Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 375/2015 účinný od 01.01.2016

Platnosť od: 15.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné právo, Správne právo, Obchodné právo, Štát, Kontrolný systém, Štátna správa, Národné hospodárstvo, Štátne orgány, Kontrolné orgány, Správa a privatizácia národného majetku
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS2EUPPČL0

Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 375/2015 účinný od 01.01.2016
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 375/2015 s účinnosťou od 01.01.2016
MENÍ:
396/2012 Z. z. Zákon o Fonde na podporu vzdelávania 396/2012 účinný od 01.07.2023
400/2009 Z. z. Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 400/2009 účinný od 01.01.2017 do 31.05.2017
85/2005 Z. z. Zákon o politických stranách a politických hnutiach 85/2005 účinný od 08.07.2023
523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.08.2024
587/2004 Z. z. Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 01.01.2024
650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.07.2024
552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme 552/2003 účinný od 30.03.2022
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.04.2025
291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.08.2024
315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.01.2023
566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.01.2025
350/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 20.03.2024
173/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby 173/1993 účinný od 01.01.2016
39/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky 39/1993 účinný od 01.01.2020
319/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií 319/1991 účinný od 01.01.2016
87/1991 Zb. Zákon o mimosúdnych rehabilitáciách 87/1991 účinný od 01.01.2016
92/1991 Zb. Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 92/1991 účinný od 01.09.2018
Načítavam znenie...
MENU
Hore