Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 336/2022 účinný od 01.11.2022

Platnosť od: 21.10.2022
Účinnosť od: 01.11.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vodné toky, Živnostenské podnikanie, Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 336/2022 účinný od 01.11.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 336/2022 s účinnosťou od 01.11.2022

Legislatívny proces k zákonu 336/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 473/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z. a zákona č. 187/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 23 ods. 8 piatej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a uloží povinnosť viesť zoznam požičiavaných plavidiel“.

2.

V § 24 ods. 4 sa slová „je väčší ako 4 kW“ nahrádzajú slovami „je väčší ako 11 kW“.

3.

V § 31 ods. 1 sa slová „ktoré podliehajú registrácii“ nahrádzajú slovami „ktorých celková hmotnosť vrátane povolenej užitočnej hmotnosti presahuje 1 000 kg alebo výkon pohonného strojového zariadenia je 4 kW a viac alebo plocha plachiet je väčšia ako 12 m2“ a na konci sa pripája táto veta: „Fyzická osoba, ktorá dosiahla vek najmenej 18 rokov a nie je držiteľom osvedčenia (preukazu) odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla, môže na nesledovaných vodných cestách a úsekoch nesledovaných vodných ciest vymedzených plavebným opatrením prevádzkovať malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom, ktoré je schopné plavby výlučne vo výtlačnom režime a s maximálnou rýchlosťou do 15 km/h, ak je vedené v požičovni plavidiel v zozname požičiavaných plavidiel.“.

4.

V § 39 sa písmeno o) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. vymedzuje nesledované vodné cesty a úseky nesledovaných vodných ciest na účely podľa § 31 ods. 1 poslednej vety, a to na základe súhlasného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z hľadiska zabezpečenia ochrany dotknutých vôd;24a) ak sa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nevyjadrí do 14 dní od doručenia žiadosti Dopravného úradu, má sa za to, že s uložením plavebného opatrenia súhlasí,“.

5.

Za § 43g sa vkladá § 43h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 43h Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2022 Konania o zápise plavidla do registra plavidiel začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2022 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2022.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore