Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.11.2022 452/2021 Zákon o elektronických komunikáciách 452/2021 účinný od 01.11.2022
nový predpis
ZMENY1DS
2 01.11.2022 314/2022 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch, údajoch týchto tlačív a podrobnosti o evidencii osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu 314/2022 účinný od 01.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
3 22.11.2022 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 22.11.2022 do 31.12.2022 208/2022
ZMENY4DS1
4 22.11.2022 208/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 208/2022 účinný od 22.11.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
MENU
Hore