Zákon o elektronických komunikáciách 452/2021 účinný od 01.11.2022

Platnosť od: 02.12.2021
Účinnosť od: 01.11.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD3DS1EUPPČL1

Zákon o elektronických komunikáciách 452/2021 účinný od 01.11.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 452/2021 s účinnosťou od 01.11.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o elektronických komunikáciách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Prvá časť

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
reguláciu v odvetví elektronických komunikácií,
b)
podmienky poskytovania elektronických komunikačných sietí (ďalej len „sieť“) a elektronických komunikačných ...
c)
ochranu hospodárskej súťaže v odvetví elektronických komunikácií a ochranu práv užívateľov a ich ďalší ...
d)
určenie práv a povinností týkajúcich sa budovania sietí a prístupu k pasívnej infraštruktúre,
e)
určenie podmienok používania koncových zariadení,
f)
úlohy a pôsobnosť orgánov verejnej správy v odvetví elektronických komunikácií.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na obsah služieb, ktoré sa poskytujú prostredníctvom sietí,1) ak tento zákon ...

(3)

Cieľom tohto zákona je zabezpečiť rozvoj odvetvia elektronických komunikácií a tým efektívne poskytovanie ...

(4)

Cieľom tohto zákona je podporovať udržateľnú a efektívnu hospodársku súťaž, budovanie a využívanie vysokokapacitných ...

Vymedzenie pojmov

§ 2
(1)

Sieť je sieť, ktorú tvoria prenosové systémy, ktoré môžu, ale nemusia byť založené na trvalej infraštruktúre ...

(2)

Vysokokapacitná sieť je sieť, ktorá sa skladá výlučne z optických prvkov inštalovaných najmenej po distribučný ...

(3)

Verejná sieť je sieť, ktorá sa úplne alebo prevažne používa na poskytovanie verejne dostupných elektronických ...

(4)

Poskytovanie siete je zriadenie siete, jej prevádzka, riadenie alebo jej sprístupnenie.

(5)

Rozhranie je

a)
koncový bod siete,
b)
rádiové rozhranie, ktoré vymedzuje rádiovú spojovaciu cestu medzi rádiovými zariadeniami,
c)
bod prepojenia sietí alebo
d)
aplikačné programové rozhranie.
(6)

Koncový bod siete je fyzický bod, v ktorom sa účastníkovi poskytuje prístup k verejnej sieti, a ktorý ...

(7)

Aplikačné programové rozhranie je softvérové rozhranie medzi aplikáciami poskytovanými prevádzkovateľmi ...

(8)

Prístup je sprístupnenie zariadení alebo služieb inému podniku za vymedzených podmienok, a to buď na ...

a)
prvkom siete a pridruženým prostriedkom, ktoré môžu zahŕňať pevné alebo iné pripojenie zariadenia, najmä ...
b)
pasívnej infraštruktúre,
c)
príslušným softvérovým systémom vrátane prevádzkových podporných systémov,
d)
informačným systémom alebo databázam určeným a využívaným na zadávanie predbežných objednávok, aktiváciu ...
e)
prevodu čísel alebo systémom ponúkajúcim rovnocennú funkciu,
f)
pevným sieťam a k mobilným sieťam najmä pre účely roamingu,
g)
systémom podmieneného prístupu k službám digitálnej televízie,
h)
službám virtuálnych sietí.
(9)

Prístupový bod je fyzický bod vo vnútri budovy alebo mimo budovy, ku ktorému majú prístup podniky a ...

(10)

Systém podmieneného prístupu je technické opatrenie, systém autentifikácie alebo dojednanie, ktoré sprístupňuje ...

(11)

Prepojenie je osobitný druh prístupu realizovaný medzi poskytovateľmi verejných sietí prostredníctvom ...

(12)

Pasívna infraštruktúra je fyzická infraštruktúra a neaktívne prvky siete, ktoré sa za určitých okolností ...

(13)

Fyzická infraštruktúra je akýkoľvek prvok siete alebo prvok siete určenej na poskytovanie iných služieb ...

(14)

Účastnícke vedenie je fyzická prenosová cesta, ktorá spája koncový bod siete s rozvádzačom alebo rovnocenným ...

(15)

Vedenie je vedenie sietí, ktorým sú líniové a inžinierske stavby sietí, najmä nadzemné a podzemné vedenia ...

(16)

Vytyčovací bod podzemného vedenia je tabuľka, pätník alebo stĺpik určujúci polohu káblových súborov, ...

(17)

Rádiokomunikačná služba je služba, ktorá spočíva v prenose, vysielaní alebo príjme signálov prostredníctvom ...

(18)

Služba je služba obvykle poskytovaná za odplatu prostredníctvom sietí, ktorá zahŕňa službu prístupu ...

(19)

Interpersonálna komunikačná služba je služba obvykle poskytovaná za odplatu, ktorá umožňuje priamu interpersonálnu ...

(20)

Interpersonálna komunikačná služba založená na číslach je interpersonálna komunikačná služba, ktorá ...

(21)

Interpersonálna komunikačná služba nezávislá od čísel je interpersonálna komunikačná služba, ktorá nevyužíva ...

(22)

Verejne dostupná služba je služba, o ktorej používanie sa môže uchádzať každý.

(23)

Hlasová komunikačná služba je verejne dostupná služba na priame alebo nepriame zostavovanie a príjem ...

(24)

Volanie je spojenie zostavené prostredníctvom verejne dostupnej interpersonálnej komunikačnej služby, ...

(25)

Úplná konverzačná služba je multimediálna konverzačná služba, ktorá poskytuje v reálnom čase obojsmerný ...

(26)

Predplatená služba je služba poskytovaná na základe vopred uhradenej finančnej sumy, z ktorej sa poplatok ...

(27)

Pridružené prostriedky sú pridružené služby, fyzická infraštruktúra a iné zariadenia alebo prvky, ktoré ...

(28)

Pridružená služba je služba pridružená k sieti alebo službe, ktorá umožňuje alebo podporuje poskytovanie ...

(29)

Geografické číslo je číslo z národného číslovacieho plánu, pričom časť jeho číselnej štruktúry má geografický ...

(30)

Negeografické číslo je číslo z národného číslovacieho plánu, ktoré nie je geografickým číslom; napríklad ...

(31)

Tiesňová komunikácia je komunikácia prostredníctvom interpersonálnych komunikačných služieb medzi koncovým ...

(32)

Informácie o polohe volajúceho sú vo verejnej mobilnej sieti spracúvané údaje získané zo sieťovej infraštruktúry ...

(33)

Telekomunikačné zariadenie je technické zariadenie na vysielanie, prenos, smerovanie, príjem, prepojenie ...

(34)

Koncové zariadenie je

a)
zariadenie priamo alebo nepriamo pripojené k rozhraniu verejnej siete na vysielanie, spracovanie alebo ...
b)
zemská družicová stanica, ktorá sa používa na vysielanie, príjem alebo na vysielanie a príjem rádiových ...
(35)

Zariadenie pre digitálnu televíziu s rozšírenými funkciami je prídavné zariadenie určené na pripojenie ...

(36)

Pridelenie frekvenčného spektra je určenie konkrétneho frekvenčného pásma na využívanie jedným alebo ...

(37)

Harmonizované frekvenčné spektrum je frekvenčné spektrum, pre ktoré boli prostredníctvom technických ...

(38)

Zdieľané využívanie frekvenčného spektra je sprístupnenie tej istej časti frekvenčného pásma dvom alebo ...

(39)

Rušenie je účinok nežiaducej energie v dôsledku jednej emisie alebo kombinácie viacerých emisií, vyžarovaní ...

(40)

Škodlivé rušenie je rušenie, ktoré ohrozuje fungovanie rádionavigačnej služby alebo iných služieb zaisťujúcich ...

(41)

Bezdrôtovým prístupovým bodom s malým dosahom je zariadenie, ktorého vlastnosti sú určené osobitným ...

(42)

Miestna rádiová sieť (RLAN) je systém bezdrôtového prístupu s nízkym výkonom, prevádzkovaný s malým ...

(43)

Interoperabilita je také nastavenie prenosových parametrov sietí alebo služieb, pridružených prostriedkov ...

§ 3

Na účely tohto zákona sa rozumie:

a)

podnikom osoba, ktorá poskytuje siete alebo služby na základe všeobecného povolenia na poskytovanie ...

b)

podnikom s významným vplyvom podnik, ktorý sám alebo spoločne s inými podnikmi má na relevantnom trhu ...

c)

mikropodnikom podnikateľ,10) ktorý zamestnáva menej ako desať osôb v pracovnom pomere alebo v obdobnom ...

d)

malým podnikom podnikateľ,10) ktorý zamestnáva menej ako dvadsať osôb v pracovnom pomere alebo v obdobnom ...

e)

bezpečnosťou sietí a služieb schopnosť sietí a služieb odolávať, na danej úrovni spoľahlivosti, akémukoľvek ...

f)

bezpečnostným incidentom udalosť, ktorá má reálny nepriaznivý účinok na bezpečnosť sietí alebo služieb, ...

g)

poskytovateľom siete podnik poskytujúci alebo oprávnený poskytovať sieť alebo pridružené prostriedky, ...

h)

užívateľom osoba, ktorá používa alebo požaduje poskytovanie verejne dostupnej služby,

i)

koncovým užívateľom užívateľ, ktorý neposkytuje verejnú sieť ani verejne dostupnú službu; ak ide o rozhlasové ...

j)

účastníkom koncový užívateľ, ktorý uzatvoril s podnikom poskytujúcim verejne dostupnú službu zmluvu ...

Druhá časť

Regulácia elektronických komunikácií

Prvá hlava

Pôsobnosť orgánov štátnej správy v odvetví elektronických komunikácií

§ 4
(1)

Orgány štátnej správy v odvetví elektronických komunikácií sú:

a)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“),
b)
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb13) (ďalej len „úrad“).
(2)

Ministerstvo dopravy

a)
vypracúva návrh národnej politiky pre elektronické komunikácie a iných strategických materiálov v odvetví ...
b)
vypracúva návrh národnej tabuľky frekvenčného spektra,
c)
spolupracuje s Európskou komisiou, členskými štátmi Európskej únie a štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami ...
d)
v spolupráci s Európskou komisiou a členskými štátmi podporuje koordináciu prístupov v rámci politiky ...
e)
v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom14) a úradom plní ako úrad pre verejnú regulovanú službu ...
1.
je kontaktným miestom pre nahlasovanie možného škodlivého rušenia, ktoré ovplyvňuje verejnú regulovanú ...
2.
na základe žiadosti rozhoduje o udelení, zmene alebo odňatí práv prístupu užívateľov verejnej regulovanej ...
3.
na základe žiadosti rozhoduje o udelení, zmene alebo odňatí práv prístupu k verejnej regulovanej službe ...
4.
združuje užívateľov verejnej regulovanej služby a subjekty s právom prístupu k verejnej regulovanej ...
5.
sprístupňuje príslušnú dokumentáciu užívateľom verejnej regulovanej služby a subjektom s právom prístupu ...
6.
kontroluje dodržiavanie povinností, obmedzení a podmienok určených týmto zákonom, všeobecne záväznými ...
7.
predkladá správu o dodržiavaní spoločných minimálnych noriem19) každé tri roky Európskej komisii a Agentúre ...
f)
prevádzkuje technickú infraštruktúru úradu pre verejnú regulovanú službu,
g)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v odvetví elektronických komunikácií na úrovni Európskej únie a medzinárodných ...
h)
poskytuje finančné prostriedky na úhradu primeranej náhrady nákladov podľa § 45 ods. 10,
i)
vydáva súhlas na prevádzku základňových staníc verejnej siete a schvaľuje ich prevádzkové poriadky podľa ...
(3)

Ministerstvo dopravy ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom náležitosti žiadosti podľa odseku ...

(4)

Informácie týkajúce sa verejnej regulovanej služby sa podľa osobitného predpisu21) nesprístupňujú.

(5)

Úrad ako národný regulátor pre odvetvie elektronických komunikácií

a)
vykonáva
1.
reguláciu trhu elektronických komunikácií ex ante v rozsahu potrebnom na zabezpečenie efektívnej a udržateľnej ...
2.
správu frekvenčného spektra v rozsahu podľa tohto zákona,
3.
geografický prieskum pokrytia územia sieťami,
4.
správu čísel, zostavuje a vydáva číslovací plán a vydáva a odoberá individuálne povolenia na používanie ...
5.
činnosti a vydáva rozhodnutia vo veciach otvoreného prístupu k internetu a roamingu v mobilných sieťach ...
6.
činnosti v oblasti frekvenčného spektra pre vysielanie a retransmisiu a digitálne vysielanie v rozsahu ...
7.
štátny dohľad nad plnením povinností ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi21) (ďalej len ...
b)
ukladá povinnosti prístupu a prepojenia podľa tohto zákona,
c)
rozhoduje spory
1.
medzi podnikmi alebo osobami, ktoré využívajú výhody z prístupu alebo prepojenia,
2.
medzi podnikmi, medzi podnikmi a prevádzkovateľmi sietí, alebo vlastníkmi fyzickej infraštruktúry podľa ...
2a.
prístupom k existujúcej fyzickej infraštruktúre,
2b.
poskytovaním informácií o dostupnosti fyzickej infraštruktúry,
2c.
koordináciou výstavby,
2d.
poskytovaním informácií o plánovaných stavbách,
2e.
prístupom k fyzickej infraštruktúre v budovách,
2f.
prípravou výstavby sietí a výstavbou sietí,
d)
zabezpečuje proces partnerského preskúmania podľa § 37,
e)
spolupracuje s ministerstvom dopravy pri
1.
vypracúvaní návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra,
2.
plnení funkcie príslušného orgánu pre verejnú regulovanú službu podľa odseku 2 písm. e) šiesteho bodu, ...
f)
vydáva
1.
všeobecné povolenie,
2.
špecifikácie rádiových rozhraní24) podľa § 2 ods. 5 písm. b) a zverejňuje ich na svojom webovom sídle, ...
3.
rozhodnutia vo veciach otvoreného prístupu k internetu a roamingu v mobilných sieťach podľa osobitných ...
g)
určuje administratívne úhrady (§ 13),
h)
plní úlohy
1.
súvisiace so zabezpečením poskytovania univerzálnej služby (§ 96) vrátane určenia rozsahu univerzálnej ...
2.
jednotného informačného miesta (§ 25 ods. 3),
3.
súvisiace s primeranou náhradou nákladov podľa § 45,
4.
súvisiace s obmedzením vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na využívanie nehnuteľností na účely zabezpečenia ...
5.
v oblasti bezpečnosti a integrity sietí a služieb v rozsahu podľa tohto zákona,
6.
v oblasti ochrany súkromia v elektronických komunikáciách v rozsahu podľa tohto zákona,
7.
v oblasti riešenia cezhraničných sporov medzi podnikmi podľa tohto zákona a podnikmi z iných členských ...
i)
chráni záujmy
1.
koncových užívateľov podľa tohto zákona,
2.
koncových užívateľov, ak ide o kvalitu a cenu služby podľa osobitných predpisov,21)
j)
vedie alternatívne riešenie sporov a mimosúdne riešenie sporov,
k)
monitoruje a hodnotí stav a vývoj trhu a hospodárskej súťaže v odvetví elektronických komunikácií,26) ...
l)
vykonáva certifikáciu monitorovacieho mechanizmu podľa osobitného predpisu,27)
m)
ukladá sankcie podľa tohto zákona,
n)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v odvetví elektronických komunikácií na úrovni národných regulačných ...
o)
uznáva odbornú kvalifikáciu na obsluhu vybraných rádiových zariadení,
p)
vydáva potvrdenie alebo stanovisko na účely konania podľa osobitného predpisu,29)
q)
vydáva Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „vestník“). ...
§ 5 - Spolupráca úradu s inými orgánmi, úradmi a prevádzkovateľmi
(1)

Úrad spolupracuje najmä s

a)
ministerstvom dopravy,
b)
Radou pre vysielanie a retransmisiu v oblasti vysielania a retransmisie,
c)
Protimonopolným úradom Slovenskej republiky v otázkach určenia relevantných trhov v odvetví elektronických ...
d)
Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
e)
Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
f)
prevádzkovateľmi osobitných sietí pri koordinácii a správe využívania frekvenčného spektra,
g)
Slovenskou obchodnou inšpekciou, ak úrad zistí, že zariadenie nespĺňa technické požiadavky podľa osobitných ...
h)
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví,30) Dopravným úradom,31) stavebnými úradmi, špeciálnymi stavebnými ...
i)
príslušnými orgánmi určenými členskými štátmi Európskej únie ako zodpovedné za presadzovanie právnych ...
j)
Európskou komisiou, orgánom európskych regulátorov a národnými regulačnými orgánmi iných členských štátov ...
k)
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) v oblasti tiesňovej komunikácie ...
l)
Európskym parlamentom a Radou na základe žiadosti s cieľom podporiť strategické plánovanie a koordináciu ...
m)
inými národnými regulačnými orgánmi členských štátov s cieľom koordinovať využívanie harmonizovaného ...
n)
ostatnými členskými štátmi a Európskou komisiou pri koordinácii prístupov a návrhov harmonizovaných ...
(2)

Pri uplatňovaní pôsobnosti úradu vymedzenej týmto zákonom a pôsobnosti Protimonopolného úradu Slovenskej ...

(3)

Pri uplatňovaní pôsobnosti úradu vymedzenej týmto zákonom, pôsobnosti Národného bezpečnostného úradu ...

(4)

Pri uplatňovaní pôsobnosti úradu vymedzenej týmto zákonom a pôsobnosti Úradu na ochranu osobných údajov ...

(5)

Úrad v rozsahu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona môže spolupracovať s inými orgánmi štátnej správy, ...

(6)

Úrad v rozsahu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona, môže spolupracovať s inými orgánmi verejnej správy ...

(7)

Ak v rámci vzájomnej spolupráce úradu s inými orgánmi verejnej správy, podnikmi, spotrebiteľskými združeniami, ...

§ 6
(1)

Zamestnanci úradu sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich predmet obchodného tajomstva, ...

(2)

Ak podnik poskytol úradu informácie označené ako obchodné tajomstvo, je povinný predložiť na požiadanie ...

(3)

Úrad poskytuje Európskej komisii a orgánu európskych regulátorov na základe odôvodnenej žiadosti informácie, ...

(4)

Ak úrad poskytuje Európskej komisii informácie, ktoré podnik označil ako predmet obchodného tajomstva, ...

(5)

Ak sa žiada informácia podľa osobitného predpisu,41) na ktorú sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, povinná ...

§ 7 - Zásady a princípy regulácie

Pri napĺňaní cieľov tohto zákona úrad

a)
podporuje predvídateľnosť regulácie zabezpečením jednotného regulačného prístupu k regulovaným subjektom ...
b)
zabezpečuje, aby nedochádzalo k diskriminácii pri zaobchádzaní s poskytovateľmi sietí a služieb,
c)
uplatňuje princíp technologickej neutrality, ak tento zákon alebo osobitný predpis25) neustanovuje inak, ...
d)
v povinnostiach týkajúcich sa prístupu zohľadňuje riziká, ktoré znášajú investujúce podniky, a umožňuje ...
e)
zohľadňuje odlišné podmienky v oblasti infraštruktúry, hospodárskej súťaže, postavenia koncových užívateľov ...
f)
zverejňuje všetky svoje rozhodnutia, všeobecne záväzné právne predpisy a informácie, ktoré prispejú ...

Druhá hlava

Povolenie na poskytovanie sietí alebo služieb

§ 8 - Všeobecné povolenie
(1)

Všeobecné povolenie určuje podmienky, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie sietí alebo služieb s výnimkou ...

(2)

Poskytovať siete alebo služby možno len na základe všeobecného povolenia; povinnosti ukladané podľa ...

(3)

Všeobecné povolenie môže obsahovať len

a)
všeobecné podmienky týkajúce sa
1.
administratívnych úhrad,
2.
ochrany osobných údajov a súkromia v odvetví elektronických komunikácií,
3.
oznamovacej povinnosti podľa § 10 a povinnosti poskytovania informácií podľa § 15 a 16,
4.
umožnenia odpočúvania a zaznamenávania prevádzky v sieti,
5.
zabezpečenia komunikácie medzi orgánmi štátu a verejnosťou v prípade varovania verejnosti pred bezprostredným ...
6.
prípravy sietí a služieb na obdobie krízovej situácie na zabezpečenie komunikácie medzi orgánmi krízového ...
7.
iných povinností prístupu ako tých, ktoré sú uvedené v § 56 až 60,
8.
zabezpečenia súladu s technickými normami a technickými špecifikáciami pre siete a služby,
9.
sprístupnenia informácií poskytovateľmi sietí, ktorí poskytujú verejne dostupné služby, s cieľom zabezpečiť ...
b)
podmienky súvisiace s poskytovaním sietí týkajúce sa
1.
prepojenia sietí,
2.
opatrení na zabezpečenie ochrany verejného zdravia pred účinkami elektromagnetického poľa spôsobenými ...
3.
udržiavania integrity verejných sietí v nadväznosti na podmienky prevencie elektromagnetického rušenia ...
4.
zabezpečenia verejných sietí pred neoprávneným prístupom,
5.
efektívneho využívania frekvenčného spektra a predchádzania škodlivému rušeniu spojenému s používaním ...
c)
podmienky súvisiace s poskytovaním služieb s výnimkou interpersonálnej komunikačnej služby nezávislej ...
1.
interoperability služieb,
2.
dostupnosti čísel z národného číslovacieho plánu, z databázy univerzálnych medzinárodných čísel určených ...
3.
pravidiel ochrany spotrebiteľa v odvetví elektronických komunikácií v rozsahu podľa tohto zákona.
§ 9
(1)

Návrh všeobecného povolenia úrad zverejní najmenej 60 dní pred dňom jeho predpokladaného vyhlásenia ...

(2)

Úrad vydá všeobecné povolenie a zverejní ho vo vestníku. Všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom ...

(3)

Odseky 1 a 2 sa použijú primerane aj na zmenu alebo zrušenie všeobecného povolenia. Pri zmene všeobecného ...

(4)

Oprava v texte všeobecného povolenia, ktoré bolo zverejnené vo vestníku sa vykonáva oznámením o oprave ...

§ 10 - Oznamovacia povinnosť
(1)

Osoba, ktorá chce poskytovať verejné siete alebo služby, na ktoré sa vzťahuje všeobecné povolenie, je ...

(2)

Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje

a)
identifikačné údaje v rozsahu
1.
meno a priezvisko, identifikačné číslo alebo daňové identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené, ak ide ...
2.
obchodné meno, identifikačné číslo organizácie alebo rovnocenné registračné číslo pridelené v inom členskom ...
3.
obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené alebo rovnocenné registračné číslo ...
b)
poštovú adresu sídla poskytovateľa sietí alebo služieb v Európskej únii, a adresu organizačnej zložky ...
c)
osobu alebo osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene fyzickej osoby alebo právnickej osoby vo veci splnenia ...
d)
stručný opis sietí a služieb, ktoré chce poskytovať,
e)
webové sídlo, ak je zriadené a ak súvisí s poskytovaním sietí alebo služieb,
f)
predpokladaný dátum začatia poskytovania siete alebo služby.
(3)

Úrad na základe doručenia úplného oznámenia zaeviduje oznamovateľa; ak je oznámenie neúplné, úrad vyzve ...

(4)

Úrad bez zbytočného odkladu elektronicky zašle každé úplné, doplnené, opravené alebo aktualizované oznámenie ...

(5)

Podnik je povinný písomne oznámiť úradu každú zmenu údajov podľa odseku 2 a dátum ukončenia poskytovania ...

(6)

Úrad vymaže z evidencie podľa odseku 3 podnik ku dňu

a)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým úrad zakázal podniku poskytovať siete alebo služby, ...
b)
zániku podniku v prípade smrti fyzickej osoby alebo zániku právnickej osoby,
c)
uvedenom v oznámení o ukončení poskytovania všetkých sietí alebo služieb, najskôr však ku dňu doručenia ...
(7)

Ak chce osoba, ktorej úrad zakázal činnosť, znovu začať poskytovať siete alebo služby po uplynutí lehoty ...

§ 11
(1)

Podnik, ktorý podlieha všeobecnému povoleniu má právo

a)
poskytovať siete alebo služby,
b)
používať frekvencie na základe individuálneho povolenia na používanie frekvencií alebo všeobecného povolenia ...
c)
používať čísla na základe individuálneho povolenia na používanie čísel.
(2)

Podniky poskytujúce siete alebo verejne dostupné služby majú právo

a)
rokovať o prístupe a prepojení s inými podnikmi, prípadne získať prístup alebo prepojenie,
b)
uchádzať sa o poskytovanie univerzálnej služby.
§ 12 - Zriaďovanie a prevádzkovanie osobitných sietí
(1)

Osobitná sieť je zriadená a prevádzkovaná na vojenské účely iba pre určený okruh osôb; osobitná sieť ...

(2)

Právo zriaďovať a prevádzkovať osobitné siete má Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len ...

(3)

Využitie frekvenčného spektra vymedzeného v národnej tabuľke frekvenčného spektra na vojenské účely ...

(4)

Prevádzkovatelia osobitných sietí nesmú poskytovať verejne dostupné služby, ani umožniť poskytovanie ...

(5)

Pripojenie osobitnej siete na verejnú sieť sa uskutoční, ak je to v dôležitom záujme štátu, na základe ...

(6)

Na osobitné siete a ich telekomunikačné zariadenia sa primerane vzťahuje úprava pre siete a telekomunikačné ...

§ 13 - Administratívne úhrady
(1)

Administratívne úhrady na účely tohto zákona sú úhrady určené úradom

a)
na základe všeobecného povolenia a všeobecného povolenia na používanie frekvencií podľa § 34,
b)
za právo používať čísla na základe individuálneho povolenia na používanie čísel podľa § 55,
c)
za právo používať frekvencie na základe individuálneho povolenia na používanie frekvencií podľa § 35, ...
d)
všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 47 ods. 3 a § 55 ods. 15.
(2)

Pri určení výšky administratívnych úhrad za právo používať čísla alebo za právo používať frekvencie ...

(3)

Pri určení výšky administratívnych úhrad za právo používať frekvencie úrad zohľadní aj výšku nákladov ...

(4)

Úrad je povinný zverejniť svoj rozpočet najneskôr do 60 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom ...

(5)

Povinnosť platiť administratívne úhrady podľa odseku 1 sa nevzťahuje na orgány štátnej správy.

§ 14
(1)

Podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejne dostupnú službu, ktorý má osobitné alebo výhradné práva ...

a)
viesť oddelené účtovníctvo pre činnosti súvisiace s poskytovaním sietí alebo služieb v rozsahu, ktorý ...
b)
štrukturálne oddeliť poskytovanie verejných sietí alebo verejne dostupných služieb od ostatných činností. ...
(2)

Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na podnik, ktorého ročný obrat z poskytovania sietí a služieb ...

(3)

Ak podnik poskytujúci verejné siete alebo verejne dostupné služby nie je obchodnou spoločnosťou46) a ...

Povinnosť poskytnutia informácií

§ 15
(1)

Podnik je povinný na základe žiadosti úradu alebo orgánu európskych regulátorov poskytnúť bezplatne ...

(2)

Podniky určené ako podniky s významným vplyvom na veľkoobchodných trhoch sú povinné poskytnúť na základe ...

(3)

Ak informácie získané podľa odseku 1 nie sú dostatočné na splnenie účelu, pre ktorý boli žiadané, úrad ...

(4)

Úrad je povinný poskytnuté informácie poskytnúť na základe žiadosti príslušnému orgánu v inom členskom ...

(5)

Úrad je povinný na základe písomnej žiadosti Európskej komisie poskytnúť informácie, ktoré Európska ...

(6)

Úrad a iné príslušné orgány zabezpečia dôvernosť predmetu obchodného tajomstva; postup podľa odsekov ...

(7)

Úrad môže zverejniť na svojom webovom sídle informácie získané podľa odsekov 1 až 3, ak prispievajú ...

(8)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá plní povinnosti podľa tohto zákona a nie je podnikom, je ...

§ 16
(1)

Podnik, držiteľ individuálneho povolenia na používanie frekvencií, držiteľ individuálneho povolenia ...

a)
overovanie plnenia podmienok podľa § 13, § 34, § 35, § 47, § 55, § 88, § 101 až 103 a dodržiavania povinností ...
b)
overovanie plnenia podmienok všeobecného povolenia pri prijatí podnetu alebo sťažnosti, návrhu na riešenie ...
c)
posudzovanie žiadosti o vydanie povolenia na používanie čísel alebo žiadosti o vydanie povolenia na ...
d)
uverejňovanie prehľadov o kvalite a cenách služieb v záujme koncových užívateľov,
e)
zhromažďovanie štatistických údajov alebo pre vypracovanie správ alebo štúdií,
f)
vykonávanie cenovej regulácie a analýzy trhu vrátane údajov o nadväzujúcich trhoch alebo maloobchodných ...
g)
zabezpečenie efektívneho využívania a správy frekvenčného spektra a zdrojov číslovania,
h)
vyhodnocovanie budúceho vývoja sietí alebo služieb, ktorý by mohol mať vplyv na veľkoobchodné služby ...
i)
vykonávanie geografických prieskumov podľa § 31,
j)
monitorovanie trhu elektronických komunikácií,
k)
odpovedanie na odôvodnené žiadosti orgánu európskych regulátorov o informácie,
l)
výpočet obratu podľa § 124 ods. 6.
(2)

Ak je informáciou a požadovanou informáciou podľa odseku 1 osobný údaj, povinný subjekt podľa odseku ...

(3)

Informácie uvedené v odseku 1 písm. a), b) a d) až k) sa môžu vyžadovať len od subjektu, ktorý je podnikom. ...

(4)

Ak ide o práva na používanie frekvencií z frekvenčného spektra, informácie uvedené v odseku 1 sa musia ...

(5)

Úrad nesmie opakovane požadovať informácie od subjektov podľa odseku 1, o ktoré predtým požiadal orgán ...

§ 17 - Verejné konzultácie
(1)

Pred prijatím opatrenia, ktoré bude mať značný vplyv na relevantný trh alebo obmedzenia podľa § 32 ods. ...

(2)

Ak ide o konzultáciu návrhu opatrenia, ktoré je konzultované podľa odseku 1 v súvislosti s výberovým ...

(3)

Úrad v primeranej miere zohľadní stanoviská koncových užívateľov, najmä spotrebiteľov a koncových užívateľov ...

(4)

Na účel konzultácií úrad zriadi a spravuje na svojom webovom sídle konzultačné miesto. Na svojom webovom ...

(5)

Výsledky konzultácií vrátane vyhodnotenia pripomienok úrad zverejní na konzultačnom mieste do troch ...

§ 18 - Nadnárodné konzultácie
(1)

Ak návrh opatrenia vydaného úradom bude mať vplyv na obchodovanie medzi členskými štátmi, úrad po zverejnení ...

a)
uloženia povinností súvisiacich s prepojením sietí a prístupom podľa § 58 a 59,
b)
testu troch kritérií podľa § 62,
c)
analýzy relevantného trhu vrátane vymedzenia relevantného trhu z vecného a geografického hľadiska a ...
d)
cenovej regulácie podľa § 73 a 81.
(2)

Národné regulačné orgány členských štátov, orgán európskych regulátorov a Európska komisia môžu úradu ...

(3)

Ak Európska komisia vydá rozhodnutie, že úrad môže navrhované opatrenie prijať, úrad vydá konečné opatrenie, ...

(4)

Úrad počas nasledujúcich dvoch mesiacov odo dňa doručenia vyjadrenia Európskej komisie, v ktorom vyjadrí ...

a)
testu troch kritérií alebo
b)
vymedzenia trhu v analýze, posúdenia stavu hospodárskej súťaže, záverov analýzy alebo určenia podniku ...
(5)

Ak Európska komisia v lehote dvoch mesiacov vydá rozhodnutie, ktorým uloží úradu povinnosť stiahnuť ...

(6)

Ak Európska komisia vyjadrí názor, že prijatie navrhovaného opatrenia vo veci uloženia, zmeny alebo ...

(7)

Počas trojmesačnej lehoty podľa odseku 6 úrad spolupracuje s Európskou komisiou a orgánom európskych ...

(8)

Pred uplynutím trojmesačnej lehoty podľa odseku 6 úrad môže

a)
stiahnuť alebo zmeniť svoj návrh opatrenia, pričom prihliadne na vyjadrenie Európskej komisie podľa ...
b)
ponechať návrh opatrenia bez zmien.
(9)

Ak Európska komisia do jedného mesiaca od uplynutia trojmesačnej lehoty podľa odseku 6 vydá odporúčanie, ...

(10)

Ak Európska komisia prijme rozhodnutie o stiahnutí svojich výhrad, úrad do jedného mesiaca od vydania ...

(11)

Ak Európska komisia do jedného mesiaca od uplynutia trojmesačnej lehoty podľa odseku 6 prijme rozhodnutie, ...

(12)

Úrad môže kedykoľvek navrhované opatrenie podľa odseku 1 stiahnuť.

(13)

Úrad oznámi Európskej komisii a orgánu európskych regulátorov všetky prijaté konečné opatrenia podľa ...

(14)

Ak je vo výnimočných prípadoch potrebné konať v záujme ochrany hospodárskej súťaže a ochrany záujmov ...

§ 19 - Harmonizačné postupy
(1)

Úrad zohľadňuje v čo najväčšej miere odporúčania prijaté Európskou komisiou, ktoré Európska komisia ...

(2)

Ak úrad nezohľadní odporúčanie Európskej komisie podľa odseku 1, zašle o tom informáciu Európskej komisii ...

§ 20 - Normalizácia
(1)

Úrad pri regulácii elektronických komunikácií prihliada na technické normy a technické špecifikácie ...

(2)

Ak technické normy a technické špecifikácie nie sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v zozname ...

(3)

Ak technické normy a technické špecifikácie podľa odseku 2 neexistujú, použijú sa medzinárodné normy ...

(4)

Podnik je povinný zverejniť na svojom webovom sídle technické špecifikácie ponúkaných rozhraní verejných ...

Tretia hlava

Zriaďovanie sietí

§ 21 - Práva k cudzím nehnuteľnostiam
(1)

Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu, za primeranú náhradu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať ...

(2)

S právami uvedenými v odseku 1 sú spojené tieto osobitné práva:

a)
vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť ...
b)
vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ...
(3)

Oprávnenia podľa odseku 1 môže podnik vo vzťahu k územiu vojenského obvodu,53) územiu slúžiacemu na ...

(4)

Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami55) viaznucimi na dotknutých ...

(5)

Splnenie podmienok na uplatnenie práva podľa odseku 1 posudzuje stavebný úrad v územnom konaní o umiestnení ...

(6)

Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 a 2 počínať si tak, ...

(7)

Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie ...

(8)

Ak ide o zriaďovanie vedenia alebo inej časti siete, ktoré nie je predmetom konania podľa osobitného ...

(9)

Pri posudzovaní verejného záujmu sa zohľadňujú najmä skutočnosti, či

a)
sieť slúži alebo má slúžiť na poskytovanie služieb s použitím frekvencií pridelených individuálnym povolením, ...
b)
sa sieť poskytuje alebo má poskytovať na celom území Slovenskej republiky,
c)
prostredníctvom siete je alebo má byť poskytovaná interpersonálna komunikačná služba vrátane plnenia ...
d)
je alebo má byť prostredníctvom siete poskytovaná univerzálna služba,
e)
sieť je alebo má byť prepojená podľa § 57, alebo
f)
sieť je alebo má byť súčasťou vysokorýchlostnej siete.
(10)

Úrad na žiadosť podniku potvrdí, že existujú skutočnosti podľa odseku 9.

(11)

Dokladom potrebným na územné konanie a na stavebné konanie57) je vyjadrenie dotknutých podnikov o existencii ...

(12)

Do projektu stavby sa musí zakresliť trasa všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto ...

(13)

Podnik je povinný viesť evidenciu o vedeniach a na požiadanie do 15 dní od uhradenia úhrady podľa cenníka ...

(14)

Vydávanie územných rozhodnutí na umiestnenie vedení alebo stavebných povolení na vedenia orgánmi verejnej ...

(15)

Ak podnik umiestni svoju sieť na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti na základe súhlasu ...

§ 22 - Spoločné umiestnenie a využívanie prvkov siete a pridružených prostriedkov
(1)

Ak podnik zriadil siete alebo pridružené prostriedky vo verejnom záujme podľa § 21 s obmedzením vlastníckeho ...

(2)

Úrad v rozhodnutí podľa odseku 1 môže rozhodnúť o spoločnom využívaní majetku, najmä pozemkov, budov, ...

(3)

Úrad pred vydaním rozhodnutia podľa odseku 1 zabezpečí, aby sa všetky dotknuté strany mohli vyjadriť ...

(4)

Dotknutou stranou podľa odseku 3 sa rozumie ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach ...

§ 23
(1)

Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval vedenia alebo telekomunikačné zariadenia ...

(2)

Vlastník a užívateľ nehnuteľnosti je povinný dbať, aby pri užívaní nehnuteľností nepoškodzoval siete ...

(3)

Vlastník nehnuteľnosti je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v ochrannom pásme tak, aby neohrozovali ...

(4)

Na ochranu sietí sa zriaďuje ochranné pásmo. Ochranné pásmo vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti ...

(5)

Ochranné pásmo zaniká

a)
trvalým odstránením vedenia,
b)
trvalým vyradením vedenia z prevádzky alebo
c)
z dôvodu zániku oprávnenia na vybudovanie vedenia podľa osobitného predpisu, ak podnik v určenej lehote ...
(6)

Podnik je povinný podať návrh na výmaz vecného bremena z katastra nehnuteľností do tridsiatich dní od ...

(7)

Ochranné pásmo vedenia je široké 0,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke ...

(8)

V ochrannom pásme je bez súhlasu príslušného podniku alebo vykonateľného rozhodnutia stavebného úradu ...

a)
umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo ...
b)
vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku sietí, ...
(9)

Obmedzenia v ochrannom pásme sa nevzťahujú na činnosti vlastníka alebo prevádzkovateľa fyzickej infraštruktúry, ...

(10)

Ak tak po predchádzajúcej výzve podniku neurobí vlastník alebo užívateľ vedenia, telekomunikačného zariadenia ...

a)
umiestnené na alebo vo fyzickej infraštruktúre podniku,
b)
umiestnené na alebo v pridruženom prostriedku podniku,
c)
akokoľvek inak pripevnené k vedeniu podniku alebo telekomunikačnému zariadeniu podniku, alebo inej veci. ...
(11)

Predchádzajúca výzva podniku podľa odseku 10 nie je potrebná, ak vlastník vedenia, telekomunikačného ...

§ 24 - Preložka vedení a telekomunikačných zariadení
(1)

Preložkou vedenia je premiestnenie niektorých jeho prvkov alebo zmena jeho trasy. Za preložku vedenia ...

(2)

Ak nejde o preložku, ktorú vykoná podnik z vlastného podnetu, možno vykonať preložku len po dohode s ...

(3)

Preložku môže podnik vykonať najmä na základe žiadosti vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti, na ktorej ...

(4)

Ak sa podnik a žiadateľ o preložku nedohodnú písomne inak, náklady spojené s preložkou znáša žiadateľ ...

(5)

Vykonanie preložky vykoná a zabezpečí podnik, ak sa so žiadateľom o preložku písomne nedohodne inak, ...

(6)

Ak preložka bola vyvolaná stavebnou činnosťou žiadateľa o preložku a preložka bola povolená stavebným ...

(7)

Preložkou vrátane súvisiacej fyzickej infraštruktúry alebo pridružených prostriedkov, nedochádza k zmene ...

Prístup k infraštruktúre

§ 25 - Prístup k informáciám na účely budovania vysokorýchlostných sietí
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
prevádzkovateľom siete poskytovateľ siete alebo osoba, ktorá prevádzkuje alebo poskytuje sieť určenú ...
b)
vysokorýchlostnou sieťou sieť, ktorá je schopná zabezpečiť pripojenie všetkých užívateľov používajúcich ...
c)
stavbou budova alebo inžinierska stavba,61) ktorá obsahuje jednu časť alebo viac častí fyzickej infraštruktúry ...
d)
fyzickou infraštruktúrou v budove fyzická infraštruktúra nachádzajúca sa v priestoroch koncového užívateľa ...
e)
vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove fyzická infraštruktúra v budove určená na umiestnenie ...
(2)

Podnik má právo získavať informácie o dostupnosti fyzickej infraštruktúry a nenasvietených optických ...

(3)

Jednotné informačné miesto zhromažďuje, spracováva, uchováva a na základe žiadosti bezplatne poskytuje ...

a)
o dostupnosti fyzickej infraštruktúry a nenasvietených optických vlákien, ktoré prevádzkovateľ siete ...
1.
geometrické a polohové určenie fyzickej infraštruktúry a nenasvietených optických vlákien, ktoré prevádzkovateľ ...
2.
typ a súčasné využívanie fyzickej infraštruktúry a nenasvietených optických vlákien, ktoré prevádzkovateľ ...
3.
kontaktné údaje prevádzkovateľa siete,
b)
o plánovaných stavbách a prebiehajúcich stavebných prácach v rozsahu:
1.
umiestnenie a druh plánovanej stavby alebo prebiehajúcich stavebných prác,
2.
časti fyzickej infraštruktúry a nenasvietených optických vlákien, ktoré prevádzkovateľ siete ponúka ...
3.
odhadované trvanie stavebných prác,
4.
kontaktné údaje prevádzkovateľa siete.
(4)

Informácie podľa odseku 3 písm. b) sa

a)
pri stavbách, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie alebo územné rozhodnutie, týkajú stavieb
1.
s vydaným stavebným povolením alebo územným rozhodnutím,
2.
pri ktorých prebieha konanie o vydanie stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia,
3.
pri ktorých prevádzkovateľ siete predpokladá podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia alebo územného ...
b)
pri stavbách, pri ktorých sa vyžaduje ohlásenie stavebnému úradu týkajú stavieb,
1.
ku ktorým bolo prevádzkovateľovi siete doručené písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu ...
2.
ktorých uskutočnenie prevádzkovateľ siete písomne ohlásil stavebnému úradu, ale zatiaľ nebolo doručené ...
3.
pri ktorých prevádzkovateľ siete predpokladá podanie ohlásenia stavebnému úradu v nasledujúcich šiestich ...
(5)

Orgány verejnej správy sú povinné poskytovať jednotnému informačnému miestu informácie podľa odseku ...

(6)

Jednotné informačné miesto zverejňuje na svojom webovom sídle príslušné informácie o podmienkach týkajúcich ...

(7)

Jednotné informačné miesto musí spĺňať požiadavky týkajúce sa informačných technológií verejnej správy ...

§ 26 - Prístup k existujúcej fyzickej infraštruktúre
(1)

Prevádzkovateľ siete je povinný vyhovieť písomnej žiadosti podniku o prístup k svojej fyzickej infraštruktúre ...

(2)

Prevádzkovateľ siete je povinný najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o prístup podľa ...

(3)

Prevádzkovateľ siete odmietne žiadosť o prístup podľa odseku 1, len ak

a)
preukázateľne nedisponuje dostupnou fyzickou infraštruktúrou vhodnou pre umiestnenie vedení alebo telekomunikačných ...
b)
prístup nie je možné preukázateľne poskytnúť z dôvodu
1.
technickej nevhodnosti fyzickej infraštruktúry pre umiestnenie vedení alebo telekomunikačných zariadení ...
2.
nedostatočného priestoru na umiestnenie vedení alebo telekomunikačných zariadení vysokorýchlostnej siete, ...
3.
zaistenia bezpečnosti štátu a verejného zdravia,
4.
zabezpečenia integrity a bezpečnosti siete alebo siete určenej na poskytovanie iných služieb, najmä ...
5.
rizika škodlivého rušenia plánovaných elektronických komunikačných služieb poskytovaním iných služieb ...
c)
prevádzkovateľ siete pred prijatím žiadosti o prístup podľa odseku 1 zverejnil podmienky pre poskytnutie ...
(4)

Prevádzkovateľ siete je povinný oznámiť podniku odmietnutie prístupu k fyzickej infraštruktúre najneskôr ...

(5)

Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie je dotknuté vlastnícke právo vlastníka fyzickej infraštruktúry a nie ...

§ 27 - Koordinácia stavebných prác
(1)

Prevádzkovateľ siete je za účelom rokovaní o koordinácii stavebných prác povinný poskytnúť podniku informácie ...

(2)

Prevádzkovateľ siete je pri stavbách úplne alebo čiastočne financovaných z verejných prostriedkov65) ...

(3)

Prevádzkovateľ siete môže odmietnuť žiadosť o koordináciu podľa odseku 2, len ak

a)
koordinácia stavebných prác spojených s uskutočnením stavby s cieľom umiestniť vedenia alebo telekomunikačné ...
b)
koordinácia stavebných prác spojených s uskutočnením stavby s cieľom umiestniť vedenia alebo telekomunikačné ...
c)
podnik predloží písomnú žiadosť o koordináciu stavebných prác spojených s uskutočnením stavby s cieľom ...
d)
musí bezodkladne uskutočniť stavbu z dôvodu zabezpečenia plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných ...
§ 28 - Infraštruktúra vnútri budov
(1)

Každá novopostavená budova a budova, ktorá prechádza stavebnými úpravami vnútorných rozvodov,66) na ...

(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na

a)
budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej hodnoty alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť ...
b)
kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
c)
budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
d)
stavby pre obranu štátu a stavby pre bezpečnosť štátu, priemyselné stavby, stavby jadrových zariadení ...
e)
budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie počas ...
f)
rodinné domy,68)
g)
zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.69)
§ 29 - Prístup k fyzickej infraštruktúre v budove
(1)

Prevádzkovateľ siete, ktorý prevádzkuje prístupový bod, alebo vlastník prístupového bodu je povinný ...

(2)

Ak vybudovanie paralelnej fyzickej infraštruktúry k existujúcej fyzickej infraštruktúre v budove nie ...

(3)

Zriadenie siete po prístupový bod podľa odseku 1 a prístup k fyzickej infraštruktúre v budove podľa ...

(4)

Ak budova nie je vybavená fyzickou infraštruktúrou v budove, ak využitie existujúcej fyzickej infraštruktúry ...

(5)

Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie je dotknuté vlastnícke právo vlastníka prístupového bodu alebo fyzickej ...

§ 30
(1)

Ak v súvislosti s právami a povinnosťami súvisiacimi s prístupom k informáciám o existujúcej fyzickej ...

(2)

Úrad rozhodne spor najneskôr do dvoch mesiacov a v prípade sporu týkajúceho sa prístupu k existujúcej ...

(3)

Úrad konanie zastaví, ak sa konanie netýka povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z rozhodnutia, zo ...

(4)

Podnik je povinný zachovať mlčanlivosť o informáciách, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva a iných ...

(5)

Ministerstvo dopravy oznámi Európskej komisii názov a sídlo orgánu určeného na riešenie sporov podľa ...

§ 31 - Geografický prieskum pokrytia územia sieťami
(1)

Úrad vykoná najneskôr do 21. decembra 2023 a potom najmenej každé tri roky geografický prieskum pokrytia ...

(2)

Úrad je oprávnený určiť, že súčasťou geografického prieskumu podľa odseku 1 je aj prognóza zavádzania ...

(3)

Širokopásmovou sieťou sa na účely vykonania geografického prieskumu rozumie sieť ktorá umožňuje rýchlosť ...

(4)

Podrobnosti týkajúce sa rozsahu, štruktúry, formy a spôsobu poskytovania informácií podľa odsekov 1 ...

(5)

Agregované výsledky geografického prieskumu úrad zverejní na svojom webovom sídle. Úrad môže na základe ...

(6)

V rámci oblasti vymedzenej podľa odseku 5 môže úrad vyzvať podniky a orgány verejnej správy, aby vyjadrili ...

(7)

Úrad pri vykonávaní geografického prieskumu prihliada na usmernenia prijaté orgánom európskych regulátorov ...

(8)

Výsledky geografického prieskumu podľa odseku 1 sa využívajú na účely

a)
plnenia úloh úradu podľa tohto zákona pri
1.
určení povinností pokrytia spojených s právami na používanie frekvencií,
2.
overovaní dostupnosti služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť poskytovať univerzálnu službu,
b)
plnenia úloh iného orgánu verejnej správy pri
1.
navrhovaní národných plánov v oblasti širokopásmového pripojenia,
2.
prideľovaní verejných prostriedkov určených na zavádzanie elektronických komunikačných sietí,
c)
informovania koncových užívateľov o dostupnosti služieb v jednotlivých oblastiach,
d)
informovania Európskej komisie a orgánu európskych regulátorov, ak o to požiadajú.

Štvrtá hlava

Správa frekvencií a čísel

Správa frekvenčného spektra

§ 32
(1)

Úrad vykonáva správu frekvenčného spektra, pričom zohľadňuje medzinárodné zmluvy a ostatné medzinárodné ...

(2)

Vo frekvenčných pásmach, ktoré sú v národnej tabuľke frekvenčného spektra vymedzené pre rádiokomunikačné ...

(3)

Vo frekvenčných pásmach, ktoré sú v národnej tabuľke frekvenčného spektra vymedzené pre rádiokomunikačné ...

(4)

Úrad môže určiť, aby sa služba poskytovala v konkrétnom frekvenčnom pásme vymedzenom pre rádiokomunikačné ...

(5)

Úrad môže zakázať poskytovanie služby v konkrétnom frekvenčnom pásme v pláne využívania frekvenčného ...

(6)

Úrad najmenej raz za tri roky preskúmava nevyhnutnosť obmedzení podľa odsekov 2 a 3 a výsledky preskúmania ...

(7)

Úrad pri svojej činnosti podľa odseku 1 podporuje harmonizáciu využívania frekvenčného spektra na poskytovanie ...

a)
dosiahnutie pokrytia územia a obyvateľstva Slovenskej republiky elektromagnetickým signálom, ako aj ...
b)
podporu rozvoja nových bezdrôtových komunikačných technológií a aplikácií,
c)
zabezpečenie predvídateľnosti a jednotného postupu pri vydávaní, zmene, predlžovaní platnosti a zrušení ...
d)
zabezpečenie ochrany proti škodlivému rušeniu a prijíma vhodné preventívne a nápravné opatrenia,
e)
podporu zdieľaného využívania frekvenčného spektra,
f)
najvhodnejší spôsob povoľovania využívania frekvenčného spektra,
g)
uplatňovanie transparentných pravidiel pre vydávanie povolení na používanie frekvencií, zmenu, predlžovanie ...
h)
predvídateľnosť a jednotný postup v celej Európskej únii pri vydávaní povolení na používanie frekvencií ...
(8)

Ak na celom území Slovenskej republiky alebo jeho časti nie je dopyt po používaní frekvencií z harmonizovaného ...

a)
nedostatok dopytu bol zistený na základe verejnej konzultácie, ktorej súčasťou bolo zhodnotenie predpokladaného ...
b)
alternatívne využívanie frekvenčného spektra neobmedzí alebo neohrozí používanie predmetných frekvencií ...
c)
úrad zohľadní dlhodobú dostupnosť alebo používanie takýchto frekvencií v Európskej únii a úspory z rozsahu, ...
(9)

Úrad najmenej raz za dva roky preskúmava, či trvajú dôvody podľa odseku 8. Úrad trvanie dôvodov podľa ...

(10)

Úrad informuje Európsku komisiu a regulačné orgány všetkých členských štátov o rozhodnutí podľa odseku ...

§ 33
(1)

Využívanie frekvencií a frekvenčných pásiem pre všetky rádiokomunikačné služby a ich zosúlaďovanie najmä ...

(2)

Medzirezortná komisia sa podieľa na príprave návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra, ktorá obsahuje ...

(3)

Úrad na základe národnej tabuľky frekvenčného spektra vydáva plán využívania frekvenčného spektra s ...

(4)

Úrad pri tvorbe plánu využívania frekvenčného spektra zohľadní špecifické vlastnosti frekvenčného pásma, ...

(5)

Frekvencie, ktoré sú v národnej tabuľke frekvenčného spektra vymedzené pre rádiokomunikačné služby na ...

(6)

Ak sú v národnej tabuľke frekvenčného spektra frekvencie vymedzené pre zdieľané prednostné používanie ...

a)
pridelenie frekvencií neumožňuje medzinárodná zmluva alebo členstvo Slovenskej republiky v medzinárodnej ...
c)
pridelenie frekvencie neumožňuje plán využívania frekvenčného spektra,
d)
požadovaná frekvencia nie je k dispozícii,
e)
pridelením frekvencie by mohlo dôjsť k škodlivému rušeniu služieb v susedných frekvenčných pásmach,
f)
požadované frekvencie úrad plánuje prideliť pre civilné využitie.
(7)

Rozklad proti rozhodnutiu, ktorým úrad súhlasí s použitím frekvencií a určuje podmienky ich používania ...

(8)

Ak ide o použitie frekvencií na jednorazové účely, ustanovenie § 36 ods. 5 sa použije primerane aj pre ...

(9)

Ak ide o používanie frekvencií, ktoré sú v národnej tabuľke frekvenčného spektra vymedzené výlučne pre ...

(10)

Úrad v pláne využívania frekvenčného spektra určí, že frekvencie je možné používať na základe všeobecného ...

a)
špecifické vlastnosti frekvenčného pásma,
b)
potrebu predchádzania škodlivému rušeniu,
c)
podmienky pre zdieľané využívanie frekvenčného spektra, najmä s ohľadom na efektívne využívanie frekvenčného ...
d)
potrebu zabezpečenia technickej kvality služby,
e)
potrebu zabezpečenia efektívneho využívania frekvenčného spektra,
f)
plnenie iných cieľov všeobecného záujmu vymedzených podľa § 32 ods. 4.
(11)

Úrad umožní zdieľané využívanie frekvenčného spektra na základe všeobecného povolenia na používanie ...

§ 34 - Všeobecné povolenie na používanie frekvencií
(1)

Všeobecné povolenie na používanie frekvencií určuje podmienky, za ktorých je možné používať frekvencie ...

a)
účel použitia frekvencií,
b)
druh služby alebo konkrétny typ technológie,
c)
podmienky na efektívne používanie frekvencií,
d)
technické a prevádzkové podmienky potrebné na predchádzanie škodlivému rušeniu a na zabezpečenie ochrany ...
e)
frekvencie, ktoré je možné používať,
f)
povinnosti týkajúce sa zdieľaného využívania frekvenčného spektra alebo umožnenia prístupu k frekvenciám ...
g)
povinnosti a podmienky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a ostatných medzinárodných dokumentov, ktorými ...
h)
typ rádiových zariadení a antén, technickú špecifikáciu, druh vysielania alebo iné parametre,
i)
povinnosť poskytnúť informácie o aktuálnom počte a umiestnení rádiových zariadení,
j)
povinnosť registrácie a jej náležitosti,
k)
podmienky pre spoločné využívanie a budovanie infraštruktúry, ktorá súvisí s frekvenciami.
(2)

Všeobecné povolenie na používanie frekvencií úrad vydáva, mení a zrušuje postupom podľa § 9.

§ 35 - Individuálne povolenie na používanie frekvencií
(1)

Úrad vydáva individuálne povolenia na používanie frekvencií v súlade s národnou tabuľkou frekvenčného ...

(2)

Individuálne povolenie na používanie frekvencií podľa odseku 1 môže obsahovať len

a)
identifikačné údaje držiteľa individuálneho povolenia na používanie frekvencií a ak ide o prenájom práv ...
b)
povinnosť poskytovať službu alebo používať konkrétny typ technológie vrátane požiadaviek na pokrytie ...
c)
podmienky na efektívne používanie frekvencií,
d)
technické a prevádzkové podmienky potrebné na predchádzanie škodlivému rušeniu a na zabezpečenie ochrany ...
e)
pridelené frekvencie,
f)
pridelené identifikačné znaky,
g)
dobu platnosti individuálneho povolenia na používanie frekvencií,
h)
podmienky prevodu alebo prenájmu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií,
i)
operátorskú triedu pre amatérske stanice,
j)
výšku úhrady za právo používať frekvencie a identifikačné znaky a spôsob platenia,
k)
záväzky, ktoré na seba prevzal žiadateľ o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií, ...
l)
povinnosti týkajúce sa spoločného alebo zdieľaného využívania frekvenčného spektra alebo umožnenia prístupu ...
m)
povinnosti vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a ostatných medzinárodných dokumentov, ktorými je Slovenská ...
n)
počet a typ rádiových zariadení a antén, ich umiestnenie, technickú špecifikáciu a druh vysielania, ...
o)
vymedzenie územia, na ktorom je možné frekvencie používať, ak je to pre daný druh rádiokomunikačnej ...
p)
povinnosti špecifické pre experimentálne alebo alternatívne používanie frekvencií,
q)
povinnosť poskytnúť informácie o aktuálnom počte a umiestnení rádiových zariadení v lehote určenej úradom, ...
r)
účel použitia pridelených frekvencií,
s)
podmienky týkajúce sa uzatvárania zmlúv o roamingu,
t)
podmienky pre spoločné využívanie a budovanie infraštruktúry, ktorá súvisí s frekvenciami,
u)
iné podmienky určené v rámci koordinovaného prideľovania frekvenčného spektra,
v)
vylúčenie možnosti predĺženia alebo obnovenia platnosti individuálneho povolenia na používanie frekvencií, ...
x)
podmienky a požiadavky na vykonanie nového usporiadania existujúcich pridelení frekvencií alebo frekvenčných ...
y)
kritériá posudzovania splnenia podmienok určených podľa písmen b) až d), k) až m), o), p), s) až u) ...
(3)

Individuálne povolenie na používanie frekvencií na rozhlasové analógové pozemské vysielanie úrad vydá, ...

(4)

Podmienky určené v individuálnom povolení na používanie frekvencií nesmú brániť zdieľanému využívaniu ...

(5)

Držiteľom individuálneho povolenia na používanie frekvencií môže byť

a)
fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, a ak ide ...
b)
fyzická osoba – podnikateľ,
c)
právnická osoba.
(6)

Žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií obsahuje

a)
údaje podľa § 10 ods. 2 písm. a) a b), pričom ak ide o fyzickú osobu, ktorá nemá identifikačné číslo ...
b)
počet, typ a umiestnenie rádiových zariadení, ako aj vysielacích a prijímacích antén, ak je to potrebné, ...
c)
požadovanú frekvenciu alebo frekvenčné pásmo a vymedzenie predpokladaného územia, ak je to potrebné,
d)
účel a spôsob použitia rádiových zariadení vrátane ich technických údajov a údajov o vysielacích a prijímacích ...
e)
kontaktné údaje osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa a kontaktné údaje osoby zodpovednej za obsluhu ...
f)
predpokladaný termín uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky a začatia poskytovania služby, ak je ...
g)
osvedčenú kópiu licencie vysielateľa na analógové vysielanie udelenú podľa osobitného predpisu,73) ak ...
h)
obdobie, na ktoré žiadateľ žiada o pridelenie frekvencií, ak ho neurčí úrad,
i)
požadované identifikačné znaky, ak sú pre daný druh služby nevyhnutné,
j)
ďalšie údaje, ak sú potrebné na plnenie úloh podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika ...
(7)

Úrad môže vyžadovať predloženie dokumentov a informácií potrebných na preukázanie skutočností uvedených ...

§ 36 - Postup vydávania individuálneho povolenia na používanie frekvencií
(1)

Úrad vydá individuálne povolenie na používanie frekvencií najneskôr do šiestich týždňov odo dňa doručenia ...

(2)

Ak ide o frekvencie prideľované na základe výberového konania, úrad môže lehotu na vydanie individuálneho ...

(3)

Lehoty podľa odsekov 1 a 2 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté medzinárodné zmluvy a ostatné medzinárodné ...

(4)

Úrad môže vydať individuálne povolenie na používanie frekvencií na rozhlasové alebo televízne pozemské ...

(5)

Úrad môže vydať dočasné individuálne povolenie na používanie frekvencií určené na jednorazové účely, ...

(6)

Podrobnosti o individuálnom povolení na používanie frekvencií, ktorým sa prideľujú frekvencie na poskytovanie ...

(7)

Úrad nevydá individuálne povolenie na používanie frekvencií, ak

a)
to neumožňuje medzinárodná zmluva alebo členstvo Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii,
b)
to ustanovuje osobitný predpis,75)
c)
pridelenie frekvencie by bolo v rozpore s národnou tabuľkou frekvenčného spektra alebo plánom využívania ...
d)
požadovaná frekvencia nie je k dispozícii k požadovanému dátumu jej pridelenia,
e)
používaním frekvencie by mohlo dôjsť k škodlivému rušeniu,
f)
o individuálne povolenie na používanie frekvencií požiadala osoba, ktorej úrad v posledných troch rokoch ...
g)
je to v rozpore s efektívnym využívaním frekvenčného spektra,
h)
je to v rozpore s hospodárskou súťažou alebo
i)
sa žiadateľ o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií v predchádzajúcich dvoch mesiacoch ...
(8)

Právoplatné individuálne povolenia na používanie frekvencií úrad zverejní na svojom webovom sídle.

§ 37 - Proces partnerského preskúmania
(1)

Ak úrad plánuje uskutočniť výberové konanie na pridelenie frekvencií harmonizovaných podľa osobitného ...

(2)

Ak skupina pre politiku rádiového frekvenčného spektra zvolá zasadnutie fóra, úrad počas zasadnutia ...

a)
podporí rozvoj vnútorného trhu, cezhraničné poskytovanie služieb, hospodársku súťaž a akým spôsobom ...
b)
zabezpečí účinné a efektívne používanie frekvencií,
c)
zabezpečí existujúcim aj budúcim držiteľom individuálneho povolenia na používanie frekvencií stabilné ...
(3)

Úrad môže požiadať skupinu pre politiku rádiového frekvenčného spektra o

a)
opätovné zvolanie zasadnutia fóra k už prerokovanému návrhu podmienok výberového konania predloženého ...
b)
vypracovanie správy zo zasadnutia fóra zvolaného na žiadosť úradu o tom, ako sa návrhom opatrenia dosiahnu ...
c)
stanovisko k návrhu podmienok výberového konania.
(4)

Úrad prihliadne na stanoviská a odporúčania fóra podľa odseku 3 písm. b) a c) a zohľadní ich pri úprave ...

§ 38 - Spoločné postupy výberového konania a vydávania individuálneho povolenia na používanie frekvencií
(1)

Úrad môže v spolupráci s inými členskými štátmi a so skupinou pre politiku rádiového frekvenčného spektra ...

(2)

Pri určení spoločných postupov úrad zohľadní, že

a)
postup vydávania individuálnych povolení na používanie frekvencií podľa § 36 má byť v súlade so spoločne ...
b)
majú byť určené spoločné podmienky a postupy výberového konania a vydávania individuálnych povolení ...
c)
majú byť určené spoločné alebo porovnateľné podmienky vyplývajúce z pridelenia individuálnych práv na ...
d)
iné členské štáty môžu pristúpiť k spoločným postupom kedykoľvek až do ukončenia spoločného procesu ...
(3)

Ak úrad neuplatní spoločné postupy výberového konania alebo vydávania individuálnych povolení na používanie ...

§ 39 - Koordinované prideľovanie frekvenčného spektra
(1)

Ak na úrovni Európskej únie boli určené podmienky a postupy prístupu k využívaniu frekvenčného spektra ...

(2)

Ak sú splnené podmienky spojené s právom na využívanie frekvenčného spektra ustanovené týmto zákonom, ...

§ 40 - Obmedzenie počtu práv na používanie frekvencií
(1)

Ak úrad rozhodne o tom, že používanie frekvencií nemôže byť povolené všeobecným povolením na používanie ...

(2)

Úrad môže obmedziť počet práv na používanie frekvencií v pláne využívania frekvenčného spektra.

(3)

Úrad prehodnocuje raz za tri roky alebo na základe žiadosti dotknutých podnikov obmedzenie počtu práv ...

§ 41 - Výberové konanie
(1)

Ak úrad v pláne využívania frekvenčného spektra obmedzí počet práv na používanie frekvencií, vyhlási ...

(2)

Podmienky výberového konania určí úrad v súlade so zásadou objektívnosti a transparentnosti a zásadami ...

a)
podpory pokrytia,
b)
zabezpečenia požadovanej kvality služby,
c)
podpory efektívneho využívania frekvenčného spektra s prihliadnutím na podmienky spojené s právami na ...
d)
podpory inovácií a rozvoja podnikateľskej činnosti.
(3)

Pri určení podmienok výberového konania úrad zdôvodní ciele, ktoré sleduje výberovým konaním a prihliada ...

(4)

Úrad pred vyhlásením výberového konania vykoná verejnú konzultáciu, ktorá bude obsahovať aj navrhované ...

(5)

Úrad začne výberové konanie zverejnením výzvy na predloženie ponúk, v ktorej uvedie

a)
formu výberového konania,
b)
ciele výberového konania spolu s ich odôvodnením,
c)
frekvencie, frekvenčné bloky alebo frekvenčné pásmo, ktoré sú predmetom výberového konania,
d)
účel použitia, podmienky a zásady na optimálne používanie frekvencií,
e)
hodnotiace kritériá; ak sa uskutočňuje aukcia, jediným hodnotiacim kritériom je výška jednorazovej úhrady ...
f)
termín, do ktorého sa musí predložiť ponuka,
g)
požiadavky na obsah predkladaných podkladov do výberového konania, aby bola zabezpečená porovnateľnosť ...
h)
výšku jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií ako očakávanú najnižšiu ponuku, ak ide o výberové ...
i)
výšku a podmienky zloženia peňažnej zábezpeky alebo vystavenia bankovej záruky, ak sa vyžaduje,
j)
ďalšie podklady na výberové konanie, ak je to potrebné,
k)
aukčný poriadok obsahujúci pravidlá aukcie, ak sa uskutočňuje aukcia,
l)
všeobecné kritériá podľa § 42 ods. 4, na základe ktorých sa predlžuje dĺžka trvania práv na využívanie ...
m)
predpokladaný časový harmonogram výberového konania.
(6)

Vo výzve môže úrad požadovať od účastníka výberového konania informácie, ktorými preukáže svoju schopnosť ...

(7)

Ponuka predložená do výberového konania sa považuje za žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na ...

(8)

Úrad zverejní výzvu na predloženie ponúk vo vestníku, na titulnej stránke svojho webového sídla a oznam ...

(9)

Na posúdenie predložených ponúk úrad zriadi výberovú komisiu, ktorá má najmenej päť členov. Členov výberovej ...

a)
ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania ...
b)
ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo kontrolného, alebo ...
c)
ktorá je blízkou osobou77) spoločníka, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena kontrolného ...
d)
o ktorej so zreteľom na jej pomer k veci, k niektorému z účastníkov výberového konania alebo k jeho ...
(10)

Osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena výberovej komisie, poskytne predsedovi úradu písomné čestné ...

(11)

Z dôvodu zabránenia zmarenia účelu výberového konania úrad neposkytuje informácie o priebehu výberového ...

(12)

Výberová komisia vylúči z výberového konania predkladateľa ponuky, ak jeho ponuka nespĺňa požiadavky ...

(13)

Účastníkom výberového konania je predkladateľ ponuky, ktorého výberová komisia nevylúčila z výberového ...

(14)

Na ponuku podanú po uplynutí určeného termínu úrad neprihliada a vráti ju predkladateľovi ponuky neotvorenú. ...

(15)

Ak sa uskutočňuje výberové konanie s aukciou, úrad pozve účastníkov výberového konania do aukcie. Úrad ...

(16)

Ak sa uskutočňuje výberové konanie bez aukcie, výberová komisia vyhodnotí ponuky podľa kritérií uvedených ...

(17)

Výberové konanie bez aukcie je ukončené určením poradia účastníkov výberového konania podľa odseku 16. ...

(18)

Úspešnému účastníkovi výberového konania úrad vydá rozhodnutie o pridelení frekvencií najneskôr do šiestich ...

(19)

Ak úspešný účastník výberového konania bez aukcie vezme svoju žiadosť späť pred vydaním rozhodnutia ...

(20)

Peňažná zábezpeka zložená účastníkom výberového konania sa úspešnému účastníkovi výberového konania ...

(21)

Úrad môže poveriť technickým zabezpečením aukcie tretiu osobu.

(22)

Ustanovenia o výberovom konaní sa nevzťahujú na prideľovanie frekvencií na rozhlasové analógové pozemské ...

§ 42 - Doba platnosti individuálneho povolenia na používanie frekvencií
(1)

Úrad pri určovaní doby platnosti individuálneho povolenia na používanie frekvencií zohľadní potrebu

a)
zabezpečenia hospodárskej súťaže,
b)
zabezpečenia efektívneho využívania frekvenčného spektra,
c)
podpory investícií a inovácií,
d)
poskytnutia primeraného obdobia na amortizáciu investícií,
e)
splnenia cieľov výberového konania.
(2)

Úrad môže určiť dobu platnosti individuálneho povolenia na používanie frekvencií tak, aby bolo zabezpečené ...

(3)

Ak úrad prideľuje práva na používanie frekvencií, pre ktoré boli určené harmonizované podmienky jeho ...

(4)

Ak úrad prideľuje práva na používanie frekvencií podľa odseku 3 s možnosťou predĺženia doby platnosti ...

(5)

Najneskôr dva roky pred uplynutím doby platnosti individuálneho povolenia na používanie frekvencií úrad ...

(6)

Úrad dobu platnosti individuálneho povolenia na používanie frekvencií nepredĺži, ak zistí, že neboli ...

(7)

Úrad na základe zistení podľa odsekov 5 a 6 oznámi držiteľovi individuálneho povolenia na používanie ...

(8)

Ak je to odôvodnené, úrad odseky 3 až 7 neuplatní, ak ide o prideľovanie frekvencií pre

a)
vymedzené geografické oblasti, kde nie je prístup k vysokorýchlostným sieťam alebo je tento prístup ...
b)
konkrétne krátkodobé projekty,
c)
experimentálne používanie frekvencií,
d)
alternatívne používanie frekvencií podľa § 32 ods. 8, alebo
e)
používanie frekvencií v súlade s § 32 ods. 2 a 3 súbežne s poskytovaním bezdrôtových širokopásmových ...
(9)

Ak ide o individuálne povolenie na používanie frekvencií na rozhlasové analógové pozemské vysielanie ...

(10)

Ak ide o frekvencie, pridelené individuálnym povolením na používanie frekvencií, pre ktoré neboli určené ...

(11)

Úrad dobu platnosti individuálneho povolenia na používanie frekvencií podľa odseku 10 nepredĺži, ak ...

(12)

Individuálne povolenie na používanie frekvencií stráca platnosť

a)
dňom uplynutia doby platnosti, na ktorú bolo vydané,
b)
smrťou alebo zánikom držiteľa individuálneho povolenia na používanie frekvencií; to neplatí, ak má držiteľ ...
c)
dňom, ktorý je uvedený v oznámení o vzdaní sa individuálneho povolenia na používanie frekvencií doručenom ...
d)
dňom ukončenia poskytovania sietí alebo služieb oznámeného podľa § 10 ods. 5,
e)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa osobitného predpisu,78)
f)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výmaze plavidla z námorného registra Slovenskej republiky ...
g)
dňom, ktorý je uvedený v oznámení držiteľa licencie na analógové rozhlasové pozemské vysielanie o vypovedaní ...
§ 43 - Zmena individuálneho povolenia na používanie frekvencií
(1)

Úrad rozhodne o zmene individuálneho povolenia na používanie frekvencií primeraným spôsobom a v nevyhnutnom ...

a)
to vyžaduje medzinárodná zmluva alebo členstvo Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácií a dodržanie ...
b)
došlo k podstatnej zmene skutočností, na základe ktorých bolo vydané individuálne povolenie na používanie ...
c)
ide o zmenu individuálnych povolení na používanie frekvencií týkajúcich sa nového usporiadania frekvencií ...
d)
na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa individuálneho povolenia na používanie frekvencií.
(2)

Pri zmene individuálneho povolenia podľa odseku 1 úrad prihliada na osobitné požiadavky a podmienky, ...

(3)

Úrad vypracuje zámer zmeny individuálneho povolenia na používanie frekvencií pred vykonaním zmeny individuálneho ...

(4)

Ak ide o zmenu individuálneho povolenia podľa odseku 1 písm. c), žiadosť o zmenu individuálneho povolenia ...

(5)

Zámer zmeny individuálnych povolení na používanie frekvencií musí obsahovať odôvodnenie splnenia podmienok ...

(6)

Konanie o zmene individuálneho povolenia podľa odseku 1 písm. a) až c) začína úrad z vlastného podnetu. ...

(7)

Ak ide o zmenu individuálneho povolenia na používanie frekvencií, úrad vykoná verejnú konzultáciu. Ak ...

a)
zmeny individuálneho povolenia na používanie frekvencií, ktoré podstatným spôsobom nemenia jeho obsah ...
b)
zmenu individuálneho povolenia na používanie frekvencií, ktorá sa týka výpočtu výšky administratívnych ...
c)
zmenu individuálneho povolenia na používanie frekvencií, ktorá sa vykoná v súvislosti s vydaním alebo ...
(8)

Ak návrh zámeru zmeny individuálnych povolení na používanie frekvencií predložený podnikom podľa odseku ...

(9)

Úrad verejnú konzultáciu nevykoná ani vtedy, ak zámer zmeny individuálnych povolení podľa odseku 4 neodôvodňuje ...

(10)

Úrad začne konanie o zmene individuálneho povolenia na používanie frekvencií podľa tohto paragrafu, ...

(11)

Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou individuálneho povolenia na používanie frekvencií podľa ...

§ 44 - Odňatie a obmedzenie práv na používanie frekvencií
(1)

Úrad môže obmedziť alebo odňať práva na používanie frekvencií, ktoré boli pridelené na základe individuálneho ...

a)
pre účinné a efektívne využívanie frekvenčného spektra alebo
b)
na vykonávanie technických vykonávacích opatrení prijatých v súlade s osobitným predpisom.7)
(2)

Úrad pred tým, ako začne z vlastného podnetu konanie, ktorého predmetom je obmedzenie alebo odňatie ...

a)
odôvodnenie obmedzenia alebo odňatia práv na používanie frekvencií,
b)
splnenie podmienky podľa odseku 1,
c)
popis súčasného stavu dotknutej časti frekvenčného pásma,
d)
zoznam dotknutých subjektov,
e)
predpokladaný dátum obmedzenia alebo odňatia práv na používanie frekvencií.
(3)

Podmienky a postupy uvedené v zámere podľa odseku 2 musia byť v súlade so zásadou proporcionality a ...

(4)

Zámer podľa odseku 2 úrad predloží držiteľovi individuálneho povolenia na používanie frekvencií, aby ...

(5)

Ak má byť obmedzenie alebo odňatie práv vykonané bez súhlasu držiteľa individuálneho povolenia na používanie ...

(6)

Ak po vyhodnotení verejnej konzultácie je preukázané, že existujú dôvody na obmedzenie alebo odňatie ...

(7)

Podnik môže písomne požiadať úrad o primeranú náhradu nákladov podľa § 45, ktoré vznikli obmedzením ...

(8)

Obmedzenia prijaté podľa § 32 ods. 2 a 3 nie sú dôvodom na rozhodnutie o odňatí práv na používanie frekvencií. ...

(9)

Úrad zruší individuálne povolenie na používanie frekvencií alebo odoberie pridelenú frekvenciu, ak

a)
držiteľ individuálneho povolenia na používanie frekvencií nezačal používať pridelenú frekvenciu na povolený ...
b)
držiteľ individuálneho povolenia na používanie frekvencií nepoužíval pridelenú frekvenciu na povolený ...
c)
držiteľ individuálneho povolenia na používanie frekvencií porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom, ...
d)
držiteľ individuálneho povolenia na používanie frekvencií neuhradil opakovanú úhradu za frekvencie podľa ...
e)
na základe preskúmania rozhodnutia o alternatívnom využívaní frekvenčného spektra podľa § 32 ods. 9 ...
f)
ak to ustanovuje osobitný predpis.80)
§ 45 - Primeraná náhrada nákladov vyvolaných zmenou individuálneho povolenia na používanie frekvencií, obmedzením ...
(1)

Podnik môže písomne požiadať o primeranú náhradu nákladov, ktoré boli vyvolané zmenou individuálneho ...

(2)

O žiadosti o primeranú náhradu nákladov rozhoduje úrad. Žiadosť o primeranú náhradu nákladov môže podnik ...

(3)

Písomná žiadosť o primeranú náhradu nákladov musí obsahovať

a)
identifikačné údaje podniku a údaje o bankovom spojení,
b)
celkovú výšku čistých priamych nákladov, ktoré podnik žiada nahradiť,
c)
podrobný rozpis čistých priamych nákladov v štruktúre podľa odseku 4, pričom každá položka sa uvedie ...
d)
podrobné odôvodnenie účelnosti, hospodárnosti, efektívnosti a nevyhnutnosti ich vynaloženia podnikom, ...
e)
dátum vynaloženia týchto nákladov,
f)
ďalšie podklady a informácie potrebné na overenie a kontrolu rozpisu a odôvodnenosti čistých priamych ...
(4)

Čisté priame náklady vynaložené na implementáciu technických riešení vyvolaných mimoriadnou zmenou individuálneho ...

a)
obstaranie alebo technické úpravy zariadení,
b)
demontáž a vyradenie zariadenia z prevádzky,
c)
montáž a uvedenie do prevádzky zariadenia nahrádzajúceho vyradené zariadenie,
d)
súvisiacu informačnú kampaň pre koncových užívateľov,
e)
splácanie úverov, pôžičiek, iných finančných nástrojov a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek alebo ...
(5)

Čistými priamymi nákladmi nie sú:

a)
zaplatená daň z pridanej hodnoty, ak je táto daň odpočítateľná podľa osobitného predpisu,85)
b)
náklady na obstaranie, odpisovanie a prevádzku dopravných prostriedkov,
c)
bežné prevádzkové náklady,
d)
ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 4.
(6)

Na základe žiadosti o primeranú náhradu nákladov úrad posúdi, či náklady predstavujú čisté priame náklady ...

(7)

Na základe posúdenia žiadosti o primeranú náhradu nákladov a na základe rozhodnutia Európskej komisie ...

(8)

Ak primeraná náhrada nákladov podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,83) úrad zabezpečí ...

(9)

Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že primeraná náhrada nákladov je zlučiteľná s vnútorným trhom, ...

(10)

Na základe právoplatného rozhodnutia úradu o primeranej náhrade nákladov ministerstvo dopravy poskytne ...

(11)

Účastníkom konania o žiadosti o primeranú náhradu nákladov je podnik, ktorý požiadal o ich náhradu.

§ 46 - Prevod práv na používanie frekvencií, ich prenájom a zdieľané využívanie frekvenčného spektra
(1)

Úrad v individuálnom povolení na používanie frekvencií uvedie, či je možné práva vyplývajúce z pridelenia ...

(2)

Ak je podľa individuálneho povolenia na používanie frekvencií možné práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií ...

(3)

Ak dôjde k ukončeniu zmluvy o prevode práv pred vydaním rozhodnutia o zmene držiteľa individuálneho ...

(4)

Úrad rozhodne o zmene držiteľa individuálneho povolenia na používanie frekvencií, ak tomu nebráni dôvod ...

(5)

Ak prevod práv nie je možné uskutočniť z dôvodu podľa odseku 12, úrad návrh na zmenu držiteľa individuálneho ...

(6)

Držiteľ individuálneho povolenia na používanie frekvencií je povinný písomne oznámiť úradu zámer uskutočniť ...

(7)

Oznámenie podľa odseku 6 obsahuje údaje držiteľa individuálneho povolenia na používanie frekvencií a ...

(8)

Prílohou oznámenia podľa odseku 6 je nájomná zmluva, na základe ktorej došlo k prenájmu práv alebo k ...

(9)

Úrad informáciu o zámere, ako aj informáciu o uskutočnení prenájmu alebo zdieľaného využívania frekvenčného ...

(10)

Ak je možné prenájom práv uskutočniť a je potrebné vymedziť zodpovednosť za dodržanie podmienok vyplývajúcich ...

(11)

Držiteľ individuálneho povolenia na používanie frekvencií je povinný písomne oznámiť úradu ukončenie ...

(12)

Prevod, prenájom práv a zdieľané využívanie frekvenčného spektra nie je možné uskutočniť, ak

a)
ide o frekvencie pridelené na analógové rozhlasové pozemské vysielanie,
b)
ide o harmonizované frekvencie a ich prevod alebo prenájom nie je v súlade s ich harmonizáciou,
c)
následkom zdieľaného využívania frekvenčného spektra, prevodu alebo prenájmu by došlo k obmedzeniu hospodárskej ...
d)
osobe, na ktorú sa práva majú previesť alebo ktorej sa majú prenajať, v posledných troch rokoch pred ...
e)
ide o frekvencie, ktoré boli pridelené bezplatne, alebo
f)
existuje preukázateľné riziko, že osoba, na ktorú sa práva majú previesť, nedokáže plniť podmienky a ...
(13)

Na zmenu individuálneho povolenia na používanie frekvencií podľa tohto paragrafu sa neuplatní postup ...

§ 47 - Úhrady za právo používať frekvencie alebo identifikačné znaky
(1)

Úrad určuje úhradu za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak a úhradu za pridelenie frekvencie ...

(2)

Úrad určuje tieto typy úhrad:

a)
jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencie na základe výsledku výberového konania,
b)
jednorazovú úhradu za obnovenie práv alebo predĺženie práv na využívanie harmonizovaného frekvenčného ...
c)
jednorazovú úhradu za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak,
d)
opakovanú úhradu za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak.
(3)

Úhradu za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak podľa odseku 2 písm. c) a d) úrad určuje ...

(4)

Pri určení úhrady za právo používať frekvenciu s cieľom zabezpečiť efektívne využívanie frekvenčného ...

a)
prihliada na hodnotu frekvencií pri ich možnom alternatívnom používaní,
b)
prihliada na určenú dĺžku doby platnosti individuálnych povolení na používanie frekvencií a možnosť ...
c)
prihliada na náklady súvisiace s podmienkami a povinnosťami uvedenými v individuálnom povolení na používanie ...
d)
predpisuje úhrady podľa odseku 2 písm. c) a d) vzhľadom na skutočnú dostupnosť pridelených frekvencií. ...
(5)

Povinnosť platiť úhrady podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahuje na používanie frekvencií prevádzkovateľmi ...

§ 48 - Obnovenie práv na využívanie harmonizovaného frekvenčného spektra
(1)

Úrad na základe žiadosti držiteľa individuálneho povolenia na používanie frekvencií alebo z vlastnej ...

(2)

Žiadosť držiteľa individuálneho povolenia na používanie frekvencií podľa odseku 1 obsahuje

a)
údaje držiteľa individuálneho povolenia v rozsahu podľa § 10 ods. 2 písm. a) a b),
b)
rozhodnutie úradu o pridelení frekvencie,
c)
preukázanie splnenia podmienok podľa odseku 3,
d)
návrh úprav práv a povinností súvisiacich s dotknutým individuálnym povolením na používanie frekvencií, ...
e)
návrh a odôvodnenie výšky jednorazovej úhrady za obnovenie práv podľa odseku 1,
f)
návrh a odôvodnenie výšky úhrady podľa § 47.
(3)

Úrad pri rozhodovaní podľa odseku 1 prihliada najmä na

a)
ciele a princípy podľa § 1, § 32 ods. 1 a 7,
b)
ciele a stratégie Európskej únie a Slovenskej republiky v oblasti elektronických komunikácií,
c)
práva a povinnosti podľa vykonávacích opatrení podľa osobitného predpisu,7)
d)
plnenie podmienok uložených na základe dotknutých individuálnych povolení na používanie frekvencií,
e)
potrebu podpory hospodárskej súťaže alebo predchádzania jej obmedzenia v súlade s § 49,
f)
efektivitu využívania dotknutého frekvenčného pásma s ohľadom na technologický vývoj a vývoj na trhu, ...
g)
potrebu predchádzania vážnemu narušeniu poskytovaných služieb.
(4)

Úrad pred rozhodnutím o obnovení práv podľa odseku 1 vykoná k návrhu rozhodnutia o obnovení práv verejnú ...

(5)

Úrad pri rozhodovaní o obnovení individuálnych práv, ktoré boli pridelené na základe výberového konania, ...

a)
dopyt zo strany podnikov, ktoré nie sú držiteľmi práv na využívanie dotknutého frekvenčného pásma,
b)
pripomienky a návrhy, ktoré získa v priebehu verejnej konzultácie podľa odseku 4.
(6)

Úrad v rozhodnutí podľa odseku 1 určí

a)
výšku jednorazovej úhrady podľa § 47 ods. 2 písm. a), b) alebo písm. c),
b)
výšku opakovanej úhrady podľa § 47 ods. 2 písm. d) a
c)
rozsah práv a povinností spojených s individuálnym povolením na používanie frekvencií, pričom primerane ...
(7)

Úrad môže vylúčiť možnosť obnovy práv podľa odseku 1 v pláne využívania frekvenčného spektra. Ak úrad ...

(8)

Úrad môže rozhodnúť o obnovení individuálnych práv na kratšiu dobu, ako bola pôvodná doba platnosti ...

§ 49 - Opatrenia na ochranu hospodárskej súťaže
(1)

Úrad pri vydávaní individuálnych povolení na používanie frekvencií, ich zmene vrátane zmeny podľa § ...

a)
obmedziť maximálny rozsah frekvencií pridelených jednému podniku,
b)
v odôvodnených prípadoch určiť povinnosť poskytovať veľkoobchodný prístup, národný alebo regionálny ...
c)
vyhradiť, ak je to odôvodnené špecifickou situáciou na vnútroštátnom trhu, určitú časť frekvenčného ...
d)
zamietnuť žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií alebo zamietnuť žiadosť ...
e)
určiť podmienky vzťahujúce sa na udelenie nových práv na využívanie frekvenčného spektra alebo na povolenie ...
f)
neumožniť alebo obmedziť prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií, na ktoré sa nevzťahuje kontrola ...
g)
zmeniť platné individuálne povolenia na používanie frekvencií, ak je to potrebné na uplatnenie spätných ...
(2)

Úrad opatrenia podľa odseku 1 prijíma na základe objektívneho a výhľadového posúdenia dosiahnutia a ...

(3)

Úrad vydáva rozhodnutia na základe stavu hospodárskej súťaže na trhu s ohľadom na vývojové trendy, na ...

(4)

Úrad prijíma opatrenia podľa odseku 1 v súlade s postupmi podľa § 43, § 44 a 46. Úrad vykoná k navrhovaným ...

§ 50 - Sprístupnenie harmonizovaného frekvenčného spektra
(1)

V prípade frekvencií harmonizovaných pre bezdrôtové širokopásmové siete a služby v súlade s technickými ...

(2)

Ak je na účel podľa odseku 1 potrebné uvoľniť frekvencie, ktoré sú v národnej tabuľke frekvenčného spektra ...

(3)

Úrad môže lehotu uvedenú v odseku 1 predĺžiť

a)
na základe odôvodneného obmedzenia používania frekvencií na zabezpečenie plnenia cieľa všeobecného záujmu ...
b)
v prípade nevyriešenej cezhraničnej koordinácie s tretími krajinami, v dôsledku čoho môže dôjsť k škodlivému ...
c)
z dôvodu zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu,
d)
z dôvodu vyššej moci,
e)
v prípade nevyriešenej cezhraničnej koordinácie s iným členským štátom, v dôsledku čoho môže dôjsť k ...
f)
ak je potrebné zabezpečiť zmenu používanej frekvencie u existujúcich držiteľov individuálnych povolení ...
(4)

Úrad predĺženie lehoty podľa odseku 1 z dôvodov podľa odseku 3 písm. a) až d) prehodnocuje raz za dva ...

(5)

Ak úrad predlžuje lehotu podľa odseku 3, bezodkladne o tom informuje dotknuté členské štáty a Európsku ...

§ 51 - Prístup k miestnym rádiovým sieťam
(1)

Úrad povolí prístup k verejnej sieti prostredníctvom miestnej rádiovej siete vo všeobecnom povolení, ...

(2)

Na poskytovanie prístupu do miestnej rádiovej siete, sa vzťahuje

a)
oznamovacia povinnosť podľa § 10,
b)
povinnosti súvisiace s ochranou koncových užívateľov podľa tohto zákona,
c)
povinnosť prepojenia sietí.
(3)

Na poskytovanie prístupu do siete prostredníctvom miestnej rádiovej siete podľa tohto odseku sa vzťahujú ...

a)
nie je podnikaním,
b)
je doplnkovou činnosťou k podnikaniu, ktoré nespočíva v prenose signálov prostredníctvom miestnej rádiovej ...
c)
je verejne dostupnou službou, ktorá nespočíva v poskytovaní signálov prostredníctvom miestnej rádiovej ...
(4)

Podniky môžu poskytovať verejný prístup do svojich sietí prostredníctvom miestnej rádiovej siete umiestnenej ...

(5)

Podnik, v súlade s osobitným predpisom25) nesmie jednostranne obmedzovať alebo brániť koncovému užívateľovi ...

a)
v prístupe k miestnym rádiovým sieťam prevádzkovaným tretími stranami podľa jeho vlastného výberu,
b)
v tom, aby umožnil iným koncovým užívateľom prístup do miestnej rádiovej siete prevádzkovanej treťou ...
(6)

Koncoví užívatelia môžu umožniť iným koncovým užívateľom prístup k miestnej rádiovej sieti, vrátane ...

(7)

Verejný prístup k miestnej rádiovej sieti nie je možné bezdôvodne obmedziť, ak je poskytovaný

a)
subjektom verejného sektora alebo na verejných priestranstvách, ktoré sa nachádzajú v blízkosti budov, ...
b)
na základe aktivít mimovládnych organizácií alebo subjektov verejného sektora, ktorých predmetom je ...
§ 52 - Osobitná odborná spôsobilosť
(1)

Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť ...

(2)

Osobitnú odbornú spôsobilosť úrad overuje skúškou a vydaním osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti. ...

(3)

Žiadosť o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti obsahuje

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a titul žiadateľa,
b)
adresu trvalého pobytu žiadateľa,
c)
požadovaný druh osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti,
d)
dosiahnutý stupeň vzdelania žiadateľa a
e)
ďalšie prílohy žiadosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu podľa odseku 7.
(4)

Žiadosť o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 môže podať a skúšku odbornej ...

(5)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na obsluhu vybraných rádiových zariadení používaných zložkami ...

(6)

Vybrané rádiové zariadenia sú:

a)
rádiová stanica pracujúca v pásmach krátkych vĺn vyhradených pre telegrafnú a telefónnu prevádzku,
b)
lietadlová stanica,
c)
lietadlová zemská stanica,
d)
letecká stanica,
e)
letecká zemská stanica,
f)
lodná stanica,
g)
lodná zemská stanica,
h)
pobrežná stanica,
i)
amatérska stanica.
(7)

Podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o prílohách k žiadosti ...

(8)

Fyzická osoba, ktorá bude obsluhovať vybrané rádiové zariadenie na lodiach povinne vybavených zariadeniami ...

(9)

Technické a prevádzkové podmienky amatérskej stanice ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

(10)

Žiadateľ o individuálne povolenie na používanie frekvencií pre amatérsku stanicu musí byť držiteľom ...

(11)

Ak dôjde k strate, odcudzeniu, znehodnoteniu osvedčenia alebo zmene údajov v osvedčení o osobitnej odbornej ...

§ 53 - Budovanie a prevádzka bezdrôtových prístupových bodov s malým dosahom
(1)

Ak to nie je v rozpore so záujmami obrany štátu, bezpečnosti štátu a ochrany verejného poriadku, života, ...

(2)

Orgány verejnej správy sú povinné zverejniť podmienky prístupu podľa odseku 1 prostredníctvom jednotného ...

(3)

Podrobnosti týkajúce sa rozsahu infraštruktúry vhodnej pre umiestnenie bezdrôtových prístupových bodov ...

Správa čísel a číslovací plán

§ 54
(1)

Úrad

a)
spravuje všetky čísla z národného číslovacieho plánu,
b)
zostavuje, vydáva a spravuje národný číslovací plán,
c)
vydáva individuálne povolenia na používanie čísel,
d)
sprístupňuje čísla v rozsahu potrebnom na zabezpečenie poskytovania verejne dostupných služieb.
(2)

Úrad pri správe čísel postupuje objektívne, transparentne a nediskriminačne.

(3)

Čísla sú volacie čísla, číselné bloky a adresy verejných sietí a služieb s výnimkou internetových adries. ...

(4)

Úrad ustanoví v národnom číslovacom pláne pravidlá zostavovania a používania čísel, pravidlá pre tvorbu ...

(5)

Úrad v národnom číslovacom pláne vyhradí číslo 116000 na účely oznamovania prípadov nezvestných detí. ...

(6)

Podnik, ktorému úrad pridelil na základe jeho žiadosti číslo 116000, zabezpečí, aby

a)
volania koncových užívateľov na toto číslo neboli spoplatňované,
b)
služby poskytované prostredníctvom tohto čísla boli dostupné koncovým užívateľom so zdravotným postihnutím ...
c)
subjekty, ktoré poskytujú služby prostredníctvom tohto čísla, vytvorili finančné, organizačné a personálne ...
(7)

Podnik a subjekt podľa § 55 ods. 3 sú povinné poskytnúť na požiadanie úradu informácie potrebné pri ...

(8)

Podnik a subjekt podľa § 55 ods. 3, ktorým bolo vydané individuálne povolenie na používanie čísel podľa ...

(9)

Úrad sprístupní množinu alebo množiny negeografických čísiel na účely poskytovania iných ako interpersonálnych ...

(10)

Úrad poskytne informácie týkajúce sa čísel, ktoré je možné používať mimo územia Slovenskej republiky, ...

(11)

Ak úrad na základe dohody s národným regulačným orgánom iného členského štátu alebo iným orgánom iného ...

(12)

Poskytovateľ služby je povinný zabezpečiť, aby koncoví užívatelia, najmä koncoví užívatelia služieb ...

(13)

Úrad pri správe čísel postupuje v záujme podpory harmonizácie osobitných čísel alebo číselných množín ...

(14)

Národný číslovací plán ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad. Národný číslovací ...

§ 55 - Individuálne povolenie na používanie čísel
(1)

Čísla je možné používať len na základe individuálneho povolenia na používanie čísel. Individuálne povolenie ...

(2)

Úrad pridelí čísla z národného číslovacieho plánu na účel, ktorý je v súlade s účelom uvedeným v národnom ...

(3)

Úrad môže vydať individuálne povolenie na používanie čísel na poskytovanie špecifických služieb aj tým ...

(4)

Žiadosť o pridelenie čísel obsahuje

a)
údaje žiadateľa v rozsahu podľa § 10 ods. 2 písm. a) a b),
b)
údaje o požadovaných číslach,
c)
účel použitia čísel,
d)
čas používania čísel,
e)
prílohu, ktorou sú doklady o splnení podmienok na pridelenie harmonizovaného európskeho čísla sociálneho ...
(5)

Úrad môže vyžadovať predloženie dokumentov a informácií potrebných na preukázanie skutočností uvedených ...

(6)

Individuálne povolenie na používanie čísel môže obsahovať len

a)
identifikačné údaje držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel,
b)
pridelené čísla a určenie služby, na ktorú sa majú čísla používať, vrátane požiadaviek spojených s poskytovaním ...
c)
zásady tvorby cien a maximálne ceny služieb poskytovaných prostredníctvom špecifických čísel alebo číselných ...
d)
zásady efektívneho využívania čísel,
e)
požiadavky na prenositeľnosť čísel,
f)
povinnosť poskytovať údaje o koncových užívateľoch pre potreby zabezpečenia informačnej služby o telefónnych ...
g)
maximálnu dobu, na ktorú sa čísla prideľujú, pričom zmena tejto doby závisí od zmien v národnom číslovacom ...
h)
podmienky prevodu práva na používanie čísel iniciovaného držiteľom individuálneho povolenia na používanie ...
i)
opakovanú úhradu za pridelené čísla a spôsob jej platenia,
j)
záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd týkajúcich sa používania čísel,
k)
povinnosti, ktorými sa pri číslach pridelených na základe individuálneho povolenia na používanie čísel, ...
l)
povinnosť každoročne v lehote uvedenej v individuálnom povolení na používanie čísel predkladať úradu ...
(7)

Úrad čísla nepridelí, ak

a)
to vyžaduje dodržanie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva ...
b)
pridelenie čísel neumožňuje národný číslovací plán,
c)
požadované čísla nie sú k dispozícii,
d)
žiadateľ o pridelenie harmonizovaného európskeho čísla sociálneho významu nespĺňa podmienky na pridelenie ...
e)
žiadateľovi v posledných troch rokoch zrušil individuálne povolenie na používanie čísel alebo rozhodol ...
f)
to nie je v záujme efektívneho využívania čísel.
(8)

Úrad preruší konanie o vydaní individuálneho povolenia na používanie čísel, ak bolo pred prijatím žiadosti ...

(9)

Úrad zastaví konanie o vydaní individuálneho povolenia na používanie čísel, ak žiadateľ o individuálne ...

(10)

Úrad rozhodne o zmene prideleného čísla alebo o zmene podmienok jeho používania pred uplynutím lehoty, ...

a)
ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy alebo ...
b)
ak je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu, bezpečnosti štátu a ochrany verejného poriadku,
c)
ak je to nevyhnutné v záujme zachovania bezpečnosti verejnej prevádzky siete z technických alebo prevádzkových ...
d)
ak došlo k zmene skutočností, na ktorých základe úrad rozhodol o pridelení čísla, alebo
e)
na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel za predpokladu, ...
(11)

V konaní podľa odseku 10 úrad písomne oznámi držiteľovi individuálneho povolenia na používanie čísel ...

(12)

Držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel je povinný v lehote určenej úradom a na svoje náklady ...

(13)

Úrad zruší individuálne povolenie na používanie čísel alebo rozhodne o odobratí prideleného čísla, ak ...

a)
držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel
1.
neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo individuálnym povolením na používanie čísla vrátane ...
2.
najmenej 12 mesiacov od pridelenia čísla toto číslo nepoužíval alebo ak prestal pridelené číslo používať ...
3.
neuhradil opakovanú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti,
4.
prestal spĺňať podmienky na používanie prideleného harmonizovaného európskeho čísla sociálneho významu ...
5.
nevyužíva alebo nepreukáže zámer využívať číslo v súlade s účelom jeho využitia podľa národného číslovacieho ...
b)
je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu, bezpečnosti štátu alebo ochrany verejného poriadku.
(14)

Individuálne povolenie na používanie čísel stráca platnosť dňom

a)
uplynutia lehoty, na ktorú bolo číslo pridelené,
b)
doručenia oznámenia držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel o vrátení čísel úradu,
c)
doručenia oznámenia podniku o ukončení poskytovania siete alebo služby úradu alebo ku dňu výmazu podniku ...
d)
právoplatnosti rozhodnutia o odobratí čísla,
e)
zániku držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel; to neplatí, ak má držiteľ právneho nástupcu, ...
f)
právoplatnosti rozhodnutia o zákaze poskytovať siete alebo služby.
(15)

Držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel je povinný platiť za každé pridelené číslo opakovanú ...

(16)

Úrad v individuálnom povolení na používanie čísel uvedie, či je možné práva vyplývajúce z pridelenia ...

(17)

Ak je možné práva vyplývajúce z pridelenia čísel podľa odseku 1 previesť, môže držiteľ individuálneho ...

(18)

Ak dôjde k ukončeniu zmluvy o prevode práv pred vydaním rozhodnutia o zmene držiteľa individuálneho ...

(19)

Úrad rozhodne o zmene držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel, ak tomu nebráni dôvod podľa ...

(20)

Ak prevod práv nie je možné uskutočniť podľa odseku 21, úrad návrh na zmenu držiteľa individuálneho ...

(21)

Prevod práv nie je možné uskutočniť, ak

a)
to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo z členstva v medzinárodnej ...
b)
žiadateľovi o prevod v posledných troch rokoch úrad zrušil individuálne povolenie na používanie čísla ...
c)
žiadateľ o prevod harmonizovaného európskeho čísla sociálneho významu nespĺňa podmienky na pridelenie ...
d)
hrozí riziko, že osoba, na ktorú sa práva majú previesť, nedokáže plniť podmienky a povinnosti uvedené ...
e)
prevodom by došlo k obmedzeniu hospodárskej súťaže.

Piata hlava

Prepojenie sietí a prístup

§ 56
(1)

O prístup alebo prepojenie môže požiadať podnik, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má zámer ...

(2)

Úrad rozhodnutím zruší podniku povinnosť ponúkať pri poskytovaní prepojenia alebo prístupu rôznym podnikom ...

§ 57
(1)

Podnik poskytujúci verejnú sieť má právo a na požiadanie žiadateľa podľa § 56 ods. 1 povinnosť rokovať ...

(2)

Podnik poskytujúci verejnú sieť je povinný umožniť prepojenie a prístup

a)
za technických požiadaviek vyplývajúcich z technických noriem a technických špecifikácií podľa § 20 ...
b)
v primeranej lehote a za primeraných zmluvných podmienok, pričom prepojenie a prístup nesmú byť podmienené ...
c)
aj v iných miestach ako v obvyklých bodoch prepojenia alebo prístupu, ak o to poskytovateľ verejnej ...
(3)

Prístup alebo prepojenie môže poskytovať podnik alebo tretia osoba, ktorá má prístup k verejnej sieti. ...

(4)

Podnik je povinný na požiadanie poskytnúť úradu zmluvu o prístupe v určenej lehote. Zmluvu o prepojení ...

(5)

Informácie získané na účely prepojenia verejných sietí alebo prístupu môžu podniky použiť len na účel, ...

(6)

Ak podniky alebo osoby, ktoré môžu požiadať o prístup alebo prepojenie podľa § 56 ods. 1, neuzavrú písomnú ...

§ 58
(1)

Bez ohľadu na povinnosti uložené úradom podniku s významným vplyvom je úrad oprávnený uložiť v odôvodnených ...

a)
podnikom, ktoré podliehajú všeobecnému povoleniu a ktoré ovládajú prístup ku koncovým užívateľom, povinnosť ...
b)
podnikom, ktoré podliehajú všeobecnému povoleniu a ovládajú prístup ku koncovým užívateľom, povinnosť ...
c)
poskytovateľom komunikačnej služby nezávislej od čísel, ktorí dosahujú významnú úroveň pokrytia a využívania ...
d)
podnikom povinnosť zabezpečiť prístup koncových užívateľov k aplikačnému programovému rozhraniu a elektronickému ...
(2)

Úrad je povinný pri ukladaní povinností prístupu podľa odseku 1 vytvoriť také podmienky v súvislosti ...

(3)

Úrad poskytuje usmernenia v súvislosti s prepojením alebo prístupom malým a stredným podnikom alebo ...

§ 59
(1)

Bez ohľadu na povinnosti uložené podľa § 58 môže úrad na základe odôvodnenej žiadosti podniku uložiť ...

(2)

Ak po zohľadnení povinností uložených podniku s významným vplyvom na základe analýzy relevantného trhu ...

(3)

Úrad neuloží podniku povinnosti podľa odseku 2, ak

a)
podnik, ktorého by sa uložené povinnosti týkali, je podnikom pôsobiacim výlučne na veľkoobchodnom trhu ...
b)
uloženie povinností by ohrozilo ekonomickú alebo finančnú realizovateľnosť budovania novej siete, najmä ...
(4)

Úrad v súvislosti s poskytovaním služieb na lokálnej úrovni, ktorých poskytovanie závisí od používania ...

(5)

Úrad pri ukladaní povinností podľa odseku 4 zohľadní

a)
potrebu zabezpečiť dostupnosť služieb v celej Európskej únii vrátane dostupnosti služieb pozdĺž hlavných ...
b)
potrebu zabezpečiť efektívne využívanie frekvenčného spektra,
c)
technickú realizovateľnosť spoločného využívania pasívnej infraštruktúry alebo aktívnej infraštruktúry ...
d)
stav hospodárskej súťaže založenej na infraštruktúre a na službách,
e)
technologické inovácie,
f)
potrebu podporovať zámer poskytovateľa prístupu vybudovať infraštruktúru.
(6)

Úrad je pri riešení sporu medzi podnikmi podľa § 128 oprávnený uložiť podniku využívajúcemu prístup ...

(7)

Úrad ukladá povinnosti podľa § 58 a odsekov 1 až 6 v súlade s princípmi objektívnosti, transparentnosti, ...

§ 60 - Systém podmieneného prístupu
(1)

Podnik poskytujúci služby systémom podmieneného prístupu k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu, ...

a)
ponúkať všetkým vysielateľom spravodlivo, primerane a nediskriminačne technické služby, ktoré umožňujú ...
b)
viesť v účtovníctve oddelene činnosti súvisiace s podmieneným prístupom.
(2)

Ak úrad na základe analýzy relevantného trhu zistí, že na relevantnom trhu súvisiacom s podmieneným ...

(3)

Súčasťou analýzy podľa odseku 2 je aj posúdenie, či zrušením povinností

a)
nebude nepriaznivo ovplyvnený prístup koncových užívateľov k rozhlasovému a televíznemu vysielaniu, ...
b)
nebudú nepriaznivo ovplyvnené predpoklady pre vznik a zachovanie efektívnej hospodárskej súťaže na trhu ...
(4)

Úrad v rozhodnutí o zrušení povinností podľa odseku 2 uloží podniku povinnosť upovedomiť iné podniky ...

(5)

Úrad je oprávnený uložiť podnikom poskytujúcim služby podmieneného prístupu povinnosti týkajúce sa prezentačných ...

Šiesta hlava

Regulácia súťaže

§ 61 - Podnik s významným vplyvom
(1)

Úrad na základe analýzy relevantného trhu určí, či na relevantnom trhu existuje podnik s významným vplyvom. ...

(2)

Podnik s významným vplyvom na určitom relevantnom trhu môže úrad určiť za podnik s významným vplyvom ...

§ 62 - Určenie a vymedzenie relevantných trhov
(1)

Úrad vydá zoznam relevantných trhov na základe odporúčania Európskej komisie o relevantných trhoch produktov ...

(2)

Úrad môže do zoznamu relevantných trhov zahrnúť aj trh, ktorý nie je uvedený v odporúčaní o relevantných ...

(3)

Test troch kritérií je spôsob určenia, či je na trhu opodstatnená regulácia ex ante. Test troch kritérií ...

a)
existencia podstatných a trvalých štrukturálnych, právnych alebo regulačných prekážok vstupu na trh,
b)
štruktúra trhu je taká, že trh v blízkej budúcnosti nesmeruje k efektívnej hospodárskej súťaži, ak ide ...
c)
samotné uplatnenie právnych predpisov o hospodárskej súťaži nie je postačujúce na primerané riešenie ...
(4)

Test troch kritérií podľa odseku 3 je považovaný za splnený na relevantných trhoch uvedených v odporúčaní ...

(5)

Úrad vymedzí relevantný trh z vecného hľadiska a geografického hľadiska s ohľadom na špecifické národné ...

(6)

Úrad pri vymedzení relevantného trhu podľa odseku 5 môže použiť aj výsledky geografického prieskumu ...

§ 63 - Nadnárodný trh
(1)

Úrad v spolupráci aspoň s jedným národným regulačným orgánom iného členského štátu môže predložiť orgánu ...

(2)

Ak Európska komisia určí nadnárodný trh, úrad v spolupráci s dotknutým národným regulačným orgánom iného ...

(3)

Úrad môže pri analýze relevantného trhu spolupracovať s jedným alebo viacerými národnými regulačnými ...

§ 64 - Analýza nadnárodného dopytu koncových užívateľov
(1)

Úrad v spolupráci s jedným alebo viacerými národnými regulačnými orgánmi iných členských štátov môže ...

(2)

Odôvodnenú žiadosť podľa odseku 1 môže predložiť orgánu európskych regulátorov aj podnik alebo iná dotknutá ...

(3)

Analýzou nadnárodného dopytu vypracovanou orgánom európskych regulátorov nie je dotknuté určenie nadnárodných ...

(4)

Ak orgán európskych regulátorov dospeje vo svojej analýze nadnárodného dopytu k záveru, že nadnárodný ...

§ 65 - Analýza relevantného trhu
(1)

Cieľom analýzy relevantného trhu je zistiť, či na ňom existuje efektívna hospodárska súťaž. Efektívnou ...

(2)

Úrad pri analýze relevantného trhu posudzuje budúci vývoj na relevantnom trhu pri absencii regulácie, ...

a)
vývojové trendy, ktoré ovplyvňujú stav hospodárskej súťaže na relevantnom trhu vrátane trendov v súvislosti ...
b)
všetky podstatné prekážky v hospodárskej súťaži na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni bez ohľadu ...
c)
iné formy regulácie alebo opatrenia uložené a ovplyvňujúce v danom období relevantný trh alebo súvisiaci ...
d)
povinnosti uložené podniku s významným vplyvom na inom relevantnom trhu.
(3)

Súčasťou analýzy relevantného trhu je vymedzenie relevantného trhu podľa § 62, posúdenie stavu hospodárskej ...

(4)

Úrad predloží analýzu relevantného trhu na nadnárodné konzultácie najneskôr do

a)
piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia úradu o určení podniku ...
b)
troch rokov od prijatia Európskou komisiou aktualizovaného odporúčaného zoznamu relevantných trhov, ...
(5)

Ak úrad usúdi, že nebude môcť predložiť analýzu relevantného trhu na nadnárodné konzultácie v lehote ...

§ 66 - Uloženie, zmena alebo zrušenie povinností
(1)

Ak úrad určí rozhodnutím podnik s významným vplyvom podľa § 61, súčasne mu uloží alebo zmení povinnosti ...

(2)

Uložením alebo zmenou povinností podniku s významným vplyvom podľa odseku 1 nie sú dotknuté

a)
povinnosti ustanovené v § 14, § 22, § 58 až 60 a § 82, § 88 a 89,
b)
záväzky, ktoré na seba prevzal žiadateľ o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií ...
c)
povinnosti podnikov podľa § 109 až 117, ktoré nie sú určené ako podniky s významným vplyvom,
d)
medzinárodné záväzky, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(3)

Úrad môže vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcom súhlase Európskej komisie uložiť podniku s významným ...

(4)

Povinnosti uložené podniku s významným vplyvom musia vychádzať zo zisteného stavu na relevantnom trhu, ...

(5)

Ak úrad na základe analýzy relevantného trhu zistí, že na relevantnom trhu nepôsobí podnik s významným ...

(6)

Úrad zohľadní nové vývojové trendy na trhu, najmä trendy v súvislosti s obchodnými dohodami vrátane ...

(7)

Účastníkom konania vo veci určenia podniku s významným vplyvom a uloženia povinností podľa odseku 1 ...

(8)

Ak je na relevantnom trhu určený podnik s významným vplyvom, úrad vydá nové rozhodnutie o určení podniku ...

§ 67 - Povinnosť transparentnosti
(1)

Úrad môže na zabezpečenie transparentnosti v súvislosti s prístupom alebo prepojením uložiť v rozhodnutí ...

(2)

Úrad môže v rozhodnutí podľa § 66 uložiť podniku s významným vplyvom povinnosť zverejniť referenčnú ...

(3)

Úrad v rozhodnutí podľa § 66 určí rozsah informácií, ktoré je podnik s významným vplyvom povinný predložiť ...

(4)

Ak na príslušnom relevantnom trhu už je určený podnik s významným vplyvom, ktorý má zverejnenú referenčnú ...

(5)

Ak má podnik s významným vplyvom uložené povinnosti týkajúce sa veľkoobchodného prístupu k infraštruktúre ...

(6)

Úrad môže uložiť rozhodnutím podniku s významným vplyvom povinnosť, aby zmenil referenčnú ponuku, ak ...

§ 68 - Povinnosti nediskriminácie
(1)

Úrad môže uložiť v rozhodnutí podľa § 66 podniku s významným vplyvom povinnosti nediskriminácie vo veci ...

(2)

Na základe povinností uložených podľa odseku 1 je podnik s významným vplyvom povinný uplatňovať voči ...

§ 69 - Povinnosť vedenia oddelenej evidencie v účtovníctve
(1)

Úrad môže rozhodnutím podľa § 66 uložiť podniku s významným vplyvom povinnosť viesť v účtovníctve oddelene ...

(2)

Podnik s významným vplyvom je povinný predložiť oddelenú evidenciu účtovníctva podľa odseku 1 overenú ...

§ 70 - Prístup k pasívnej infraštruktúre
(1)

Ak úrad na základe analýzy relevantného trhu zistí, že odmietnutie prístupu, alebo ponúkaný prístup ...

(2)

Úrad môže uložiť povinnosť podľa odseku 1 bez ohľadu na to, či sú súčasti pasívnej infraštruktúry, ktorých ...

§ 71 - Povinnosti prístupu k špecifickým prvkom siete a pridruženým prostriedkom a ich používanie
(1)

Ak úrad na základe analýzy relevantného trhu zistí, že odmietnutie prístupu alebo ponuka na prístup ...

a)
poskytovať prístup k špecifickým prvkom siete a pridruženým prostriedkom vrátane uvoľneného prístupu ...
b)
poskytovať prístup k špecifickým aktívnym prvkom alebo virtuálnym prvkom siete a k službám,
c)
viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi o prístup,
d)
nezrušiť už poskytnutý prístup,
e)
poskytovať určené služby za veľkoobchodných podmienok za účelom ich opakovaného predaja,
f)
zabezpečiť otvorený prístup k rozhraniam, protokolom alebo kľúčovým technológiám, ktoré sú potrebné ...
g)
umožniť spoločné umiestnenie alebo iné formy spoločného používania pridružených prostriedkov,
h)
poskytovať špecifické služby potrebné na zabezpečenie interoperability služieb medzi koncovými bodmi ...
i)
zabezpečiť prístup k systémom na podporu prevádzky alebo k podobným softvérovým systémom potrebným na ...
j)
prepojiť siete alebo sieťové prostriedky,
k)
poskytovať prístup k pridruženým službám, ako je služba identifikácie, aktuálnej lokalizácie a prítomnosti. ...
(2)

Ak úrad určí povinnosti podľa odseku 1 môže podniku uložiť, aby tieto podmienky boli plnené spravodlivo, ...

(3)

Úrad v súlade so zásadou proporcionality pri ukladaní povinností podľa odsekov 1 a 2 prihliada najmä ...

a)
iné formy prístupu na tom istom alebo súvisiacom veľkoobchodnom relevantnom trhu a ich schopnosť prispieť ...
b)
technickú a ekonomickú uskutočniteľnosť použitia alebo inštalovania zariadení inými podnikmi s ohľadom ...
c)
očakávaný technologický vývoj ovplyvňujúci usporiadanie siete a jej správu,
d)
potrebu zabezpečiť technologickú neutralitu umožňujúcu podnikom navrhovať a spravovať vlastné siete,
e)
uskutočniteľnosť požadovaného prístupu alebo prepojenia so zreteľom na dostupnú kapacitu siete,
f)
počiatočné investície vlastníka zariadení, berúc do úvahy všetky uskutočnené verejné investície a riziká ...
g)
potrebu dlhodobej ochrany hospodárskej súťaže s dôrazom na ekonomicky efektívnu hospodársku súťaž v ...
h)
ochranu práv duševného vlastníctva, ak je to potrebné,
i)
poskytovanie celoeurópskych služieb.
(4)

Pri ukladaní povinností podľa odseku 1 alebo podľa § 70 úrad posúdi, či pre vytvorenie a zabezpečenie ...

(5)

Úrad môže na zabezpečenie obvyklej prevádzky siete určiť technické alebo prevádzkové podmienky prístupu ...

§ 72 - Regulácia cien
(1)

Regulácia cien je určenie alebo usmerňovanie výšky cien spôsobom určeným v rozhodnutí o regulácii cien. ...

(2)

Úrad môže regulovať ceny

a)
prístupu a prepojenia,
b)
maloobchodných služieb,
c)
univerzálnej služby,
d)
pri prenositeľnosti čísla.
(3)

Spôsoby regulácie cien sú

a)
určenie maximálnych alebo minimálnych cien,
b)
usmerňovanie vývoja cien určením podmienok, ktorými sú
1.
maximálny rozsah možného zvýšenia cien vo vymedzenom období,
2.
maximálny podiel, v ktorom je možné premietnuť do ceny zvýšenie cien určených vstupov vo vymedzenom ...
3.
časovo obmedzený zákaz zvyšovania cien na príslušnom relevantnom trhu najviac počas 12 mesiacov,
c)
určenie metódy kalkulácie cien vrátane povinnosti nákladovej orientácie, určenie efektívne a účelne ...
(4)

Úrad zabezpečí, aby spôsob regulácie cien podľa odseku 3 podporoval budovanie nových alebo zmodernizovaných ...

(5)

Na účely konania o regulácii cien podľa odsekov 1 až 3 sa práva účastníka konania podľa správneho poriadku ...

(6)

Ak má podnik uloženú povinnosť nákladovej orientácie, je povinný úradu preukázať, že ceny sú vypočítané ...

(7)

Úrad alebo ním poverená odborne spôsobilá a nezávislá osoba overí podnikom predložený výpočet kalkulácie ...

§ 73 - Regulácia cien prístupu alebo prepojenia
(1)

Ak úrad na základe analýzy trhu týkajúcej sa prístupu alebo prepojenia zistí, že na tomto trhu nie je ...

(2)

Úrad neuloží povinnosť regulácie cien prístupu a prepojenia alebo, ak takáto povinnosť bola uložená, ...

(3)

Úrad uloží povinnosti regulácie cien v prípade prístupu k existujúcim prvkom siete v záujme podpory ...

§ 74 - Cena za ukončovanie volaní
(1)

Podnik poskytujúci veľkoobchodnú službu ukončenia volania v sieti v pevnom umiestnení alebo veľkoobchodnú ...

(2)

Úrad monitoruje, či podniky neprekračujú maximálnu cenu služby ukončenia volania v pevnom umiestnení ...

(3)

Ak Európska komisia neuloží maximálnu sadzbu za ukončenie volaní v mobilnej sieti ani v sieti v pevnom ...

(4)

Ak úrad na základe analýzy podľa odseku 3 v rozhodnutí podľa § 66 uloží povinnosť cenovej regulácie ...

a)
ceny za ukončenie volaní v pevnom umiestnení, ako aj v individuálnej mobilnej sieti sú určené tak, že ...
b)
relevantné prírastkové náklady na veľkoobchodnú službu ukončenia volania na konkrétnom relevantnom trhu ...
c)
súčasťou nákladov na veľkoobchodnú službu ukončenia volania na predmetnom relevantnom trhu sú len náklady ...
d)
náklady súvisiace s dodatočnou kapacitou siete sú do nákladov na veľkoobchodnú službu ukončenia hlasového ...
e)
úhrady za právo využívať frekvencie na základe individuálneho povolenia na používanie frekvencií sa ...
f)
do nákladov na veľkoobchodnú službu ukončenia volania na predmetnom relevantnom trhu sa započítavajú ...
g)
priemerné náklady súvisiace s poskytovaním veľkoobchodnej služby ukončenia volania v pevnom umiestnení ...
h)
v prípade sieťových poskytovateľov veľkoobchodnej služby ukončenia volania v individuálnych mobilných ...
i)
výška odpisov sa určí použitím metódy ekonomických odpisov,
j)
pri výpočte efektívne vynaložených nákladov sa zohľadní progresívny technologický vývoj sietí, pričom ...
§ 75 - Regulácia prvkov nových vysokokapacitných sietí
(1)

Podnik s významným vplyvom môže v súlade s postupom podľa § 78 ponúknuť záväzky, že pri zavádzaní vysokokapacitnej ...

(2)

Úrad pri posudzovaní parametrov vysokokapacitnej siete zohľadní usmernenie orgánu európskych regulátorov ...

(3)

Ak sieť spĺňa charakteristiky vysokokapacitnej siete podľa odseku 2, úrad posúdi záväzky podľa odseku ...

(4)

Ak úrad po zohľadnení výsledkov testu trhu vykonaného podľa § 78 ods. 3 prostredníctvom konzultácií ...

(5)

Ak bola podniku s významným vplyvom uložená povinnosť dodržiavať záväzky podľa § 78 ods. 5, úrad mu ...

(6)

Ak podniku s významným vplyvom boli uložené povinnosti podľa § 66 v súvislosti s prvkami novej vysokokapacitnej ...

(7)

Úrad ponechá podniku uložené povinnosti podľa § 66, kým nebude uzavretá zmluva o spoluinvestovaní v ...

(8)

Ak úrad po zohľadnení výsledkov testu trhu vykonaného podľa § 78 ods. 3 na základe konzultácií s dotknutými ...

§ 76 - Funkčné oddelenie obchodnej spoločnosti
(1)

Ak na základe uložených povinností podľa § 67 až 73 nebola dosiahnutá efektívna hospodárska súťaž a ...

(2)

Samostatná obchodná spoločnosť je povinná poskytovať prístupové produkty a služby všetkým podnikom na ...

(3)

Pred uložením povinnosti podľa odseku 1 úrad predloží Európskej komisii

a)
podklady, ktoré odôvodňujú zámer uložiť túto povinnosť,
b)
odôvodnené posúdenie, podľa ktorého neexistuje žiadna alebo existuje malá pravdepodobnosť, že v primeranom ...
c)
analýzu očakávaného vplyvu na úrad, na samostatnú obchodnú spoločnosť, najmä na zamestnancov samostatnej ...
d)
analýzu dôvodov, prečo by táto povinnosť bola najefektívnejším prostriedkom na vykonanie nápravných ...
(4)

Úrad môže povinnosť podľa odseku 1 uložiť iba po predchádzajúcom súhlase Európskej komisie. Následne ...

(5)

Návrh rozhodnutia úradu podľa odseku 1 obsahuje

a)
spôsob a úroveň oddelenia, najmä právnu formu samostatnej obchodnej spoločnosti,
b)
určenie obchodného majetku samostatnej obchodnej spoločnosti a produktov alebo služieb, ktoré má poskytovať, ...
c)
dátum, ku ktorému má podnik vykonať oddelenie obchodnej spoločnosti,
d)
pravidlá riadenia zabezpečujúce nezávislosť zamestnancov, ktorých zamestnáva samostatná obchodná spoločnosť ...
e)
pravidlá transparentnosti prevádzkových postupov najmä vo vzťahu k dotknutým stranám,
f)
pravidlá a spôsob monitorovania na zabezpečenie dodržiavania povinností vrátane zverejňovania výročnej ...
(6)

Podniku, ktorému bola uložená povinnosť podľa odseku 1, môže úrad uložiť ktorúkoľvek z povinností podľa ...

§ 77 - Dobrovoľné oddelenie vertikálne integrovaného podniku
(1)

Ak podnik s významným vplyvom plánuje previesť obchodný majetok tvoriaci jeho prístupovú sieť alebo ...

(2)

Podnik s významným vplyvom, v prípade dobrovoľného oddelenia podľa odseku 1, môže počas dobrovoľného ...

(3)

Úrad posúdi vplyv dobrovoľného oddelenia podniku podľa odseku 1 na všetky povinnosti uložené podniku ...

(4)

Bez toho, aby bol dotknutý § 79, úrad môže uložiť samostatnej obchodnej spoločnosti podľa odseku 1 povinnosti ...

§ 78 - Postup týkajúci sa záväzkov
(1)

Podnik s významným vplyvom môže úradu predložiť ponuku záväzkov týkajúcich sa podmienok poskytovania ...

a)
s dohodami o spolupráci, ktoré sú relevantné z hľadiska rozhodovania úradu o uložení vhodných a primeraných ...
b)
so spoluinvestovaním do vysokokapacitnej siete podľa § 75,
c)
s efektívnym a nediskriminačným prístupom tretích strán počas realizácie dobrovoľného oddelenia zo strany ...
(2)

Ponuka záväzkov predložená podnikom s významným vplyvom musí byť dostatočne podrobná najmä z hľadiska ...

(3)

Úrad s cieľom posúdiť všetky ponúknuté záväzky podľa odseku 1 okrem prípadov, keď takéto záväzky jednoznačne ...

(4)

Úrad za účelom vykonania testu trhu podľa odseku 3 zverejní na konzultačnom mieste podľa § 17 ods. 4 ...

(5)

Ak úrad dospeje k záveru, že ponuka záväzkov podniku s významným vplyvom je v súlade s cieľmi, kritériami ...

(6)

Pri určovaní ponúknutých záväzkov predložených podnikom s významným vplyvom za povinné úrad zohľadní ...

a)
dôkazy preukazujúce primeranosť a spravodlivosť ponúknutých záväzkov,
b)
otvorenosť záväzkov pre všetky podniky pôsobiace na trhu,
c)
včasnú dostupnosť prístupu vrátane prístupu k vysokokapacitným sieťam za spravodlivých, primeraných ...
d)
celkovú primeranosť ponúknutých záväzkov vzhľadom na zabezpečenie udržateľnej hospodárskej súťaže na ...
(7)

Postup analýzy relevantného trhu a ukladanie povinností podľa § 66 nie sú týmto ustanovením dotknuté. ...

(8)

Úrad monitoruje záväzky, ktoré určil za povinné podľa odseku 5.

§ 79 - Podniky pôsobiace výhradne na veľkoobchodnom trhu
(1)

Ak úrad zistí na základe analýzy relevantného trhu, že na jednom alebo viacerých veľkoobchodných trhoch ...

a)
všetky spoločnosti v postavení ovládanej osoby a obchodné jednotky v rámci podniku s významným vplyvom, ...
b)
podnik s významným vplyvom nie je na základe exkluzívnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy, povinný ...
(2)

Ak úrad dospeje k záveru, že sú splnené podmienky podľa odseku 1, môže uložiť podniku s významným vplyvom ...

(3)

Podnik s významným vplyvom, ktorému úrad uložil povinnosti podľa odseku 2, je povinný bezodkladne informovať ...

(4)

Ak úrad na základe analýzy relevantného trhu zistí, že už nie sú splnené podmienky podľa odseku 1, prehodnotí ...

(5)

Ak úrad na základe analýzy relevantného trhu zistí, že ponúknuté zmluvné podmienky vo veci veľkoobchodného ...

§ 80 - Prechod od zastaranej infraštruktúry
(1)

Úrad je oprávnený rozhodnutím podľa § 66 uložiť podniku s významným vplyvom, povinnosť oznámiť úradu ...

(2)

Ak časti siete, ktorých poskytovanie plánuje podnik s významným vplyvom ukončiť alebo ktoré plánuje ...

a)
určil primerané podmienky prechodu od zastaranej infraštruktúry vrátane sprístupnenia veľkoobchodných ...
b)
dodržal podmienky ukončenia poskytovania alebo nahradenia časti siete novou infraštruktúrou, ktoré oznámil ...
(3)

Postupom podniku s významným vplyvom podľa odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté povinnosti uložené podniku ...

§ 81 - Regulácia služieb maloobchodných trhov
(1)

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 98 a 100, ak úrad na základe analýzy maloobchodného relevantného ...

a)
zákaz účtovania neprimerane vysokých cien,
b)
zákaz obmedzovania vstupu na trh,
c)
zákaz obmedzovania hospodárskej súťaže určením cien poškodzujúcich iné podniky,
d)
zákaz uprednostňovania určitej skupiny koncových užívateľov,
e)
zákaz neopodstatneného viazania služieb.
(2)

Ak úrad uloží podniku s významným vplyvom povinnosti podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. c), úrad určí ...

(3)

Úrad môže od podniku požadovať zdôvodnenie vypočítaných cien a v prípade potreby požadovať ich úpravu ...

Tretia časť

Poskytovanie služieb

Prvá hlava

Práva a povinnosti pri poskytovaní služieb

§ 82
(1)

Podnik poskytujúci verejne dostupnú interpersonálnu komunikačnú službu je povinný zabezpečiť, ak je ...

a)
službám s použitím negeografických čísel v rámci Európskej únie a mohli tieto služby využívať,
b)
všetkým číslam v národných telefónnych číslovacích plánoch členských štátov a medzinárodným telefónnym ...
(2)

Podnik nesmie uplatňovať voči koncovým užívateľom odlišné požiadavky ani ukladať koncovým užívateľom ...

(3)

Podnik môže uplatniť odlišné požiadavky alebo podmienky podľa odseku 2, ak je takéto odlišné zaobchádzanie ...

(4)

Podnik poskytujúci verejne dostupnú službu je povinný zabezpečiť pre koncových užívateľov so zdravotným ...

(5)

Podrobnosti o požiadavkách, ktoré má splniť podnik na to, aby sa pre koncových užívateľov so zdravotným ...

(6)

Podnik pri poskytovaní verejne dostupných služieb podľa odseku 1 postupuje v súlade s § 20.

(7)

Záujemca má právo na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb s jedným alebo viacerými podnikmi poskytujúcimi ...

(8)

Všetky zmluvné podmienky prijaté v súvislosti s používaním služieb alebo aplikácií koncovými užívateľmi ...

§ 83 - Transparentnosť a uverejňovanie informácií pre užívateľa
(1)

Podnik poskytujúci služby prístupu k internetu alebo verejne dostupné interpersonálne komunikačné služby, ...

a)
údaje podniku v rozsahu podľa § 10 ods. 2 písm. a) a b) a kontaktné údaje podniku,
b)
informácie o službách, najmä
1.
rozsah ponúkaných služieb a základné vlastnosti každej poskytovanej služby vrátane minimálnych úrovní ...
2.
štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetky cenové položky vrátane informácií o ...
3.
ponúkané služby záručného a pozáručného servisu, údržby a asistenčné služby zákazníkom a kontaktné údaje ...
4.
štandardné zmluvné podmienky vrátane dĺžky trvania zmluvy o poskytovaní služieb, poplatkov za predčasné ...
5.
ak podnik poskytuje interpersonálne komunikačné služby založené na číslach, informácie o dostupnosti ...
6.
podrobnosti o produktoch a službách vrátane všetkých funkcií, praktík, politík a postupov a úprav pri ...
c)
mechanizmy na urovnanie sporov vrátane tých mechanizmov, ktoré poskytuje podnik.
(2)

Informácie podľa odseku 1 je podnik povinný transparentne zverejňovať v zrozumiteľnej, ľahko dostupnej ...

(3)

Pred zverejnením informácií v súlade s odsekmi 1 a 2 je podnik povinný informácie poskytnúť úradu na ...

(4)

Úrad zabezpečí bezplatný prístup aspoň k jednému porovnávaciemu nástroju, alebo na svojom webovom sídle ...

a)
cien a poplatkov za služby poskytované za opakujúcu sa priamu peňažnú platbu alebo priamu peňažnú platbu ...
b)
kvality poskytovania služby podľa § 85, ak sa ponúka minimálna úroveň kvality služby alebo sa od podniku ...
(5)

Porovnávací nástroj podľa odseku 4

a)
je od podnikov poskytujúcich takéto služby prevádzkovo nezávislý, čím sa zaručí, že vo vzťahu k výsledkom ...
b)
jasne uvádza majiteľov a prevádzkovateľov porovnávacieho nástroja,
c)
uvádza jasné a objektívne kritériá, na ktorých sa porovnanie zakladá,
d)
používa jednoduchý a jednoznačný jazyk,
e)
poskytuje presné a aktuálne informácie podľa poslednej platnej ponuky a uvádza, kedy bola vykonaná posledná ...
f)
je otvorený všetkým podnikom, ktoré poskytujú služby prístupu k internetu alebo verejne dostupné interpersonálne ...
g)
poskytuje účinný postup oznamovania nesprávnych informácií,
h)
obsahuje možnosť porovnávať ceny, poplatky a kvalitu fungovania služby medzi jednotlivými ponukami, ...
(6)

Úrad na základe žiadosti prevádzkovateľa porovnávacieho nástroja, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v odseku ...

(7)

Tretie osoby majú právo využívať bez poplatku a v otvorených dátových formátoch informácie zverejnené ...

(8)

Podnik poskytujúci služby prístupu k internetu alebo verejne dostupné interpersonálne komunikačné služby ...

a)
najčastejšieho využitia služieb prístupu k internetu a verejne dostupných interpersonálnych komunikačných ...
b)
prostriedkov ochrany proti rizikám z hľadiska osobnej bezpečnosti, ochrany súkromia a osobných údajov ...
c)
varovania obyvateľstva pri ohrození života, zdravia alebo majetku.
(9)

Podnik poskytuje informácie podľa odseku 8 za úhradu ustanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom, ...

§ 84 - Zmluva o poskytovaní služieb
(1)

Zmluvou o poskytovaní služieb, vrátane služby prístupu k internetu, sa podnik zaväzuje zriadiť pripojenie ...

(2)

Podnik môže vydať všeobecné podmienky a cenník, ktoré sú súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb. Podnik ...

(3)

Podnik poskytujúci verejne dostupné služby, iné ako služby komunikácie stroj-stroj (M2M), poskytne spotrebiteľovi ...

a)
informácie požadované podľa osobitného predpisu,93)
b)
informácie podľa prílohy č. 3.
(4)

Informácie podľa odseku 3 je podnik poskytujúci verejne dostupné služby iné ako služby komunikácie stroj-stroj ...

(5)

Poskytnutím informácií podľa odseku 3 nie je dotknutá povinnosť podniku podľa osobitného predpisu.94) ...

(6)

Informácie podľa odseku 3 musia byť jasné a zrozumiteľné a poskytnuté na trvanlivom nosiči. Ak poskytnutie ...

(7)

Informácie podľa odseku 3 je podnik povinný na žiadosť spotrebiteľa alebo koncového užívateľa podľa ...

(8)

Podnik poskytujúci iné verejne dostupné služby ako služby komunikácie stroj-stroj (M2M) je povinný poskytnúť ...

(9)

Podnik poskytujúci iné verejne dostupné služby ako služby komunikácie stroj-stroj (M2M) je povinný poskytnúť ...

(10)

Podrobnosti o požiadavkách týkajúcich sa obsahu, formy a spôsobu zverejňovania a monitorovania informácií ...

(11)

Informácie uvedené v odsekoch 3 a 8 sa po uzavretí zmluvy o poskytovaní služieb medzi podnikom a spotrebiteľom, ...

(12)

Ak je služba prístupu k internetu alebo verejne dostupná interpersonálna komunikačná služba účtovaná ...

(13)

Podrobnosti o limitoch spotreby podľa odseku 12 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

(14)

Ustanovenia odsekov 3 až 5, 8 a 9 sa nevzťahujú na zmluvu o poskytovaní služieb, ktorej predmetom je ...

§ 85
(1)

Podnik poskytujúci služby prístupu k internetu alebo verejne dostupné interpersonálne komunikačné služby ...

a)
kvalitatívnych ukazovateľoch služieb, v rozsahu, v akom má kontrolu nad jednotlivými prvkami siete priamo ...
b)
opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnakého prístupu koncových užívateľov so zdravotným postihnutím ...
(2)

Povinnosťou podniku poskytujúceho služby prístupu k internetu alebo verejne dostupné interpersonálne ...

(3)

Podnik, ktorý poskytuje verejne dostupné interpersonálne komunikačné služby, je povinný uverejňovať ...

(4)

Pred zverejnením informácií podľa odsekov 1 až 3 je podnik povinný informácie poskytnúť úradu na základe ...

(5)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o

a)
kvalitatívnych ukazovateľoch služieb a požiadavkách na informovanie o rýchlostiach služby prístupu k ...
b)
špecifikácii kvalitatívnych ukazovateľov služieb a metóde merania zverejnených údajov,
c)
opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnakého prístupu koncovým používateľom so zdravotným postihnutím, ...
d)
vonkajších faktoroch, od ktorých závisí kvalita služieb podľa odseku 3.
§ 86 - Práva a povinnosti podniku a užívateľa
(1)

Podnik má právo

a)
na úhradu za poskytnutú verejne dostupnú službu,
b)
na náhradu škody spôsobenej na verejnej sieti a na verejnom telekomunikačnom zariadení,
c)
odmietnuť uzavretie zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb, ak
1.
poskytovanie verejne dostupnej služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky ...
2.
záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu preto, že je dlžníkom podniku alebo iného podniku ...
3.
záujemca nesúhlasí s podmienkami zmluvy o poskytovaní služieb,
d)
dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie verejne dostupnej služby z dôvodu
1.
jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich ...
2.
podstatného porušenia iných zmluvných podmienok zo strany účastníka; dočasne prerušiť poskytovanie verejne ...
e)
pri získavaní, overovaní a aktualizácii údajov na účely podľa § 110 ods. 2 požadovať od účastníka alebo ...
f)
požadovať od záujemcu o uzavretie zmluvy alebo účastníka, ktorý žiada priznanie práv ustanovených týmto ...
(2)

Podnik je povinný

a)
uzavrieť zmluvu o poskytovaní verejne dostupných služieb s každým záujemcom o poskytovanie verejne dostupnej ...
b)
pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb získavať údaje účastníka vrátane účastníka ...
c)
zabezpečiť svojim koncovým užívateľom prístup k informačnej službe o telefónnych číslach.
(3)

Účastník verejne dostupnej interpersonálnej komunikačnej služby založenej na číslach má právo

a)
zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu podľa § 113 a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom ...
b)
na prístup k informačnej službe o telefónnych číslach,
c)
bezplatne volať na čísla tiesňového volania vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania „112“, ...
d)
bezplatne zasielať SMS na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“; to sa nevzťahuje na cudzozemských ...
e)
ak ide o účastníka so zdravotným postihnutím, na rovnocenný prístup k záchranným službám prostredníctvom ...
(4)

Účastník je povinný

a)
používať verejne dostupnú službu v súlade s týmto zákonom a so zmluvou o poskytovaní služieb,
b)
platiť za poskytnutú verejne dostupnú službu podľa zmluvy o poskytovaní služieb, a ak to povaha služby ...
c)
používať iba telekomunikačné zariadenia spĺňajúce požiadavky podľa osobitných predpisov,44)
d)
v prípade, ak žiada priznanie práv pre mikropodniky, malé podniky alebo neziskové organizácie, predložiť ...
(5)

Ak je napriek písomnej výzve podniku účastník, nepretržite dlhšie ako 90 dní v omeškaní so splnením ...

(6)

Na účely podľa odseku 1 písm. e), ak sa preukazuje totožnosť s použitím úradného autentifikátora,101) ...

§ 87 - Dĺžka trvania zmluvy o poskytovaní služieb a jej ukončenie
(1)

Ak sa spotrebiteľ zaviaže využívať verejne dostupnú službu podniku počas určitého minimálneho obdobia ...

(2)

Odsek 1 sa nevzťahuje na

a)
zmluvy na poskytovanie interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od čísel ani na prenosové ...
b)
dobu trvania zmluvy, ktorej predmetom je výlučne zriadenie fyzickej prípojky, v ktorej sa spotrebiteľ, ...
(3)

Odmietnutie ponuky využívania ďalších služieb podniku zo strany koncového užívateľa nesmie podnik viazať ...

(4)

Účastník má právo kedykoľvek vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek ...

(5)

Podnik môže odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb, ak účastník

a)
opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, ...
b)
nezaplatil cenu za poskytnutú službu ani do 45 dní po dni splatnosti,
c)
pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,44) alebo používa ...
d)
opakovane používa verejne dostupnú službu spôsobom, ktorý znemožňuje podniku kontrolu jej používania, ...
e)
opakovane porušuje podmienky zmluvy o poskytovaní služieb alebo ak podstatne poruší podmienky zmluvy ...
(6)

Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné strany.

(7)

Ak je možné zmluvu o poskytovaní služieb, ktorá bola uzatvorená na dobu určitú, automaticky predĺžiť, ...

(8)

Pred automatickým predĺžením doby trvania zmluvy podľa odseku 7 je podnik povinný informovať účastníka ...

(9)

Účastník má právo pri zmene zmluvy o poskytovaní služieb zo strany podniku odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ...

a)
sú výhradne v prospech účastníka,
b)
sú výlučne administratívneho charakteru,
c)
nemajú negatívny vplyv na účastníka, alebo
d)
vyplývajú z osobitného predpisu.106)
(10)

Podnik je povinný oznámiť každú zmenu zmluvných podmienok účastníkovi na trvanlivom nosiči, jasným a ...

(11)

Účastník má právo na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby zavineného podnikom; ...

(12)

Účastník má právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní služby, ktoré nezavinil.

(13)

Účastník, má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb bez sankcií a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek ...

(14)

Ak má účastník právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb, pred ukončením doby, na ktorú bola zmluva ...

(15)

Ustanovenia odsekov 9, 10 a 14 sa v prípade, že sa vzťahujú na zmluvy o poskytovaní služieb, na základe ...

(16)

Ustanovenia odsekov 1, 7 a 8 sa nevzťahujú na poskytovanie interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých ...

(17)

Ustanovenia odsekov 9 až 11 sa nevzťahujú na poskytovanie interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých ...

§ 88 - Prenositeľnosť čísla
(1)

Podnik je povinný zabezpečiť svojim účastníkom s telefónnymi číslami z národného číslovacieho plánu, ...

a)
geografických čísel v rámci geograficky určenej číslovacej oblasti vymedzenej úradom na špecifickom ...
b)
negeografických čísel na ktoromkoľvek mieste.
(2)

Na prenositeľnosť čísla medzi pevnými a mobilnými verejnými sieťami sa odsek 1 nevzťahuje.

(3)

Odovzdávajúcim podnikom na účely tohto paragrafu je podnik, ktorého účastník prostredníctvom prijímajúceho ...

(4)

Prijímajúcim podnikom na účely tohto paragrafu je podnik, s ktorým koncový užívateľ uzatvoril zmluvu ...

(5)

Odovzdávajúci podnik je povinný zabezpečiť, aby si účastník, ktorý s ním ukončil zmluvu o poskytovaní ...

(6)

Odovzdávajúci podnik a prijímajúci podnik sú povinné navzájom si účtovať poplatky pri zabezpečovaní ...

(7)

Prijímajúci podnik ani odovzdávajúci podnik nesmú v súvislosti s prenesením čísla požadovať od koncového ...

(8)

Prenesenie čísla je možné uskutočniť iba na základe zmluvy o prenesení čísla uzatvorenej medzi koncovým ...

(9)

Odovzdávajúci podnik prenesie a prijímajúci podnik aktivuje číslo účastníkovi, ktorý uzavrel zmluvu ...

(10)

Prijímajúci podnik je povinný oznámiť odovzdávajúcemu podniku a účastníkovi vopred dohodnutým spôsobom, ...

(11)

Zmluva o poskytovaní služieb medzi odovzdávajúcim podnikom a účastníkom sa ukončí automaticky uplynutím ...

(12)

Podniky, ktoré prevádzkujú prístupové siete alebo zariadenia, ktoré používa odovzdávajúci podnik alebo ...

(13)

Podniky sú povinné zabezpečiť, aby účastníkovi nebolo jeho číslo prenesené k inému podniku proti jeho ...

(14)

Podnik, ktorý počas procesu prenášania čísla spôsobil, že číslo bolo aktivované oneskorene alebo bolo ...

(15)

Proces prenosu čísla riadi prijímajúci podnik.

(16)

Odovzdávajúci podnik vráti na požiadanie spotrebiteľovi používajúcemu predplatené služby zostávajúci ...

(17)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví podrobnosti týkajúce sa

a)
prenositeľnosti čísla,
b)
zmluvy o prenesení čísla,
c)
administratívneho postupu prenášania čísla,
d)
informácií, ktoré musí podnik poskytnúť koncovému užívateľovi,
e)
požiadaviek na prenesenie čísla a na realizáciu prenesenia čísla spôsobom umožňujúcim vzdialený prístup, ...
f)
informácií poskytovaných podľa odseku 10,
g)
kompenzácie podľa odseku 14.
§ 89 - Zmena podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu
(1)

Odovzdávajúcim podnikom na účely tohto paragrafu je podnik, ktorý účastník prostredníctvom prijímajúceho ...

(2)

Prijímajúcim podnikom na účely tohto paragrafu je podnik, s ktorým koncový užívateľ uzatvoril zmluvu ...

(3)

V prípade zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu na iný podnik sú odovzdávajúci podnik ...

(4)

Prerušenie poskytovania služby počas procesu zmeny podniku nesmie trvať dlhšie ako jeden pracovný deň. ...

(5)

Prijímajúci podnik zabezpečí poskytovanie služby prístupu k internetu účastníkovi, ktorý s ním uzatvoril ...

(6)

Povinnosti podnikov a práva koncových užívateľov a podmienky podľa § 88 ods. 6, 7, 11 až 15 sa pri procese ...

(7)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví podrobnosti týkajúce sa

a)
zmeny podniku poskytujúceho služby prístupu k internetu,
b)
zmluvy o uskutočnení zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu,
c)
administratívneho postupu pri zmene podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu ,
d)
kompenzácie pri oneskorenej zmene podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu alebo zmene vykonanej ...
§ 90 - Ponuky balíkov
(1)

Ak balík služieb alebo balík služieb a koncového zariadenia (ďalej len „balík“) ponúkaný spotrebiteľovi ...

(2)

Ak má spotrebiteľ právo ukončiť odoberanie akéhokoľvek prvku balíka podľa odseku 1 pred uplynutím doby, ...

(3)

Dohodnutú dobu trvania zmluvy alebo dobu viazanosti nie je možné zo strany podniku, ktorý poskytuje ...

(4)

Odseky 1 a 2 sa vzťahujú aj na mikropodnik, malý podnik alebo neziskovú organizáciu okrem prípadu, ak ...

§ 91 - Reklamácia
(1)

Podnik v reklamačnom poriadku upraví najmä

a)
podrobnosti o práve účastníka na reklamáciu,
b)
spôsob uplatňovania reklamácie a spôsob jej vybavenia,
c)
lehotu na podanie reklamácie a lehotu na jej vybavenie,
d)
spôsob uplatnenia práva účastníka podľa § 87 ods. 11.
(2)

Podnik zverejní informácie o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu ...

(3)

Právo na reklamáciu nemožno v reklamačnom poriadku obmedziť, ak bolo uplatnené v lehote určenej v reklamačnom ...

(4)

Podnik je povinný na trvanlivom nosiči oznámiť účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote, ...

(5)

Reklamácia vo veci prešetrenia faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie sumy za poskytnuté služby. ...

(6)

Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech ...

§ 92
(1)

Podnik poskytujúci službu prístupu k internetu alebo verejne dostupné interpersonálne komunikačné služby ...

a)
základnú úroveň rozpisu účtov v elektronickej podobe; základná úroveň rozpisu účtov sa bezplatne zasiela ...
b)
na žiadosť účastníka bezplatne selektívne blokovanie odchádzajúcich volaní alebo prémiových SMS alebo ...
c)
počas lehoty určenej na zaplatenie podľa § 86 ods. 1 písm. d) druhého bodu obmedzené poskytovanie služby ...
d)
poradenstvo o tarifách,
e)
iný prostriedok kontroly nákladov ako podľa písmena a), najmä bezplatné upozornenie spotrebiteľa v prípade ...
f)
prostriedok na deaktiváciu vyúčtovania služby alebo tovaru tretej strany prostredníctvom faktúry za ...
g)
identifikáciu čísla volajúceho pred spojením volania, ak je to technicky uskutočniteľné,
h)
na žiadosť účastníka, ktorému poskytuje súčasne so službou prístupu k internetu aj adresu elektronickej ...
(2)

Ak tak úrad určí vo všeobecnom povolení podľa § 8 ods. 3 písm. c) bod 3, podnik poskytujúci službu prístupu ...

§ 93 - Povinnosti podniku
(1)

Podnik počas krízovej situácie alebo mimoriadnej situácie107) zabezpečuje prevádzkovanie a poskytovanie ...

(2)

Podnik poskytujúci verejne dostupnú interpersonálnu komunikačnú službu založenú na číslach, prostredníctvom ...

(3)

Podnik uvedený v odseku 2 je povinný zabezpečiť pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím rovnocenný ...

(4)

Podnik uvedený v odseku 2 je povinný zabezpečiť koncovým užívateľom jednotného európskeho čísla tiesňového ...

(5)

Podnik uvedený v odseku 2 je povinný v okamihu zostavenia každej tiesňovej komunikácie bezodkladne a ...

(6)

Podnik uvedený v odseku 2 je povinný informovať verejnosť o existencii a podmienkach používania tiesňovej ...

(7)

Podnik uvedený v odseku 2 je povinný nahlásiť úradu čísla záchranných služieb vo formáte E.164, s cieľom ...

§ 94
(1)

Podnik, ktorý poskytuje hlasovú komunikačnú službu, je povinný zabezpečiť v nevyhnutnom rozsahu prioritné ...

(2)

Podnik je povinný počas stavu bezpečnosti zabezpečovať prípravu sietí a služieb na obdobie krízových ...

(3)

Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejne dostupné služby je povinný na základe písomnej žiadosti ...

(4)

Podnik je povinný zamedziť prístup k webovému sídlu, ktorého adresa je uvedená v príkaze súdu podľa ...

(5)

Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejne dostupné služby je povinný na základe príkazu súdu podľa ...

§ 95 - Prevádzkovanie koncových zariadení
(1)

Podnik je povinný predkladať úradu na zverejnenie technické špecifikácie ponúkaných rozhraní verejných ...

(2)

Podrobnosti o interoperabilite autorádií a koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho ...

Druhá hlava

Univerzálna služba

§ 96
(1)

Univerzálna služba je minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území Slovenskej ...

(2)

Predmetom univerzálnej služby je:

a)
zabezpečenie pripojenia k verejnej sieti v pevnom umiestnení; toto pripojenie musí umožniť využívanie ...
b)
poskytovanie hlasovej komunikačnej služby a služby primeraného širokopásmového prístupu k internetu ...
c)
vytvorenie takých podmienok pre spotrebiteľov so zdravotným postihnutím, ktoré týmto spotrebiteľom zabezpečia ...
(3)

Služba primeraného širokopásmového prístupu k internetu podľa odseku 2 písm. b) musí byť poskytovaná ...

a)
elektronická pošta,
b)
vyhľadávacie nástroje umožňujúce hľadať a nájsť všetky typy informácií,
c)
základné nástroje pre odbornú prípravu a vzdelávanie dostupné prostredníctvom siete internet,
d)
noviny alebo správy dostupné prostredníctvom siete internet,
e)
nakupovanie alebo objednávanie tovaru alebo služieb prostredníctvom siete internet,
f)
vyhľadávanie pracovných miest a vyhľadávačov pracovných miest,
g)
vytváranie sietí profesionálnych kontaktov,
h)
internetové bankovníctvo,
i)
používanie služieb elektronickej verejnej správy,
j)
sociálne médiá a odosielanie okamžitých správ,
k)
volania a videohovory v štandardnej kvalite.
(4)

Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom minimálnu rýchlosť prenosu dát v oboch smeroch, ktorú ...

§ 97 - Poskytovanie cenovo prijateľnej univerzálnej služby
(1)

Úrad sleduje vývoj a úroveň cien služieb patriacich do predmetu povinností univerzálnej služby podľa ...

(2)

Ak úrad zistí, že ceny služieb podľa § 96 ods. 2 predstavujú pre spotrebiteľa s nízkymi príjmami113) ...

(3)

Podnik poskytujúci služby podľa § 96 ods. 2, ktorému úrad rozhodnutím uložil povinnosť účtovať spotrebiteľom ...

(4)

Podnik účtujúci osobitné ceny je povinný uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb so spotrebiteľom s nízkymi ...

(5)

Podnik, ktorý je povinný uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb so spotrebiteľom s nízkymi príjmami alebo ...

(6)

Podnik, ktorý je povinný uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb so spotrebiteľom s nízkymi príjmami alebo ...

(7)

Podnik účtujúci osobitné ceny je povinný

a)
informovať úrad o podmienkach poskytovania služieb s povinnosťou poskytovania osobitných cien najmenej ...
b)
zabezpečiť, aby podmienky podľa písmena a) boli verejne dostupné,
c)
uplatňovať podmienky podľa písmena a) v súlade so zásadou nediskriminácie a transparentnosti.
(8)

Na určenie podniku, ktorému úrad uloží povinnosť účtovať osobitné ceny, sa primerane použijú ustanovenia ...

(9)

V rozhodnutí, ktorým úrad uloží povinnosť účtovať osobitné ceny, úrad uvedie podrobnosti o plnení povinnosti ...

§ 98 - Dostupnosť univerzálnej služby
(1)

Poskytovateľom univerzálnej služby sa rozumie podnik, ktorému úrad podľa tohto paragrafu uložil rozhodnutím ...

(2)

Ak úrad na základe geografického prieskumu pokrytia územia sieťami schopnými zabezpečiť služby, ktoré ...

(3)

V rozhodnutí podľa odseku 2 môže úrad uložiť aj povinnosť poskytovať doplnkové služby k službám poskytovaným ...

(4)

Ak úrad na základe geografického prieskumu pokrytia územia sieťami schopnými zabezpečiť služby, ktoré ...

(5)

Úrad pri ukladaní povinnosti poskytovať služby podľa § 96 ods. 2 písm. c) posúdi všeobecnú potrebu a ...

(6)

Úrad pred určením podniku podľa odseku 2 po ukončení verejných konzultácií zverejní výzvu, ktorou vyzve ...

(7)

Ak na základe výzvy podľa odseku 6 prejaví jeden alebo viac podnikov záujem byť určený za poskytovateľa ...

(8)

Ak na základe výzvy podľa odseku 6 neprejaví o poskytovanie univerzálnej služby záujem žiadny podnik ...

(9)

V rozhodnutí o určení poskytovateľa univerzálnej služby úrad uvedie podrobnosti týkajúce sa plnenia ...

(10)

Úrad pravidelne raz za tri roky preskúmava, či trvajú dôvody, na základe ktorých neurčil alebo určil ...

(11)

Ak úrad zistí, že služby, ktoré sú predmetom povinností univerzálnej služby podľa § 96 ods. 2 alebo ...

(12)

Ak úrad zistí, že sa zmenili okolnosti, na základe ktorých určil poskytovateľa univerzálnej služby a ...

(13)

Ak má poskytovateľ univerzálnej služby, ktorému úrad uložil povinnosti poskytovať službu podľa § 96 ...

(14)

Úrad oznamuje Európskej komisii

a)
podnik, ktorý úrad určil za podnik poskytujúci univerzálnu službu a jeho zmeny,
b)
povinnosti univerzálnej služby uložené podniku, ktorý úrad určil za podnik poskytujúci univerzálnu službu ...
§ 99 - Kontrola výdavkov
(1)

Podnik poskytujúci služby podľa § 96 ods. 2 a poskytovateľ univerzálnej služby pri poskytovaní zariadení ...

(2)

Podnik poskytujúci služby podľa § 98 je povinný poskytovať spotrebiteľom s nízkymi príjmami alebo osobitnými ...

a)
bezplatne základnú úroveň rozpisu účtov v elektronickej podobe zasielanú na kontaktnú adresu určenú ...
1.
informácia v rozpise účtov musí obsahovať identifikáciu poskytovateľa a čas poskytovania služby so zvýšenou ...
2.
rozpis účtov neobsahuje informácie o bezplatných odchádzajúcich volaniach,
3.
podnik účtujúci osobitné ceny podľa § 97 je povinný poskytovať na základe žiadosti spotrebiteľa s nízkymi ...
4.
podnik poskytujúci osobitné ceny za hlasovú komunikačnú službu podľa § 96 ods. 2 je povinný poskytovať ...
b)
bezplatne blokovanie určených druhov odchádzajúcich volaní, služby SMS alebo MMS so zvýšenou tarifou, ...
c)
možnosť využívania služby pripojenia k verejnej sieti a používania hlasovej komunikačnej služby a služby ...
d)
možnosť rozdelenia jednorazovej platby za zriadenie služby na splátky,
e)
informácie o primeraných a nediskriminačných opatreniach v prípade neplatenia faktúr, ktorými sa zabezpečí, ...
f)
bezplatne prostriedok, prostredníctvom ktorého podnik poskytujúci osobitné ceny poskytne na požiadanie ...
g)
iné možnosti kontroly nad výdavkami za hlasovú komunikačnú službu alebo službu prístupu k internetu ...
h)
bezplatne prostriedok, ktorý umožní koncovým užívateľom zamedziť tretím stranám poskytujúcim služby ...
(3)

Ak úrad neurčí v rozhodnutí podľa § 98 ods. 8 alebo vo všeobecnom povolení inak, podnik účtujúci osobitné ...

(4)

Úrad môže povinnosť uloženú podľa odseku 2 na časti územia alebo celom území Slovenskej republiky zrušiť ...

§ 100 - Náklady súvisiace s povinnosťou poskytovať univerzálnu službu
(1)

Ak v súvislosti s plnením uložených povinností poskytovať služby podľa § 96 ods. 2, § 97 ods. 3 alebo ...

(2)

Čisté náklady univerzálnej služby sú všetky náklady súvisiace s poskytovaním univerzálnej služby. Čisté ...

(3)

Žiadosť o úhradu čistých nákladov univerzálnej služby, ktorá obsahuje výpočet a vyčíslenie čistých nákladov ...

§ 101
(1)

Ak úrad na základe overenia čistých nákladov na základe metódy, ktorá bola súčasťou výzvy na určenie ...

(2)

Úrad na základe predloženej žiadosti posúdi, či poskytovateľ univerzálnej služby plní povinnosti vyplývajúce ...

(3)

Na základe overenia a posúdenia skutočností podľa odsekov 1 a 2 úrad rozhodnutím potvrdí výšku čistých ...

(4)

Účastníkom konania o úhrade čistých nákladov univerzálnej služby alebo poskytovaní služieb podľa § 97 ...

§ 102 - Financovanie povinnosti poskytovať univerzálnu službu
(1)

Ak úrad rozhodne o výške úhrady čistých nákladov podľa § 101 ods. 3, úrad zriadi a spravuje osobitný ...

(2)

Podnik povinný prispieť na úhradu úradom vypočítaných čistých nákladov a výšku úhrady na osobitný účet ...

(3)

Ak je osobitný účet zriadený, podnik musí na požiadanie každoročne oznámiť úradu výšku svojich výnosov, ...

(4)

Podnik povinný prispieť na úhradu úradom vypočítaných čistých nákladov je povinný uhradiť do troch mesiacov ...

(5)

Úrad zverejňuje výročnú správu o hospodárení s osobitným účtom, ktorá obsahuje výšku úradom vypočítaných ...

(6)

Podrobnosti o úhrade čistých nákladov, o postupe pri posudzovaní neprimeraného zaťaženia a o zriadení ...

Štvrtá časť

Bezpečnosť a integrita verejných sietí a služieb

§ 103 - Opatrenia na riadenie rizík spojených s bezpečnosťou sietí a služieb
(1)

Podnik udržiava takú úroveň bezpečnosti a integrity sietí a služieb, ktorá zabezpečí kontinuitu poskytovania ...

(2)

Podnik, ktorý je prevádzkovateľom základnej služby116) prijíma a realizuje technické a organizačné opatrenia ...

(3)

Primerané technické a organizačné opatrenia zabezpečia najmä požiadavky týkajúce sa

a)
bezpečnosti sietí a zariadení v rozsahu
1.
fyzickej a environmentálnej bezpečnosti,
2.
bezpečnosti dodávok energie, záložného napájania a náhradných komponentov,
3.
kontroly prístupu k sieťam a integrity sietí,
b)
riešenia bezpečnostných incidentov v rozsahu
1.
postupov riešenia a nástrojov na odhaľovanie bezpečnostných incidentov,
2.
oznamovania bezpečnostných incidentov a súvisiacej komunikácie,
c)
riadenia kontinuity činností v rozsahu
1.
stratégie kontinuity služieb a plánovania pre nepredvídané udalosti,
2.
spôsobilosti obnovy po bezpečnostnom incidente,
d)
monitorovania, bezpečnostného auditu a testovania v rozsahu
1.
politík týkajúcich sa monitorovania a vedenia záznamov,
2.
cvičných plánov pre nepredvídané udalosti, testovania sieťových a informačných systémov,
3.
hodnotenia bezpečnosti siete alebo služby a monitorovania dodržiavania požiadaviek, ako aj ich súladu ...
4.
postupov vedúcich k odvráteniu bezpečnostného incidentu v prípade jeho zistenia alebo zistenia jeho ...
e)
ďalších náležitostí vrátane šifrovania.
(4)

Podnik je povinný poskytovať úradu na základe jeho odôvodnenej žiadosti informácie potrebné na posúdenie ...

§ 104 - Oznamovanie bezpečnostných incidentov
(1)

Podnik, ktorý poskytuje verejné siete alebo verejne dostupné služby, je povinný bezodkladne informovať ...

(2)

Pri posudzovaní významnosti vplyvu bezpečnostného incidentu na prevádzku sietí a s tým spojené poskytovanie ...

a)
počet užívateľov zasiahnutých bezpečnostným incidentom,
b)
dĺžka trvania bezpečnostného incidentu,
c)
veľkosť geografickej oblasti ovplyvnenej bezpečnostným incidentom,
d)
rozsah, v akom bezpečnostný incident ovplyvnil prevádzku sietí alebo poskytovanie služieb,
e)
rozsah, v akom bezpečnostný incident ovplyvnil ekonomické a spoločenské aktivity.
(3)

Za účelom plnenia povinností podľa odseku 1 je podnik povinný

a)
registrovať sa v jednotnom informačnom systéme kybernetickej bezpečnosti a oznamovať bezpečnostné incidenty, ...
b)
určiť kontaktnú osobu pre komunikáciu súvisiacu s oznamovaním bezpečnostných incidentov,
c)
poskytovať úradu potrebnú súčinnosť.
(4)

Ak je zverejnenie informácií o bezpečnostnom incidente vo verejnom záujme, je úrad oprávnený tieto informácie ...

(5)

Podnik je povinný informovať svojich užívateľov, ktorí môžu byť bezpečnostným incidentom dotknutí, o ...

(6)

Úrad je povinný

a)
informovať o významnom bezpečnostnom incidente národné regulačné orgány ostatných členských štátov a ...
b)
predkladať raz ročne Európskej komisii a agentúre ENISA súhrnnú správu o prijatých oznámeniach o narušení ...
§ 105 - Záväzný pokyn

Na účely zabezpečenia bezpečnosti a integrity sietí podľa § 103 a 104 je úrad oprávnený vydať záväzný ...

§ 106 - Bezpečnostný audit

Podnik je povinný podrobiť sa bezpečnostnému auditu, ktorý vykoná úrad alebo odborne spôsobilá a nezávislá ...

§ 107
(1)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti týkajúce sa primeraných technických ...

(2)

Ustanovenia § 103 až 106 sa primerane vzťahujú aj na poskytovateľa verejne dostupnej služby, ktorý nie ...

§ 108 - Ochrana proti rušeniu
(1)

Siete a zariadenia sa zriaďujú a prevádzkujú tak, aby sa predchádzalo škodlivému rušeniu.

(2)

Prevádzkovať možno len také elektrické zariadenie alebo elektronické zariadenie, ktorého úroveň rušenia ...

(3)

Ak dôjde k škodlivému rušeniu alebo k rušeniu, ktoré bráni prevádzke zariadenia v súlade s jeho určením, ...

(4)

Za rušenie sa považuje aj znemožnenie prevádzky spôsobené elektromagnetickým tienením alebo odrazmi ...

(5)

Za škodlivé rušenie sa nepovažuje použitie technického prostriedku, ktorý môže použiť oprávnený orgán ...

Piata časť

OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 109
(1)

Správa je informácia, ktorá sa vymieňa alebo prenáša medzi konečným počtom subjektov prostredníctvom ...

(2)

Prevádzkové údaje sú údaje vzťahujúce sa na užívateľa a na konkrétny prenos informácií v sieti a vznikajúce ...

(3)

Lokalizačné údaje sú údaje spracúvané v sieti alebo prostredníctvom služby, ktoré označujú geografickú ...

(4)

Služba s pridanou hodnotou je služba, ktorá vyžaduje spracovanie prevádzkových údajov alebo lokalizačných ...

(5)

Podnik, ktorý poskytuje verejne dostupnú sieť alebo službu alebo poskytovateľ verejne dostupnej služby, ...

(6)

Podnik nezodpovedá za ochranu prenášaných správ, ak je možnosť ich priameho vypočutia alebo nechráneného ...

(7)

Zákaz uvedený v odseku 5 druhej vete sa nevzťahuje na dočasné zaznamenanie a uchovanie správ, ako aj ...

(8)

Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na ...

(9)

Iným orgánom štátu na účely tohto zákona je ozbrojený bezpečnostný zbor, ozbrojený zbor a štátny orgán, ...

(10)

Zbor väzenskej a justičnej stráže je oprávnený získavať od podniku údaje účastníkov v rozsahu podľa ...

(11)

Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejne dostupné služby je oprávnený

a)
viesť register účastníkov, ktorí si riadne a včas neplnia povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov ...
b)
poskytnúť aj bez súhlasu účastníka informácie z registra uvedeného v písmene a) v rozsahu nevyhnutných ...
§ 110 - Ochrana osobných údajov
(1)

Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na účastníkov a užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami. Práva a ...

(2)

Podnik, ktorý poskytuje verejne dostupné služby, na účely uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní služieb, ...

a)
meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného ...
b)
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie fyzickej osoby – podnikateľa,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie právnickej osoby,
d)
emailová adresa, ak ju má osoba zriadenú.
(3)

Podnik, ktorý poskytuje verejne dostupné služby, je pri porušení ochrany osobných údajov povinný postupovať ...

(4)

Na účely zisťovania, preverenia a kontroly totožnosti účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu a ...

(5)

Podnik určený na poskytovanie univerzálnej služby prevádzkuje aplikačné rozhranie na účely získavania ...

(6)

Podrobnosti o spôsobe poskytovania a technické podmienky poskytovania údajov z registra fyzických osôb ...

§ 111
(1)

Prevádzkové údaje týkajúce sa účastníkov a užívateľov sa nesmú uchovávať a podnik je povinný ich po ...

(2)

Ak je to potrebné na fakturáciu služieb účastníkom a platieb za prepojenie sietí, podnik uchováva prevádzkové ...

(3)

Podnik je ďalej oprávnený spracúvať prevádzkové údaje a lokalizačné údaje v nevyhnutnom rozsahu aj bez ...

a)
prevádzky siete, služby alebo siete a služby,
b)
vyúčtovania poskytnutej služby, fakturácie a preukázania nároku na úhradu za poskytnutú službu pri vymáhaní ...
c)
vybavovania otázok, sťažností a reklamácií užívateľov,
d)
prevencie a odhaľovania bezpečnostných incidentov a protiprávnych konaní,
e)
poskytovania súčinnosti oprávneným orgánom štátu podľa § 117.
(4)

Poskytovateľ verejne dostupnej služby môže spracúvať prevádzkové údaje účastníka alebo užívateľa na ...

(5)

Ak účastník alebo užívateľ súhlasil so spracovaním lokalizačných údajov iných ako prevádzkových na poskytovanie ...

(6)

Spracúvanie lokalizačných údajov podľa § 109 ods. 3 a podľa odseku 5 sa obmedzí na osoby konajúce z ...

(7)

Pri tiesňovej komunikácii s použitím jednotného európskeho čísla tiesňového volania „112“ a čísel tiesňového ...

(8)

Podnik je povinný pri tiesňovej komunikácii s použitím jednotného európskeho čísla tiesňového volania ...

a)
zobrazením telefónneho čísla,
b)
zobrazením mena, priezviska a adresy trvalého pobytu alebo obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania ...
(9)

Ak ide o volanie z mobilnej telefónnej siete, pri ktorom číslo volajúceho nie je k dispozícii, podnik ...

(10)

Podrobnosti o poskytovaní identifikácie volajúceho a o poskytovaní lokalizačných údajov podľa odseku ...

(11)

Na účely poskytovania informácií účastníkom vo verejnom záujme na základe § 83 ods. 8 písm. c) môže ...

§ 112
(1)

Na účely uchovávania údajov podľa tohto zákona sa rozumie

a)
označením užívateľa jedinečný identifikačný kód, prihlasovacie meno, alebo iný jedinečný znak, ktorý ...
b)
označením bunky (cell ID) totožnosť bunky rádiovej mobilnej siete, z ktorej sa začalo alebo ukončilo ...
c)
telefónnou službou volania zahrňujúce telefónne volania, hlasovú schránku, konferenčné volania a dátový ...
d)
neúspešným pokusom o volanie volanie, ktoré bolo úspešne spojené s koncovým zariadením volaného, ale ...
(2)

Podnik je na účely poskytovania údajov podľa § 117 ods. 6 povinný uchovávať prevádzkové údaje, lokalizačné ...

(3)

Údaje podľa odseku 2 podnik uchováva v rozsahu podľa prílohy č. 4, ak ich vytvára alebo spracúva pri ...

(4)

Podnik pri uchovávaní údajov podľa odseku 3 zabezpečí, aby

a)
uchovávané údaje mali rovnakú kvalitu a podliehali rovnakému zabezpečeniu a ochrane ako údaje podnikom ...
b)
údaje podliehali príslušným technickým opatreniam a organizačným opatreniam na ochranu údajov proti ...
c)
údaje podliehali príslušným technickým opatreniam a organizačným opatreniam, ktoré zabezpečia, aby údaje ...
d)
údaje na konci obdobia určeného na ich uchovávanie boli zlikvidované okrem údajov, ktoré boli poskytnuté ...
§ 113 - Telefónny zoznam
(1)

Podnik, ktorý prideľuje telefónne čísla účastníkom, je povinný bezplatne informovať svojich účastníkov ...

a)
o účele telefónneho zoznamu, ktorým je vyhľadávanie kontaktných údajov účastníkov na základe ich mena, ...
b)
o ďalších možnostiach využitia osobných údajov založených na vyhľadávacích funkciách v elektronických ...
(2)

Účastník, ktorý je fyzickou osobou, má právo určiť, či jeho osobné údaje budú zaradené do telefónneho ...

(3)

Podnik nesmie zverejniť osobné údaje účastníka vo svojom telefónnom zozname, ak k tomu účastník nedal ...

(4)

Podnik, ktorý prideľuje telefónne čísla účastníkom, je povinný na požiadanie iných podnikov alebo iných ...

§ 114 - Prezentácia a zamedzenie identifikácie
(1)

Ak podnik ponúka službu

a)
prezentácie identifikácie volajúceho, musí ponúknuť volajúcemu možnosť jednoducho a bezplatne použiť ...
b)
prezentácie identifikácie volajúceho, musí ponúknuť volanému možnosť jednoducho a bezplatne zamedziť ...
c)
prezentácie identifikácie volajúceho, musí ponúknuť volanému možnosť jednoducho odmietnuť tie prichádzajúce ...
d)
prezentácie identifikácie volaného, musí ponúknuť volanému možnosť použiť jednoducho a bezplatne službu ...
(2)

Odsek 1 písm. a) sa vzťahuje aj na volania z členských štátov smerujúcich do tretích štátov, odsek 1 ...

(3)

Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť alebo verejne dostupnú službu, môže dočasne zrušiť zamedzenie prezentácie ...

a)
na základe žiadosti účastníka, ak je to technicky možné, ktorý požaduje zachytenie zlomyseľných alebo ...
b)
pri núdzových volaniach koordinačnému stredisku integrovaného záchranného systému alebo operačnému stredisku ...
§ 115 - Automatické presmerovanie volaní

Ak ide o služby umožňujúce presmerovanie volaní, podnik je povinný zabezpečiť, aby každý účastník mal ...

§ 116 - Nevyžiadaná komunikácia
(1)

Elektronická pošta je textová, hlasová, zvuková alebo obrazová správa zaslaná prostredníctvom verejnej ...

(2)

Priamym marketingom na účely tohto zákona sa rozumie akákoľvek forma prezentácie tovarov alebo služieb ...

(3)

Na účely priameho marketingu je dovolené používanie automatických volacích a komunikačných systémov ...

(4)

Na účely získania predchádzajúceho súhlasu je zakázané používanie automatických volacích a komunikačných ...

(5)

Za preukázateľný súhlas na účely tohto zákona podľa odseku 3 sa považuje súhlas spĺňajúci náležitosti ...

(6)

Účastník alebo užívateľ môže kedykoľvek predchádzajúci súhlas odvolať alebo namietnuť volanie za účelom ...

(7)

Úrad zriadi a prevádzkuje na svojom webovom sídle zoznam telefónnych čísel, uvedených účastníkmi alebo ...

(8)

Na účely priameho marketingu je zakázané akékoľvek volanie, ak účastník alebo užívateľ uviedol telefónne ...

(9)

Účastník alebo užívateľ má kedykoľvek právo bezplatne uviesť telefónne číslo v zozname alebo vykonať ...

(10)

Osoba vykonávajúca priamy marketing overuje uvedenie telefónneho čísla alebo skupiny telefónnych čísel ...

(11)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví podrobnosti o

a)
prevádzkových a technických parametroch zoznamu,
b)
rozsahu informácií vedených v zozname,
c)
spôsobe poskytnutia údajov zo zoznamu osobám podľa odseku 10, vrátane parametrov aplikačného rozhrania ...
d)
notifikácii uvedenia telefónneho čísla v zozname,
e)
spôsobe aktualizácie dátumu uvedenia telefónneho čísla v zozname podľa odseku 9,
f)
výške, spôsobe výpočtu a platobných podmienkach úhrady podľa odseku 10,
g)
iných skutočnostiach potrebných pre zabezpečenie funkčnosti zoznamu.
(12)

Osoba vykonávajúca priamy marketing prostredníctvom volania, automatických volacích a komunikačných ...

(13)

Ak sa telefónne číslo používa na účely priameho marketingu v rozpore s účelom vymedzeným v individuálnom ...

(14)

Ustanovenia odsekov 8 a 12 sa nevzťahujú na priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ...

(15)

Predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty podľa odseku 3 sa nevyžaduje, ak ide o priamy marketing ...

§ 117 - Telekomunikačné tajomstvo
(1)

Predmetom telekomunikačného tajomstva je

a)
obsah prenášaných správ,
b)
údaje komunikujúcej strany, ktorými sú telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo ...
c)
prevádzkové údaje,
d)
lokalizačné údaje.
(2)

Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri poskytovaní ...

(3)

Úrad, účastník a užívateľ, ktorého sa telekomunikačné tajomstvo týka, jeho oprávnení zástupcovia alebo ...

(4)

Podnik, ktorý poskytuje verejne dostupné služby, môže na účely poskytovania súčinnosti iným orgánom ...

(5)

Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejne dostupné služby je povinný umožniť na základe písomnej ...

(6)

Podnik, ktorý poskytuje verejne dostupné služby je povinný poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní ...

(7)

Údaje podľa odseku 6 sa poskytujú inému orgánu štátu podľa § 109 ods. 9 len na základe jeho žiadosti ...

(8)

Ak ide o vec týkajúcu sa obrany štátu a bezpečnosti štátu alebo trestných činov vymedzených osobitným ...

(9)

Žiadosť o udelenie súhlasu súdu alebo dodatočného súhlasu súdu obsahuje

a)
označenie iného orgánu štátu, ktorý o udelenie súhlasu súdu alebo dodatočného súhlasu súdu žiada,
b)
údaje o osobe, ktorej sa žiadosť o udelenie súhlasu súdu alebo dodatočného súhlasu súdu týka, ak sú ...
c)
údaje o spôsobe, rozsahu a lehote poskytnutia údajov podľa odseku 6,
d)
odôvodnenie účelu poskytnutia údajov podľa odseku 6,
e)
informácie o predchádzajúcom neúčinnom alebo podstatne sťaženom odhaľovaní a dokumentovaní činnosti, ...
(10)

Ak žiadosť o udelenie súhlasu súdu alebo dodatočného súhlasu súdu neobsahuje náležitosti podľa odseku ...

(11)

Súhlas súdu alebo dodatočný súhlas súdu musí obsahovať odôvodnenie, spôsob, rozsah a lehotu poskytnutia ...

(12)

Na určenie príslušnosti súdu na rozhodovanie o udelení súhlasu súdu sa vzťahujú ustanovenia o príslušnosti ...

(13)

Ak sa poskytnutím údajov podľa odseku 6 nezistili skutočnosti významné na účely plnenia úloh iného orgánu ...

(14)

Kontrolu stavu získavania údajov podľa odseku 6 iným orgánom štátu vykonáva Národná rada Slovenskej ...

(15)

Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejne dostupné služby je ďalej povinný

a)
prevádzkovať verejné siete alebo poskytovať verejne dostupné služby takou technológiou vrátane jej jednotlivých ...
b)
na základe žiadosti iného orgánu štátu podľa § 109 ods. 9 umožniť pripojenie zariadenia na odpočúvanie ...
c)
spolupracovať s Policajným zborom a orgánom činným v trestnom konaní pri odhaľovaní zlomyseľných volaní ...
d)
na základe odôvodnenej výzvy v určenej lehote obmedziť prevádzku verejnej siete alebo poskytovanie verejne ...
e)
na základe písomnej žiadosti v odôvodnených prípadoch súvisiacich s plnením úloh bezpečnosti štátu a ...
f)
poskytovať ďalšiu súčinnosť súdu, orgánu činnému v trestnom konaní a inému orgánu štátu podľa § 109 ...
g)
strpieť, a to v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebný čas, ak je to potrebné na plnenie úloh ...
h)
zabezpečiť, aby sa rozhranie umožňujúce pripojenie zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky ...
i)
pri poskytovaní roamingových služieb na území Slovenskej republiky poskytovať na účely odpočúvania a ...
(16)

Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejne dostupné služby, ktorý používa kódovanie, kompresiu, ...

(17)

O poskytnutí informácií a údajov alebo inej súčinnosti podľa tohto zákona sú zamestnanci podniku povinní ...

(18)

Podnik je povinný prijať vnútorné postupy na poskytovanie odpovedí na žiadosti o prístup k osobným údajom ...

(19)

Údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa odseku 1 písm. b) až d), možno sprístupniť ...

(20)

Údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa odseku 1 písm. b) až d), možno sprístupniť ...

(21)

Počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhlásených v súvislosti s pandémiou nákazlivej ...

(22)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných ...

Šiesta časť

POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ V ODVETVÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

§ 118
(1)

Ministerstvo dopravy môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej ...

(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť aj na spolufinancovanie projektov riešených v rámci medzinárodných ...

§ 119
(1)

Dotáciu na účely podľa § 118 ods. 1 možno poskytnúť

a)
fyzickej osobe – podnikateľovi s miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
b)
právnickej osobe oprávnenej na podnikanie na území Slovenskej republiky,
c)
záujmovému združeniu právnických osôb,
d)
nadácii,
e)
občianskemu združeniu,
f)
neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,
g)
vysokej škole,
h)
verejnej výskumnej inštitúcii.138)
(2)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený ...

a)
predložený projekt spĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektov,
b)
má zriadený účet v banke, v pobočke zahraničnej banky alebo v Štátnej pokladnici a
c)
splnil podmienky podľa osobitného predpisu.139)
(3)

Prílohou žiadosti je

a)
návrh projektu v štruktúre podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6,
b)
návrh rozpočtu projektu,
c)
doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke, v pobočke zahraničnej banky alebo v Štátnej pokladnici,
d)
doklady podľa osobitného predpisu.140)
(4)

Žiadosti o dotácie predkladajú žiadatelia podľa odseku 1 ministerstvu dopravy v lehote jeden mesiac ...

a)
základný cieľ a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,
b)
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
c)
disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
d)
zloženie komisie,
e)
návrh zmluvy o poskytnutí dotácie.
§ 120
(1)

Dotáciu možno poskytnúť do výšky 100 % ekonomicky oprávnených nákladov na riešenie projektu podľa § ...

(2)

Dotáciu nemožno poskytnúť na

a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
b)
splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
c)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch.
(3)

Žiadosti o dotáciu vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia zriadená ministerstvom dopravy. Komisia vyhodnotí ...

(4)

Na poskytnutie dotácie podľa § 118 nie je právny nárok.

§ 121
(1)

Ministerstvo dopravy uzatvorí s prijímateľom dotácie zmluvu o poskytnutí dotácie.

(2)

Zmluva o poskytnutí dotácie musí obsahovať

a)
údaje o zmluvných stranách v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, u právnických ...
b)
názov banky, pobočky zahraničnej banky alebo Štátnej pokladnice a číslo účtu prijímateľa dotácie,
c)
účel, druh, sumu a obdobie použitia dotácie,
d)
podmienky použitia dotácie,
e)
spôsob a čas plnenia záväzkov zmluvných strán,
f)
úpravu práv k výsledku riešenia projektu,
g)
úpravu vzťahov k právam k hnuteľným veciam a nehnuteľnostiam zaobstaraným z poskytnutej dotácie,
h)
spôsob využitia výsledkov riešenia projektu,
i)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
j)
termín a spôsob zúčtovania dotácie,
k)
termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo účtu, na ktorý sa nepoužité prostriedky ...
l)
termíny priebežnej kontroly použitia dotácie,
m)
meno a priezvisko odborného garanta projektu.
(3)

Ministerstvo dopravy zverejňuje na svojom webovom sídle

a)
všetky schválené žiadosti o poskytnutie dotácie aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane ...
b)
všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia ...
c)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má ministerstvo dopravy k dispozícii.

Siedma časť

Dohľad

§ 122
(1)

Úrad vykonáva dohľad prostredníctvom svojich poverených zamestnancov z vlastnej iniciatívy alebo prešetruje ...

(2)

Úrad môže na vykonanie dohľadu prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej správy, právnických osôb ...

(3)

Oprávnenie prizvanej osoby obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje prizvanej osoby v rozsahu meno, priezvisko a akademický titul, ak ho prizvaná osoba ...
b)
vymedzenie výkonu dohľadu, na ktoré sa oprávnenie prizvanej osoby vzťahuje,
c)
rozsah práv a povinností prizvanej osoby pri výkone dohľadu,
d)
dátum vydania oprávnenia prizvanej osoby.
(4)

Úrad vykonáva dohľad

a)
kontrolou plnenia povinností okrem povinností uvedených v § 94 ods. 4 a 5 a podmienok určených týmto ...
b)
zisťovaním a sledovaním zdroja rušenia prevádzky sietí, služieb a zariadení,
c)
monitoringom využívania frekvenčného spektra pri plnení cieľov podľa tohto zákona.
(5)

Úrad vykonáva dohľad podľa odseku 4 najmä

a)
fyzickou kontrolou u kontrolovanej osoby,
b)
administratívnou kontrolou,
c)
overovaním plnenia podmienok využívania frekvenčného spektra, o čom vyhotoví úrad písomný záznam,
d)
preverovaním tvrdení kontrolovanej osoby alebo osoby podľa odseku 8 a ich zamestnancov alebo osôb, ktoré ...
(6)

Administratívnou kontrolou podľa odseku 5 písm. b) je kontrola, ktorú je možné začať aj ukončiť výlučne ...

(7)

Ak úrad pri výkone dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa § 108 zistí, že zariadenie nespĺňa technické ...

(8)

Kontrolovanou osobou môže byť podnik alebo iná osoba, ktorá má plniť povinnosti alebo podmienky podľa ...

(9)

Fyzické osoby, právnické osoby a orgány verejnej správy, iné ako kontrolovaná osoba a jej zamestnanci, ...

(10)

Úrad je pri výkone dohľadu oprávnený

a)
ukladať záväzné opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov,
b)
rozhodnúť o uložení ochranného opatrenia podľa § 123,
c)
požadovať od kontrolovaných osôb a osôb podľa odseku 8 potrebné informácie a doklady,
d)
vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie zistených nedostatkov.
(11)

Zamestnanci úradu, ktorí sú oprávnení vykonávať dohľad, sú pri výkone dohľadu

a)
oprávnení vstupovať na pozemky a do priestorov, v ktorých sa kontrolované zariadenia nachádzajú, alebo ...
b)
oprávnení overovať totožnosť kontrolovaných osôb a osôb povinných poskytnúť úradu súčinnosť podľa odseku ...
c)
oprávnení požadovať od osôb uvedených v písmene b) potrebné doklady, údaje a písomné alebo ústne vysvetlenia, ...
d)
oprávnení v odôvodnených prípadoch dočasne odobrať zariadenia na čas nevyhnutne potrebný na vykonanie ...
e)
oprávnení oboznamovať sa s obsahom prenášaných správ podľa odseku 18,
f)
oprávnení vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie zistených nedostatkov, ...
g)
povinní preukázať sa v osobnom styku s kontrolovanou osobou alebo osobou povinnou poskytnúť úradu súčinnosť ...
h)
povinní pri administratívnej kontrole alebo fyzickej kontrole bezodkladne vyhotoviť písomný zápis o ...
i)
povinní písomne oznámiť zistené nedostatky kontrolovanej osobe v zápise o výsledku kontroly,
j)
povinní oznámiť kontrolovanej osobe výsledok kontroly formou zápisu,
k)
povinní zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone ...
(12)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto paragrafu trvá aj po ukončení služobného vzťahu alebo obdobného ...

(13)

Za porušenie mlčanlivosti podľa tohto paragrafu sa nepovažuje poskytnutie informácií, ktoré sú predmetom ...

a)
súdu,
b)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,
c)
službe kriminálnej polície Policajného zboru a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia ...
d)
prokuratúre na účely plnenia jej úloh podľa osobitného predpisu,36)
e)
orgánu hospodárskej súťaže podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, osobitného ...
f)
orgánu európskych regulátorov pri plnení povinností úradu podľa osobitného predpisu.27)
(14)

Od povinnosti mlčanlivosti môže zamestnancov úradu alebo prizvanú osobu oslobodiť osoba, ktorá je priamo ...

(15)

Na doručovanie písomností podľa tohto paragrafu sa vzťahuje správny poriadok.

(16)

Kontrolované osoby sú

a)
povinné umožniť pri výkone dohľadu zamestnancom úradu, ktorí sú oprávnení vykonávať dohľad, alebo prizvaným ...
b)
povinné poskytnúť pri výkone dohľadu zamestnancom úradu, ktorí sú oprávnení vykonávať dohľad alebo prizvaným ...
c)
oprávnené vyjadriť sa k zisteným nedostatkom uvedeným v zápise o výsledku kontroly v lehote určenej ...
d)
povinné v lehote určenej úradom v nariadení na odstránenie nedostatkov podľa odseku 19 písm. d) odstrániť ...
(17)

Fyzické osoby, právnické osoby a orgány verejnej správy, iné ako kontrolovaná osoba a jej zamestnanci, ...

(18)

Ak je to nevyhnutne potrebné na identifikáciu osôb využívajúcich frekvencie a na kontrolu dodržiavania ...

(19)

Úrad prostredníctvom svojich zamestnancov oprávnených vykonávať dohľad

a)
určí kontrolovanej osobe v zápise o výsledku kontroly primeranú lehotu na vyjadrenie sa k výsledkom ...
b)
preskúma opodstatnenosť námietok vo vyjadrení kontrolovanej osoby k postupu pri výkone dohľadu a k zisteným ...
c)
oznámi kontrolovanej osobe písomne výsledok preskúmania námietok kontrolovanej osoby podľa písmena b) ...
d)
nariadi odstránenie zistených nedostatkov v primeranej lehote, ktorú určí, ak je ich odstránenie možné; ...
(20)

Úrad môže osobám, ktoré maria výkon dohľadu tým, že neplnia povinnosti uvedené v odseku 16, uložiť poriadkovú ...

(21)

Úrad v súvislosti s plnením úloh podľa osobitného predpisu25) určí podmienky pre certifikáciu monitorovacieho ...

(22)

Pri určovaní podmienok pre certifikáciu monitorovacieho mechanizmu podľa odseku 21 úrad prihliadne na ...

(23)

Ak monitorovací mechanizmus spĺňa podmienky určené úradom, úrad o tom vydá certifikát, ktorý zverejní ...

(24)

Výsledky merania vykonaného prostredníctvom certifikovaného monitorovacieho mechanizmu môže koncový ...

§ 123 - Rozhodnutie o ochrannom opatrení
(1)

Ak úrad pri výkone dohľadu zistí, že ďalšie poskytovanie služby alebo balíka služieb by spôsobilo značné ...

(2)

Ak úrad pri výkone dohľadu zistí, že činnosť podniku alebo osoby, ktorá má práva alebo povinnosti podľa ...

(3)

Podnik alebo osoba, ktorá má práva alebo povinnosti podľa tohto zákona, môže do troch pracovných dní ...

(4)

Rozhodnutie o ochrannom opatrení je predbežným opatrením úradu pri výkone dohľadu, ktoré je potrebné ...

(5)

Čas platnosti rozhodnutia o ochrannom opatrení nesmie presiahnuť tri mesiace, pričom úrad ho môže predĺžiť ...

Ôsma časť

SANKCIE

§ 124
(1)

Úrad uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá porušila alebo nesplnila niektorú ...

(2)

Úrad uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá poskytuje siete alebo služby napriek ...

(3)

Úrad uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá porušila alebo nesplnila niektorú ...

(4)

Ten, kto nie je podnikateľom a poruší alebo nesplní niektorú z povinností podľa odsekov 1 až 3, spácha ...

(5)

Ak právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ za predchádzajúce účtovné obdobie nemala žiadny obrat ...

(6)

Obratom podľa odsekov 1 až 3 a 5 sa na účely tohto zákona rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo ...

(7)

Predchádzajúcim účtovným obdobím na účely tohto zákona je účtovné obdobie, za ktoré bola zostavená posledná ...

(8)

Finančná pomoc poskytnutá právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi je na účely tohto zákona ...

(9)

Ak držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel alebo individuálneho povolenia na používanie ...

(10)

Ak ten, komu je možné uložiť sankciu podľa tohto zákona, je prevádzkovateľom základnej služby podľa ...

(11)

Pri ukladaní pokuty úrad prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti. ...

(12)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do štyroch ...

(13)

Ak ide o závažné alebo opakované porušenie povinností alebo podmienok určených týmto zákonom, všeobecným ...

Deviata časť

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 125 - Konanie
(1)

Správny poriadok sa nevzťahuje na

a)
vydávanie dočasných opatrení (§ 18 ods. 14),
b)
určenie metódy kalkulácie cien (§ 72 ods. 6),
c)
vydávanie všeobecného povolenia (§ 9 a 34 ods. 2),
d)
vydávanie zoznamu relevantných trhov a nadnárodných trhov a analýzu relevantných trhov (§ 62 ods. 1 ...
e)
test troch kritérií (§ 62 ods. 3),
f)
výberové konanie na pridelenie frekvencií (§ 41),
g)
vydávanie osvedčení osobitnej odbornej spôsobilosti (§ 52),
h)
výkon dohľadu (§ 122), okrem § 122 ods. 15 a 20,
i)
vydávanie ochranných opatrení (§ 123),
j)
reguláciu cien pri prenositeľnosti čísel (§ 88 ods. 6),
k)
alternatívne riešenie sporov (§ 126),
l)
mimosúdne riešenie sporov (§ 127).
(2)

Proti rozhodnutiu úradu vydanému v správnom konaní možno podať rozklad. Rozklad proti rozhodnutiu úradu ...

(3)

V konaní o správnej žalobe podanej proti rozhodnutiu úradu podľa § 43 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ...

§ 126 - Alternatívne riešenie sporov

Úrad je orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu;146) alternatívne riešenie ...

§ 127 - Mimosúdne riešenie sporov
(1)

Úrad rieši iné spory ako spory podľa § 126, ktoré vznikli v oblasti upravenej týmto zákonom, ak účastník, ...

(2)

Návrh obsahuje

a)
meno, priezvisko a adresu na doručovanie alebo aj adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt, ...
b)
obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo organizácie a telefonický kontakt, ak je účastníkom ...
c)
názov a sídlo podniku, proti ktorému návrh smeruje,
d)
predmet sporu,
e)
odôvodnenie nesúhlasu s výsledkami reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia,
f)
návrh riešenia sporu.
(3)

K návrhu priloží účastník doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené ...

(4)

Ak návrh neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 alebo k nemu nie sú priložené doklady podľa odseku 3, ...

(5)

Návrh predloží účastník bezodkladne, najneskôr do 45 dní odo dňa

a)
doručenia výsledku vybavenia reklamácie užívateľovi alebo
b)
márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie podľa § 91 ods. 3.
(6)

Účastník a podnik môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie a predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie ...

(7)

Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody medzi účastníkom a podnikom, ktorá ...

§ 128 - Riešenie sporov medzi podnikmi, osobami, ktoré môžu požiadať o prístup alebo prepojenie a poskytovateľmi ...
(1)

Úrad rozhoduje o sporoch medzi podnikmi, medzi podnikmi a osobami, ktoré môžu požiadať o prístup alebo ...

(2)

Ak návrh nepodala oprávnená osoba podľa odseku 1 alebo spor nevznikol v súvislosti s plnením práv a ...

(3)

Úrad môže odmietnuť riešenie sporu, ak existuje rýchlejší a efektívnejší mechanizmus vyriešenia sporu ...

(4)

Právoplatné rozhodnutie o riešení sporu musí byť v súlade s cieľmi tohto zákona podľa § 1, pričom úrad ...

§ 129 - Riešenie cezhraničných sporov
(1)

Ak vznikne spor v súvislosti s právami a povinnosťami podnikov podľa tohto zákona medzi podnikom a poskytovateľom ...

(2)

Ak spor podľa odseku 1 má vplyv na obchodovanie medzi členskými štátmi, úrad oznámi orgánu európskych ...

(3)

Ak úrad upovedomil o začatí riešenia sporu orgán európskych regulátorov podľa odseku 2, nerozhodne vo ...

(4)

Ak spor nemá vplyv na obchodovanie medzi členskými štátmi, úrad rozhodne spor najneskôr do štyroch mesiacov ...

(5)

Úrad konanie zastaví, ak spor nevznikol v súvislosti s plnením práv a povinností vyplývajúcich z tohto ...

§ 130 - Spoločné ustanovenie

Ak sa v tomto zákone ustanovuje použitie postupu podľa technickej normy alebo technickej špecifikácie ...

§ 131 - Prechodné ustanovenia
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred dňom účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa predpisov ...

(2)

Ustanovenia o primeranej náhrade nákladov podľa § 45 sa uplatnia aj v prípadoch, ak čisté priame náklady ...

(3)

Práva úspešného účastníka výberového konania, na základe ktorého úrad pridelil frekvencie, ktoré boli ...

(4)

Úrad uvedie do súladu s týmto zákonom platné všeobecné povolenie a všeobecné povolenie na používanie ...

(5)

Ochranné pásma zriadené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa považujú za ochranné pásma podľa ...

(6)

Oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred nadobudnutím ...

(7)

Prevádzkovatelia sietí, ktorí majú ku dňu účinnosti tohto zákona informácie podľa § 25 ods. 3 písm. ...

(8)

Podniky, ktoré poskytujú služby podľa § 97 ods. 2 spotrebiteľom s nízkymi príjmami alebo s osobitnými ...

(9)

Poskytovateľ univerzálnej služby, ktorý bol určený na poskytovanie univerzálnej služby do dňa účinnosti ...

(10)

Ustanovenie o elektronickej podobe rozpisu účtov podľa § 92 písm. a) sa neuplatňuje na zmluvné vzťahy, ...

(11)

Súhlas účastníka alebo užívateľa s volaním, používaním automatických volacích a komunikačných systémov ...

(12)

Do nadobudnutia účinnosti vykonávacích právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona zostávajú ...

a)
Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011, č. O-22/2011 o podrobnostiach ...
b)
Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 6. decembra 2011 č. O-24/2011, ktorým sa ustanovuje ...
c)
Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O-26/2011 o číslovacom ...
d)
Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 č. O-27/2011 o obsahu, rozsahu ...
e)
Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 9. februára 2012, č. O-28/2012 o úhrade čistých ...
f)
Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2012 č. O-29/2012, ktorým sa ustanovuje ...
g)
Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 18. mája 2012, č. O-30/2012, ktorým sa ustanovujú ...
h)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 91/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...
i)
Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 31. januára 2017 č. 1/2017, ...
j)
Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo 17. júla 2018 č. O-1/2018, ...
§ 132 - Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

Záverečné ustanovenia
§ 133 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 ...

§ 134 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2022 okrem § 84 ods. 12, § 88, 89 a § 116 ods. 12, ktoré nadobúdajú ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 452/2021 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/61/EÚ z 15. mája 2014 o opatreniach na zníženie nákladov ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 452/2021 Z. z.

  Minimálne kritériá pre posudzovanie ponuky spoluinvestovania

  Úrad na účely vyhodnotenia ponúk umožňujúcich podieľať sa na investovaní do vysokokapacitnej siete podľa ...

  a)

  je kedykoľvek počas doby životnosti siete otvorená každému podniku,

  b)

  umožňuje spoluinvestorom, aby v dlhodobom časovom horizonte najmenej piatich rokov, efektívne a udržateľne ...

  1.

  spravodlivé, primerané a nediskriminačné podmienky umožňujúce prístup k plnej kapacite siete v rozsahu, ...

  2.

  flexibilitu v súvislosti s výškou a načasovaním investície každého spoluinvestora,

  3.

  možnosť rozšírenia investičnej účasti podľa druhého bodu v budúcnosti,

  4.

  recipročné práva spoluinvestorov po zavedení vysokokapacitnej siete, ktorá bola predmetom spoluinvestície, ...

  c)

  bola zverejnená včas a ak podnik s významným vplyvom nespĺňa podmienky podľa § 79 ods. 1, bola zverejnená ...

  d)

  umožňuje záujemcom o prístup, ktorí sa nepodieľajú na spoluinvestovaní, od počiatku využívať rovnakú ...

  1.

  zachováva stimuly pre podieľanie sa na investovaní,

  2.

  zabezpečuje, aby záujemcovia o prístup mali prístup k prvkom vysokokapacitnej siete vo vhodnom čase ...

  e)

  spĺňa tieto kritériá:

  1.

  ponuka na spoluinvestovanie je otvorená pre všetky podniky počas celej doby životnosti siete na nediskriminačnom ...

  2.

  ponuka na spoluinvestovanie je transparentná, teda ponuka je dostupná a ľahko identifikovateľná na webovom ...

  3.

  ponuka na spoluinvestovanie obsahuje také podmienky vzťahujúce sa na potenciálneho spoluinvestora, ktoré ...

  3a.

  podmienky ponúknuté všetkým podnikom musia byť spravodlivé, primerané a nediskriminačné v závislosti ...

  3b.

  ponuka umožňuje flexibilitu z hľadiska hodnoty a načasovania záväzku zo strany každého spoluinvestora, ...

  3c.

  v záujme zníženia rizika nižšieho záujmu o investovanie v úvodných fázach budovania siete musí ponuka ...

  3d.

  ponuka na spoluinvestovanie umožňuje postúpenie práv nadobudnutých spoluinvestormi na iných spoluinvestorov ...

  3e.

  spoluinvestori si za účelom poskytovania služieb na odberateľskom trhu vrátane maloobchodných služieb ...

  3f.

  ponuka na spoluinvestovanie musí zaručovať udržateľné investície, schopné uspokojiť budúce potreby zavádzania ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 452/2021 Z. z.

  Informačné povinnosti

  A.

  Podnik poskytujúci verejne dostupné služby, iné ako služby komunikácie stroj-stroj (M2M), poskytne v ...

  a)

  informácie o úrovni minimálnej kvality poskytovanej služby v súlade s § 85; ak podnik neponúka minimálnu ...

  b)

  ako súčasť informácií o cene informácie o cene za aktiváciu služieb alebo o akýchkoľvek opakujúcich ...

  c)

  ako súčasť informácií o dĺžke trvania zmluvy a podmienkach predĺženia a ukončenia zmluvy, ktoré zahŕňajú ...

  1.

  akékoľvek minimálne podmienky používania alebo trvania určené v súvislosti s akciami na podporu predaja, ...

  2.

  akékoľvek poplatky súvisiace so zmenou poskytovateľa služieb vrátane prenosu čísla, ako aj informácie ...

  3.

  informácie o práve spotrebiteľa využívajúceho predplatené služby na vrátenie akéhokoľvek zostávajúceho ...

  4.

  informácie o akýchkoľvek poplatkoch splatných pri predčasnom ukončení zmluvy o poskytovaní služieb vrátane ...

  d)

  všetky podmienky kompenzácie a úhrad, ktoré sa uplatňujú v prípade nesplnenia zmluvne dohodnutej úrovne ...

  e)

  informácie o druhoch opatrení, ktoré by podnik mohol prijať v reakcii na bezpečnostný incident, ohrozenie ...

  B.

  Podnik poskytujúci verejne dostupné služby prístupu k internetu a verejne dostupné interpersonálne komunikačné ...

  a)

  ako súčasť popisu základných vlastností každej poskytovanej služby informácie o úrovni minimálnej kvality ...

  1.

  miere oneskorenia, jitteru a stratovosti paketov, ak ide o službu prístupu k internetu,

  2.

  čase prvého pripojenia, pravdepodobnosti poruchy, oneskorení signalizácie volania v súlade s § 85 ak ...

  b)

  ako súčasť popisu základných vlastností každej poskytovanej služby všetky podmienky vrátane poplatkov, ...

  c)

  ako súčasť informácií o cene, cene za aktiváciu služieb a za akékoľvek opakujúce sa poplatky alebo poplatky ...

  1.

  podrobnosti o konkrétnom tarifnom pláne alebo tarifných plánoch podľa zmluvy o poskytovaní služieb a ...

  2.

  informácie o možnosti spotrebiteľa presunúť si akýkoľvek nevyužitý objem z predchádzajúceho zúčtovacieho ...

  3.

  informácie o prostriedkoch na zabezpečenie transparentnosti faktúry a monitorovanie spotreby,

  4.

  informácie o tarifách týkajúcich sa všetkých čísel alebo služieb podliehajúcich osobitným cenovým podmienkam; ...

  5.

  informácie o cene jednotlivých prvkoch balíka služieb podľa § 90, za ktorú sú jednotlivé služby alebo ...

  6.

  podrobnosti a podmienky akéhokoľvek záručného a pozáručného servisu, údržby a asistenčných služieb zákazníkom ...

  7.

  prostriedky, ktorými možno získať aktuálne informácie o všetkých platných tarifách a poplatkoch za údržbu, ...

  d)

  informácie o trvaní zmluvy o poskytovaní služieb, ak sa na ňu vzťahujú ustanovenia o balíku služieb ...

  e)

  informácie o tom, aké osobné údaje koncového užívateľa je potrebné podniku poskytnúť pred začatím poskytovania ...

  f)

  podrobnosti o produktoch a službách určených pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím a spôsobe, ...

  g)

  informácie o spôsobe začatia postupu riešenia sporov podľa § 126 a cezhraničných sporov podľa osobitného ...

  C.

  Podnik poskytujúci verejne dostupné interpersonálne komunikačné služby založené na číslach okrem informácií ...

  a)

  všetkých prekážkach v prístupe k záchranným službám alebo informáciám o polohe volajúceho z dôvodu technickej ...

  b)

  práve koncového užívateľa rozhodnúť sa, či uvedie svoje osobné údaje v telefónnom zozname a o type takýchto ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 452/2021 Z. z.

  Rozsah uchovávaných údajov

  A.

  Údaje potrebné na zistenie a identifikáciu zdroja komunikácie:

  1.

  ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie:

  a)

  telefónne číslo volajúceho,

  b)

  meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka ...

  2.

  ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu: ...

  a)

  pridelené označenie užívateľa,

  b)

  označenie užívateľa a telefónne číslo pridelené každej komunikácii, ktorá vstupuje do verejnej telefónnej ...

  c)

  meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka ...

  B.

  Údaje potrebné na identifikáciu adresáta komunikácie:

  1.

  ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie:

  a)

  volené číslo alebo čísla (volané telefónne číslo alebo čísla) a v prípadoch, keď sú poskytnuté doplnkové ...

  b)

  meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka ...

  2.

  ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:

  a)

  označenie užívateľa alebo telefónne číslo určených príjemcov telefónneho volania,

  b)

  meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka ...

  C.

  Údaje potrebné na identifikáciu dátumu, času a trvania komunikácie:

  1.

  ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: dátum a čas začatia ...

  2.

  ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu: ...

  a)

  dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služby pripojenia k internetu v určitom časovom pásme spolu ...

  b)

  dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služieb internetovej elektronickej pošty alebo telefonovania ...

  D.

  Údaje potrebné na identifikáciu typu komunikácie:

  1.

  ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: používaná telefónna ...

  2.

  ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu: používaná internetová ...

  E.

  Údaje potrebné na identifikáciu koncového zariadenia užívateľov alebo ich údajného zariadenia:

  1.

  ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete: číslo volajúceho a volaného,

  2.

  ak ide o mobilné telefónne spojenie:

  a)

  číslo volajúceho a volaného,

  b)

  IMSI volajúceho,

  c)

  IMEI volajúceho,

  d)

  IMSI volaného,

  e)

  IMEI volaného,

  f)

  v prípade predplatených anonymných služieb dátum a čas počiatočnej aktivácie služby a označenie bunky, ...

  3.

  ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu: ...

  a)

  telefónne číslo volajúceho pri prístupe prostredníctvom modemu (dial-up prístup),

  b)

  digitálna účastnícka prípojka alebo iný koncový bod pôvodcu komunikácie.

  F.

  Údaje potrebné na identifikáciu polohy mobilného koncového zariadenia:

  1.

  údaje o polohe bunky pri začatí komunikácie,

  2.

  údaje identifikujúce zemepisnú polohu buniek podľa ich označenia počas obdobia uchovávania údajov o ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 452/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORU PROJEKTU

  Príloha č. 6 k zákonu č. 452/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - POPIS PROJEKTU

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...
 • 2)  § 2 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení ...
 • 3)  § 2 písm. a) zákona č. 22/2004 Z. z.
 • 4)  Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona ...
 • 5)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa stanovujú ...
 • 6)  § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z.
 • 7)  Článok 4 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci ...
 • 8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1070 z 20. júla 2020, ktorým sa špecifikujú vlastnosti bezdrôtových ...
 • 9)  § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
 • 10)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 11)  Zákonník práce.
 • 12)  Čl. 2 ods. 1 prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií ...
 • 13)  Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom ...
 • 14)  § 70 ods. 1 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení ...
 • 15)  Čl. 45 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/696 z 28. apríla 2021, ktorým ...
 • 16)  Článok 45 nariadenia (EÚ) 2021/696.
 • 17)  Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Čl. 8 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1104/2011/EÚ z 25. októbra 2011 o pravidlách prístupu ...
 • 19)  Napríklad čl. 8 rozhodnutia č. 1104/2011/EÚ, rozhodnutie Rady z 23. septembra 2013 o bezpečnostných ...
 • 20)  § 13 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ...
 • 21)  § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 22)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných ...
 • 23)  Napríklad § 68 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky ...
 • 25)  Čl. 2 ods. 3 a čl. 3 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového ...
 • 26)  Nariadenie (EÚ) 2015/2120 v platnom znení.
 • 27)  Článok 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2015/2120 v platnom znení.
 • 28)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1971 z 11. decembra 2018, ktorým sa zriaďuje Orgán ...
 • 29)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 30)  Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 8 až 11 zákona č. 402/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Napríklad § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými ...
 • 34)  Zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 35)  Napríklad zákon č. 187/2021 Z. z., nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní ...
 • 36)  § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
 • 37)  Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 38)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších ...
 • 39)  § 8 zákona č. 69/2018 Z. z. v znení zákona č. 287/2021 Z. z.
 • 40)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 41)  Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42)  § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43)  Rozhodnutie Komisie z 11. júna 2019, ktorým sa zriaďuje skupina pre politiku rádiového spektra a zrušuje ...
 • 44)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 zo 17. apríla 2019 o agentúre ENISA (Agentúra ...
 • 45)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia ...
 • 46)  § 56 až 260 Obchodného zákonníka.
 • 47)  § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Zákon č. 423/2015 Z. z. o ...
 • 48)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49)  Zmluva o fungovaní Európskej Únie (Ú. v. ES C 202, 7. 6. 2016).
 • 50)  § 3 ods. 16 a 17 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o ...
 • 51)  § 2 písm. k) zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.
 • 52)  Napríklad zákon č. 220/2007 z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových ...
 • 53)  § 5 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 54)  § 6 písm. f) a § 27 ods. 1 a 2 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších ...
 • 55)  § 151n až 151p Občianskeho zákonníka.
 • 56)  § 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
 • 57)  § 35 ods. 1 a § 60 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 58)  § 25 ods. 7 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových ...
 • 59)  § 32 ods. 1 písm. a) a c) a § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 60)  § 55 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 61)  § 43a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 62)  § 43g zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 63)  Zákon č. 45/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 64)  Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 65)  § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 66)  § 52 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 67)  § 47 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 68)  § 43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 69)  § 4 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a ...
 • 70)  Napríklad Medzinárodný dohovor o telekomunikáciách, Montreux 1965 (vyhláška Ministerstva zahraničných ...
 • 71)  Rádiokomunikačný poriadok.
 • 72)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...
 • 73)  § 49 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 74)  § 18 až 23 zákona č. 220/2007 Z. z. v znení zákona č. 394/2020 Z. z..
 • 75)  § 20 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 76)  § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 77)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 78)  § 54 a 63 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 79)  § 26 ods. 5 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 80)  Napríklad § 54 ods. 6 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 81)  Napríklad rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/899 zo 17. mája 2017 o využívaní frekvenčného ...
 • 82)  Čl. 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 83)  Čl. 107 ods. 3 a čl. 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 84)  § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 85)  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • 86)  § 6 ods. 1 zákona č. 22/2004 Z. z.
 • 87)  § 66a Obchodného zákonníka.
 • 88)  Napríklad § 77 až 86 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 89)  Zákon č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 90)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/654 z 18. decembra 2020, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...
 • 91)  § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb ...
 • 92)  § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
 • 93)  Napríklad § 10a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej ...
 • 94)  Čl. 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2120 v platnom znení.
 • 95)  Vykonávacie naradenie Komisie (EÚ) 2019/2243 zo 17. decembra 2019, ktorým sa ustanovuje vzor zhrnutia ...
 • 96)  § 2 ods. 1 zákona 102/2014 Z. z..
 • 97)  § 4 zákona č. 220/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 98)  Čl. 4 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2015/2120 v platnom znení.
 • 99)  Napríklad § 171 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, § 25a zákona ...
 • 100)  Napríklad § 2 zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 101)  § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...
 • 102)  § 16 zákona č. 395/2019 Z. z.
 • 103)  § 23a a 23b zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 104)  § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 105)  § 10 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 106)  Napríklad Občiansky zákonník.
 • 107)  § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 108)  Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 109)  Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách ...
 • 110)  § 3 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu ...
 • 111)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • 112)  Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 113)  Napríklad zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 114)  Napríklad § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...
 • 115)  § 22 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 116)  § 3 písm. l) zákona č. 69/2018 Z. z. v znení zákona č. 287/2021 Z. z.
 • 117)  § 20 zákona č. 69/2018 Z. z. v znení zákona č. 287/2021 Z. z.
 • 118)  § 29 zákona č. 69/2018 Z. z. v znení zákona č. 287/2021 Z. z.
 • 119)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších ...
 • 120)  Napríklad Trestný poriadok, zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických ...
 • 121)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej ...
 • 122)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 123)  Napríklad zákon č. č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej s justičnej stráže v znení neskorších predpisov, ...
 • 124)  Nariadenie Komisie EÚ č. 611/2013 z 24. júna 2013 o opatreniach uplatniteľných na oznamovanie prípadov ...
 • 125)  § 7 a 8 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane ...
 • 126)  Čl. 4 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 127)  Napríklad § 52 až 54a Občianskeho zákonníka.
 • 128)  § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z. z.
 • 129)  Napríklad § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 130)  § 116 Trestného poriadku.§ 76 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. ...
 • 131)  § 76a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení zákona č. 397/2015 ...
 • 132)  § 4a zákona č. 166/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 133)  § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 134)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 135)  § 60 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady ...
 • 136)  § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení zákona č. 69/2018 Z. z.
 • 136a)  Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 137)  Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 138)  Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 139)  § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 140)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 141)  Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu ...
 • 142)  Zákon č. 56/2018 Z. z.
 • 143)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ...
 • 144)  § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení ...
 • 145)  § 17 zákona č. 69/2018 Z. z. v znení zákona č. 287/2021 Z. z.
 • 146)  Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 147)  Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 148)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore