Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.11.2022 71/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.11.2022 do 30.06.2023 325/2022
ZMENY5DS1
2 01.11.2022 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.11.2022 do 30.11.2022 325/2022
ZMENY305DS1
3 01.11.2022 162/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 162/1995 účinný od 01.11.2022 do 31.01.2023 325/2022
ZMENY2DS1
4 01.11.2022 73/1998 Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.11.2022 do 31.12.2022 350/2022
ZMENY9DS
5 01.11.2022 338/2000 Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.11.2022 do 06.03.2023 336/2022
ZMENY5DS1
6 01.11.2022 311/2001 Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.11.2022 do 30.11.2022 350/2022
ZMENY51DS
7 01.11.2022 315/2001 Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.11.2022 do 31.12.2022 350/2022
ZMENY83DS
8 01.11.2022 575/2001 Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.11.2022 do 31.12.2022 334/2022
345/2022
ZMENY4DS2
9 01.11.2022 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.11.2022 do 30.12.2022 350/2022
352/2022
ZMENY17DS2
10 01.11.2022 469/2003 Zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 469/2003 účinný od 01.11.2022 337/2022
ZMENY3DS2
11 01.11.2022 596/2003 Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.11.2022 do 31.12.2022 325/2022
ZMENY2DS3
12 01.11.2022 43/2004 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.11.2022 do 30.11.2022 352/2022
ZMENY3DS1
13 01.11.2022 582/2004 Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 01.11.2022 do 31.08.2023 335/2022
ZMENY7DS1
14 01.11.2022 305/2005 Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.11.2022 do 30.11.2022 345/2022
ZMENY9DS2
15 01.11.2022 330/2007 Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 330/2007 účinný od 01.11.2022 do 30.11.2022 325/2022
ZMENY47DS2
16 01.11.2022 447/2008 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.11.2022 do 30.11.2022 345/2022
ZMENY2DS2
17 01.11.2022 448/2008 Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.11.2022 do 31.12.2022 345/2022
ZMENY62DS1
18 01.11.2022 563/2009 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.11.2022 do 07.12.2022 325/2022
ZMENY6DS2
19 01.11.2022 571/2009 Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 571/2009 účinný od 01.11.2022 do 31.12.2022 350/2022
ZMENY20DS
20 01.11.2022 97/2013 Zákon o pozemkových spoločenstvách 97/2013 účinný od 01.11.2022 325/2022
ZMENY14DS2
21 01.11.2022 305/2013 Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 01.11.2022 do 31.07.2023 325/2022
ZMENY43DS3
22 01.11.2022 281/2015 Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 01.11.2022 do 31.12.2022 350/2022
ZMENY39DS1
23 01.11.2022 307/2016 Zákon o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov 307/2016 účinný od 01.11.2022 325/2022
ZMENY7DS2
24 01.11.2022 55/2017 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.11.2022 do 31.12.2022 350/2022
ZMENY13DS
25 01.11.2022 35/2019 Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35/2019 účinný od 01.11.2022 do 31.12.2022 350/2022
ZMENY8DS1
26 01.11.2022 95/2019 Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 95/2019 účinný od 01.11.2022 do 31.07.2023 325/2022
ZMENY48DS2
27 01.11.2022 452/2021 Zákon o elektronických komunikáciách 452/2021 účinný od 01.11.2022 do 31.08.2023
nový predpis
ZMENY1DS
28 01.11.2022 314/2022 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch, údajoch týchto tlačív a podrobnosti o evidencii osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu 314/2022 účinný od 01.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
29 01.11.2022 325/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 325/2022 účinný od 01.11.2022 do 31.07.2023
nový predpis
ZMENYDS1
30 01.11.2022 327/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania 327/2022 účinný od 01.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
31 01.11.2022 332/2022 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o technických požiadavkách na digitálnu kópiu deponátu publikácie 332/2022 účinný od 01.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
32 01.11.2022 333/2022 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o sadzobníku úhrad za činnosť osvedčujúcej osoby 333/2022 účinný od 01.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
33 01.11.2022 334/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 334/2022 účinný od 01.11.2022
nový predpis
ZMENYDS1
34 01.11.2022 335/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 335/2022 účinný od 01.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
35 01.11.2022 336/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 336/2022 účinný od 01.11.2022
nový predpis
ZMENYDS1
36 01.11.2022 337/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 337/2022 účinný od 01.11.2022
nový predpis
ZMENYDS1
37 01.11.2022 345/2022 Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 345/2022 účinný od 01.11.2022
nový predpis
ZMENY10DS1
38 01.11.2022 350/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 350/2022 účinný od 01.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
39 01.11.2022 352/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 352/2022 účinný od 01.11.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
40 01.11.2022 354/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení neskorších predpisov 354/2022 účinný od 01.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
41 04.11.2022 296/2020 Zákon o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 296/2020 účinný od 04.11.2022 do 31.12.2022 356/2022
ZMENY1DS1
42 04.11.2022 534/2021 Zákon o štátnom rozpočte na rok 2022 534/2021 účinný od 04.11.2022 357/2022
ZMENY5DS1
43 04.11.2022 356/2022 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z. 356/2022 účinný od 04.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
44 04.11.2022 357/2022 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022 357/2022 účinný od 04.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
45 04.11.2022 360/2022 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. októbra 2022 č. MF/014373/2022-74, ktorým sa zrušuje výkaz vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne 360/2022 účinný od 04.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
46 04.11.2022 361/2022 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 11/2022 z 26. októbra 2022 vo veci vyslovenia nesúladu predmetu referenda s ústavou, s otázkou v znení: „Súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu?“ iniciovaného petíciou občanov doručenou prezidentke Slovenskej republiky 24. augusta 2022 361/2022 účinný od 04.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
47 04.11.2022 362/2022 Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky o vyhlásení referenda 362/2022 účinný od 04.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
48 11.11.2022 369/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Kristy Bendovej 369/2022 účinný od 11.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
49 11.11.2022 370/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej 370/2022 účinný od 11.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
50 11.11.2022 371/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o stredo a východoeurópskej konštituencii v Medzinárodnom menovom fonde na roky 2022 – 2032 371/2022 účinný od 11.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
51 11.11.2022 372/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o zabránení dvojitému zdaneniu a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúca sa na dane z príjmov a z majetku 372/2022 účinný od 11.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
52 11.11.2022 373/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu 373/2022 účinný od 11.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
53 15.11.2022 190/2003 Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 190/2003 účinný od 15.11.2022 do 30.06.2023 358/2022
ZMENY15DS1
54 15.11.2022 144/2013 Zákon o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 144/2013 účinný od 15.11.2022 do 31.01.2024 358/2022
ZMENY47DS2
55 15.11.2022 358/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 358/2022 účinný od 15.11.2022
nový predpis
ZMENYDS1
56 15.11.2022 359/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z. 359/2022 účinný od 15.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
57 15.11.2022 368/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o zozname telefónnych čísel na vyjadrenie nesúhlasu s volaním na priamy marketing 368/2022 účinný od 15.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
58 18.11.2022 162/2015 Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 18.11.2022 do 30.11.2022 375/2022
ZMENY6DS3
59 18.11.2022 131/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 131/2022 účinný od 18.11.2022 do 01.12.2022 374/2022
ZMENYDS
60 18.11.2022 374/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov 374/2022 účinný od 18.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
61 18.11.2022 375/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov 375/2022 účinný od 18.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
62 22.11.2022 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 22.11.2022 do 31.05.2023 208/2022
ZMENY399DS1
63 22.11.2022 208/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 208/2022 účinný od 22.11.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
64 24.11.2022 382/2022 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 10/2021 z 26. októbra 2022 o zastavení konania vo veci vyslovenia súladu vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, uverejnenej 2. júla 2021, s Ústavou Slovenskej republiky 382/2022 účinný od 24.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
65 24.11.2022 383/2022 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 11/2021 z 26. októbra 2022 o zastavení konania vo veci vyslovenia súladu vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 231/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, uverejnenej 16. júla 2021 s Ústavou Slovenskej republiky 383/2022 účinný od 24.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
66 24.11.2022 384/2022 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 384/2022 účinný od 24.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
67 25.11.2022 387/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. novembra 2022 č. 8/2022, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. júla 2015 č. 6/2015 o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim, a pre zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní 387/2022 účinný od 25.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
68 25.11.2022 388/2022 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku č. 2 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru uzatvoreného medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike, dodatku č. 2 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru uzatvoreného medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, dodatku č. 2 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby uzatvoreného medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike a dodatku č. 8 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzatvoreného medzi Asociáciou priemyslu poľnohospodárstva a služieb a Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb 388/2022 účinný od 25.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
69 29.11.2022 597/2003 Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 29.11.2022 do 29.05.2023 394/2022
ZMENY3DS1
70 29.11.2022 564/2004 Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 564/2004 účinný od 29.11.2022 do 31.12.2022 394/2022
ZMENY2DS1
71 29.11.2022 251/2012 Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 29.11.2022 do 07.12.2022 393/2022
ZMENY1DS2
72 29.11.2022 393/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 393/2022 účinný od 29.11.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
73 29.11.2022 394/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 394/2022 účinný od 29.11.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
74 29.11.2022 395/2022 Zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 395/2022 účinný od 29.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
75 30.11.2022 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 30.11.2022 do 30.11.2022 402/2022
ZMENY1DS2
76 30.11.2022 71/2013 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 71/2013 účinný od 30.11.2022 do 07.12.2022 402/2022
ZMENY2DS1
77 30.11.2022 180/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 180/2022 účinný od 30.11.2022 do 30.11.2022 390/2022
ZMENYDS
78 30.11.2022 390/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 390/2022 účinný od 30.11.2022 do 30.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
79 30.11.2022 402/2022 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 402/2022 účinný od 30.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore