Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 22.11.2022 do 31.12.2022

Platnosť od: 23.12.2001
Účinnosť od: 22.11.2022
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST75JUD9718DS72EUPP15ČL10

Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 22.11.2022 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 566/2001 s účinnosťou od 22.11.2022 na základe 208/2022

Legislatívny proces k zákonu 208/2022§ 7

(1)
Emitentom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať cenný papier podľa tohto zákona alebo podľa osobitných zákonov.
(2)
Zastupiteľnými cennými papiermi sú cenné papiere rovnakého druhu (§ 2 ods. 2) a formy (§ 11) vydané jedným emitentom, ak sú s nimi spojené rovnaké práva.
(3)
Emisiou cenných papierov je súbor zastupiteľných cenných papierov.
(4)
ISIN je označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.
(5)
Menovitou hodnotou cenného papiera je peňažná suma, na ktorú cenný papier znie.
(6)
Emisným kurzom cenného papiera je cena, za ktorú emitent predáva cenný papier pri jeho vydaní.
(7)
Kurzom cenného papiera je cena cenného papiera určená a zverejnená burzou cenných papierov postupom podľa burzových pravidiel.18)
(8)
Majiteľom cenného papiera podľa § 10 ods. 1 písm. a) je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla cenný papier na základe zmluvy splnením záväzku podľa § 20 alebo nadobudla cenný papier na základe inej právnej skutočnosti ustanovenej zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak.
(9)
Majiteľom cenného papiera podľa § 10 ods. 1 písm. b) je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla cenný papier na základe zmluvy alebo na základe inej právnej skutočnosti ustanovenej zákonom a je zapísaná ako majiteľ cenného papiera v evidencii podľa § 10 ods. 4, ak tento zákon neustanovuje inak.
(10)
Anonymnými obchodmi sú obchody uzatvorené na burze cenných papierov na základe prijímania návrhov určených vopred neurčenému okruhu právnických osôb alebo fyzických osôb.
(11)
Dlhodobým investičným sporením je investovanie finančných prostriedkov do portfólia vykonávané prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi, pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a iných finančných inštitúcií oprávnených podľa tohto zákona a osobitného predpisu18a) na poskytovanie investičných služieb riadenia portfólia a vykonávanie pokynov klienta na jeho účet, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
cenné papiere a iné finančné nástroje, ktoré sú súčasťou portfólia, sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu; za porušenie tejto podmienky sa nepovažuje
1.
ak sa s cenným papierom alebo s finančným nástrojom prestalo obchodovať na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu po jeho nadobudnutí do portfólia,
2.
ak cenný papier alebo finančný nástroj nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, ale jeho emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenného papiera alebo finančného nástroja na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie,
b)
portfólio bolo zriadené na určité obdobie najmenej 15 rokov a v období 15 rokov od vytvorenia portfólia z neho nebolo klientovi vyplatené plnenie; vyplatenie plnenia z dôvodu presunu portfólia k inej finančnej inštitúcií sa nepovažuje za vyplatenie plnenia, ak sa takýto presun uskutoční do troch mesiacov od zrušenia portfólia v pôvodnej finančnej inštitúcii,
c)
maximálna výška finančných prostriedkov, ktorú možno investovať za jeden kalendárny rok je najviac v sume 3 000 eur, pričom do tejto sumy sa nezapočítavajú reinvestície v rámci portfólia.
(12)
Systematickým internalizátorom je obchodník s cennými papiermi, ktorý organizovane, často, systematicky a významne obchoduje na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov mimo regulovaného trhu, mnohostranného obchodného systému alebo organizovaného obchodného systému bez toho, aby organizoval mnohostranný systém; to platí, len ak sa prekročia vopred určené limity, a to limit pre početnosť a systematickosť a limit pre významnosť, alebo ak si obchodník s cennými papiermi zvolí režim systematického internalizátora. Početnosť a systematickosť sa meria na základe počtu mimoburzových obchodov s finančným nástrojom, ktoré uskutoční obchodník s cennými papiermi na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov. Významnosť sa určuje buď na základe objemu mimoburzových obchodov, ktoré uskutoční obchodník s cennými papiermi vo vzťahu k celkovému objemu obchodov obchodníka s cennými papiermi s konkrétnym finančným nástrojom, alebo na základe objemu mimoburzových obchodov, ktoré uskutoční obchodník s cennými papiermi vo vzťahu k celkovému objemu obchodov s konkrétnym finančným nástrojom v Európskej únii.
(13)
Algoritmickým obchodovaním je obchodovanie s finančnými nástrojmi, pri ktorom počítačový algoritmus automaticky s obmedzeným ľudským zásahom alebo aj bez neho, určuje individuálne parametre pokynov, vrátane zadania pokynu, jeho načasovania, ceny alebo jeho objemu alebo spôsob nakladania s pokynom po jeho podaní; algoritmickým obchodovaním nie je systém, ktorý sa používa len na účel smerovania pokynov na jedno obchodné miesto alebo na viaceré obchodné miesta, na spracovanie pokynov bez akéhokoľvek určovania obchodných parametrov, na potvrdenie pokynov alebo na poobchodné spracovanie vykonaných transakcií.
(14)
Metódou vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania je akákoľvek metóda algoritmického obchodovania, ktorú charakterizuje
a)
infraštruktúra zameraná na minimalizáciu sieťového a iného oneskorovania vrátane aspoň jedného z týchto nástrojov algoritmického vstupu pokynov:
1.
služby spoločného umiestnenia,
2.
blízkosť umiestnenia alebo
3.
vysokorýchlostný priamy elektronický prístup,
b)
systém určovania iniciácie, generovania, smerovania alebo vykonania pokynov bez ľudského zásahu pri jednotlivých obchodoch alebo pokynoch a
c)
vysoký počet správ v rámci príslušného dňa, ktoré predstavujú pokyny, kotácie alebo zrušenia.
(15)
Štruktúrovaným vkladom je vklad podľa osobitného predpisu,18b) ktorý je úplne splatný k dátumu splatnosti za podmienok, za ktorých sa akýkoľvek úrok alebo prémia zaplatí alebo je podmienená vzorcom, ktorý zahŕňa faktory ako
a)
index alebo kombináciu indexov okrem vkladov s premenlivou sadzbou, ktorých výnos je priamo viazaný na index úrokovej miery, ako je Euribor alebo Libor,
b)
finančný nástroj alebo kombinácie finančných nástrojov,
c)
komoditu alebo kombináciu komodít alebo akékoľvek iné nezastupiteľné aktíva alebo
d)
výmenný kurz zahraničnej meny alebo kombináciu výmenných kurzov zahraničných mien.
(16)
Fondom obchodovaným na burze je fond, z ktorého najmenej jedným podielom alebo jednou emisiou cenného papiera sa počas dňa obchoduje najmenej na jednom obchodnom mieste a najmenej jedným tvorcom trhu, ktorý prijme opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa cena jeho cenných papierov na obchodnom mieste výrazne neodchýlila od jeho čistej hodnoty aktív a podľa okolností od jeho indikatívnej čistej hodnoty aktív.
(17)
Osobou z nečlenského štátu je osoba, ktorá by bola úverovou inštitúciou poskytujúcou investičné služby alebo vykonávajúcou investičnú činnosť alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ak by mala ústredie alebo registrované sídlo v Európskej únii.
(18)
Štátnym emitentom je niektorý z týchto emitentov vydávajúcich dlhové nástroje:
a)
Európska únia,
b)
členský štát vrátane jeho orgánu štátnej správy, agentúry alebo účelovo zriadeného subjektu členského štátu,
c)
člen federácie, ak ide o federatívny členský štát,
d)
účelovo zriadený subjekt pre niekoľko členských štátov,
e)
medzinárodná finančná inštitúcia zriadená najmenej dvoma členskými štátmi, ktorej účelom je mobilizovať finančné prostriedky a poskytovať finančnú pomoc v prospech svojich členov, ktorí majú vážne finančné problémy alebo ktorým hrozia vážne finančné problémy alebo
f)
Európska investičná banka.
(19)
Štátnym dlhovým nástrojom je dlhový nástroj vydaný štátnym emitentom.
(20)
Štruktúrovanými finančnými produktmi sú štruktúrované finančné produkty podľa osobitného predpisu.18e)
(21)
Derivátmi sú deriváty podľa osobitného predpisu.18f)
(22)
Komoditnými derivátmi sú komoditné deriváty podľa osobitného predpisu.18g)
(23)
Veľkoobchodnými energetickými produktmi sú veľkoobchodné energetické produkty podľa osobitného predpisu.16af)
(24)
Derivátmi poľnohospodárskych komodít sú derivátové zmluvy týkajúce sa produktov podľa osobitného predpisu.18h)
(25)
Energetickými derivátovými zmluvami sú opcie, futurity, swapy a všetky ostatné derivátové zmluvy podľa § 5 ods. 1 písm. f) súvisiace s uhlím alebo ropou, ktoré sa obchodujú v organizovanom obchodnom systéme a musia byť vyrovnané doručením.
(26)
Kódom LEI je dvadsaťmiestny alfanumerický znakový kód podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu právneho subjektu.
(27)
Zámenou finančného nástroja je predaj finančného nástroja a nákup iného finančného nástroja alebo uplatnenie práva na zámenu existujúceho finančného nástroja.
(28)
Doložkou o splatení v úplnom rozsahu je doložka zameraná na ochranu investora zabezpečením toho, že pri predčasnom splatení dlhopisu je emitent povinný zaplatiť majiteľovi dlhopisu sumu rovnajúcu sa súčtu čistej súčasnej hodnoty zostávajúcich výplat kupónov očakávaných do splatnosti a istiny dlhopisu, ktorý sa má splatiť.
(29)
Elektronickým formátom je akékoľvek trvanlivé médium iné než v listinnej podobe.
(30)
Prevažne obchodnou skupinou je skupina, pre ktorú nie je hlavným predmetom podnikania poskytovanie investičných služieb podľa tohto zákona, vykonávanie akejkoľvek činnosti uvedenej v osobitnom zákone18i) alebo konanie ako tvorca trhu vo vzťahu ku komoditným derivátom.
(31)
Faktormi udržateľnosti sú faktory udržateľnosti podľa osobitného predpisu.18j)
zobraziť paragraf
§ 71m

(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý vytvára finančný nástroj, je povinný zaviesť, dodržiavať, preskúmavať a uplatňovať postupy pre schvaľovanie každého finančného nástroja a jeho zmien, a primerane sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona s prihliadnutím na charakter finančného nástroja, investičnej služby a cieľový trh pre príslušný finančný nástroj pred jeho ponúkaním alebo distribúciou klientom. Vytváraním finančného nástroja sa rozumie tvorba, vývoj, vydávanie a dizajn finančného nástroja.
(2)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý vytvára finančné nástroje určené na predaj klientom zabezpečí, že tieto finančné nástroje budú vytvorené tak, aby spĺňali potreby identifikovaného cieľového trhu klientov v rámci príslušnej kategórie klientov, spôsob distribúcie finančných nástrojov je zlučiteľný s identifikovaným cieľovým trhom, a prijme primerané opatrenia na zabezpečenie, že finančný nástroj je distribuovaný na identifikovanom cieľovom trhu.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pri postupoch podľa odseku 1
a)
určiť cieľový trh konečných klientov v rámci príslušnej kategórie klientov pre každý finančný nástroj,
b)
zabezpečiť, že sú hodnotené všetky príslušné riziká pre určený cieľový trh a
c)
zabezpečiť, že zamýšľaná stratégia distribúcie je v súlade s identifikovaným cieľovým trhom.
(4)
Obchodník s cennými papiermi pravidelne preskúmava finančné nástroje, ktoré ponúka alebo uvádza na trh, pričom berie do úvahy každú udalosť, ktorá by mohla významne ovplyvniť možné riziko pre identifikovaný cieľový trh, s cieľom posúdiť aspoň, či je finančný nástroj v súlade s potrebami identifikovaného cieľového trhu a plánovaná stratégia distribúcie naďalej vhodná.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť, udržiavať a uplatňovať postupy a opatrenia na zabezpečenie toho, že vytváranie finančného nástroja je v súlade s požiadavkami na riadenie konfliktu záujmov a zásadami odmeňovania. Obchodník s cennými papiermi, ktorý vytvára finančné nástroje najmä zabezpečí, že dizajn finančného nástroja, vrátane jeho vlastností, nemá nepriaznivý vplyv na klientov alebo nevedie k problémom s integritou trhu tým, že umožní obchodníkovi s cennými papiermi znížiť alebo odstrániť vlastné riziko spojené s podkladovými aktívami finančného nástroja, ak obchodník s cennými papiermi už drží takéto podkladové aktíva na vlastnom účte.
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný skúmať možný konflikt záujmov vždy pri vytváraní finančného nástroja, najmä je povinný posúdiť, či finančný nástroj má za následok vznik situácie, ktorá môže mať nepriaznivý vplyv na klientov, ak títo klienti vstúpia do opačnej pozície voči
a)
pozícii, ktorú predtým držal tento obchodník s cennými papiermi alebo
b)
pozícii, ktorú chce tento obchodník s cennými papiermi držať po predaji finančného nástroja.
(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný posúdiť ešte pred prijatím rozhodnutia uviesť finančný nástroj na trh, či finančný nástroj môže ohroziť riadne fungovanie alebo stabilitu finančných trhov.
(8)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že príslušní zamestnanci zapojení do vytvárania finančného nástroja majú potrebné odborné znalosti na to, aby rozumeli vlastnostiam a rizikám vyplývajúcim z finančných nástrojov, ktoré mienia vytvárať.
(9)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že riadiaci orgán účinne kontroluje postupy podľa odseku 1. Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, aby správy o dodržiavaní pravidiel predkladané riadiacemu orgánu systematicky obsahovali informácie o finančných nástrojoch vytváraných obchodníkom s cennými papiermi, vrátane informácií o spôsoboch distribúcie finančných nástrojov. Obchodník s cennými papiermi takéto správy sprístupní Národnej banke Slovenska na jej žiadosť.
(10)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že pri výkone funkcie dodržiavania dohliada na vývoj a pravidelné preskúmavanie postupov podľa tohto paragrafu s cieľom odhaliť akékoľvek riziko zlyhania pri plnení povinností podľa tohto paragrafu.
(11)
Ak obchodník s cennými papiermi pri vytváraní finančného nástroja spolupracuje s osobami, ktoré nemajú povolenie a nie sú dohliadané podľa tohto zákona alebo s osobami z nečlenských štátov, je povinný uviesť ich vzájomné práva a povinnosti v písomnej zmluve.
(12)
Obchodník s cennými papiermi je povinný identifikovať na dostatočnej úrovni potenciálny cieľový trh pre každý finančný nástroj a špecifikovať typ klienta, s ktorého potrebami, charakteristickými znakmi a cieľmi vrátane akýchkoľvek cieľov súvisiacich s udržateľnosťou je tento finančný nástroj zlučiteľný. Ako súčasť tohto procesu je povinný obchodník s cennými papiermi identifikovať každú skupinu klientov, s ktorých potrebami, charakteristickými znakmi a cieľmi tento finančný nástroj nie je zlučiteľný; to neplatí, ak sa v rámci finančných nástrojov zohľadňujú faktory udržateľnosti. Ak obchodníci s cennými papiermi spolupracujú pri vytváraní finančného nástroja, postačuje identifikovať len jeden cieľový trh.
(13)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý vytvára finančný nástroj distribuovaný prostredníctvom iného obchodníka s cennými papiermi, určí potreby a charakteristiky klientov, pre ktorých je finančný nástroj vhodný, na základe jeho teoretických vedomostí a skúseností s finančným nástrojom alebo podobnými finančnými nástrojmi, s finančnými trhmi a na základe potrieb, charakteristík a cieľov potenciálnych konečných klientov.
(14)
Obchodník s cennými papiermi je povinný uskutočniť analýzu scenárov výkonnosti ním vytváraného finančného nástroja, ktorou posúdi riziká slabej výkonnosti tohto finančného nástroja pre klientov a za akých okolností môže nastať slabá výkonnosť. Obchodník s cennými papiermi posúdi finančný nástroj za predpokladu zhoršených podmienok, vrátane toho, ak
a)
trhové prostredie sa zhoršilo,
b)
emitent alebo tretia osoba zapojená do vytvárania alebo fungovania finančného nástroja má finančné problémy alebo sa objavia iné riziká protistrany,
c)
finančný nástroj sa nestane obchodne úspešným alebo
d)
dopyt po finančnom nástroji je oveľa vyšší ako sa predpokladalo, a tým zaťažuje zdroje obchodníka s cennými papiermi alebo trh podkladového nástroja.
(15)
Obchodník s cennými papiermi je povinný určiť, či finančný nástroj spĺňa identifikované potreby, charakteristiky a ciele cieľového trhu, okrem iného tým, že skúma najmä tieto skutočnosti:
a)
profil rizika a výnosu finančného nástroja je v súlade s cieľovým trhom,
b)
či faktory udržateľnosti finančného nástroja, ak sú relevantné, zodpovedajú cieľovému trhu a
c)
či z vytvorenia finančného nástroja má prospech klient a nie obchodný model, ktorého ziskovosť je založená na slabej výkonnosti finančného nástroja pre klienta.
(16)
Obchodník s cennými papiermi zváži štruktúru poplatkov navrhnutú pre vytváraný finančný nástroj, pričom skúma najmä, či
a)
náklady finančného nástroja a poplatky sú v súlade s potrebami, cieľmi a charakteristikami cieľového trhu,
b)
poplatky nenarušujú očakávanú návratnosť finančného nástroja, najmä či náklady a poplatky sa rovnajú, prevyšujú alebo odstraňujú takmer všetky očakávané daňové výhody spojené s určitým finančným nástrojom,
c)
štruktúra poplatkov finančného nástroja je primerane prehľadná pre cieľový trh, najmä neskrýva poplatky alebo nie je príliš zložitá na pochopenie.
(17)
Obchodník s cennými papiermi je povinný preskúmavať finančné nástroje, ktoré vytvára, v pravidelných intervaloch, pričom berie do úvahy každú udalosť, ktorá by mohla významne ovplyvniť možné riziko pre identifikovaný cieľový trh, a musí zvážiť, či finančný nástroj stále spĺňa potreby, charakteristiky a ciele cieľového trhu vrátane akýchkoľvek cieľov súvisiacich s udržateľnosťou, a či je distribuovaný na cieľovom trhu, alebo sa dostáva ku klientom, s ktorých potrebami, charakteristickými znakmi a cieľmi tento finančný nástroj nie je zlučiteľný.
(18)
Obchodník s cennými papiermi je povinný preskúmavať finančný nástroj pred každým ďalším vydaním alebo opätovným uvedením na trh, ak si je vedomý akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla podstatným spôsobom ovplyvniť možné riziko pre investorov a v pravidelných intervaloch posudzovať, či finančný nástroj napĺňa zamýšľané ciele. Obchodník s cennými papiermi je povinný určiť interval preskúmavania vytváraného finančného nástroja na základe podstatných faktorov, vrátane faktorov súvisiacich so zložitosťou alebo inovatívnym charakterom investičných stratégií. Obchodník s cennými papiermi je povinný identifikovať kľúčové udalosti, ktoré by mohli ovplyvniť možné riziko alebo očakávanú výnosnosť finančného nástroja, najmä
a)
prekročenie prahovej hodnoty, ktorá ovplyvní výnosnosť finančného nástroja alebo
b)
solventnosť niektorých emitentov, ktorých cenné papiere alebo záruky môžu ovplyvniť výkonnosť finančného nástroja.
(19)
Pri výskyte udalostí podľa odseku 18 obchodník s cennými papiermi je povinný prijať primerané opatrenia, ktoré môžu zahŕňať
a)
poskytnutie všetkých podstatných informácií o udalosti a jej dôsledkoch na finančný nástroj klientovi alebo osobe, ktorá distribuuje finančné nástroje (ďalej len „distribútor“), ak obchodník s cennými papiermi neponúka ani nepredáva finančný nástroj priamo klientom,
b)
zmenu schvaľovacieho procesu finančného nástroja,
c)
zastavenie ďalšieho vydávania finančného nástroja,
d)
zmenu finančného nástroja, aby sa zabránilo nevýhodným zmluvným podmienkam,
e)
zváženie vhodnosti spôsobov distribúcie, akými sú finančné nástroje predávané, ak obchodník s cennými papiermi zistí, že tieto finančné nástroje nie sú predávané predpokladanými spôsobmi,
f)
kontaktovanie distribútora za účelom prerokovania zmien v distribučnom procese,
g)
ukončenie spolupráce s distribútorom alebo
h)
informovanie Národnej banky Slovenska.
(20)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že poskytovanie informácií o finančnom nástroji distribútorom obsahuje informácie o vhodných spôsoboch distribúcie finančného nástroja, informácie o schvaľovacom procese finančného nástroja a informácie o posúdení cieľového trhu. Tieto informácie sú poskytované na primeranej úrovni, ktorá umožní distribútorom porozumieť finančnému nástroju, a tento správne odporučiť alebo predať. Faktory udržateľnosti finančného nástroja musia byť prezentované transparentným spôsobom a poskytovať distribútorom príslušné informácie na náležité zohľadnenie akýchkoľvek cieľov klienta alebo potenciálneho klienta súvisiacich s udržateľnosťou.
zobraziť paragraf
§ 71n

(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý vytvára finančné nástroje, je povinný sprístupniť každému distribútorovi všetky príslušné informácie o finančnom nástroji a schvaľovacom procese finančného nástroja vrátane identifikovaného cieľového trhu finančného nástroja.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný rozumieť finančným nástrojom, ktoré ponúka alebo odporúča, a posúdiť zlučiteľnosť finančných nástrojov s potrebami klientov, ktorým poskytuje investičné služby, a to aj s prihliadnutím na identifikovaný cieľový trh konečných klientov uvedený v § 71m, a zabezpečiť, aby finančné nástroje boli ponúkané alebo odporúčané len vtedy, ak je to v záujme klienta.
(3)
Ak obchodník s cennými papiermi ponúka alebo odporúča finančné nástroje, ktoré sám nevytvára, je povinný zaviesť vhodné opatrenia na získavanie informácií podľa odseku 1 a opatrenia na porozumenie charakteristikám a cieľovému trhu každého finančného nástroja. Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť postupy, ktoré mu zabezpečia dostatok informácií o týchto finančných nástrojoch aj od osoby, ktorá vytvára finančné nástroje, a na ktorú sa nevzťahuje tento zákon. Obchodník s cennými papiermi je povinný určiť cieľový trh pre finančný nástroj aj vtedy, ak ho neurčila osoba, ktorá vytvára finančné nástroje.
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť opatrenia na správu produktov za účelom zabezpečenia súladu produktov a služieb, ktoré má v úmysle predávať, s potrebami, charakteristikami a cieľmi identifikovaného cieľového trhu vrátane akýchkoľvek cieľov tohto trhu súvisiacich s udržateľnosťou a na zabezpečenie súladu navrhnutej distribučnej stratégie s identifikovaným cieľovým trhom.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pri rozhodovaní o rozsahu finančných nástrojov, ktoré vytvára alebo ktoré vytvárajú iné osoby, a služieb, ktoré má v úmysle ponúkať alebo odporúčať klientom, sa primerane riadiť ustanoveniami tohto zákona, pričom je povinný zohľadniť povahu finančného nástroja, investičnej služby a cieľový trh vrátane akýchkoľvek cieľov tohto trhu súvisiacich s udržateľnosťou, pre ktorý sú finančné nástroje a služby určené. Obchodník s cennými papiermi je povinný vhodne identifikovať a zhodnotiť okolnosti a potreby klientov, ktorým má v úmysle finančný nástroj alebo službu ponúkať alebo odporúčať, aby zabezpečil, že záujmy klientov nie sú ohrozené v dôsledku obchodného nátlaku alebo finančného nátlaku. V rámci tohto procesu je obchodník s cennými papiermi povinný identifikovať každú skupinu klientov, s ktorých potrebami, charakteristickými znakmi a cieľmi príslušný finančný nástroj alebo služba nie sú zlučiteľné; to neplatí, ak sa v rámci finančných nástrojov zohľadňujú faktory udržateľnosti.
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať všetky primerané opatrenia, aby zabezpečil, že získa dostatočné a spoľahlivé informácie za účelom porozumenia finančným nástrojom od osôb vytvárajúcich finančné nástroje, na ktoré sa nevzťahuje tento zákon, a ubezpečil sa, že finančné nástroje budú distribuované v súlade s charakteristikami, cieľmi a potrebami cieľového trhu. Ak tieto informácie nie sú verejne dostupné, distribútor je povinný prijať všetky primerané opatrenia na to, aby získal príslušné informácie od osoby, ktorá vytvára finančné nástroje, alebo jej zástupcu; za verejne dostupné informácie sa považujú informácie, ktoré sú zrozumiteľné, spoľahlivé a vytvorené na splnenie požiadaviek podľa tohto zákona a osobitného predpisu.103) Táto povinnosť sa vzťahuje na finančné nástroje predávané na primárnych trhoch a sekundárnych trhoch a musí sa aplikovať primeraným spôsobom, v závislosti od miery, do akej je možné získať verejne dostupné informácie a od zložitosti finančného nástroja. Obchodník s cennými papiermi použije tieto informácie získané od osôb, ktoré vytvárajú finančné nástroje, a informácie o svojich klientoch na identifikáciu cieľového trhu a distribučnej stratégie. Ak obchodník s cennými papiermi pôsobí aj ako osoba, ktorá vytvára finančné nástroje, aj ako distribútor, vyžaduje sa určenie len jedného cieľového trhu.
(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pri rozhodovaní o rozsahu finančných nástrojov a služieb, ktoré budú ponúkané alebo odporúčané na príslušnom cieľovom trhu, dodržiavať postupy a opatrenia na zabezpečenie súladu so všetkými ustanoveniami tohto zákona najmä tých, ktoré sa týkajú zverejňovania údajov, posúdenia vhodnosti a primeranosti, prijímania a uhrádzania poplatkov, provízií alebo nepeňažných výhod a účinného riadenia konfliktu záujmov, pričom tieto postupy osobitne zohľadnia, ak distribútori majú v úmysle ponúkať nové finančné nástroje alebo zavádzajú zmeny v poskytovaných službách.
(8)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pravidelne preskúmavať a aktualizovať postupy pre vytváranie a správu finančných nástrojov, aby bola zachovaná odolnosť a vhodnosť pre im určený účel, a prijať vhodné opatrenia, ak je to potrebné.
(9)
Obchodník s cennými papiermi je povinný opätovne preskúmavať finančné nástroje, ktoré distribuuje a služby, ktoré poskytuje, v pravidelných intervaloch, pričom berie do úvahy každú udalosť, ktorá by mohla významne ovplyvniť možné riziko pre identifikovaný cieľový trh. Zhodnotí aspoň, či finančný nástroj alebo služba je aj naďalej v súlade s potrebami, charakteristikami a cieľmi identifikovaného cieľového trhu vrátane akýchkoľvek cieľov týkajúcich sa udržateľnosti a či predpokladaná distribučná stratégia je naďalej vhodná. Obchodník s cennými papiermi je povinný prehodnotiť cieľový trh alebo aktualizovať postupy správy produktov, ak zistí, že cieľový trh pre určitý finančný nástroj alebo službu bol nesprávne identifikovaný, alebo že finančný nástroj alebo služba už nespĺňa podmienky identifikovaného cieľového trhu, najmä ak sa finančný nástroj stane nelikvidným alebo jeho cena je veľmi volatilnou v dôsledku trhových zmien.
(10)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že pri výkone funkcie dodržiavania dohliada na vývoj a pravidelné preskúmavanie postupov pre vytváranie finančných nástrojov a ich distribúcie s cieľom odhaliť akékoľvek riziko nedodržania povinností ustanovených v tomto paragrafe. Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že príslušní zamestnanci majú potrebné odborné znalosti, aby rozumeli charakteristikám a rizikám finančných nástrojov, ktoré sa majú ponúkať alebo odporúčať, a poskytovaným službám, ako aj potrebám, charakteristikám a cieľom identifikovaného cieľového trhu.
(11)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že jeho riadiaci orgán účinne kontroluje proces vytvárania finančných nástrojov a určí rozsah ponuky distribuovaných finančných nástrojov a rozsah poskytovaných služieb na príslušných cieľových trhoch. Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, aby správa o dodržiavaní pravidiel57d) predkladaná riadiacemu orgánu systematicky obsahovala informácie o ponúkaných alebo predávaných finančných nástrojoch a poskytovaných službách, vrátane informácií o distribučnej stratégii. Obchodník s cennými papiermi takéto správy sprístupní Národnej banke Slovenska na jej žiadosť.
(12)
Distribútori finančných nástrojov sú povinní poskytovať osobám, ktoré vytvárajú tieto finančné nástroje, informácie o predaji finančných nástrojov, a ak je to vhodné, aj informácie o ich pravidelnom preskúmavaní za účelom podpory preskúmavania finančného nástroja osobami, ktoré vytvárajú tieto finančné nástroje.
(13)
Ak viacerí obchodníci s cennými papiermi spolupracujú na distribúcii finančného nástroja alebo služby, obchodník s cennými papiermi s priamym vzťahom ku klientovi má konečnú zodpovednosť za splnenie povinností, ktoré sa týkajú vytvárania finančného nástroja podľa tohto paragrafu, pričom obchodník s cennými papiermi je pri distribúcii povinný
a)
zabezpečiť, že príslušné informácie o finančnom nástroji sa odovzdávajú od osôb, ktoré vytvárajú finančné nástroje, až ku konečnému distribútorovi v reťazci,
b)
umožniť osobám, ktoré vytvárajú finančné nástroje, získať informácie o predaji finančných nástrojov na dosiahnutie súladu so svojimi povinnosťami v súvislosti s vytváraním finančných nástrojov,
c)
uplatňovať povinnosti v súvislosti s vytváraním finančných nástrojov pre osoby, ktoré vytvárajú finančné nástroje, ak je to potrebné vo vzťahu k službám, ktoré poskytuje.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha k zákonu č. 566/2001 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov (Ú. v. ES L 84, 26. 3. 1997, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 2).

2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 06/zv. 03).

3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať (Ú. v. ES L 184, 6. 7. 2001, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6 /zv. 4) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES (Ú. v. EÚ L 96, 12. 4. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 4), v znení smernice 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 6).

4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách (Ú. v. ES L 168, 27. 6. 2002, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 10/zv. 3).

5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11. 2. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 4).

6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Ú. v. EÚ L 142, 30. 4. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 17/zv. 2).

7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31. 12. 2004).

8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2005).

9.
Smernica Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2. 9. 2006).

10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 184/17, 14. 7. 2007).

11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009).

12.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky (Ú. v. EÚ L 146, 10. 6. 2009).

13.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 327, 11. 12. 2010).

14.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011).

15.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013).

16.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014).

17.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/51/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa menia smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES a nariadenia (ES) č. 1060/2009, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 v súvislosti s právomocami európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 153, 22. 5. 2014).

18.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z 22. októbra 2013, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a smernica Komisie 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES (Ú. v. EÚ L 294, 6. 11. 2013).

19.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/2392 zo 17. decembra 2015 o nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o nahlasovanie skutočných alebo možných porušení daného nariadenia príslušným orgánom (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2015).

20.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v znení nariadenia (EÚ) č. 909/2014 (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) a smernice (EÚ) 2016/1034 (Ú. v. EÚ L 175, 30. 6. 2016).

21.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2017/593 zo 7. apríla 2016, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o ochranu finančných nástrojov a finančných prostriedkov patriacich klientom, povinnosti v oblasti riadenia produktov a pravidlá uplatniteľné na poskytovanie alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo akýchkoľvek peňažných alebo nepeňažných benefitov (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).

22.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov (Ú. v. EÚ L 132, 20. 5. 2017).

23.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu (Ú. v. EÚ L 150, 7. 6. 2019).

24.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a smernica 98/26/ES (Ú. v. EÚ L 150, 7. 6. 2019).

25.
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 314, 5. 12. 2019).

26.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2177 z 18. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 334, 27. 12. 2019).

27.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1504 zo 7. októbra 2020, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (Ú. v. EÚ L 347, 20. 10. 2020).

28.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/338 zo 16. februára 2021, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií, a smernice 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/878, pokiaľ ide o ich uplatňovanie na investičné spoločnosti, v záujme pomoci pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (Ú. v. EÚ L 68, 26. 2. 2021).

29.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1269 z 21. apríla 2021, ktorou sa mení delegovaná smernica (EÚ) 2017/593, pokiaľ ide o začlenenie faktorov udržateľnosti do povinností v oblasti riadenia produktov (Ú. v. EÚ L 277, 2. 8. 2021).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore