľa prvej vety v konaní o cenovej regulácii v nasledujúcom období.12)

(18)

Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy je povinný do 31. januára 2019 poskytnúť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetky údaje, ktoré vedie o výrobcoch elektriny, ktorým vzniklo do 31. decembra 2018 právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) až d) v znení účinnom do 31. decembra 2018 a právo na takúto podporu pretrvá aj po 1. januári 2019 a ktoré sú nevyhnutné na výkon činnosti zúčtovateľa podpory podľa tohto zákona. Poskytnutie údajov o výrobcoch elektriny podľa tohto odseku nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.

(19)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný priebežne odovzdávať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetky údaje, ktoré získa o výrobcoch elektriny, ktorí majú alebo im vznikne do 31. decembra 2019 právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) až e) v znení účinnom od 1. januára 2019 a ktoré sú nevyhnutné na výkon činnosti zúčtovateľa podpory podľa tohto zákona. Poskytnutie údajov o výrobcoch elektriny podľa tohto odseku nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.

(20)

Ministerstvo do 28. februára 2019 určí a zverejní na svojom webovom sídle inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c), a inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému a ktoré je možné pripojiť do sústavy v roku 2019.

(21)

Pre zariadenie využívajúce vodnú energiu, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2019 a ktoré je uvedené do prevádzky do 30. júna 2020, podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zostávajú zachované podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.

(22)

Podpora podľa § 3c ods. 4 sa vzťahuje na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny ukončenú do 31. decembra 2025.

(23)

Úrad sprístupní do 30. júna 2019 organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje evidované v elektronickej databáze úradu o vydaných, použitých a prevedených zárukách pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov a zárukách pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a následné zmeny v evidovaných údajoch v rozsahu a formáte dohodnutom s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.

§ 18j - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)

Záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydané do 31. decembra 2019 sa považujú za záruky pôvodu podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2020.

(2)

Konania o vydanie, prevod, zrušenie alebo uznanie záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou začaté pred 1. januárom 2020 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019. O vydaní záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruk pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou informuje úrad organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu a formáte dohodnutom s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba nie je povinná splniť povinnosť podľa § 14f ods. 2 písm. b), ak dôjde k nemožnosti splnenia povinnosti z dôvodu fyzickej nedostupnosti biopaliva v členských štátoch; túto skutočnosť je povinná písomne oznámiť ministerstvu do 30. júna 2020.

(4)

Ak dôjde právnickou osobou alebo fyzickou osobou k nesplneniu povinnosti podľa § 14c ods. 6 do 31. decembra 2019, na konanie o uložení pokuty podľa § 16 ods. 2 písm. f) sa použijú ustanovenia podľa predpisu účinného do 31. decembra 2019.

§ 18k - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2020
(1)

Na zariadenie výrobcu elektriny, ktorému právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) vzniklo pred účinnosťou tohto zákona a ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona už nie je v omeškaní s úhradou nedoplatkov alebo dlžných súm podľa § 3b ods. 5 v znení účinnom do 1. novembra 2020, sa ustanovenie § 3b ods. 5 v znení účinnom do 1. novembra 2020 neuplatňuje; pre zariadenie na výrobu elektriny takéhoto výrobcu právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) trvá naďalej podľa podmienok podpory výroby elektriny podľa tohto zákona v znení účinnom v čase uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky.

(2)

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) poskytnutá výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa odseku 1 pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za podporu poskytnutú v súlade s podmienkami podpory výroby elektriny podľa tohto zákona; poskytnutú podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) výrobca elektriny s právom na podporu podľa odseku 1 nevracia. Podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c), ktorá výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa odseku 1 nebola poskytnutá, poskytne zúčtovateľ podpory do 60 dní od účinnosti tohto zákona.

(3)

Na zoznam podľa § 3b ods. 7 zverejnený pred účinnosťou tohto zákona sa neprihliada. Aktualizovaný zoznam podľa § 3b ods. 7 úrad zverejní najneskôr do 30 dní od účinnosti tohto zákona.

(4)

Úpravy účinné od 1. novembra 2020 sa vzťahujú na všetkých výrobcov elektriny s právom na podporu a ich zariadenia bez rozlišovania času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky alebo času ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny.

§ 18l - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2022
(1)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vypracuje minimálne technicko-konštrukčné a prevádzkové požiadavky vzťahujúce sa na lokálne zdroje podľa § 5 ods. 8 do 31. augusta 2022.

(2)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy určí pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy podľa § 5 ods. 9 do 31. mája 2022.

§ 18m - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2022
(1)

Ustanovenie § 2 ods. 3 písm. d) v znení účinnom od 1. decembra 2022 sa vzťahuje iba na nové zariadenia výrobcov elektriny uvedené do prevádzky po 1. decembri 2022.

(2)

Pre zariadenia výrobcov elektriny uvedené do prevádzky pred 1. decembrom 2022 sa výkonové obmedzenia podľa § 3 ods. 2 nepoužijú.

(3)

Nároky výrobcov elektriny s právom na podporu týkajúce sa práva na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c), ktoré vzniklo za obdobie do 31. decembra 2019 a ktoré neboli uplatnené u prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav do 30. novembra 2022, sú výrobcovia elektriny oprávnení uplatniť u zúčtovateľa podpory. Finančné záväzky výrobcov elektriny s právom na podporu týkajúce sa práva na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c), ktoré vznikli za obdobie do 31. decembra 2019 a ktoré neboli uhradené prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy do 30. novembra 2022, sú výrobcovia elektriny povinní uhradiť zúčtovateľovi podpory. Zúčtovateľ podpory vysporiada nároky podľa prvej vety alebo finančné záväzky podľa druhej vety na základe cenového rozhodnutia úradu, opatrenia uloženého úradom na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly, potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

(4)

Ak zariadeniu vzniklo právo na podporu podľa § 3 odseku 1 písm. c) a e) na elektrinu z lesnej biomasy a toto právo trvá aj po 30. novembri 2022, doplatok a príplatok sa vzťahuje len na tú časť elektriny vyrobenú z lesnej biomasy, ktorá spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti a pochádza z energetických porastov alebo z odpadu z priemyslu spracovania dreva.

(5)

Ministerstvo posúdi efektívnosť systémov podpory pre elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie a ich významných distribučných vplyvov na rôzne skupiny spotrebiteľov a investície prvýkrát do 31. decembra 2025.

(6)

Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy vydal stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja do 30. novembra 2022 a toto stanovisko je k 1. decembru 2022 platné, platnosť stanoviska k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja sa predlžuje o ďalších šesť mesiacov.

(7)

Úrad môže pozastaviť vydávanie potvrdení o výrobe elektriny v lokálnom zdroji podľa § 4b ods. 20 najskôr od 1. januára 2027.

(8)

Výkon v lokálnych zdrojoch na kalendárny rok 2023 určený podľa § 14 ods. 1 písm. e) v znení účinnom do 30. novembra 2022 môže ministerstvo zvýšiť aj v priebehu kalendárneho roka 2023.

(9)

Do zriadenia elektronickej evidencie palív v doprave podľa § 14g sa povinnosti podľa § 14a ods. 4 písm. a) a c) považujú za splnené, ak právnická osoba alebo fyzická osoba najneskôr do dvadsiateho piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku

a)

podá ministerstvu hlásenie o množstve pohonných látok uvedených na trh za uplynulý kalendárny štvrťrok vyhotovené podľa vzoru, ktorý zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle; prílohou hlásenia je potvrdenie o udržateľnosti podľa § 14b ods. 1 a

b)

zašle Slovenskému hydrometeorologickému ústavu rovnopis potvrdenia o udržateľnosti podľa § 14b ods. 1.

(10)

Palivá z biomasy dodané na trh v roku 2022 sa považujú za palivá z biomasy spĺňajúce kritériá trvalej udržateľnosti.

(11)

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií vydané pred 1. decembrom 2022 zostávajú v platnosti. Odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu môže na základe takéhoto osvedčenia vykonávať len činnosti v rozsahu uvedenom v osvedčení.

§ 19 - Splnomocňovacie ustanovenie
(1)

Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví

a)

spôsob výpočtu množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,

b)

spôsob vykonávania mesačnej bilancie výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využívania mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou,

c)

kritériá pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu,

d)

hraničné a harmonizované referenčné hodnoty pre výpočet množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,

e)

harmonizované referenčné hodnoty pre výpočet účinnosti kombinovanej výroby a pre výpočet úspor primárnej energie pri kombinovanej výrobe,

f)

spôsob určenia pomeru vyrobenej elektriny a tepla pri zariadeniach na vysoko účinnú kombinovanú výrobu,

g)

spôsob výpočtu úspor primárnej energie,

h)

rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia pre inštalatérov,

i)

spôsob výpočtu národného cieľa a podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie,

j)

obsah oznámenia o spoločnom projekte a podmienky pre započítanie elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v tretích štátoch,

k)

obsah správy o pokroku pri presadzovaní a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov energie podľa § 18c ods. 2,

l)

koeficient účinnosti výroby elektriny z biometánu a spôsob jeho uplatnenia pri prevode energetického ekvivalentu biometánu na elektrinu,

m)

náležitosti, rozsah, obsah a podrobnosti ekonomicko-technického hodnotenia podľa § 14 ods. 1 písm. c),

n)

podrobnosti o vyhlasovaní, priebehu a vyhodnotení aukcií na výber výkupcu elektriny, podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny, určenie výšky odmeny, trvanie výkonu činnosti výkupcu elektriny a požiadavky na finančné a ekonomické postavenie, kreditné riziko a dôveryhodnosť výkupcu elektriny,

o)

zoznam oprávnených priemyselných odvetví podľa § 6a ods. 1 písm. b), rozsah a štruktúru správy podľa § 6a ods. 2 písm. a) a spôsob poskytovania kompenzácie podľa § 6a.

(2)

Úrad všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví

a)

spôsob vedenia evidencie údajov podľa § 4 ods. 7 o

1.

nadobudnutí skutočného množstva biomasy,

2.

kvalite biomasy a jej skutočného využitia na účely výroby elektriny,

3.

druhu a množstve neobnoviteľného zdroja energie a jeho kvalite na účely výroby elektriny,

b)

termíny oznámenia údajov podľa písmena a) úradu,

c)

spôsob rozdelenia nákladov za pripojenie do distribučnej sústavy a spôsob rozdelenia nákladov na rozšírenie distribučnej sústavy podľa § 5 ods. 4 medzi výrobcu elektriny a prevádzkovateľa sústavy,

d)

spôsob výpočtu ceny vykupovanej elektriny,

e)

spôsob, postup a podmienky pri vydávaní potvrdenia o množstve biometánu,

f)

spôsob určenia a použitia koeficientu pre výpočet množstva biometánu,

g)

výpočet množstva elektriny vyrobenej z biometánu,

h)

požiadavky na kvalitu a parametre biomasy, ktorá sa používa na spaľovanie alebo spoluspaľovanie alebo spracovanie,

i)

výpočet rozsahu podpory výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 4 ods. 1 písm. c) a e),

j)

spôsob určenia výšky doplatku a príplatku, ktorý na výrobu elektriny v zariadení kombinovanej výroby využíva čiastočne alebo úplne obnoviteľné zdroje energie,

k)

podrobnosti o meraní a určení vyrobenej elektriny a meraní a určení technologickej vlastnej spotreby elektriny podľa § 4 ods. 2 písm. e) až g),

l)

spôsob zníženia ceny elektriny na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny podľa § 3d,

m)

spôsob, postup a podmienky zmeny ceny elektriny a ponúknutej ceny elektriny podľa § 6 ods. 5.

§ 19a

Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s poverenými odbornými organizáciami vykonáva činnosť odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu do obdobia, kým nebudú takého osoby vedené v registri odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu.

§ 19b - Splnomocňovacie ustanovenie
(1)

Ministerstvo životného prostredia všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví

a)

kritériá udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy a iné pohonné látky, úspory emisií skleníkových plynov z paliva s obsahom recyklovaného uhlíka a paliva z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a limitné hodnoty pre emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín pri zachovaní kritérií trvalej udržateľnosti,

b)

podrobnosti preukazovania plnenia jednotlivých kritérií trvalej udržateľnosti,

c)

podrobnosti vydávania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,

d)

náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,

e)

obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a podrobnosti o oznamovaní zmien údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a o preskúšaní odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,

f)

metodiku výpočtu a zjednodušenú metodiku výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a biokvapalín a spôsob výpočtu úspory emisií skleníkových plynov, ktorá vyplýva z využívania biopalív a biokvapalín,

g)

spôsob a podrobnosti zverejnenia zoznamu metodík na účely overovania výpočtu emisií uznaných Slovenskou republikou, ktoré sú považované za rovnocenné podľa § 14b ods. 6,

h)

systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy,

i)

spôsob, akým bude Slovenský hydrometeorologický ústav kontrolovať činnosť odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu a interval kontrolnej činnosti,

j)

podrobnosti o rozhodovaní v sporných prípadoch týkajúcich sa vydávania a odoberania osvedčení o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,

k)

priebežné ciele a predbežný dodatočný cieľ týkajúci sa záväzku zníženia emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok iných ako biopalív a dodávanej elektriny využívanej v cestných vozidlách a možnosť spoločného plnenia tohto záväzku podľa § 14c ods. 6 a 9,

l)

podrobnosti pri rozhodovaní v sporných prípadoch týkajúcich sa overovania správy podľa § 14c ods. 3,

m)

podrobnosti o spôsobe merania množstva elektriny dodávanej na využívanie v cestných vozidlách od dodávateľov elektriny,

n)

podrobnosti vydávania potvrdenia o udržateľnosti,

o)

podrobnosti o oprávnenosti opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze, maximálnych možných úsporách pre jednotlivé druhy pohonných látok, spôsobe overovania množstva zníženia emisií skleníkových plynov a náležitostiach hlásenia o započítaní zníženia emisií skleníkových plynov,

p)

podrobnosti o činnosti Slovenského hydrometeorologického ústavu,

q)

podrobnosti o správach predkladaných Slovenskou republikou Európskej komisii,

r)

podrobnosti o použití formátu správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie a náležitosti správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie,

s)

sadzobník poplatkov na pokrytie nákladov spojených s vedením elektronickej evidencie palív v doprave podľa § 14g.

(2)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom náležitosti vyhlásenia pestovateľa biomasy.

§ 20

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 21 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa § 9 a 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou.

§ 21a

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 304/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 402/2010 Z. z.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 309/2009 Z. z.

  Suroviny alebo palivá na výrobu pokročilého biopaliva

  1.

  riasy, ak sa pestujú na pôde v rybníkoch alebo vo fotobioreaktoroch,

  2.

  biomasová časť zmesového komunálneho odpadu okrem separovaného odpadu z domácností, na ktorý sa vzťahujú ciele recyklácie podľa osobitného predpisu,21)

  3.

  biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácnosti, ktorý podlieha triedenému zberu,

  4.

  pomerná časť biomasy v rámci priemyselného odpadu nevhodného na použitie v potravinovom alebo krmivovom reťazci vrátane materiálu z malopredaja alebo veľkopredaja a agropotravinárskeho a rybolovného odvetvia a odvetvia akvakultúry s výnimkou použitého kuchynského oleja a živočíšnych tukov,

  5.

  slama,

  6.

  maštaľný hnoj a kal z kanalizácie a čistiarní odpadových vôd,

  7.

  odpadové vody zo spracovania palmového oleja a trsy prázdnych palmových plodov,

  8.

  destilačný zvyšok po spracovaní talového oleja,

  9.

  G-fáza vznikajúca pri výrobe biodieslu,

  10.

  bagasa,

  11.

  hroznové výlisky a vínne kaly,

  12.

  škrupiny orechov,

  13.

  plevy,

  14.

  odzrnené kukuričné klasy,

  15.

  biomasová časť odpadu a zvyškov z lesníctva a drevárskeho priemyslu, ako je kôra, konáre, tenčina, lístie, ihličie, vrcholce stromov, piliny, hobliny, čierny lúh, hnedý lúh, kal s obsahom vlákien, lignín a talový olej,

  16.

  ďalší nepotravinársky celulózový materiál,

  17.

  ďalší lignocelulózový materiál okrem piliarskych a dyhárenských výrezov.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 309/2009 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013).

  3.

  Smernica Rady (EÚ) 2015/652 z 20. apríla 2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív (Ú. v. EÚ L 107, 25. 4. 2015).

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 239, 15. 9. 2015).

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018).

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ (Ú. v. EÚ L 158, 14. 6. 2019).

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018) v znení korigenda.

Poznámky

 • 1)

  § 2 písm. b) prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 3 písm. b) prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 2a)

  § 2 písm. i) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 100/2014 Z. z.

 • 3)

  § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 3a)

  STN EN Kvapalné ropné výrobky. Metylestery mastných kyselín (FAME) pre vznetové motory a na vykurovanie. Požiadavky a skúšobné metódy (656531).

 • 3aa)

  § 3 písm. b) dvanásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 3ab)

  § 6 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

 • 3ac)

  § 2 písm. b) osemnásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 3ad)

  § 26 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 256/2022 Z. z.

 • 3ae)

  § 26 ods. 18 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 3af)

  § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

 • 3ag)

  § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 3ah)

  § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 3ai)

  § 28 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

 • 3aj)

  § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 3b)

  § 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 313/2016 Z. z.

 • 4)

  § 2 písm. b) piaty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 5)

  § 2 písm. a) dvanásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 6)

  § 2 písm. b) pätnásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 7)

  § 3 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z.

 • 9)

  § 2 písm. b) dvadsiaty prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 9a)

  § 2 písm. p) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

 • 9aa)

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.

 • 9b)

  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

 • 9c)

  Zákon č. 251/2012 Z. z. Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

 • 9d)

  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 9g)

  § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 164/2017 Z. z.

 • 10)

  § 19 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 11)

  § 2 písm. b) siedmy bod zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 11a)

  § 4 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 11aa)

  § 24 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 11aaa)

  § 26 ods. 16 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

 • 11aab)

  § 26 ods. 15 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

 • 11aac)

  § 26 ods. 8 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 11aad)

  § 2 písm. b) dvadsiaty štvrtý bod zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 11aae)

  Čl. 2 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.

 • 11b)

  § 26 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 11ba)

  § 4 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 11c)

  § 31 ods. 13 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 85/2022 Z. z.

 • 11ca)

  § 12 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 11d)

  § 2 písm. b) tridsiaty šiesty bod zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

 • 11e)

  Napríklad § 27 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 11f)

  Napríklad § 6 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  § 11 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z.

 • 13)

  § 12 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 13a)

  § 19 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 162/2018 Z. z.

 • 14)

  § 3 písm. a) ôsmy bod zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

 • 15)

  § 26 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

 • 15a)

  § 26 ods. 17 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

 • 15aa)

  § 3 písm. b) štrnásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 15ab)

  § 3 písm. a) deviaty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 15ac)

  § 18a ods. 1 a 3 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

 • 15ad)

  § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 15ada)

  § 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z.

 • 15ae)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30. 12. 2006) v platnom znení.

 • 15af)

  § 12 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z.

 • 15ag)

  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 15ah)

  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.

 • 15ai)

  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 15aj)

  § 3 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z.

 • 15b)

  Zákon č. 50/1976 Zb.

 • 15c)

  § 3 písm. b) šiesty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 15d)

  § 3 písm. b) ôsmy bod zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 15e)

  Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 15f)

  Čl. 2 ods. 26 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.

 • 16)

  § 64 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 16a)

  § 66 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 16b)

  § 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 363/2022 Z. z.

 • 16c)

  § 19 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 256/2022 Z. z.

 • 16d)

  § 3 písm. c) jedenásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 17)

  § 24 a 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

 • 17a)

  § 2 ods. 1 písm. i) prvý bod až tretí bod zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17aa)

  § 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 17aaa)

  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17ab)

  § 6 zákona č. 321/2014 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z.

 • 17ac)

  Čl. 3 ods. 1 a 2 a Príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018) v platnom znení.

 • 17aca)

  § 11a ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 256/2022 Z. z.

 • 17ad)

  § 2 písm. y) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 100/2014 Z. z.

 • 17ae)

  § 2 písm. z) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17af)

  Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 17b)

  § 13 ods. 1 písm. g) a h), § 21 a § 25 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17c)

  § 31 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17d)

  § 33 ods. 1 písm. c) a § 39a ods. 3 písm. a) a c) zákona č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17e)

  § 6 ods. 1 písm. a) a d) a § 7 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17f)

  § 15 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17g)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.

 • 17h)

  Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov (oznámenie č. 324/1997 Z. z.).

 • 17ha)

  § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.

 • 17hb)

  Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 17j)

  Čl. 2 ods. 2 Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).

 • 17k)

  Čl. 2 Prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.

 • 17l)

  Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 17m)

  Napríklad zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 17n)

  Napríklad § 7 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 57/2013 Z. z., vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 59/2013 Z. z.

 • 17o)

  § 40 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

 • 18)

  § 89 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 18a)

  § 40 ods. 9 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.

 • 18b)

  § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

 • 18c)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 19)

  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 20)

  § 82 až 84 zákona č. 50/1976 Zb.

 • 21)

  Príloha č. 3 časť V. zákona č. 79/2015 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore