Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 208/2022 účinný od 22.11.2022 do 31.12.2022

Platnosť od: 10.06.2022
Účinnosť od: 22.11.2022
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 208/2022 účinný od 22.11.2022 do 31.12.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 208/2022 s účinnosťou od 22.11.2022

Legislatívny proces k zákonu 208/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenom as), ktoré znie:

„as) centrálnou protistranou centrálna protistrana podľa osobitného predpisu.19m)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19m znie:

„19m) Čl. 2 bod 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 v platnom znení.“.

2.

V § 3 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a centrálnych protistrán“.

3.

V § 3 ods. 2 sa za slovo „inštitúciami“ vkladajú slová „a centrálnymi protistranami“.

4.

V § 5 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

„k) koná a rozhoduje v rezolučnom konaní podľa osobitného predpisu24a) a vykonáva ďalšiu pôsobnosť ...

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/23 zo 16. decembra 2020 o rámci na ozdravenie ...

5.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ustanovenia odsekov 2 až 7 a § 6 a 7 sa primerane použijú pri riešení krízových situácií centrálnych ...

6.

V § 6b ods. 1 a § 12 ods. 1 sa slová „a k)“ nahrádzajú slovami „a l)“.

7.

V § 6b ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) zákaze rozdeľovania výnosov nad maximálnu rozdeliteľnú sumu súvisiacu s minimálnou požiadavkou ...

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).

8.

V § 6e ods. 7 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo o zákaze ...

9.

V § 12 ods. 17 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „a valné zhromaždenie centrálnej protistrany môžu“.

10.

V § 14 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Rada s odbornou starostlivosťou posúdi, či je vhodné ...

11.

V § 17b ods. 1 sa slovo „Osoba“ nahrádza slovami „Vybraná inštitúcia a osoba“, slovo „uzavrela“ sa nahrádza ...

12.

V § 25 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie sú dotknuté ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 66ba znie:

„66ba) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších ...

13.

V § 27 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Rada svoje rozhodnutie oznámi všetkým členom príslušného ...

14.

V § 28 ods. 6 úvodná veta znie: „Pri posudzovaní riešiteľnosti krízovej situácie skupiny rada zohľadňuje ...

15.

V § 29 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutie obsahuje názory a výhrady ostatných rezolučných ...

16.

V § 29 ods. 14 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „61e)“ nahrádza odkazom „68a)“ a na konci sa pripája táto ...

17.

V § 29 ods. 15 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „61e)“ nahrádza odkazom „68a)“.

18.

V § 34 ods. 1 písm. c) sa za slovo „zohľadnení“ vkladajú slová „časového hľadiska a“.

19.

V § 40 ods. 9 úvodnej vete sa za slovo „konania“ vkladajú slová „podľa tohto zákona alebo osobitného ...

20.

V § 40 sa odsek 9 dopĺňa písmenami l) až t), ktoré znejú:

„l) odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti,81d) m) významných obchodných transakciách ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 81d až 81l znejú:

„81d) § 201a až 201e Obchodného zákonníka. 81e) § 220ga až 220gd Obchodného zákonníka. 81f) ...

21.

V § 58 ods. 1 písm. a) sa nad slovom „predpisov“ odkaz „94)“ nahrádza odkazom „66ba)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 94 sa vypúšťa.

22.

V § 98 ods. 3 sa za slová „rady vybranej inštitúcie,“ vkladajú slová „členovi dozornej rady centrálnej ...

23.

V § 98 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Ak rada zistí nedostatky v činnosti centrálnej protistrany pri riešení krízových situácií spočívajúce ...

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 109aa znie:

„109aa) Čl. 82 ods. 2 a čl. 85 nariadenia (EÚ) 2021/23.“.

Čl. II

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 31, ktorý znie:

„(31) Faktormi udržateľnosti sú faktory udržateľnosti podľa osobitného predpisu.18j)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18j znie:

„18j) Čl. 2 bod 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní ...

2.

V § 28 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) Rada pre riešenie krízových situácií (ďalej len „rezolučná rada“) podľa osobitných predpisov.42a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:

„42a) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 53f sa za číslo „5“ vkladajú slová „a osobitného predpisu47g)“ a slová „alebo osobitného zákona.47i)“ ...

4.

V § 71dg ods. 4 sa slová „Rade pre riešenie krízových situácií (ďalej len „rezolučná rada“)“ nahrádzajú ...

5.

V § 71m ods. 12 prvej vete sa slová „pre ktorého potreby, charakteristiky a ciele je finančný nástroj ...

6.

V § 71m ods. 15 písm. a) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.

7.

V § 71m ods. 15 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) či faktory udržateľnosti finančného nástroja, ak sú relevantné, zodpovedajú cieľovému trhu a“.

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

8.

V § 71m ods. 17 sa za slová „spĺňa potreby, charakteristiky a ciele cieľového trhu“ vkladajú slová „vrátane ...

9.

V § 71m ods. 20 sa na konci pripája táto veta: „Faktory udržateľnosti finančného nástroja musia byť ...

10.

V § 71n ods. 4 sa za slovo „trhu“ vkladajú slová „vrátane akýchkoľvek cieľov tohto trhu súvisiacich ...

11.

V § 71n ods. 5 prvej vete sa za slovo „trh“ vkladajú slová „vrátane akýchkoľvek cieľov tohto trhu súvisiacich ...

12.

V § 71n ods. 9 druhej vete sa za slovo „trhu“ vkladajú slová „vrátane akýchkoľvek cieľov týkajúcich ...

13.

V § 77 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ministerstvu a“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: ...

14.

§ 78a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenia tohto paragrafu a § 78 sa nepoužijú, ak sa uplatnia nástroje riešenia krízových situácií, ...

15.

V § 79 odsek 4 znie:

„(4) Obchodník s cennými papiermi je povinný predložiť Národnej banke Slovenska každoročne do 31. marca ...

16.

§ 107o sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:

„(20) Ak sa uplatnia nástroje riešenia krízových situácií, právomoci riešiť krízové situácie a mechanizmy ...

17.

V § 118l ods. 3 sa slová „alebo osobitného zákona.47i)“ nahrádzajú slovami „zákona alebo osobitných ...

18.

V poznámke pod čiarou k odkazu 110ja sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „nariadenie ...

19.

V poznámke pod čiarou k odkazu 110m sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „čl. ...

20.

V poznámke pod čiarou k odkazu 110n sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „čl. ...

21.

V § 159a sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Ak sa uplatnia nástroje riešenia krízových situácií, právomoci riešiť krízové situácie a mechanizmy ...

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

22.

Za § 174d sa vkladá § 174e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 174e Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. augusta 2022 Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska ...

23.

Príloha sa dopĺňa dvadsiatym deviatym bodom, ktorý znie:

„29. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1269 z 21. apríla 2021, ktorou sa mení delegovaná smernica ...

Čl. III

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 ...

1.

V § 2 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „súvisia s predmetom činnosti podľa odsekov 1 a 2, ktoré“ ...

2.

V § 12 odsek 3 znie:

„(3) Generálny riaditeľ je oprávnený pozastaviť burzový obchod, ak sú ohrozené záujmy účastníkov finančného ...

3.

V § 15 odsek 4 znie:

„(4) Burza je povinná predložiť Národnej banke Slovenska každoročne do 31. marca aktuálny zoznam svojich ...

4.

§ 16 sa vypúšťa.

5.

V § 25 ods. 4 sa slová „§ 29 ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3 a 4“.

6.

V § 26 odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Na regulovaný voľný trh je burza oprávnená prijať prevoditeľné cenné papiere, ktoré boli prijaté ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:

„46a) Čl. 1 bod 5 písm. j) nariadenia (EÚ) 2017/1129 v platnom znení.“.

7.

V § 26 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

8.

V § 27 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis41) neustanovuje ...

9.

V § 29 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) je prevoditeľný cenný papier voľne obchodovateľný,47)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:

„47) Čl. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/568.“.

10.

V § 29 ods. 1 písm. d) sa slová „trh kótovaných cenných papierov“ nahrádzajú slovami „regulovaný trh“. ...

11.

V § 29 ods. 1 písm. i) sa za slová „verejnej ponuky“ vkladá čiarka a slová „ak verejná ponuka predchádza ...

12.

V § 29 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

„k) sú splnené podmienky na obchodovanie s cenným papierom spravodlivým, riadnym a efektívnym spôsobom ...

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).

Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:

„48a) Delegované nariadenie (EÚ) 2017/568.“.

13.

V § 29 odsek 3 znie:

„(3) Cenné papiere prijímané na regulovaný trh burzy cenných papierov, ktoré nie sú ešte úplne splatené, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 51 sa vypúšťa.

14.

§ 30 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Akcie prijímané na trh kótovaných cenných papierov, ktoré nie sú ešte úplne splatené, sa považujú ...

15.

§ 31 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Dlhopisy prijímané na trh kótovaných cenných papierov, ktoré nie sú ešte úplne splatené, sa považujú ...

16.

V § 38 ods. 3 prvá veta znie: „Burza môže pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom podľa § 12 ods. ...

17.

Za § 38a sa vkladá § 38b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38b Pozastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi na vyžiadanie Rady pre riešenie krízových situácií ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56b znie:

„56b) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

18.

V § 50 sa číslo „49“ nahrádza slovami „38 a 41 až 49“.

19.

V § 68 ods. 6 sa nad slovom „trhu“ vypúšťa odkaz 56.

Poznámka pod čiarou k odkazu 56 sa vypúšťa.

Čl. IV

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...

§ 4 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:

„(13) Úhrada platby za produkt pri odstúpení od spotrebiteľskej zmluvy1) platená v hotovosti sa zaokrúhľuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12caa znie:

„12caa) § 1 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

Čl. V

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 ...

2.

§ 3 sa dopĺňa písmenami aq) a ar), ktoré znejú:

„aq) rizikom ohrozujúcim udržateľnosť riziko ohrozujúce udržateľnosť podľa osobitného predpisu,3bc) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3bc a 3bd znejú:

„3bc) Čl. 2 bod 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní ...

4.

V § 10a ods. 5 písm. e) sa slová „doklady preukazujúce“ nahrádzajú slovami „vyhlásenie správcovskej ...

5.

V § 13 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

6.

V § 15 ods. 1 sa za slovom „dočasne“ vypúšťa čiarka a slová „najdlhšie však na tri mesiace,“.

7.

V § 17 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.

8.

V § 17 sa vypúšťa odsek 3.

9.

V § 31b ods. 13 sa za slovo „register“ vkladá slovo „správcov“.

11.

§ 32 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Správcovská spoločnosť je povinná pri plnení požiadaviek ustanovených v odseku 1 zohľadňovať riziká ...

12.

V § 33 ods. 19 sa slová „a 38 až 42“ nahrádzajú čiarkou a slovami „38, 39 a 42“.

13.

V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) niesol zodpovednosť za začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť do činností uvedených v písmenách ...

14.

§ 43 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Správcovská spoločnosť je povinná pri identifikovaní druhov konfliktov záujmov, ktorých existencia ...

15.

§ 48 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:

„(13) Správcovská spoločnosť je povinná pri plnení požiadaviek ustanovených v odseku 2 písm. b) a odseku ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 34ab a 34ac znejú:

„34ab) Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2019/2088 v platnom znení. 34ac) Čl. 4 ods. 3 a 4 nariadenia ...

16.

V § 53 ods. 2 sa vypúšťajú slová „za zhodnotenie“.

17.

V § 57 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Riadenie investícií a riadenie rizík v špeciálnych fondoch ...

18.

V § 57a ods. 1 písm. c) sa za slovami „inej osobe“ vypúšťa čiarka a slová „ktorú Národná banka Slovenska ...

19.

V § 63a ods. 7 a § 150c ods. 5 sa slová „§ 202“ nahrádzajú slovami „§ 193 až 195 a 202“.

20.

V § 99 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Správcovská spoločnosť je povinná na účely ustanovené v § 32 ods. 1 písm. f), § 59 ods. 1 písm. ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

21.

V § 101 odsek 2 znie:

„(2) Politika riadenia rizík obsahuje postupy nevyhnutné pre správcovskú spoločnosť na to, aby mohla ...

22.

V § 101 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vrátane rizík ohrozujúcich ...

23.

V § 136 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „predchádzajúci ...

24.

V § 140 ods. 6 sa slová „§ 195 a 202“ nahrádzajú slovami „§ 193 až 197 a 202“.

25.

V § 141 ods. 5 písm. c) a § 144 ods. 5 písm. c) sa slová „uľahčenie prístupu k informáciám, postupom ...

26.

V § 141a ods. 6 sa za slovo „investície,“ vkladajú slová „a Národnej banke Slovenska“.

27.

V § 144 ods. 7 úvodnej vete sa za slovo „sprístupniť“ vkladá čiarka a slová „a to aj elektronicky,“.

28.

§ 144 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Fyzická prítomnosť európskeho štandardného fondu na území Slovenskej republiky alebo určenie tretej ...

29.

V § 144a ods. 4 sa slová „Národnej banke Slovenska“ nahrádzajú slovami „príslušnému orgánu dohľadu domovského ...

30.

V § 144a ods. 6 sa slová „§ 198“ nahrádzajú slovami „§ 193 až 198“.

31.

V § 147 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť ...

32.

V § 148 ods. 1 sa slová „spravovaných zahraničných alternatívnych investičných fondov“ nahrádzajú slovami ...

33.

V § 150 ods. 1 písm. c) sa slová „zabezpečenie jednoduchého prístupu k informáciám, postupom a mechanizmom ...

34.

V § 150 ods. 3 sa za slovo „opatrenia“ vkladá čiarka a slová „a to aj elektronicky,“.

35.

§ 150 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Fyzická prítomnosť zahraničného alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky ...

36.

V § 150c ods. 11 sa za slová „odvolaní oznámenia podľa odseku 1“ vkladajú slová „alebo obdobných investičných ...

38.

V § 163 ods. 1 písm. e) sa slovo „vo“ nahrádza slovami „v európskom štandardnom“ a na konci sa pripájajú ...

39.

V § 163 ods. 3 sa slovo „vydala“ nahrádza slovom „udelila“.

40.

V § 202 ods. 4 sa slovo „udelí“ nahrádza slovom „uloží“ a slovo „udelení“ sa nahrádza slovom „uložení“. ...

41.

Za § 221 sa vkladá § 221a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 221a Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. augusta 2022 Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska ...

42.

Príloha č. 1 sa dopĺňa štrnástym bodom, ktorý znie:

„14. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1270 z 21. apríla 2021, ktorou sa mení smernica 2010/43/EÚ, ...

Čl. VI

Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 4 ods. 3 písmeno g) znie:

„g) vydáva záväzné stanovisko k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu ...

2.

V § 4 ods. 3 písm. h) sa vypúšťajú slová „§ 5 ods. 4 alebo“.

3.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Národná implementačná a koordinačná autorita je oprávnená pri plnení svojich úloh požadovať od ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a, 11b a 11c znejú:

„11a) § 10 Trestného poriadku. 11b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o ...

4.

V § 5 ods. 4 sa za slovami „odseku 3“ vypúšťa čiarka a slová „po predchádzajúcom písomnom súhlase národnej ...

5.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Vykonávateľ je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať od Úradu pre verejné obstarávanie, ...

6.

V § 13 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Údaje podľa druhej vety vykonávateľ a sprostredkovateľ bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom ...

7.

V § 15 odsek 2 znie:

„(2) Vykonávateľ môže výzvu alebo jej zmenu zverejniť až po zohľadnení záväzného stanoviska a zapracovaní ...

8.

V § 15a odsek 2 znie:

„(2) Vykonávateľ vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov jej zverejnením na svojom webovom ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem

a)

čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2022,

b)

čl. II bodu 22 a čl. V bodov 2, 11, 13 až 15, 20 až 22, 41 a 42, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta ...

c)

čl. I, čl. II bodov 2 až 4, 14, 16 až 21 a čl. III bodu 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 12. augusta 2022, ...

d)

čl. II bodov 1, 5 až 12 a 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 22. novembra 2022, a

e)

čl. V bodov 1, 3, 10, 37 a 43, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore