Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách v znení vyhlášky č. 434/2019 Z. z. 442/2023 účinný od 01.12.2023

Platnosť od: 25.11.2023
Účinnosť od: 01.12.2023
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Vodné toky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách v znení vyhlášky č. 434/2019 Z. z. 442/2023 účinný od 01.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 442/2023 s účinnosťou od 01.12.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách v znení vyhlášky č. 434/2019 Z. z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 71/2015 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách v znení vyhlášky č. 434/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1)
Maximálny prietok povodne je definovaný N-ročným maximálnym prietokom povodne1) alebo N-ročnou prietokovou vlnou.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) STN 75 0110 Vodné hospodárstvo. Hydrológia. Terminológia (75 0110).“.

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1b a poznámka pod čiarou k odkazu 1b.

Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.

2.
V § 2 odseky 4 a 5 znejú:

„(4)
Odhad maximálneho prietoku povodne sa zaradí do príslušnej triedy spoľahlivosti.1a)

(5)
Zmena vydaného odhadu maximálneho prietoku povodne pre vyhotovovanie máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika sa oznamuje do desiatich pracovných dní správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, okresnému úradu alebo okresnému úradu v sídle kraja a ministerstvu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) STN 75 1400 Hydrológia. Hydrologické údaje povrchových vôd. Základné ustanovenia (75 1400).“.

3.
V § 3 ods. 1 prvej vete sa za slovo „vody“ vkladajú slová „hydrologickým a hydraulickým“.
4.
V § 3 ods. 1 druhej vete sa vypúšťa slovo „hydraulický“.
5.
V § 3 odsek 2 znie:

„(2)
Pri určovaní záplavovej čiary matematickým modelovaním prúdenia vody sa na účely určenia priebehu maximálnej hladiny povodne podľa lokálnych podmienok predpokladá povodňové ohrozenie
a)
počas dlhotrvajúceho ustáleného pôsobenia N-ročného maximálneho prietoku povodne, ktoré sa určuje ako ustálené nerovnomerné prúdenie; takto určená záplavová čiara reprezentuje výnimočné ohrozenie, ktorého dobu opakovania je možné určiť samostatnou hydrologickou štúdiou,

b)
pôsobením N-ročnej prietokovej vlny, ktoré sa určuje pomocou neustáleného nerovnomerného prúdenia počas trvania povodne.“.

6.
V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Pri určovaní záplavovej čiary matematickým modelovaním prúdenia vody sa na účely určenia priebehu maximálnej hladiny povodne predpokladá úplné rozvinutie vegetácie na brehoch koryta vodného toku a povodňou zaplavenom území bez ohľadu na to, aký je prirodzený časový posun medzi vegetačným vývojom rôznych spoločenstiev rastlín a drevín.“.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

7.
V § 3 ods. 4 sa slová „zariadení, ktoré ovplyvňujú“ nahrádzajú slovami „zariadení na“.
8.
V § 8 ods. 1 úvodnej vete sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
9.
V § 8 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
pri vyhotovovaní, zmenách alebo dopĺňaní územnoplánovacej dokumentácie regiónu, obce alebo zóny, ak sa v návrhu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia predpokladá výstavba objektov alebo vykonávanie činností podľa § 20 ods. 5 a 6 zákona pri neupravenom vodnom toku alebo neohrádzovanom vodnom toku alebo pri upravenom vodnom toku, ktorého prietoková kapacita je navrhnutá na prietok menší, ako je aktuálny odhad maximálneho prietoku povodne podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona alebo pri ohrádzovanom vodnom toku, ktorého ochranná líniová stavba je navrhnutá na prietok menší, ako je aktuálny odhad maximálneho prietoku povodne podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona.“.

10.
V § 8 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

11.
V § 8 odsek 2 znie:

„(2)
Vonkajšia hranica inundačného územia sa navrhuje podľa § 3 ods. 2 za trasou ochrannej líniovej stavby alebo za brehovou čiarou koryta toku, ak je návrhový prietok pre ochrannú líniovú stavbu alebo koryto toku menší ako maximálny prietok povodne, ktorá sa môže opakovať priemerne raz za 100 rokov.“.

12.
V § 8 ods. 3 písm. a) sa za slovo „názvy“ vkladajú slová „a kódy“.
13.
V § 8 ods. 3 písm. c) sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
14.
V § 8 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo všeobecne záväzné nariadenia obce“.
15.
V § 8 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo obec“.
16.
Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
17.
Slová ,„krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2023.

Tomáš Taraba v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore