Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69449
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2020


Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Stredné školstvo, Základné školstvo, Rozpočtové a príspevkové organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST24 JUD3 DS24 EU PP13 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 597/2003 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 182/2017

Legislatívny proces k zákonu 182/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)

Tento zákon upravuje

a)
financovanie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,1) a ...
b)
poskytovanie
1.
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl2b) ...
2.
príspevku na záujmové vzdelávanie pre žiakov škôl,1) ktoré sú zaradené do siete podľa osobitného ...
3.
dotácií.
(2)

V školách zriaďovaných podľa osobitných predpisov6) okrem žiakov prijatých nad rozsah určený ...

a)
zabezpečuje financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky, riešenia havarijných situácií, ...
b)
prispieva na financovanie rozvoja,
c)
prispieva na prístavbu a výstavbu škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu ...
(3)

Zo štátneho rozpočtu sa zabezpečuje financovanie škôl1) zriadených štátom uznanými cirkvami ...

(4)

Zo štátneho rozpočtu sa prispieva na financovanie školských zariadení podľa osobitného predpisu10) ...

(5)

Zo štátneho rozpočtu sa zabezpečuje financovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie zriaďovateľom ...

(6)

V cirkevných školách a súkromných školách sa vzdelávanie a ďalšie služby môžu poskytovať ...

(7)

Tento zákon sa nevzťahuje na školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej ...

§ 2
Zdroje financovania regionálneho školstva
(1)

Zdroje financovania verejných škôl, verejných materských škôl a verejných školských zariadení ...

a)
prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a ...
b)
prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov vyšších územných celkov,14)
c)
prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl ...
d)
zisk z podnikateľskej činnosti,16)
e)
príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, ...
f)
príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, ...
g)
príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov,17a)
h)
príspevky a dary,
i)
iné zdroje podľa osobitného predpisu.18)
(2)

Zdroje financovania cirkevných škôl a súkromných škôl sú:

a)
prostriedky zo štátneho rozpočtu v kapitole ministerstva19) a v kapitole ministerstva vnútra13) ...
b)
prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl ...
c)
zisk z podnikateľskej činnosti,
d)
príspevky od zriaďovateľov,
e)
príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, ...
f)
príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov,17a)
g)
príspevky a dary,
h)
iné zdroje podľa osobitného predpisu.20)
(3)

Školy, verejné materské školy a verejné školské zariadenia použijú finančné prostriedky pridelené ...

(4)

Verejné školy, verejné materské školy a verejné školské zariadenia použijú zdroje financovania ...

a)
odseku 1 písm. b) až d), h) a i) ako doplnkový zdroj na účely podľa odseku 3; verejné materské ...
b)
odseku 1 písm. e) až g) ako doplnkový zdroj na financovanie rozvoja a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho ...
(5)

Cirkevné školy a súkromné školy použijú zdroje financovania podľa odseku 2 písm. e) na účel ...

(6)

Zriaďovateľ cirkevnej školy a zriaďovateľ súkromnej školy prerokujú s radou školy a s riaditeľom ...

(7)

Zriaďovateľ školy je povinný zabezpečiť v školách, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú ...

§ 3
Štruktúra finančných prostriedkov v kapitole ministerstva a v kapitole ministerstva vnútra
(1)

Financovanie regionálneho školstva, príspevku na výchovu a vzdelávanie a príspevku na záujmové ...

(2)

V kapitole ministerstva sa rozpočtujú finančné prostriedky

a)
pre vyššie územné celky na
1.
výchovno-vzdelávací proces a prevádzku škôl,1) v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú ...
2.
osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,20aa)
3.
príspevok na dopravu,
4.
príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode,
5.
príspevok na školu v prírode,
6.
príspevok na záujmové vzdelávanie,
7.
mimoriadne výsledky žiakov,
8.
riešenie havarijných situácií,
9.
rozvojové projekty,
10.
financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
11.
odchodné,
12.
úhradu nákladov súvisiacich so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca ...
13.
dohodovacie konanie,
b)
dotácie podľa § 6c,
c)
na vydávanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov20a) centrálne financovaných Ministerstvom ...
d)
zabezpečenie celoslovenských kôl súťaží a predmetových olympiád žiakov škôl.
(3)

V kapitole ministerstva vnútra sa rozpočtujú finančné prostriedky pre obce, štátom uznanú cirkev ...

a)
výchovno-vzdelávací proces a prevádzku škôl,1) v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú ...
b)
osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
c)
príspevok na dopravu,
d)
príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode,
e)
príspevok na školu v prírode,
f)
príspevok na záujmové vzdelávanie,
g)
mimoriadne výsledky žiakov,
h)
riešenie havarijných situácií,
i)
rozvojové projekty,
j)
financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
k)
príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl,
l)
kapitálové výdavky podľa § 7 ods. 9,
m)
odchodné,
n)
úhradu nákladov súvisiacich so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca ...
o)
dohodovacie konanie,
p)
zabezpečenie okresných a krajských kôl súťaží a predmetových olympiád detí a žiakov škôl ...
(4)

Finančné prostriedky prideľuje ministerstvo zriaďovateľom v štruktúre podľa odsekov 2 a 3.

(5)

Finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom ...

(6)

Rozdelenie finančných prostriedkov na účely podľa odseku 2 písm. b) až d) určuje ministerstvo ...

(7)

Finančné prostriedky z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra poskytnuté zriaďovateľom ...

§ 4
Financovanie verejných škôl
(1)

Rozpis finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra zriaďovateľom ...

(2)

Normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok je určený počtom jej žiakov a normatívnym ...

(3)

Normatívny príspevok pre školu na bežný školský rok sa určí ako dve tretiny súčinu normatívu ...

(4)

Normatív je súčtom mzdového normatívu a prevádzkového normatívu.

(5)

Mzdový normatív vyjadruje normované ročné náklady na mzdy a platy vrátane poistného a príspevku ...

(6)

Prevádzkový normatív vyjadruje normované ročné náklady na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku ...

(7)

Okresný úrad v sídle kraja oznámi najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti ...

(8)

Okresný úrad v sídle kraja oznámi najneskôr do 30. októbra bežného roka zriaďovateľovi verejnej ...

(9)

Zriaďovateľ verejnej školy do 15 dní po doručení oznámenia okresného úradu v sídle kraja podľa ...

(10)

Zriaďovateľ verejnej školy do 15 dní po doručení oznámenia okresného úradu v sídle kraja podľa ...

(11)

Zriaďovatelia verejných škôl spolupracujú pri rozpise finančných prostriedkov podľa odsekov ...

(12)

Ministerstvo a ministerstvo vnútra prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja poskytuje zriaďovateľovi ...

(13)

Financovanie škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami22a) a školských ...

(14)

Zriaďovateľovi základnej školy spojenej s materskou školou, ktorým je obec, pridelí ministerstvo ...

(15)

Ministerstvo každoročne určuje a zverejňuje na svojom webovom sídle v mesiaci december na nasledujúci ...

(16)

Stredné odborné školy sa financujú podľa kategórií stredných odborných škôl. Do kategórií ...

§ 4a
Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením ...
(1)

Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť ...

(2)

Žiadosť zriaďovateľa o pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa ...

a)
počet žiakov so zdravotným znevýhodnením,
b)
druh, stupeň a mieru postihnutia žiakov,22b)
c)
počet asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, na ktorých sa požadujú finančné ...
(3)

Žiadosť podľa odseku 2 na nový školský rok predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom ...

(4)

Ministerstvo prideľuje zriaďovateľovi verejnej školy finančné prostriedky na osobné náklady ...

a)
počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením,
b)
druhu, stupňa a miery postihnutia žiakov so zdravotným znevýhodnením,
c)
skutočnosti, či boli zriaďovateľovi školy pridelené finančné prostriedky v predchádzajúcom ...
d)
bariér, ktoré žiak nedokáže prekonať bez pomoci z dôvodu zdravotného znevýhodnenia; za bariéry ...
(5)

Ak asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením skončil činnosť v škole pred uplynutím ...

(6)

Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné ...

§ 4aa
Príspevok na dopravu
(1)

Ministerstvo pridelí z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra príspevok na dopravu ...

(2)

Škola, ktorú žiak navštevuje, mesačne uhrádza zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady ...

(3)

Zákonný zástupca žiaka verejnej školy alebo cirkevnej školy má právo na úhradu cestovných ...

a)
verejnej školy v spoločnom školskom obvode,22d) v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, ...
b)
najbližšej cirkevnej školy a späť, ak v obci, v ktorej má žiak trvalý pobyt, nie je zriadená ...
c)
najbližšej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným ...
d)
najbližšej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny a späť, ak ide o žiaka ...
e)
školy a späť do miesta jeho trvalého pobytu iným dopravným prostriedkom ako hromadnou dopravou ...
(4)

Úhrada cestovných nákladov na dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do najbližšej školy ...

(5)

Doba trvania zdravotného stavu žiaka, ktorý neumožňuje jeho prepravu do školy hromadnou dopravou, ...

(6)

Žiadosť o príspevok na dopravu predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného ...

(7)

Žiadosť o príspevok na dopravu obsahuje údaje o výške denných cestovných nákladov na dopravu ...

(8)

Výška príspevku na dopravu na žiaka na kalendárny rok sa určí ako súčin denných cestovných ...

§ 4ab
Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode
(1)

Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra v priebehu kalendárneho ...

(2)

Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode môže verejná škola použiť na toho istého žiaka ...

(3)

Ministerstvo určuje a zverejňuje na svojom webovom sídle výšku a spôsob pridelenia príspevku ...

§ 4ac
Príspevok na školu v prírode
(1)

Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra v priebehu kalendárneho ...

(2)

Príspevok na školu v prírode môže verejná škola použiť na toho istého žiaka iba jedenkrát ...

(3)

Ministerstvo určuje a zverejňuje na svojom webovom sídle výšku a spôsob pridelenia príspevku ...

§ 4ad
Príspevok na učebnice
(1)

Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi ...

(2)

Príspevok na učebnice sa prideľuje podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu ...

§ 4ae
Príspevok na záujmové vzdelávanie
(1)

Ministerstvo pridelí z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra zriaďovateľovi školy ...

(2)

Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom základné školy a stredné školy najneskôr do 10. ...

(3)

Ministerstvo určuje a zverejňuje na svojom webovom sídle hodnotu vzdelávacieho poukazu na príslušný ...

(4)

Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam škôl, školských zariadení a ich zriaďovateľov, ktorým ...

§ 4b

Financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov

(1)

Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra zriaďovateľovi ...

(2)

Zoznam súťaží, predmetových olympiád, medzinárodných projektov a programov na nový školský ...

(3)

Ministerstvo pridelí finančné prostriedky zriaďovateľovi verejnej školy podľa

a)

počtu umiestnení žiakov na prvých troch miestach celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových ...

b)

počtu účastí škôl v medzinárodných projektoch alebo programoch.

(4)

Objem finančných prostriedkov za prvé miesto, druhé miesto, tretie miesto a za umiestnenie v súťažiach, ...

(5)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam škôl, ktorým boli pridelené finančné ...

(6)

Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi podľa odseku 1 možno použiť na aktivity súvisiace ...

a)

odmeňovanie zamestnancov školy podľa osobitného predpisu,22e) ktorí

1.

pripravovali žiakov na súťaže a predmetové olympiády alebo

2.

sa zúčastňovali na realizácii medzinárodného projektu alebo programu,

b)

nákup

1.

didaktickej techniky,

2.

učebných pomôcok,

3.

kompenzačných pomôcok,

c)

úhradu nákladov súvisiacich s pobytom žiakov školy na súťažiach, predmetových olympiádach ...

d)

úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri príprave žiakov na súťaže, predmetové ...

§ 4c
Financovanie havarijných situácií
(1)

Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra v priebehu roka ...

a)
udalosť, ktorou boli vážne ohrozené životy a zdravie osôb,
b)
udalosť, ktorou bola na majetku školy alebo majetku školského zariadenia spôsobená škoda ohrozujúca ...
(2)

Havarijnou situáciou nie je udalosť podľa odseku 1 písm. b), ktorá vznikla porušením povinnosti ...

(3)

Žiadosť zriaďovateľa obsahuje najmä

a)
podrobný popis vzniknutej havarijnej situácie a príčiny jej vzniku,
b)
predpokladané nevyhnutné náklady na odstránenie havarijnej situácie.
(4)

Ak na základe popisu vzniknutej havarijnej situácie a príčin jej vzniku podľa odseku 3 písm. a) ...

a)
dokladu o odbornom posúdení vzniknutej havarijnej situácie a príčin jej vzniku znalcom v príslušnom ...
b)
dokladu o vykonaní technickej kontroly alebo servisu,
c)
dokladu o vykonaní opravy, údržby alebo obnovy majetku školy alebo majetku školského zariadenia, ...
d)
iného dokladu preukazujúceho plnenie povinností pri riadnom hospodárení s majetkom školy alebo ...
(5)

Ministerstvo pridelí zriaďovateľom finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií najmä ...

a)
charakteru havárie,
b)
miery možného ohrozenia životov a zdravia osôb alebo prevádzky,
c)
rozsahu vzniknutých škôd, či nebezpečenstva vzniku ďalších škôd.
(6)

Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné ...

§ 4d
Financovanie rozvojových projektov
(1)

Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra účelovo viazané ...

(2)

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ verejnej školy, verejnej materskej ...

(3)

Žiadosť podľa odseku 2 obsahuje najmä

a)
cieľ projektu,
b)
charakteristiku projektu,
c)
časový harmonogram realizácie projektu,
d)
analýzu finančného zabezpečenia realizácie projektu,
e)
doklad o spoluúčasti zriaďovateľa, inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(4)

Výšku spoluúčasti zriaďovateľa, inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby na realizácii rozvojového ...

(5)

Ministerstvo prideľuje finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu podľa využitia ...

a)
vo výchove a vzdelávaní v školách a školských zariadeniach alebo v službách spojených s výchovou ...
b)
v mieste sídla žiadateľa o financovanie rozvojového projektu, v územnej pôsobnosti okresu alebo ...
(6)

Ministerstvo každoročne zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam škôl, školských zariadení ...

§ 4e
Financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
(1)

Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra zriaďovateľovi ...

(2)

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného ...

(3)

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného ...

(4)

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného ...

(5)

Okresný úrad v sídle kraja oznámi najneskôr

a)
do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte zriaďovateľovi základnej ...
b)
do 30. októbra zriaďovateľovi základnej školy podľa odseku 1 úpravu výšky príspevku na skvalitnenie ...
(6)

Zriaďovateľ základnej školy podľa odseku 1 do 15 dní po doručení oznámenia okresného úradu ...

a)
odseku 5 písm. a) rozpíše príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov ...
b)
odseku 5 písm. b) upraví príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo ...
(7)

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného ...

a)
osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo sociálneho ...
b)
vybavenie didaktickou technikou a učebnými pomôckami,
c)
účasť žiakov na aktivitách podľa osobitného predpisu,22g)
d)
výchovu a vzdelávanie žiakov v špecializovaných triedach,
e)
zabránenie prenosu nákazy prenosného ochorenia,
f)
príplatok za prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.22h)
(8)

Zriaďovateľ základnej školy, v ktorej sa vzdeláva viac ako 85 žiakov zo sociálne znevýhodneného ...

(9)

Výšku príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie na žiaka zo sociálne znevýhodneného ...

§ 5
Financovanie verejných materských škôl a verejných školských zariadení
(1)

Rozpis finančných prostriedkov zriaďovateľom verejných materských škôl a verejných školských ...

(2)

Objemy finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre verejné materské školy a pre verejné školské ...

(3)

Pri určovaní objemu finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre verejné školské zariadenia okrem ...

(4)

Pri určovaní objemu finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre zariadenie školského stravovania23b) ...

(5)

Ministerstvo pridelí okresnému úradu v sídle kraja finančné prostriedky podľa celkového počtu ...

a)
deťom verejných materských škôl v zariadeniach školského stravovania23b) zriadených obcou, samosprávnym ...
b)
žiakom základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími ...
c)
žiakom škôl podľa osobitného predpisu23d) okrem písmen a) a b) v zariadeniach školského stravovania23b) ...
§ 6
Financovanie cirkevných škôl
(1)

Pri financovaní cirkevných škôl, ktoré sa uskutočňuje z kapitoly ministerstva vnútra, sa postupuje ...

(2)

Podmienkou na pridelenie finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre cirkevné školy na nasledujúci ...

(3)

Zriaďovateľ cirkevnej školy je povinný použiť finančné prostriedky pridelené podľa § 4 na ...

§ 6a
Financovanie súkromných škôl
(1)

Pri financovaní súkromných škôl, ktoré sa uskutočňuje z kapitoly ministerstva vnútra, sa postupuje ...

(2)

Podmienkou na pridelenie finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre súkromné školy na nasledujúci ...

(3)

Zriaďovateľ súkromnej školy je povinný použiť finančné prostriedky pridelené podľa § 4 na ...

§ 6b
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl
(1)

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu2b) na kalendárny rok pozostáva z príspevku ...

(2)

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu2b) na bežný školský rok sa určí ako ...

(3)

Okresný úrad v sídle kraja

a)
oznámi najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte ...
b)
oznámi najneskôr do 30. októbra zriaďovateľovi materskej školy2b) úpravu výšky príspevku na ...
c)
poskytuje zriaďovateľom materských škôl2b) finančné prostriedky z kapitoly ministerstva vnútra ...
(4)

Zriaďovateľ materskej školy2b) do 30 dní po doručení oznámenia okresného úradu v sídle kraja ...

a)
podľa odseku 3 písm. a) rozpíše finančné prostriedky na kalendárny rok pre jednotlivé materské ...
b)
podľa odseku 3 písm. b) upraví finančné prostriedky na nový školský rok pre jednotlivé materské ...
(5)

Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi podľa odseku 1 možno použiť na aktivity súvisiace ...

a)
osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov materskej školy2b) podľa osobitného predpisu,23h) ktorí ...
b)
vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí
1.
didaktickou technikou,
2.
učebnými pomôckami,
3.
kompenzačnými pomôckami,
c)
úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách podľa osobitného predpisu23ha) alebo
d)
úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí.
§ 6c
Dotácie
(1)

Ministerstvo môže poskytnúť z kapitoly ministerstva dotáciu zameranú na rozvoj výchovy a vzdelávania ...

(2)

Dotáciu na činnosti podľa odseku 1 (ďalej len „aktivity“) možno poskytnúť po splnení podmienok ...

a)
zriaďovatelia škôl a školských zariadení okrem zriaďovateľa školy a školského zariadenia, ...
b)
občianske združenia,23j) nadácie23k) a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné ...
c)
fyzická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní aktivít podľa odseku 1 vo výchove a vzdelávaní ...
d)
právnická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní aktivít podľa odseku 1 vo výchove a vzdelávaní ...
(3)

Dotáciu nemožno poskytnúť na

a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.
(4)

Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) podáva žiadateľ písomne bez výzvy ...

(5)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle výzvu na predloženie žiadostí, a to najmenej 30 ...

a)
základný cieľ a výberové kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať jednotlivé žiadosti, ...
b)
formulár žiadosti v elektronickej forme,
c)
okruh oprávnených žiadateľov,
d)
výšku finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu,
e)
najvyššiu a najnižšiu dotáciu pre jedného žiadateľa,
f)
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
g)
časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí.
(6)

Žiadosť obsahuje identifikačné údaje o žiadateľovi, ktorými sú:

a)
ak ide o právnickú osobu
1.
názov a právna forma žiadateľa,
2.
adresa sídla,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno, priezvisko a akademický titul štatutárneho orgánu,
b)
ak ide o fyzickú osobu
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul,
2.
dátum narodenia,
3.
miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,
4.
adresa trvalého pobytu.
(7)

Žiadosť ďalej obsahuje najmä

a)
predmet činnosti žiadateľa,
b)
účel poskytnutia dotácie podľa odseku 1,
c)
charakteristiku uskutočňovanej aktivity, na ktorú sa požaduje dotácia,
d)
termín a miesto uskutočnenia aktivity,
e)
počet osôb, ktoré aktivitu zabezpečujú a počet osôb, pre ktoré sa aktivita uskutočňuje,
f)
časový harmonogram uskutočňovania aktivity,
g)
analýzu finančného zabezpečenia uskutočňovania aktivity,
h)
uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu od iného subjektu verejnej ...
i)
doklad o spoluúčasti na financovaní aktivity, ak sa spoluúčasť žiadateľa vyžaduje,
j)
súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov.
(8)

Výšku spoluúčasti žiadateľa na uskutočňovaní aktivity určuje ministerstvo vo výzve alebo ...

(9)

Ministerstvo poskytne žiadateľovi dotáciu na realizáciu aktivity podľa odseku 1 najmä podľa

a)
počtu osôb, pre ktoré sa uskutočňuje,
b)
využitia poznatkov získaných pri uskutočňovaní aktivity vo výchove a vzdelávaní,
c)
územnej pôsobnosti uskutočňovania aktivity a
d)
skutočnosti, či bola dotácia na požadovaný účel poskytnutá v predchádzajúcom období.
(10)

Žiadosti vyhodnocuje komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo ako svoj poradný orgán. Komisia má najmenej ...

a)
žiadateľom alebo byť zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi,
b)
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,
d)
v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi alebo v pracovnoprávnom vzťahu k záujmovému združeniu ...
(11)

Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených ...

(12)

Podrobnosti o zložení a rozhodovaní komisie, organizácie práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní ...

(13)

Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí ministerstvo so žiadateľom, ktorému je schválená ...

a)
identifikačné údaje zmluvných strán podľa odseku 6,
b)
názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo samostatného bankového účtu prijímateľa ...
c)
výšku poskytovanej dotácie, z toho osobitne výšku finančných prostriedkov poskytovaných na mzdové ...
d)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e)
lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu, a lehotu na zúčtovanie dotácie,
f)
lehotu na vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov a číslo účtu ministerstva, na ktorý ...
g)
termín poukázania výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu a číslo účtu ministerstva, na ktorý ...
h)
podmienky použitia prostriedkov dotácie, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou ich vrátenia.23o) ...
(14)

Odseky 6 až 13 sa vzťahujú rovnako na obsah, vyhodnocovanie a rozhodovanie o žiadosti o poskytnutie ...

(15)

Ministerstvo do 30 dní od rozhodnutia o žiadosti zverejňuje na svojom webovom sídle

a)
zoznam žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia na aktivity podľa odseku 1, a výšku poskytnutej ...
b)
zoznam žiadateľov, ktorým nebola dotácia schválená s uvedením dôvodu jej neschválenia,
c)
zloženie komisie zriadenej pre vyhodnocovanie žiadostí,
d)
informáciu o tom, v ktorých prípadoch rozhodlo ministerstvo o schválení alebo neschválení dotácie ...
(16)

Ak žiadateľ poruší finančnú disciplínu, uplatní sa postup podľa osobitného predpisu.23p)

(17)

Na poskytovanie a používanie prostriedkov dotácie sa vzťahuje osobitný predpis.23q)

(18)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(19)

Dotáciu podľa tohto zákona, ktorá je štátnou pomocou,23r) možno poskytnúť len v súlade s týmto ...

(20)

Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia o obmedzení prístupu k informáciám podľa osobitného ...

Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 7
(1)

Škola a školské zariadenie, ktoré sú právnické osoby, vypracúvajú správu o hospodárení za ...

(2)

Správa o hospodárení školy a školského zariadenia podľa odseku 1 obsahuje

a)
analýzu príjmov v členení podľa zdrojov a analýzu výdavkov,
b)
pre cirkevné školy a súkromné školy, stav a pohyb majetku získaného z prostriedkov štátneho ...
c)
ďalšie údaje určené ministerstvom.
(3)

K správe o hospodárení školy a školského zariadenia podľa odseku 2 písm. a) až c) sa pripája ...

a)
ročná účtovná závierka,
b)
výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bola audítorom overená.
(4)

Zriaďovatelia škôl, školy alebo školské zariadenia sú povinní poskytnúť do 30. septembra kalendárneho ...

(5)

V štátnom rozpočte na rok 2013 a v ďalších rokoch sa na financovanie regionálneho školstva podľa ...

(6)

Ministerstvo na základe predložených podkladov a objemu finančných prostriedkov ustanovených zákonom ...

(7)

Celkový objem finančných prostriedkov na bežné výdavky vyčlenený na účely podľa § 4a až ...

a)
ministerstva podľa § 3 ods. 2,
b)
ministerstva vnútra podľa § 3 ods. 3.
(8)

Vláda nariadením ustanoví

a)
podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov vrátane spôsobu určovania normatívov podľa § 4 ods. ...
b)
podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov podľa § 4a,
c)
podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov a postup pri určovaní objemu finančných prostriedkov ...
d)
podrobnosti využitia vzdelávacích poukazov podľa § 4ae vrátane vymedzenia okruhu aktivít škôl ...
e)
podrobnosti určovania garantovaného minima a jeho použitia pri prideľovaní finančných prostriedkov ...
(9)

Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť okresného úradu v sídle ...

a)
nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov,
b)
výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov.
(10)

Finančné prostriedky pridelené školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti ...

(11)

Okresný úrad v sídle kraja oznámi, najneskôr do 15 dní od pridelenia finančných prostriedkov ...

(12)

Zriaďovateľ školy najneskôr do 15 dní po doručení oznámenia okresného úradu v sídle kraja

a)
rozpíše finančné prostriedky pridelené ministerstvom podľa § 4a až 4d a § 8c pre jednotlivé ...
b)
oznámi okresnému úradu v sídle kraja výšku rozpísaných finančných prostriedkov podľa § 8c ...
(13)

Okresný úrad v sídle kraja rozpíše finančné prostriedky pridelené ministerstvom podľa § 4a ...

(14)

Ministerstvo alebo ministerstvo vnútra prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja poskytne z ...

a)
na odchodné v sume dvojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca pri prvom skončení ...
b)
súvisiace so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na úhradu vakcíny ...
(15)

Okresný úrad v sídle kraja predkladá ministerstvu údaje potrebné na účely rozpočtovania, financovania, ...

(16)

Okresný úrad v sídle kraja predkladá ministerstvu údaje zo žiadostí podľa § 4a, § 4aa, § ...

(17)

Na školy pri zdravotníckych zariadeniach sa nevzťahujú § 4a až 4e.

(18)

Ministerstvo zníži zriaďovateľovi školy,1) v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu ...

a)
bol zistený nesúlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom,
b)
bol zistený vyšší počet žiakov v triede, ako ustanovuje osobitný predpis,24fa) alebo
c)
bolo zistené nižšie ako 70 % zabezpečenie odbornosti vyučovania jednotlivých predmetov v rámci ...
(19)

Ministerstvo zníži zriaďovateľovi školy normatívny príspevok na príslušný kalendárny rok ...

(20)

Štátna školská inšpekcia písomne oznámi zistené nedostatky podľa odseku 18 zriaďovateľovi ...

§ 7a
Zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam
(1)

Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok ...

a)
žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania ...
b)
detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,
c)
poslucháčov jazykovej školy vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 25 rokov ...
d)
detí v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v predchádzajúcom školskom ...
e)
detí v špeciálnych výchovných zariadeniach podľa skutočného priemerného denného počtu detí ...
f)
detí v materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdravotníckom ...
g)
detí v školských kluboch detí pri zdravotníckom zariadení podľa skutočného priemerného denného ...
h)
žiakov v školských kluboch detí z nultého až piateho ročníka základnej školy podľa stavu ...
i)
detí školských internátov z materských škôl, materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími ...
j)
všetkých žiakov základných škôl, základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími ...
k)
všetkých žiakov základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími ...
l)
žiakov základných škôl podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej ...
(2)

Na účely zberu údajov podľa odseku 1 sa do počtu detí, žiakov a poslucháčov započítavajú ...

(3)

Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka, dieťaťa a poslucháča podľa odseku 1 je 1. január ...

(4)

Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam môže žiaka základnej umeleckej školy, ...

(5)

Ak dieťa školského klubu detí, žiak základnej umeleckej školy, poslucháč jazykovej školy, ...

a)
identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi; meno a priezvisko, dátum a miesto ...
b)
identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, ...
c)
údaje o škole alebo o školskom zariadení, ktoré dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať; ...
d)
vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému ...
(6)

Zriaďovatelia24ca) škôl a školských zariadení sú povinní oznámiť obci údaje podľa odsekov ...

(7)

Údaje podľa odsekov 1 až 5 je

a)
obec povinná poskytnúť za všetky školy a školské zariadenia so sídlom na jej území príslušnému ...
b)
okresný úrad v sídle kraja povinný oznámiť za obce vo svojej územnej pôsobnosti ministerstvu ...
(8)

Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo zriaďovateľom škôl ...

(9)

Na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam sa pre centrá voľného času použijú údaje ...

§ 8
(1)

Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja.

(2)

Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja pri výkone dohľadu

a)
sledujú prehľadnosť financovania a kontrolujú správnosť použitia metód a postupov pri financovaní ...
b)
kontrolujú správnosť použitia metód a postupov pri financovaní materských škôl2b) podľa § ...
c)
kontrolujú správnosť údajov o počtoch detí verejných materských škôl a verejných školských ...
d)
kontrolujú správnosť použitia metód a postupov pri financovaní záujmového vzdelávania podľa ...
e)
kontrolujú správnosť údajov o počtoch žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových ...
f)
účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov podľa tohto zákona.
(3)

Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja pri výkone dohľadu postupujú podľa osobitného predpisu.25) ...

§ 8a

Zriaďovateľ verejnej školy pri prideľovaní finančných prostriedkov podľa § 4 ods. 1 dostane ...

§ 8b
(1)

Ministerstvo alebo okresný úrad v sídle kraja uloží zriaďovateľovi

a)
pokutu 200 eur za nedodržanie lehoty určenej na
1.
rozpis normatívnych finančných prostriedkov na kalendárny rok pre jednotlivé školy v zriaďovateľskej ...
2.
úpravu normatívnych finančných prostriedkov na nový školský rok pre jednotlivé školy v zriaďovateľskej ...
3.
rozpis finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na skvalitnenie podmienok ...
4.
úpravu finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na skvalitnenie podmienok ...
5.
predloženie zúčtovania podľa § 4a ods. 5,
6.
rozpis finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na výchovu a vzdelávanie ...
7.
úpravu finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na výchovu a vzdelávanie ...
8.
predloženie správy o hospodárení okresnému úradu v sídle kraja podľa § 7 ods. 1,
9.
predloženie údajov o počtoch detí alebo žiakov a ďalších údajov podľa § 7 ods. 4 alebo
10.
rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ...
b)
pokutu 200 eur za neoznámenie výšky normatívnych finančných prostriedkov na kalendárny rok alebo ...
c)
súkromnej školy, súkromného školského zariadenia, cirkevnej školy alebo cirkevného školského ...
1.
normatívnych finančných prostriedkov podľa § 2 ods. 3, § 6 ods. 3 alebo § 6a ods. 3,
2.
finančných prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ...
3.
príspevku na dopravu,
4.
príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode,
5.
príspevku na školu v prírode,
6.
príspevku na učebnice,
7.
príspevku na záujmové vzdelávanie žiakov,
8.
finančných prostriedkov za mimoriadne výsledky žiakov,
9.
finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií,
10.
finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov,
11.
príspevku na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ...
12.
finančných prostriedkov na odchodné,
13.
finančných prostriedkov na úhradu nákladov súvisiacich so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca ...
d)
pokutu 2 000 eur za nevypracovanie správy o hospodárení podľa § 7 ods. 2 a 3,
e)
pokutu od 300 do 2 000 eur za poskytnutie nesprávnych údajov o výsledkoch hospodárenia v správe ...
f)
pokutu od 300 eur do 33 000 eur za poskytnutie nesprávnych údajov o počtoch detí alebo žiakov a ...
(2)

Ministerstvo alebo okresný úrad v sídle kraja uloží

a)
zriaďovateľovi24ca) školy alebo školského zariadenia za
1.
neposkytnutie údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa ...
2.
nedodržanie lehoty určenej na predloženie údajov podľa § 7a ods. 6 pokutu 300 eur alebo
3.
poskytnutie nepravdivých údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov ...
b)
obci za
1.
neposkytnutie údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa ...
2.
nedodržanie lehoty určenej na predloženie údajov podľa § 7a ods. 7 písm. a) pokutu 300 eur alebo ...
3.
poskytnutie nepravdivých údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov ...
(3)

Ministerstvo alebo okresný úrad v sídle kraja pri určení výšky pokuty podľa odseku 1 písm. ...

(4)

Uložením pokuty nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa uložila. Ministerstvo alebo okresný ...

(5)

O uložení pokuty podľa odsekov 1 a 2 rozhoduje ten, kto zistil porušenie zákona. Na konanie o uložení ...

(6)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

(7)

Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ...

(8)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo alebo okresný úrad v sídle kraja ...

§ 8c
Dohodovacie konanie
(1)

Ministerstvo môže v rámci dohodovacieho konania so zriaďovateľom na jeho žiadosť upraviť v rámci ...

a)
nedostatku finančných prostriedkov na osobné náklady a na prevádzkové náklady,
b)
nákladov súvisiacich s činnosťou predsedu školskej maturitnej komisie, predsedu predmetovej maturitnej ...
(2)

Dohodovacie konanie sa začína na žiadosť zriaďovateľa. Žiadosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu ...

(3)

Žiadosť zriaďovateľa podľa odseku 1 písm. a) obsahuje najmä zdôvodnenie nedostatku finančných ...

a)
na osobné náklady,
b)
na prevádzkové náklady.
(4)

Žiadosť zriaďovateľa na úhradu nákladov pre zamestnancov podľa odseku 1 písm. b) obsahuje najmä ...

a)
počet dní strávených zamestnancami na maturitných skúškach a záverečných skúškach,
b)
skutočné náklady zamestnancov na náhrady podľa osobitného predpisu25b) vynaložené počas konania ...
c)
počet odskúšaných žiakov zamestnancom počas konania maturitných skúšok a záverečných skúšok. ...
(5)

Ministerstvo pridelí zriaďovateľovi finančné prostriedky na kalendárny rok

a)
podľa odseku 1 písm. a) nad rámec normatívnych príspevkov pridelených na základe údajov poskytnutých ...
b)
podľa odseku 1 písm. b) nad rámec normatívnych príspevkov pridelených na základe údajov poskytnutých ...
(6)

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona ...

(7)

Ministerstvo môže určiť zriaďovateľovi, ktorý ho požiadal o pridelenie finančných prostriedkov ...

(8)

Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky ...

(9)

Ministerstvo každoročne zverejňuje na svojom webovom sídle metodiku prideľovania finančných prostriedkov ...

§ 9
(1)

V období troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona dostane každý zo zriaďovateľov ...

(2)

V rozpočte na roky 2004, 2005 a 2006 sa každoročne vyčleňuje v kapitole ministerstva rezerva, ktorá ...

(3)

Ministerstvo a ministerstvo vnútra prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja poskytne zriaďovateľom ...

§ 9a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2008

Počas obdobia od 1. septembra 2008 do 31. decembra 2008

a)

krajský školský úrad oznámi najneskôr do 30. októbra zriaďovateľovi verejnej školy úpravu ...

b)

ministerstvo pri určovaní objemu finančných prostriedkov podľa § 5 ods. 1 pre verejné školské ...

c)

sa určujú objemy finančných prostriedkov podľa § 5 ods. 1 pre školské zariadenia podľa osobitného ...

d)

vyčlení ministerstvo v kapitole ministerstva rezervu, ktorá je určená na prechodné zmierňovanie ...

e)

pridelí ministerstvo na žiadosť zriaďovateľa školy finančné prostriedky z rezervy ministerstva ...

§ 9b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2009

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle najneskôr do 2. septembra výšku nákladov podľa ...

§ 9ba
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)

Dohľad začatý do 31. decembra 2012 tohto zákona sa vykoná podľa predpisov platných v čase jeho ...

(2)

Konanie o uložení pokuty začaté do 31. decembra 2012 dokončí orgán dohľadu podľa doterajšieho ...

§ 9c

Na účely rozdeľovania výnosu dane obciam v roku 2011 použije ministerstvo okrem údajov, ktoré ...

§ 9d
(1)

Na účely rozdeľovania výnosu dane obciam v roku 2013 použije ministerstvo okrem údajov, ktoré ...

a)
žiakoch základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania ...
b)
deťoch materskej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,
c)
poslucháčoch jazykovej školy vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky najdlhšie do dovŕšenia ...
(2)

Na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam v roku 2013 sa pre centrá voľného času použijú ...

§ 9e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2013

Hodnoty percentuálnych podielov v roku 2013, ktoré je zriaďovateľ školy povinný prideliť škole, ...

a)

95 % z časti normatívneho príspevku zodpovedajúcemu osobným nákladom a

b)

80 % z časti normatívneho príspevku zodpovedajúcemu prevádzkovým nákladom.

§ 9f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2017
(1)

Žiadosť podľa § 4a na školský rok 2017/2018 predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom ...

(2)

Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode v stredných školách s osemročným vzdelávacím ...

(3)

Na účely poskytovania príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne ...

§ 9g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018

Pri financovaní žiakov v triedach, ktoré boli otvorené nad rozsah počtu tried prvého ročníka ...

§ 9h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019

Od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019 sa školy umeleckého priemyslu financujú ako stredné odborné ...

§ 10
Zrušujú sa
1.

zákon č. 506/2001 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ...

2.

výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 6. marca 2002 č. 293/2002-9, ktorým sa ustanovuje ...

3.

výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. CD 2006-141/348-1:sekr. o ...

§ 11
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 2a)  § 95 ods. 1 písm. a) a § 104 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 2b)  § 27 ods. 2 písm. a), § 95 ods. 1 písm. a) a § 104 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. ...
 • 4)  § 112 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 5)  § 15 zákona č. 596/2003 Z. z.
 • 5a)  § 19 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 5b)  § 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 5c)  Zákon č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších prepisov.
 • 6)  § 6 ods. 1, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 písm. a) až c) a e) až h) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení ...
 • 7)  § 64 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 ...
 • 10)  § 10 ods. 1 písm. h) a j) až m) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 325/2012 Z. z. ...
 • 12)  Čl. 42 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 13)  § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 14)  Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) ...
 • 15)  § 26 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 151 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 16a)  § 28 ods. 3 až 7, § 114 ods. 3 až 7 a § 116 ods. 6 a 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších ...
 • 17)  § 117 ods. 5 až 8, § 126 a 127, § 140 ods. 8 až 13 a § 141 ods. 4 až 9 zákona č. 245/2008 Z. ...
 • 17a)  § 7 Zákonníka práce.§ 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej ...
 • 18)  Napríklad § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 476 až 480 Občianskeho ...
 • 19)  § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Napríklad § 476 až 480 Občianskeho zákonníka.
 • 20a)  § 13 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20aa)  § 2 písm. k) zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 20b)  § 13 ods. 6 až 9 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 76a Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z. z.
 • 22)  Zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 22a)  § 95 ods. 1 a § 104 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 22b)  § 3 a 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách. ...
 • 22ba)  § 21 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
 • 22bb)  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 22d)  § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22da)  § 13 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22e)  Napríklad § 226 ods. 2 Zákonníka práce, § 4 ods. 1 písm. e) a t) zákona č. 553/2003 Z. z. o ...
 • 22f)  Napríklad § 86 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ...
 • 22fa)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 22fb)  Napríklad § 415 a § 417 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., § 7 zákona ...
 • 22g)  § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 22h)  § 14d zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.
 • 23)  § 117 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 23a)  § 117 a 139 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 23b)  § 139 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 23c)  § 27 ods. 2 písm. b), § 95 ods. 1 písm. b) a § 104 ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. ...
 • 23d)  § 27 ods. 2 písm. c), § 95 ods. 1 písm. c) až e) a § 104 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2008 ...
 • 23g)  § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 23h)  § 4 ods. 1 písm. e) a t) zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23ha)  § 28 ods. 16 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.§ 4 ods. 9 vyhlášky Ministerstva ...
 • 23i)  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23j)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 23k)  Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. ...
 • 23l)  Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...
 • 23m)  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností ...
 • 23n)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 23o)  § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23p)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 23q)  Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23r)  Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
 • 23s)  Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 23t)  § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 24a)  § 19 ods. 2 písm. a), b), d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 24b)  § 27 ods. 2 a § 112 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 24ba)  § 29 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z. z.
 • 24c)  § 19 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 325/2012 Z. z.
 • 24ca)  § 19 ods. 2 písm. c) až e) zákona č. 596/2003 Z. z.
 • 24d)  § 2 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve ...
 • 24f)  § 53 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene ...
 • 24fa)  § 29 ods. 5, § 33 ods. 1, § 97 ods. 6, § 98 ods. 3, § 99 ods. 4 a § 100 ods. 8 zákona č. 245/2008 ...
 • 24g)  § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 25a)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 25aa)  § 90 ods. 7 až 11 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 25b)  § 4 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 25c)  § 90 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 462/2008 Z. z.
 • 26)  § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore