Zákon o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov 307/2016 účinný od 01.07.2021

Platnosť od: 23.11.2016
Účinnosť od: 01.07.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD10DS2EUPPČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 307/2016 s účinnosťou od 01.07.2021 na základe 211/2021

Legislatívny proces k zákonu 211/2021
Legislatívny proces k zákonu 307/2016

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Úvodné ustanovenia
(1)

Tento zákon upravuje príslušnosť súdu, postup súdu a postup strán sporu v upomínacom konaní (ďalej len ...

(2)

Konanie podľa tohto zákona je alternatívnym spôsobom uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa ...

§ 2 - Príslušnosť

Na konanie je kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len „súd“).

§ 3 - Začatie konania
(1)

Konanie sa začína podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu (ďalej len „návrh“).

(2)

Návrh nemožno podať prostredníctvom integrovaného obslužného miesta.1)

(3)

Na podanie návrhu je oprávnený ten, koho nárok na zaplatenie určitej peňažnej sumy v eurách voči žalovanému ...

(4)

Uplatňovaný nárok možno odôvodnene predpokladať, ak vyplýva zo skutočností uvedených žalobcom a z listín ...

(5)

Ak je žalobca platiteľom dane z pridanej hodnoty, v návrhu môže vyhlásiť, že údaje o uplatňovanom nároku ...

(6)

Návrh nie je prípustný, ak sa uplatňuje

a)
dohodnutý úrok z omeškania vo výške, ktorá o viac ako päť percentuálnych bodov presahuje výšku úroku ...
b)
nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ...
c)
nárok na zaplatenie tovaru alebo služby zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov ...
d)
nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou ...
e)
nárok zo zmenky voči fyzickej osobe alebo
f)
nárok, ktorý je v zjavnom rozpore s právnymi predpismi.
(7)

Návrh nie je prípustný tiež, ak

a)
nebol podaný spôsobom podľa § 4 ods. 1,
b)
žalobca nemá aktivovanú elektronickú schránku3) a ak je zastúpený, tak jeho zástupca,
c)
návrh podávajú viacerí žalobcovia a nemajú spoločného zástupcu alebo
d)
platobný rozkaz by sa mal doručiť žalovanému do cudziny.
§ 4 - Náležitosti návrhu
(1)

Návrh sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky3) súdu prostredníctvom ...

(2)

Fyzická osoba sa v návrhu označuje menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu alebo pobytu a dátumom ...

(3)

Právnická osoba sa v návrhu označuje názvom alebo obchodným menom, adresou sídla a identifikačným číslom ...

(4)

Žalobca na účel plnenia uplatneného nároku žalovaným a na účel vrátenia súdneho poplatku musí v návrhu ...

(5)

Ak je žalobca platiteľom dane z pridanej hodnoty a v návrhu vyhlásil, že údaje o uplatňovanom nároku ...

(6)

Ak sa návrhom uplatňuje nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich ...

§ 5 - Odstraňovanie vád návrhu
(1)

Ak sú v návrhu chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, v dôsledku ktorých je návrh nejasný, súd ...

(2)

Chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti sa musia odstrániť prostredníctvom na to určeného elektronického ...

§ 6 - Odmietnutie návrhu
(1)

Súd odmietne návrh, ak

a)
návrh nie je prípustný,
b)
uplatňovaný nárok nemožno odôvodnene predpokladať alebo
c)
chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti návrhu neboli napriek výzve súdu podľa § 5 ods. 1 odstránené. ...
(2)

Proti rozhodnutiu o odmietnutí návrhu je prípustná sťažnosť.

(3)

Odmietnutie návrhu nie je prekážkou na opätovné uplatnenie nároku podľa tohto zákona alebo na jeho uplatnenie ...

§ 7 - Vydanie platobného rozkazu
(1)

Ak sú splnené procesné podmienky vrátane poplatkovej povinnosti a nie sú dôvody na odmietnutie návrhu, ...

(2)

V platobnom rozkaze súd žalovanému uloží, aby do 15 dní od jeho doručenia zaplatil žalobcovi uplatňovaný ...

§ 8
(1)

Ak sa návrhom uplatňuje nárok, ktorý je sčasti v rozpore s právnymi predpismi, súd vyzve žalobcu, aby ...

(2)

Ak žalobca po vydaní platobného rozkazu vezme návrh späť do uplynutia lehoty na podanie odporu, súd ...

§ 9 - Doručovanie platobného rozkazu
(1)

Platobný rozkaz súd odošle žalobcovi a žalovanému. Žalovanému sa odošle spolu s rovnopisom návrhu, listinami ...

(2)

Žalobcovi a žalovanému sa platobný rozkaz doručuje ako elektronický úradný dokument podľa osobitného ...

(3)

Ak žalovanému nemožno doručovať podľa odseku 2, platobný rozkaz sa doručuje na adresu žalovaného uvedenú ...

(4)

Platobný rozkaz sa doručuje žalovanému do vlastných rúk; ustanovenia § 111 ods. 3 a § 116 ods. 2 Civilného ...

§ 10 - Nedoručenie platobného rozkazu žalovanému
(1)

Ak platobný rozkaz nebolo možné žalovanému doručiť do vlastných rúk, súd o tom žalobcu upovedomí a vyzve ...

(2)

Márnym uplynutím lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v konaní podľa odseku 1 sa platobný rozkaz ...

(3)

Ak žalobca v lehote podľa odseku 1 podá návrh na pokračovanie v konaní, platobný rozkaz sa zrušuje, ...

(4)

Ak platobný rozkaz nebol doručený do vlastných rúk len niektorým zo žalovaných, následky podľa odsekov ...

§ 11 - Odpor a sťažnosť proti náhrade trov konania
(1)

Proti platobnému rozkazu môže žalovaný podať odpor, ktorý musí byť vecne odôvodnený. Podaním odporu ...

(2)

Ak sa odpor podáva elektronickými prostriedkami, musí byť podaný prostredníctvom na to určeného elektronického ...

(3)

Ak sú žalobca a žalovaný účtovnými jednotkami, žalovaný musí v podanom odpore uviesť, či mu bola doručená ...

(4)

Ak žalobca v návrhu urobil vyhlásenie podľa § 3 ods. 5, žalovaný musí okrem skutočností podľa odseku ...

(5)

Ak čo len jeden zo žalovaných podal včas odpor s vecným odôvodnením, platobný rozkaz sa zrušuje vo vzťahu ...

(6)

Platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor, má účinky právoplatného rozsudku.

(7)

Proti výroku o náhrade trov konania v platobnom rozkaze je prípustná sťažnosť. Na sťažnosť sa však neprihliada, ...

§ 12 - Odmietnutie odporu
(1)

Súd bez toho, aby vyzýval žalobcu na vyjadrenie, odmietne odpor podaný

a)
neoprávnenou osobou,
b)
oneskorene,
c)
elektronickými prostriedkami inak ako podľa § 11 ods. 2,
d)
bez vecného odôvodnenia.
(2)

O následkoch podľa odseku 1 musí byť žalovaný v platobnom rozkaze poučený.

(3)

Súd posudzuje vecné odôvodnenie odporu miernejšie, ak je žalovaný spotrebiteľom.

(4)

Na účel zistenia skutočností podľa § 11 ods. 4 si súd pred rozhodnutím vyžiada súčinnosť príslušného ...

(5)

Proti uzneseniu o odmietnutí odporu je prípustná sťažnosť.

§ 13 - Žiadosť o povolenie plnenia v splátkach
(1)

Žalovaný môže v lehote na podanie odporu podať žiadosť o povolenie plnenia v splátkach (ďalej len „žiadosť“). ...

(2)

Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive alebo prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ...

(3)

Žiadosť je prípustná, ak

a)
žalovaný, ktorý je fyzickou osobou, voči nároku žalobcu nenamieta a nepodal odpor,
b)
priznaný nárok vrátane náhrady trov konania presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje sumu 2 000 ...
c)
žalovaný vyhlási, že priznaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach,
d)
žalovaný doloží výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo písomným potvrdením žalobcu, ...
(4)

Žiadosti neoprávnených osôb, oneskorené žiadosti, nejasné žiadosti, žiadosti, ktoré nie sú podané spôsobom ...

(5)

Ak súd žiadosti vyhovie, určí podmienky plnenia jednotlivých splátok priznaného nároku. Na tento účel ...

(6)

Uznesenie, ktorým sa žiadosti vyhovelo, nemusí obsahovať odôvodnenie. Proti uzneseniu, ktorým sa žiadosti ...

§ 14 - Postup súdu po podaní odporu
(1)

Odpor, ktorý súd neodmietol, odošle žalobcovi bez zbytočného odkladu spolu s výzvou, aby sa k nemu v ...

(2)

Márnym uplynutím lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v konaní podľa odseku 1 sa konanie zastavuje. ...

(3)

Ak žalobca v lehote podľa odseku 1 podá návrh na pokračovanie v konaní, súd postúpi vec do piatich pracovných ...

§ 15 - Spoločné ustanovenia
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona sa použije Civilný sporový poriadok ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na elektronické podania a elektronické úradné dokumenty podľa tohto ...

(3)

Na podania žalobcu v konaní sa prihliada len vtedy, ak sú uskutočnené elektronickými prostriedkami a ...

(4)

Počas konania sa neprihliada na

a)
námietku miestnej príslušnosti, vecnej príslušnosti a kauzálnej príslušnosti,
b)
vzájomnú žalobu,
c)
návrh na pristúpenie do konania,
d)
intervenciu,
e)
návrh na prerušenie konania,
f)
návrh na zmenu účastníkov konania,
g)
zmenu žaloby,
h)
návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov,
i)
čiastočné späťvzatie návrhu po vydaní platobného rozkazu,
j)
uplatnenie nárokov, o ktorých nemožno rozhodovať v konaní, vrátane návrhov na neodkladné alebo zabezpečovacie ...
(5)

O prípadných návrhoch podľa odseku 4 rozhodne súd, ktorému bola vec postúpená, alebo súd, ktorý pokračuje ...

(6)

Ak sudca vyhovie sťažnosti v plnom rozsahu, rozhodnutie nemusí obsahovať odôvodnenie.

(7)

Formuláre a tlačivá používané podľa tohto zákona sa zverejňujú na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ...

1.

Za § 11b sa vkladá § 11c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11c Osobitné ustanovenia o poplatkovej povinnosti v upomínacom konaní (1) Súdny poplatok splatný ...

2.

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 20a sa poznámka dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
V upomínacom konaní a v exekučnom konaní sa poplatok podľa tejto položky neplatí.“.

3.

V sadzobníku súdnych poplatkov sa položka 20b dopĺňa poznámkou, ktorá znie:

„Poznámka:V upomínacom konaní a v exekučnom konaní sa poplatok podľa tejto položky neplatí.“.

Čl. III

Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. ...

V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
v upomínacom konaní.9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2017.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

  • 1)  § 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...
  • 2)  § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
  • 3)  § 13 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
  • 4)  § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
  • 5)  Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • 6)  Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore