Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 31.12.2023

Platnosť od: 29.07.2009
Účinnosť od: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Obchod a podnikanie, Správne poplatky, Kontrolné orgány, Priestupkové konanie, Štátna hospodárska politika
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST27JUD821DS25EUPP32ČL1

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 309/2009 s účinnosťou od 31.12.2023 na základe 363/2022

Legislatívny proces k zákonu 363/2022§ 5
Práva a povinnosti prevádzkovateľa sústavy

(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný po úhrade ceny za pripojenie do distribučnej sústavy v lehote 30 dní od podania žiadosti o pripojenie pripojiť zariadenie výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie do distribučnej sústavy, ak takéto zariadenie spĺňa technické podmienky10) a obchodné podmienky pripojenia do sústavy.
(2)
Zariadenie výrobcu elektriny sa do distribučnej sústavy pripojí, ak distribučná sústava je technicky spôsobilá na pripojenie, je najbližšie k miestu, kde sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny a iná sústava nevykazuje technicky a ekonomicky lepšie miesto pripojenia. Distribučná sústava sa považuje za technicky spôsobilú aj vtedy, keď je odber elektriny bez ujmy prednosti podľa odseku 1 možný až ekonomicky výhodným rozšírením sústavy; v takomto prípade prevádzkovateľ distribučnej sústavy na požiadanie výrobcu elektriny je povinný sústavu rozšíriť.
(3)
Ak výstavba zariadenia vyžaduje osvedčenie podľa osobitného predpisu,13) je prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný rozšíriť distribučnú sústavu len vtedy, ak sa mu predloží príslušné osvedčenie. Povinnosť na rozšírenie distribučnej sústavy sa vzťahuje aj na všetky technické zariadenia potrebné na prevádzku distribučnej sústavy.
(4)
Náklady na pripojenie podľa odseku 1 a náklady na rozšírenie distribučnej sústavy podľa odseku 2 znáša výrobca elektriny a prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
(5)
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy obsahuje podmienky rozšírenia distribučnej sústavy podľa odseku 2 na účel zabezpečenia podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 3 ods. 1 písm. a).
(6)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytne výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcovi vyrábajúcemu elektrinu vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorý žiada o pripojenie, informácie o
a)
odhadovaných nákladoch súvisiacich s pripojením,
b)
harmonograme prijatia a spracovania žiadostí o pripojenie do sústavy,
c)
harmonograme pre každé navrhované pripojenie do sústavy.
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorého sústavy má byť zariadenie výrobcu elektriny pripojené, je povinný vykonať funkčnú skúšku do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti výrobcu elektriny. Ak zariadenie výrobcu elektriny spĺňa technické podmienky na pripojenie do sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy vydá výrobcovi elektriny doklad o úspešnom vykonaní funkčnej skúšky do 7 dní odo dňa jej vykonania. Funkčná skúška sa nevyžaduje, ak zariadenie výrobcu elektriny nebude pripojené do sústavy. Spôsob a podmienky vykonania funkčnej skúšky určí prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(8)
Na účel zachovania bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy vypracuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav minimálne technicko-konštrukčné a prevádzkové požiadavky vzťahujúce sa na lokálne zdroje a tieto požiadavky pravidelne prehodnocuje. Požiadavky podľa prvej vety sú súčasťou technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy prevádzkovateľov sústavy.13a)
(9)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy určuje v technických podmienkach prístupu a pripojenia do sústavy13a) pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a osobitne pre lokálne zdroje medzi prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľov distribučných sústav. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy zverejňuje na svojom webovom sídle voľnú kapacitu pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a osobitne pre lokálne zdroje a pravidelne ju aktualizuje.
(10)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy je povinný na svojom webovom sídle zverejňovať v dvojtýždňových intervaloch úplné údaje o čerpaní voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä čas prijatia žiadosti, typ zariadenia, inštalovaný výkon, lokalita pripojenia a doba platnosti stanoviska.
(11)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy s počtom odberných miest viac ako 100 je povinný umožniť výrobcovi elektriny komunikovať s prevádzkovateľom distribučnej sústavy v elektronickej forme, najmä umožniť elektronickú komunikáciu v súvislosti s celým procesom pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do distribučnej sústavy.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore