Zákon o pozemkových spoločenstvách 97/2013 účinný od 25.04.2020

Platnosť od: 23.04.2013
Účinnosť od: 25.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občiansko-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD5DS3EUPPČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 97/2013 s účinnosťou od 25.04.2020 na základe 91/2020

Legislatívny proces k zákonu 97/2013

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o pozemkových spoločenstvách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Základné ustanovenia
§ 1
(1)

Tento zákon upravuje

a)
vznik, právne postavenie, hospodárenie a zánik pozemkových spoločenstiev (ďalej len „spoločenstvo“),
b)
práva, povinnosti a vzájomné vzťahy členov spoločenstva a Slovenského pozemkového fondu1) (ďalej len ...
c)
podmienky nakladania so spoločnou nehnuteľnosťou a s jej podielmi,
d)
konanie o zápise spoločenstiev do registra pozemkových spoločenstiev (ďalej len „register“) a o zápise ...
e)
pôsobnosť okresných úradov pri výkone štátneho dozoru nad spoločenstvami,
f)
správne delikty a sankcie.
(2)

Tento zákon upravuje aj nakladanie so spoločnou nehnuteľnosťou vo vlastníctve spoluvlastníkov, ktorých ...

§ 2
(1)

Spoločenstvom sa rozumie

a)
lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahovali ...
b)
lesné spoločenstvo, pasienkové spoločenstvo alebo pozemkové spoločenstvo založené podľa osobitných predpisov,4) ...
c)
spoločenstvo vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti,
d)
spoločenstvo založené vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností; spoločne obhospodarovanou ...
(2)

Na práva a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti a vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností ...

(3)

Pri prevode a prechode podielu na spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na ...

Založenie a vznik spoločenstva
§ 3

Spoločenstvo podľa tohto zákona je právnická osoba.5)

§ 4
(1)

Spoločenstvo podľa tohto zákona sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve (ďalej len „zmluva o spoločenstve“) ...

(2)

Spoločenstvo podľa odseku 1 vzniká dňom zápisu spoločenstva do registra.

(3)

Názov spoločenstva musí obsahovať označenie „pozemkové spoločenstvo“ alebo skratku „pozem. spol.“ alebo ...

§ 5
(1)

Zmluva o spoločenstve musí byť písomná a musí obsahovať

a)
názov spoločenstva,
b)
adresu sídla spoločenstva,
c)
údaj, či ide o spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. ...
d)
orgány spoločenstva, ich oprávnenia a povinnosti,
e)
spôsob voľby, odvolávania a volebné obdobie orgánov spoločenstva,
f)
práva a povinnosti členov spoločenstva,
g)
druh činnosti spoločenstva podľa § 19 ods. 1,
h)
údaj, či spoločenstvo bude vykonávať podnikateľskú činnosť podľa § 19 ods. 3,
i)
počet podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá fond podľa § 10 ods. ...
j)
ďalšie skutočnosti podľa odseku 2, § 13 ods. 1 písm. d), § 13 ods. 4 a 5, § 15 ods. 1, 3 a 4,
k)
dôvody vypovedania alebo odstúpenia od zmluvy o spoločenstve, ak ide o vlastníka spoločne obhospodarovanej ...
(2)

Spoločenstvo vydá stanovy, ktoré podrobnejšie upravia najmä práva a povinnosti členov spoločenstva, ...

(3)

Súčasťou zmluvy o spoločenstve je aj

a)
zoznam členov spoločenstva (ďalej len „zoznam členov“),
b)
zoznam údajov o spoločnej nehnuteľnosti alebo o spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach vo vlastníctve ...
(4)

Spoločenstvo vydá na požiadanie členovi spoločenstva jedno vyhotovenie zmluvy o spoločenstve a jedno ...

Zrušenie a zánik spoločenstva
§ 6
(1)

Spoločenstvo sa zrušuje

a)
znížením počtu členov spoločenstva na menej ako päť,
b)
dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, ...
c)
zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ...
d)
rozhodnutím zhromaždenia.
(2)

Člen spoločenstva môže podať na súd návrh na zrušenie spoločenstva, ak

a)
spoločenstvo nevykonáva činnosť a
b)
výbor ani dozorná rada nemá minimálny počet členov a nenastúpil náhradník alebo nie sú zvolení členovia ...
§ 7
(1)

Ak sa spoločenstvo zrušuje s likvidáciou, na likvidáciu spoločenstva sa použijú primerane ustanovenia ...

(2)

Spoločenstvo, ktoré sa zrušuje, môže vykonávať len úkony smerujúce k svojmu zániku. Spoločenstvo, ktoré ...

(3)

Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra. Spoločenstvo nemôže zmeniť právnu formu na družstvo alebo ...

§ 8
Spoločná nehnuteľnosť
(1)

Spoločnou nehnuteľnosťou na účely tohto zákona sa rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá môže pozostávať ...

(2)

Od pozemku alebo pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti možno na základe rozhodnutia spoluvlastníkov ...

(3)

Vznik nového pozemku patriaceho do spoločnej nehnuteľnosti nie je oddelením časti spoločnej nehnuteľnosti. ...

§ 9
Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti
(1)

Členmi spoločenstva podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c) sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. ...

(2)

Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej ...

(3)

Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinností člena ...

(4)

Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve ...

(5)

Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na viacerých listoch vlastníctva a pomer ...

(6)

Ak nemožno preukázať veľkosť podielov vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v spoločenstve podľa § 2 ods. ...

(7)

Na prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti sa nevzťahuje ...

(8)

Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, je povinný ...

(9)

Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch ...

(10)

Ak výbor v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti uzatvorí zmluvu o prevode vlastníctva podielu ...

(11)

Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej ...

(12)

Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok ...

(13)

Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ...

(14)

Na zriadenie vecného bremena zmluvou a na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením sa primerane vzťahujú ...

(15)

Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.

Fond
§ 10
(1)

Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.

(2)

Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti

a)
nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností,18)
b)
ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané.19)
(3)

Fond nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom na spoločnej nehnuteľnosti podľa odsekov 1 a ...

(4)

Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa § 14 ods. 7 písm. a), b), ...

(5)

Fond v konaní pred súdom alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej ...

(6)

Na správu podielov spoločnej nehnuteľnosti na územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu20) ...

§ 11
(1)

Fond môže pozemky s výmerou zodpovedajúcou podielom spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré ...

(2)

Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje fond ...

(3)

Fond na základe písomnej žiadosti vlastníka podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo písomnej žiadosti ...

(4)

Cenu podielov spoločnej nehnuteľnosti možno splatiť v splátkach v lehote najneskôr desiatich rokov odo ...

(5)

Ak žiaden z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti ani spoločenstvo v ich mene neprejaví v určenej lehote ...

(6)

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti podáva fond po uzavretí zmluvy o prevode ...

(7)

Náklady spojené s určením hodnoty podielov spoločnej nehnuteľnosti, so zabezpečením technických podkladov ...

(8)

Ak je člen spoločenstva oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu,29) fond môže poskytnúť náhradu ...

§ 12
Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti
(1)

Členmi spoločenstva podľa § 2 ods. 1 písm. d) sú všetci vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. ...

(2)

Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti podľa odseku 1 zveruje túto nehnuteľnosť spoločenstvu ...

(3)

Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti môže odstúpiť od zmluvy o spoločenstve, vypovedať ju ...

(4)

Členstvo v spoločenstve podľa § 2 ods. 1 písm. d) vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho ...

(5)

Pomer účasti člena spoločenstva podľa § 2 ods. 1 písm. d) na výkone práv a povinností vyplývajúcich ...

Orgány spoločenstva
§ 13
(1)

Orgánmi spoločenstva sú:

a)
zhromaždenie,
b)
výbor,
c)
dozorná rada,
d)
iné orgány spoločenstva zriadené zmluvou o spoločenstve.
(2)

Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) až d) môžu byť volené fyzické osoby staršie ako 18 rokov ...

(3)

Ak je členom orgánu spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) až d) právnická osoba, práva a povinnosti člena ...

(4)

Volebné obdobie orgánov spoločenstva je najviac päť rokov; dĺžka volebného obdobia orgánov spoločenstva ...

(5)

Podrobnosti o orgánoch spoločenstva, spôsobe ich ustanovenia, vzniku a zániku členstva v týchto orgánoch, ...

§ 14
(1)

Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. ...

(2)

Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia ...

(3)

Výbor v oznámení a pozvánke na zasadnutie zhromaždenia (ďalej len „pozvánka“) uvedie názov a sídlo spoločenstva, ...

(4)

Ak v pozvánke a v oznámení nie je uvedený bod programu zasadnutia zhromaždenia podľa odseku 7 písm. ...

(5)

Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ...

(6)

Výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania, ak to ...

(7)

Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:

a)
schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností,
b)
schvaľovať stanovy a ich zmeny,
c)
voliť a odvolávať členov a náhradníkov členov orgánov spoločenstva uvedených v § 13 ods. 1 písm. b) ...
d)
rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,
e)
rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti ...
f)
rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných ...
g)
schvaľovať účtovnú závierku,
h)
rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva ...
i)
rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
j)
rozhodovať o zrušení spoločenstva,
k)
rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom ...
(8)

Nedodržaním lehoty na uverejnenie oznámenia alebo lehoty na zaslanie pozvánky podľa odseku 2 nie je ...

§ 15
(1)

Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní zhromaždenia rovnaký pomer hlasov, aký mu patrí podľa pomeru ...

(2)

Zhromaždenie rozhoduje podľa § 14 ods. 7 písm. a), b), i) a j) nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých ...

(3)

Hlas člena spoločenstva, ktorý nie je známy a ktorého podiel nespravuje a s ktorým nenakladá fond ani ...

(4)

Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze ...

(5)

Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení nezúčastnia členovia ...

§ 16
(1)

Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých ...

(2)

Výbor

a)
koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej ...
b)
uzatvára v mene členov spoločenstva nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je spoločná nehnuteľnosť, spoločne ...
c)
zastupuje členov spoločenstva, okrem členov spoločenstva podľa § 10 ods. 1 a 2, vo veciach nadobúdania ...
d)
uzatvára v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločnej ...
(3)

Výbor má najmenej troch členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu ...

(4)

Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov nevyplýva ...

(5)

Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri.

(6)

Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

(7)

Výbor, ktorému uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový výbor, alebo ktorý nemá aspoň troch členov ...

a)
úkony smerujúce k zvolaniu zasadnutia zhromaždenia na voľbu výboru alebo člena výboru,
b)
náhodnú ťažbu a činnosť zameranú na ochranu lesa,
c)
úkony súvisiace s plnením daňovej povinnosti,
d)
úkony nevyhnutné na odvrátenie ohrozenia života, zdravia alebo škody na majetku.
§ 17
(1)

Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá ...

(2)

Dozorná rada má najmenej troch členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, ...

(3)

Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov ...

(4)

Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

(5)

Dozorná rada má právo zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu ...

(6)

Dozorná rada, ktorej uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolená nová dozorná rada, a dozorná rada, ktorá ...

§ 18
(1)

Spoločenstvo vedie zoznam členov podľa údajov katastra nehnuteľností. Do zoznamu členov sa zapisuje ...

(2)

Spoločenstvo vedie zoznam nehnuteľností. Do zoznamu nehnuteľností sa zapisuje katastrálne územie, čísla ...

(3)

Do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností sa zapisujú zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien ...

(4)

Člen spoločenstva, fond a správca majú právo nahliadnuť do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností, ...

a)
umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu členov a zoznamu nehnuteľností,
b)
vydať členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada, potvrdenie o členstve v spoločenstve a výpis ...
Hospodárenie spoločenstva
§ 19
(1)

Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ...

a)
vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov, ...
b)
hospodári v lesoch a na vodných plochách.
(2)

Spoločenstvo vykonáva činnosti podľa odseku 1 v súlade s osobitnými predpismi.30)

(3)

Spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov.31)

§ 20
(1)

Podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa určí ...

(2)

Spoločenstvo je do 30 dní odo dňa rozhodnutia zhromaždenia podľa § 14 ods. 7 písm. h) povinné oznámiť ...

(3)

Podiel člena spoločenstva, fondu a správcu na zisku a majetku sa uhrádza spôsobom, ktorý určil člen ...

§ 21
(1)

Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou závierkou32) aj návrh spôsobu rozdelenia zisku ...

(2)

Členovia spoločenstva, fond a správca majú právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva ...

(3)

Spoločenstvo môže od člena spoločenstva, fondu alebo správcu požadovať úhradu skutočných nákladov nevyhnutných ...

Register
§ 22
(1)

Okresný úrad zapisuje do registra údaje podľa § 23 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva.32a) ...

(2)

Na zápis do registra je miestne príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode je spoločná nehnuteľnosť ...

(3)

Okresný úrad o zápise spoločenstva do registra bezodkladne upovedomí Štatistický úrad Slovenskej republiky33) ...

(4)

Okresný úrad o zápise spoločenstva do registra bezodkladne upovedomí príslušný daňový úrad.

§ 23
(1)

Do registra sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:

a)
názov spoločenstva,
b)
sídlo spoločenstva,
c)
identifikačné číslo,
d)
informatívny údaj o listoch vlastníctva podľa zoznamu nehnuteľností,
e)
identifikačné údaje volených členov orgánov spoločenstva v rozsahu
1.
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
2.
názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
f)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osôb oprávnených konať za spoločenstvo a dátum vzniku ...
g)
údaj, či spoločenstvo vykonáva podnikateľskú činnosť podľa § 19 ods. 3,
h)
údaj, či ide o spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. ...
i)
dátum zápisu spoločenstva do registra.
(2)

Do registra sa zapisuje aj

a)
zrušenie spoločenstva a dôvod jeho zrušenia,
b)
údaj o likvidácii spoločenstva, ak sa spoločenstvo zrušuje s likvidáciou,
c)
dátum výmazu spoločenstva z registra.
(3)

Register je verejne prístupný prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva. Okresný úrad, ...

§ 24
(1)

Návrh na zápis spoločenstva do registra podáva navrhovateľ, ktorým je predseda spoločenstva.

(2)

Návrh na zápis podľa odseku 1 musí obsahovať údaje podľa § 23 ods. 1 písm. a), b) a d) až h) a prílohy, ...

a)
zmluva o spoločenstve,
b)
stanovy spoločenstva, ak sa na ich vydaní dohodli členovia spoločenstva,
c)
notárska zápisnica podľa § 4 ods. 1,
d)
vyhlásenie o tom, či spoločenstvo bude vykonávať podnikateľskú činnosť podľa § 19 ods. 3.
§ 24a
(1)

Návrh na zápis zrušenia spoločenstva z dôvodu podľa § 6 ods. 1 písm. d) podáva navrhovateľ, ktorým je ...

(2)

Návrh na zápis zrušenia spoločenstva musí obsahovať názov spoločenstva, sídlo spoločenstva, identifikačné ...

§ 25
(1)

Oznam o zmene údajov zapísaných v registri podáva predseda spoločenstva. Oznam o skončení likvidácie ...

(2)

Oznam o zmene údajov zapísaných v registri musí obsahovať názov spoločenstva, sídlo spoločenstva, identifikačné ...

a)
rozhodnutie zhromaždenia, ak ide o
1.
zmeny, o ktorých rozhoduje zhromaždenie podľa § 14 ods. 7 písm. a) až c), i) a j),
2.
vymenovanie likvidátora,
b)
listina, z ktorej vyplýva
1.
zmena údajov podľa § 23 ods. 1 písm. a), b) a d) až h),
2.
zrušenie spoločenstva podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c).
(3)

Oznam o skončení likvidácie musí obsahovať názov spoločenstva, sídlo spoločenstva, identifikačné číslo ...

(4)

Predseda spoločenstva je povinný oznámiť okresnému úradu zmenu údajov zapísaných v registri do 30 dní ...

a)
zmeny údajov podľa § 23 ods. 1 písm. a), b) a d) až h),
b)
vzniku skutočnosti, na ktorej základe sa spoločenstvo zrušuje podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c).
(5)

Likvidátor je povinný oznámiť okresnému úradu skončenie likvidácie do 30 dní odo dňa skončenia likvidácie. ...

§ 26
(1)

Účastníkom konania o zápise spoločenstva do registra je navrhovateľ podľa § 24 ods. 1 a členovia spoločenstva. ...

(2)

Okresný úrad preverí, či

a)
návrh podala oprávnená osoba,
b)
je návrh úplný,
c)
údaje uvedené v návrhu sa zhodujú s údajmi vyplývajúcimi z príloh návrhu,
d)
je zaplatený správny poplatok.36)
(3)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 2, okresný úrad rozhodne o zápise

a)
spoločenstva do registra,
b)
zrušenia spoločenstva do registra s dodatkom „v likvidácii“, ak sa spoločenstvo zrušuje s likvidáciou, ...
c)
zrušenia spoločenstva do registra a vymaže spoločenstvo z registra, ak sa spoločenstvo zrušuje bez likvidácie. ...
(4)

O zápise spoločenstva do registra a zápise zrušenia spoločenstva do registra okresný úrad nevyhotovuje ...

(5)

Okresný úrad použije doručenie verejnou vyhláškou, ak je v konaniach podľa odseku 1 viac ako 20 účastníkov. ...

§ 26a
(1)

Okresný úrad do 30 dní odo dňa doručenia oznamu podľa § 25 zapíše do registra zmeny údajov podľa § 23 ...

(2)

Okresný úrad bezodkladne

a)
zapíše zrušenie spoločenstva do registra, ak zistí, že nastala skutočnosť podľa § 6 ods. 1 písm. a) ...
b)
vymaže spoločenstvo z registra na základe oznámenia právnickej osoby podľa § 32a ods. 4 a 5 alebo ak ...
(3)

Ak spoločenstvo, ktoré sa zrušuje s likvidáciou, nevymenuje likvidátora, okresný úrad zapíše ako likvidátora ...

(4)

Okresný úrad bezodkladne vymaže spoločenstvo z registra

a)
po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zápise zrušenia spoločenstva do registra, ak sa spoločenstvo ...
b)
na základe oznamu likvidátora o skončení likvidácie.
Štátny dozor
§ 27
(1)

Okresný úrad vykonáva štátny dozor nad spoločenstvami. Štátny dozor nad spoločenstvami je oprávnenie ...

(2)

Okresný úrad upozorní spoločenstvo na porušenie povinnosti a uloží mu povinnosť odstrániť tieto nedostatky ...

a)
nevedie zoznam členov alebo zoznam nehnuteľností podľa § 18 ods. 1 až 3,
b)
nedodrží volebné obdobie orgánov spoločenstva podľa § 13 ods. 4 alebo
c)
neuskutoční zhromaždenie najmenej raz za rok podľa § 14 ods. 2.
§ 28
(1)

Okresný úrad uloží spoločenstvu pokutu od 100 eur do 3 000 eur, ak

a)
nepodá návrh na zápis zrušenia spoločenstva v lehote podľa § 24a ods. 3,
b)
neoznámi zmeny údajov v zapísaných registri v lehote § 25 ods. 4,
c)
nesplní povinnosť podľa § 32a ods. 1 až 4 alebo
d)
v lehote podľa § 27 ods. 2
1.
nezačne viesť zoznam členov alebo zoznam nehnuteľností podľa § 18 ods. 1 až 3,
2.
nezvolí nové orgány spoločenstva, ak uplynulo ich volebné obdobie, alebo
3.
neuskutoční zasadnutie zhromaždenia.
(2)

Okresný úrad zastaví konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 písm. d), ak spoločenstvo odstráni nedostatok, ...

§ 29
(1)

Okresný úrad prihliada pri ukladaní pokuty na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho ...

(2)

Konanie o uložení pokuty možno začať do dvoch rokov odo dňa, keď sa okresný úrad o porušení povinnosti ...

(3)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(4)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 30

Na konanie podľa § 26 a § 27 až 29 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,37) ak tento zákon ...

§ 31
(1)

Spoločenstvá s právnou subjektivitou podľa doterajších predpisov sa považujú za spoločenstvá podľa tohto ...

(2)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odovzdá Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej ...

(3)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky odovzdá dokumentáciu podľa odseku ...

(4)

Spoločenstvá a spoločenstvá bez právnej subjektivity založené podľa doterajších predpisov sú povinné ...

(5)

Spoločenstvá založené podľa doterajších predpisov sú povinné prispôsobiť svoje právne pomery ustanoveniam ...

(6)

Spoločenstvá bez právnej subjektivity založené podľa doterajších predpisov sú povinné do 30. júna 2014 ...

(7)

Zápis spoločenstva do registra podľa odsekov 5 a 6 je spoločenstvo povinné do 14 dní odo dňa doručenia ...

(8)

Člen alebo členovia spoločenstva bez právnej subjektivity založeného podľa doterajších predpisov, ktoré ...

(9)

Ak spoločenstvo nesplní povinnosť podľa odseku 5, zmluva o spoločenstve stráca platnosť a spoločenstvo ...

(10)

Ak spoločenstvo bez právnej subjektivity založené podľa doterajších predpisov nesplní povinnosť podľa ...

(11)

Na nakladanie so spoločnou nehnuteľnosťou vo vlastníctve spoluvlastníkov, ktorí boli členmi zaniknutého ...

(12)

Doterajšie zmluvy o založení spoločenstva sa považujú za zmluvy o spoločenstve podľa tohto zákona.

(13)

Obvodný lesný úrad zašle údaje o spoločenstvách podľa § 23 fondu do 31. augusta 2013.

(14)

Na spoločenstvo, ktoré vzniklo zo spoločenstva bez právnej subjektivity, prechádzajú ku dňu zápisu do ...

(15)

Zostatok vytvorenej rezervy na lesnú pestovnú činnosť tvorenej spoločenstvom bez právnej subjektivity ...

§ 32

Konania o zápise spoločenstva do registra a o zápise zmeny údajov v registri začaté a neukončené pred ...

§ 32a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018
(1)

Spoločenstvo, ktorého názov je zhodný s názvom iného spoločenstva, ktoré vzniklo skôr, je povinné zmeniť ...

(2)

Spoločenstvo je povinné prispôsobiť zmluvu o spoločenstve alebo stanovy tomuto zákonu do 30. júna 2019 ...

(3)

Spoločenstvo, ktoré sa zrušilo do 30. júna 2018, je do 31. augusta 2018 povinné zabezpečiť starostlivosť ...

(4)

Ak zhromaždenie do 30. júna 2018 rozhodlo o zmene právnej formy na družstvo, obchodnú spoločnosť alebo ...

(5)

Ak spoločenstvo zmenilo právnu formu na družstvo, obchodnú spoločnosť alebo inú právnickú osobu do 30. ...

(6)

Na oznam spoločenstva podľa odseku 4 sa primerane vzťahuje § 25 ods. 1 a 2. Oznam právnickej osoby podľa ...

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo spoločenstva,
b)
názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na ktorú sa spoločenstvo zmenilo,
c)
dátum zmeny právnej formy.
(7)

Nájomná zmluva uzatvorená medzi fondom a spoločenstvom uzatvorená do 30. júna 2018, ktorej predmetom ...

(8)

Na právo vlastníka podielov oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými fond nakladá, alebo jeho ...

(9)

Orgány spoločenstva podľa § 13 ods. 1 písm. b) až d) dokončia svoje funkčné obdobie podľa predpisu účinného ...

(10)

Konanie o zápise spoločenstva do registra a konanie o zápise zmeny údajov v registri začaté a právoplatne ...

(11)

Konanie o uložení pokuty podľa § 28 ods. 1 nemožno začať, ak lehota podľa predpisu účinného do 30. júna ...

§ 32b
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného ...
(1)

Ak je z dôvodu mimoriadnej situácie,41) núdzového stavu42) alebo výnimočného stavu43) vyhláseného v ...

(2)

Oprávnenie na úkony podľa odseku 1 má výbor vrátane výboru podľa § 16 ods. 7.

(3)

Ak spoločenstvo nemá výbor, oprávnenie na úkony podľa odseku 1 a úkony podľa § 16 ods. 7 má v čase mimoriadnej ...

(4)

Výbor a dozorná rada je povinná o úkonoch podľa odsekov 1 a 3 informovať členov spoločenstva na najbližšom ...

(5)

Okresný úrad nezačne alebo zastaví konanie o uložení pokuty podľa § 28 ods. 1 písm. d) druhého bodu ...

a)
nemôže odstrániť nedostatok z dôvodu podľa odseku 1 alebo
b)
neodstráni nedostatok do 90 dní od pominutia dôvodu podľa odseku 1.
§ 33

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v ...

§ 34

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2013 okrem § 28 a 29, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2013. ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
 • 1a)  § 50 ods. 3, 4 a 6 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
 • 2)  Zákonný článok XIX/1898 o štátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a hôľ, ako aj o úprave ...
 • 3)  § 6 ods. 1 písm. d), e) a u) zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu ...
 • 4)  § 22a ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. § 40 zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 5)  § 18 ods. 2 písm. d) Občianskeho zákonníka.
 • 5a)  § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 6)  § 70 až 75a Obchodného zákonníka.
 • 7)  § 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 ...
 • 8)  § 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 9)  § 69b ods. 7 Obchodného zákonníka.
 • 10)  Napríklad § 2 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
 • 11)  § 11 ods. 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 37 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 140 Občianskeho zákonníka.
 • 16)  § 30 ods. 5 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 17)  § 17 až 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie ...
 • 18)  § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 16 ods. 1 ...
 • 19)  § 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 6 písm. h) a § 26 ods. 3 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 50 ods. 4 zákona ...
 • 21)  § 63 a 65 ods. 1 písm. k) bod 19 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 65 ods. 1 písm. k) bod 19 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 50 ods. 4 zákona ...
 • 23)  Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 ...
 • 24)  § 11 ods. 20 a § 34 ods. 9 a 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 25)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 26)  § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
 • 27)  § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 28)  § 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 29)  § 4 zákona č 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 2 zákona č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších ...
 • 29a)  § 50 ods. 7 až 9 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 2 nariadenia vlády Slovenskej ...
 • 29b)  § 12 a 13 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 30)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. v znení zákona ...
 • 31)  § 3 a 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 32)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 32a)  § 45 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 182/2014 Z. z.
 • 33)  § 27 ods. 5 písm. c) zákona č. 540/2001 Z. z o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. ...
 • 35)  Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 36)  Prílohy Položky 34 písm. a) piateho bodu, písm. b) piateho bodu a písm. g) piateho bodu k zákonu Národnej ...
 • 37)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 12 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku ...
 • 40)  § 14 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 42)  Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 43)  Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Napríklad § 20 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore