Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie 291/2005 účinný od 01.11.2022

Platnosť od: 30.06.2005
Účinnosť od: 01.11.2022
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDSEUPP3ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 291/2005 s účinnosťou od 01.11.2022 na základe 354/2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 38 písm. b) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o odbornej príprave uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky (ďalej len „odborná príprava“), podrobnosti o správcovskej skúške (ďalej len „skúška“), špeciálnej správcovskej skúške a špeciálnej komisii, podrobnosti o preskúšaní správcov – fyzických osôb (ďalej len „správca“) a podrobnosti o ďalšom vzdelávaní správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.

§ 2 - Odborná príprava
(1)

Odbornú prípravu zabezpečuje usporiadateľ poverený ministerstvom podľa školiaceho plánu zostaveného usporiadateľom a schváleného ministerstvom; odbornú prípravu vedú odborníci ekonomickej a právnej teórie a praxe prizvaní usporiadateľom a schválení ministerstvom.

(2)

Obsah, rozsah, forma, termíny konania a miesta konania odbornej prípravy sa určia v poverení o zabezpečení odbornej prípravy.

(3)

Termíny konania a miesta konania odbornej prípravy a ďalšie podrobnosti určené v poverení o zabezpečení odbornej prípravy sa vhodným spôsobom zverejnia na webovom sídle ministerstva.

(4)

Ak dochádzka absolventa bola vyššia ako 90 %, usporiadateľ vydá absolventovi písomné osvedčenie o riadnom vykonaní odbornej prípravy, v ktorom uvedie najmä dochádzku absolventa a deň začatia a skončenia odbornej prípravy. O vydaných osvedčeniach usporiadateľ bezodkladne písomne informuje ministerstvo.

§ 3 - Skúška
(1)

Skúška sa skladá z ústnej časti a písomnej časti. Písomná časť skúšky sa skladá z písomného testu (ďalej len „test“) a písomného riešenia prípadovej štúdie. Pred otvorením každej časti skúšky uchádzač preukazuje svoju totožnosť.

(2)

Za skúšku možno dosiahnuť spolu najviac 300 bodov.

§ 4 - Ústna časť skúšky
(1)

Ústna časť skúšky pozostáva z dvoch otázok pripravených ministerstvom a vyžrebovaných uchádzačom. Otázky si uchádzač žrebuje tak, aby jedna otázka bola z práva a druhá otázka bola z ekonómie. Pred začatím ústnej odpovede má uchádzač nárok na 15-minútovú prípravu.

(2)

Ústnu časť skúšky hodnotí každý člen skúšobnej komisie samostatne; za ústnu odpoveď môže udeliť najviac 20 bodov.

§ 5 - Test
(1)

Test zostavený ministerstvom obsahuje 60 testových otázok z práva a ekonómie; testová otázka môže obsahovať viac správnych odpovedí. Uchádzač správnu odpoveď označí tak, že zakrúžkuje k nej prislúchajúce písmeno. Čas na vypracovanie testu je 45 minút.

(2)

Odpovede na testové otázky môže hodnotiť ktorýkoľvek člen skúšobnej komisie. Za každú správne zodpovedanú testovú otázku uchádzač získa jeden bod. Uchádzač získa jeden bod za testovú otázku, ak označí správnu odpoveď a zároveň neoznačí nesprávnu odpoveď.

(3)

V označenej odpovedi na testovú otázku nemožno vykonať opravu. Ak odpoveď na testovú otázku nie je označená spôsobom podľa odseku 1 alebo je v nej vykonaná oprava, uchádzač bod nezíska.

(4)

Pri vypracúvaní testu nemožno používať komentované alebo nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov, odbornú literatúru, poznámky a iné pomôcky; uchádzač vypracúva test samostatne.

§ 6 - Prípadová štúdia
(1)

Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej riešenie uchádzač navrhne. Ak to vyžaduje riešenie prípadovej štúdie, pri jej vypracúvaní možno so súhlasom predsedu skúšobnej komisie používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo iné pomôcky. Čas na vypracovanie riešenia prípadovej štúdie sú dve hodiny.

(2)

Prípadovú štúdiu zostavuje a hodnotí ten člen skúšobnej komisie, ktorého tým poveril minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“). Zadanie prípadových štúdií medzi jednotlivými uchádzačmi na tej istej skúške je rovnaké. Za riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 180 bodov. Prihliada sa predovšetkým na vecnú správnosť záverov riešenia prípadovej štúdie a odôvodnenie postupu uchádzača.

(3)

Prípadová štúdia je hodnotená len v prípade, ak uchádzač získal v teste aspoň 30 bodov.

§ 7 - Konanie skúšky
(1)

Skúška sa koná spravidla dva dni. Písomná časť skúšky sa koná anonymne; člen skúšobnej komisie nesmie byť pri hodnotení písomnej časti skúšky oboznámený s menom a priezviskom uchádzača o skúšku, ktorého test alebo prípadovú štúdiu opravuje. Na ústnu časť skúšky postúpi uchádzač, ktorý dosiahol najmenej 150 bodov za písomnú časť skúšky, pričom zároveň dosiahol aspoň 30 bodov z testu a aspoň 90 bodov z prípadovej štúdie. Ústna časť skúšky sa koná najneskôr do 14 dní od konania písomnej časti skúšky.

(2)

Pred otvorením skúšky skúšobná komisia skontroluje, či prítomní uchádzači o skúšku riadne vykonali odbornú prípravu. Toho uchádzača o skúšku, ktorý nepredloží osvedčenie o riadnom vykonaní odbornej prípravy v lehote ustanovenej zákonom (§ 16 ods. 3 zákona), alebo nespĺňa podmienku pre vykonanie opakovanej skúšky (§ 16 ods. 3 zákona), skúšobná komisia k skúške nepripustí.

(3)

Ak sa uchádzač o skúšku správa na skúške nedisciplinovane, predseda skúšobnej komisie uchádzača zo skúšky vylúči. Nedisciplinovaným spôsobom správania sa rozumie najmä získavanie informácií od iných osôb, poskytovanie informácií iným uchádzačom, vyrušovanie alebo marenie priebehu skúšky alebo používanie nedovolených pomôcok.

(4)

Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Uchádzač o skúšku na skúške vyhovel, ak z celkového počtu bodov, ktoré za skúšku možno získať, získal aspoň 210 bodov a z toho najmenej 30 bodov získal za ústnu časť skúšky, inak skúške nevyhovel; uchádzač o skúšku skúške nevyhovel aj vtedy, ak bol zo skúšky vylúčený alebo v priebehu skúšky od nej odstúpil.

(5)

Skúšobná komisia zapíše výsledok skúšky do skúškového záznamu uchádzača, ktorý obsahuje najmä meno, priezvisko a rodné číslo uchádzača, meno a priezvisko členov skúšobnej komisie, deň a miesto konania skúšky, počet získaných bodov za každú časť skúšky, prípadne dôvod vylúčenia zo skúšky a podpisy členov skúšobnej komisie. Skúškový záznam uchádzača tvorí podklad na vydanie písomného osvedčenia podľa odseku 6.

(6)

O výsledku skúšky skúšobná komisia vydá úspešnému uchádzačovi do 30 dní od skončenia skúšky písomné osvedčenie, ktoré obsahuje najmä meno, priezvisko a rodné číslo uchádzača, meno a priezvisko členov skúšobnej komisie, deň a miesto konania skúšky, počet získaných bodov za každú časť skúšky, hodnotiaci stupeň a podpis predsedu skúšobnej komisie. Skúškový záznam podľa odseku 5, odpis osvedčenia spolu s testom a riešením prípadových štúdií predseda skúšobnej komisie do 30 dní od skončenia skúšky doručí ministerstvu. Proti písomnému osvedčeniu o výsledku skúšky nie je možné podať opravný prostriedok.

(7)

O priebehu skúšky predseda skúšobnej komisie vyhotoví zápisnicu, ktorú bezodkladne doručí ministerstvu.

§ 7a - Organizačné zabezpečenie skúšky
(1)

Skúška sa koná spravidla dvakrát ročne v jarnom a jesennom termíne.

(2)

Konanie skúšky organizačne zabezpečuje ministerstvo. Písomné prihlášky na skúšku sa doručujú ministerstvu najneskôr 30 dní pred konaním skúšky; na prihlášky doručené neskôr sa neprihliada.

(3)

Termín a miesto konania skúšky, výšku nákladov spojených s organizovaním skúšky, ktoré uchádzač o skúšku hradí ministerstvu, a ďalšie podmienky konania skúšky sa vhodným spôsobom zverejnia na webovom sídle ministerstva tak, aby sa skúška vykonala riadne a transparentne.

§ 8 - Preskúšanie

Preskúšanie správcu sa vykoná rovnako ako skúška (§ 17 ods. 5 zákona) spravidla v termíne určenom na vykonanie skúšky; ustanovenia § 3 až 7a platia primerane.

Osobitné ustanovenia o špeciálnej správcovskej skúške
§ 8a - Organizačné zabezpečenie špeciálnej správcovskej skúšky
(1)

Ministerstvo určí miesto a dátum konania špeciálnej správcovskej skúšky, ktoré zverejní na svojom webovom sídle aspoň 60 dní pred konaním špeciálnej správcovskej skúšky.

(2)

Písomná žiadosť o vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky a jej prílohy (ďalej len „písomná žiadosť“) sa doručuje ministerstvu najneskôr 30 dní pred konaním špeciálnej správcovskej skúšky; na písomnú žiadosť doručenú neskôr sa neprihliada. V písomnej žiadosti uchádzač uvedie cudzí jazyk, v ktorom sa vykoná jazykový pohovor; jazykový pohovor sa môže konať v anglickom jazyku, nemeckom jazyku alebo vo francúzskom jazyku.

(3)

Prílohou písomnej žiadosti sú doklady preukazujúce riadny výkon správcovskej činnosti najmenej päť rokov; splnenie tejto podmienky overuje ministerstvo.

(4)

Uchádzačovi, ktorý splnil podmienky pre vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky, zašle ministerstvo pozvánku na špeciálnu správcovskú skúšku s uvedením dátumu, času a miesta konania špeciálnej správcovskej skúšky a s informáciou o výške a spôsobe úhrady správneho poplatku za vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky.

§ 8b - Špeciálna komisia
(1)

Návrhy kandidátov na členov špeciálnej komisie a náhradníkov zabezpečuje ministerstvo tak, aby boli navrhnutí vždy aspoň dvaja kandidáti na člena špeciálnej komisie z každej skupiny podľa § 16a ods. 3 zákona a aspoň traja kandidáti na náhradníkov zo skupiny podľa § 16a ods. 3 písm. c) zákona. Mená a priezviská navrhnutých kandidátov podľa prvej vety sa predkladajú ministrovi spravodlivosti najneskôr 15 dní pred konaním špeciálnej správcovskej skúšky.

(2)

Na návrh ministerstva môže špeciálna komisia prijať štatút, v ktorom upraví ďalšie podrobnosti o rokovaní špeciálnej komisie, priebehu špeciálnej správcovskej skúšky a ďalších súvisiacich otázkach. O štatúte a jeho zmenách sa špeciálna komisia uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých členov špeciálnej komisie.

(3)

Výkon funkcie člena špeciálnej komisie a výkon funkcie náhradníka je bezodplatný.

(4)

Člen špeciálnej komisie je povinný informovať predsedu špeciálnej komisie najneskôr päť dní pred konaním špeciálnej správcovskej skúšky o skutočnostiach, na základe ktorých možno mať dôvodné pochybnosti o jeho nezaujatosti. V prípade dôvodných pochybností o nezaujatosti člena špeciálnej komisie predseda špeciálnej komisie určí náhradníka.

(5)

Uchádzač má právo vzniesť námietku zaujatosti voči členovi špeciálnej komisie najneskôr v deň konania špeciálnej správcovskej skúšky. Vznesená námietka nebráni riadnemu vykonaniu špeciálnej správcovskej skúšky.

(6)

Písomné odôvodnenie námietky zaujatosti vznesenej podľa odseku 5 je uchádzač povinný doručiť ministerstvu najneskôr do piatich dní od vykonania špeciálnej správcovskej skúšky, ktorá okrem všeobecných náležitostí podania obsahuje aj označenie člena špeciálnej komisie, voči ktorému námietka zaujatosti smeruje, dôvod jeho vylúčenia a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety sa neprihliada. O podanej námietke zaujatosti rozhodne minister spravodlivosti do troch pracovných dní od jej doručenia. Ak sa námietke zaujatosti vyhovie, určí sa uchádzačovi náhradný termín konania špeciálnej správcovskej skúšky.

§ 8c - Špeciálna správcovská skúška
(1)

Špeciálna správcovská skúška je verejná a koná sa ústnou formou pred špeciálnou komisiou v slovenskom jazyku; jazykový pohovor sa koná v cudzom jazyku, ktorý bol uvedený v písomnej žiadosti. Pred začiatkom špeciálnej správcovskej skúšky uchádzač preukáže špeciálnej komisii svoju totožnosť.

(2)

Špeciálna správcovská skúška pozostáva z osobného pohovoru, odbornej časti a jazykového pohovoru.

(3)

Obsahom osobného pohovoru je najmä overenie požadovaných schopností a osobnostných vlastností uchádzača a oboznámenie sa s jeho doterajšou odbornou praxou v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.

(4)

Obsahom odbornej časti je overenie odborných, právnych a ekonomických vedomostí a schopností uchádzača, vrátane overenia vedomostí a schopností v oblasti finančnej analýzy a riadenia podnikov, a to prostredníctvom jednej otázky z oblasti práva a jednej otázky z oblasti ekonómie, ktoré si uchádzač žrebuje. Členovia špeciálnej komisie môžu klásť uchádzačom doplňujúce otázky. Otázky na odbornú časť špeciálnej správcovskej skúšky pripravuje ministerstvo a schvaľuje špeciálna komisia. Ak sa špeciálna správcovská skúška organizuje prostredníctvom poverenej osoby, otázky na odbornú časť špeciálnej správcovskej skúšky pripravuje poverená osoba v spolupráci s ministerstvom.

(5)

Obsahom jazykového pohovoru je zistenie úrovne znalosti cudzieho jazyka uchádzača zameranej najmä na zistenie ovládania terminológie v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Jazykový pohovor sa vykoná prekladom odborného textu z cudzieho jazyka, ktorý bol uvedený v písomnej žiadosti, do slovenského jazyka alebo zodpovedaním otázky v cudzom jazyku, ktorú uchádzačovi položí člen špeciálnej komisie v cudzom jazyku.

(6)

Za každú časť špeciálnej správcovskej skúšky môže uchádzač získať

a)

maximálne 10 bodov od každého člena špeciálnej komisie a

b)

maximálne 50 bodov za každú časť špeciálnej správcovskej skúšky.

(7)

Uchádzač na špeciálnej správcovskej skúške vyhovel, ak získal spolu aspoň 80 bodov z osobného pohovoru a odbornej časti a aspoň 25 bodov z jazykového pohovoru. Uchádzač na špeciálnej správcovskej skúške podmienečne nevyhovel, ak získal aspoň 70 bodov z osobného pohovoru a odbornej časti a aspoň 25 bodov z jazykového pohovoru. V ostatných prípadoch uchádzač na špeciálnej správcovskej skúške nevyhovel.

(8)

Uchádzač, ktorý na špeciálnej správcovskej skúške podmienečne nevyhovel, je na základe prihlášky s poznámkou o takomto hodnotení oprávnený pokračovať v špeciálnej správcovskej skúške v najbližšom termíne. Ak uchádzač, ktorý pokračuje v špeciálnej správcovskej skúške podľa predchádzajúcej vety, nezíska počet bodov podľa odseku 7 prvej vety, platí, že na špeciálnej správcovskej skúške nevyhovel.

(9)

Špeciálna komisia zapíše výsledok špeciálnej správcovskej skúšky do skúškového záznamu uchádzača, ktorý obsahuje meno, priezvisko a rodné číslo uchádzača, mená a priezviská členov špeciálnej komisie, deň a miesto konania špeciálnej správcovskej skúšky, celkový počet získaných bodov za jednotlivé časti špeciálnej správcovskej skúšky, celkový počet bodov získaný na špeciálnej správcovskej skúške a podpisy členov špeciálnej komisie. Skúškový záznam uchádzača tvorí podklad na vydanie písomného osvedčenia o absolvovaní špeciálnej správcovskej skúšky a tvorí súčasť skúškového spisu uchádzača. Záznam o počte bodov pridelených uchádzačovi jednotlivými členmi špeciálnej komisie je neverejný a v zalepenej obálke tvorí súčasť skúškového spisu každého uchádzača.

(10)

Ministerstvo vydá úspešnému uchádzačovi písomné osvedčenie o výsledku špeciálnej správcovskej skúšky do piatich dní od skončenia špeciálnej správcovskej skúšky. Písomné osvedčenie o výsledku špeciálnej správcovskej skúšky obsahuje meno, priezvisko a rodné číslo uchádzača, mená a priezviská členov špeciálnej komisie, deň a miesto konania špeciálnej správcovskej skúšky, celkový počet získaných bodov, hodnotenie a podpis predsedu špeciálnej komisie.

(11)

O priebehu špeciálnej správcovskej skúšky sa vyhotoví zvukový záznam, ktorý ministerstvo bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle. Súčasne predseda špeciálnej komisie vyhotoví o priebehu špeciálnej správcovskej skúšky zápisnicu.

§ 9 - Odborné podujatie
(1)

Na požiadanie, prípadne aj bez žiadosti sa môže k prednáške, semináru alebo vedeckej konferencii obsahovo sa týkajúcej oblasti konkurzu alebo reštrukturalizácie (ďalej len „odborné podujatie“) priradiť jeden až šesť kreditných bodov podľa obsahového zamerania a časového rozsahu odborného podujatia; kreditné body k odbornému podujatiu priraďuje ministerstvo.

(2)

Kreditné body priradené k odbornému podujatiu získa ten správca, ktorý sa na odbornom podujatí zúčastní; ak ide o účasť s prednáškou, počet získaných kreditných bodov sa násobí dvoma.

(3)

Zoznam plánovaných odborných podujatí spolu s priradenými kreditnými bodmi sa vhodným spôsobom zverejňuje na webovom sídle ministerstva.

§ 10 - Publikačná činnosť

Za každú stranu článku alebo iného literárneho diela vytvoreného správcom v oblasti konkurzu alebo reštrukturalizácie, ktoré bolo uverejnené v odbornej tlači s nákladom vyšším ako 300 výtlačkov, správca získa jeden kreditný bod; stranou sa rozumie normostrana s 1 800 znakmi bez medzier.

§ 12 - Preukazovanie riadneho vykonania ďalšieho vzdelávania
(1)

Riadne vykonanie ďalšieho vzdelávania sa preukazuje získaním 30 kreditných bodov v priebehu dvoch rokov; ak pred preukazovaním riadneho vykonania ďalšieho vzdelávania bol správca zapísaný do zoznamu správcov menej ako dva roky, počet kreditných bodov potrebných na preukázanie riadneho vykonania ďalšieho vzdelávania sa pomerne znižuje.

(2)

Pri odborných podujatiach sa získanie kreditných bodov preukazuje písomným osvedčením vydaným usporiadateľom odborného podujatia alebo iným dokladom preukazujúcim účasť na odbornom podujatí.

(3)

Pri publikačnej činnosti sa získanie kreditných bodov preukazuje písomnou správou, v ktorej sa uvedie názov, číslo a deň vydania odbornej tlače, v ktorej bol článok alebo literárne dielo uverejnené, názov článku alebo literárneho diela a počet uverejnených normostrán.

(4)

Správca najneskôr 20 dní pred vyhodnocovaním ďalšieho vzdelávania predloží ministerstvu správu o riadnom vykonaní ďalšieho vzdelávania; k správe pripojí doklady preukazujúce získanie kreditných bodov.

§ 12a - Prechodné ustanovenie

Ak bol správca do zoznamu správcov zapísaný pred 1. januárom 2006, pri prvom vyhodnocovaní ďalšieho vzdelávania preukazuje riadne vykonanie ďalšieho vzdelávania získaním 30 kreditných bodov.

§ 12b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2022

Uchádzač, ktorý sa zúčastnil na špeciálnej správcovskej skúške do 31. októbra 2022 a získal celkovo aspoň 90 bodov, sa považuje za uchádzača, ktorý na špeciálnej správcovskej skúške podmienečne nevyhovel.

§ 13 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2005.

Daniel Lipšic v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore