Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69237
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 29.07.2009
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Kontrolné orgány, Správne poplatky, Štátna hospodárska politika, Obchod a podnikanie, Priestupkové konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22 JUD117 DS19 EU PP11 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 309/2009 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 377/2018 a 309/2018

Legislatívny proces k zákonu 309/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a)
spôsob podpory a podmienky podpory výroby
1.
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2.
elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
3.
biometánu,
b)
práva a povinnosti výrobcov
1.
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2.
elektriny kombinovanou výrobou,
3.
elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
4.
biometánu,
c)
práva a povinnosti ďalších účastníkov trhu s elektrinou a plynom,
d)
práva a povinosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá uvádza na trh pohonné látky a iné ...
§ 2
Základné pojmy
(1)

Pri podpore obnoviteľných zdrojov energie sa na účely tohto zákona rozumie

a)
obnoviteľným zdrojom energie nefosílny zdroj energie, ktorého energetický potenciál sa trvalo ...
1.
vodná energia,
2.
slnečná energia,
3.
veterná energia,
4.
geotermálna energia,
5.
biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania, okrem dreva, ktoré nepochádza z energetických ...
6.
bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd,
7.
biometán,
8.
aerotermálna energia,
9.
hydrotermálna energia.
b)
elektrinou z obnoviteľných zdrojov energie elektrina vyrobená v zariadení na výrobu elektriny1) ...
c)
výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie výrobca elektriny,2) ktorý vyrába elektrinu ...
d)
biomasou biologicky rozložiteľná zložka výrobku, zvyšku rastlinných látok a živočíšnych ...
e)
bioplynom plyn určený na energetické využitie, vznikajúci z biomasy fermentáciou,
f)
biometánom upravený bioplyn, ktorý má technické parametre porovnateľné s technickými parametrami ...
g)
geotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla pod pevným zemským povrchom,
h)
aerotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla v okolitom ovzduší,
i)
hydrotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla v povrchových vodách,
j)
Národným akčným plánom pre energiu z obnoviteľných zdrojov dokument, ktorý určuje národné ...
1.
opatrení súvisiacich s energetickou efektívnosťou na konečnú energetickú spotrebu,
2.
opatrení, ktoré sa majú prijať na dosiahnutie národných cieľov vrátane spolupráce medzi miestnymi, ...
3.
plánovaných štatistických prenosov alebo spoločných projektov,
4.
politík zameraných na rozvoj existujúcich zdrojov a nových zdrojov biomasy,
5.
opatrení, ktoré sa majú prijať na účely zjednodušenia administratívnych predpisov a postupov, ...
k)
štatistickým prenosom prenesenie určitého množstva energie z obnoviteľných zdrojov z jedného ...
l)
spoločným projektom spolupráca medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi a so štátmi, ktoré ...
(2)

Pri podpore vysoko účinnej kombinovanej výroby sa na účely tohto zákona rozumie

a)
technológiou kombinovanej výroby
1.
spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom,
2.
protitlaková parná turbína,
3.
kondenzačná parná turbína s odberom pary,
4.
spaľovacia turbína s regeneráciou tepla,
5.
spaľovací motor,
6.
mikroturbína,
7.
Stirlingov motor,
8.
palivový článok,
9.
Rankinove organické cykly alebo
10.
iný typ technológie, prostredníctvom ktorej je zabezpečená kombinovaná výroba,
b)
kombinovanou výrobou technologický proces, pri ktorom súčasne prebieha výroba
1.
elektriny a tepla,
2.
mechanickej energie a tepla,
3.
mechanickej energie, tepla a elektriny,
c)
elektrinou vyrobenou kombinovanou výrobou elektrina vyrobená v procese kombinovanej výroby v zariadení ...
d)
zariadením na kombinovanú výrobu zariadenie, ktoré v technologickej časti používa technológiu ...
e)
využiteľným teplom teplo vyrobené kombinovanou výrobou, určené na uspokojenie ekonomicky zdôvodneného ...
f)
ekonomicky zdôvodneným dopytom dopyt, ktorý neprekračuje potreby tepla alebo chladu a ktorý by ...
g)
kombinovanou výrobou veľmi malých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu ...
h)
kombinovanou výrobou malých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným ...
i)
kombinovanou výrobou veľkých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s ...
j)
vysoko účinnou kombinovanou výrobou kombinovaná výroba
1.
veľmi malých výkonov,
2.
malých výkonov, pri ktorej v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny ...
3.
veľkých výkonov, pri ktorej v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny ...
k)
výhrevnosťou paliva dolná výhrevnosť paliva,
l)
celkovou účinnosťou kombinovanej výroby ročný súčet množstva elektriny, tepla a mechanickej ...
m)
ukazovateľom kombinovanej výroby pomer množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou k množstvu ...
n)
dodávkou tepla pre verejnosť dodávka tepla2a) okrem predaja tepla na využitie v priemyselných procesoch ...
(3)

Na účely tohto zákona sa všeobecne rozumie

a)
technologickou vlastnou spotrebou elektriny spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu ...
b)
elektrinou pre vlastné využitie elektrina, ktorá je využitá výrobcom elektriny vrátane technologickej ...
c)
zariadením výrobcu elektriny jedno zariadenie alebo skupina zariadení, ktoré sú v spoločnom mieste ...
d)
celkovým inštalovaným výkonom celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia výrobcu elektriny, ...
e)
časom uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky dátum, kedy bolo na základe právoplatného ...
f)
spotrebou elektriny množstvo elektriny určené súčtom výroby elektriny na území Slovenskej republiky, ...
g)
účelne využitou elektrinou v mieste výroby spotreba elektriny výrobcom elektriny, ktorý nie je ...
h)
diaľkovým zásobovaním teplom distribúcia tepelnej energie vo forme pary, horúcej a teplej vody ...
i)
diaľkovým zásobovaním chladom distribúcia tepelnej energie vo forme vychladených kvapalín z centrálneho ...
j)
časom uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky dátum, keď bolo na základe právoplatného ...
k)
malým zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie s celkovým inštalovaným ...
l)
výrobcom elektriny s právom na podporu výrobca elektriny, ktorý spĺňa podmienky na získanie podpory ...
m)
výkupcom elektriny subjekt zúčtovania3aa) vybraný Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ...
n)
lokálnym zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu ...
o)
prvým uvedením zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky uvedenie do prevádzky zariadenia výrobcu ...
(4)

Na účely tohto zákona sa pohonnou látkou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len ...

a)
bioetanol, ktorým je etanol vyrobený z biomasy,
b)
biodiesel, ktorým je ester vyrobený z rastlinného oleja alebo živočíšneho tuku,3a)
c)
bioplyn vyrobený z biomasy,
d)
biometanol, ktorým je metanol vyrobený z biomasy,
e)
biometán vyrobený z biomasy,
f)
biodimetyléter, ktorým je dimetyléter vyrobený z biomasy,
g)
bioetyltercbutyléter, z bioetanolu vyrobený etyltercbutyléter s obsahom bioetanolu 47 % objemu,
h)
biometyltercbutyléter, z biometanolu vyrobený metyltercbutyléter s obsahom biometanolu 36 % objemu, ...
i)
syntézou vyrobené uhľovodíky alebo zmesi takýchto uhľovodíkov vyrobené z biomasy,
j)
biovodík, ktorým je vodík vyrobený z biomasy,
k)
čistý rastlinný olej, olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobným ...
l)
iná látka vyrobená z biomasy, ak sa používa na dopravné účely,
m)
kvapalné alebo plynné motorové palivo z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu, ...
(5)

Na účely tohto zákona sa pohonnou látkou rozumie látka používaná na dopravné účely, ktorou ...

a)
motorový benzín, motorová nafta alebo plynový olej,
b)
skvapalnený ropný plyn,
c)
stlačený zemný plyn alebo skvapalnený zemný plyn,
d)
biopalivo,
e)
vodík,
f)
zmes látok podľa písmen a) až e).
(6)

Na účely tohto zákona sa energetickým obsahom pohonných látok rozumie dolná výhrevnosť udávaná ...

(7)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
biokvapalinou kvapalné palivo vyrobené z biomasy použité na energetické účely iné ako dopravné ...
b)
emisiami skleníkových plynov počas životného cyklu čisté emisie oxidu uhličitého, metánu a ...
c)
emisiami skleníkových plynov na jednotku energie celková hmotnosť skleníkových plynov vyjadrená ...
d)
emisiami skleníkových plynov v predvýrobnej fáze emisie skleníkových plynov vznikajúce pred vstupom ...
e)
plodinami bohatými na škrob plodiny s vysokým obsahom škrobu, najmä obilniny bez ohľadu na to, ...
f)
odpadom hnuteľná vec alebo látka podľa osobitného predpisu;3b) odpadom nie je hnuteľná vec alebo ...
g)
zvyškom po spracovaní látka vznikajúca pri výrobe konečného produktu, o ktorého výrobu sa priamo ...
h)
zvyškami z poľnohospodárstva, akvakultúry, rybolovu a lesníctva zvyšky po spracovaní vyprodukované ...
i)
lignocelulózovým materiálom surovina zložená z lignínu, celulózy a hemicelulózy, najmä biomasa ...
j)
nepotravinárskym celulózovým materiálom surovina zložená najmä z celulózy a hemicelulózy s ...
1.
zvyšky potravinových a krmivových plodín,
2.
zvyšky trávnatých energetických plodín s nízkym obsahom škrobu a krycie plodiny pestované pred ...
3.
priemyselné zvyšky vrátane potravinových a krmivových plodín po extrakcii rastlinných tukov, ...
4.
materiál z biologického odpadu,
k)
celulózovým etanolom etanol vyrobený z nepotravinárskeho celulózového materiálu vrátane slamy. ...
§ 3
Spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny
(1)

Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou ...

a)
prednostným
1.
pripojením zariadenia na výrobu elektriny1) do distribučnej sústavy,4)
2.
prístupom do sústavy,5)
3.
prenosom elektriny, distribúciou elektriny a dodávkou elektriny,6)
b)
výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny,
c)
doplatkom,
d)
prevzatím zodpovednosti za odchýlku3ac) výkupcom elektriny,
e)
príplatkom.
(2)

Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny bez ohľadu na ich výkon. ...

(3)

Podpora podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny ...

(4)

Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú

a)
v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane, ak ide o zariadenie ...
b)
vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným ...
(5)

Podpora podľa odseku 1 písm. e) sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny ...

(6)

Podpora podľa

a)
odseku 1 písm. b) a d) trvá 15 rokov od času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky, ...
b)
odseku 1 písm. c) trvá 15 rokov od času prvého uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky, ...
c)
odseku 1 písm. e) trvá 15 rokov od času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky.
(7)

Ak je zariadenie výrobcu elektriny tvorené viacerými generátormi elektriny, posudzuje sa na účely ...

(8)

Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom biomasu alebo produkt jej spracovania sa podpora podľa ...

a)
biomasa ako vstupná surovina pri spaľovaní, spoluspaľovaní alebo spracovaní na jej produkt musí ...
b)
biokvapalina musí spĺňať kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 19b ods. 1 písm. a).
(9)

Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom biomasu alebo produkt jej spracovania sa podpora podľa ...

(10)

Podmienka výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa odseku 8 sa nepoužije pre ...

a)
s celkovým inštalovaným výkonom do 250 kW vrátane, ak spaľuje bioplyn vyrobený anaeróbnou fermentáciou ...
b)
s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, ak spaľuje skládkový plyn a plyn z čistiarní ...
c)
spaľujúce komunálne odpady s maximálnym podielom biologicky rozložiteľnej zložky odpadov do 55 ...
(11)

Pri zariadení výrobcu elektriny podľa odseku 10 písm. a), ktorý z ročnej výroby tepla nevyužije ...

(12)

Podpora podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) sa neposkytuje za obdobie, v ktorom cena elektriny ...

(13)

Ak pri výstavbe zariadenia výrobcu elektriny, rekonštrukcii alebo modernizácii technologickej časti ...

a)
z bioplynu vznikajúceho anaeróbnou fermentáciou odpadov zo živočíšnej výroby v podiele najmenej ...
b)
podľa § 3c ods. 4, ktorým sa zabezpečuje dodávka tepla pre verejnosť v rozsahu najmenej 60 % z ...
(14)

Pre zariadenie výrobcu elektriny, ktorému bola určená ponúknutá cena elektriny podľa § 6 ods. ...

(15)

Podpora podľa odseku 1 sa nevzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny, ktoré nie je pripojené do ...

(16)

Na elektrinu vyrobenú v zariadení na kombinovanú výrobu podľa odseku 4 písm. b) a § 3c ods. 4 ...

§ 3a
Spôsob podpory a podmienky podpory biometánu
(1)

Podpora biometánu sa zabezpečuje

a)
prednostnou distribúciou biometánu,
b)
vydaním potvrdenia o množstve biometánu.
(2)

Podporu podľa odseku 1 si výrobca biometánu uplatňuje na základe potvrdenia o pôvode biometánu. ...

(3)

Podpora podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje na obdobie 15 rokov od času uvedenia zariadenia na výrobu ...

§ 3b
(1)

Právo na podporu podľa § 3 a 3a sa nevzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny alebo zariadenie ...

a)
postavené bez osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, ak bolo na stavbu potrebné,
b)
postavené alebo uvedené do prevádzky v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.9b)
(2)

Právo na podporu podľa § 3 zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, ak bola výrobcovi elektriny ...

a)
za zvýšenie celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom ...
b)
za zmenenú schému zapojenia zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými ...
c)
za zistené neúmerné množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. ...
(3)

Právo na podporu podľa § 3 zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, aj ak bola výrobcovi elektriny ...

(4)

Závažným porušením povinnosti podľa odseku 3 sa rozumie porušenie povinnosti podľa tohto zákona ...

(5)

Právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, ...

a)
výrobca elektriny neuhradil daňový nedoplatok na dani okrem úroku z omeškania, úroku a pokuty ...
b)
výrobca elektriny neuhradil nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie ani v lehote pätnástich ...
c)
výrobca elektriny neuhradil dlžné sumy na poistnom na sociálne poistenie a dlžné sumy na príspevkoch ...
(6)

Dňom zániku podpory je deň márneho uplynutia lehoty na úhradu nedoplatkov alebo dlžných súm ...

(7)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) na svojom webovom sídle zverejňuje ...

§ 3c
Podpora pre rekonštruované alebo modernizované zariadenie výrobcu elektriny
(1)

Rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musí zabezpečiť ...

(2)

Za rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny sa považuje ...

(3)

Ak v dôsledku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny ...

(4)

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) sa vzťahuje na zariadenie na kombinovanú výrobu po dobu 15 rokov ...

(5)

Podpora podľa odseku 4 sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ...

a)
dosiahnutá celková účinnosť kombinovanej výroby je najmenej 80 % pri zariadeniach na kombinovanú ...
b)
najmenej 60 % z tepla vyrobeného v zariadení na kombinovanú výrobu sa dodá centralizovaným zásobovaním ...
c)
najmenej 60 % z celkovej dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom podľa písmena b) je ...
(6)

Ak nie sú splnené podmienky podpory podľa odseku 5, množstvo elektriny vyrobené vysoko účinnou ...

a)
3 % za každé chýbajúce percento podľa odseku 5 písm. a) zaokrúhlené nahor,
b)
5 % za každé chýbajúce percento podľa odseku 5 písm. b) a c) zaokrúhlené nahor.
(7)

Ak v dôsledku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny ...

§ 4
Práva a povinnosti výrobcu elektriny
(1)

Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2, má právo na

a)
prednostné pripojenie do distribučnej sústavy, prednostný prenos elektriny, prednostnú distribúciu ...
b)
výkup elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko ...
c)
doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c) na skutočné množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny mesiac ...
d)
prenesenie zodpovednosti za odchýlku3ac) na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý je subjektom ...
e)
príplatok podľa § 3 ods. 1 písm. e) na skutočné množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny mesiac ...
f)
vykonanie zmeny uplatňovania podpory na nasledujúci kalendárny rok podľa odseku 14, a to oznámením ...
1.
o neuplatnení si podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b),
2.
o uplatnení si podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b), ak spĺňa podmienky na jej uplatnenie.
(2)

Podmienky pre priznanie práva podľa odseku 1 písm. c) a e) sú:

a)
oznámenie uplatnenia podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b), c), d) alebo písm. e) zúčtovateľovi ...
b)
doručenie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode ...
c)
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní údajov11aab) a poskytovanie údajov zúčtovateľovi podpory podľa ...
d)
uzatvorenie zmluvy o doplatku alebo zmluvy o príplatku so zúčtovateľom podpory,
e)
zabezpečenie priebehového merania vyrobenej elektriny určeným meradlom na svorkách zariadenia na ...
f)
zabezpečenie priebehového merania technologickej vlastnej spotreby elektriny určeným meradlom pre ...
g)
oznámenie spôsobu výpočtu technologickej vlastnej spotreby elektriny a množstva technologickej ...
h)
splnenie povinnosti podľa odseku 3 písm. b).
(3)

Výrobca elektriny s právom na podporu je povinný

a)
požiadať úrad do 31. januára o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov ...
b)
vrátiť zúčtovateľovi podpory do 15. apríla podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e), ...
c)
zabezpečiť na požiadanie zúčtovateľa podpory jednopólové schémy prenosu elektriny a overenie ...
d)
uzatvoriť zmluvu o povinnom výkupe elektriny s výkupcom elektriny do 15 pracovných dní od doručenia ...
e)
poskytovať výkupcovi elektriny údaje o výrobe elektriny a informácie o každom prerušení výroby ...
(4)

Výrobca elektriny kombinovanou výrobou, ktorému bolo vydané potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej ...

(5)

Výrobca elektriny kombinovanou výrobou je povinný

a)
vykonávať mesačnú bilanciu výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využitia mechanickej ...
b)
predložiť sumárne ročné údaje získané z mesačných bilancií podľa písmena a) prevádzkovateľovi ...
c)
zverejniť každoročne do 28. februára na svojom webovom sídle celkovú účinnosť kombinovanej ...
(6)

Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatní podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b), c) ...

(7)

Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatní podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b), c) ...

(8)

Výrobca elektriny kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným ...

(9)

Výrobca elektriny podľa odseku 8 si právo na doplatok na elektrinu, na ktorú sa vzťahuje podpora ...

(10)

Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatňuje podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b), ...

(11)

Výrobca elektriny využívajúci ako zdroj slnečnú energiu je povinný označiť každý fotovoltický ...

(12)

Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním ...

(13)

Povinnosť vrátiť podporu zúčtovateľovi podpory sa vzťahuje aj na výrobcu elektriny z obnoviteľných ...

(14)

Ak si výrobca elektriny uplatňuje právo na vykonanie zmeny uplatňovania podpory podľa odseku 1 ...

(15)

Ak výrobca elektriny poruší povinnosť podľa odseku 3 písm. d), zaniká mu od 1. januára nasledujúceho ...

§ 4a
Výroba elektriny z malého zdroja
(1)

Výrobca elektriny z malého zdroja, ktorého výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie podľa ...

a)
bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v mieste, ktoré je identické s existujúcim odberným ...
b)
bezplatnú montáž určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami ...
(2)

Podmienky podľa odseku 1 sú:

a)
celkový inštalovaný výkon malého zdroja nepresiahne hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 16 A na ...
b)
splnenie povinnosti podľa odseku 6,
c)
uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy11b) za podmienok uvedených v prevádzkovom ...
(3)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zaslať stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie ...

(4)

Činnosti podľa odseku 1 je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ distribučnej sústavy, na ktorého ...

(5)

Výrobca alebo ním poverená osoba písomne alebo elektronicky oznámi prevádzkovateľovi distribučnej ...

(6)

Výrobca elektriny z malého zdroja doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na ktorého ...

(7)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zasiela úradu a zúčtovateľovi podpory údaje o inštalovanom ...

(8)

Výrobca elektriny z malého zdroja stráca právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c), ak ...

(9)

Funkčná skúška sa pre malý zdroj nevyžaduje; to neplatí, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy ...

a)
malý zdroj nespĺňa technické podmienky pripojenia,
b)
výrobca elektriny z malého zdroja nesplnil podmienku podľa odseku 2 písm. b), povinnosť podľa ...
c)
výrobca elektriny z malého zdroja vyrába elektrinu na inom zariadení ako na malom zdroji uvedenom ...
(10)

Výrobca elektriny z malého zdroja zabezpečí vykonanie funkčnej skúšky podľa odseku 9 bezodkladne ...

(11)

Ustanovenia tohto paragrafu sa vzťahujú aj na zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným ...

§ 4b
Výroba elektriny v lokálnom zdroji
(1)

Výrobcom elektriny v lokálnom zdroji je odberateľ elektriny v odbernom mieste identickom s odovzdávacím ...

(2)

Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 3, má právo na

a)
bezplatné pripojenie lokálneho zdroja do distribučnej sústavy prevádzkovateľom distribučnej sústavy ...
b)
bezplatnú výmenu určeného meradla prevádzkovateľom distribučnej sústavy za určené meradlo, ...
c)
prednostné pripojenie do distribučnej sústavy vrátane prednostného pripojenia pred zariadeniami ...
(3)

Výrobca elektriny v lokálnom zdroji musí

a)
mať uzatvorenú zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy11b) pre lokálny zdroj,
b)
spĺňať obchodné a technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy,
c)
doručiť úplné oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja prevádzkovateľovi distribučnej sústavy ...
(4)

Podpora podľa § 3 ods. 1 sa nevzťahuje na lokálny zdroj a zariadenie na výrobu elektriny, ktoré ...

(5)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný oznámiť stanovisko k rezervovanej kapacite na ...

(6)

Úrad vedie zoznam lokálnych zdrojov. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je lokálny ...

(7)

Úrad vydá výrobcovi elektriny v lokálnom zdroji potvrdenie o výrobe elektriny v lokálnom zdroji ...

(8)

Žiadosť o vydanie potvrdenia podľa odseku 7 musí obsahovať

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, miesto podnikania ...
b)
miesto a dátum pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy,
c)
miesto a dátum uvedenia lokálneho zdroja do prevádzky,
d)
miesto, typ a celkový inštalovaný výkon lokálneho zdroja a označenie odberného miesta a odovzdávacieho ...
e)
špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého je elektrina v lokálnom zdroji vyrábaná. ...
(9)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 8 je kópia zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy11b) pre ...

(10)

Ak žiadosť podľa odseku 8 nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote, ktorá ...

(11)

Pred vydaním potvrdenia podľa odseku 7 má úrad právo overiť správnosť údajov uvedených v žiadosti ...

(12)

Využitie distribučnej kapacity výrobcom elektriny, ktorý nie je dodávateľom elektriny, v rozsahu ...

(13)

Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý má oprávnenie na dodávku elektriny,11d) môže predať ...

(14)

Maximálnu rezervovanú kapacitu odberného miesta, ktoré je identické s odovzdávacím miestom lokálneho ...

(15)

Ak dôjde k prekročeniu maximálnej rezervovanej kapacity lokálneho zdroja podľa odseku 13 v dvoch ...

(16)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznámi výrobcovi elektriny v lokálnom zdroji najneskôr päť ...

(17)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy opätovne pripojí lokálny zdroj do distribučnej sústavy ...

(18)

Na výrobu elektriny v lokálnom zdroji sa nevzťahuje § 4a.

(19)

Na elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji a spotrebovanú v odbernom mieste identickom s odovzdávacím ...

§ 5
Práva a povinnosti prevádzkovateľa sústavy
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný po úhrade ceny za pripojenie do distribučnej sústavy ...

(2)

Zariadenie výrobcu elektriny sa do distribučnej sústavy pripojí, ak distribučná sústava je technicky ...

(3)

Ak výstavba zariadenia vyžaduje osvedčenie podľa osobitného predpisu,13) je prevádzkovateľ distribučnej ...

(4)

Náklady na pripojenie podľa odseku 1 a náklady na rozšírenie distribučnej sústavy podľa odseku ...

(5)

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy obsahuje podmienky rozšírenia distribučnej ...

(6)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytne výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie ...

a)
odhadovaných nákladoch súvisiacich s pripojením,
b)
harmonograme prijatia a spracovania žiadostí o pripojenie do sústavy,
c)
harmonograme pre každé navrhované pripojenie do sústavy.
(7)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorého sústavy má byť zariadenie výrobcu elektriny ...

§ 5a
Práva a povinnosti výkupcu elektriny
(1)

Výkupca elektriny je povinný

a)
uzatvoriť s výrobcom elektriny písomnú zmluvu o povinnom výkupe elektriny,11aaa) ak si výrobca ...
b)
uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok14) zmluvu o zúčtovaní odchýlky,15)
c)
uzatvoriť s výrobcom elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. d) zmluvu o povinnom ...
d)
vykupovať elektrinu, na ktorú si výrobca elektriny s právom na podporu uplatnil právo podľa § ...
e)
poskytovať zúčtovateľovi podpory údaje potrebné na vyhodnotenie a zúčtovanie podpory podľa ...
f)
viesť záznamy o obchodných transakciách s výrobcami elektriny s právom na podporu podľa § 4 ...
g)
odovzdať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou15aa) denné diagramy za svoju bilančnú ...
h)
spĺňať požiadavky na finančné a ekonomické postavenie, kreditné riziko a dôveryhodnosť.
(2)

Výkupca elektriny má voči zúčtovateľovi podpory právo na úhradu za činnosti spojené s výkupom ...

(3)

Výkupca elektriny je na základe daňového dokladu vystaveného výrobcom elektriny s právom na podporu ...

(4)

Ak výkupcu elektriny určí ministerstvo, koeficient podľa § 6 ods. 1 písm. b) vrátane úhrady ...

(5)

Ak sú ako výkupcovia elektriny vybraní alebo určení viaceré subjekty zúčtovania,3aa) vzťahujú ...

§ 5b
Práva a povinnosti zúčtovateľa podpory
(1)

Zúčtovateľ podpory má právo na údaje potrebné na vyhodnotenie a zúčtovanie podpory podľa § ...

(2)

Zúčtovateľ podpory po splnení podmienok ustanovených jeho prevádzkovým poriadkom uzatvorí s ...

(3)

Zúčtovateľ podpory je povinný na základe

a)
zmluvy o doplatku po uplynutí základného časového úseku podľa § 9 ods. 2 uhradiť výrobcovi ...
b)
zmluvy o príplatku po uplynutí základného časového úseku podľa § 9 ods. 3 uhradiť výrobcovi ...
(4)

Zúčtovateľ podpory je povinný po uplynutí základného časového úseku podľa § 9 ods. 2 uhradiť ...

(5)

Zúčtovateľ podpory je povinný oznamovať dotknutým výrobcom elektriny s právom na podporu a dodávateľovi ...

(6)

Zúčtovateľ podpory na základe potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo ...

(7)

Zúčtovateľ podpory si uplatňuje u výrobcu elektriny vrátenie doplatku alebo príplatku za elektrinu ...

a)
nebola vyrobená výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko ...
b)
bola vyrobená výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko ...
c)
bola vyrobená výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko ...
(8)

Zúčtovateľ podpory na účely spracúvania údajov vymedzených týmto zákonom a elektronickej komunikácie ...

(9)

Náklady vzniknuté zúčtovateľovi podpory poskytnutím podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) až e) ...

(10)

Činnosť zúčtovateľa podpory vykonáva organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.15aa)

§ 5c
Výberové konanie na zariadenia výrobcu elektriny s právom na podporu
(1)

Ministerstvo môže určiť na účel zvýšenia podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov ...

(2)

Podmienky účasti vo výberovom konaní a kritériá na vyhodnocovanie ponúk predložených vo výberovom ...

(3)

Podmienky účasti, kritériá na vyhodnocovanie ponúk a vyhodnocovanie ponúk výberového konania ...

(4)

Ministerstvo môže vo výberovom konaní podľa odseku 1 obmedziť maximálnu výšku ponúknutej ceny ...

(5)

Oznámenie o začatí výberového konania, podmienky účasti vo výberovom konaní a kritériá na ...

(6)

Ministerstvo môže zrušiť výberové konanie, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa výberové ...

§ 6
Cena za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou ...
(1)

Pri určení ceny sa rozumie

a)
cenou elektriny cena elektriny za jednotku množstva elektriny schválená alebo určená úradom podľa ...
b)
cenou vykupovanej elektriny cena elektriny za jednotku množstva elektriny vykúpenej výkupcom elektriny ...
c)
doplatkom rozdiel medzi cenou elektriny a cenou vykupovanej elektriny, ktorý uhrádza výrobcovi elektriny ...
d)
ponúknutou cenou elektriny cena elektriny za jednotku množstva elektriny určená pre zariadenie výrobcu ...
e)
príplatkom rozdiel medzi ponúknutou cenou elektriny a cenou vykupovanej elektriny, ktorý uhrádza ...
(2)

Pri stanovení ceny elektriny úrad zohľadní

a)
druh obnoviteľného zdroja energie,
b)
použitú technológiu,
c)
termín uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky, prípadne termín rekonštrukcie a modernizácie ...
d)
veľkosť inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny,
e)
plnenie kritérií trvalej udržateľnosti, ak sa na výrobu elektriny použila biokvapalina,
f)
rozsah investičných nákladov na rekonštrukciu alebo modernizáciu,
g)
výšku podpory poskytnutej z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu. ...
(3)

Cena elektriny podľa odseku 1 písm. a) v rokoch nasledujúcich po roku uvedenia zariadenia výrobcu ...

(4)

Ponúknutá cena elektriny podľa odseku 1 písm. d) v rokoch nasledujúcich po roku uvedenia zariadenia ...

(5)

Úrad zmení cenu elektriny podľa odseku 3 a ponúknutú cenu elektriny podľa odseku 4 na jeden kalendárny ...

(6)

Úrad zníži cenu elektriny podľa odseku 3 a ponúknutú cenu elektriny podľa odseku 4 o 30 % na ...

(7)

Cenu elektriny určenú na nasledujúci kalendárny rok úrad zverejní na svojom webovom sídle do ...

(8)

Ak náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny ...

a)
20 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 50 % do 60 % vrátane,
b)
30 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 40 % do 50 % vrátane,
c)
40 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 30 % do 40 % vrátane,
d)
60 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 20 % do 30 % vrátane,
e)
80 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 10 % do 20 % vrátane,
f)
100 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu nižší ako 10 %.
(9)

Ak sa v dôsledku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny ...

(10)

Úrad cenu elektriny určí tak, aby podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) nepresiahla rozdiel medzi ...

(11)

Ak sa na výstavbu zariadenia výrobcu elektriny, rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej ...

(12)

Úrad určuje spôsob a rozsah výpočtu základu pre výpočet ceny vykupovanej elektriny tak, aby ...

§ 6a
Kompenzácia podnikateľom
(1)

Ministerstvo môže poskytnúť z prostriedkov štátneho rozpočtu právnickej osobe alebo fyzickej ...

a)
jej spotreba elektriny v predchádzajúcom roku je najmenej 1 GWh,
b)
kód podniku podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností15ae) je uvedený v zozname ...
c)
podiel hrubej pridanej hodnoty podniku z činností uvedených v zozname ustanovenom podľa § 19 ods. ...
d)
v predchádzajúcom roku riadne uhradila tarifu za prevádzkovanie systému a nemala v predchádzajúcom ...
e)
voči nej nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, reštrukturalizácii alebo nebol proti ...
f)
voči nej nie je vedený výkon rozhodnutia,15ag)
g)
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie alebo na povinných ...
h)
je zapísaná v registri partnerov verejného sektora,15ah) ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú ...
(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 1

a)
správou o údajoch uvedených v odseku 1 písm. a) až c) zostavenou v rozsahu a štruktúre podľa ...
b)
potvrdením subjektu, ktorému v predchádzajúcom roku uhrádzal tarifu za systémové služby a tarifu ...
c)
potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku ...
d)
čestným vyhlásením štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo čestným vyhlásením fyzickej ...
e)
potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, ak ...
f)
výpisom z registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu,15aj) ak ide o splnenie ...
(3)

Kompenzácia sa poskytuje transparentným a nediskriminačným spôsobom všetkým oprávneným žiadateľom ...

(4)

Kompenzácia sa poskytuje na základe žiadosti o poskytnutie kompenzácie. Žiadosť o poskytnutie ...

(5)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá predkladá žiadosť podľa odseku 4, ...

a)
poskytovať na žiadosť ministerstvu informácie potrebné na posúdenie oprávnenosti nároku na poskytnutie ...
b)
umožniť vykonať kontrolu oprávnenosti nároku na poskytnutie kompenzácie, ktorú vykoná ministerstvo. ...
(6)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam právnických osôb a fyzických osôb – ...

(7)

Ak bola kompenzácia poskytnutá neoprávnene alebo vo vyššej sume, ako patrila, je právnická osoba ...

(8)

Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním kompenzácie ...

§ 7
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
(1)

Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré predkladá výrobca elektriny ...

(2)

Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydá úrad výrobcovi elektriny z ...

(3)

Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa vydáva výrobcovi elektriny z obnoviteľných ...

a)
na obdobie, na ktoré má podľa tohto zákona nárok na podporu, alebo
b)
za predchádzajúci kalendárny rok, ak vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy, ...
(4)

Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie úrad vydá na obdobie jedného kalendárneho ...

a)
k žiadosti priloží zmluvu o dodávke plynu s výrobcom biometánu a predpokladaný odber biometánu ...
b)
preukáže spotrebu biometánu.
(5)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje

a)
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená ...
b)
miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej ...
c)
obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie požaduje,
d)
miesto, typ a inštalovaný výkon zariadenia a označenie odberného miesta,
e)
špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého je elektrina vyrobená,
f)
plán výroby elektriny v zariadení výrobcu elektriny za obdobie, na ktoré sa požaduje potvrdenie ...
g)
pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní biomasy alebo spaľovaní alebo spoluspaľovaní biokvapaliny ...
h)
pri spotrebe biometánu množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. ...
i)
percentuálne vyjadrenú podporu zo štátneho rozpočtu a jej výšku,
j)
špecifikáciu nákladov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výšku nákladov ...
k)
údaje podľa § 4 ods. 5 písm. a) a b) a podiel využiteľného tepla určeného podľa § 3 ods. ...
(6)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 5 je

a)
kolaudačné rozhodnutie,3) ktorým výrobca elektriny preukazuje dátum uvedenia zariadenia do prevádzky ...
b)
doklad o úspešnom ukončení funkčnej skúšky zariadenia výrobcu elektriny, ak sa vyžaduje funkčná ...
c)
pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj slnečnú energiu osvedčenie podľa osobitného ...
(7)

Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje

a)
identifikačné údaje výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podľa odseku 5 písm. a), ...
b)
typ a inštalovaný výkon zariadenia,
c)
dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti ...
d)
špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého je elektrina vyrobená,
e)
miesto výroby a množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie za obdobie, na ktoré ...
f)
pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní biomasy alebo spaľovaní alebo spoluspaľovaní biokvapaliny ...
g)
pri spotrebe biometánu množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. ...
h)
výšku investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu,
i)
podiel využiteľného tepla určeného podľa § 3 ods. 11, ak ide o výrobu elektriny z bioplynu alebo ...
(8)

Ak sa zmenia náležitosti uvedené v odseku 5, na základe ktorých bolo potvrdenie vydané, výrobca ...

(9)

Úrad doručí potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie žiadateľovi a zúčtovateľovi ...

(10)

Úrad vedie evidenciu o vydaných potvrdeniach o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie ...

§ 7a
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
(1)

Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je doklad, že elektrina bola vyrobená ...

(2)

Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydá úrad v elektronickej podobe pre každú ...

a)
je žiadateľ zaregistrovaný v elektronickej databáze, ktorú vedie úrad,
b)
žiadateľ uvedie všetky údaje na vyplnenie elektronickej databázy a
c)
údaje žiadateľa boli overené úradom.
(3)

Žiadosť o registráciu v elektronickej databáze obsahuje náležitosti podľa § 7 ods. 5. Ak žiadosť ...

(4)

Úrad

a)
eviduje záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v elektronickej databáze,
b)
zrušuje záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
c)
vykonáva dohľad nad prevodom záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.
(5)

Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie možno použiť iba do 12 mesiacov od dátumu ...

(6)

Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie možno previesť na iného účastníka ...

(7)

Na elektrinu, ktorá zodpovedá prevedenej záruke pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ...

(8)

Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa po použití dodávateľom elektriny ...

(9)

Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje

a)
zdroj energie, z ktorého bola elektrina vyrobená,
b)
počiatočný a koncový dátum výroby elektriny,
c)
označenie, miesto, technológiu a celkový inštalovaný výkon zariadenia, v ktorom bola elektrina ...
d)
výšku investičnej pomoci alebo inej podpory z národného systému podpory a druh systému podpory, ...
e)
dátum uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky a dátum ukončenia rekonštrukcie alebo ...
f)
dátum a štát vydania,
g)
identifikačné číslo,
h)
ďalšie informácie na účely evidencie, ktorú vedie úrad.
(10)

Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydá úrad aj výrobcovi elektriny kombinovanou ...

(11)

Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bola vydaná v inom členskom štáte ...

(12)

Ak úrad záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podľa odseku 11 neuzná, oznámi ...

§ 8
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou
(1)

Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou preukazuje, že elektrina, ...

(2)

Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydáva úrad výrobcovi ...

a)
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená ...
b)
miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej ...
c)
obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou ...
d)
množstvo a výhrevnosť paliva použitého v premene na využiteľnú energiu,
e)
množstvo vyrobeného tepla alebo vykonanej mechanickej práce,
f)
spôsob využitia mechanickej práce alebo využiteľného tepla vyrobeného spoločne s elektrinou ...
g)
údaje o mesačnej bilancii výroby a dodávky elektriny a výroby a dodávky tepla za predchádzajúci ...
h)
výpočet úspor primárnej energie,
i)
množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa potvrdenie o pôvode ...
j)
percentuálne vyjadrená podpora zo štátneho rozpočtu,
k)
špecifikáciu nákladov na výrobu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a výšku ...
l)
vplyv výroby tepla na prevádzku zariadení iných účastníkov trhu s teplom,
m)
vyhlásenie o splnení povinnosti podľa § 4 ods. 5,
n)
potvrdenie o pôvode paliva v zariadení výrobcu elektriny u katalyticky spracovaného odpadu, z termického ...
o)
dosiahnutú celkovú účinnosť kombinovanej výroby,
p)
množstvo tepla dodaného centralizovaným zásobovaním teplom,
q)
podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním ...
(3)

Prílohou k žiadosti je

a)
plán výroby elektriny a výpočet množstva elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ...
b)
kolaudačné rozhodnutie,3) ktorým výrobca elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou ...
(4)

Výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v žiadosti pri výpočte údajov podľa odseku ...

(5)

Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou obsahuje

a)
identifikačné údaje výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
b)
popis technológie a dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie ...
c)
množstvo a výhrevnosť paliva, ktoré bolo použité v premene na využiteľnú energiu,
d)
spôsob využitia tepla,
e)
miesto výroby elektriny a množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za obdobie, ...
f)
úspory primárnej energie,
g)
výšku investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu,
h)
dosiahnutú celkovú účinnosť kombinovanej výroby,
i)
množstvo tepla dodaného centralizovaným zásobovaním teplom,
j)
podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním ...
k)
množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e).
(6)

Ak žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou ...

(7)

Ak je žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou ...

a)
množstve elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,
b)
úsporách primárnej energie,
c)
množstve elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré potvrdenie o pôvode ...
(8)

Ak sa po posúdení údajov podľa odseku 7 preukáže, že ide o elektrinu vyrobenú vysoko účinnou ...

(9)

Výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorému bolo vydané potvrdenie o pôvode ...

§ 8a
Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou
(1)

Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou preukazuje, že elektrina, ...

(2)

Záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydá úrad v elektronickej ...

(3)

Ak žiadosť o registráciu v elektronickej databáze nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby v ...

(4)

Úrad

a)
eviduje záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v elektronickej databáze, ...
b)
zrušuje záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
c)
vykonáva dohľad nad prevodom záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. ...
(5)

Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou platí 12 mesiacov od dátumu ...

(6)

Záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou možno previesť na iného ...

(7)

Na elektrinu, ktorá zodpovedá prevedenej záruke pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou ...

(8)

Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou po uplatnení dodávateľom ...

(9)

Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou obsahuje

a)
zdroj energie, z ktorého bola elektrina vyrobená,
b)
počiatočný a koncový dátum výroby elektriny,
c)
označenie, miesto, technológiu, inštalovaný elektrický výkon zariadenia, inštalovaný tepelný ...
d)
množstvo a výhrevnosť paliva, ktoré bolo použité v procese premeny na využiteľnú energiu,
e)
množstvo vyrobeného tepla a vykonanej mechanickej práce,
f)
miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej ...
g)
spôsob využitia mechanickej práce a využiteľného tepla vyrobeného spoločne s elektrinou vyrobenou ...
h)
údaje o mesačnej bilancii výroby a dodávky elektriny a výroby a dodávky tepla za predchádzajúci ...
i)
výpočet úspor primárnej energie,
j)
množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa záruka pôvodu elektriny ...
k)
percentuálne vyjadrenú podporu zo štátneho rozpočtu,
l)
špecifikáciu nákladov na výrobu elektriny a výšku nákladov na výrobu jednej megawatthodiny,
m)
výšku investičnej pomoci alebo inej podpory z národného systému podpory a druh systému podpory, ...
n)
dátum vydania a štát, v ktorom bola záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou ...
o)
identifikačné číslo,
p)
ďalšie informácie na účely evidencie, ktorú vedie úrad.
(10)

Záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydá úrad aj výrobcovi ...

(11)

Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorá bola vydaná v inom ...

(12)

Ak úrad záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa odseku 11 ...

§ 9
Pravidlá zúčtovania a evidencie elektriny
(1)

Základným časovým úsekom pre výkup elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny ...

(2)

Základným časovým úsekom na vyhodnocovanie a zúčtovanie výkupu elektriny podľa § 3 ods. 1 ...

(3)

Základným časovým úsekom na vyhodnocovanie a zúčtovanie príplatku podľa § 3 ods. 1 písm. ...

(4)

Výrobca elektriny s právom na podporu odovzdá zúčtovateľovi podpory údaje potrebné na vyhodnotenie ...

(5)

Úrad uverejní každoročne do 30. júna vo Vestníku úradu a na svojom webovom sídle vyhodnotenie ...

(6)

Zúčtovateľ podpory je povinný evidovať množstvo vykúpenej elektriny a elektriny, na ktoré sa ...

(7)

Zúčtovateľ podpory je povinný poskytnúť na žiadosť úradu všetky údaje potrebné na plnenie ...

§ 9a
Výpočet národného cieľa a oznamovacia povinnosť ministerstva
(1)

Národný cieľ je podiel energie z obnoviteľných zdrojov, ktorý je určený v Národnom akčnom ...

(2)

Pri výpočte národného cieľa sa zohľadnia štatistické prenosy medzi členskými štátmi, spoločné ...

(3)

Ministerstvo oznámi Európskej komisii opatrenia pre štatistický prenos určitého množstva energie ...

(4)

Ministerstvo oznámi Európskej komisii podiel alebo množstvo elektriny, tepla alebo chladu z obnoviteľných ...

(5)

Oznámenie podľa odseku 4 nesmie ministerstvo zmeniť alebo vziať späť bez súhlasu členského ...

(6)

Ministerstvo do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka, počas ktorého sa má elektrina, teplo ...

a)
celkové množstvo elektriny, tepla alebo chladu vyrobeného počas kalendárneho roka z obnoviteľných ...
b)
množstvo elektriny, tepla alebo chladu vyrobeného počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov ...
(7)

Ministerstvo oznámi Európskej komisii podiel alebo množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ...

(8)

Oznámenie podľa odseku 7 nesmie ministerstvo zmeniť alebo vziať späť bez súhlasu tretieho štátu, ...

(9)

Ministerstvo do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka, počas ktorého sa má elektrina vyrobená ...

a)
celkové množstvo elektriny vyrobenej počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov energie zariadením, ...
b)
množstvo elektriny vyrobenej počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov energie zariadením, ...
c)
preukázanie splnenia podmienok pre elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie v treťom ...
§ 10
Práva a povinnosti výrobcu biometánu
(1)

Výrobca biometánu má právo

a)
uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej siete zmluvu o prístupe do distribučnej siete, zmluvu ...
b)
na prednostnú a povinnú distribúciu biometánu prevádzkovateľom distribučnej siete,
c)
na vydanie potvrdenia o pôvode biometánu podľa § 12,
d)
na potvrdenie o množstve biometánu podľa § 12a, ktoré vydá na požiadanie za každý kalendárny ...
(2)

Výrobca biometánu je povinný

a)
zabezpečiť, aby biometán dodávaný do distribučnej siete zodpovedal kvalite zemného plynu a aby ...
b)
uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu s odberateľom plynu,
c)
písomne oznámiť bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi distribučnej siete uzatvorenie zmluvy ...
d)
zabezpečiť kontinuálne meranie množstva biometánu a kvality biometánu vrátane vyhodnocovania ...
e)
umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla a umožniť prístup k ...
(3)

Výrobca biometánu, ktorý dodáva biometán do distribučnej siete, oznamuje úradu každoročne do ...

§ 11
Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej siete umožní na základe predloženia potvrdenia o pôvode biometánu ...

(2)

Prevádzkovateľ distribučnej siete vydá bezodplatne výrobcovi biometánu na požiadanie potvrdenie ...

(3)

Prevádzkovateľ distribučnej siete oznámi úradu na základe vydaných potvrdení o množstve biometánu ...

§ 11a
Prípojka zariadenia na výrobu biometánu
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je na základe písomnej žiadosti povinný prednostne pripojiť ...

(2)

Za prípojku sa považujú technické a technologické zariadenia, ktoré slúžia na dopravu biometánu ...

(3)

Prípojku zriaďuje prevádzkovateľ distribučnej siete alebo žiadateľ. Prípojka je po kolaudácii ...

(4)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný na svojom webovom sídle zverejniť všeobecné podmienky ...

(5)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný od doručenia žiadosti o pripojenie zariadenia výrobcu ...

(6)

Podmienky pripojenia zariadenia výrobcu biometánu podľa odseku 5 obsahujú:

a)
predbežnú kalkuláciu vybudovania prípojky,
b)
časový harmonogram vybudovania prípojky,
c)
požiadavky prevádzkovateľa distribučnej siete na žiadateľa, ktoré je povinný vykonať,
d)
predpokladaný termín začatia stavebných prác,
e)
predpokladaný termín ukončenia stavebných prác,
f)
predpokladaný termín uvedenia prípojky do prevádzky,
g)
návrh zmluvy o pripojení.
(7)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný na požiadanie výrobcu biometánu bezodkladne zdôvodniť ...

(8)

Ak prevádzkovateľ distribučnej siete odmietne žiadosť výrobcu biometánu o pripojenie, je povinný ...

§ 12
Potvrdenie o pôvode biometánu
(1)

Potvrdenie o pôvode biometánu vydá úrad výrobcovi biometánu na základe žiadosti.

(2)

V žiadosti o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu výrobca biometánu uvedie

a)
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená ...
b)
údaje o umiestnení zariadenia výroby biometánu,
c)
údaje o mieste pripojenia zariadenia do distribučnej siete,
d)
podiel druhov biomasy použitých na výrobu bioplynu,
e)
rok uvedenia zariadenia na výrobu bioplynu, z ktorého je biometán vyrábaný, do prevádzky.
(3)

Prílohou žiadosti je

a)
plán výroby biometánu,
b)
špecifikácia nákladov na výrobu biometánu a výška nákladov na m3 vyrobeného biometánu.
(4)

K žiadosti o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu výrobca biometánu priloží certifikát vystavený ...

(5)

Ak žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu nie je úplná, úrad vyzve výrobcu biometánu ...

(6)

Potvrdenie o pôvode biometánu obsahuje

a)
identifikačné údaje výrobcu biometánu,
b)
údaje o umiestnení zariadenia na výrobu biometánu,
c)
údaje o mieste pripojenia zariadenia do distribučnej siete,
d)
podiel druhov biomasy použitých na výrobu bioplynu,
e)
plán výroby biometánu,
f)
špecifikáciu nákladov na výrobu biometánu a náklady na výrobu jedného m3 biometánu.
(7)

O vydaných potvrdeniach o pôvode biometánu vedie úrad evidenciu.

§ 12a
Potvrdenie o množstve biometánu
(1)

Potvrdenie o množstve biometánu je doklad, že plyn je vyrobený z obnoviteľného zdroja energie ...

(2)

Potvrdenie o množstve biometánu vydá prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej je výrobca ...

(3)

Potvrdenie o množstve biometánu sa eviduje v elektronickej databáze.

(4)

Úrad

a)
zrušuje potvrdenie o množstve biometánu,
b)
vykonáva dohľad nad prevodom potvrdenia o množstve biometánu.
(5)

Prevod potvrdenia o množstve biometánu na výrobcu elektriny kombinovanou výrobou sa uskutoční, ...

a)
výrobca biometánu dodá biometán na základe zmluvy o dodávke plynu alebo
b)
prevádzkovateľ distribučnej siete predá potvrdenie o množstve biometánu.
(6)

Spotreba biometánu sa preukazuje prevodom potvrdenia o množstve biometánu na výrobcu elektriny kombinovanou ...

(7)

Potvrdenie o množstve biometánu sa zruší, ak výrobca elektriny kombinovanou výrobou vyrobí elektrinu ...

§ 12b
Zmena, zrušenie a oprava potvrdenia
(1)

Úrad na žiadosť výrobcu elektriny, výrobcu biometánu alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší ...

(2)

Proti zmene alebo zrušeniu potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia ...

(3)

Chyby v písaní, v počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení potvrdenia o pôvode ...

§ 13
Konanie o námietkach
(1)

Ak úrad potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenie o pôvode ...

(2)

Predseda úradu rozhodne o uplatnených námietkach v lehote do 30 dní odo dňa ich doručenia.

(3)

Ak predseda úradu zistí, že námietky sú opodstatnené, úrad vykoná nápravu do troch dní od ...

(4)

Ak predseda úradu zistí neopodstatnenosť námietok, písomne to oznámi výrobcovi elektriny z obnoviteľných ...

(5)

Na doručovanie oznámenia o nevydaní potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie ...

§ 13a
Osvedčenie pre inštalatérov
(1)

Osvedčenie pre inštalatérov je potvrdenie o preukázaní požadovaného vzdelania, uznaní odbornej ...

(2)

Osvedčenie pre inštalatérov sa vydá fyzickým osobám, ktoré inštalujú

a)
kotly a pece na biomasu,
b)
fotovoltické a slnečné tepelné systémy,
c)
plytké geotermálne systémy a
d)
tepelné čerpadlá.
(3)

Vzdelanie sa preukazuje dokladom o skončení

a)
stredného odborného vzdelania technického zamerania,
b)
úplného stredného odborného vzdelania technického zamerania,
c)
úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického zamerania, alebo
d)
vysokoškolského vzdelania v technickom študijnom odbore.
(4)

Odborná prax sa preukazuje dokladom o vykonaní ročnej odbornej praxe v energetike. Ak zamestnávateľ, ...

(5)

Skúšku podľa odseku 1 možno vykonať po absolvovaní odbornej prípravy pred skúšobnou komisiou ...

(6)

Odbornú prípravu zabezpečuje právnická osoba, ktorá získala akreditáciu na vzdelávací program ...

(7)

Osvedčenie pre inštalatérov vydáva ministerstvo. Platnosť osvedčenia pre inštalatérov je päť ...

(8)

Poskytovanie informácií pre verejnosť o systéme udeľovania osvedčení pre inštalatérov zabezpečuje ...

(9)

Osvedčenie pre inštalatérov vydané v inom členskom štáte sa uznáva aj v Slovenskej republike. ...

§ 14
Pôsobnosť ministerstva
(1)

Ministerstvo

a)
zabezpečuje, aby výpočet vysoko účinnej kombinovanej výroby bol vykonávaný nediskriminačne ...
b)
predkladá na požiadanie Európskej komisie komplexné posúdenie národného potenciálu pre uplatnenie ...
c)
vypracúva ekonomicko-technické hodnotenie uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby v Slovenskej ...
d)
metodicky usmerňuje právnické osoby a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § ...
e)
určuje a každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zverejňuje inštalovaný výkon nových ...
(2)

Ministerstvo vypracúva a zverejňuje na svojom webovom sídle komplexné posúdenie národného potenciálu ...

a)
posúdenie právnych predpisov upravujúcich podmienky podnikania, ktoré sa týkajú vysoko účinnej ...
b)
vyhodnotenie potreby využiteľného tepla a chladu vhodných na uplatnenie vysoko účinnou kombinovanou ...
c)
prognózu rozvoja potreby využiteľného tepla a chladu na najbližších desať rokov,
d)
posúdenie potenciálu dodatočnej vysoko účinnej kombinovanej výroby obsahujúce plány výstavby ...
e)
návrh riešenia, ktorým sa zvýši podiel vysoko účinnej kombinovanej výroby na trhu s energiami ...
f)
správu o pokroku pri dosahovaní podielu vysoko účinnej kombinovanej výroby, využívaní vysoko ...
g)
odhadované množstvo úspor primárnej energie,
h)
efektívnosť vynaloženia nákladov zohľadňujúcich národné záväzky prijaté v súvislosti so ...
i)
zohľadnenie ekonomicko-technického hodnotenia uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby v Slovenskej ...
j)
zohľadnenie možností miestnych a regionálnych trhov s teplom,
k)
zohľadnenie koncepcií rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky,17ac) najmä možného prepojenia ...
(3)

Orgány štátnej správy, ktoré vedú evidenciu o výrobcoch elektriny kombinovanou výrobou a evidenciu ...

(4)

Ak Európska komisia nerozhodne inak, ministerstvo predloží Európskej komisii do 30. júna príslušného ...

(5)

Ministerstvo zabezpečuje rokovania s inými členskými štátmi o štatistickom prenose energie z ...

(6)

Ekonomicko-technické hodnotenie uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby v Slovenskej republike ...

a)
zohľadňuje klimatické podmienky, ekonomickú realizovateľnosť a technickú vhodnosť,
b)
sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky,
c)
určí najlepšie riešenia z hľadiska efektívnosti využívania zdrojov a nákladov na uspokojenie ...
d)
môže byť súčasťou procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu,17af) ...
e)
identifikuje potenciál uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorej prínosy prevyšujú ...
f)
identifikuje potenciál uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorej prínosy neprevyšujú ...
§ 14a
Referenčné hodnoty podielu konečnej energetickej spotreby biopalív v doprave
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná uvádzať na trh motorovú naftu ...

a)
5,8 % pre rok 2017,
b)
5,8 % pre rok 2018,
c)
6,9 % pre rok 2019,
d)
7,6 % pre rok 2020,
e)
8,0 % pre rok 2021,
f)
8,2 % pre roky 2022 až 2030.
(2)

Právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 1 sa rozumie právnická osoba alebo fyzická ...

a)
uvádza do daňového voľného obehu17a) podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky ...
b)
prepravuje na územie Slovenskej republiky pohonné látky mimo pozastavenia dane na podnikateľské ...
c)
dováža na územie Slovenskej republiky pohonné látky z tretích štátov,17d)
d)
je iná ako podľa osobitného predpisu,17b) ak uvádza na trh pohonné látky iným spôsobom, ako ...
(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná plnenie povinnosti podľa odseku ...

(4)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná najneskôr do 25. dňa kalendárneho ...

(5)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na účel kontroly správnosti údajov uvedených v hlásení ...

a)
zoznam osôb podľa odseku 2 obsahujúci obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej ...
b)
vo vzťahu ku každej osobe podľa odseku 2 údaj o množstve minerálneho oleja podľa osobitného ...
1.
uviedla do daňového voľného obehu17a) podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky, ...
2.
prepravila na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,17c)
3.
doviezla na územie Slovenskej republiky z tretích štátov,17d)
4.
uviedla do daňového voľného obehu, prepravila alebo doviezla na územie Slovenskej republiky na ...
c)
vo vzťahu ku každej osobe podľa odseku 2 údaje o množstve minerálneho oleja podľa osobitného ...
(6)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 ukončí podnikateľskú činnosť v oblasti ...

(7)

Povinnosť podľa odsekov 1 a 3 sa nevzťahuje na

a)
skladovanie a predaj leteckých pohonných látok v priestoroch letísk,
b)
minerálny olej uvádzaný na trh, ak ide o stav ropnej núdze alebo plnenie medzinárodných záväzkov ...
c)
minerálny olej určený pre ozbrojené sily Slovenskej republiky a pre ozbrojené sily iných štátov, ...
d)
minerálny olej, ktorým je lodná prevádzková látka podľa osobitného predpisu,17ha)
e)
minerálny olej, ktorý tvorí núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov podľa osobitného predpisu.17hb) ...
(8)

Na účely plnenia povinností podľa odseku 1 a 3 sa započítavajú len biopalivá, ktoré spĺňajú ...

(9)

Povinnosti podľa odsekov 1 a 3 sa nevzťahujú na právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá uvádza ...

(10)

Ak sa na trh uvádza pohonná látka s obsahom biopaliva podľa § 2 ods. 4 písm. i), plnenie povinností ...

(11)

Na účely plnenia referenčnej hodnoty podľa odseku 1 sa energetický obsah celulózového etanolu ...

(12)

Povinnosť podľa odseku 1 sa považuje za splnenú, ak sa referenčná hodnota dosiahne za kalendárny ...

(13)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába 100-percentné biopalivo, je povinná každoročne ...

a)
informácie o spôsobe výroby biopaliva,
b)
objemy biopalív vyrobených na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
objemy biopalív uvedených na trh za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie vrátane predbežných stredných ...
(14)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prepravuje na územie Slovenskej republiky pohonné látky ...

a)
informácie o pôvode biopaliva,
b)
objemy biopalív prepravených alebo dovezených na územie Slovenskej republiky za predchádzajúci ...
c)
objemy biopalív uvedených na trh za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie vrátane predbežných stredných ...
(15)

Údaje podľa odseku 13 písm. b) a c) a odseku 14 písm. b) a c) sa oznamujú v členení podľa surovín: ...

a)
obilniny a iné plodiny bohaté na škrob,
b)
cukornaté plodiny,
c)
olejniny.
§ 14b
Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny
(1)

Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny je doklad, že príslušný podiel alebo množstvo ...

(2)

Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny vydáva právnická osoba alebo fyzická osoba podľa ...

(3)

Prílohou potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny na účely jeho overenia podľa odseku 4 ...

(4)

Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny overuje odborne spôsobilá osoba na účely overovania ...

(5)

Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny sa vydáva štvrťročne; ak sa počas tohto obdobia ...

(6)

Úspora emisií skleníkových plynov vyplývajúca z využitia biopalív a biokvapalín sa na účely ...

§ 14c
Uvádzanie pohonných látok a biokvapalín na trh
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonné látky s obsahom biopalív alebo biokvapalinu ...

a)
vydať potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny podľa § 14b,
b)
zabezpečiť overenie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny odborne spôsobilou osobou na ...
c)
zaslať kópiu potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny Slovenskému hydrometeorologickému ...
d)
používať systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny pri preukazovaní plnenia kritérií ...
(2)

Overenie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny podľa odseku 1 písm. b) sa nevyžaduje, ...

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku na trh v Slovenskej republike ...

(4)

Správa podľa odseku 3 obsahuje

a)
celkový objem každého typu pohonnej látky alebo dodávanej energie s údajom o mieste ich nákupu ...
b)
emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie,
c)
údaje potrebné na identifikáciu pohonnej látky alebo dodávanej energie,
d)
spôsob dosahovania úspor emisií skleníkových plynov,
e)
spôsob výpočtu úspor emisií skleníkových plynov,
f)
ďalšie údaje podľa § 19b ods. 1 písm. r).
(5)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je malým podnikom17j) alebo stredným podnikom,17k) ...

(6)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku na trh v Slovenskej republike, ...

a)
znížiť priemerné ročné emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie ...
b)
plniť priebežné ciele podľa § 19b ods. 1 písm. k).
(7)

Právnická osoba alebo fyzická osoba môže povinnosť podľa odseku 6 splniť aj dodávkami biopalív ...

(8)

Právnická osoba alebo fyzická osoba môže povinnosti podľa odsekov 3 a 6 plniť spoločne s inými ...

(9)

Dodávateľ elektriny využívanej v cestných vozidlách môže splniť povinnosť znížiť emisie ...

(10)

Právnická osoba alebo fyzická osoba môže na plnenie povinnosti podľa odseku 6 použiť aj zníženie ...

a)
opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov boli zavedené po 1. januári 2011,
b)
množstvo zníženia emisií skleníkových plynov bolo overené autorizovanou osobou alebo osobou s ...
c)
množstvo zníženia emisií skleníkových plynov nebolo zohľadnené pri plnení iných záväzkov ...
(11)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je zapojená do životného cyklu výroby pohonnej látky, ...

a)
poskytovať presné, úplné a pravdivé informácie o pôvode biomasy alebo suroviny, viesť evidenciu ...
b)
na vyžiadanie poskytnúť informácie nevyhnutné na preukázanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti, ...
c)
poskytovať presné, úplné a pravdivé informácie o pôvode surovín na výrobu pohonnej látky a ...
(12)

Slovenský hydrometeorologický ústav

a)
dohliada nad činnosťou odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu,
b)
rozhoduje v sporných prípadoch týkajúcich sa výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného ...
c)
zabezpečuje každoročné overovanie správ, ktoré jej predkladajú právnické osoby alebo fyzické ...
d)
rozhoduje v sporných prípadoch týkajúcich sa overovania správ, ktoré jej predkladajú právnické ...
e)
archivuje kópie potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny a iné údaje poskytnuté právnickými ...
f)
organizuje školenia odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu,
g)
kontroluje plnenie povinností právnických osôb a fyzických osôb podľa odsekov 1, 3, 6 a 11.
(13)

Splnenie kritérií trvalej udržateľnosti môže byť preukázané dobrovoľným certifikačným systémom, ...

§ 14d
Odborná spôsobilosť na účely overovania výpočtu emisií
(1)

Odborná spôsobilosť na účely overovania výpočtu emisií je preukázanie kvalifikačných predpokladov, ...

(2)

Ministerstvo životného prostredia vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania ...

a)
podá žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, ...
b)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti,
c)
absolvuje skúšku odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
d)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu.
(3)

Kvalifikačné predpoklady podľa odseku 2 písm. b) sú:

a)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného smeru a najmenej trojročná odborná prax, ...
b)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa príslušného smeru a najmenej päťročná odborná prax, ...
c)
stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej osemročná odborná prax.
(4)

Ministerstvo životného prostredia vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania ...

(5)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií je päť rokov ...

(6)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií sa predĺži ...

(7)

Ministerstvo životného prostredia rozhodne o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely ...

a)
sa na vyzvanie nedostaví na preskúšanie odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, ...
b)
pri preskúšaní odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií neuspela,
c)
si neplní povinnosti podľa odseku 12 riadne a včas,
d)
písomne požiada o zrušenie odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií.
(8)

Proti rozhodnutiu o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií ...

(9)

Odborná spôsobilosť na účely overovania výpočtu emisií zaniká

a)
pozbavením spôsobilosti na právne úkony odborne spôsobilej osoby na účely overovania výpočtu ...
b)
smrťou odborne spôsobilej osoby na účely overovania výpočtu.
(10)

Ministerstvo životného prostredia písomne oznámi výsledky skúšky odbornej spôsobilosti na účely ...

(11)

Ministerstvo životného prostredia vedie, aktualizuje a zverejňuje register odborne spôsobilých ...

(12)

Odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu je povinná

a)
vykonávať činnosť v súlade s osvedčením o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu ...
b)
umožniť kontrolu výkonu svojej činnosti zo strany Slovenského hydrometeorologického ústavu alebo ...
c)
bezodkladne oznámiť zmenu údajov uvedených v žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...
d)
najmenej raz ročne skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie ...
e)
pri kontrole dodávateľa biomasy a dodávateľa suroviny na výrobu biopaliva a biokvapaliny podľa ...
f)
pri kontrole výrobcu alebo dovozcu kvapalných alebo plynných produktov určených na výrobu biopalív ...
g)
vypracovať správy o výsledkoch kontroly podľa písmen d) až f) a tieto uchovávať najmenej päť ...
h)
bezodkladne oznámiť Slovenskému hydrometeorologickému ústavu zistené závažné nedostatky pri ...
i)
zasielať Slovenskému hydrometeorologickému ústavu súhrnnú správu o vykonaných kontrolách alebo ...
j)
preukazovať odbornú spôsobilosť preskúšaním odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu ...
(13)

Ak ide o biopalivá, ktorých energetický obsah sa započítava dvojnásobne, alebo biokvapaliny vyrobené ...

a)
najmenej dvakrát ročne skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie ...
b)
pri kontrole dodávateľa biomasy a suroviny nebiologického pôvodu skontrolovať plnenie kritérií ...
c)
pri kontrole výrobcu alebo dovozcu kvapalných alebo plynných produktov určených na výrobu biopalív ...
§ 14e
Pôsobnosť ministerstva životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia

a)
vydáva a rozhoduje o odobratí osvedčení o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu ...
b)
rozhoduje v sporných prípadoch týkajúcich sa vydávania, zmeny a odobratia osvedčenia o odbornej ...
c)
zabezpečuje vykonanie skúšok a preskúšania odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu ...
d)
zabezpečuje poskytovanie informácií z oblasti emisií skleníkových plynov počas životného cyklu ...
e)
vykonáva dohľad nad plnením povinností právnických osôb a fyzických osôb pri znižovaní emisií ...
f)
archivuje údaje poskytnuté právnickými osobami a fyzickými osobami uvádzajúcimi na trh v Slovenskej ...
g)
zverejňuje základné údaje o projektoch znižovania emisií skleníkových plynov v predvýrobnej ...
h)
zverejňuje formát správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu ...
i)
vedie evidenciu zaslaných jednotiek znižovania emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze, ...
j)
spolu so Slovenským hydrometeorologickým ústavom každoročne oznamuje Európskej komisii údaje ...
§ 14f
Pokročilé biopalivá
(1)

Pokročilým biopalivom sa na účely tohto zákona rozumie biopalivo vyrobené zo surovín alebo palív ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť podľa § 14a ods. 1, je povinná ...

a)
0,1 % pre rok 2019,
b)
0,5 % pre roky 2020 až 2024,
c)
0,75 % pre roky 2025 až 2030.
(3)

Povinnosť podľa odseku 2 sa považuje za splnenú, ak sa referenčná hodnota dosiahne za kalendárny ...

§ 15
Štátny dozor
(1)

Štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na hodnotenie kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá ...

§ 16
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí

a)
výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý zúčtovateľovi podpory neoznámi údaje potrebné ...
b)
výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nezabezpečí samostatné meranie elektriny z obnoviteľných ...
c)
výrobca elektriny, ktorý nevráti zúčtovateľovi podpory doplatok alebo príplatok do 15. apríla ...
d)
výrobca elektriny, ktorý nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 5,
e)
prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý výrobcovi elektriny s právom na podporu neumožní ...
f)
prevádzkovateľ sústavy, ktorý organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou neoznámi alebo neodovzdá ...
g)
prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý poruší povinnosti podľa § 5 ods. 6 a 7,
h)
výrobca elektriny, ktorý neoznámi úradu technologickú zmenu zariadenia podľa § 8 ods. 9 alebo ...
i)
zúčtovateľ podpory, ktorý neeviduje množstvo vykúpenej a podporenej elektriny podľa jednotlivých ...
j)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý žiadateľovi nevydá potvrdenie o množstve biometánu ...
k)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neumožní prednostný prístup výrobcu biometánu do ...
l)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neoznámi úradu každoročne do 31. marca celkové množstvo ...
m)
výrobca biometánu, ktorý nezabezpečí meranie množstva biometánu a kvality biometánu podľa § ...
n)
výrobca biometánu, ktorý neumožní prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla ...
o)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nepodá hlásenie podľa § 14a ...
p)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá uvedie v hlásení podľa § 14a ...
r)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nevydá potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny ...
s)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nepoužije systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá ...
t)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nezabezpečí monitorovanie a každoročné podávanie ...
u)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poruší povinnosti podľa § 11a,
v)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenie § 14c ods. 11 písm. a),
w)
výrobca elektriny, ak zvýši celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny v rozpore ...
x)
výrobca elektriny za zmenu schémy zapojenia zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom ...
y)
výrobca elektriny za použitie prídavných zariadení, ktorými dosiahne neúmerné množstvo vyrobenej ...
z)
výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 3,
aa)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 1,
ab)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá neoznámi ministerstvu údaje podľa § 14a ods. 13,
ac)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá neoznámi ministerstvu údaje podľa § 14a ods. 14,
ad)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nezabezpečí overenie potvrdenia o pôvode biopaliva ...
ae)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nezašle kópiu potvrdenia o pôvode biopaliva alebo ...
af)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosti podľa § 14c ods. 6,
ag)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14f ods. 2,
ah)
výrobca elektriny, ktorý nedodá výkupcovi elektriny celý objem vyrobenej elektriny podľa § 4 ...
ai)
výkupca elektriny, ktorý neuzatvorí s výrobcom elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 ...
aj)
výkupca elektriny, ktorý nevykúpi všetku elektrinu podľa § 5a ods. 1 písm. d),
ak)
výkupca elektriny, ktorý neposkytne zúčtovateľovi podpory údaje podľa § 5a ods. 1 písm. e) ...
al)
výkupca elektriny, ktorý neuhradí výrobcovi elektriny cenu vykupovanej elektriny podľa § 5a ods. ...
am)
výkupca elektriny, ktorý nesplní povinnosť podľa § 5a ods. 1 písm. b), c) alebo písm. g),
an)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14a ...
ao)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá uvedie v hlásení podľa § 14a ...
ap)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nepodá hlásenie v lehote podľa ...
(2)

Inšpekcia uloží pokutu

a)
od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až d), f) až n), w) až z) ...
b)
od 10 000 eur do 200 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. e),
c)
od 500 eur do 20 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. r) až v) a ab) až ac),
d)
od 500 eur do 5 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. o),
e)
od 5 000 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. p),
f)
vypočítanú ako súčin nedosiahnutého zníženia emisií skleníkových plynov podľa § 14c ods. ...
g)
vypočítanú ako súčin energetického obsahu biopaliva neuvedeného na trh v MJ a sumy 0,05 eura ...
h)
vypočítanú ako súčin minimálneho obsahu biopaliva podľa § 14a ods. 3 neuvedeného na trh v litroch ...
i)
vypočítanú ako súčin objemu motorových palív uvedených v hlásení za príslušný kalendárny ...
j)
vypočítanú ako súčin objemu motorových palív uvedených na trh v príslušnom kalendárnom štvrťroku, ...
(3)

Pri opakovanom porušení sa dolná hranica a horná hranica pokuty podľa odseku 2 písm. a) až c) ...

(4)

Pokutu za správny delikt možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď inšpekcia zistila porušenie ...

(5)

Pri určení výšky pokuty inšpekcia prihliada na závažnosť, význam a dobu trvania protiprávneho ...

(6)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 17
Vzťah k správnemu poriadku
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,19) ak tento zákon ...

(2)

Na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny ...

§ 17a
Spoločné ustanovenie

Ministerstvo môže poskytnúť finančné prostriedky na účet zúčtovateľa podpory na financovanie ...

§ 18
Prechodné ustanovenia
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy doplní prevádzkový poriadok podľa § 5 ods. 10 a predloží ...

(2)

Pri zariadeniach na výrobu elektriny,1) ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2010, ...

(3)

Prevádzkovateľ distribučnej siete doplní prevádzkový poriadok podľa § 10 a 11 a predloží ho ...

(4)

Ministerstvo prvú správu podľa § 14 ods. 1 písm. c) uverejní do 31. októbra 2009 na svojom webovom ...

§ 18a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplnila povinnosti podľa § 14a ods. 3 za prvý kalendárny ...

a)
splní podmienku podľa § 14a ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2011, ustanovenie § 16 ods. 4 sa nepoužije, ...
b)
nesplní podmienku podľa § 14a ods. 1 písm. a) ani do 31. decembra 2011, je povinná zaplatiť pokutu ...
§ 18b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2011
(1)

Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko ...

(2)

Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. februárom ...

§ 18c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2011
(1)

Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko ...

(2)

Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. májom ...

(3)

Právo na doplatok podľa § 3 ods. 4 písm. h) si výrobca elektriny môže uplatniť v období od ...

(4)

Ministerstvo Európskej komisii predloží do 31. decembra 2011 a následne každé dva roky do roku ...

(5)

Ministerstvo do 31. decembra 2011 na svojom webovom sídle zverejní informácie

a)
o podporných opatreniach pre spotrebiteľov, stavbárov, inštalatérov, architektov a dodávateľov ...
b)
o výhodách, nákladoch a energetickej efektívnosti zariadení a systémov určených na využitie ...
c)
o optimálnej kombinácii obnoviteľných zdrojov energie, vysoko efektívnych technológií a diaľkového ...
d)
o opatreniach na zvyšovanie povedomia a odbornú prípravu pri využívaní energie z obnoviteľných ...
(6)

Všetky biopalivá a biokvapaliny vyrobené na území Slovenskej republiky, ktoré majú právnické ...

(7)

Všetky suroviny vzniknuté alebo vypestované na území Európskej únie do dňa nadobudnutia účinnosti ...

(8)

Všetky biopalivá, ktoré sa nachádzajú v pohonných látkach uvedených na trh v období od 1. 1. ...

(9)

Potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny vydané a overené do nadobudnutia účinnosti tohto ...

§ 18d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2012

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, ktoré bolo ...

§ 18e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko ...

(2)

Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom ...

(3)

Výrobca elektriny z malého zdroja, ktorý si inštaloval malý zdroj pred 1. januárom 2014, oznámi ...

(4)

Právo na doplatok podľa § 3 ods. 4 písm. i) si výrobca elektriny môže uplatniť v období od ...

(5)

Ustanovenie § 6 ods. 5 sa vzťahuje na výrobcu elektriny, na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu ...

§ 18f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2014

Ministerstvo predloží Európskej komisii komplexné posúdenie národného potenciálu pre uplatnenie ...

§ 18g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2017
(1)

Ministerstvo predloží Európskej komisii v roku 2020 správu o pokroku týkajúcu sa plnenia cieľov ...

(2)

V správe podľa § 14c ods. 3 zasielanej v roku 2018 sa použije referenčná hodnota 94,1 g CO2ekv/MJ. ...

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba nie je povinná splniť povinnosť podľa § 14f ods. 2 písm. ...

§ 18h
Prechodné ustanovenia
(1)

Na práva a povinnosti, ktoré vznikli podľa § 14a v znení účinnom do konca kalendárneho mesiaca, ...

(2)

Konanie o uložení pokuty začaté colným úradom pred prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho ...

§ 18i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko ...

(2)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. januárom 2019; vznik ...

(3)

Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou ...

(4)

Zmluvy o dodávke elektriny na krytie strát v regionálnej distribučnej sústave uzatvorené podľa ...

(5)

Výrobca elektriny v zariadení výrobcu elektriny, ktorému vzniklo do 31. decembra 2018 právo na ...

(6)

Výrobca elektriny, ktorý má alebo ktorému vznikne do 31. decembra 2019 právo na podporu doplatkom ...

(7)

Zmluva o povinnom výkupe elektriny výrobcu elektriny s výkupcom elektriny a zmluva o povinnom prevzatí ...

(8)

Podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. c) až g) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa uplatňujú ...

(9)

Výrobcovi elektriny v zariadení na kombinovanú výrobu, ktorému vzniklo do 30. apríla 2011 právo ...

(10)

Úrad na žiadosť výrobcu elektriny z biomasy, ktorému vzniklo právo na podporu podľa § 3 ods. ...

(11)

Konania o uložení pokuty za správny delikt začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom ...

(12)

Konania o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a potvrdenia o pôvode ...

(13)

Kompenzáciu podľa § 6a nemožno v roku 2019 poskytnúť právnickej osobe alebo fyzickej osobe – ...

(14)

Činnosť výkupcu elektriny vykonáva od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 prevádzkovateľ regionálnej ...

(15)

Činnosť zúčtovateľa podpory vykonáva od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 prevádzkovateľ ...

(16)

Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy má právo na náhradu neuhradených nákladov, ...

(17)

Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy má právo na náhradu neuhradených nákladov, ...

(18)

Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy je povinný do 31. januára 2019 poskytnúť organizátorovi ...

(19)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný priebežne odovzdávať organizátorovi krátkodobého ...

(20)

Ministerstvo do 28. februára 2019 určí a zverejní na svojom webovom sídle inštalovaný výkon ...

(21)

Pre zariadenie využívajúce vodnú energiu, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo ...

(22)

Podpora podľa § 3c ods. 4 sa vzťahuje na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti ...

(23)

Úrad sprístupní do 30. júna 2019 organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje evidované ...

§ 19
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)

Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví

a)
spôsob výpočtu množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,
b)
spôsob vykonávania mesačnej bilancie výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využívania ...
c)
kritériá pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu,
d)
hraničné a harmonizované referenčné hodnoty pre výpočet množstva elektriny vyrobenej kombinovanou ...
e)
harmonizované referenčné hodnoty pre výpočet účinnosti kombinovanej výroby a pre výpočet úspor ...
f)
spôsob určenia pomeru vyrobenej elektriny a tepla pri zariadeniach na vysoko účinnú kombinovanú ...
g)
spôsob výpočtu úspor primárnej energie,
h)
rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií ...
i)
spôsob výpočtu národného cieľa a podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie uvedených ...
j)
obsah oznámenia o spoločnom projekte a podmienky pre započítanie elektriny vyrobenej z obnoviteľných ...
k)
obsah správy o pokroku pri presadzovaní a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov energie podľa ...
l)
koeficient účinnosti výroby elektriny z biometánu a spôsob jeho uplatnenia pri prevode energetického ...
m)
náležitosti, rozsah, obsah a podrobnosti ekonomicko-technického hodnotenia podľa § 14 ods. 1 písm. ...
n)
podrobnosti o vyhlasovaní, priebehu a vyhodnotení aukcií na výber výkupcu elektriny, podmienky ...
o)
zoznam oprávnených priemyselných odvetví podľa § 6a ods. 1 písm. b), rozsah a štruktúru správy ...
(2)

Úrad všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví

a)
spôsob vedenia evidencie údajov podľa § 4 ods. 7 o
1.
nadobudnutí skutočného množstva biomasy,
2.
kvalite biomasy a jej skutočného využitia na účely výroby elektriny,
3.
druhu a množstve neobnoviteľného zdroja energie a jeho kvalite na účely výroby elektriny,
b)
termíny oznámenia údajov podľa písmena a) úradu,
c)
spôsob rozdelenia nákladov za pripojenie do distribučnej sústavy a spôsob rozdelenia nákladov ...
d)
spôsob výpočtu ceny vykupovanej elektriny,
e)
spôsob, postup a podmienky pri vydávaní potvrdenia o množstve biometánu,
f)
spôsob určenia a použitia koeficientu pre výpočet množstva biometánu,
g)
výpočet množstva elektriny vyrobenej z biometánu,
h)
požiadavky na kvalitu a parametre biomasy, ktorá sa používa na spaľovanie alebo spoluspaľovanie ...
i)
výpočet rozsahu podpory výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou ...
j)
spôsob určenia výšky doplatku a príplatku, ktorý na výrobu elektriny v zariadení kombinovanej ...
k)
podrobnosti o meraní a určení vyrobenej elektriny a meraní a určení technologickej vlastnej spotreby ...
§ 19a

Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s poverenými odbornými organizáciami vykonáva ...

§ 19b
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)

Ministerstvo životného prostredia všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví

a)
kritériá trvalej udržateľnosti biopalív a biokvapalín a limitné hodnoty pre emisie skleníkových ...
b)
podrobnosti preukazovania plnenia jednotlivých kritérií trvalej udržateľnosti,
c)
podrobnosti vydávania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, ...
d)
náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu ...
e)
obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a podrobnosti o oznamovaní ...
f)
metodiku výpočtu a zjednodušenú metodiku výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného ...
g)
spôsob a podrobnosti zverejnenia zoznamu metodík na účely overovania výpočtu emisií uznaných ...
h)
systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny,
i)
spôsob, akým bude Slovenský hydrometeorologický ústav kontrolovať činnosť odborne spôsobilých ...
j)
podrobnosti o rozhodovaní v sporných prípadoch týkajúcich sa vydávania a odoberania osvedčení ...
k)
priebežné ciele a predbežný dodatočný cieľ týkajúci sa záväzku zníženia emisií skleníkových ...
l)
podrobnosti pri rozhodovaní v sporných prípadoch týkajúcich sa overovania správy podľa § 14c ...
m)
podrobnosti o spôsobe merania množstva elektriny dodávanej na využívanie v cestných vozidlách ...
n)
podrobnosti vydávania potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny,
o)
podrobnosti o oprávnenosti opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze, ...
p)
podrobnosti o činnosti Slovenského hydrometeorologického ústavu,
q)
podrobnosti o správach predkladaných Slovenskou republikou Európskej komisii,
r)
podrobnosti o použití formátu správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného ...
(2)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym ...

a)
organizáciu, ktorá spravuje a aktualizuje databázu území, na ktorých vypestovaná biomasa pre ...
b)
náležitosti vyhlásenia pestovateľa biomasy určenej na výrobu biopaliva alebo biokvapaliny,
c)
spôsob zverejnenia vyhlásenia pestovateľa biomasy určenej na výrobu biopaliva alebo biokvapaliny. ...
§ 20

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 21
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa § 9 a 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 21a

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných ...

Prílohy

  Príloha č. 1a k zákonu č. 309/2009 Z. z.

  Suroviny alebo palivá na výrobu pokročilého biopaliva

  1.

  riasy, ak sa pestujú na pôde v rybníkoch alebo vo fotobioreaktoroch,

  2.

  pomerná časť biomasy v zmesovom komunálnom odpade,

  3.

  biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácnosti, ...

  4.

  pomerná časť biomasy v rámci priemyselného odpadu nevhodného na použitie v potravinovom alebo ...

  5.

  slama,

  6.

  maštaľný hnoj a splaškové výkaly,

  7.

  drvený odpad z palmového oleja a trsy prázdnych palmových plodov,

  8.

  živica z talového oleja,

  9.

  surový glycerín,

  10.

  bagasa,

  11.

  hroznové výlisky a vínne kaly,

  12.

  škrupiny orechov,

  13.

  plevy,

  14.

  odzrnené kukuričné klasy,

  15.

  pomerná časť biomasy v rámci odpadu a zvyškov z lesníctva a odvetví založených na lesníctve, ...

  16.

  ďalší nepotravinársky celulózový materiál podľa § 2 ods. 7 písm. j),

  17.

  ďalší lignocelulózový materiál podľa § 2 ods. 7 písm. i) okrem piliarskych a dyhárenských ...

  18.

  kvapalné a plynné motorové palivá z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu, ...

  19.

  zachytávanie a využívanie uhlíka na účely dopravy, ak zdrojom energie je obnoviteľný zdroj energie, ...

  20.

  baktérie, ak zdrojom energie je obnoviteľný zdroj energie.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 309/2009 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ...

  4.

  Smernica Rady (EÚ) 2015/652 z 20. apríla 2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica ...

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. b) prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2)  § 3 písm. b) prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 2a)  § 2 písm. i) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 100/2014 Z. z. ...
 • 3)  § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 3a)  STN EN Kvapalné ropné výrobky. Metylestery mastných kyselín (FAME) pre vznetové motory a na vykurovanie. ...
 • 3aa)  § 3 písm. b) dvanásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 3ab)  § 6 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 3ac)  § 2 písm. b) osemnásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 3b)  § 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 4)  § 2 písm. b) piaty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 5)  § 2 písm. a) dvanásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 6)  § 2 písm. b) pätnásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 9)  § 2 písm. b) dvadsiaty prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 9a)  § 2 písm. p) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 9b)  Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon č. 251/2012 Z. z. Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení ...
 • 9c)  Zákon č. 251/2012 Z. z. Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
 • 9d)  § 91 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9e)  Zákon č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9f)  § 144 a 152a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. ...
 • 10)  § 19 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 11)  § 2 písm. b) siedmy bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 11a)  § 4 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 11aa)  § 24 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11aaa)  § 26 ods. 16 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 11aab)  § 26 ods. 15 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 11aac)  § 26 ods. 8 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 11aad)  § 2 písm. b) dvadsiaty štvrtý bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 11b)  § 26 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 11c)  § 46a zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 11d)  § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 12)  § 11 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 13)  § 12 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 14)  § 3 písm. a) ôsmy bod zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 15)  § 26 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 15a)  § 26 ods. 17 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 15aa)  § 3 písm. b) štrnásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 15ab)  § 3 písm. a) deviaty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 15ac)  § 18a ods. 1 a 3 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 15ad)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene ...
 • 15ae)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza ...
 • 15af)  § 12 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 15ag)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 15ah)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 15ai)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o ...
 • 15aj)  § 3 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z.
 • 15b)  Zákon č. 50/1976 Zb.
 • 15c)  § 3 písm. b) šiesty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 15d)  § 3 písm. b) ôsmy bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 15e)  Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 16)  § 64 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 17)  § 24 a 25 zákona č. 71/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 ...
 • 17a)  § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona ...
 • 17aa)  § 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 17ab)  Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (oznámenie ...
 • 17ac)  § 31 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17ad)  § 2 písm. y) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 100/2014 Z. z.
 • 17ae)  § 2 písm. z) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17af)  Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17b)  § 19 až 20 a 25 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších ...
 • 17c)  § 31 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17d)  § 13 ods. 1 písm. h) a § 29 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17e)  § 6 ods. 1 písm. a) a d) a § 7 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17f)  § 15 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17g)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú ...
 • 17ga)  STN EN ISO 4259-1 Ropné a príbuzné výrobky. Zhodnosť metód merania a výsledkov. Časť 1: Určovanie ...
 • 17h)  Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými ...
 • 17ha)  § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.
 • 17hb)  Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej ...
 • 17i)  § 19 ods. 6 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.
 • 17j)  Čl. 2 ods. 2 Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých ...
 • 17k)  Čl. 2 Prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 18)  § 89 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 18a)  § 40 ods. 9 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.
 • 18b)  § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v ...
 • 18c)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 82 až 84 zákona č. 50/1976 Zb.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore