Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69041
Dôvodové správy: 1805
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.04.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Kontrolný systém, Územná samospráva, Školstvo a vzdelávanie, Miestna štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST27 JUD415 DS27 EU PP18 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 596/2003 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018 a 365/2018


§ 3
Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia

(1)
Riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia (ďalej len „zriaďovateľ“).
(2)
Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4 okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa odseku 7 písm. a), c) a e) alebo odseku 8 písm. c). Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy vymenuje riaditeľa alebo písomne odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom rade školy. Zriaďovateľ vyhlási druhé výberové konanie podľa § 4 do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu rade školy. Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy na základe druhého výberového konania vymenuje riaditeľa alebo predloží návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom na najbližšie zasadnutie príslušného zastupiteľstva. Na schválenie návrhu na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov príslušného zastupiteľstva. Ak príslušné zastupiteľstvo neschválilo návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vymenuje riaditeľa na základe návrhu rady školy. Ak príslušné zastupiteľstvo schválilo návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vyhlási výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa postupom podľa osobitného predpisu.3a)
(3)
Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky podľa osobitného predpisu4) v pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti podľa osobitného predpisu.5)
(4)
Riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, pri ktorom sa rada školy nezriaďuje alebo rada školy nekoná v ustanovenej lehote (§ 4 ods. 4), alebo ak rada školy nenavrhla zriaďovateľovi kandidáta na vymenovanie riaditeľa na základe dvoch po sebe nasledujúcich výberových konaní, na ktorých sa zúčastnil najmenej jeden kandidát, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa odseku 5, vymenúva zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.6) Zriaďovateľ podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e) postupuje rovnakým spôsobom.
(5)
Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia okrem riaditeľa zariadenia školského stravovania a riaditeľa strediska služieb škole musí spĺňať predpoklady podľa osobitného predpisu8) a mať ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo najmenej päť rokov odbornej činnosti.
(6)
Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktoré v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov (ďalej len „právnická osoba“), je zamestnancom školy alebo školského zariadenia.
(7)
Zriaďovateľ odvolá riaditeľa:
a)
ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu,9)
c)
za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,10) alebo
d)
ak sa zrušuje škola alebo školské zariadenie,
e)
na návrh hlavného školského inšpektora [§ 12 ods. 3 písm. f)].
(8)
Zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa aj
a)
na návrh rady školy [§ 24 ods. 5 písm. c)],
b)
ak neabsolvuje funkčné vzdelávanie alebo funkčné inovačné vzdelávanie v lehote podľa osobitného predpisu,11)
c)
na návrh ministra školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), ak budú zistené závažné nedostatky [§ 14 ods. 6 písm. j) a l)]; riaditeľa strednej zdravotníckej školy na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky.
(9)
Ak zriaďovateľ odvoláva riaditeľa podľa odseku 7 písm. b) a c) a odseku 8 písm. b) a c), vyžaduje sa vyjadrenie príslušnej rady školy. Ak príslušná rada školy nepredloží vyjadrenie zriaďovateľovi do 15 dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie, zriaďovateľ môže riaditeľa odvolať aj bez vyjadrenia príslušnej rady školy.
(10)
Ak zriaďovateľ odvolá riaditeľa podľa odseku 7 písm. a) až c) a e) a odseku 8, poverí pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia vedením školy alebo školského zariadenia do vymenovania nového riaditeľa podľa osobitného predpisu.12)
(11)
Vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je orgán podľa § 2 ods. 1 písm. b) až d), vystupuje za zriaďovateľa starosta obce, predseda samosprávneho kraja alebo prednosta okresného úradu v sídle kraja. Na vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa sa nevzťahuje osobitný predpis.13)
(12)
Zriaďovateľ cirkevnej školy alebo zriaďovateľ súkromnej školy vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy v lehote do 30 dní odo dňa predloženia návrhu. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa školy na základe výberového konania (§ 4). Ak zriaďovateľ navrhnutého kandidáta neakceptuje, požiada radu školy o predloženie návrhu na nového kandidáta. Ak rada cirkevnej školy alebo rada súkromnej školy predloží návrh na kandidáta na vymenovanie riaditeľa po druhom výberovom konaní, ktorý nespĺňa kritériá zriaďovateľa podľa zamerania školy, riaditeľa vymenúva zriaďovateľ.
(13)
Funkčné obdobie sa predlžuje o prerušenie vykonávania funkcie riaditeľa z dôvodu výkonu verejnej funkcie, čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo dlhodobej pracovnej neschopnosti presahujúcej šesť mesiacov. Funkčné obdobie sa predlžuje o dobu trvania prekážky v práci uvedenej v prvej vete, ktorá zostáva do uplynutia funkčného obdobia, najviac o štyri roky.
(14)
Zriaďovateľ vymenuje na dobu prerušenia vykonávania funkcie riaditeľa z dôvodov podľa odseku 13 riaditeľa, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu11) na zastupovanie bez výberového konania po prerokovaní s radou školy, ak je zriadená.
(15)
Zriaďovateľ podľa § 19 ods. 2 písm. c) vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4 okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa odseku 7 písm. a), c) a e) alebo odseku 8 písm. c). Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy vymenuje riaditeľa alebo písomne odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom rade školy. Zriaďovateľ vyhlási druhé výberové konanie podľa § 4 do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu rade školy. Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy na základe druhého výberového konania vymenuje riaditeľa alebo vyhlási výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa postupom podľa osobitného predpisu.3a)
(16)
Ak riaditeľ novozriadenej školy alebo novozriadeného školského zariadenia nebol vymenovaný, zriaďovateľ poverí pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia vedením školy alebo školského zariadenia do vymenovania riaditeľa podľa osobitného predpisu.12)
(17)
Zriaďovateľ odvolá riaditeľa z dôvodu podľa odseku 7 písm. a) alebo písm. e) najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom došlo k rozhodujúcej skutočnosti. Zriaďovateľ odvolá riaditeľa z dôvodu podľa odseku 7 písm. b) alebo písm. c) najneskôr do 15 dní odo dňa, v ktorom sa príslušná rada školy vyjadrila, alebo najneskôr do 15 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 9.
zobraziť paragraf
§ 8
Školský obvod základnej školy

(1)
Obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, obec svojím všeobecne záväzným nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné školy. Obec pri určení školského obvodu základnej školy zohľadní najmä
a)
kapacitu školských budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, v ktorých sa uskutočňuje vzdelávanie, a kapacitu iných budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, ktoré sú svojím funkčným usporiadaním vhodné na vzdelávanie,
b)
dostupnosť a možnosti dopravnej obslužnosti územia obce, pre ktoré obec má určiť školský obvod,
c)
primeranú vzdialenosť dochádzky žiaka do školy, ktorá neohrozí plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov,
d)
záujem obyvateľov obce s trvalým bydliskom v obci o vzdelávanie v štátnom jazyku a v jazyku národnostných menšín na území obce.
(2)
Ak obec nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode základnej školy. Obec a susedné obce pri určení spoločného školského obvodu základnej školy zohľadnia skutočnosti podľa odseku 1; územím obce sa v tomto prípade rozumie aj územie susedných obcí, pre ktoré sa má určiť spoločný školský obvod základnej školy. Okresný úrad v sídle kraja rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej školy, ak je ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov na území obce z dôvodu, že sa dohoda o spoločnom školskom obvode základnej školy neuzatvorila alebo dohoda bola uzavretá bez zohľadnenia skutočností podľa odseku 1. Okresný úrad v sídle kraja pri rozhodovaní o spoločnom školskom obvode základnej školy zohľadňuje skutočnosti podľa odseku 1. Ak bol spoločný školský obvod určený na základe dohody, spoločný školský obvod zaniká po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá trvá najmenej do konca nasledujúceho školského roka.
(3)
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 4.
(4)
Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
(5)
V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia obec určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa odsekov 3 a 4. Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, určí okresný úrad v sídle kraja.
zobraziť paragraf
§ 11

(1)
Okresný úrad v sídle kraja plní úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu.31) Okresný úrad v sídle kraja zároveň kontroluje efektívnosť využívania finančných prostriedkov pridelených školám a školským zariadeniam.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, ďalej
a)
zabezpečuje priestory a materiálno-technické vybavenie,
b)
didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c)
zabezpečuje investičnú výstavbu škôl a školských zariadení,
d)
zabezpečuje stravovanie detí a žiakov škôl a školských zariadení,
e)
vykonáva finančnú kontrolu na mieste na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom,32) ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia,
f)
vybavuje sťažnosti42) a petície43) občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení,
g)
vytvára podmienky na zabezpečenie sociálnej starostlivosti o zamestnancov škôl a školských zariadení,
h)
vedie personálnu agendu riaditeľov,
i)
poskytuje právne poradenstvo,
j)
spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečovaní personálneho obsadenia škôl a školských zariadení,
k)
schvaľuje návrhy zmlúv o nájme a prenájme budov škôl a školských zariadení, miestností a priľahlých priestorov.
(3)
Okresný úrad v sídle kraja poskytuje odbornú poradenskú činnosť obciam, samosprávnym krajom, zriaďovateľom cirkevných škôl a školských zariadení, zriaďovateľom súkromných škôl a školských zariadení a riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a to v oblastiach
a)
organizácie výchovy a vzdelávania,
b)
školského stravovania,
c)
informatiky,
d)
práce s deťmi a mládežou a záujmového vzdelávania,
e)
rozvoja telesnej výchovy a športu,
f)
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
g)
pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania.
(4)
Okresný úrad v sídle kraja kontroluje27) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania v školách a v školských zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti s výnimkou kontroly podľa §13.
(5)
Okresný úrad v sídle kraja vydáva organizačné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti.
(6)
Okresný úrad v sídle kraja môže na základe dohody vykonávať admistratívno-technické práce na mzdovom a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia v rozsahu poverenia a požiadaviek riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom.
(7)
Okresný úrad v sídle kraja organizuje, koordinuje a finančne zabezpečuje okresné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti a predmetové olympiády žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti. Za okresné kolo súťaže alebo okresné kolo predmetovej olympiády sa považuje súťaž alebo predmetová olympiáda, ktorá sa uskutočňuje pre deti a žiakov škôl a školských zariadení v územnom obvode okresného úradu,43a) ak sa na súťaž alebo predmetovú olympiádu prihlási najmenej 10 detí alebo žiakov pre príslušnú kategóriu; pri nižšom počte prihlásených detí alebo žiakov určí miesto konania súťaže alebo predmetovej olympiády pre príslušnú kategóriu okresný úrad v sídle kraja.
(8)
Okresný úrad v sídle kraja organizačne a finančne zabezpečuje spoluprácu so zriaďovateľmi vo svojej územnej pôsobnosti, s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru.
(9)
Okresný úrad v sídle kraja finančne zabezpečuje celoslovenské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných na území kraja okrem celoslovenských kôl súťaží zabezpečovaných ministerstvom a spolupracuje s organizátormi súťaží.
(10)
Zamestnanci okresného úradu v sídle kraja sú pri plnení úloh okresného úradu v sídle kraja podľa odsekov 7 až 9 oprávnení spracúvať osobné údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
škola, ktorú dieťa alebo žiak navštevuje.
zobraziť paragraf
§ 13
Úlohy štátnej školskej inšpekcie

(1)
Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, na pracoviskách praktického vyučovania a nad úrovňou činností v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie (ďalej len „kontrolovaný subjekt“). V tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície.33)
(2)
Štátna školská inšpekcia kontroluje vhodnosť a účelnosť priestorov, materiálno-technického zabezpečenia a didaktickej techniky používaných vo výchovno-vzdelávacom procese.
(3)
Školskú inšpekciu vykonáva Štátna školská inšpekcia (§ 12) prostredníctvom školských inšpektorov poverených na výkon hlavným školským inšpektorom alebo riaditeľom školského inšpekčného centra. Školskú inšpekciu predmetov náboženstvo a náboženská výchova vykonávajú školskí inšpektori na základe poverenia hlavného školského inšpektora alebo riaditeľa školského inšpekčného centra a osoby na základe poverenia príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti podľa ich vnútorných predpisov.45) Školskú inšpekciu v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie vykonávajú školskí inšpektori na základe poverenia hlavného školského inšpektora alebo riaditeľa inšpekčného centra v súčinnosti s prizvaným odborníkom z praxe. Školskú inšpekciu na pracovisku praktického vyučovania vykonávajú školskí inšpektori za účasti zástupcu príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie.
(4)
Poverenie na výkon školskej inšpekcie obsahuje meno a priezvisko školského inšpektora, predmet školskej inšpekcie, označenie kontrolovaného subjektu, čas trvania školskej inšpekcie, dátum vystavenia poverenia a podpis hlavného školského inšpektora alebo riaditeľa školského inšpekčného centra.
(5)
Školský inšpektor sa pri výkone školskej inšpekcie preukazuje služobným preukazom zamestnanca Štátnej školskej inšpekcie a poverením na výkon školskej inšpekcie podľa odseku 4.
(6)
Školskí inšpektori sú pri výkone školskej inšpekcie oprávnení najmä vstupovať do priestorov kontrolovaných subjektov, kontrolovať výchovno-vzdelávaciu činnosť, nazerať do dokumentácie škôl a školských zariadení, vyžadovať od orgánov štátnej správy v školstve [§ 2 ods. 1 písm. a) až d), f) a g)] informácie a písomné podklady potrebné na plnenie svojich úloh. Na činnosť školských inšpektorov podľa tohto zákona a na ich oprávnenia a povinnosti pri vykonávaní školskej inšpekcie sa primerane vzťahujú osobitné predpisy.46)
(7)
Školská inšpekcia podľa závažnosti zistených nedostatkov uplatňuje tieto opatrenia:
a)
odporúčanie,
b)
prijatie opatrení zo strany kontrolovaného subjektu,
c)
uloženie opatrení,
d)
nariadenie komisionálneho preskúšania pri zistení nedostatkov pri klasifikácii,
e)
uloženie sankcií podľa § 37a ods. 2 a 3.
(8)
Výsledky zistení a hodnotení zo školskej inšpekcie sa zaznamenávajú vo výstupných inšpekčných materiáloch formou správy o výsledkoch školskej inšpekcie. Zistené poznatky a informácie sa súhrnne spracujú podľa potreby formou súhrnnej správy na základe výsledkov z vykonaných inšpekcií. Súhrnná správa obsahuje predmet školskej inšpekcie, všeobecné zistenia a ich hodnotenie s označením konkrétnych kontrolovaných subjektov, v ktorých boli zaznamenané kladné alebo negatívne zistenia, oblasti vyžadujúce zlepšenie a odporúčania pre riaditeľov kontrolovaných subjektov, zriaďovateľov a orgány štátnej správy v školstve. Súhrnná správa sa zverejňuje na webovom sídle Štátnej školskej inšpekcie.
(9)
Správa o výsledkoch školskej inšpekcie obsahuje označenie inšpekčného orgánu, mená a priezviská školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali, označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas školskej inšpekcie, predmet školskej inšpekcie, zistenia a ich hodnotenie, označenie dokladov a ostatných materiálov, o ktoré sa zistenia opierajú, a uplatnené opatrenia. Správu o výsledkoch školskej inšpekcie po prerokovaní podpisujú školskí inšpektori, ktorí sa na inšpekcii zúčastnili, a riaditeľ kontrolovaného subjektu alebo zamestnávateľ, ktorého je pracovisko praktického vyučovania organizačnou súčasťou. Ak správu o výsledkoch školskej inšpekcie nemožno prerokovať, považuje sa za prerokovanú doručením jedného vyhotovenia správy o výsledkoch školskej inšpekcie riaditeľovi kontrolovaného subjektu alebo zamestnávateľovi, ktorého je pracovisko praktického vyučovania organizačnou súčasťou.
(10)
Riaditeľ kontrolovaného subjektu alebo zamestnávateľ, ktorého je pracovisko praktického vyučovania organizačnou súčasťou, môže do piatich pracovných dní od prerokovania správy o výsledkoch školskej inšpekcie podať písomné vyjadrenie k výsledkom a procesu školskej inšpekcie. Ak sú k výsledkom a procesu školskej inšpekcie podané opodstatnené námietky, školskí inšpektori vypracujú dodatok k správe o výsledkoch školskej inšpekcie, ktorý je jej súčasťou. Školskí inšpektori dodatok k správe o výsledkoch školskej inšpekcie vypracujú aj vtedy, ak sa nedostatky zistili na základe vnútornej kontroly Štátnej školskej inšpekcie. Ak sú k výsledkom a procesu školskej inšpekcie podané neopodstatnené námietky, o ich vyhodnotení školský inšpektor písomne informuje riaditeľa kontrolovaného subjektu alebo zamestnávateľa, ktorého je pracovisko praktického vyučovania organizačnou súčasťou.
(11)
Výstupné inšpekčné materiály sú uložené v kontrolovanom subjekte a v príslušnom školskom inšpekčnom centre Štátnej školskej inšpekcie.
(12)
Školskú inšpekciu nad odbornou zložkou prípravy na stredných zdravotníckych školách vykonáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).
(13)
Podrobnosti o organizácii školskej inšpekcie, o plnení úloh školskej inšpekcie, postup pri jej vykonávaní a spôsob jej vykonávania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(14)
Štátna školská inšpekcia pri výkone školskej inšpekcie ďalej
a)
kontroluje súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania,47a)
b)
kontroluje súlad výchovného programu s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania,47b)
c)
kontroluje úroveň kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní,47c)
d)
monitoruje a hodnotí kvalitu výchovy a vzdelávania,47d)
e)
poskytuje kontrolovanému subjektu poradenskú pomoc pri odstraňovaní zistených nedostatkov.
(15)
Ak pri vybavovaní sťažností Štátna školská inšpekcia zistí nedostatky, uplatňuje opatrenia podľa odseku 7.
(16)
Za závažné nedostatky zistené v škole sa považuje
a)
neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu a na jeho základe vydaného školského vzdelávacieho programu,
b)
neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
c)
nedodržanie povinného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,
d)
marenie výkonu školskej inšpekcie,
e)
iné závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.
(17)
Za závažné nedostatky zistené v školskom zariadení sa považuje
a)
neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
b)
porušovanie výchovného programu,
c)
nevykonávanie činnosti ustanovenej pre príslušné školské zariadenie,
d)
nevykonávanie činnosti špeciálneho výchovného zariadenia alebo školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v záujme výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka,
e)
marenie výkonu školskej inšpekcie,
f)
iné závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.
(18)
Za závažné nedostatky zistené na pracovisku praktického vyučovania sa považuje
a)
neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania podľa vzorových učebných plánov alebo vzorových učebných osnov,
b)
neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
c)
nedodržanie povinného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,
d)
marenie výkonu školskej inšpekcie,
e)
iné závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.
(19)
Marenia výkonu školskej inšpekcie sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba, ak pri výkone školskej inšpekcie
a)
neposkytne školským inšpektorom požadovanú súčinnosť,
b)
nepredloží školským inšpektorom v určenej lehote požadované podklady alebo informácie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie školskej inšpekcie, a neumožní ich preverenie,
c)
neumožní školským inšpektorom vstup do budov, objektov, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaného subjektu, ktoré súvisia s predmetom školskej inšpekcie,
d)
neumožní školským inšpektorom vykonať školskú inšpekciu v rozsahu uvedenom v písomnom poverení na výkon školskej inšpekcie iným spôsobom ako uvedeným v písmenách a) až c).
zobraziť paragraf
§ 13b

(1)
Školskí inšpektori a osoby podľa § 13 ods. 3 sú pri výkone školskej inšpekcie a vybavovaní sťažností oprávnení spracúvať osobné údaje o
a)
deťoch, žiakoch a poslucháčoch v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa, žiak alebo poslucháč obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
4.
štátna príslušnosť,
5.
národnosť,
6.
fyzické zdravie a duševné zdravie,
7.
mentálna úroveň vrátane pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky,
b)
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti a dĺžka výkonu funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca,
3.
dĺžka pedagogickej praxe a dĺžka odbornej praxe,
4.
zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti.
(2)
Osoby, ktoré pri plnení svojich služobných úloh alebo svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi podľa odseku 1, majú povinnosť mlčanlivosti, a to aj po skončení štátnozamestnaneckého vzťahu alebo pracovnoprávneho vzťahu. Pri porušení povinnosti mlčanlivosti sa postupuje podľa osobitného predpisu.47e)
zobraziť paragraf
§ 14

(1)
Ministerstvo podľa tohto zákona riadi výkon štátnej správy na úseku školstva vypracovávaním koncepcií a vydávaním všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a pokynov, zjednocovaním postupu pri ich používaní a kontroluje tento výkon.27)
(2)
Ministerstvo na plnenie svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti ďalej zriaďuje a zrušuje rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých štatutárne orgány vymenúva a odvoláva minister. Sú to:
a)
ústavy na plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu a odborno-technického usmerňovania všeobecného a odborného školstva,
b)
organizácie na zabezpečenie odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení, na prípravu pedagogickej dokumentácie podľa § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
c)
metodicko-pedagogické centrá na výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov.
(3)
Ministerstvo z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečuje finančné prostriedky na kapitálové výdavky a prevádzku vrátane miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu48) v rozpočtovej kapitole ministerstva a v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo rozpisuje finančné prostriedky zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, a školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja zriadených podľa tohto zákona.
(4)
Ministerstvo vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých okresný úrad v sídle kraja rozhoduje v prvom stupni.
(5)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o
a)
zriaďovaní, zrušovaní a organizácii škôl a školských zariadení a na zabezpečovanie ich výchovno-vzdelávacej práce,
b)
postupe a úlohách ústredných orgánov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie,
c)
spôsobe vzdelávania občanov vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky,
d)
štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
e)
podmienkach a pravidlách experimentálneho overovania cieľov, obsahu, metód, organizácie a riadenia výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach,
f)
druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a archivácie.
(6)
Ministerstvo ďalej
a)
spravuje sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky,
b)
rozhoduje o zaradení škôl a školských zariadení do siete, vyradení škôl a školských zariadení zo siete a o zmenách v sieti; pri svojom rozhodovaní o zmenách v sieti prihliada na vyjadrenie príslušného okresného úradu v sídle kraja,
c)
určuje pravidlá výberu a obsadzovania riadiacich funkcií, metodikov a ďalších funkcií v rezorte školstva podľa osobitného predpisu,49)
d)
spracúva koncepciu rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike,
e)
vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,
f)
riadi experimentálne overovanie riadenia, organizácie, obsahu a výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach v spolupráci so zriaďovateľmi, s výskumnými ústavmi zriadenými ústrednými orgánmi štátnej správy, s vysokými školami a s inými právnickými osobami a fyzickými osobami,
g)
vydáva po vyjadrení príslušného odborového orgánu Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý je vzorový na vypracovanie pracovného poriadku škôl a školských zariadení, ktoré sú zamestnávateľmi, a pre zriaďovateľov, ktorí sú zamestnávateľmi pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení,
h)
poveruje okresné úrady v sídle kraja zriadením školy alebo školského zariadenia podľa § 10,
i)
určuje pravidlá na akreditáciu vzdelávacích projektov a organizácií poskytujúcich ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
j)
vykonáva kontrolu na úseku dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov27) a finančnú kontrolu na mieste32) na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva a kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zo všeobecného rozpočtu Európskej únie obciam, samosprávnym krajom, okresným úradom v sídle kraja, Štátnej školskej inšpekcii a ministerstvom zriadeným organizáciám a na úseku hospodárenia s materiálnymi hodnotami a majetkom štátu, ktorý majú Štátna školská inšpekcia a ministerstvom zriadené organizácie v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia,
k)
vo svojej pôsobnosti vybavuje sťažnosti a petície33) občanov,
l)
podáva návrhy na odvolanie riaditeľa [§ 3 ods. 8 písm. c)],
m)
vedie štátny register detí a žiakov,50a)
n)
riadi okresné, krajské, celoslovenské a medzinárodné kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení a okresné, krajské, celoštátne a medzinárodné kolá predmetových olympiád žiakov škôl,
o)
udeľuje a odníma školám a školským zariadeniam čestné názvy,
p)
vydáva a zverejňuje výchovno-vzdelávacie programy pre školy a školské zariadenia,
q)
schvaľuje učebnice, učebné texty a pracovné zošity a odporúča učebnice na používanie v školách,
r)
vydáva výkonové a obsahové štandardy výchovného poradenstva.
(7)
Ministerstvo môže určiť štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti56) príspevok na činnosti súvisiace so zabezpečovaním úloh a činností v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry, ktorý poskytne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja.
(8)
Príspevok podľa odseku 7 na príslušný kalendárny rok sa môže poskytnúť na žiadosť zriaďovateľa školy podľa počtu žiakov škôl, v ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie,41b) v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky ročného príspevku na žiaka.
(9)
Výška ročného príspevku na žiaka sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov poskytnutých obciam v predchádzajúcom kalendárnom roku na činnosti súvisiace so zabezpečovaním úloh a činností v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry uvedené v § 7 a počtu žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(10)
Zoznam súťaží a predmetových olympiád podľa odseku 6 písm. n) na nasledujúci školský rok zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle najneskôr do 31. augusta.
(11)
Ministerstvo môže udeliť žiakovi za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní ocenenie, ktoré môže byť spojené s finančným darom alebo vecným darom a ďalšími nákladmi súvisiacimi s jeho ocenením. Výšku nákladov určuje ministerstvo.
(12)
Ministerstvo môže zabezpečiť školám a školským zariadeniam softvérové licencie, prístup k internetu a súvisiace služby. Rozsah a podrobnosti zabezpečenia softvérových licencií, prístupu k internetu a súvisiacich služieb ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.
zobraziť paragraf
§ 16
Zaraďovanie škôl a školských zariadení do siete

(1)
Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené. Žiadosť obsahuje
a)
názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, štatutárny orgán a právnu formu, ak je zriaďovateľ právnická osoba; meno a priezvisko, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ fyzická osoba,
b)
názov a adresu školy alebo školského zariadenia vrátane jeho súčastí,
c)
predpokladaný počet všetkých detí alebo žiakov,
d)
predpokladaný počet všetkých tried,
e)
vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk,
f)
školský vzdelávací program alebo výchovný program, podľa ktorého sa bude v škole alebo školskom zariadení uskutočňovať výchova a vzdelávanie,
g)
predpokladaný dátum, v ktorom sa má škola alebo školské zariadenie vrátane jeho súčastí zriadiť,
h)
doklad o zabezpečení priestorov,
i)
doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy alebo školského zariadenia sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o ochrane pred požiarmi,
j)
predpokladaný rozpočet školy alebo školského zariadenia,
k)
vyjadrenie obce, ak ide o materské školy, základné školy alebo školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, alebo vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o stredné školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja,
l)
súhlas obce pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o materské školy,30b) jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku a základné školy, základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území obce,
m)
súhlas samosprávneho kraja pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia okrem škôl v prírode pre deti, žiakov a poslucháčov nad 15 rokov veku a stredné školy, školy v prírode, stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborné učilištia a praktické školy na území samosprávneho kraja,
n)
vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy,
o)
stanovisko príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38) ak ide o strednú odbornú školu,
p)
vyjadrenie príslušného okresného úradu v sídle kraja k požiadavkám podľa odseku 7, ak ide o školy, v ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak nie je zriaďovateľom.
(2)
Ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať,54) alebo iná právnická osoba, k žiadosti na zaradenie školy alebo školského zariadenia preukazuje, že
a)
nie je v konkurze alebo v likvidácii,
b)
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nedoplatky poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
d)
je bezúhonný, a ak je zriaďovateľom právnická osoba, je bezúhonný aj jej štatutárny zástupca alebo člen štatutárneho orgánu, a ani sa proti nemu nezačalo trestné stíhanie.
(3)
Ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie podnikať, vzťahujú sa na ňu ustanovenia odseku 2 písm. c) a d).
(4)
Preukázanie splnenia podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3 žiadateľ doloží
a)
v písm. a) a b) potvrdením súdu, že sa proti nemu nevedie konkurzné konanie alebo vyrovnávacie konanie,
b)
v písm. c) potvrdením príslušného úradu nie starším ako tri mesiace,
c)
v písm. d) údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a ak ide o právnickú osobu, aj údajmi štatutárneho zástupcu alebo členov štatutárneho orgánu potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
(5)
Účastníkom konania vo veci zaradenia do siete je zriaďovateľ. Ministerstvo o zaradení do siete rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti o zaradenie. V rozhodnutí ministerstvo vyznačí termín začatia činnosti. Termín začatia činnosti školy alebo školského zariadenia je 1. september kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bola žiadosť doručená, okrem prípadov, v ktorých minister povolil iný termín pri zaradení do siete podľa odseku 8, ktorých termín začatia činnosti určí ministerstvo.
(6)
Po zaradení školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania do siete vydá zriaďovateľ zriaďovaciu listinu školy alebo školského zariadenia.
(7)
Ministerstvo pri rozhodovaní o zaradení do siete zohľadňuje miestne a regionálne požiadavky, a to najmä
a)
účelné a komplexné rozmiestnenie škôl a školských zariadení,
b)
formy organizácie výchovy a vzdelávania škôl a školských zariadení,
c)
vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk,
d)
počet detí, žiakov alebo poslucháčov zriadených škôl a školských zariadení a
e)
priestorové a materiálno-technické zabezpečenie škôl a školských zariadení.
(8)
Minister môže, najmä ak zriadenie školy alebo školského zariadenia nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, povoliť iný termín podania žiadosti podľa odseku 1.
(9)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
§ 37a
Správne delikty

(1)
Obec uloží pokutu do 331,50 eura zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý je právnickou osobou a ktorý ohrozil jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbal starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlásil na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechalo viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku.
(2)
Školský inšpektor uloží pokutu do 331,50 eura zodpovednému zamestnancovi, ktorý neodstránil nedostatky zistené školskou inšpekciou okrem opatrení týkajúcich sa riešenia sťažností a petícií.
(3)
Hlavný školský inšpektor uloží pokutu do 663,50 eura zriaďovateľovi, ktorý vymenoval do funkcie riaditeľa osobu, ktorá nespĺňa predpoklady podľa § 3 ods. 5, a rozhodne o opatrení na odstránenie zisteného nedostatku.
(4)
Okresný úrad v sídle kraja uloží pokutu
a)
do 663,50 eura
1.
obci, ktorá nezabezpečila činnosti podľa § 6 ods. 3,
2.
samosprávnemu kraju, ktorý nezabezpečil činnosti podľa § 9 ods. 4,
b)
do 1 659,50 eura
1.
obci, ktorá neplnila povinnosti podľa § 6 ods. 13,
2.
samosprávnemu kraju, ktorý neplnil povinnosti podľa § 9 ods. 13,
3.
obci a samosprávnemu kraju, ktoré porušili ustanovenia o počte žiakov v triedach.
(5)
Ministerstvo uloží pokutu
a)
do 3 319,00 eur zriaďovateľovi, ktorý porušil povinnosť podľa § 17 ods. 5 alebo podľa § 22 ods. 4,
b)
do 33 193,50 eura zriaďovateľovi, ktorý
1.
zriadil školu alebo školské zariadenie bez rozhodnutia ministerstva o ich zaradení do siete,
2.
zrušil školu alebo školské zariadenie bez rozhodnutia ministerstva o ich vyradení zo siete,
c)
od 100 eur do 3000 eur zriaďovateľovi, ktorý údaje podľa § 35a neposkytol alebo poskytol nepravdivé údaje,
d)
do 5 000 eur zriaďovateľovi, ktorý
1.
nespracuje alebo spracuje nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje podľa § 23a ods. 3 písm. d), g) až k) a ods. 4 písm. c) alebo
2.
nesplní povinnosť oznámiť údaje podľa § 23a ods. 10,
e)
od 1 000 eur do 10 000 eur zriaďovateľovi, ktorý neodvolá riaditeľa v lehote podľa § 3 ods. 17.
(6)
Ministerstvo uloží pokutu do 3 000 eur škole alebo školskému zariadeniu, ak
a)
neposkytne alebo poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov,79b)
b)
nesplní povinnosť oznámiť údaje na spracovanie údajov v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov podľa osobitného predpisu,79c)
c)
nezaznamená alebo zaznamená nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje do Centrálneho registra pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení79d) alebo
d)
nesplní povinnosť oznámiť údaje na spracovanie v Centrálnom registri pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu.79e)
(7)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
(8)
Pri ukladaní pokuty správny orgán prihliada najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(9)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu okrem výnosu z pokút podľa odseku 1, ktorý je príjmom obce.
zobraziť paragraf
§ 39hc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019


Obce prispôsobia školské obvody základných škôl určené podľa doterajších predpisov tak, aby od školského roka 2019/2020 zohľadňovali skutočnosti uvedené v § 8 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2019.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore