Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie 291/2005 účinný od 01.04.2012

Platnosť od: 30.06.2005
Účinnosť od: 01.04.2012
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPP3ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 291/2005 s účinnosťou od 01.04.2012 na základe 81/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 38 písm. b) zákona ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o odbornej príprave uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky (ďalej ...

§ 2
Odborná príprava
(1)

Odbornú prípravu zabezpečuje usporiadateľ poverený ministerstvom podľa školiaceho plánu zostaveného ...

(2)

Obsah, rozsah, forma, termíny konania a miesta konania odbornej prípravy sa určia v poverení o zabezpečení ...

(3)

Termíny konania a miesta konania odbornej prípravy a ďalšie podrobnosti určené v poverení o zabezpečení ...

(4)

Ak dochádzka absolventa bola vyššia ako 90 %, usporiadateľ vydá absolventovi písomné osvedčenie o riadnom ...

§ 3
Skúška
(1)

Skúška sa skladá z ústnej časti a písomnej časti. Písomná časť skúšky sa skladá z písomného testu (ďalej ...

(2)

Za skúšku možno dosiahnuť spolu najviac 300 bodov.

§ 4
Ústna časť skúšky
(1)

Ústna časť skúšky pozostáva z dvoch otázok pripravených ministerstvom a vyžrebovaných uchádzačom. Otázky ...

(2)

Ústnu časť skúšky hodnotí každý člen skúšobnej komisie samostatne; za ústnu odpoveď môže udeliť najviac ...

§ 5
Test
(1)

Test zostavený ministerstvom obsahuje 60 otázok z práva a z ekonómie s možnosťou výberu štyroch odpovedí ...

(2)

Odpovede na testové otázky môže hodnotiť ktorýkoľvek člen skúšobnej komisie. Za každú správne zodpovedanú ...

§ 6
Prípadová štúdia
(1)

Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej riešenie uchádzač navrhne. ...

(2)

Prípadovú štúdiu zostavuje a hodnotí ten člen skúšobnej komisie, ktorého tým poveril minister spravodlivosti ...

§ 7
Konanie skúšky
(1)

Skúška sa koná spravidla dva dni. Písomná časť skúšky sa koná anonymne; člen skúšobnej komisie nesmie ...

(2)

Pred otvorením skúšky skúšobná komisia skontroluje, či prítomní uchádzači o skúšku riadne vykonali odbornú ...

(3)

Ak sa uchádzač o skúšku správa na skúške nedisciplinovane, predseda skúšobnej komisie uchádzača zo skúšky ...

(4)

Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Uchádzač o skúšku na skúške vyhovel, ...

(5)

Skúšobná komisia zapíše výsledok skúšky do skúškového záznamu uchádzača, ktorý obsahuje najmä meno, ...

(6)

O výsledku skúšky skúšobná komisia vydá uchádzačovi do 30 dní od skončenia skúšky písomné osvedčenie, ...

(7)

O priebehu skúšky predseda skúšobnej komisie vyhotoví zápisnicu, ktorú bezodkladne doručí ministerstvu. ...

§ 7a
Organizačné zabezpečenie skúšky
(1)

Skúška sa koná spravidla dvakrát ročne v jarnom a jesennom termíne.

(2)

Konanie skúšky organizačne zabezpečuje ministerstvo. Písomné prihlášky na skúšku sa doručujú ministerstvu ...

(3)

Termín a miesto konania skúšky, výšku nákladov spojených s organizovaním skúšky, ktoré uchádzač o skúšku ...

§ 8
Preskúšanie

Preskúšanie správcu sa vykoná rovnako ako skúška (§ 17 ods. 5 zákona) spravidla v termíne určenom na ...

§ 9
Odborné podujatie
(1)

Na požiadanie, prípadne aj bez žiadosti sa k prednáške, semináru alebo vedeckej konferencii obsahovo ...

(2)

Kreditné body priradené k odbornému podujatiu získa ten správca, ktorý sa na odbornom podujatí zúčastní; ...

(3)

Zoznam plánovaných odborných podujatí spolu s priradenými kreditnými bodmi sa vhodným spôsobom zverejňuje ...

§ 10
Publikačná činnosť

Za každú stranu článku alebo iného literárneho diela vytvoreného správcom v oblasti konkurzu alebo reštrukturalizácie, ...

§ 11
Praktický výkon správcovskej činnosti

Za každých 20 hodín strávených osobným výkonom správcovskej činnosti správca získa jeden kreditný bod. ...

§ 12
Preukazovanie riadneho vykonania ďalšieho vzdelávania
(1)

Riadne vykonanie ďalšieho vzdelávania sa preukazuje získaním 60 kreditných bodov v priebehu dvoch rokov; ...

(2)

Pri odborných podujatiach sa získanie kreditných bodov preukazuje písomným osvedčením vydaným usporiadateľom ...

(3)

Pri publikačnej činnosti sa získanie kreditných bodov preukazuje písomnou správou, v ktorej sa uvedie ...

(4)

Pri osobnom výkone správcovskej činnosti sa získanie kreditných bodov preukazuje vecnou a časovou špecifikáciou ...

(5)

Správca najneskôr 20 dní pred vyhodnocovaním ďalšieho vzdelávania predloží ministerstvu správu o riadnom ...

§ 12a
Prechodné ustanovenie

Ak bol správca do zoznamu správcov zapísaný pred 1. januárom 2006, pri prvom vyhodnocovaní ďalšieho ...

§ 13
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2005.

Daniel Lipšic v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore