Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 01.04.2022

Platnosť od: 29.07.2009
Účinnosť od: 01.04.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Kontrolné orgány, Správne poplatky, Štátna hospodárska politika, Obchod a podnikanie, Priestupkové konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST26JUD817DS22EUPP11ČL1

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 01.04.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 309/2009 s účinnosťou od 01.04.2022 na základe 85/2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a)
spôsob podpory a podmienky podpory výroby
1.
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2.
elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
3.
biometánu,
b)
práva a povinnosti výrobcov
1.
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2.
elektriny kombinovanou výrobou,
3.
elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
4.
biometánu,
c)
práva a povinnosti ďalších účastníkov trhu s elektrinou a plynom,
d)
práva a povinosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá uvádza na trh pohonné látky a iné energetické ...
§ 2 - Základné pojmy
(1)

Pri podpore obnoviteľných zdrojov energie sa na účely tohto zákona rozumie

a)
obnoviteľným zdrojom energie nefosílny zdroj energie, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje ...
1.
vodná energia,
2.
slnečná energia,
3.
veterná energia,
4.
geotermálna energia,
5.
biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania, okrem dreva, ktoré nepochádza z energetických porastov ...
6.
bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd,
7.
biometán,
8.
aerotermálna energia,
9.
hydrotermálna energia.
b)
elektrinou z obnoviteľných zdrojov energie elektrina vyrobená v zariadení na výrobu elektriny1) využívajúcom ...
c)
výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie výrobca elektriny,2) ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných ...
d)
biomasou biologicky rozložiteľná zložka výrobku, zvyšku rastlinných látok a živočíšnych látok z poľnohospodárstva, ...
e)
bioplynom plyn určený na energetické využitie, vznikajúci z biomasy fermentáciou,
f)
biometánom upravený bioplyn, ktorý má technické parametre porovnateľné s technickými parametrami zemného ...
g)
geotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla pod pevným zemským povrchom,
h)
aerotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla v okolitom ovzduší,
i)
hydrotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla v povrchových vodách,
j)
Národným akčným plánom pre energiu z obnoviteľných zdrojov dokument, ktorý určuje národné ciele pre ...
1.
opatrení súvisiacich s energetickou efektívnosťou na konečnú energetickú spotrebu,
2.
opatrení, ktoré sa majú prijať na dosiahnutie národných cieľov vrátane spolupráce medzi miestnymi, regionálnymi ...
3.
plánovaných štatistických prenosov alebo spoločných projektov,
4.
politík zameraných na rozvoj existujúcich zdrojov a nových zdrojov biomasy,
5.
opatrení, ktoré sa majú prijať na účely zjednodušenia administratívnych predpisov a postupov, zabezpečenia ...
k)
štatistickým prenosom prenesenie určitého množstva energie z obnoviteľných zdrojov z jedného členského ...
l)
spoločným projektom spolupráca medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi a so štátmi, ktoré nie sú ...
(2)

Pri podpore vysoko účinnej kombinovanej výroby sa na účely tohto zákona rozumie

a)
technológiou kombinovanej výroby
1.
spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom,
2.
protitlaková parná turbína,
3.
kondenzačná parná turbína s odberom pary,
4.
spaľovacia turbína s regeneráciou tepla,
5.
spaľovací motor,
6.
mikroturbína,
7.
Stirlingov motor,
8.
palivový článok,
9.
Rankinove organické cykly alebo
10.
iný typ technológie, prostredníctvom ktorej je zabezpečená kombinovaná výroba,
b)
kombinovanou výrobou technologický proces, pri ktorom súčasne prebieha výroba
1.
elektriny a tepla,
2.
mechanickej energie a tepla,
3.
mechanickej energie, tepla a elektriny,
c)
elektrinou vyrobenou kombinovanou výrobou elektrina vyrobená v procese kombinovanej výroby v zariadení ...
d)
zariadením na kombinovanú výrobu zariadenie, ktoré v technologickej časti používa technológiu kombinovanej ...
e)
využiteľným teplom teplo vyrobené kombinovanou výrobou, určené na uspokojenie ekonomicky zdôvodneného ...
f)
ekonomicky zdôvodneným dopytom dopyt, ktorý neprekračuje potreby tepla alebo chladu a ktorý by bol uspokojený ...
g)
kombinovanou výrobou veľmi malých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným ...
h)
kombinovanou výrobou malých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným ...
i)
kombinovanou výrobou veľkých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným ...
j)
vysoko účinnou kombinovanou výrobou kombinovaná výroba
1.
veľmi malých výkonov,
2.
malých výkonov, pri ktorej v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny ...
3.
veľkých výkonov, pri ktorej v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny ...
k)
výhrevnosťou paliva dolná výhrevnosť paliva,
l)
celkovou účinnosťou kombinovanej výroby ročný súčet množstva elektriny, tepla a mechanickej energie ...
m)
ukazovateľom kombinovanej výroby pomer množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou k množstvu ...
n)
dodávkou tepla pre verejnosť dodávka tepla2a) okrem predaja tepla na využitie v priemyselných procesoch ...
(3)

Na účely tohto zákona sa všeobecne rozumie

a)
technologickou vlastnou spotrebou elektriny spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu ...
b)
elektrinou pre vlastné využitie elektrina, ktorá je využitá výrobcom elektriny vrátane technologickej ...
c)
zariadením výrobcu elektriny jedno zariadenie alebo skupina zariadení, ktoré sú v spoločnom mieste pripojené ...
d)
celkovým inštalovaným výkonom celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia výrobcu elektriny, ktorým ...
e)
časom uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky dátum, kedy bolo na základe právoplatného kolaudačného ...
f)
spotrebou elektriny množstvo elektriny určené súčtom výroby elektriny na území Slovenskej republiky, ...
g)
účelne využitou elektrinou v mieste výroby spotreba elektriny výrobcom elektriny, ktorý nie je pripojený ...
h)
diaľkovým zásobovaním teplom distribúcia tepelnej energie vo forme pary, horúcej a teplej vody z centrálneho ...
i)
diaľkovým zásobovaním chladom distribúcia tepelnej energie vo forme vychladených kvapalín z centrálneho ...
j)
časom uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky dátum, keď bolo na základe právoplatného ...
k)
malým zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie s celkovým inštalovaným ...
l)
výrobcom elektriny s právom na podporu výrobca elektriny, ktorý spĺňa podmienky na získanie podpory ...
m)
výkupcom elektriny subjekt zúčtovania3aa) vybraný Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej ...
n)
lokálnym zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu ...
o)
prvým uvedením zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky uvedenie do prevádzky zariadenia výrobcu elektriny, ...
(4)

Na účely tohto zákona sa pohonnou látkou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „biopalivo“) ...

a)
bioetanol, ktorým je etanol vyrobený z biomasy,
b)
biodiesel, ktorým je ester vyrobený z rastlinného oleja alebo živočíšneho tuku,3a)
c)
bioplyn vyrobený z biomasy,
d)
biometanol, ktorým je metanol vyrobený z biomasy,
e)
biometán vyrobený z biomasy,
f)
biodimetyléter, ktorým je dimetyléter vyrobený z biomasy,
g)
bioetyltercbutyléter, z bioetanolu vyrobený etyltercbutyléter s obsahom bioetanolu 47 % objemu,
h)
biometyltercbutyléter, z biometanolu vyrobený metyltercbutyléter s obsahom biometanolu 36 % objemu,
i)
syntézou vyrobené uhľovodíky alebo zmesi takýchto uhľovodíkov vyrobené z biomasy,
j)
biovodík, ktorým je vodík vyrobený z biomasy,
k)
čistý rastlinný olej, olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobným postupom, ...
l)
iná látka vyrobená z biomasy, ak sa používa na dopravné účely,
m)
kvapalné alebo plynné motorové palivo z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu, ktorým ...
(5)

Na účely tohto zákona sa pohonnou látkou rozumie látka používaná na dopravné účely, ktorou je

a)
motorový benzín, motorová nafta alebo plynový olej,
b)
skvapalnený ropný plyn,
c)
stlačený zemný plyn alebo skvapalnený zemný plyn,
d)
biopalivo,
e)
vodík,
f)
zmes látok podľa písmen a) až e).
(6)

Na účely tohto zákona sa energetickým obsahom pohonných látok rozumie dolná výhrevnosť udávaná v MJ/kg ...

(7)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
biokvapalinou kvapalné palivo vyrobené z biomasy použité na energetické účely iné ako dopravné účely, ...
b)
emisiami skleníkových plynov počas životného cyklu čisté emisie oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusného, ...
c)
emisiami skleníkových plynov na jednotku energie celková hmotnosť skleníkových plynov vyjadrená ako ...
d)
emisiami skleníkových plynov v predvýrobnej fáze emisie skleníkových plynov vznikajúce pred vstupom ...
e)
plodinami bohatými na škrob plodiny s vysokým obsahom škrobu, najmä obilniny bez ohľadu na to, či sa ...
f)
odpadom hnuteľná vec alebo látka podľa osobitného predpisu;3b) odpadom nie je hnuteľná vec alebo látka, ...
g)
zvyškom po spracovaní látka vznikajúca pri výrobe konečného produktu, o ktorého výrobu sa priamo usiluje ...
h)
zvyškami z poľnohospodárstva, akvakultúry, rybolovu a lesníctva zvyšky po spracovaní vyprodukované poľnohospodárskou, ...
i)
lignocelulózovým materiálom surovina zložená z lignínu, celulózy a hemicelulózy, najmä biomasa pochádzajúca ...
j)
nepotravinárskym celulózovým materiálom surovina zložená najmä z celulózy a hemicelulózy s nižším obsahom ...
1.
zvyšky potravinových a krmivových plodín,
2.
zvyšky trávnatých energetických plodín s nízkym obsahom škrobu a krycie plodiny pestované pred hlavnými ...
3.
priemyselné zvyšky vrátane potravinových a krmivových plodín po extrakcii rastlinných tukov, cukrov, ...
4.
materiál z biologického odpadu,
k)
celulózovým etanolom etanol vyrobený z nepotravinárskeho celulózového materiálu vrátane slamy.
§ 3 - Spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny
(1)

Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou ...

a)
prednostným
1.
pripojením zariadenia na výrobu elektriny1) do distribučnej sústavy,4)
2.
prístupom do sústavy,5)
3.
prenosom elektriny, distribúciou elektriny a dodávkou elektriny,6)
b)
výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny,
c)
doplatkom,
d)
prevzatím zodpovednosti za odchýlku3ac) výkupcom elektriny,
e)
príplatkom.
(2)

Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny bez ohľadu na ich výkon.

(3)

Podpora podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny ...

(4)

Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú

a)
v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane, ak ide o zariadenie ...
b)
vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom ...
(5)

Podpora podľa odseku 1 písm. e) sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny s celkovým ...

(6)

Podpora podľa

a)
odseku 1 písm. b) a d) trvá 15 rokov od času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky, najneskôr ...
b)
odseku 1 písm. c) trvá 15 rokov od času prvého uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky,
c)
odseku 1 písm. e) trvá 15 rokov od času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky.
(7)

Ak je zariadenie výrobcu elektriny tvorené viacerými generátormi elektriny, posudzuje sa na účely určenia ...

(8)

Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom biomasu alebo produkt jej spracovania sa podpora podľa ...

a)
biomasa ako vstupná surovina pri spaľovaní, spoluspaľovaní alebo spracovaní na jej produkt musí spĺňať ...
b)
biokvapalina musí spĺňať kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 19b ods. 1 písm. a).
(9)

Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom biomasu alebo produkt jej spracovania sa podpora podľa ...

(10)

Podmienka výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa odseku 8 sa nepoužije pre zariadenie ...

a)
s celkovým inštalovaným výkonom do 250 kW vrátane, ak spaľuje bioplyn vyrobený anaeróbnou fermentáciou ...
b)
s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, ak spaľuje skládkový plyn a plyn z čistiarní odpadových ...
c)
spaľujúce komunálne odpady s maximálnym podielom biologicky rozložiteľnej zložky odpadov do 55 % vrátane. ...
(11)

Pri zariadení výrobcu elektriny podľa odseku 10 písm. a), ktorý z ročnej výroby tepla nevyužije najmenej ...

(12)

Podpora podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) sa neposkytuje za obdobie, v ktorom cena elektriny na ...

(13)

Ak pri výstavbe zariadenia výrobcu elektriny, rekonštrukcii alebo modernizácii technologickej časti ...

a)
z bioplynu vznikajúceho anaeróbnou fermentáciou odpadov zo živočíšnej výroby v podiele najmenej 50 %, ...
b)
podľa § 3c ods. 4, ktorým sa zabezpečuje dodávka tepla pre verejnosť v rozsahu najmenej 60 % z celkovej ...
(14)

Pre zariadenie výrobcu elektriny, ktorému bola určená ponúknutá cena elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. ...

(15)

Podpora podľa odseku 1 sa nevzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny, ktoré nie je pripojené do sústavy ...

(16)

Na elektrinu vyrobenú v zariadení na kombinovanú výrobu podľa odseku 4 písm. b) a § 3c ods. 4 a spotrebovanú ...

§ 3a - Spôsob podpory a podmienky podpory biometánu
(1)

Podpora biometánu sa zabezpečuje

a)
prednostnou distribúciou biometánu,
b)
vydaním potvrdenia o množstve biometánu.
(2)

Podporu podľa odseku 1 si výrobca biometánu uplatňuje na základe potvrdenia o pôvode biometánu.

(3)

Podpora podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje na obdobie 15 rokov od času uvedenia zariadenia na výrobu ...

§ 3b
(1)

Právo na podporu podľa § 3 a 3a sa nevzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny alebo zariadenie na výrobu ...

a)
postavené bez osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, ak bolo na stavbu potrebné,
b)
postavené alebo uvedené do prevádzky v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.9b)
(2)

Právo na podporu podľa § 3 zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, ak bola výrobcovi elektriny počas ...

a)
za zvýšenie celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom alebo ...
b)
za zmenenú schému zapojenia zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými ...
c)
za zistené neúmerné množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo ...
(3)

Právo na podporu podľa § 3 zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, aj ak bola výrobcovi elektriny počas ...

(4)

Závažným porušením povinnosti podľa odseku 3 sa rozumie porušenie povinnosti podľa tohto zákona alebo ...

(5)

Výrobca elektriny s právom na podporu si nemôže pre zariadenie na výrobu elektriny uplatniť právo na ...

(6)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje ...

(7)

Úrad na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje zoznam zariadení výrobcov elektriny, ktorým právo ...

(8)

Počas obdobia omeškania výrobcu elektriny s úhradou nedoplatkov alebo dlžných súm podľa odseku 5 sa ...

§ 3c - Podpora pre rekonštruované alebo modernizované zariadenie výrobcu elektriny
(1)

Rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musí zabezpečiť technologické ...

(2)

Za rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny sa považuje aj ...

(3)

Ak v dôsledku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny celkový ...

(4)

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) sa vzťahuje na zariadenie na kombinovanú výrobu po dobu 15 rokov od ...

(5)

Podpora podľa odseku 4 sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ak

a)
dosiahnutá celková účinnosť kombinovanej výroby je najmenej 80 % pri zariadeniach na kombinovanú výrobu ...
b)
najmenej 60 % z tepla vyrobeného v zariadení na kombinovanú výrobu sa dodá centralizovaným zásobovaním ...
c)
najmenej 60 % z celkovej dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom podľa písmena b) je dodávkou ...
(6)

Ak nie sú splnené podmienky podpory podľa odseku 5, množstvo elektriny vyrobené vysoko účinnou kombinovanou ...

a)
3 % za každé chýbajúce percento podľa odseku 5 písm. a) zaokrúhlené nahor,
b)
5 % za každé chýbajúce percento podľa odseku 5 písm. b) a c) zaokrúhlené nahor.
(7)

Ak v dôsledku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny dôjde ...

§ 3d - Predĺženie podpory so zníženou cenou elektriny
(1)

Trvanie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. c) sa predlžuje o päť rokov, ak ide o zariadenie na výrobu elektriny ...

(2)

Ak sa predĺži trvanie podpory so zníženou cenou elektriny podľa odseku 1, predĺži sa aj trvanie podpory ...

(3)

Ak ide o zariadenie výrobcu elektriny využívajúce biomasu alebo produkt jej spracovania, predĺženie ...

(4)

Ak ide o výrobcu elektriny z bioplynu, ktorý uviedol zariadenie výrobcu elektriny do prevádzky pred ...

(5)

Úrad po znížení ceny elektriny podľa § 6 ods. 13 vydá alebo zmení výrobcovi elektriny potvrdenie o pôvode ...

(6)

Trvanie podpory so zníženou cenou elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny nemožno predĺžiť opakovane. ...

(7)

Ustanovenie § 3b ods. 2 sa použije aj po znížení ceny elektriny na účel predĺženia podpory so zníženou ...

§ 4 - Práva a povinnosti výrobcu elektriny
(1)

Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2, má právo na

a)
prednostné pripojenie do distribučnej sústavy, prednostný prenos elektriny, prednostnú distribúciu elektriny ...
b)
výkup elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou ...
c)
doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c) na skutočné množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny mesiac alebo ...
d)
prenesenie zodpovednosti za odchýlku3ac) na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý je subjektom zúčtovania3aa) ...
e)
príplatok podľa § 3 ods. 1 písm. e) na skutočné množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny mesiac z ...
f)
vykonanie zmeny uplatňovania podpory na nasledujúci kalendárny rok podľa odseku 14, a to oznámením zúčtovateľovi ...
1.
o neuplatnení si podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b),
2.
o uplatnení si podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b), ak spĺňa podmienky na jej uplatnenie,
g)
predĺženie podpory so zníženou cenou elektriny podľa § 3d.
(2)

Podmienky pre priznanie práva podľa odseku 1 písm. c) a e) sú:

a)
oznámenie uplatnenia podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b), c), d) alebo písm. e) zúčtovateľovi podpory ...
b)
doručenie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny ...
c)
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní údajov11aab) a poskytovanie údajov zúčtovateľovi podpory podľa tejto ...
d)
uzatvorenie zmluvy o doplatku alebo zmluvy o príplatku so zúčtovateľom podpory,
e)
zabezpečenie priebehového merania vyrobenej elektriny určeným meradlom na svorkách zariadenia na výrobu ...
f)
zabezpečenie priebehového merania technologickej vlastnej spotreby elektriny určeným meradlom pre zariadenie ...
g)
oznámenie spôsobu výpočtu technologickej vlastnej spotreby elektriny a množstva technologickej vlastnej ...
h)
splnenie povinnosti podľa odseku 3 písm. b).
(3)

Výrobca elektriny s právom na podporu je povinný

a)
požiadať úrad do 31. januára o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ...
b)
vrátiť zúčtovateľovi podpory do 15. apríla podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e), ktorá mu ...
c)
zabezpečiť na požiadanie zúčtovateľa podpory jednopólové schémy prenosu elektriny a overenie správnosti ...
d)
uzatvoriť zmluvu o povinnom výkupe elektriny s výkupcom elektriny do 15 pracovných dní od doručenia ...
e)
poskytovať výkupcovi elektriny údaje o výrobe elektriny a informácie o každom prerušení výroby elektriny ...
f)
predložiť úradu do 31. augusta návrh na zníženie ceny elektriny podľa § 6 ods. 13 pre zariadenie výrobcu ...
(4)

Výrobca elektriny kombinovanou výrobou, ktorému bolo vydané potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej ...

(5)

Výrobca elektriny kombinovanou výrobou je povinný

a)
vykonávať mesačnú bilanciu výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využitia mechanickej ...
b)
predložiť sumárne ročné údaje získané z mesačných bilancií podľa písmena a) prevádzkovateľovi monitorovacieho ...
c)
zverejniť každoročne do 28. februára na svojom webovom sídle celkovú účinnosť kombinovanej výroby, podiel ...
(6)

Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatní podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b), c) alebo ...

(7)

Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatní podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b), c) alebo ...

(8)

Výrobca elektriny kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom ...

(9)

Výrobca elektriny podľa odseku 8 si právo na doplatok na elektrinu, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa ...

(10)

Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatňuje podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b), je povinný ...

(11)

Výrobca elektriny využívajúci ako zdroj slnečnú energiu je povinný označiť každý fotovoltický panel ...

(12)

Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy, ...

(13)

Povinnosť vrátiť podporu zúčtovateľovi podpory sa vzťahuje aj na výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov ...

(14)

Ak si výrobca elektriny uplatňuje právo na vykonanie zmeny uplatňovania podpory podľa odseku 1 písm. ...

(15)

Ak výrobca elektriny poruší povinnosť podľa odseku 3 písm. d), zaniká mu od 1. januára nasledujúceho ...

§ 4a - Výroba elektriny z malého zdroja
(1)

Výrobca elektriny z malého zdroja, ktorého výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie podľa osobitného ...

a)
bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v mieste, ktoré je identické s existujúcim odberným miestom, ...
b)
bezplatnú montáž určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom ...
(2)

Podmienky podľa odseku 1 sú:

a)
celkový inštalovaný výkon malého zdroja nepresiahne hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 16 A na jednej ...
b)
splnenie povinnosti podľa odseku 6,
c)
uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy11b) za podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku ...
(3)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zaslať stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie ...

(4)

Činnosti podľa odseku 1 je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ distribučnej sústavy, na ktorého území ...

(5)

Výrobca alebo ním poverená osoba písomne alebo elektronicky oznámi prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, ...

(6)

Výrobca elektriny z malého zdroja doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na ktorého vymedzenom ...

(7)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zasiela úradu a zúčtovateľovi podpory údaje o inštalovanom výkone ...

(8)

Výrobca elektriny z malého zdroja stráca právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c), ak mu bola ...

(9)

Funkčná skúška sa pre malý zdroj nevyžaduje; to neplatí, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy písomne ...

a)
malý zdroj nespĺňa technické podmienky pripojenia,
b)
výrobca elektriny z malého zdroja nesplnil podmienku podľa odseku 2 písm. b), povinnosť podľa odseku ...
c)
výrobca elektriny z malého zdroja vyrába elektrinu na inom zariadení ako na malom zdroji uvedenom v ...
(10)

Výrobca elektriny z malého zdroja zabezpečí vykonanie funkčnej skúšky podľa odseku 9 bezodkladne po ...

(11)

Ustanovenia tohto paragrafu sa vzťahujú aj na zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom ...

§ 4b - Výroba elektriny v lokálnom zdroji
(1)

Výrobcom elektriny v lokálnom zdroji je odberateľ elektriny v odbernom mieste identickom s odovzdávacím ...

(2)

Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 3, má právo na

a)
bezplatné pripojenie lokálneho zdroja do distribučnej sústavy prevádzkovateľom distribučnej sústavy ...
b)
bezplatnú výmenu určeného meradla prevádzkovateľom distribučnej sústavy za určené meradlo, ktoré zaznamenáva ...
c)
prednostné pripojenie do distribučnej sústavy vrátane prednostného pripojenia pred zariadeniami na výrobu ...
(3)

Podmienkou pre uplatnenie práv podľa odseku 2 je

a)
uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy11b) pre lokálny zdroj, a ak sa lokálny zdroj ...
b)
splnenie technických podmienok a obchodných podmienok pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy ...
c)
doručenie úplného oznámenia o prevádzke lokálneho zdroja prevádzkovateľovi distribučnej sústavy do skončenia ...
(4)

Podpora podľa § 3 ods. 1 sa nevzťahuje na lokálny zdroj a zariadenie na výrobu elektriny, ktoré bolo ...

(5)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný oznámiť stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie ...

(6)

Úrad vedie zoznam lokálnych zdrojov. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je lokálny zdroj ...

(7)

Úrad vydá výrobcovi elektriny v lokálnom zdroji potvrdenie o výrobe elektriny v lokálnom zdroji do 30 ...

(8)

Žiadosť o vydanie potvrdenia podľa odseku 7 musí obsahovať

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné ...
b)
miesto a dátum pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy,
c)
miesto a dátum uvedenia lokálneho zdroja do prevádzky,
d)
miesto, typ a celkový inštalovaný výkon lokálneho zdroja a označenie odberného miesta a odovzdávacieho ...
e)
špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého je elektrina v lokálnom zdroji vyrábaná.
(9)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 8 je kópia zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy11b) pre lokálny ...

(10)

Ak žiadosť podľa odseku 8 nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote, ktorá nesmie ...

(11)

Pred vydaním potvrdenia podľa odseku 7 má úrad právo overiť správnosť údajov uvedených v žiadosti o ...

(12)

Výrobca elektriny v lokálnom zdroji môže v rozsahu maximálnej rezervovanej kapacity lokálneho zdroja ...

(13)

Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý dodáva elektrinu do sústavy, má práva a povinnosti výrobcu ...

(14)

Maximálnu rezervovanú kapacitu odberného miesta, ktoré je identické s odovzdávacím miestom lokálneho ...

(15)

Ak dôjde k prekročeniu maximálnej rezervovanej kapacity lokálneho zdroja podľa odseku 13 v dvoch po ...

(16)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznámi výrobcovi elektriny v lokálnom zdroji najneskôr päť pracovných ...

(17)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy opätovne pripojí lokálny zdroj do distribučnej sústavy do piatich ...

(18)

Na výrobu elektriny v lokálnom zdroji sa nevzťahuje § 4a.

(19)

Na elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji a spotrebovanú v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom ...

§ 5 - Práva a povinnosti prevádzkovateľa sústavy
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný po úhrade ceny za pripojenie do distribučnej sústavy ...

(2)

Zariadenie výrobcu elektriny sa do distribučnej sústavy pripojí, ak distribučná sústava je technicky ...

(3)

Ak výstavba zariadenia vyžaduje osvedčenie podľa osobitného predpisu,13) je prevádzkovateľ distribučnej ...

(4)

Náklady na pripojenie podľa odseku 1 a náklady na rozšírenie distribučnej sústavy podľa odseku 2 znáša ...

(5)

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy obsahuje podmienky rozšírenia distribučnej ...

(6)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytne výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo ...

a)
odhadovaných nákladoch súvisiacich s pripojením,
b)
harmonograme prijatia a spracovania žiadostí o pripojenie do sústavy,
c)
harmonograme pre každé navrhované pripojenie do sústavy.
(7)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorého sústavy má byť zariadenie výrobcu elektriny pripojené, ...

(8)

Na účel zachovania bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy vypracuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy v ...

(9)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy určuje v technických podmienkach prístupu a pripojenia do sústavy13a) ...

§ 5a - Práva a povinnosti výkupcu elektriny
(1)

Výkupca elektriny je povinný

a)
uzatvoriť s výrobcom elektriny písomnú zmluvu o povinnom výkupe elektriny,11aaa) ak si výrobca elektriny ...
b)
uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok14) zmluvu o zúčtovaní odchýlky,15)
c)
uzatvoriť s výrobcom elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. d) zmluvu o povinnom prevzatí ...
d)
vykupovať elektrinu, na ktorú si výrobca elektriny s právom na podporu uplatnil právo podľa § 4 ods. ...
e)
poskytovať zúčtovateľovi podpory údaje potrebné na vyhodnotenie a zúčtovanie podpory podľa § 3,
f)
viesť záznamy o obchodných transakciách s výrobcami elektriny s právom na podporu podľa § 4 ods. 1 písm. ...
g)
odovzdať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou15aa) denné diagramy za svoju bilančnú skupinu ...
h)
spĺňať požiadavky na finančné a ekonomické postavenie, kreditné riziko a dôveryhodnosť.
(2)

Výkupca elektriny má voči zúčtovateľovi podpory právo na úhradu za činnosti spojené s výkupom elektriny ...

(3)

Výkupca elektriny je na základe daňového dokladu vystaveného výrobcom elektriny s právom na podporu ...

(4)

Ak výkupcu elektriny určí ministerstvo, koeficient podľa § 6 ods. 1 písm. b) vrátane úhrady za činnosť ...

(5)

Ak sú ako výkupcovia elektriny vybraní alebo určení viaceré subjekty zúčtovania,3aa) vzťahujú sa práva ...

§ 5b - Práva a povinnosti zúčtovateľa podpory
(1)

Zúčtovateľ podpory má právo na údaje potrebné na vyhodnotenie a zúčtovanie podpory podľa § 3 od výrobcu ...

(2)

Zúčtovateľ podpory po splnení podmienok ustanovených jeho prevádzkovým poriadkom uzatvorí s výrobcom ...

(3)

Zúčtovateľ podpory je povinný na základe

a)
zmluvy o doplatku po uplynutí základného časového úseku podľa § 9 ods. 2 uhradiť výrobcovi elektriny ...
b)
zmluvy o príplatku po uplynutí základného časového úseku podľa § 9 ods. 3 uhradiť výrobcovi elektriny ...
(4)

Zúčtovateľ podpory je povinný po uplynutí základného časového úseku podľa § 9 ods. 2 uhradiť výkupcovi ...

(5)

Zúčtovateľ podpory je povinný oznamovať dotknutým výrobcom elektriny s právom na podporu a dodávateľovi ...

(6)

Zúčtovateľ podpory na základe potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia ...

(7)

Zúčtovateľ podpory si uplatňuje u výrobcu elektriny vrátenie doplatku alebo príplatku za elektrinu z ...

a)
nebola vyrobená výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko účinnou ...
b)
bola vyrobená výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko účinnou ...
c)
bola vyrobená výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko účinnou ...
(8)

Zúčtovateľ podpory na účely spracúvania údajov vymedzených týmto zákonom a elektronickej komunikácie ...

(9)

Náklady vzniknuté zúčtovateľovi podpory poskytnutím podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) až e) sú oprávnenými ...

(10)

Činnosť zúčtovateľa podpory vykonáva organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.15aa)

§ 5c - Výberové konanie na zariadenia výrobcu elektriny s právom na podporu
(1)

Ministerstvo môže určiť na účel zvýšenia podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo ...

(2)

Podmienky účasti vo výberovom konaní a kritériá na vyhodnocovanie ponúk predložených vo výberovom konaní ...

(3)

Podmienky účasti, kritériá na vyhodnocovanie ponúk a vyhodnocovanie ponúk výberového konania na výstavbu ...

(4)

Ministerstvo môže vo výberovom konaní podľa odseku 1 obmedziť maximálnu výšku ponúknutej ceny elektriny. ...

(5)

Oznámenie o začatí výberového konania, podmienky účasti vo výberovom konaní a kritériá na vyhodnocovanie ...

(6)

Ministerstvo môže zrušiť výberové konanie, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa výberové ...

§ 6 - Cena za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou
(1)

Pri určení ceny sa rozumie

a)
cenou elektriny cena elektriny za jednotku množstva elektriny schválená alebo určená úradom podľa osobitného ...
b)
cenou vykupovanej elektriny cena elektriny za jednotku množstva elektriny vykúpenej výkupcom elektriny ...
c)
doplatkom rozdiel medzi cenou elektriny a cenou vykupovanej elektriny, ktorý uhrádza výrobcovi elektriny ...
d)
ponúknutou cenou elektriny cena elektriny za jednotku množstva elektriny určená pre zariadenie výrobcu ...
e)
príplatkom rozdiel medzi ponúknutou cenou elektriny a cenou vykupovanej elektriny, ktorý uhrádza výrobcovi ...
(2)

Pri stanovení ceny elektriny úrad zohľadní

a)
druh obnoviteľného zdroja energie,
b)
použitú technológiu,
c)
termín uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky, prípadne termín rekonštrukcie a modernizácie ...
d)
veľkosť inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny,
e)
plnenie kritérií trvalej udržateľnosti, ak sa na výrobu elektriny použila biokvapalina,
f)
rozsah investičných nákladov na rekonštrukciu alebo modernizáciu,
g)
výšku podpory poskytnutej z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu.
(3)

Cena elektriny podľa odseku 1 písm. a) v rokoch nasledujúcich po roku uvedenia zariadenia výrobcu elektriny ...

(4)

Ponúknutá cena elektriny podľa odseku 1 písm. d) v rokoch nasledujúcich po roku uvedenia zariadenia ...

(5)

Úrad zmení cenu elektriny podľa odseku 3 a ponúknutú cenu elektriny podľa odseku 4 na jeden kalendárny ...

(6)

Úrad zníži cenu elektriny podľa odseku 3 a ponúknutú cenu elektriny podľa odseku 4 o 30 % na jeden kalendárny ...

(7)

Cenu elektriny určenú na nasledujúci kalendárny rok úrad zverejní na svojom webovom sídle do 15. júla ...

(8)

Ak náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny sú ...

a)
20 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 50 % do 60 % vrátane,
b)
30 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 40 % do 50 % vrátane,
c)
40 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 30 % do 40 % vrátane,
d)
60 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 20 % do 30 % vrátane,
e)
80 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 10 % do 20 % vrátane,
f)
100 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu nižší ako 10 %.
(9)

Ak sa v dôsledku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny ...

(10)

Úrad cenu elektriny určí tak, aby podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) nepresiahla rozdiel medzi celkovými ...

(11)

Ak sa na výstavbu zariadenia výrobcu elektriny, rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti ...

(12)

Úrad určuje spôsob a rozsah výpočtu základu pre výpočet ceny vykupovanej elektriny tak, aby zohľadňoval ...

(13)

Úrad na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny podľa § 3d zníži cenu elektriny na návrh ...

(14)

Pri znížení ceny elektriny podľa odseku 13 sa primerane použijú odseky 10 a 11 a úrad zohľadní

a)
množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c),
b)
počet prevádzkových hodín zariadenia výrobcu elektriny za rok a technológiu výroby elektriny,
c)
očakávaný rozsah podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) na zostávajúcu dobu podpory a diskontný faktor ...
d)
ekonomicky oprávnené náklady15ada) na nevyhnutnú opravu alebo úpravu technologickej časti zariadenia ...
e)
čas podania návrhu na zníženie ceny elektriny,
f)
požiadavku zachovania hospodárskej životaschopnosti zariadenia výrobcu elektriny.
(15)

Postup podľa odseku 13 sa nepoužije, ak zo závažných dôvodov, ktoré výrobca elektriny s právom na podporu ...

(16)

Úrad na svojom webovom sídle zverejní výpočtový nástroj na určenie zníženia ceny elektriny na účel predĺženia ...

§ 6a - Kompenzácia podnikateľom
(1)

Ministerstvo môže poskytnúť z prostriedkov štátneho rozpočtu právnickej osobe alebo fyzickej osobe – ...

a)
jej spotreba elektriny v predchádzajúcom roku je najmenej 1 GWh,
b)
kód podniku podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností15ae) je uvedený v zozname ustanovenom ...
c)
podiel hrubej pridanej hodnoty podniku z činností uvedených v zozname ustanovenom podľa § 19 ods. 1 ...
d)
v predchádzajúcom roku riadne uhradila tarifu za prevádzkovanie systému a nemala v predchádzajúcom roku ...
e)
voči nej nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, reštrukturalizácii alebo nebol proti nej ...
f)
voči nej nie je vedený výkon rozhodnutia,15ag)
g)
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie alebo na povinných príspevkoch ...
h)
je zapísaná v registri partnerov verejného sektora,15ah) ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu ...
(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 1

a)
správou o údajoch uvedených v odseku 1 písm. a) až c) zostavenou v rozsahu a štruktúre podľa § 19 ods. ...
b)
potvrdením subjektu, ktorému v predchádzajúcom roku uhrádzal tarifu za systémové služby a tarifu za ...
c)
potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 1 ...
d)
čestným vyhlásením štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo čestným vyhlásením fyzickej osoby – podnikateľa, ...
e)
potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, ak ide o splnenie ...
f)
výpisom z registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu,15aj) ak ide o splnenie podmienky ...
(3)

Kompenzácia sa poskytuje transparentným a nediskriminačným spôsobom všetkým oprávneným žiadateľom vo ...

(4)

Kompenzácia sa poskytuje na základe žiadosti o poskytnutie kompenzácie. Žiadosť o poskytnutie kompenzácie ...

(5)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá predkladá žiadosť podľa odseku 4, je povinná

a)
poskytovať na žiadosť ministerstvu informácie potrebné na posúdenie oprávnenosti nároku na poskytnutie ...
b)
umožniť vykonať kontrolu oprávnenosti nároku na poskytnutie kompenzácie, ktorú vykoná ministerstvo.
(6)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ...

(7)

Ak bola kompenzácia poskytnutá neoprávnene alebo vo vyššej sume, ako patrila, je právnická osoba alebo ...

(8)

Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním kompenzácie podľa ...

§ 7 - Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
(1)

Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré predkladá výrobca elektriny z obnoviteľných ...

(2)

Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydá úrad výrobcovi elektriny z obnoviteľných ...

(3)

Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa vydáva výrobcovi elektriny z obnoviteľných ...

a)
na obdobie, na ktoré má podľa tohto zákona nárok na podporu, alebo
b)
za predchádzajúci kalendárny rok, ak vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy, spaľovaním ...
(4)

Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie úrad vydá na obdobie jedného kalendárneho ...

a)
k žiadosti priloží zmluvu o dodávke plynu s výrobcom biometánu a predpokladaný odber biometánu na príslušný ...
b)
preukáže spotrebu biometánu.
(5)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje

a)
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská ...
b)
miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej ...
c)
obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie požaduje,
d)
miesto, typ a inštalovaný výkon zariadenia a označenie odberného miesta,
e)
špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého je elektrina vyrobená,
f)
plán výroby elektriny v zariadení výrobcu elektriny za obdobie, na ktoré sa požaduje potvrdenie o pôvode ...
g)
pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní biomasy alebo spaľovaní alebo spoluspaľovaní biokvapaliny množstvo ...
h)
pri spotrebe biometánu množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. 1 písm. ...
i)
percentuálne vyjadrenú podporu zo štátneho rozpočtu a jej výšku,
j)
špecifikáciu nákladov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výšku nákladov na výrobu ...
k)
údaje podľa § 4 ods. 5 písm. a) a b) a podiel využiteľného tepla určeného podľa § 3 ods. 11, ak ide ...
(6)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 5 je

a)
kolaudačné rozhodnutie,3) ktorým výrobca elektriny preukazuje dátum uvedenia zariadenia do prevádzky ...
b)
doklad o úspešnom ukončení funkčnej skúšky zariadenia výrobcu elektriny, ak sa vyžaduje funkčná skúška, ...
c)
pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj slnečnú energiu osvedčenie podľa osobitného predpisu,13) ...
(7)

Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje

a)
identifikačné údaje výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podľa odseku 5 písm. a),
b)
typ a inštalovaný výkon zariadenia,
c)
dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického ...
d)
špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého je elektrina vyrobená,
e)
miesto výroby a množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie za obdobie, na ktoré sa ...
f)
pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní biomasy alebo spaľovaní alebo spoluspaľovaní biokvapaliny množstvo ...
g)
pri spotrebe biometánu množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. 1 písm. ...
h)
výšku investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu,
i)
podiel využiteľného tepla určeného podľa § 3 ods. 11, ak ide o výrobu elektriny z bioplynu alebo plynu ...
(8)

Ak sa zmenia náležitosti uvedené v odseku 5, na základe ktorých bolo potvrdenie vydané, výrobca elektriny ...

(9)

Úrad doručí potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie žiadateľovi a zúčtovateľovi ...

(10)

Úrad vedie evidenciu o vydaných potvrdeniach o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a o ...

§ 8 - Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou
(1)

Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou preukazuje, že elektrina, ...

(2)

Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydáva úrad výrobcovi elektriny ...

a)
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská ...
b)
miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej ...
c)
obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou žiada, ...
d)
množstvo a výhrevnosť paliva použitého v premene na využiteľnú energiu,
e)
množstvo vyrobeného tepla alebo vykonanej mechanickej práce,
f)
spôsob využitia mechanickej práce alebo využiteľného tepla vyrobeného spoločne s elektrinou vyrobenou ...
g)
údaje o mesačnej bilancii výroby a dodávky elektriny a výroby a dodávky tepla za predchádzajúci rok, ...
h)
výpočet úspor primárnej energie,
i)
množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny ...
j)
percentuálne vyjadrená podpora zo štátneho rozpočtu,
k)
špecifikáciu nákladov na výrobu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a výšku nákladov ...
l)
vplyv výroby tepla na prevádzku zariadení iných účastníkov trhu s teplom,
m)
vyhlásenie o splnení povinnosti podľa § 4 ods. 5,
n)
potvrdenie o pôvode paliva v zariadení výrobcu elektriny u katalyticky spracovaného odpadu, z termického ...
o)
dosiahnutú celkovú účinnosť kombinovanej výroby,
p)
množstvo tepla dodaného centralizovaným zásobovaním teplom,
q)
podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním ...
(3)

Prílohou k žiadosti je

a)
plán výroby elektriny a výpočet množstva elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
b)
kolaudačné rozhodnutie,3) ktorým výrobca elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou preukazuje ...
(4)

Výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v žiadosti pri výpočte údajov podľa odseku 2 písm. ...

(5)

Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou obsahuje

a)
identifikačné údaje výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
b)
popis technológie a dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie ...
c)
množstvo a výhrevnosť paliva, ktoré bolo použité v premene na využiteľnú energiu,
d)
spôsob využitia tepla,
e)
miesto výroby elektriny a množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za obdobie, ...
f)
úspory primárnej energie,
g)
výšku investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu,
h)
dosiahnutú celkovú účinnosť kombinovanej výroby,
i)
množstvo tepla dodaného centralizovaným zásobovaním teplom,
j)
podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním ...
k)
množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e).
(6)

Ak žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou nie ...

(7)

Ak je žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou ...

a)
množstve elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,
b)
úsporách primárnej energie,
c)
množstve elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré potvrdenie o pôvode žiadateľ ...
(8)

Ak sa po posúdení údajov podľa odseku 7 preukáže, že ide o elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou ...

(9)

Výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorému bolo vydané potvrdenie o pôvode elektriny ...

§ 8a - Záruky pôvodu
(1)

Zárukou pôvodu je záruka pôvodu elektriny

a)
z obnoviteľných zdrojov energie,
b)
vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
(2)

Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je doklad preukazujúci, že elektrina bola vyrobená ...

(3)

Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje najmä

a)
zdroj energie, z ktorého bola elektrina vyrobená,
b)
počiatočný a koncový dátum výroby elektriny,
c)
označenie, miesto, technológiu a celkový inštalovaný výkon zariadenia, v ktorom bola elektrina vyrobená, ...
d)
výšku investičnej pomoci alebo inej podpory z národného systému podpory a druh systému podpory, ak ju ...
e)
dátum uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky a dátum ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie ...
f)
dátum a členský štát, v ktorom bola záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydaná,
g)
identifikačné číslo.
(4)

Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie možno použiť do 12 mesiacov od dátumu výroby ...

(5)

Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou je doklad, že elektrina bola vyrobená ...

(6)

Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou obsahuje najmä

a)
zdroj energie, z ktorého bola elektrina vyrobená,
b)
počiatočný a koncový dátum výroby elektriny,
c)
označenie, miesto, technológiu, inštalovaný elektrický výkon zariadenia, inštalovaný tepelný výkon zariadenia ...
d)
množstvo a výhrevnosť paliva, ktoré bolo použité v procese premeny na využiteľnú energiu,
e)
množstvo vyrobeného tepla a vykonanej mechanickej práce,
f)
miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej ...
g)
spôsob využitia mechanickej práce a využiteľného tepla vyrobeného spoločne s elektrinou vyrobenou vysoko ...
h)
údaje o mesačnej bilancii výroby a dodávky elektriny a výroby a dodávky tepla za predchádzajúci rok, ...
i)
výpočet úspor primárnej energie,
j)
množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa záruka pôvodu elektriny ...
k)
percentuálne vyjadrenú podporu zo štátneho rozpočtu,
l)
špecifikáciu nákladov na výrobu elektriny a výšku nákladov na výrobu jednej megawatthodiny,
m)
výšku investičnej pomoci alebo inej podpory z národného systému podpory a druh systému podpory, ak ju ...
n)
dátum vydania a štát, v ktorom bola záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou ...
o)
identifikačné číslo.
(7)

Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou platí 12 mesiacov od dátumu výroby ...

§ 8b - Vydanie, prevod, uznanie a zrušenie záruk pôvodu
(1)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v elektronickej evidencii

a)
vytvára a vedie účty výrobcov elektriny a dodávateľov elektriny, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o činnostiach ...
b)
eviduje vydané záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruky pôvodu elektriny vyrobenej ...
c)
eviduje prevody záruk pôvodu medzi držiteľmi účtov, eviduje prevody záruk pôvodu prostredníctvom ním ...
d)
eviduje uplatnenie záruk pôvodu dodávateľom elektriny,
e)
eviduje uznanie záruky pôvodu vydanej v inom členskom štáte Európskej únie,
f)
ruší záruky pôvodu po uplatnení záruky pôvodu alebo uplynutí doby, počas ktorej možno použiť záruku ...
(2)

Záruku pôvodu vydá organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v elektronickej podobe pre každú megawatthodinu ...

a)
žiadateľom je držiteľ účtu,
b)
žiadateľ uvedie v žiadosti všetky údaje v elektronickej evidencii,
c)
elektrina je evidovaná v elektronickej evidencii a je vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie, ak žiada ...
d)
nejde o elektrinu, na ktorú žiadateľ uplatnil právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. ...
e)
žiadateľ nie je v omeškaní so splnením splatného peňažného záväzku podľa zmluvy o činnostiach spojených ...
(3)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vydá záruku pôvodu elektriny v elektronickej podobe pre každú ...

(4)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou organizuje trh s vydanými zárukami pôvodu podľa odsekov 2 ...

(5)

Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a právo s ňou spojené podľa § 8a ods. 2 alebo ...

(6)

Množstvo elektriny zodpovedajúce zárukám pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré dodávateľ ...

(7)

Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko ...

(8)

Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydá organizátor krátkodobého trhu s elektrinou ...

(9)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zruší evidenciu alebo prevod záruky pôvodu alebo evidenciu ...

(10)

Záruka pôvodu, ktorá bola vydaná v inom členskom štáte na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a ...

(11)

Ak organizátor krátkodobého trhu s elektrinou záruku pôvodu podľa odseku 10 neuzná, oznámi dôvody neuznania ...

(12)

Podrobnosti o postupe pri evidencii záruk pôvodu, organizovaní trhu so zárukami pôvodu, pravidlách pre ...

(13)

Dohľad nad evidenciou, prevodom a zrušením záruk pôvodu a nad evidenciou uznania záruk pôvodu vykonáva ...

§ 9 - Pravidlá zúčtovania a evidencie elektriny
(1)

Základným časovým úsekom pre výkup elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej ...

(2)

Základným časovým úsekom na vyhodnocovanie a zúčtovanie výkupu elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) a ...

(3)

Základným časovým úsekom na vyhodnocovanie a zúčtovanie príplatku podľa § 3 ods. 1 písm. e) je jeden ...

(4)

Výrobca elektriny s právom na podporu odovzdá zúčtovateľovi podpory údaje potrebné na vyhodnotenie a ...

(5)

Úrad uverejní každoročne do 30. júna vo Vestníku úradu a na svojom webovom sídle vyhodnotenie podielu ...

(6)

Zúčtovateľ podpory je povinný evidovať množstvo vykúpenej elektriny a elektriny, na ktoré sa vzťahuje ...

(7)

Zúčtovateľ podpory je povinný poskytnúť na žiadosť úradu všetky údaje potrebné na plnenie povinnosti ...

§ 9a - Výpočet národného cieľa a oznamovacia povinnosť ministerstva
(1)

Národný cieľ je podiel energie z obnoviteľných zdrojov, ktorý je určený v Národnom akčnom pláne pre ...

(2)

Pri výpočte národného cieľa sa zohľadnia štatistické prenosy medzi členskými štátmi, spoločné projekty ...

(3)

Ministerstvo oznámi Európskej komisii opatrenia pre štatistický prenos určitého množstva energie z obnoviteľných ...

(4)

Ministerstvo oznámi Európskej komisii podiel alebo množstvo elektriny, tepla alebo chladu z obnoviteľných ...

(5)

Oznámenie podľa odseku 4 nesmie ministerstvo zmeniť alebo vziať späť bez súhlasu členského štátu, ktorý ...

(6)

Ministerstvo do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka, počas ktorého sa má elektrina, teplo alebo ...

a)
celkové množstvo elektriny, tepla alebo chladu vyrobeného počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov ...
b)
množstvo elektriny, tepla alebo chladu vyrobeného počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov energie ...
(7)

Ministerstvo oznámi Európskej komisii podiel alebo množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ...

(8)

Oznámenie podľa odseku 7 nesmie ministerstvo zmeniť alebo vziať späť bez súhlasu tretieho štátu, ktorý ...

(9)

Ministerstvo do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka, počas ktorého sa má elektrina vyrobená ...

a)
celkové množstvo elektriny vyrobenej počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov energie zariadením, ...
b)
množstvo elektriny vyrobenej počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov energie zariadením, ktoré ...
c)
preukázanie splnenia podmienok pre elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie v treťom štáte. ...
§ 10 - Práva a povinnosti výrobcu biometánu
(1)

Výrobca biometánu má právo

a)
uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej siete zmluvu o prístupe do distribučnej siete, zmluvu o pripojení ...
b)
na prednostnú a povinnú distribúciu biometánu prevádzkovateľom distribučnej siete,
c)
na vydanie potvrdenia o pôvode biometánu podľa § 12,
d)
na potvrdenie o množstve biometánu podľa § 12a, ktoré vydá na požiadanie za každý kalendárny mesiac ...
(2)

Výrobca biometánu je povinný

a)
zabezpečiť, aby biometán dodávaný do distribučnej siete zodpovedal kvalite zemného plynu a aby pri príprave ...
b)
uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu s odberateľom plynu,
c)
písomne oznámiť bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi distribučnej siete uzatvorenie zmluvy o dodávke ...
d)
zabezpečiť kontinuálne meranie množstva biometánu a kvality biometánu vrátane vyhodnocovania a odovzdávania ...
e)
umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla a umožniť prístup k určenému meradlu ...
(3)

Výrobca biometánu, ktorý dodáva biometán do distribučnej siete, oznamuje úradu každoročne do 31. januára ...

§ 11 - Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej siete umožní na základe predloženia potvrdenia o pôvode biometánu prednostný ...

(2)

Prevádzkovateľ distribučnej siete vydá bezodplatne výrobcovi biometánu na požiadanie potvrdenie o množstve ...

(3)

Prevádzkovateľ distribučnej siete oznámi úradu na základe vydaných potvrdení o množstve biometánu každoročne ...

§ 11a - Prípojka zariadenia na výrobu biometánu
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je na základe písomnej žiadosti povinný prednostne pripojiť výrobcu ...

(2)

Za prípojku sa považujú technické a technologické zariadenia, ktoré slúžia na dopravu biometánu do distribučnej ...

(3)

Prípojku zriaďuje prevádzkovateľ distribučnej siete alebo žiadateľ. Prípojka je po kolaudácii a finančnom ...

(4)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný na svojom webovom sídle zverejniť všeobecné podmienky pripojenia ...

(5)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný od doručenia žiadosti o pripojenie zariadenia výrobcu biometánu ...

(6)

Podmienky pripojenia zariadenia výrobcu biometánu podľa odseku 5 obsahujú:

a)
predbežnú kalkuláciu vybudovania prípojky,
b)
časový harmonogram vybudovania prípojky,
c)
požiadavky prevádzkovateľa distribučnej siete na žiadateľa, ktoré je povinný vykonať,
d)
predpokladaný termín začatia stavebných prác,
e)
predpokladaný termín ukončenia stavebných prác,
f)
predpokladaný termín uvedenia prípojky do prevádzky,
g)
návrh zmluvy o pripojení.
(7)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný na požiadanie výrobcu biometánu bezodkladne zdôvodniť náklady ...

(8)

Ak prevádzkovateľ distribučnej siete odmietne žiadosť výrobcu biometánu o pripojenie, je povinný oznámiť ...

§ 12 - Potvrdenie o pôvode biometánu
(1)

Potvrdenie o pôvode biometánu vydá úrad výrobcovi biometánu na základe žiadosti.

(2)

V žiadosti o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu výrobca biometánu uvedie

a)
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská ...
b)
údaje o umiestnení zariadenia výroby biometánu,
c)
údaje o mieste pripojenia zariadenia do distribučnej siete,
d)
podiel druhov biomasy použitých na výrobu bioplynu,
e)
rok uvedenia zariadenia na výrobu bioplynu, z ktorého je biometán vyrábaný, do prevádzky.
(3)

Prílohou žiadosti je

a)
plán výroby biometánu,
b)
špecifikácia nákladov na výrobu biometánu a výška nákladov na m3 vyrobeného biometánu.
(4)

K žiadosti o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu výrobca biometánu priloží certifikát vystavený akreditovaným ...

(5)

Ak žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu nie je úplná, úrad vyzve výrobcu biometánu na doplnenie ...

(6)

Potvrdenie o pôvode biometánu obsahuje

a)
identifikačné údaje výrobcu biometánu,
b)
údaje o umiestnení zariadenia na výrobu biometánu,
c)
údaje o mieste pripojenia zariadenia do distribučnej siete,
d)
podiel druhov biomasy použitých na výrobu bioplynu,
e)
plán výroby biometánu,
f)
špecifikáciu nákladov na výrobu biometánu a náklady na výrobu jedného m3 biometánu.
(7)

O vydaných potvrdeniach o pôvode biometánu vedie úrad evidenciu.

§ 12a - Potvrdenie o množstve biometánu
(1)

Potvrdenie o množstve biometánu je doklad, že plyn je vyrobený z obnoviteľného zdroja energie a používa ...

(2)

Potvrdenie o množstve biometánu vydá prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej je výrobca biometánu ...

(3)

Potvrdenie o množstve biometánu sa eviduje v elektronickej databáze.

(4)

Úrad

a)
zrušuje potvrdenie o množstve biometánu,
b)
vykonáva dohľad nad prevodom potvrdenia o množstve biometánu.
(5)

Prevod potvrdenia o množstve biometánu na výrobcu elektriny kombinovanou výrobou sa uskutoční, ak výrobcovi ...

a)
výrobca biometánu dodá biometán na základe zmluvy o dodávke plynu alebo
b)
prevádzkovateľ distribučnej siete predá potvrdenie o množstve biometánu.
(6)

Spotreba biometánu sa preukazuje prevodom potvrdenia o množstve biometánu na výrobcu elektriny kombinovanou ...

(7)

Potvrdenie o množstve biometánu sa zruší, ak výrobca elektriny kombinovanou výrobou vyrobí elektrinu ...

§ 12b - Zmena, zrušenie a oprava potvrdenia
(1)

Úrad na žiadosť výrobcu elektriny, výrobcu biometánu alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší potvrdenie ...

(2)

Proti zmene alebo zrušeniu potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia ...

(3)

Chyby v písaní, v počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení potvrdenia o pôvode elektriny ...

§ 13 - Konanie o námietkach
(1)

Ak úrad potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenie o pôvode elektriny ...

(2)

Predseda úradu rozhodne o uplatnených námietkach v lehote do 30 dní odo dňa ich doručenia.

(3)

Ak predseda úradu zistí, že námietky sú opodstatnené, úrad vykoná nápravu do troch dní od skončenia ...

(4)

Ak predseda úradu zistí neopodstatnenosť námietok, písomne to oznámi výrobcovi elektriny z obnoviteľných ...

(5)

Na doručovanie oznámenia o nevydaní potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo ...

§ 13a - Osvedčenie pre inštalatérov
(1)

Osvedčenie pre inštalatérov je potvrdenie o preukázaní požadovaného vzdelania, uznaní odbornej praxe ...

(2)

Osvedčenie pre inštalatérov sa vydá fyzickým osobám, ktoré inštalujú

a)
kotly a pece na biomasu,
b)
fotovoltické a slnečné tepelné systémy,
c)
plytké geotermálne systémy a
d)
tepelné čerpadlá.
(3)

Vzdelanie sa preukazuje dokladom o skončení

a)
stredného odborného vzdelania technického zamerania,
b)
úplného stredného odborného vzdelania technického zamerania,
c)
úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického zamerania, alebo
d)
vysokoškolského vzdelania v technickom študijnom odbore.
(4)

Odborná prax sa preukazuje dokladom o vykonaní ročnej odbornej praxe v energetike. Ak zamestnávateľ, ...

(5)

Skúšku podľa odseku 1 možno vykonať po absolvovaní odbornej prípravy pred skúšobnou komisiou zriadenou ...

(6)

Odbornú prípravu zabezpečuje právnická osoba, ktorá získala akreditáciu na vzdelávací program podľa ...

(7)

Osvedčenie pre inštalatérov vydáva ministerstvo. Platnosť osvedčenia pre inštalatérov je päť rokov a ...

(8)

Poskytovanie informácií pre verejnosť o systéme udeľovania osvedčení pre inštalatérov zabezpečuje ministerstvo ...

(9)

Osvedčenie pre inštalatérov vydané v inom členskom štáte sa uznáva aj v Slovenskej republike.

§ 14 - Pôsobnosť ministerstva
(1)

Ministerstvo

a)
zabezpečuje, aby výpočet vysoko účinnej kombinovanej výroby bol vykonávaný nediskriminačne a zohľadňoval ...
b)
predkladá na požiadanie Európskej komisie komplexné posúdenie národného potenciálu pre uplatnenie vysoko ...
c)
vypracúva ekonomicko-technické hodnotenie uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby v Slovenskej ...
d)
metodicky usmerňuje právnické osoby a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 14a ods. ...
e)
určuje a každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zverejňuje inštalovaný výkon nových zariadení ...
(2)

Ministerstvo vypracúva a zverejňuje na svojom webovom sídle komplexné posúdenie národného potenciálu ...

a)
posúdenie právnych predpisov upravujúcich podmienky podnikania, ktoré sa týkajú vysoko účinnej kombinovanej ...
b)
vyhodnotenie potreby využiteľného tepla a chladu vhodných na uplatnenie vysoko účinnou kombinovanou ...
c)
prognózu rozvoja potreby využiteľného tepla a chladu na najbližších desať rokov,
d)
posúdenie potenciálu dodatočnej vysoko účinnej kombinovanej výroby obsahujúce plány výstavby nových ...
e)
návrh riešenia, ktorým sa zvýši podiel vysoko účinnej kombinovanej výroby na trhu s energiami do roku ...
f)
správu o pokroku pri dosahovaní podielu vysoko účinnej kombinovanej výroby, využívaní vysoko účinnej ...
g)
odhadované množstvo úspor primárnej energie,
h)
efektívnosť vynaloženia nákladov zohľadňujúcich národné záväzky prijaté v súvislosti so záväzkami v ...
i)
zohľadnenie ekonomicko-technického hodnotenia uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby v Slovenskej ...
j)
zohľadnenie možností miestnych a regionálnych trhov s teplom,
k)
zohľadnenie koncepcií rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky,17ac) najmä možného prepojenia centralizovaného ...
(3)

Orgány štátnej správy, ktoré vedú evidenciu o výrobcoch elektriny kombinovanou výrobou a evidenciu o ...

(4)

Ak Európska komisia nerozhodne inak, ministerstvo predloží Európskej komisii do 30. júna príslušného ...

(5)

Ministerstvo zabezpečuje rokovania s inými členskými štátmi o štatistickom prenose energie z obnoviteľných ...

(6)

Ekonomicko-technické hodnotenie uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby v Slovenskej republike

a)
zohľadňuje klimatické podmienky, ekonomickú realizovateľnosť a technickú vhodnosť,
b)
sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky,
c)
určí najlepšie riešenia z hľadiska efektívnosti využívania zdrojov a nákladov na uspokojenie potreby ...
d)
môže byť súčasťou procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu,17af)
e)
identifikuje potenciál uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorej prínosy prevyšujú náklady, ...
f)
identifikuje potenciál uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorej prínosy neprevyšujú náklady. ...
§ 14a - Referenčné hodnoty podielu konečnej energetickej spotreby biopalív v doprave
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná uvádzať na trh motorovú naftu a motorový ...

a)
5,8 % pre rok 2017,
b)
5,8 % pre rok 2018,
c)
6,9 % pre rok 2019,
d)
7,6 % pre rok 2020,
e)
8,0 % pre rok 2021,
f)
8,2 % pre roky 2022 až 2030.
(2)

Právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 1 sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ...

a)
uvádza do daňového voľného obehu17a) podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky pohonné ...
b)
prepravuje na územie Slovenskej republiky pohonné látky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,17c) ...
c)
dováža na územie Slovenskej republiky pohonné látky z tretích štátov,17d)
d)
je iná ako podľa osobitného predpisu,17b) ak uvádza na trh pohonné látky iným spôsobom, ako je uvedený ...
(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná plnenie povinnosti podľa odseku 1 zabezpečiť ...

(4)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca ...

(5)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na účel kontroly správnosti údajov uvedených v hlásení zašle ...

a)
zoznam osôb podľa odseku 2 obsahujúci obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, meno, ...
b)
vo vzťahu ku každej osobe podľa odseku 2 údaj o množstve minerálneho oleja podľa osobitného predpisu,17f) ...
1.
uviedla do daňového voľného obehu17a) podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky,
2.
prepravila na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,17c)
3.
doviezla na územie Slovenskej republiky z tretích štátov,17d)
4.
uviedla do daňového voľného obehu, prepravila alebo doviezla na územie Slovenskej republiky na podnikateľské ...
c)
vo vzťahu ku každej osobe podľa odseku 2 údaje o množstve minerálneho oleja podľa osobitného predpisu,17e) ...
(6)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 ukončí podnikateľskú činnosť v oblasti uvádzania ...

(7)

Povinnosť podľa odsekov 1 a 3 sa nevzťahuje na

a)
skladovanie a predaj leteckých pohonných látok v priestoroch letísk,
b)
minerálny olej uvádzaný na trh, ak ide o stav ropnej núdze alebo plnenie medzinárodných záväzkov v oblasti ...
c)
minerálny olej určený pre ozbrojené sily Slovenskej republiky a pre ozbrojené sily iných štátov, ktoré ...
d)
minerálny olej, ktorým je lodná prevádzková látka podľa osobitného predpisu,17ha)
e)
minerálny olej, ktorý tvorí núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov podľa osobitného predpisu.17hb)
(8)

Na účely plnenia povinností podľa odseku 1 a 3 sa započítavajú len biopalivá, ktoré spĺňajú kritériá ...

(9)

Povinnosti podľa odsekov 1 a 3 sa nevzťahujú na právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá uvádza na ...

(10)

Ak sa na trh uvádza pohonná látka s obsahom biopaliva podľa § 2 ods. 4 písm. i), plnenie povinností ...

(11)

Na účely plnenia referenčnej hodnoty podľa odseku 1 sa energetický obsah pokročilých biopalív podľa ...

(12)

Povinnosť podľa odseku 1 sa považuje za splnenú, ak sa referenčná hodnota dosiahne za kalendárny rok. ...

(13)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába 100-percentné biopalivo, je povinná každoročne do ...

a)
informácie o spôsobe výroby biopaliva,
b)
objemy biopalív vyrobených na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
objemy biopalív uvedených na trh za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie vrátane predbežných stredných hodnôt ...
(14)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prepravuje na územie Slovenskej republiky pohonné látky s ...

a)
informácie o pôvode biopaliva,
b)
objemy biopalív prepravených alebo dovezených na územie Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny ...
c)
objemy biopalív uvedených na trh za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie vrátane predbežných stredných hodnôt ...
(15)

Údaje podľa odseku 13 písm. b) a c) a odseku 14 písm. b) a c) sa oznamujú v členení podľa surovín:

a)
obilniny a iné plodiny bohaté na škrob,
b)
cukornaté plodiny,
c)
olejniny.
§ 14b - Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny
(1)

Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny je doklad, že príslušný podiel alebo množstvo biopaliva ...

(2)

Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny vydáva právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § ...

(3)

Prílohou potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny na účely jeho overenia podľa odseku 4 je vyhlásenie ...

(4)

Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny overuje odborne spôsobilá osoba na účely overovania ...

(5)

Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny sa vydáva štvrťročne; ak sa počas tohto obdobia zmenili ...

(6)

Úspora emisií skleníkových plynov vyplývajúca z využitia biopalív a biokvapalín sa na účely tohto zákona ...

§ 14c - Uvádzanie pohonných látok a biokvapalín na trh
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonné látky s obsahom biopalív alebo biokvapalinu ...

a)
vydať potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny podľa § 14b,
b)
zabezpečiť overenie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny odborne spôsobilou osobou na účely ...
c)
zaslať kópiu potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny Slovenskému hydrometeorologickému ústavu ...
d)
používať systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny pri preukazovaní plnenia kritérií ...
(2)

Overenie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny podľa odseku 1 písm. b) sa nevyžaduje, ak ...

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku na trh v Slovenskej republike používanú ...

(4)

Správa podľa odseku 3 obsahuje

a)
celkový objem každého typu pohonnej látky alebo dodávanej energie s údajom o mieste ich nákupu a pôvode, ...
b)
emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie,
c)
údaje potrebné na identifikáciu pohonnej látky alebo dodávanej energie,
d)
spôsob dosahovania úspor emisií skleníkových plynov,
e)
spôsob výpočtu úspor emisií skleníkových plynov,
f)
ďalšie údaje podľa § 19b ods. 1 písm. r).
(5)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je malým podnikom17j) alebo stredným podnikom,17k) môže pri ...

(6)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku na trh v Slovenskej republike, je povinná ...

a)
znížiť priemerné ročné emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných ...
b)
plniť priebežné ciele podľa § 19b ods. 1 písm. k).
(7)

Právnická osoba alebo fyzická osoba môže povinnosť podľa odseku 6 splniť aj dodávkami biopalív na využitie ...

(8)

Právnická osoba alebo fyzická osoba môže povinnosti podľa odsekov 3 a 6 plniť spoločne s inými právnickými ...

(9)

Dodávateľ elektriny využívanej v cestných vozidlách môže splniť povinnosť znížiť emisie skleníkových ...

(10)

Právnická osoba alebo fyzická osoba môže na plnenie povinnosti podľa odseku 6 použiť aj zníženie emisií ...

a)
opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov boli zavedené po 1. januári 2011,
b)
množstvo zníženia emisií skleníkových plynov bolo overené autorizovanou osobou alebo osobou s akreditáciou ...
c)
množstvo zníženia emisií skleníkových plynov nebolo zohľadnené pri plnení iných záväzkov v Slovenskej ...
(11)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je zapojená do životného cyklu výroby pohonnej látky, biopaliva ...

a)
poskytovať presné, úplné a pravdivé informácie o pôvode biomasy alebo suroviny, viesť evidenciu o hmotnostnej ...
b)
na vyžiadanie poskytnúť informácie nevyhnutné na preukázanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti, ...
c)
poskytovať presné, úplné a pravdivé informácie o pôvode surovín na výrobu pohonnej látky a o pôvode ...
(12)

Slovenský hydrometeorologický ústav

a)
dohliada nad činnosťou odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu,
b)
rozhoduje v sporných prípadoch týkajúcich sa výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu ...
c)
zabezpečuje každoročné overovanie správ, ktoré jej predkladajú právnické osoby alebo fyzické osoby podľa ...
d)
rozhoduje v sporných prípadoch týkajúcich sa overovania správ, ktoré jej predkladajú právnické osoby ...
e)
archivuje kópie potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny a iné údaje poskytnuté právnickými osobami ...
f)
organizuje školenia odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu,
g)
kontroluje plnenie povinností právnických osôb a fyzických osôb podľa odsekov 1, 3, 6 a 11.
(13)

Splnenie kritérií trvalej udržateľnosti môže byť preukázané dobrovoľným certifikačným systémom, ktorý ...

§ 14d - Odborná spôsobilosť na účely overovania výpočtu emisií
(1)

Odborná spôsobilosť na účely overovania výpočtu emisií je preukázanie kvalifikačných predpokladov, odbornej ...

(2)

Ministerstvo životného prostredia vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu ...

a)
podá žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
b)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti,
c)
absolvuje skúšku odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
d)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu.
(3)

Kvalifikačné predpoklady podľa odseku 2 písm. b) sú:

a)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného smeru a najmenej trojročná odborná prax,
b)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa príslušného smeru a najmenej päťročná odborná prax, alebo
c)
stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej osemročná odborná prax.
(4)

Ministerstvo životného prostredia vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu ...

(5)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií je päť rokov od jeho ...

(6)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií sa predĺži o ďalších ...

(7)

Ministerstvo životného prostredia rozhodne o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania ...

a)
sa na vyzvanie nedostaví na preskúšanie odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
b)
pri preskúšaní odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií neuspela,
c)
si neplní povinnosti podľa odseku 12 riadne a včas,
d)
písomne požiada o zrušenie odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií.
(8)

Proti rozhodnutiu o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií sa ...

(9)

Odborná spôsobilosť na účely overovania výpočtu emisií zaniká

a)
pozbavením spôsobilosti na právne úkony odborne spôsobilej osoby na účely overovania výpočtu alebo obmedzením ...
b)
smrťou odborne spôsobilej osoby na účely overovania výpočtu.
(10)

Ministerstvo životného prostredia písomne oznámi výsledky skúšky odbornej spôsobilosti na účely overovania ...

(11)

Ministerstvo životného prostredia vedie, aktualizuje a zverejňuje register odborne spôsobilých osôb ...

(12)

Odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu je povinná

a)
vykonávať činnosť v súlade s osvedčením o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií transparentne ...
b)
umožniť kontrolu výkonu svojej činnosti zo strany Slovenského hydrometeorologického ústavu alebo ministerstva ...
c)
bezodkladne oznámiť zmenu údajov uvedených v žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na ...
d)
najmenej raz ročne skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie u právnických ...
e)
pri kontrole dodávateľa biomasy a dodávateľa suroviny na výrobu biopaliva a biokvapaliny podľa § 2 ods. ...
f)
pri kontrole výrobcu alebo dovozcu kvapalných alebo plynných produktov určených na výrobu biopalív alebo ...
g)
vypracovať správy o výsledkoch kontroly podľa písmen d) až f) a tieto uchovávať najmenej päť rokov,
h)
bezodkladne oznámiť Slovenskému hydrometeorologickému ústavu zistené závažné nedostatky pri kontrole ...
i)
zasielať Slovenskému hydrometeorologickému ústavu súhrnnú správu o vykonaných kontrolách alebo oznámenie ...
j)
preukazovať odbornú spôsobilosť preskúšaním odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií ...
(13)

Ak ide o biopalivá, ktorých energetický obsah sa započítava dvojnásobne, alebo biokvapaliny vyrobené ...

a)
najmenej dvakrát ročne skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie a ...
b)
pri kontrole dodávateľa biomasy a suroviny nebiologického pôvodu skontrolovať plnenie kritérií trvalej ...
c)
pri kontrole výrobcu alebo dovozcu kvapalných alebo plynných produktov určených na výrobu biopalív alebo ...
§ 14e - Pôsobnosť ministerstva životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia

a)
vydáva a rozhoduje o odobratí osvedčení o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
b)
rozhoduje v sporných prípadoch týkajúcich sa vydávania, zmeny a odobratia osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...
c)
zabezpečuje vykonanie skúšok a preskúšania odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
d)
zabezpečuje poskytovanie informácií z oblasti emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných ...
e)
vykonáva dohľad nad plnením povinností právnických osôb a fyzických osôb pri znižovaní emisií skleníkových ...
f)
archivuje údaje poskytnuté právnickými osobami a fyzickými osobami uvádzajúcimi na trh v Slovenskej ...
g)
zverejňuje základné údaje o projektoch znižovania emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze na ...
h)
zverejňuje formát správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku ...
i)
vedie evidenciu zaslaných jednotiek znižovania emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze,
j)
spolu so Slovenským hydrometeorologickým ústavom každoročne oznamuje Európskej komisii údaje o pohonných ...
§ 14f - Pokročilé biopalivá
(1)

Pokročilým biopalivom sa na účely tohto zákona rozumie biopalivo vyrobené zo surovín alebo palív uvedených ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť podľa § 14a ods. 1, je povinná uvádzať ...

a)
0,1 % pre rok 2019,
b)
0,5 % pre rok 2020,
c)
0,3 % pre roky 2021 a 2022,
d)
0,5 % pre roky 2023 a 2024,
e)
0,75 % pre roky 2025 až 2030.
(3)

Povinnosť podľa odseku 2 sa považuje za splnenú, ak sa referenčná hodnota dosiahne za kalendárny rok. ...

§ 15 - Štátny dozor
(1)

Štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“) ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na hodnotenie kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny. ...

§ 16 - Správne delikty
(1)

Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí

a)
výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý zúčtovateľovi podpory neoznámi údaje potrebné na vyhodnotenie ...
b)
výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nezabezpečí samostatné meranie elektriny z obnoviteľných ...
c)
výrobca elektriny, ktorý nevráti zúčtovateľovi podpory doplatok alebo príplatok do 15. apríla príslušného ...
d)
výrobca elektriny, ktorý nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 5,
e)
prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý výrobcovi elektriny s právom na podporu neumožní prednostné ...
f)
prevádzkovateľ sústavy, ktorý organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou neoznámi alebo neodovzdá ...
g)
prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý poruší povinnosti podľa § 5 ods. 6 a 7,
h)
výrobca elektriny, ktorý neoznámi úradu technologickú zmenu zariadenia podľa § 8 ods. 9 alebo nepožiada ...
i)
zúčtovateľ podpory, ktorý neeviduje množstvo vykúpenej a podporenej elektriny podľa jednotlivých zariadení ...
j)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý žiadateľovi nevydá potvrdenie o množstve biometánu alebo nepravdivo ...
k)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neumožní prednostný prístup výrobcu biometánu do distribučnej ...
l)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neoznámi úradu každoročne do 31. marca celkové množstvo distribuovaného ...
m)
výrobca biometánu, ktorý nezabezpečí meranie množstva biometánu a kvality biometánu podľa § 10 ods. ...
n)
výrobca biometánu, ktorý neumožní prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla a prístup ...
o)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nepodá hlásenie podľa § 14a ods. 4 v ustanovenej ...
p)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá uvedie v hlásení podľa § 14a ods. 4 nepravdivé ...
r)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nevydá potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny podľa ...
s)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nepoužije systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny ...
t)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nezabezpečí monitorovanie a každoročné podávanie správ podľa ...
u)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poruší povinnosti podľa § 11a,
v)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenie § 14c ods. 11 písm. a),
w)
výrobca elektriny, ak zvýši celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny v rozpore týmto zákonom ...
x)
výrobca elektriny za zmenu schémy zapojenia zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom alebo ...
y)
výrobca elektriny za použitie prídavných zariadení, ktorými dosiahne neúmerné množstvo vyrobenej elektriny, ...
z)
výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 3,
aa)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 1,
ab)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá neoznámi ministerstvu údaje podľa § 14a ods. 13,
ac)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá neoznámi ministerstvu údaje podľa § 14a ods. 14,
ad)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nezabezpečí overenie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo ...
ae)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nezašle kópiu potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny ...
af)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosti podľa § 14c ods. 6,
ag)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14f ods. 2,
ah)
výrobca elektriny, ktorý nedodá výkupcovi elektriny celý objem vyrobenej elektriny podľa § 4 ods. 10, ...
ai)
výkupca elektriny, ktorý neuzatvorí s výrobcom elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. ...
aj)
výkupca elektriny, ktorý nevykúpi všetku elektrinu podľa § 5a ods. 1 písm. d),
ak)
výkupca elektriny, ktorý neposkytne zúčtovateľovi podpory údaje podľa § 5a ods. 1 písm. e) alebo nevedie ...
al)
výkupca elektriny, ktorý neuhradí výrobcovi elektriny cenu vykupovanej elektriny podľa § 5a ods. 3,
am)
výkupca elektriny, ktorý nesplní povinnosť podľa § 5a ods. 1 písm. b), c) alebo písm. g),
an)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 3 tretej ...
ao)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá uvedie v hlásení podľa § 14a ods. 4 nepravdivé ...
ap)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nepodá hlásenie v lehote podľa § 14a ods. ...
(2)

Inšpekcia uloží pokutu

a)
od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až d), f) až n), w) až z) a ah) ...
b)
od 10 000 eur do 200 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. e),
c)
od 500 eur do 20 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. r) až v) a ab) až ac),
d)
od 500 eur do 5 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. o),
e)
od 5 000 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. p),
f)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. af), ktorá sa vypočíta ako súčin nedosiahnutého zníženia emisií ...
1.
0,37 eura, ak je dosiahnuté zníženie emisií skleníkových plynov od 0 % do 2 % vrátane,
2.
0,185 eura, ak je dosiahnuté zníženie emisií skleníkových plynov od 2,01 % do 4 % vrátane,
3.
0,015 eura, ak je dosiahnuté zníženie emisií skleníkových plynov od 4,01 % a viac.
g)
vypočítanú ako súčin energetického obsahu biopaliva neuvedeného na trh v MJ a sumy 0,05 eura za správny ...
h)
vypočítanú ako súčin minimálneho obsahu biopaliva podľa § 14a ods. 3 neuvedeného na trh v litroch a ...
i)
vypočítanú ako súčin objemu motorových palív uvedených v hlásení za príslušný kalendárny štvrťrok, minimálneho ...
j)
vypočítanú ako súčin objemu motorových palív uvedených na trh v príslušnom kalendárnom štvrťroku, minimálneho ...
(3)

Pri opakovanom porušení sa dolná hranica a horná hranica pokuty podľa odseku 2 písm. a) až c) zvyšuje ...

(4)

Pokutu za správny delikt možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď inšpekcia zistila porušenie zákonom ...

(5)

Pri určení výšky pokuty inšpekcia prihliada na závažnosť, význam a dobu trvania protiprávneho konania ...

(6)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 17 - Vzťah k správnemu poriadku
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,19) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny ...

§ 17a - Spoločné ustanovenie

Ministerstvo môže poskytnúť finančné prostriedky na účet zúčtovateľa podpory na financovanie nákladov ...

§ 18 - Prechodné ustanovenia
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy doplní prevádzkový poriadok podľa § 5 ods. 10 a predloží ho úradu ...

(2)

Pri zariadeniach na výrobu elektriny,1) ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2010, je cena ...

(3)

Prevádzkovateľ distribučnej siete doplní prevádzkový poriadok podľa § 10 a 11 a predloží ho úradu na ...

(4)

Ministerstvo prvú správu podľa § 14 ods. 1 písm. c) uverejní do 31. októbra 2009 na svojom webovom sídle. ...

§ 18a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplnila povinnosti podľa § 14a ods. 3 za prvý kalendárny ...

a)
splní podmienku podľa § 14a ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2011, ustanovenie § 16 ods. 4 sa nepoužije, ...
b)
nesplní podmienku podľa § 14a ods. 1 písm. a) ani do 31. decembra 2011, je povinná zaplatiť pokutu podľa ...
§ 18b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2011
(1)

Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko ...

(2)

Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. februárom ...

§ 18c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2011
(1)

Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko ...

(2)

Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. májom 2011 ...

(3)

Právo na doplatok podľa § 3 ods. 4 písm. h) si výrobca elektriny môže uplatniť v období od 1. mája 2011 ...

(4)

Ministerstvo Európskej komisii predloží do 31. decembra 2011 a následne každé dva roky do roku 2021 ...

(5)

Ministerstvo do 31. decembra 2011 na svojom webovom sídle zverejní informácie

a)
o podporných opatreniach pre spotrebiteľov, stavbárov, inštalatérov, architektov a dodávateľov vykurovacích, ...
b)
o výhodách, nákladoch a energetickej efektívnosti zariadení a systémov určených na využitie tepla, chladu ...
c)
o optimálnej kombinácii obnoviteľných zdrojov energie, vysoko efektívnych technológií a diaľkového vykurovania ...
d)
o opatreniach na zvyšovanie povedomia a odbornú prípravu pri využívaní energie z obnoviteľných zdrojov ...
(6)

Všetky biopalivá a biokvapaliny vyrobené na území Slovenskej republiky, ktoré majú právnické osoby a ...

(7)

Všetky suroviny vzniknuté alebo vypestované na území Európskej únie do dňa nadobudnutia účinnosti tohto ...

(8)

Všetky biopalivá, ktoré sa nachádzajú v pohonných látkach uvedených na trh v období od 1. 1. 2011 do ...

(9)

Potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny vydané a overené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona ...

§ 18d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2012

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, ktoré bolo vydané do ...

§ 18e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko ...

(2)

Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom ...

(3)

Výrobca elektriny z malého zdroja, ktorý si inštaloval malý zdroj pred 1. januárom 2014, oznámi uvedenie ...

(4)

Právo na doplatok podľa § 3 ods. 4 písm. i) si výrobca elektriny môže uplatniť v období od 1. januára ...

(5)

Ustanovenie § 6 ods. 5 sa vzťahuje na výrobcu elektriny, na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu ...

§ 18f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2014

Ministerstvo predloží Európskej komisii komplexné posúdenie národného potenciálu pre uplatnenie vysoko ...

§ 18g - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2017
(1)

Ministerstvo predloží Európskej komisii v roku 2020 správu o pokroku týkajúcu sa plnenia cieľov v oblasti ...

(2)

V správe podľa § 14c ods. 3 zasielanej v roku 2018 sa použije referenčná hodnota 94,1 g CO2ekv/MJ.

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba nie je povinná splniť povinnosť podľa § 14f ods. 2 písm. a), ak ...

§ 18h - Prechodné ustanovenia
(1)

Na práva a povinnosti, ktoré vznikli podľa § 14a v znení účinnom do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom ...

(2)

Konanie o uložení pokuty začaté colným úradom pred prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po ...

§ 18i - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko ...

(2)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. januárom 2019; vznik týchto ...

(3)

Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou ...

(4)

Zmluvy o dodávke elektriny na krytie strát v regionálnej distribučnej sústave uzatvorené podľa tohto ...

(5)

Výrobca elektriny v zariadení výrobcu elektriny, ktorému vzniklo do 31. decembra 2018 právo na podporu ...

(6)

Výrobca elektriny, ktorý má alebo ktorému vznikne do 31. decembra 2019 právo na podporu doplatkom alebo ...

(7)

Zmluva o povinnom výkupe elektriny výrobcu elektriny s výkupcom elektriny a zmluva o povinnom prevzatí ...

(8)

Podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. c) až g) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa uplatňujú od 1. januára ...

(9)

Výrobcovi elektriny v zariadení na kombinovanú výrobu, ktorému vzniklo do 30. apríla 2011 právo na podporu ...

(10)

Úrad na žiadosť výrobcu elektriny z biomasy, ktorému vzniklo právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. ...

(11)

Konania o uložení pokuty za správny delikt začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2019 sa ...

(12)

Konania o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a potvrdenia o pôvode ...

(13)

Kompenzáciu podľa § 6a nemožno v roku 2019 poskytnúť právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ...

(14)

Činnosť výkupcu elektriny vykonáva od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 prevádzkovateľ regionálnej ...

(15)

Činnosť zúčtovateľa podpory vykonáva od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 prevádzkovateľ regionálnej ...

(16)

Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy má právo na náhradu neuhradených nákladov, ktoré vynaložil ...

(17)

Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy má právo na náhradu neuhradených nákladov, ktoré vynaložil ...

(18)

Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy je povinný do 31. januára 2019 poskytnúť organizátorovi ...

(19)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný priebežne odovzdávať organizátorovi krátkodobého trhu ...

(20)

Ministerstvo do 28. februára 2019 určí a zverejní na svojom webovom sídle inštalovaný výkon nových zariadení ...

(21)

Pre zariadenie využívajúce vodnú energiu, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť ...

(22)

Podpora podľa § 3c ods. 4 sa vzťahuje na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia ...

(23)

Úrad sprístupní do 30. júna 2019 organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje evidované v elektronickej ...

§ 18j - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)

Záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou ...

(2)

Konania o vydanie, prevod, zrušenie alebo uznanie záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie ...

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba nie je povinná splniť povinnosť podľa § 14f ods. 2 písm. b), ak ...

(4)

Ak dôjde právnickou osobou alebo fyzickou osobou k nesplneniu povinnosti podľa § 14c ods. 6 do 31. decembra ...

§ 18k - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2020
(1)

Na zariadenie výrobcu elektriny, ktorému právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) vzniklo ...

(2)

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) poskytnutá výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa ...

(3)

Na zoznam podľa § 3b ods. 7 zverejnený pred účinnosťou tohto zákona sa neprihliada. Aktualizovaný zoznam ...

(4)

Úpravy účinné od 1. novembra 2020 sa vzťahujú na všetkých výrobcov elektriny s právom na podporu a ich ...

§ 18l - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2022
(1)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vypracuje minimálne technicko-konštrukčné a prevádzkové požiadavky ...

(2)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy určí pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy podľa ...

§ 19 - Splnomocňovacie ustanovenie
(1)

Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví

a)
spôsob výpočtu množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,
b)
spôsob vykonávania mesačnej bilancie výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využívania ...
c)
kritériá pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu,
d)
hraničné a harmonizované referenčné hodnoty pre výpočet množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou, ...
e)
harmonizované referenčné hodnoty pre výpočet účinnosti kombinovanej výroby a pre výpočet úspor primárnej ...
f)
spôsob určenia pomeru vyrobenej elektriny a tepla pri zariadeniach na vysoko účinnú kombinovanú výrobu, ...
g)
spôsob výpočtu úspor primárnej energie,
h)
rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah ...
i)
spôsob výpočtu národného cieľa a podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie uvedených v Národnom ...
j)
obsah oznámenia o spoločnom projekte a podmienky pre započítanie elektriny vyrobenej z obnoviteľných ...
k)
obsah správy o pokroku pri presadzovaní a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov energie podľa § ...
l)
koeficient účinnosti výroby elektriny z biometánu a spôsob jeho uplatnenia pri prevode energetického ...
m)
náležitosti, rozsah, obsah a podrobnosti ekonomicko-technického hodnotenia podľa § 14 ods. 1 písm. c), ...
n)
podrobnosti o vyhlasovaní, priebehu a vyhodnotení aukcií na výber výkupcu elektriny, podmienky účasti ...
o)
zoznam oprávnených priemyselných odvetví podľa § 6a ods. 1 písm. b), rozsah a štruktúru správy podľa ...
(2)

Úrad všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví

a)
spôsob vedenia evidencie údajov podľa § 4 ods. 7 o
1.
nadobudnutí skutočného množstva biomasy,
2.
kvalite biomasy a jej skutočného využitia na účely výroby elektriny,
3.
druhu a množstve neobnoviteľného zdroja energie a jeho kvalite na účely výroby elektriny,
b)
termíny oznámenia údajov podľa písmena a) úradu,
c)
spôsob rozdelenia nákladov za pripojenie do distribučnej sústavy a spôsob rozdelenia nákladov na rozšírenie ...
d)
spôsob výpočtu ceny vykupovanej elektriny,
e)
spôsob, postup a podmienky pri vydávaní potvrdenia o množstve biometánu,
f)
spôsob určenia a použitia koeficientu pre výpočet množstva biometánu,
g)
výpočet množstva elektriny vyrobenej z biometánu,
h)
požiadavky na kvalitu a parametre biomasy, ktorá sa používa na spaľovanie alebo spoluspaľovanie alebo ...
i)
výpočet rozsahu podpory výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou ...
j)
spôsob určenia výšky doplatku a príplatku, ktorý na výrobu elektriny v zariadení kombinovanej výroby ...
k)
podrobnosti o meraní a určení vyrobenej elektriny a meraní a určení technologickej vlastnej spotreby ...
l)
spôsob zníženia ceny elektriny na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny podľa § 3d.
§ 19a

Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s poverenými odbornými organizáciami vykonáva činnosť ...

§ 19b - Splnomocňovacie ustanovenie
(1)

Ministerstvo životného prostredia všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví

a)
kritériá trvalej udržateľnosti biopalív a biokvapalín a limitné hodnoty pre emisie skleníkových plynov ...
b)
podrobnosti preukazovania plnenia jednotlivých kritérií trvalej udržateľnosti,
c)
podrobnosti vydávania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, podrobnosti ...
d)
náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, ...
e)
obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a podrobnosti o oznamovaní ...
f)
metodiku výpočtu a zjednodušenú metodiku výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných ...
g)
spôsob a podrobnosti zverejnenia zoznamu metodík na účely overovania výpočtu emisií uznaných Slovenskou ...
h)
systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny,
i)
spôsob, akým bude Slovenský hydrometeorologický ústav kontrolovať činnosť odborne spôsobilých osôb na ...
j)
podrobnosti o rozhodovaní v sporných prípadoch týkajúcich sa vydávania a odoberania osvedčení o odbornej ...
k)
priebežné ciele a predbežný dodatočný cieľ týkajúci sa záväzku zníženia emisií skleníkových plynov počas ...
l)
podrobnosti pri rozhodovaní v sporných prípadoch týkajúcich sa overovania správy podľa § 14c ods. 3,
m)
podrobnosti o spôsobe merania množstva elektriny dodávanej na využívanie v cestných vozidlách od dodávateľov ...
n)
podrobnosti vydávania potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny,
o)
podrobnosti o oprávnenosti opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze, maximálnych ...
p)
podrobnosti o činnosti Slovenského hydrometeorologického ústavu,
q)
podrobnosti o správach predkladaných Slovenskou republikou Európskej komisii,
r)
podrobnosti o použití formátu správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu ...
(2)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom ...

a)
organizáciu, ktorá spravuje a aktualizuje databázu území, na ktorých vypestovaná biomasa pre výrobu ...
b)
náležitosti vyhlásenia pestovateľa biomasy určenej na výrobu biopaliva alebo biokvapaliny,
c)
spôsob zverejnenia vyhlásenia pestovateľa biomasy určenej na výrobu biopaliva alebo biokvapaliny.
§ 20

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 21 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa § 9 a 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá ...

§ 21a

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok ...

Prílohy

  Príloha č. 1a k zákonu č. 309/2009 Z. z.

  Suroviny alebo palivá na výrobu pokročilého biopaliva

  1.

  riasy, ak sa pestujú na pôde v rybníkoch alebo vo fotobioreaktoroch,

  2.

  pomerná časť biomasy v zmesovom komunálnom odpade,

  3.

  biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácnosti, ktorý ...

  4.

  pomerná časť biomasy v rámci priemyselného odpadu nevhodného na použitie v potravinovom alebo krmivovom ...

  5.

  slama,

  6.

  maštaľný hnoj a splaškové výkaly,

  7.

  drvený odpad z palmového oleja a trsy prázdnych palmových plodov,

  8.

  živica z talového oleja,

  9.

  surový glycerín,

  10.

  bagasa,

  11.

  hroznové výlisky a vínne kaly,

  12.

  škrupiny orechov,

  13.

  plevy,

  14.

  odzrnené kukuričné klasy,

  15.

  pomerná časť biomasy v rámci odpadu a zvyškov z lesníctva a odvetví založených na lesníctve, ako je ...

  16.

  ďalší nepotravinársky celulózový materiál podľa § 2 ods. 7 písm. j),

  17.

  ďalší lignocelulózový materiál podľa § 2 ods. 7 písm. i) okrem piliarskych a dyhárenských výrezov,

  18.

  kvapalné a plynné motorové palivá z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu,

  19.

  zachytávanie a využívanie uhlíka na účely dopravy, ak zdrojom energie je obnoviteľný zdroj energie,

  20.

  baktérie, ak zdrojom energie je obnoviteľný zdroj energie.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 309/2009 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou ...

  4.

  Smernica Rady (EÚ) 2015/652 z 20. apríla 2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70/ES ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný ...

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. b) prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2)  § 3 písm. b) prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 2a)  § 2 písm. i) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 100/2014 Z. z.
 • 3)  § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 3a)  STN EN Kvapalné ropné výrobky. Metylestery mastných kyselín (FAME) pre vznetové motory a na vykurovanie. ...
 • 3aa)  § 3 písm. b) dvanásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 3ab)  § 6 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 3ac)  § 2 písm. b) osemnásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 3b)  § 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 313/2016 ...
 • 4)  § 2 písm. b) piaty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 5)  § 2 písm. a) dvanásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 6)  § 2 písm. b) pätnásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 9)  § 2 písm. b) dvadsiaty prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 9a)  § 2 písm. p) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 9b)  Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon č. 251/2012 Z. z. Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení ...
 • 9c)  Zákon č. 251/2012 Z. z. Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
 • 9d)  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 199/2004 ...
 • 9g)  § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 164/2017 Z. z.
 • 10)  § 19 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 11)  § 2 písm. b) siedmy bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 11a)  § 4 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 11aa)  § 24 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 11aaa)  § 26 ods. 16 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 11aab)  § 26 ods. 15 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 11aac)  § 26 ods. 8 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 11aad)  § 2 písm. b) dvadsiaty štvrtý bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 11b)  § 26 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 11c)  § 31 ods. 13 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 85/2022 Z. z.
 • 11d)  § 2 písm. b) tridsiaty šiesty bod zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 11e)  Napríklad § 27 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 11 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 13)  § 12 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 13a)  § 19 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 162/2018 Z. z.
 • 14)  § 3 písm. a) ôsmy bod zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 15)  § 26 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 15a)  § 26 ods. 17 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 15aa)  § 3 písm. b) štrnásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 15ab)  § 3 písm. a) deviaty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 15ac)  § 18a ods. 1 a 3 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 15ad)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 15ada)  § 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 15ae)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická ...
 • 15af)  § 12 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 15ag)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 15ah)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 15ai)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...
 • 15aj)  § 3 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z.
 • 15b)  Zákon č. 50/1976 Zb.
 • 15c)  § 3 písm. b) šiesty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 15d)  § 3 písm. b) ôsmy bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 15e)  Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 16)  § 64 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 17)  § 24 a 25 zákona č. 71/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 17a)  § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. ...
 • 17aa)  § 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 17ab)  Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (oznámenie č. 139/2005 ...
 • 17ac)  § 31 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17ad)  § 2 písm. y) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 100/2014 Z. z.
 • 17ae)  § 2 písm. z) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17af)  Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 17b)  § 19 až 20 a 25 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov ...
 • 17c)  § 31 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17d)  § 13 ods. 1 písm. h) a § 29 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17e)  § 6 ods. 1 písm. a) a d) a § 7 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17f)  § 15 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17g)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné ...
 • 17ga)  STN EN ISO 4259-1 Ropné a príbuzné výrobky. Zhodnosť metód merania a výsledkov. Časť 1: Určovanie údajov ...
 • 17h)  Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými ...
 • 17ha)  § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.
 • 17hb)  Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze ...
 • 17i)  § 19 ods. 6 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.
 • 17j)  Čl. 2 ods. 2 Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií ...
 • 17k)  Čl. 2 Prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 18)  § 89 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 18a)  § 40 ods. 9 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.
 • 18b)  § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
 • 18c)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 82 až 84 zákona č. 50/1976 Zb.
Načítavam znenie...
MENU
Hore