Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71088
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 29.07.2009
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Kontrolné orgány, Správne poplatky, Štátna hospodárska politika, Obchod a podnikanie, Priestupkové konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22 JUD1113 DS20 EU PP11 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 309/2009 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 309/2018 a 362/2019

Legislatívny proces k zákonu 362/2019
Legislatívny proces k zákonu 309/2018zobraziť paragraf
§ 8a
Záruky pôvodu

(1)
Zárukou pôvodu je záruka pôvodu elektriny
a)
z obnoviteľných zdrojov energie,
b)
vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
(2)
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je doklad preukazujúci, že elektrina bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie a používa sa na účely preukázania, že daný podiel elektriny bol vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie a dodaný do elektrizačnej sústavy. So zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je spojené právo dodávateľa elektriny uviesť pri vyúčtovaní dodanej elektriny koncovému odberateľovi elektrinu ako elektrinu vyrobenú z obnoviteľného zdroja energie.
(3)
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje najmä
a)
zdroj energie, z ktorého bola elektrina vyrobená,
b)
počiatočný a koncový dátum výroby elektriny,
c)
označenie, miesto, technológiu a celkový inštalovaný výkon zariadenia, v ktorom bola elektrina vyrobená,
d)
výšku investičnej pomoci alebo inej podpory z národného systému podpory a druh systému podpory, ak ju zariadenie výrobcu elektriny získalo,
e)
dátum uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky a dátum ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia výrobcu elektriny,
f)
dátum a členský štát, v ktorom bola záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydaná,
g)
identifikačné číslo.
(4)
Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie možno použiť do 12 mesiacov od dátumu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Použitím záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa rozumie jej uplatnenie na preukázanie podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov na celkovom množstve elektriny dodanej koncovému odberateľovi.
(5)
Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou je doklad, že elektrina bola vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobou a dodaná do elektrizačnej sústavy. So zárukou pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou je spojené právo dodávateľa elektriny uviesť pri vyúčtovaní dodanej elektriny koncovému odberateľovi elektrinu ako elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
(6)
Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou obsahuje najmä
a)
zdroj energie, z ktorého bola elektrina vyrobená,
b)
počiatočný a koncový dátum výroby elektriny,
c)
označenie, miesto, technológiu, inštalovaný elektrický výkon zariadenia, inštalovaný tepelný výkon zariadenia a celkový inštalovaný výkon zariadenia, v ktorom bola elektrina vyrobená,
d)
množstvo a výhrevnosť paliva, ktoré bolo použité v procese premeny na využiteľnú energiu,
e)
množstvo vyrobeného tepla a vykonanej mechanickej práce,
f)
miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia a technológie kombinovanej výroby,
g)
spôsob využitia mechanickej práce a využiteľného tepla vyrobeného spoločne s elektrinou vyrobenou vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
h)
údaje o mesačnej bilancii výroby a dodávky elektriny a výroby a dodávky tepla za predchádzajúci rok, ak bolo zariadenie prevádzkované v predchádzajúcom roku,
i)
výpočet úspor primárnej energie,
j)
množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vyžaduje,
k)
percentuálne vyjadrenú podporu zo štátneho rozpočtu,
l)
špecifikáciu nákladov na výrobu elektriny a výšku nákladov na výrobu jednej megawatthodiny,
m)
výšku investičnej pomoci alebo inej podpory z národného systému podpory a druh systému podpory, ak ju zariadenie výrobcu elektriny získalo,
n)
dátum vydania a štát, v ktorom bola záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydaná,
o)
identifikačné číslo.
(7)
Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou platí 12 mesiacov od dátumu výroby elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Použitím záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa rozumie jej uplatnenie na preukázanie podielu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou na celkovom množstve elektriny dodanej koncovému odberateľovi.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 8b
Vydanie, prevod, uznanie a zrušenie záruk pôvodu

(1)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v elektronickej evidencii
a)
vytvára a vedie účty výrobcov elektriny a dodávateľov elektriny, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu (ďalej len „držiteľ účtu“),
b)
eviduje vydané záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
c)
eviduje prevody záruk pôvodu medzi držiteľmi účtov, eviduje prevody záruk pôvodu prostredníctvom ním organizovaného trhu a prevody záruk pôvodu medzi držiteľom účtu a výrobcom elektriny alebo dodávateľom elektriny z iného členského štátu Európskej únie,
d)
eviduje uplatnenie záruk pôvodu dodávateľom elektriny,
e)
eviduje uznanie záruky pôvodu vydanej v inom členskom štáte Európskej únie,
f)
ruší záruky pôvodu po uplatnení záruky pôvodu alebo uplynutí doby, počas ktorej možno použiť záruku pôvodu.
(2)
Záruku pôvodu vydá organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v elektronickej podobe pre každú megawatthodinu elektriny na žiadosť výrobcovi elektriny, ak
a)
žiadateľom je držiteľ účtu,
b)
žiadateľ uvedie v žiadosti všetky údaje v elektronickej evidencii,
c)
elektrina je evidovaná v elektronickej evidencii a je vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie, ak žiada o vydanie záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, alebo je vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ak žiada o vydanie záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
d)
nejde o elektrinu, na ktorú žiadateľ uplatnil právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e),
e)
žiadateľ nie je v omeškaní so splnením splatného peňažného záväzku podľa zmluvy o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu.
(3)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vydá záruku pôvodu elektriny v elektronickej podobe pre každú megawatthodinu elektriny aj na elektrinu, na ktorú bolo uplatnené právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e). Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou takto vydané záruky pôvodu eviduje v elektronickej evidencii na vlastnom oddelenom účte a vykonáva jeho správu.
(4)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou organizuje trh s vydanými zárukami pôvodu podľa odsekov 2 a 3.
(5)
Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a právo s ňou spojené podľa § 8a ods. 2 alebo záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a právo s ňou spojené podľa § 8a ods. 5 možno previesť na iného účastníka trhu s elektrinou prostredníctvom obchodu uskutočneného na trhu so zárukami pôvodu organizovanom organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.
(6)
Množstvo elektriny zodpovedajúce zárukám pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré dodávateľ elektriny previedol na iného účastníka trhu s elektrinou, sa odpočíta z podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v jeho dodávke elektriny. Množstvo elektriny zodpovedajúce zárukám pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktoré dodávateľ elektriny previedol na iného účastníka trhu s elektrinou, sa odpočíta z podielu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v jeho dodávke elektriny.
(7)
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa po uplatnení dodávateľom elektriny alebo koncovým odberateľom elektriny15d) zruší. Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov alebo záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a právo so zárukou pôvodu elektriny spojené sa zruší aj uplynutím doby, počas ktorej je možné záruku pôvodu elektriny použiť.
(8)
Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydá organizátor krátkodobého trhu s elektrinou aj výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou, ak k žiadosti priloží potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a preukáže spotrebu biometánu.
(9)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zruší evidenciu alebo prevod záruky pôvodu alebo evidenciu uznania záruk pôvodu, ak sa preukáže, že k nim došlo v rozpore s týmto zákonom.
(10)
Záruka pôvodu, ktorá bola vydaná v inom členskom štáte na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a spoľahlivosť vydávania záruk pôvodu, sa považuje za uznanú záruku pôvodu, ak bola prevedená na účet držiteľa účtu registrovaného v elektronickej evidencii. Ak existujú opodstatnené pochybnosti o jej presnosti, spoľahlivosti alebo vierohodnosti, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou nezaeviduje prevod záruky pôvodu vydanej v inom členskom štáte a vyzve žiadateľa, aby v ňom určenej lehote odstránil pochybnosti o presnosti, spoľahlivosti alebo vierohodnosti záruky pôvodu. Ak sa v určenej lehote pochybnosti neodstránia, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou neumožní evidenciu prevodu záruky pôvodu a oznámi žiadateľovi dôvody. Záruka pôvodu vydaná v inom členskom štáte sa považuje za nespoľahlivú, ak už bola v štáte vydania alebo v inom členskom štáte uplatnená na preukázanie pôvodu elektriny dodanej koncovému odberateľovi.
(11)
Ak organizátor krátkodobého trhu s elektrinou záruku pôvodu podľa odseku 10 neuzná, oznámi dôvody neuznania ministerstvu, ktoré informuje Európsku komisiu o dôvodoch neuznania záruky pôvodu vydanej v inom členskom štáte. Ak Európska komisia rozhodne o tom, že neuznanie záruky pôvodu bolo v rozpore s právnymi predpismi Európskej únie, je organizátor krátkodobého trhu s elektrinou povinný bezodkladne po oznámení rozhodnutia Európskej komisie vykonať evidenciu prevodu záruky pôvodu.
(12)
Podrobnosti o postupe pri evidencii záruk pôvodu, organizovaní trhu so zárukami pôvodu, pravidlách pre obchodovanie so zárukami pôvodu a uznávaní prevodov záruk pôvodu upraví organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vo svojom prevádzkovom poriadku.
(13)
Dohľad nad evidenciou, prevodom a zrušením záruk pôvodu a nad evidenciou uznania záruk pôvodu vykonáva úrad. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, výrobca elektriny a dodávateľ elektriny sú povinní poskytnúť úradu potrebnú súčinnosť pri výkone dohľadu. Pri zrušení evidencie alebo prevodu záruky pôvodu sa postupuje primerane podľa odseku 11.
zobraziť paragraf
§ 14a
Referenčné hodnoty podielu konečnej energetickej spotreby biopalív v doprave

(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná uvádzať na trh motorovú naftu a motorový benzín (ďalej len „motorové palivá“) s obsahom biopalív minimálne v referenčnej hodnote vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových palív uvedených na trh, ktorá je
a)
5,8 % pre rok 2017,
b)
5,8 % pre rok 2018,
c)
6,9 % pre rok 2019,
d)
7,6 % pre rok 2020,
e)
8,0 % pre rok 2021,
f)
8,2 % pre roky 2022 až 2030.
(2)
Právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 1 sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
a)
uvádza do daňového voľného obehu17a) podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky pohonné látky,
b)
prepravuje na územie Slovenskej republiky pohonné látky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,17c)
c)
dováža na územie Slovenskej republiky pohonné látky z tretích štátov,17d)
d)
je iná ako podľa osobitného predpisu,17b) ak uvádza na trh pohonné látky iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až c).
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná plnenie povinnosti podľa odseku 1 zabezpečiť za kalendárny rok. Energetický obsah biopaliva z používaných kuchynských olejov a rastlinných tukov alebo živočíšnych tukov zaradených do kategórií 1 a 2 podľa osobitného predpisu17g) alebo z ich zmesí sa na účely odseku 1 do výpočtu referenčnej hodnoty započítava dvojnásobne. Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná od 1. januára 2020 uvádzať na trh s presnosťou podľa technickej normy17ga) motorovú naftu s objemom biodieslu v litri minimálne 6,9 % a motorový benzín s objemom bioetanolovej zložky v litri minimálne 9,0 %. Na účely tohto zákona sa bioetanolovou zložkou rozumie bioetyltercbutyléter alebo zmes bioetyltercbutyléteru a bioetanolu, pričom zmes musí obsahovať podiel bioetyltercbutyléteru najmenej 3 %, čo predstavuje objem 1,41 % bioetanolovej zložky. Objem bioetyltercbutyléteru sa do objemu bioetanolovej zložky zmesi započítava 47 % svojho objemu.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku podať ministerstvu hlásenie o množstve pohonných látok s obsahom biopalív uvedených na trh za príslušný kalendárny štvrťrok (ďalej len „hlásenie“) vyhotovené podľa vzoru, ktorý zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle. Prílohou hlásenia je potvrdenie o pôvode biopaliva podľa § 14b ods. 1. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 nepodá v ustanovenej lehote hlásenie, považuje sa za osobu, ktorá v príslušnom kalendárnom štvrťroku neuviedla na trh žiadne biopalivo.
(5)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na účel kontroly správnosti údajov uvedených v hlásení zašle najneskôr do 30 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka ministerstvu súhrnnú informáciu, v ktorej uvedie
a)
zoznam osôb podľa odseku 2 obsahujúci obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo fyzickej osoby, ak došlo v priebehu príslušného kalendárneho štvrťroka k zmene v tomto zozname, alebo ak je tento zoznam zasielaný prvýkrát,
b)
vo vzťahu ku každej osobe podľa odseku 2 údaj o množstve minerálneho oleja podľa osobitného predpisu,17f) ktoré osoba podľa odseku 2 v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku
1.
uviedla do daňového voľného obehu17a) podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky,
2.
prepravila na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,17c)
3.
doviezla na územie Slovenskej republiky z tretích štátov,17d)
4.
uviedla do daňového voľného obehu, prepravila alebo doviezla na územie Slovenskej republiky na podnikateľské účely iným spôsobom, ako je uvedené v prvom až treťom bode,
c)
vo vzťahu ku každej osobe podľa odseku 2 údaje o množstve minerálneho oleja podľa osobitného predpisu,17e) vo vzťahu ku ktorému bola vrátená daň podľa osobitného predpisu,17f) ak sa tento nárok týka množstiev podľa písmena b).
(6)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 ukončí podnikateľskú činnosť v oblasti uvádzania motorových palív na trh alebo ak právnická osoba alebo fyzická osoba začne vykonávať podnikateľskú činnosť v oblasti uvádzania motorových palív na trh, je povinná plniť referenčné hodnoty podľa odseku 1, a to vo výške alikvótnej časti referenčných hodnôt za príslušné obdobie podľa odseku 1.
(7)
Povinnosť podľa odsekov 1 a 3 sa nevzťahuje na
a)
skladovanie a predaj leteckých pohonných látok v priestoroch letísk,
b)
minerálny olej uvádzaný na trh, ak ide o stav ropnej núdze alebo plnenie medzinárodných záväzkov v oblasti ropnej bezpečnosti,
c)
minerálny olej určený pre ozbrojené sily Slovenskej republiky a pre ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy,17h)
d)
minerálny olej, ktorým je lodná prevádzková látka podľa osobitného predpisu,17ha)
e)
minerálny olej, ktorý tvorí núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov podľa osobitného predpisu.17hb)
(8)
Na účely plnenia povinností podľa odseku 1 a 3 sa započítavajú len biopalivá, ktoré spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 19b ods. 1 písm. a).
(9)
Povinnosti podľa odsekov 1 a 3 sa nevzťahujú na právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá uvádza na trh pohonnú látku, ktorá je 100 % biopalivom.
(10)
Ak sa na trh uvádza pohonná látka s obsahom biopaliva podľa § 2 ods. 4 písm. i), plnenie povinností podľa odseku 1 je možné zabezpečiť aj prostredníctvom biopaliva podľa § 2 ods. 4 písm. i).
(11)
Na účely plnenia referenčnej hodnoty podľa odseku 1 sa energetický obsah pokročilých biopalív podľa prílohy 1a započítava dvojnásobne.
(12)
Povinnosť podľa odseku 1 sa považuje za splnenú, ak sa referenčná hodnota dosiahne za kalendárny rok.
(13)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába 100-percentné biopalivo, je povinná každoročne do 31. marca oznámiť ministerstvu
a)
informácie o spôsobe výroby biopaliva,
b)
objemy biopalív vyrobených na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
objemy biopalív uvedených na trh za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie vrátane predbežných stredných hodnôt odhadovaných emisií z biopalív vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy.
(14)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prepravuje na územie Slovenskej republiky pohonné látky s obsahom biopaliva mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,17c) a právnická osoba, ktorá také pohonné látky dováža na územie Slovenskej republiky z iných členských štátov alebo z tretích štátov, je povinná každoročne do 31. marca oznámiť ministerstvu
a)
informácie o pôvode biopaliva,
b)
objemy biopalív prepravených alebo dovezených na územie Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
objemy biopalív uvedených na trh za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie vrátane predbežných stredných hodnôt odhadovaných emisií z biopalív vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy.
(15)
Údaje podľa odseku 13 písm. b) a c) a odseku 14 písm. b) a c) sa oznamujú v členení podľa surovín:
a)
obilniny a iné plodiny bohaté na škrob,
b)
cukornaté plodiny,
c)
olejniny.
zobraziť paragraf
§ 16
Správne delikty

(1)
Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí
a)
výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý zúčtovateľovi podpory neoznámi údaje potrebné na vyhodnotenie a zúčtovanie podpory alebo oznámi nepravdivé údaje podľa § 9 ods. 4,
b)
výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nezabezpečí samostatné meranie elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podľa § 4 ods. 6 alebo ktorý oznámi úradu nepravdivé údaje podľa § 4 ods. 7,
c)
výrobca elektriny, ktorý nevráti zúčtovateľovi podpory doplatok alebo príplatok do 15. apríla príslušného kalendárneho roku podľa § 4 ods. 4,
d)
výrobca elektriny, ktorý nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 5,
e)
prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý výrobcovi elektriny s právom na podporu neumožní prednostné pripojenie podľa § 5 ods. 1 alebo znemožní prednostný prenos, distribúciu a dodávku elektriny podľa § 4 ods. 1 písm. a), alebo nerozšíri sústavu na požiadanie výrobcu podľa § 5 ods. 2,
f)
prevádzkovateľ sústavy, ktorý organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou neoznámi alebo neodovzdá údaje potrebné na vyhodnotenie a zúčtovanie podpory podľa § 18i ods. 18,
g)
prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý poruší povinnosti podľa § 5 ods. 6 a 7,
h)
výrobca elektriny, ktorý neoznámi úradu technologickú zmenu zariadenia podľa § 8 ods. 9 alebo nepožiada o vydanie potvrdenia podľa § 7 ods. 8,
i)
zúčtovateľ podpory, ktorý neeviduje množstvo vykúpenej a podporenej elektriny podľa jednotlivých zariadení podľa § 9 ods. 6,
j)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý žiadateľovi nevydá potvrdenie o množstve biometánu alebo nepravdivo uvedie množstvo biometánu v potvrdení o množstve biometánu podľa § 11 ods. 2,
k)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neumožní prednostný prístup výrobcu biometánu do distribučnej siete a distribúciu biometánu podľa § 11 ods. 1,
l)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neoznámi úradu každoročne do 31. marca celkové množstvo distribuovaného biometánu za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 11 ods. 3,
m)
výrobca biometánu, ktorý nezabezpečí meranie množstva biometánu a kvality biometánu podľa § 10 ods. 2 písm. d),
n)
výrobca biometánu, ktorý neumožní prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla a prístup k určenému meradlu na vykonanie kontroly funkčnosti určeného meradla a kontroly stavu dodaného množstva biometánu podľa § 10 ods. 2 písm. e),
o)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nepodá hlásenie podľa § 14a ods. 4 v ustanovenej lehote,
p)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá uvedie v hlásení podľa § 14a ods. 4 nepravdivé údaje,
r)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nevydá potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny podľa § 14c ods. 1 písm. a) alebo v ňom uvedie nepravdivé údaje s výnimkou, ak k tomu dôjde na základe porušenia povinností podľa § 14c ods. 11 písm. a) inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
s)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nepoužije systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny podľa § 14c ods. 1 písm. d),
t)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nezabezpečí monitorovanie a každoročné podávanie správ podľa § 14c ods. 3, alebo v nich uvedie nepravdivé údaje alebo neúplné údaje,
u)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poruší povinnosti podľa § 11a,
v)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenie § 14c ods. 11 písm. a),
w)
výrobca elektriny, ak zvýši celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny v rozpore týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,9b)
x)
výrobca elektriny za zmenu schémy zapojenia zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,9b) na základe ktorej dochádza k neúčelnému využitiu vyrobenej elektriny alebo využiteľného tepla,
y)
výrobca elektriny za použitie prídavných zariadení, ktorými dosiahne neúmerné množstvo vyrobenej elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo príplatok podľa § 3 ods. 1 písm. e), a ktoré nie je úmerné použitému zariadeniu výrobcu elektriny,
z)
výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 3,
aa)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 1,
ab)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá neoznámi ministerstvu údaje podľa § 14a ods. 13,
ac)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá neoznámi ministerstvu údaje podľa § 14a ods. 14,
ad)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nezabezpečí overenie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny odborne spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu podľa § 14c ods. 1 písm. b),
ae)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nezašle kópiu potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny Slovenskému hydrometeorologickému ústavu podľa § 14c ods. 1 písm. c),
af)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosti podľa § 14c ods. 6,
ag)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14f ods. 2,
ah)
výrobca elektriny, ktorý nedodá výkupcovi elektriny celý objem vyrobenej elektriny podľa § 4 ods. 10,
ai)
výkupca elektriny, ktorý neuzatvorí s výrobcom elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) zmluvu o povinnom výkupe elektriny podľa § 5a ods. 1 písm. a),
aj)
výkupca elektriny, ktorý nevykúpi všetku elektrinu podľa § 5a ods. 1 písm. d),
ak)
výkupca elektriny, ktorý neposkytne zúčtovateľovi podpory údaje podľa § 5a ods. 1 písm. e) alebo nevedie záznamy o obchodných transakciách podľa § 5a ods. 1 písm. f),
al)
výkupca elektriny, ktorý neuhradí výrobcovi elektriny cenu vykupovanej elektriny podľa § 5a ods. 3,
am)
výkupca elektriny, ktorý nesplní povinnosť podľa § 5a ods. 1 písm. b), c) alebo písm. g),
an)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 3 tretej vety,
ao)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá uvedie v hlásení podľa § 14a ods. 4 nepravdivé údaje o percentuálnom objeme biopaliva v motorovom palive a zároveň nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 3 tretej vety,
ap)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nepodá hlásenie v lehote podľa § 14a ods. 4 a zároveň nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 3 tretej vety.
(2)
Inšpekcia uloží pokutu
a)
od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až d), f) až n), w) až z) a ah) až am),
b)
od 10 000 eur do 200 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. e),
c)
od 500 eur do 20 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. r) až v) a ab) až ac),
d)
od 500 eur do 5 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. o),
e)
od 5 000 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. p),
f)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. af), ktorá sa vypočíta ako súčin nedosiahnutého zníženia emisií skleníkových plynov podľa § 14c ods. 6 v kilogramoch CO2ekv a sumy
1.
0,37 eura, ak je dosiahnuté zníženie emisií skleníkových plynov od 0 % do 2 % vrátane,
2.
0,185 eura, ak je dosiahnuté zníženie emisií skleníkových plynov od 2,01 % do 4 % vrátane,
3.
0,015 eura, ak je dosiahnuté zníženie emisií skleníkových plynov od 4,01 % a viac.
g)
vypočítanú ako súčin energetického obsahu biopaliva neuvedeného na trh v MJ a sumy 0,05 eura za správny delikt podľa odseku 1 písm. aa) a ag),
h)
vypočítanú ako súčin minimálneho obsahu biopaliva podľa § 14a ods. 3 neuvedeného na trh v litroch a sumy dve eurá za správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. an),
i)
vypočítanú ako súčin objemu motorových palív uvedených v hlásení za príslušný kalendárny štvrťrok, minimálneho percenta biopaliva podľa § 14a ods. 3 tretej vety a sumy dve eurá za správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. ao), a to samostatne pre každý druh motorového paliva,
j)
vypočítanú ako súčin objemu motorových palív uvedených na trh v príslušnom kalendárnom štvrťroku, minimálneho percenta biopaliva podľa § 14a ods. 3 tretej vety a sumy dve eurá za správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. ap), a to samostatne pre každý druh motorového paliva.
(3)
Pri opakovanom porušení sa dolná hranica a horná hranica pokuty podľa odseku 2 písm. a) až c) zvyšuje na dvojnásobok.
(4)
Pokutu za správny delikt možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď inšpekcia zistila porušenie zákonom ustanovených povinností, najneskôr však do troch rokov od ich porušenia.
(5)
Pri určení výšky pokuty inšpekcia prihliada na závažnosť, význam a dobu trvania protiprávneho konania a na rozsah spôsobených následkov.
(6)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 18j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020

(1)
Záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydané do 31. decembra 2019 sa považujú za záruky pôvodu podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2020.
(2)
Konania o vydanie, prevod, zrušenie alebo uznanie záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou začaté pred 1. januárom 2020 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019. O vydaní záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruk pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou informuje úrad organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu a formáte dohodnutom s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba nie je povinná splniť povinnosť podľa § 14f ods. 2 písm. b), ak dôjde k nemožnosti splnenia povinnosti z dôvodu fyzickej nedostupnosti biopaliva v členských štátoch; túto skutočnosť je povinná písomne oznámiť ministerstvu do 30. júna 2020.
(4)
Ak dôjde právnickou osobou alebo fyzickou osobou k nesplneniu povinnosti podľa § 14c ods. 6 do 31. decembra 2019, na konanie o uložení pokuty podľa § 16 ods. 2 písm. f) sa použijú ustanovenia podľa predpisu účinného do 31. decembra 2019.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore