Hore

Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68940
Dôvodové správy: 1798
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.02.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 235/2012 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 15.08.2012
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní, Správa poplatkov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7 JUD10 DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 235/2012 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 368/2018

Vládny návrh zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 235/2012, dátum vydania: 15.08.2012

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Predloženým návrhom zákona sa ustanovuje právnickým osobám osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach. Navrhovaný zákon sa predkladá ako jedno z opatrení na spravodlivejšie a ekonomicky efektívnejšie rozdelenie bremena vplyvov globálnej finančnej a hospodárskej krízy. V dôsledku krízy priš lo k zhoršeniu bilancie verejných financií v prevažnej väčšine krajín Európskej únie vrátane Slovenska.

Na základe svojich medzinárodných záväzkov a z titulu ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpoč tovej zodpovednosti je Slovenská republika nútená do konca roka 2013 znížiť deficit verejných financií pod 3 % HDP. Doposiaľ sa konsolidácia verejných financií realizovala prostredníctvom zvýš enia nepriamych daní a plošného znižovania verejných výdavkov, s priamym negatívnym dopadom na disponibilné príjmy občanov. Aj v opatreniach na roky 2012 a 2013 sa budú musieť realizovať úsporné opatrenia bez zjavného priameho pozitívneho vplyvu na životnú úroveň obyvateľstva. Aby celá ťarcha konsolidácie nespočívala iba na pleciach občanov, vláda Slovenskej republiky pristupuje k zavedeniu osobitného odvodu vybraný ch spoločností, ktoré pôsobia v regulovaných odvetviach.

Predložený návrh zákona predpokladá, že príjmy z navrhnutého osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach budú slúžiť na perspektívne vytvorenie účelovo určenej osobitnej časti štátnych finančných aktív, z ktorý ch sa budú financovať prioritné projekty na naštartovanie hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Vláda Slovenskej republiky chce takýmto spôsobom nielen spravodlivejšie rozdeliť bremeno nákladov hospodárskej krízy, ale aj efektívnym spôsobom mobilizovať zdroje za účelom zvýšenia tempa hospodárskeho rastu, a teda zlepšenia základne pre výber príjmov verejných financií.

Návrh zákona upravuje povinnosť platenia osobitného odvodu, výšku a spôsob jeho platenia, ako aj správu osobitného odvodu. Základom pre výpočet odvodu je výsledok hospodárenia vykázaný za to účtovné obdobie, v ktorom regulovaná osoba (právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v regulovaných oblastiach) má oprávnenie na výkon takejto činnosti. Odvodovým obdobím podľa navrhovaného zákona je každý kalendárny mesiac účtovného obdobia, v ktorom má regulovaná osoba oprávnenie na výkon činnosti v regulovaných oblastiach.

Zaplatený odvod bude možné uplatniť ako daňový výdavok.

Po predložení výsledku hospodárenia za príslušné účtovné obdobie sa zaplatený osobitný odvod zúčtuje, t.j. prepoč íta sa podľa skutočne vykázaného výsledku hospodárenia za príslušné účtovné obdobie.

Prijatie navrhovaného zákona bude mať pozitívny vplyv na verejné financie, pričom z hľadiska vplyvov na podnikateľské prostredie sa predpokladá vyššie finančné zaťaženie tý ch právnických osôb, ktorých sú podľa navrhovaného zákona regulovanými osobami. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy a tiež nemá vplyvy na zamestnanosť, životné prostredie a informatizáciu spoloč nosti.

Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ú stavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorý mi je Slovenská republika viazaná.

Doložka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín začatia a ukončenia PPK: -

A.2. Vplyvy:

Pozitívne* Žiadne*Negatívne*1. Vplyvy na rozpočet verejnej správyX X2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia? X3, Sociálne vplyvy

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

– sociálnu exklúziu,

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

X4. Vplyvy na životné prostredie X 5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti X

A.3. Poznámky

A.4. Alternatívne riešenia

Bezpredmetné.

A.5. Stanovisko gestorov

Vplyvy na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Rozpočet verejnej správy (v tis. eur)Vplyv na rozpočet verejnej správy (ESA95)2011201220132014Prí jmy verejnej správy celkom27 00081 000Štá tny rozpočet (VPS)27 000 81 000ObceVÚCSociálna poisťovňaZdravotné poisťovnez toho: - vplyv na ŠR27 00081 000 - vplyv na územnú samosprávuVý davky verejnej správy celkomŠtá tny rozpočet ObceVÚCSociá lna poisťovňaZdravotné poisťovnez toho: - vplyv na ŠR - vplyv na územnú samosprávu

Rozpoč et verejnej správy (v tis. eur)Vplyv na rozpočet verejnej správy (cash)2011201220132014Prí jmy verejnej správy celkom20 25081 0006 750Štá tny rozpočet (VPS)20 25081 0006 750ObceVÚCSociálna poisťovňaZdravotné poisťovnez toho: - vplyv na ŠR20 25081 0006 750 - vplyv na územnú samosprávuVý davky verejnej správy celkomŠtá tny rozpočet (MPSVaR)ObceVÚCSociá lna poisťovňaZdravotné poisťovnez toho: - vplyv na ŠR - vplyv na územnú samosprávu

2.2. Financovanie návrhu

Tabuľka č. 2

Financovanie (v tis. eur)Vplyv na rozpočet verejnej správy (ESA95)2011201220132014Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy (- príjmy, + výdavky)- 27 000- 81 000z toho vplyv na ŠR- 27 000- 81 000financovanie zabezpečené v rozpočteostatné zdroje financovaniaRozpo čtovo nekrytý vplyv / úspora *- 27 000- 81 000

Financovanie (v tis. eur)Vplyv na rozpočet verejnej správy (cash)2011201220132014Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy (- príjmy, + výdavky)- 20 250- 81 000- 6 750z toho vplyv na ŠR- 20 250- 81 000- 6 750financovanie zabezpečené v rozpočteostatné zdroje financovaniaRozpočtovo nekrytý vplyv / úspora *- 20 250- 81 000- 6 750* úspora má znamienko (-)

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

2.3. Popis a charakteristika návrhu

2.3.1. Popis návrhu:

2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

x iné (rozšírenie základne pre výpočet dane z príjmov)

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

-

2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Kvantifikácia predpokladá pozitívny vplyv na úrovni 25,7 mil. EUR v roku 2012 a vo výške 77 mil. Eur v roku 2013. Výpočet bol uskutočnený na individuálnych dátach dotknutých spoločností podľa príslu šného regulátora v zmysle § 3 ods. 1 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a dátach poskytnutých Finančnou správou SR. V kvantifikácii je zohľadnená skutočnosť, že osobitný odvod bude daňovým výdavkom a bude mať negatívny vplyv na výnos DPPO.

Kvantifikácia príjmov

Štátny rozpočet (VPS) - príjmy (v tis. eur)Vplyv na štátny rozpočet (ESA95) 2011201220132014100Daňové príjmy 27 000 81 000110Dane z príjmov a kapitálového majetku111Daň z príjmov fyzickej osoby112Daň z príjmov právnickej osoby- 6 333- 19 000113Daň z príjmov vyberaná zrážkou130Dane za tovary a služby131Daň z pridanej hodnoty132Spotrebné dane 134Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 190Iné dane 33 333100 000 Vplyv na rozpočet verejnej správy (ESA95) Rozpočet verejnej sprá vy - príjmy (v tis. eur)2011201220132014100Daňové príjmy 27 000 81 000110Dane z príjmov a kapitálového majetku111Daň z príjmov fyzickej osoby112Daň z príjmov právnickej osoby- 6 333- 19 000113Daň z príjmov vyberaná zrážkou130Dane za tovary a služby131Daň z pridanej hodnoty132Spotrebné dane133Dane za špecifické služby134Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti139Iné dane za tovary a služby150Poistné151-153, 155-158Sociálne poistenie154 Zdravotné poistenie190Iné dane 33 333100 000

Vplyv na štátny rozpočet (cash) Štátny rozpoč et (VPS) - príjmy (v tis. eur)2011201220132014100Daňové príjmy 20 250 81 0006 750110Dane z príjmov a kapitálového majetku111Daň z príjmov fyzickej osoby112Daň z príjmov právnickej osoby- 4 750- 19 000- 1 583113Daň z príjmov vyberaná zrážkou130Dane za tovary a služby131Daň z pridanej hodnoty132Spotrebné dane134Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 190Iné dane25 000100 0008 333 Rozpoč et verejnej správy - príjmy (v tis. eur)Vplyv na rozpočet verejnej správy (cash) 2011201220132014100Daňové príjmy 20 250 81 0006 750110Dane z príjmov a kapitálového majetku111Daň z príjmov fyzickej osoby112Daň z príjmov právnickej osoby- 4 750- 19 000- 1 583113Daň z príjmov vyberaná zrážkou130Dane za tovary a služby131Daň z pridanej hodnoty132Spotrebné dane133Dane za špecifické služby134Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti139Iné dane za tovary a služby150Poistné151-153, 155-158Sociálne poistenie154 Zdravotné poistenie190Iné dane25 000100 0008 333

Kvantifikácia výdavkov

Štátny rozpočet - výdavky (v tis. eur)Vplyv na štátny rozpočet (ESA95) 2011201220132014600Bežné výdavky0000640Bežné transfery0000641Transfery v rámci verejnej správy 642Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám0000

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Vplyvy na podnikateľské prostredie

3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?

Právnické osoby, ktoré majú oprávnenie na výkon č innosti v oblasti:

·energetiky,

·poisťovníctva a zaisťovníctva,

·verejného zdravotného poistenia,

·elektronickej komunikácie,

·zaobchádzania s liekmi,

·poštových služieb,

·doprave na dráhe,

·verejných vodovodov a verejných kanalizácii,

·leteckej dopravy.

3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?

Zavedením osobitného odvodu dôjde u právnických osôb uvedený ch v bode 3.1. k zníženiu daňového zaťaženia v oblasti dane z príjmov v dôsledku možnosti uplatnenia odvodu ako daňového výdavku. Zároveň sa predpokladá u týchto právnických osôb zvýš enie ich finančného zaťaženia z dôvodu platenia osobitného odvodu.

3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?

Predpokladá sa mierne zvýšenie administratívneho zaťaženia vybraných právnických osôb z dôvodu z avedenia oznamovacej povinnosti.

3.4. Aké sú dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľský ch subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)

Okrem vplyvov uvedených v bode 3.2 a 3.3 sa očakáva, že vybrané právnické osoby budú mať vyššie finančné zaťaženie v porovnaní s právnickými osobami vykonávajúcimi rovnakú činnosť, ktoré však nedosahujú zá konom stanovenú výšku základu odvodu.

3.5. Aké sú predpokladané spoločensko – ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?

Zavedením odvodu sa nepredpokladá zvýšenie cien poskytovaných slu žieb a dodávaných tovarov pre konečného spotrebiteľa. Tento odvod sa nebude považovať za oprávnený náklad, ktorý možno započítať do regulovanej ceny a zákon priamo zakazuje zvyšovať z tohto dô vodu regulovanú cenu.

DOLOŽKA ZLUÈITE¼NOSTI

návrhu zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov s právom Európskej únie

_________________________________________________________________________ __

1.Predkladateľ zákona:

Vláda Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu zákona:

Návrh zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.Problematika návrhu zákona:

a)nie je upravená v prá ve Európskej únie;

b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.

B. Osobitná časť

K čl. I

K § 1

Navrhovaným ustanovením sa upravuje predmet úpravy zákona, ktorým je povinnosť platenia osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach regulovanou osobou, výška a spôsob platenia odvodu a správa odvodu. Za správcu odvodu sa navrhuje daňový úrad, ktorý je príslušný na spr ávu dane z príjmov regulovanej osoby.

K § 2

Navrhuje sa, aby odvodovým obdobím bol každý kalendárny mesiac účtovného obdobia, v ktorom má regulovaná osoba oprávnenie na výkon činnosti podľa § 3.

K § 3

V navrhovanom ustanovení sú špecifikované regulované osoby. Navrhuje sa, aby takouto osobou bola právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti energetiky, poisťovní ctva a zaisťovníctva, verejného zdravotného poistenia, elektronických komunikácií, zaobchádzania s liekmi, poštových služ ieb, dopravy na dráhe, verejných vodovodov, verejn ých kanalizácií a leteckej dopravy a ktorá predpokladá, že jej výnosy z regulovanej činnosti za účtovné obdobie, v ktorom získala oprávnenie na výkon činnosti dosiahli aspoň 50% z jej celkových výnosov tohto účtovného obdobia. V ustanovení sa tiež navrhuje, aby regulovaná osoba v ustanovenej lehote písomne oznámila správcovi odvodu skutočnosti potrebné pre sprá vu tohto osobitného odvodu.

K § 4

V návrhu ustanovenia je upravený vznik povinnosti platiť odvod. Ïalej sa navrhuje suma základu odvodu, od ktorej vzniká povinnosť platiť odvod. V ustanovení sa tiež navrhuje oznamovacia povinnosť pre regulovanú osobu, ktorej účelom má byť posú denie vzniku povinnosti platiť odvod. Osobe, ktorej vznikne povinnosť platiť odvod podľa tohto zákona povinnosť platiť nezaniká, ani ak výsledok hospodárenia pri zúčtovaní nedosiahne sumu základu odvodu. Rovnako sa ustanovuje prechod povinnosti platiť odvod na právnych nástupcov regulovanej osoby. V ustanovení sa definuje aj zá nik povinnosti platiť odvod splnením všetkých záväzkov regulovanej osoby podľa návrhu zákona.

K § 5

Navrhuje sa, aby základom odvodu bol výsledok hospodárenia vykázaný za to účtovné obdobie, v ktorom regulovaná osoba vykonáva činnosti podľa tohto návrhu zákona; na tento účel sa použije výsledok hospodárenia vykázaný podľa slovenských právnych predpisov alebo medzinárodných účtovných noriem. Tento výsledok hospodárenia sa uvádza na riadku 100 daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Navrhujú sa aj alternatívy základu odvodu.

K § 6

V ustanovení sa navrhuje sadzba odvodu, ktorá sa použije pri výpočte odvodu.

K § 7

V ustanovení sa navrhuje výpočet odvodu ako súčin základu odvodu a sadzby odvodu.

K § 8

Navrhuje sa, aby sa odvod pova žoval za vyrubený doručením písomného oznámenia, na základe ktorého je regulovaná osoba povinná tento odvod platiť, a to do konca každého odvodov ého obdobia, za ktoré sa odvod platí. Ak dôjde k zmene sumy základu odvodu, regulovaná osoba bude povinná oznámiť novú sumu výsledku hospodárenia. Navrhuje sa, aby správca dane vydal rozhodnutie o určení výšky odvodu, ak regulovaná osoba v oznámení nesprávne uvedie výšku odvodu. Navrhuje sa možnosť podania opravného prostriedku – námietky proti rozhodnutiam podľa tohto zákona.

K § 9

V ustanovení sa navrhuje, aby správca odvodu po predložení vý sledku hospodárenia vykonal zúčtovanie odvodov. Zúčtovaním odvodov sprá vca odvodu porovná súčet zaplatených odvodov za príslušné odvodové obdobia so súčtom odvodov vypočítaných z reálneho výsledku hospodárenia. Definuje sa nedoplatok zo zúčtovania odvodov a preplatok na odvodoch. O zúčtovaní odvodov vydá správca odvodu rozhodnutie. Ustanovuje sa postup pri zmene základu odvodu za to účtovné obdobie, za ktoré už bolo vykonané zúčtovanie.

K § 10

V navrhovanom ustanovení sa uvádza spôsob, akým je regulovaná osoba povinná platiť odvod. Rovnako sa ustanovujú sankcie za nesplnenie tejto povinnosti. Navrhuje sa, aby povinnosť zaplatiť nezaplatený odvod regulovanej osoby uhradili jej právni nástupcovia spoločne a nerozdielne. Navrhuje sa spôsob použitia preplatku na odvodoch.

K § 11

Navrhuje sa posledné odvodové obdobie, ktorým je december 2013.

K § 12

V ustanovení sa navrhujú spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia k tomuto zákonu. Navrhuje sa subsidiárne použitie daňového poriadku. Navrhuje sa postup pri vymáhaní nedoplatku na odvodoch. Navrhuje sa, aby uhradené odvody boli štátnymi finančnými aktívami, ktoré sú účelovo určené na podporu rozvojových programov vlády Slovenskej republiky. Navrhuje sa, aby regulovaná osoba mohla odvod zahrnúť do základu dane z príjmov. Ïalej sa navrhuje zákaz zvýšenia regulovanej ceny z dôvodu zaplatenia odvodu.

K § 13

Navrhuje sa, aby sa za regulovanú osobu považovala prá vnická osoba, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona mala oprávnenie na výkon aspoň jednej z činností podľa tohto zákona a stala sa regulovanou osobou podľa § 3 ods. 1, ako aj osoba, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona mala oprávnenie na výkon aspoň jednej z činností podľa tohto zákona a ešte nevykázala žiadny výsledok hospodárenia. Týmto osobám sa zároveň určuje oznamovacia povinnosť.

K čl.II

Navrhovaným článkom sa rozširujú kompetencie daňového úradu a daňového úradu pre vybrané daňové subjekty o správu osobitného odvodu podľa tohto zá kona.

K čl.III

Navrhovaným článkom sa rozširuje predmet úpravy daňového poriadku o osobitný odvod z podnikania v regulovaný ch odvetviach. Dopĺňa sa oprávnenie správcu dane ukladať sankcie za nesplnenie oznamovacej povinnosti opakovane.

K čl. IV

Nadobudnutie účinnosti zákona sa navrhuje od 1. septembra 2012.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 31. mája 2012.

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.