Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 400/2009 účinný od 01.01.2017 do 31.05.2017

Platnosť od: 20.10.2009
Účinnosť od: 01.01.2017
Účinnosť do: 31.05.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20JUD735DS24EUPP19ČL0

Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 400/2009 účinný od 01.01.2017 do 31.05.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 400/2009 s účinnosťou od 01.01.2017 na základe 340/2016 a 301/2016

Legislatívny proces k zákonu 340/2016
Legislatívny proces k zákonu 301/2016

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmet a pôsobnosť zákona
§ 1
(1)

Tento zákon upravuje štátnozamestnanecké vzťahy v súvislosti s vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami. ...

(2)

Štátna služba podľa tohto zákona je budovaná na princípe

a)
profesionality,
b)
politickej neutrality,
c)
nestrannosti,
d)
efektivity,
e)
stability štátnozamestnaneckého pomeru,
f)
etiky.
(3)

Štátna služba sa vykonáva v štátnozamestnaneckom pomere k štátu.

(4)

Na štátnozamestnanecké vzťahy sa vzťahuje Zákonník práce, len ak to ustanovuje tento zákon.

§ 2
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na právne vzťahy justičných čakateľov a súdnych úradníkov,2) ak osobitný predpis ...

(2)

Tento zákon sa vzťahuje na právne vzťahy štátnych zamestnancov v zahraničnej službe a na právne vzťahy ...

(3)

Tento zákon sa vzťahuje na právne vzťahy právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokurátora, ak ...

(4)

Na štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby, príslušníkov ...

(5)

Tento zákon sa nevzťahuje na vykonávanie funkcie

a)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec národnej rady“),
b)
prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“),
c)
člena vlády Slovenskej republiky (ďalej len „člen vlády“),
d)
predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda najvyššieho kontrolného ...
e)
sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
f)
sudcu vrátane sudcu vykonávajúceho stáž podľa osobitného predpisu,5)
g)
prokurátora,
h)
verejného ochrancu práv,
i)
riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.
§ 3
(1)

Občan Slovenskej republiky, občan iného členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou ...

(2)

Ak sa z hľadiska oprávnených záujmov Slovenskej republiky vyžaduje, aby štátnu službu na štátnozamestnaneckom ...

(3)

Štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len občan Slovenskej republiky, ...

§ 4 - Zákaz diskriminácie
(1)

Služobný úrad je povinný zaobchádzať so štátnymi zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ...

(2)

Právo na prijatie do štátnej služby sa zaručuje rovnako všetkým občanom vrátane podmienok a spôsobu ...

(3)

V štátnozamestnaneckých vzťahoch je zakázaná diskriminácia štátnych zamestnancov a občanov, ktorí sa ...

(4)

Služobný úrad a štátny zamestnanec nesmú vykonávanie práv a povinností vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckého ...

(5)

Služobný úrad nesmie štátneho zamestnanca akýmkoľvek spôsobom postihovať alebo znevýhodňovať preto, ...

(6)

Štátny zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním ...

DRUHÁ HLAVA
VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

§ 5 - Štátna služba
(1)

Štátna služba na účely tohto zákona je činnosť, ktorou štátny zamestnanec v rozsahu ustanovenom týmto ...

a)
riadenie,
b)
rozhodovanie,
c)
kontrolu, dozor alebo inšpekciu,
d)
vnútorný audit alebo vládny audit,
e)
odbornú prípravu rozhodnutí,9)
f)
právne zastupovanie,
g)
odbornú prípravu návrhov zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo medzinárodných ...
h)
odbornú prípravu koncepčných dokumentov a strategických dokumentov alebo
i)
odbornú prípravu podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí.
(2)

Plnenie úloh pri vykonávaní štátnych záležitostí na účely tohto zákona je činnosť vykonávaná štátnym ...

a)
výlučne v štátnom záujme v súvislosti s plnením úloh
1.
štátneho orgánu,10)
2.
služobného úradu pre štátny orgán,11)
b)
ktorou utvára podmienky na riadne vykonávanie súdnictva12) alebo
c)
ktorou plní úlohy osobného úradu podľa tohto zákona.
(3)

Služobný úrad na účely odseku 1 vypracuje opisy činností štátnozamestnaneckých miest.

(4)

Štátna služba na účely tohto zákona je aj výkon práce v aktivite krízového manažmentu mimo územia Slovenskej ...

§ 6 - Štátny zamestnanec
(1)

Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá v štátnozamestnaneckom pomere vykonáva ...

(2)

Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorá je odborníkom plniacim úlohy pre ...

(3)

Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnom ...

a)
zvolenia do funkcie Národnou radou Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,13)
b)
vymenovania do funkcie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu14)
1.
prezidentom,
2.
vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
3.
predsedom Národnej rady Slovenskej republiky,
4.
predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky,
5.
predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
6.
prednostom obvodného úradu na návrh príslušného vedúceho ústredného orgánu štátnej správy.
(4)

Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec poverený prezidentom ...

(5)

Štátny zamestnanec podľa odsekov 3 a 4 je na účely tohto zákona štátny zamestnanec vo verejnej funkcii. ...

(6)

Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj štatutárny orgán, ktorý je do tejto funkcie vymenovaný ...

(7)

Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnom ...

(8)

Na odborníka ústavného činiteľa sa nevzťahujú ustanovenia § 19 ods. 1 písm. f), § 22, § 23 a § 80.

(9)

Na štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii sa nevzťahujú ustanovenia § 19 až 23, § 27, § 28, § 46 ods. ...

(10)

Na štátneho zamestnanca podľa odseku 6 sa nevzťahujú ustanovenia § 19 až 23, § 27, § 28, § 46 ods. 1, ...

§ 7 - Odbor štátnej služby
(1)

Odbor štátnej služby na účely tohto zákona je odborný úsek, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva štátnu ...

(2)

Odbory štátnej služby v služobných úradoch ustanoví nariadenie vlády. Odbory štátnej služby v služobných ...

§ 8 - Štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej významnosti

Štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej významnosti je štátnozamestnanecké miesto určené vládou ako rozhodujúce ...

Služobný úrad
§ 9
(1)

Služobný úrad na účely tohto zákona je

a)
ministerstvo a ostatný ústredný orgán štátnej správy, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
orgán miestnej štátnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
c)
iný orgán štátnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
d)
organizačná zložka ozbrojených síl Slovenskej republiky určená ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ...
e)
Slovenská informačná služba,
f)
organizačná zložka Zboru väzenskej a justičnej stráže.17)
(2)

Služobný úrad na účely tohto zákona je aj

a)
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária národnej rady“),
b)
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária prezidenta“),
c)
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária ústavného súdu“),
d)
Kancelária verejného ochrancu práv,
e)
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší kontrolný úrad“),
f)
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária súdnej rady“),
g)
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho súdu“),
h)
Špecializovaný trestný súd, krajský súd a okresný súd,
i)
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) a krajská prokuratúra. ...
(3)

Služobný úrad justičného čakateľa na okresnom súde je krajský súd.

(4)

Služobný úrad štátneho zamestnanca na okresnej prokuratúre a právneho čakateľa prokuratúry je krajská ...

(5)

Služobný úrad na účely tohto zákona nie je Národný bezpečnostný úrad.

(6)

Služobný úrad koordinuje činnosť vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov toho služobného úradu, ku ...

§ 10
(1)

Kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie ...

a)
v § 9 ods. 1 tento služobný úrad,
b)
v § 9 ods. 2 písm. a) až g) tento služobný úrad,
c)
v § 9 ods. 2 písm. h) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“), ...
d)
v § 9 ods. 2 písm. i) generálna prokuratúra.
(2)

Na výkon kontroly podľa odseku 1 písm. a) sa použijú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného ...

§ 11 - Vedúci štátny zamestnanec
(1)

Vedúci zamestnanec na účely tohto zákona je nadriadený štátny zamestnanec, ktorý je podľa tohto zákona ...

a)
určovať a ukladať podriadenému štátnemu zamestnancovi úlohy na vykonávanie štátnej služby a dávať mu ...
b)
organizovať, riadiť, kontrolovať a hodnotiť vykonávanie štátnej služby podriadeného štátneho zamestnanca. ...
(2)

Vedúci zamestnanec, ktorý je na čele zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v cudzine, zabezpečuje ...

(3)

Vedúci zamestnanec na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorej postavenie nadriadeného upravuje ...

(4)

Funkciu vedúceho zamestnanca k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým ...

(5)

Funkciu vedúceho zamestnanca k veľvyslancovi plní vedúci služobného úradu v služobnom úrade, ktorým ...

(6)

Funkciu vedúceho zamestnanca k odborníkovi ústavného činiteľa plní ten, pre koho odborník ústavného ...

Vedúci služobného úradu
§ 12
(1)

Vedúci služobného úradu (ďalej len „vedúci úradu“) na účely tohto zákona je služobne najvyšší vedúci ...

(2)

Vedúci úradu je oprávnený konať v príslušnom služobnom úrade vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov ...

(3)

Funkciu vedúceho úradu vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej ...

(4)

Funkciu vedúceho úradu vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov k veľvyslancovi plní vedúci úradu v ...

(5)

Funkciu vedúceho úradu vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov k odborníkovi ústavného činiteľa plní ...

§ 13
(1)

Vedúceho úradu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ...

(2)

Vedúceho úradu v služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán štátnej správy, vymenúva a odvoláva ...

(3)

Vedúci úradu v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 1 písm. b) a c) je jeho štatutárny orgán vymenovaný ...

(4)

Vedúci úradu v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 1 písm. d) až f) je vymenovaný alebo ustanovený podľa ...

(5)

Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je kancelária národnej rady, je vedúci kancelárie národnej rady. ...

(6)

Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je Špecializovaný trestný súd, je predseda Špecializovaného trestného ...

(7)

Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je generálna prokuratúra, je generálny prokurátor Slovenskej ...

(8)

Vedúci úradu písomne poverí spomedzi vedúcich zamestnancov v služobnom úrade svojho zástupcu, ktorý ...

(9)

Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, môže písomne poveriť ...

§ 14 - Osobný úrad
(1)

Osobný úrad je organizačný útvar služobného úradu v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho úradu. Osobný ...

(2)

Osobný úrad štátneho zamestnanca je osobný úrad služobného úradu, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva ...

a)
vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy, ktorého vymenúva a odvoláva vláda, je osobný úrad ...
b)
vedúceho úradu v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 1 písm. b) a c) je osobný úrad služobného úradu, ...
§ 15 - Služobné predpisy
(1)

Služobné predpisy sú vnútorné normatívne akty, ktoré v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväznými ...

(2)

Služobný predpis služobného úradu nesmie byť v rozpore so služobným predpisom služobného úradu, ktorý ...

(3)

So služobnými predpismi musí byť štátny zamestnanec riadne oboznámený.

DRUHÁ ČASŤ

ŠTÁTNOZAMESTNANECKÝ POMER

PRVÁ HLAVA
DRUHY ŠTÁTNEJ SLUŽBY

§ 16 - Stála štátna služba
(1)

Stála štátna služba je štátna služba na neurčitý čas. Súčasťou stálej štátnej služby je adaptačné obdobie, ...

(2)

Vedúci zamestnanec a štátny zamestnanec, ktorý bol prijatý do štátnej služby podľa § 24, vykonáva štátnu ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol prijatý do stálej štátnej služby a ktorý vykonával štátnu službu nepretržite ...

Dočasná štátna služba
§ 17
(1)

Dočasná štátna služba je štátna služba na určitú dobu. Dočasná štátna služba sa vykonáva bez adaptačného ...

(2)

Štátny zamestnanec vo verejnej funkcii, štatutárny orgán, ktorý je vymenovaný podľa osobitného predpisu,15) ...

(3)

Do dočasnej štátnej služby možno prijať občana, ktorý sa uchádza o štátnu službu,

a)
bez výberového konania alebo bez výberu na zastupovanie štátneho zamestnanca,
1.
ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného,
2.
ktorý je na materskej dovolenke, na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku, ...
3.
ktorý vykonáva mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu,24)
4.
ktorý čerpá služobné voľno,
5.
ktorý je zaradený mimo činnej štátnej služby,
6.
ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny,
7.
ktorý je dočasne preložený,
8.
u ktorého došlo k zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 32 ods. 1 písm. k) a l),
b)
bez výberového konania alebo bez výberu na voľné štátnozamestnanecké miesto do obsadenia tohto miesta ...
c)
na základe výberového konania alebo na základe výberu na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ...
(4)

Do dočasnej štátnej služby na štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca možno prijať na základe ...

a)
na zastupovanie vedúceho zamestnanca z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a),
b)
na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby. ...
§ 18 - Dočasná štátna služba
a)

štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii trvá po dobu vykonávania tejto funkcie,

b)

štátneho zamestnanca vo funkcii štatutárneho orgánu, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa osobitného ...

c)

štátneho zamestnanca podľa § 6 ods. 7 trvá po dobu vyslania podľa osobitného predpisu,16)

d)

odborníka ústavného činiteľa trvá počas výkonu funkcie toho, pre koho plní úlohy,

e)

štátneho zamestnanca, ktorý zastupuje štátneho zamestnanca podľa § 17 ods. 3 písm. a) alebo podľa § ...

f)

štátneho zamestnanca prijatého podľa § 17 ods. 3 písm. b) trvá najviac šesť mesiacov,

g)

odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby, trvá po dobu dohodnutú v služobnej ...

DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY PRIJATIA DO ŠTÁTNEJ SLUŽBY A OBSADZOVANIE ŠTÁTNOZAMESTNANECKÝCH MIEST

§ 19 - Podmienky prijatia do štátnej služby
(1)

Do štátnej služby možno prijať občana, ktorý sa uchádza o štátnu službu, ak spĺňa tieto predpoklady:

a)
dosiahol vek 18 rokov,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonný,
d)
spĺňa kvalifikačné predpoklady,
e)
ovláda štátny jazyk,
f)
úspešne absolvoval výberové konanie alebo výber, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje ...
(2)

Do štátnej služby na príslušné štátnozamestnanecké miesto možno prijať občana, ktorý sa uchádza o štátnu ...

a)
je zdravotne spôsobilý na vykonávanie štátnej služby, ak zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný predpis, ...
b)
ovláda cudzí jazyk, ak túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby určí služobný úrad,
c)
spĺňa ďalšie požiadavky ustanovené osobitným predpisom25) alebo určené služobným úradom potrebné na ...
(3)

Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

a)
kto ako obvinený uzavrel zmier26) v konaní o úmyselnom trestnom čine, ak od nadobudnutia právoplatnosti ...
b)
proti komu bolo trestné stíhanie pre úmyselný trestný čin podmienečne zastavené, ak neuplynula skúšobná ...
c)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania a trestný čin ...
d)
kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody, ak ...
(4)

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov29) nie starším ako tri mesiace, ak sa obsadzuje štátnozamestnanecké ...

a)
vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi vedúci úradu,
b)
vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán, ktorý nie je vedúcim úradu.
(5)

Služobný úrad požiada o odpis registra trestov týkajúci sa len úspešného uchádzača zúčastneného na výberovom ...

(6)

Odsekmi 3 až 5 nie sú dotknuté ustanovenia o bezúhonnosti podľa osobitných predpisov.30)

(7)

Kvalifikačný predpoklad na účely tohto zákona je

a)
vzdelanie,31)
b)
osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu.32)
(8)

Vzdelanie na účely tohto zákona je

a)
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (ďalej len „úplné stredné vzdelanie“), ...
b)
vyššie odborné vzdelanie,
c)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
d)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
e)
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
(9)

Kvalifikačné predpoklady sú uvedené v prílohe č. 1 alebo v osobitnom predpise.

(10)

Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu získava štátny zamestnanec v lehote ustanovenej ...

(11)

Predpoklady podľa odseku 1 písm. b) až d), ako aj predpoklad občianstva podľa § 3 a požiadavku podľa ...

Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest
§ 20
(1)

Štátnozamestnanecké miesto možno obsadiť prijatím občana, ktorý sa uchádza o štátnu službu, alebo preložením ...

(2)

Na štátnozamestnanecké miesto možno prijať občana, ktorý sa uchádza o štátnu službu,

a)
na základe výberového konania, ak sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca alebo ...
b)
na základe výberu,
c)
bez výberového konania alebo bez výberu.
§ 21
(1)

Voľné štátnozamestnanecké miesto obsadzuje služobný úrad preložením štátneho zamestnanca alebo na základe ...

(2)

Štátnozamestnanecké miesto v dočasnej štátnej službe možno obsadiť aj bez výberového konania alebo bez ...

§ 22 - Výberové konanie
(1)

Štátnozamestnanecké miesto uvedené v § 20 ods. 2 písm. a) obsadzuje služobný úrad z uchádzačov

a)
výberovým konaním zo štátnych zamestnancov a z občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu (ďalej len ...
b)
výberovým konaním zo štátnych zamestnancov v príslušnom služobnom úrade (ďalej len „vnútorné výberové ...
(2)

Vonkajšie výberové konanie vyhlasuje služobný úrad v tlači alebo v iných verejnosti všeobecne prístupných ...

a)
názov služobného úradu vrátane sídla služobného úradu alebo jeho organizačnej jednotky (ďalej len „sídlo ...
b)
druh štátnej služby,
c)
obsadzovanú funkciu,
d)
odbor štátnej služby,
e)
označenie organizačného útvaru,
f)
stručný opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta,
g)
predpoklady podľa § 19 ods. 1 písm. a) až e),
h)
požiadavky podľa § 19 ods. 2,
i)
údaj o tom, či sa na štátnozamestnaneckom mieste vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými ...
j)
zoznam požadovaných dokladov,
k)
termín a miesto na podanie žiadosti o zaradenie do vonkajšieho výberového konania.
(3)

Žiadosť o zaradenie do vonkajšieho výberového konania možno podať písomne alebo elektronickými prostriedkami. ...

(4)

Služobný úrad vyhlásené vonkajšie výberové konanie zruší, ak do jeho skončenia došlo k zrušeniu obsadzovaného ...

(5)

Vonkajším výberovým konaním sa overujú schopnosti, osobnostné vlastnosti a odborné znalosti uchádzača, ...

(6)

Poradie uchádzačov získané na základe výsledkov vonkajšieho výberového konania je záväzné pre vedúceho ...

(7)

Služobný úrad písomne oznámi zúčastneným uchádzačom výsledok vonkajšieho výberového konania do desiatich ...

(8)

Vnútorné výberové konanie vyhlasuje služobný úrad vo všeobecne prístupných prostriedkoch komunikácie ...

(9)

Podrobnosti o výberovom konaní, najmä o prihlásení sa do výberového konania, vykonaní výberového konania, ...

(10)

Ustanovenia odsekov 2 a 9 sa nevzťahujú na služobný úrad uvedený v § 9 ods. 2 písm. g) a h). Spôsob ...

(11)

Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa nevzťahujú na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade ...

a)
služobný úrad uvedený v § 9 ods. 1 písm. e), na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v tomto služobnom ...
b)
generálna prokuratúra, na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade uvedenom v § 9 ...
§ 23 - Výber
(1)

Voľné štátnozamestnanecké miesto okrem štátnozamestnaneckého miesta uvedeného v § 20 ods. 2 písm. a) ...

a)
z občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu,
b)
zo štátnych zamestnancov.
(2)

Výber vyhlasuje služobný úrad v tlači alebo v iných verejnosti prístupných prostriedkoch masovej komunikácie ...

(3)

Žiadosť o zaradenie do výberu možno podať písomne alebo elektronickými prostriedkami. Ak uchádzač podal ...

(4)

Výberom sa overujú schopnosti, osobnostné vlastnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné ...

(5)

Služobný úrad písomne oznámi zúčastneným uchádzačom výsledok výberu do desiatich dní od jeho skončenia; ...

(6)

Podrobnosti o výbere, najmä o prihlásení sa do výberu, vykonaní výberu, vyhodnotení výsledkov výberu ...

(7)

Ustanovenia odsekov 2 a 6 sa nevzťahujú na služobný úrad uvedený v § 9 ods. 2 písm. g) a h). V služobnom ...

§ 24 - Fyzickú osobu, ktorá vykonávala štátnu službu podľa osobitného predpisu,4) možno prijať do stálej štátnej ...
a)

vykonávala činnosť v stálej štátnej službe podľa osobitného predpisu na tomto mieste,

b)

spĺňa predpoklady podľa § 19 ods. 1 písm. a) až e) a požiadavky podľa § 19 ods. 2.

TRETIA HLAVA
VZNIK ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU

§ 25
(1)

Štátnozamestnanecký pomer sa zakladá

a)
služobnou zmluvou,
b)
zvolením alebo vymenovaním na štátnozamestnanecké miesto vo verejnej funkcii podľa tohto zákona alebo ...
c)
vymenovaním do funkcie štatutárneho orgánu podľa osobitného predpisu,
d)
poverením výkonom funkcie veľvyslanca.
(2)

Ak je štátny zamestnanec v stálej štátnej službe zvolený, vymenovaný alebo poverený podľa odseku 1 písm. ...

§ 26
(1)

Štátnozamestnanecký pomer založený služobnou zmluvou vzniká dňom dohodnutým v služobnej zmluve.

(2)

Štátnozamestnanecký pomer založený zvolením alebo vymenovaním vzniká dňom uvedeným v oznámení o zvolení ...

(3)

Štátnozamestnanecký pomer založený poverením výkonom funkcie veľvyslanca vzniká dňom uvedeným v poverení. ...

(4)

Štátny zamestnanec v stálej štátnej službe, ktorý je do funkcie zvolený, vymenovaný alebo poverený podľa ...

§ 27 - Služobná zmluva
(1)

Služobnú zmluvu so štátnym zamestnancom uzatvára vedúci úradu. S odborníkom ústavného činiteľa uzatvára ...

(2)

Služobná zmluva musí obsahovať podstatné náležitosti, ktorými sú:

a)
názov služobného úradu vrátane sídla služobného úradu,
b)
meno a priezvisko štátneho zamestnanca, dátum a miesto jeho narodenia a miesto trvalého pobytu,
c)
funkcia štátneho zamestnanca podľa § 29,
d)
funkcia vedúceho zamestnanca, ak ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca,
e)
deň vzniku štátnozamestnaneckého pomeru,
f)
druh štátnej služby,
g)
odbor štátnej služby, ak sa určuje,
h)
stručná charakteristika najnáročnejších činností vykonávaných štátnym zamestnancom,
i)
označenie pravidelného miesta vykonávania štátnej služby vrátane jeho adresy,
j)
čas trvania dočasnej štátnej služby, ak ide o dočasnú štátnu službu,
k)
dĺžka kratšieho týždenného služobného času, ak bol dohodnutý.
(3)

Služobný úrad v služobnej zmluve uvedie aj údaj o služobnom čase, o dĺžke dovolenky, o dĺžke výpovednej ...

(4)

Opis činností štátnozamestnaneckého miesta sa uvedie v prílohe služobnej zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou ...

(5)

Prílohou služobnej zmluvy je tiež písomné oznámenie o výške a zložení funkčného platu.

§ 28 - Skúšobná doba
(1)

Skúšobná doba plynie odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru založeného služobnou zmluvou a trvá ...

(2)

Služobný úrad môže so štátnym zamestnancom dohodnúť skúšobnú dobu v trvaní najviac troch mesiacov, ak ...

a)
do stálej štátnej služby podľa § 24,
b)
do stálej štátnej služby, ktorá bezprostredne nadväzuje na dočasnú štátnu službu podľa § 17 ods. 3 písm. ...
(3)

Dohoda o skúšobnej dobe podľa odseku 2 musí byť písomná. Ak služobný úrad so štátnym zamestnancom nedohodne ...

(4)

Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane štátneho zamestnanca a o čas služobného ...

§ 29 - Funkcia štátneho zamestnanca
(1)

Štátnemu zamestnancovi patrí funkcia v 1. platovej triede až 11. platovej triede podľa najnáročnejšej ...

Funkcia Platová trieda referent 1. samostatný referent 2. odborný referent 3. hlavný referent ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 2 písm. a) až e) patrí funkcia v 1. platovej ...

(3)

Služobný úrad pri určovaní najnáročnejšej činnosti vychádza z charakteristík platových tried uvedených ...

(4)

Štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa § 40 patrí funkcia v 1. platovej triede až 11. platovej ...

§ 30 - Zaradenie blízkych osôb
(1)

Štátnych zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami,34) nemožno zaradiť do vzájomnej priamej podriadenosti ...

(2)

Občan, ktorý sa uchádza o štátnu službu, je povinný oznámiť služobnému úradu skutočnosti uvedené v odseku ...

(3)

Štátny zamestnanec je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť služobnému úradu skutočnosti uvedené v ...

ŠTVRTÁ HLAVA
ZMENA ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU

§ 31
(1)

Zmena štátnozamestnaneckého pomeru založeného služobnou zmluvou je

a)
zmena funkcie,
b)
zmena odboru štátnej služby,
c)
zmena opisu činností štátnozamestnaneckého miesta,
d)
zmena najnáročnejšej činnosti uvedenej v služobnej zmluve,
e)
zmena služobného úradu,
f)
zmena sídla služobného úradu,
g)
zmena pravidelného miesta vykonávania štátnej služby,
h)
zmena dĺžky týždenného služobného času dohodou,
i)
zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby.
(2)

K zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa odseku 1 písm. a) až h) môže dôjsť dohodou medzi štátnym ...

(3)

K zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa odseku 1 môže dôjsť jednostranne služobným úradom, len ak ...

§ 32
(1)

K zmene štátnozamestnaneckého pomeru môže dôjsť

a)
dočasným preložením,
b)
trvalým preložením,
c)
vymenovaním do funkcie vedúceho zamestnanca,
d)
preložením vedúceho zamestnanca na iné miesto vedúceho zamestnanca,
e)
vymenovaním na zastupovanie vedúceho zamestnanca,
f)
skončením zastupovania vedúceho zamestnanca,
g)
odvolaním z funkcie vedúceho zamestnanca,
h)
dočasným vyslaním na vykonávanie štátnej služby do cudziny (ďalej len „dočasné vyslanie“),
i)
zaradením mimo činnej štátnej služby,
j)
opätovným zaradením štátneho zamestnanca do štátnej služby po skončení zaradenia mimo činnej štátnej ...
k)
na základe zvolenia alebo vymenovania do funkcie podľa § 25 ods. 1 písm. b) a c) alebo na základe odvolania ...
l)
na základe poverenia podľa § 25 ods. 1 písm. d) alebo odvolania z tejto funkcie.
(2)

K zmene štátnozamestnaneckého pomeru vedúceho zamestnanca môže dôjsť aj na základe zákona.

Dočasné preloženie a trvalé preloženie
§ 33
(1)

Štátneho zamestnanca možno preložiť na vykonávanie štátnej služby

a)
v tom istom služobnom úrade do iného odboru štátnej služby,
b)
v tom istom služobnom úrade a v tom istom odbore štátnej služby, ak sa zmenia najnáročnejšie činnosti ...
c)
v tom istom služobnom úrade a v tom istom odbore štátnej služby na iné ako pravidelné miesto vykonávania ...
d)
do iného služobného úradu do toho istého odboru štátnej služby alebo
e)
do iného služobného úradu do iného odboru štátnej služby.
(2)

Štátneho zamestnanca možno preložiť z jedného odboru štátnej služby do iného odboru štátnej služby len ...

(3)

Štátneho zamestnanca možno podľa odseku 1 preložiť dočasne alebo trvale.

(4)

Na preloženie štátneho zamestnanca je príslušný vedúci úradu v služobnom úrade, v ktorom štátny zamestnanec ...

(5)

Preloženie podľa odseku 1 písm. d) a e) je možné len po dohode vedúcich úradov príslušných služobných ...

(6)

Na dočasné preloženie štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe na štátnozamestnanecké miesto odborníka ...

(7)

Preloženie štátneho zamestnanca podľa § 6 ods. 7 je možné len po dohode príslušných služobných úradov. ...

(8)

Osobný úrad odovzdá osobný spis štátneho zamestnanca, ktorý bol preložený podľa odseku 1 písm. d) a ...

§ 34
(1)

Štátneho zamestnanca možno bez jeho súhlasu dočasne preložiť na vykonávanie štátnej služby na určený ...

(2)

Štátneho zamestnanca možno opätovne bez jeho súhlasu dočasne preložiť až po uplynutí 12 mesiacov odo ...

(3)

Štátnu zamestnankyňu, ktorá je tehotná alebo ktorá je dojčiaca, štátnu zamestnankyňu alebo štátneho ...

(4)

Počas dočasného preloženia bez súhlasu štátneho zamestnanca patrí štátnemu zamestnancovi funkčný plat ...

(5)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne preložený mimo obce pravidelného miesta vykonávania štátnej ...

(6)

Po uplynutí dočasného preloženia sa štátny zamestnanec zaradí na to isté štátnozamestnanecké miesto, ...

§ 35
(1)

Štátneho zamestnanca možno trvale preložiť na vykonávanie štátnej služby len s jeho predchádzajúcim ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je trvale preložený mimo obce pravidelného miesta vykonávania štátnej ...

§ 36 - Vymenovanie do funkcie vedúceho zamestnanca a vymenovanie na zastupovanie vedúceho zamestnanca
(1)

Štátneho zamestnanca možno trvale preložiť vymenovaním do funkcie vedúceho zamestnanca na základe výberového ...

(2)

Štátneho zamestnanca možno na základe výberového konania dočasne preložiť na čas dlhší ako šesť mesiacov ...

(3)

Vedúci úradu môže štátneho zamestnanca s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom vymenovať na zastupovanie ...

a)
počas neprítomnosti vedúceho zamestnanca presahujúcej dva týždne,
b)
ak sa dočasne uvoľní miesto vedúceho zamestnanca.
(4)

Vedúci úradu môže štátneho zamestnanca s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom dočasne preložiť na ...

(5)

Doba zastupovania podľa odseku 3 a doba dočasného preloženia podľa odseku 4 nesmie presiahnuť šesť po ...

§ 37 - Odvolanie z funkcie vedúceho zamestnanca
(1)

Vedúci úradu odvolá štátneho zamestnanca z funkcie vedúceho zamestnanca, ak uplynula doba, na ktorú ...

(2)

Vedúci úradu odvolá z funkcie vedúceho zamestnanca na štátnozamestnaneckom mieste uvedenom v § 19 ods. ...

(3)

Vedúci úradu môže odvolať vedúceho zamestnanca z funkcie, ak vedúci zamestnanec

a)
nevykazuje dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov požadované výsledky pri vykonávaní štátnej ...
b)
nemôže dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov plniť povinnosti vedúceho zamestnanca zo zdravotných ...
c)
bol dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny na čas dlhší ako šesť mesiacov,
d)
požiadal o odvolanie z funkcie vedúceho zamestnanca.
(4)

Vedúci úradu môže so súhlasom štatutárneho orgánu odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo ...

(5)

Vedúci úradu na návrh štatutárneho orgánu alebo na návrh štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii odvolá ...

(6)

Vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie vedúceho zamestnanca. ...

§ 38 - Skončenie vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca na základe zákona
(1)

Vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca sa skončí dňom

a)
zrušenia organizačného útvaru, ktorý riadi vedúci zamestnanec v služobnom úrade,
b)
zrušenia služobného úradu.
(2)

Písomné potvrdenie o skončení vykonávania funkcie podľa odseku 1, ktoré vydá vedúci úradu, obsahuje ...

§ 39
(1)

Štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca podľa ...

(2)

Po odvolaní z funkcie, vzdaní sa funkcie alebo uplynutím doby vykonávania funkcie podľa § 32 ods. 1 ...

§ 40 - Dočasné vyslanie
(1)

Štátneho zamestnanca možno s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom dočasne vyslať na vykonávanie štátnej ...

(2)

Skončiť dočasné vyslanie alebo skrátiť dobu dočasného vyslania môže vedúci úradu v služobnom úrade, ...

(3)

Dočasne vyslať na vykonávanie štátnej služby do cudziny štátneho zamestnanca podľa § 6 ods. 7, skončiť ...

(4)

Štátnemu zamestnancovi patria počas dočasného vyslania náhrady podľa osobitného predpisu.35)

(5)

Po uplynutí doby dočasného vyslania sa štátny zamestnanec zaradí na to isté štátnozamestnanecké miesto, ...

(6)

Dočasným vyslaním je aj vyslanie štátneho zamestnanca na výkon práce v aktivite krízového manažmentu ...

Zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby
§ 41
(1)

Ak štátna zamestnankyňa, ktorá je tehotná, ktorá je matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo ...

(2)

Štátnej zamestnankyni patrí počas zaradenia mimo činnej štátnej služby funkčný plat, ktorý by jej patril, ...

§ 42
(1)

Služobný úrad zaradí štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby, ak bol obvinený zo spáchania úmyselného ...

(2)

Vedúci úradu zaradí štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby bezodkladne po tom, ako sa o dôvodoch ...

(3)

Zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby podľa odseku 1 trvá

a)
v dočasnej štátnej službe najdlhšie počas jej trvania, najviac však dva roky,
b)
do nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin vydaný v trestnom konaní ...
(4)

Počas zaradenia mimo činnej štátnej služby patrí štátnemu zamestnancovi suma 40 % z funkčného platu, ...

(5)

Suma podľa odseku 4 nesmie byť nižšia ako suma životného minima podľa osobitného predpisu.38)

§ 43
(1)

Služobný úrad zaradí mimo činnej štátnej služby štátneho zamestnanca, ktorý je s jeho súhlasom vyslaný ...

(2)

Služobný úrad zaradí mimo činnej štátnej služby štátneho zamestnanca, ktorý s jeho súhlasom vykonáva ...

§ 43a

V čase zaradenia mimo činnej štátnej služby je štátny zamestnanec povinný dodržiavať povinnosti a obmedzenia ...

§ 44 - Opätovné zaradenie štátneho zamestnanca na vykonávanie štátnej služby
(1)

Služobný úrad bezodkladne zaradí štátneho zamestnanca na vykonávanie štátnej služby, ak

a)
zanikne dôvod zaradenia mimo činnej štátnej služby alebo
b)
uplynie doba podľa § 42 ods. 3.
(2)

Služobný úrad štátneho zamestnanca zaradí na to isté štátnozamestnanecké miesto, na ktorom vykonával ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol zaradený mimo činnej štátnej služby z dôvodov uvedených v § 42 ods. ...

(4)

Suma podľa odseku 3 patrí štátnemu zamestnancovi aj vtedy, ak nedôjde k jeho opätovnému zaradeniu na ...

§ 45 - Služobná cesta a zahraničná služobná cesta
(1)

Služobná cesta na účely tohto zákona je čas od nástupu štátneho zamestnanca na cestu na vykonávanie ...

(2)

Zahraničná služobná cesta na účely tohto zákona je čas služobnej cesty v cudzine vrátane času vykonávania ...

(3)

Zahraničná služobná cesta na účely tohto zákona je aj čas vyslania štátneho zamestnanca do cudziny na ...

(4)

Služobný úrad vyšle štátneho zamestnanca na služobnú cestu alebo zahraničnú služobnú cestu na návrh ...

(5)

Pravidelné miesto vykonávania štátnej služby na účely poskytovania náhrad výdavkov súvisiacich so služobnou ...

(6)

Štátnemu zamestnancovi vyslanému na služobnú cestu alebo na zahraničnú služobnú cestu patria náhrady ...

PIATA HLAVA
SKONČENIE ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU

§ 46
(1)

Štátnozamestnanecký pomer možno skončiť

a)
dohodou o skončení štátnozamestnaneckého pomeru,
b)
výpoveďou,
c)
okamžitým skončením,
d)
skončením v skúšobnej dobe.
(2)

Štátnozamestnanecký pomer sa skončí aj na základe zákona.

(3)

Štátnozamestnanecký pomer zaniká smrťou štátneho zamestnanca alebo právoplatným rozhodnutím o vyhlásení ...

§ 47 - Výpovedné dôvody služobného úradu

Služobný úrad môže dať štátnemu zamestnancovi výpoveď, ak

a)

štátny zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť ...

b)

sa zrušuje alebo zrušilo štátnozamestnanecké miesto, služobný úrad nemá pre štátneho zamestnanca iné ...

c)

štátneho zamestnanca, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca podľa § 37 ods. 1 alebo ods. ...

d)

štátny zamestnanec, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca podľa § 37 ods. 3 písm. b) a c) ...

e)

štátneho zamestnanca, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca podľa § 37 ods. 3 písm. d), ...

f)

štátneho zamestnanca, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca podľa § 37 ods. 2, nemožno zaradiť ...

g)

štátny zamestnanec neuspokojivo plní služobné úlohy a služobný úrad ho v posledných šiestich mesiacoch ...

h)

štátny zamestnanec opakovane porušil služobnú disciplínu menej závažným spôsobom a bol v posledných ...

i)

je u štátneho zamestnanca dôvod na okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru.

§ 48 - Výpovedná doba
(1)

Ak je daná výpoveď, štátnozamestnanecký pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je ...

(2)

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a ...

(3)

Počas plynutia výpovednej doby možno štátneho zamestnanca, ktorému služobný úrad dal výpoveď podľa § ...

§ 49 - Zákaz výpovede
(1)

Služobný úrad nesmie dať štátnemu zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, ktorou je na účely tohto zákona ...

a)
doba, keď je štátny zamestnanec zaradený mimo činnej štátnej služby; to neplatí v prípade zaradenia ...
b)
doba čerpania služobného voľna podľa § 69 ods. 1 písm. a), b) a d).
(2)

Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú štátnemu zamestnancovi z dôvodu

a)
pre ktorý môže služobný úrad okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer, ak nejde o štátnu zamestnankyňu ...
b)
uvedeného v § 47 písm. h), ak nejde o tehotnú štátnu zamestnankyňu alebo ak nejde o štátnu zamestnankyňu ...
§ 50

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, môže dať služobný úrad výpoveď len ...

§ 51 - Okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
(1)

Služobný úrad môže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca, ak štátny zamestnanec ...

(2)

Služobný úrad môže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer podľa odseku 1 iba v lehote dvoch mesiacov ...

(3)

Služobný úrad nemôže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer s tehotnou štátnou zamestnankyňou, so ...

§ 52 - Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona
(1)

Štátnozamestnanecký pomer sa skončí dňom

a)
nadobudnutia právoplatnosti schváleného zmieru alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o podmienečnom ...
b)
nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol štátny zamestnanec odsúdený za úmyselný trestný čin, ...
c)
nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol štátny zamestnanec odsúdený za nedbanlivostný trestný ...
d)
nadobudnutia právoplatnosti rozsudku ukladajúceho štátnemu zamestnancovi, ktorý nie je občanom Slovenskej ...
e)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol štátny zamestnanec pozbavený spôsobilosti na právne ...
f)
keď štátny zamestnanec neúspešne vykonal alebo z vlastnej viny nevykonal skúšku na získanie osobitného ...
g)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa zrušuje platnosť osvedčenia na oboznamovanie sa s ...
h)
straty občianstva (§ 3),
i)
uplynutia dočasnej štátnej služby.
(2)

Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii a štátneho zamestnanca, ktorý je ...

(3)

Písomné potvrdenie o skončení štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona, ktoré vydá vedúci úradu, ...

§ 53 - Odstupné
(1)

Štátnemu zamestnancovi v stálej štátnej službe pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou z ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi v stálej štátnej službe, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca podľa ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca podľa § 37 ods. 4 alebo ods. ...

(4)

Ak osobitný predpis neustanovuje inak, štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii, ktorý je v dočasnej ...

(5)

Ustanovenie odseku 4 sa vzťahuje aj na štátneho zamestnanca v dočasnej štátnej službe, ktorý je štatutárny ...

§ 54 - Odchodné
(1)

Pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na predčasný starobný dôchodok, ...

(2)

Ak štátnemu zamestnancovi bolo poskytnuté odchodné podľa osobitného predpisu40) v nižšej sume, ako by ...

Nároky z neplatného skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a nároky v osobitných prípadoch
§ 55

Ak štátny zamestnanec vykonával štátnu službu podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,4) ...

§ 56

Ak sa štátny zamestnanec domnieva, že k skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona nedošlo, ...

§ 57 - Služobný posudok
(1)

Služobný úrad vydá štátnemu zamestnancovi, ak o to písomne požiada, služobný posudok do 15 dní odo dňa ...

(2)

Služobný úrad vydá štátnemu zamestnancovi služobný posudok písomne. Podkladom pre vydanie služobného ...

§ 58 - Potvrdenie o štátnej službe
(1)

Služobný úrad vydá štátnemu zamestnancovi v deň skončenia štátnozamestnaneckého pomeru písomné potvrdenie ...

(2)

Potvrdenie o štátnej službe obsahuje najmä údaj o

a)
dobe trvania štátnozamestnaneckého pomeru,
b)
dĺžke započítanej služobnej praxe,
c)
činnostiach, ktoré štátny zamestnanec vykonával podľa opisu činností štátnozamestnaneckého miesta,
d)
záväzkoch štátneho zamestnanca súvisiacich so štátnozamestnaneckým pomerom,
e)
poradí zrážok vykonávaných z platu štátneho zamestnanca a o tom, v prospech koho sú zrážky vykonávané, ...
f)
funkcii a funkčnom plate štátneho zamestnanca, ak o to štátny zamestnanec písomne požiada,
g)
skutočnostiach rozhodujúcich na posúdenie nároku na dovolenku,
h)
poskytnutí odchodného podľa § 54.

ŠIESTA HLAVA
PRÁVA, POVINNOSTI A OBMEDZENIA ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA

§ 59 - Práva štátneho zamestnanca
(1)

Štátny zamestnanec má právo

a)
na vytvorenie podmienok nevyhnutných na riadne vykonávanie štátnej služby,
b)
na plat podľa tohto zákona,
c)
na prehlbovanie kvalifikácie,
d)
odmietnuť služobnú úlohu, ktorá je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
e)
odmietnuť služobnú úlohu, ktorej vykonanie je nad rozsah opisu činností jeho štátnozamestnaneckého miesta, ...
f)
odmietnuť vykonanie služobnej úlohy, ktorá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ...
g)
nazerať do svojho osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie,
h)
podávať sťažnosti vo veciach vykonávania štátnej služby služobnému úradu vrátane sťažností v súvislosti ...
(2)

Štátny zamestnanec má okrem práv podľa odseku 1 aj práva vyplývajúce z iných všeobecne záväzných právnych ...

Povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca
§ 60
(1)

Štátny zamestnanec je povinný

a)
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, iné všeobecne záväzné právne predpisy ...
b)
vykonávať štátnu službu politicky neutrálne a nestranne a zdržať sa pri vykonávaní štátnej služby všetkého, ...
c)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej služby ...
d)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu služobného úradu s osobnými záujmami, najmä ...
e)
plniť služobné úlohy osobne, riadne a včas,
f)
zastupovať vedúceho zamestnanca v rozsahu určenom služobným úradom,
g)
zastupovať nadriadeného vedúceho zamestnanca na základe jeho poverenia podľa § 62 ods. 1 písm. f),
h)
vykonávať služobné úlohy, ktoré sú v súlade s opisom činností jeho štátnozamestnaneckého miesta,
i)
riadiť sa pri vykonávaní štátnej služby pokynmi vedúceho zamestnanca, ak sú v súlade so všeobecne záväznými ...
j)
dodržiavať určený týždenný služobný čas alebo kratší týždenný služobný čas,
k)
prehlbovať si kvalifikáciu,
l)
poskytnúť služobnému úradu osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich ...
m)
ochraňovať majetok štátu, ktorý mu bol zverený, pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím, nakladať ...
n)
plniť ďalšie povinnosti podľa tohto zákona.
(2)

Štátny zamestnanec je ďalej povinný oznámiť

a)
služobnému úradu sám alebo prostredníctvom súdom ustanoveného opatrovníka, že bol právoplatne pozbavený ...
b)
bezodkladne priamo nadriadenému vedúcemu zamestnancovi vzťah podľa § 30, ktorý vznikol počas trvania ...
c)
služobnému úradu dôvody pre zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby uvedené v § 42 ...
d)
služobnému úradu výsledok trestného konania, v súvislosti s ktorým bol štátny zamestnanec zaradený mimo ...
e)
služobnému úradu, že bol právoplatne odsúdený za trestný čin,
f)
vedúcemu zamestnancovi stratu bezúhonnosti a predložiť mu rozhodnutie zakladajúce stratu bezúhonnosti, ...
g)
vedúcemu zamestnancovi alebo orgánu činnému v trestnom konaní stratu, poškodenie, zničenie a zneužitie ...
(3)

Ak sa štátny zamestnanec domnieva, že pokyn, ktorý mu bol uložený, je v rozpore so všeobecne záväznými ...

§ 61
(1)

Štátny zamestnanec nesmie

a)
vykonávať činnosť, ktorá je nedôstojná z hľadiska vykonávania štátnej služby,
b)
prijímať dary alebo iné výhody od fyzickej osoby alebo právnickej osoby v súvislosti s vykonávaním štátnej ...
c)
požadovať dary alebo iné výhody, alebo navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti ...
d)
sprostredkúvať pre seba, inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný kontakt
1.
so štátom,
2.
s obcou,
3.
s vyšším územným celkom,
4.
so štátnym podnikom, štátnym fondom a s inou právnickou osobou zriadenou štátom,
5.
s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou alebo zariadením ...
6.
s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou vyššieho územného ...
7.
s inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku,
e)
nadobúdať majetok od štátu, obce alebo vyššieho územného celku inak ako vo verejnej súťaži alebo vo ...
f)
používať symboly spojené s vykonávaním štátnej služby na osobný prospech,
g)
zvýhodňovať blízke osoby pri vykonávaní štátnej služby,
h)
vyhotovovať falzifikáty a nepravdivé dokumenty súvisiace s vykonávaním štátnej služby,
i)
vedome šíriť a sprostredkúvať nepravdivé, pravdu skresľujúce alebo zavádzajúce informácie, ktoré by ...
(2)

Štátny zamestnanec ďalej nesmie

a)
podnikať,
b)
vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s opisom činností jeho štátnozamestnaneckého ...
c)
byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb.
(3)

Obmedzenie podľa odseku 2 písm. b) sa nevzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych ...

(4)

Obmedzenie podľa odseku 2 písm. b) sa tiež nevzťahuje na

a)
účasť štátneho zamestnanca na projekte rozvojovej pomoci Európskej únie iným štátom realizovanom služobným ...
b)
účasť štátneho zamestnanca na projekte financovanom zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo ...
c)
činnosti, ktorých predmetom je uskutočňovanie programu supervízie.47)
(5)

Ak je predmetom činností uvedených v odseku 3 a činností vyplývajúcich z funkcií uvedených v odseku ...

(6)

Obmedzenie podľa odseku 2 písm. c) sa nevzťahuje na štátneho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu člena ...

(7)

Štátny zamestnanec, ktorý je členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby ...

(8)

Štátny zamestnanec je povinný do 30 dní odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru skončiť podnikanie ...

§ 62
(1)

Vedúci zamestnanec je okrem povinností uvedených v § 60 ďalej povinný

a)
organizovať, riadiť a kontrolovať vykonávanie štátnej služby podriadenými štátnymi zamestnancami,
b)
ukladať podriadeným štátnym zamestnancom služobné úlohy a dávať im na tento účel pokyny v súlade so ...
c)
utvárať podmienky na riadne vykonávanie štátnej služby štátnymi zamestnancami,
d)
viesť štátnych zamestnancov k dodržiavaniu služobnej disciplíny,
e)
plniť voči podriadenému štátnemu zamestnancovi úlohy služobného úradu v rozsahu určenom týmto zákonom ...
f)
písomne poveriť podriadeného štátneho zamestnanca alebo podriadeného profesionálneho vojaka na zastupovanie ...
g)
slušne sa správať voči podriadeným štátnym zamestnancom,
h)
plniť ďalšie povinnosti podľa tohto zákona.
(2)

Vedúci zamestnanec nie je oprávnený ukladať podriadenému štátnemu zamestnancovi služobné úlohy, ktoré ...

§ 63 - Majetkové priznanie
(1)

Štátny zamestnanec je počas trvania štátnozamestnaneckého pomeru povinný podať majetkové priznanie na ...

(2)

Majetkové priznanie obsahuje údaje o

a)
nehnuteľnom majetku,
b)
hnuteľných veciach,
c)
majetkových právach a iných majetkových hodnotách.
(3)

Majetok uvedený v odseku 2 písm. a) sa neoceňuje. Majetok uvedený v odseku 2 písm. b) a c) sa na účely ...

(4)

Súčasťou majetkového priznania štátneho zamestnanca na štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti ...

(5)

Štátny zamestnanec je povinný podať majetkové priznanie

a)
do 30 dní odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru podľa stavu ku dňu vzniku štátnozamestnaneckého ...
b)
do 31. marca každého kalendárneho roka podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. ...
(6)

Majetkové priznanie sa podáva vedúcemu úradu. Vedúci úradu, ktorého vymenúva a odvoláva do funkcie vláda, ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na štátneho zamestnanca, ktorý je povinný deklarovať svoj majetok ...

§ 64 - Vyhodnotenie majetkového priznania
(1)

Vedúci úradu preskúma úplnosť majetkového priznania a v prípade potreby písomne vyzve štátneho zamestnanca, ...

(2)

Ak sú odôvodnené pochybnosti o pravdivosti deklarovaných údajov, štátny zamestnanec je povinný predložiť, ...

(3)

Ak sú odôvodnené pochybnosti o pravdivosti deklarovaných údajov, štátny zamestnanec je povinný predložiť ...

(4)

Ak sa na základe vyhodnotenia majetkového priznania zistia u štátneho zamestnanca majetkové prírastky, ...

§ 65 - Sťažnosť štátneho zamestnanca vo veciach vykonávania štátnej služby
(1)

Štátny zamestnanec môže podať vo veciach vykonávania štátnej služby sťažnosť, ak sa domnieva, že jeho ...

(2)

Štátny zamestnanec podáva sťažnosť písomne a doručí ju služobnému úradu.

(3)

Na vybavenie sťažnosti je príslušný vedúci úradu. Ak sťažnosť smeruje proti vedúcemu úradu, na jej vybavenie ...

(4)

Na vybavenie sťažnosti vedúceho úradu je príslušný vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je orgán štátnej ...

(5)

Na podávanie, prijímanie, evidovanie, lehoty, prešetrovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania sťažností ...

TRETIA ČASŤ

SLUŽOBNÝ ČAS, DOVOLENKA, SLUŽOBNÉ VOĽNO A ĎALŠIE PODMIENKY VYKONÁVANIA ŠTÁTNEJ SLUŽBY

§ 66
(1)

Služobný čas štátneho zamestnanca je časový úsek, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu ...

(2)

Služobný úrad môže so štátnym zamestnancom dohodnúť nerovnomerné rozvrhnutie služobného času aj vtedy, ...

§ 67
(1)

Základná výmera dovolenky štátneho zamestnanca je najmenej štyri týždne. Dovolenka vo výmere najmenej ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku funkčný plat.

§ 68
(1)

Za vykonávanie štátnej služby sa považuje aj čas

a)
čerpania dovolenky,
b)
prehlbovania kvalifikácie,
c)
zvyšovania kvalifikácie,
d)
prestávky na dojčenie,
e)
náhradného voľna za štátnu službu nadčas, za štátnu službu vo sviatok a za neaktívnu časť služobnej ...
f)
keď štátny zamestnanec nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok pripadajúci na jeho inak obvyklý ...
g)
neprítomnosti štátneho zamestnanca v štátnej službe z dôvodu
1.
dočasnej pracovnej neschopnosti na vykonávanie štátnej služby pre chorobu alebo úraz,
2.
karantény,
3.
materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166 Zákonníka práce).
(2)

Na účely dovolenky sa neposudzuje za vykonávanie štátnej služby čas

a)
rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 2 Zákonníka práce),
b)
zaradenia mimo činnej štátnej služby okrem zaradenia mimo činnej štátnej služby podľa § 41,
c)
čerpania služobného voľna, za ktorý nepatrí štátnemu zamestnancovi funkčný plat,
d)
dočasnej pracovnej neschopnosti na vykonávanie štátnej služby pre chorobu alebo úraz okrem času dočasnej ...
§ 69 - Služobné voľno štátneho zamestnanca
(1)

Služobný úrad poskytne služobné voľno štátnemu zamestnancovi

a)
na výkon funkcie nezlučiteľnej s vykonávaním štátnej služby,
b)
na výkon funkcie v odborovom orgáne,
c)
ktorý nasleduje manžela vykonávajúceho v cudzine štátnu službu podľa tohto zákona alebo podľa osobitného ...
d)
počas účasti na projekte rozvojovej pomoci Európskej únie iným štátom realizovanom služobným úradom ...
(2)

Funkcia nezlučiteľná s vykonávaním štátnej služby je funkcia poslanca Európskeho parlamentu, poslanca ...

(3)

Služobné voľno podľa odseku 1 písm. a) sa poskytne na čas plnenia povinností vyplývajúcich z funkcie. ...

(4)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol zvolený do funkcie v odborovom orgáne, ktorej vykonávanie vyžaduje ...

(5)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý podľa odseku 1 písm. c) nasleduje manžela do cudziny, sa poskytne na jeho ...

(6)

Služobný úrad môže štátneho zamestnanca dlhodobo uvoľniť a poskytnúť mu služobné voľno aj na čas pôsobenia ...

(7)

Štátny zamestnanec preukazuje dôvody na poskytnutie služobného voľna potvrdením príslušnej inštitúcie. ...

(8)

Za čas služobného voľna podľa odsekov 1 a 6 štátnemu zamestnancovi nepatrí funkčný plat.

(9)

Po uplynutí služobného voľna služobný úrad zaradí štátneho zamestnanca na to isté štátnozamestnanecké ...

Ďalšie podmienky vykonávania štátnej služby

§ 70
(1)

Služobný úrad vytvára štátnym zamestnancom podmienky na riadne, bezpečné51) a hospodárne vykonávanie ...

a)
všeobecne záväzné právne predpisy, služobné predpisy a informácie potrebné na vykonávanie štátnej služby, ...
b)
zriaďovanie, udržiavanie a zlepšovanie zariadení nevyhnutných na riadne vykonávanie štátnej služby,
c)
vhodné podmienky na stravovanie pri vykonávaní štátnej služby.
(2)

Služobný úrad prispieva na stravovanie najmenej v sume 65 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo ...

(3)

Povinnosť služobného úradu zabezpečovať stravovanie sa nevzťahuje na štátneho zamestnanca, ktorý je ...

§ 71
(1)

Ak vykonáva štátna zamestnankyňa, ktorá je tehotná, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo ...

(2)

Ak úprava služobných podmienok ani preloženie podľa odseku 1 nie sú možné, služobný úrad zaradí štátnu ...

§ 72 - Služobné podmienky niektorých štátnych zamestnancov
(1)

Štátna zamestnankyňa sa po skončení materskej dovolenky alebo po skončení rodičovskej dovolenky zaradí ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje rovnako na štátneho zamestnanca po návrate z rodičovskej dovolenky.

§ 73 - Osobný spis štátneho zamestnanca
(1)

Všetky písomnosti týkajúce sa štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca sa zakladajú do jeho ...

(2)

Osobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi na jeho žiadosť odpisy písomností, ktoré sú uložené v jeho ...

(3)

Služobný úrad môže poskytovať informácie o štátnom zamestnancovi len s jeho súhlasom alebo ak to ustanovuje ...

(4)

Po skončení štátnozamestnaneckého pomeru služobný úrad uchováva osobný spis štátneho zamestnanca 50 ...

§ 74 - Služobný preukaz štátneho zamestnanca

Štátny zamestnanec sa pri vykonávaní štátnej služby preukazuje služobným preukazom. Služobný preukaz, ...

§ 75 - Služobný poriadok

Služobný úrad vydá služobný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný. ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VZDELÁVANIE ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV

§ 76
(1)

Služobný úrad organizuje, zabezpečuje a umožňuje odbornú prípravu a systematické odborné vzdelávanie ...

(2)

Služobný úrad vytvára podmienky na vzdelávanie štátnych zamestnancov prehlbovaním kvalifikácie a zvyšovaním ...

(3)

Prehlbovanie kvalifikácie je systematické odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov s cieľom priebežného ...

(4)

Zvyšovanie kvalifikácie je získanie

a)
vyššieho stupňa vzdelania v súlade so špecifickými požiadavkami a potrebami služobného úradu,
b)
osobitných kvalifikačných predpokladov, ktoré sú na vykonávanie štátnej služby na štátnozamestnaneckom ...
(5)

Služobný úrad, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy, koordinuje vzdelávanie ...

Prehlbovanie kvalifikácie

§ 77
(1)

Prehlbovanie kvalifikácie sa uskutočňuje

a)
adaptačným vzdelávaním,
b)
priebežným vzdelávaním,
c)
špecifickým vzdelávaním.
(2)

Adaptačné vzdelávanie sprostredkúva štátnemu zamestnancovi v adaptačnom období informácie a vedomosti ...

a)
všeobecnej časti, ktorá je zameraná najmä na získanie vedomostí o Ústave Slovenskej republiky, všeobecne ...
b)
špecifickej časti, ktorá je zameraná najmä na získanie informácií o úlohách a postavení príslušného ...
(3)

Priebežné vzdelávanie je zamerané najmä na

a)
profesijné vzdelávanie súvisiace s prehlbovaním kvalifikácie v oblasti činností, ktoré štátny zamestnanec ...
b)
jazykové vzdelávanie, ktorým je na účely tohto zákona zvyšovanie úrovne ovládania štátneho jazyka a ...
c)
získanie a prehlbovanie zručností potrebných na vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca.
(4)

Špecifické vzdelávanie je zamerané najmä na

a)
vzdelávanie v oblastiach, ktoré vláda určí ako prioritné na plnenie svojich úloh,
b)
vzdelávanie v oblasti informačných technológií,
c)
vzdelávanie v oblasti osobnostného rozvoja.
(5)

Prehlbovanie kvalifikácie podľa odseku 1 sa môže uskutočňovať formou prezenčného vzdelávania, dištančného ...

§ 78
(1)

Služobný úrad zabezpečí štátnemu zamestnancovi prehlbovanie kvalifikácie v rozsahu najmenej piatich ...

(2)

Služobný úrad môže so štátnym zamestnancom uzatvoriť písomnú dohodu o prehlbovaní kvalifikácie, ak prehlbovanie ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na adaptačné vzdelávanie.

§ 79
(1)

Podrobnosti o rozsahu, obsahu a formách adaptačného vzdelávania upraví služobný predpis.

(2)

Podrobnosti o formách prehlbovania kvalifikácie podľa § 77 ods. 5 a podrobnosti o poskytovaní a čerpaní ...

§ 80 - Zvyšovanie kvalifikácie
(1)

Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi na jeho žiadosť umožniť zvyšovanie kvalifikácie podľa § 76 ...

(2)

Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie obsahuje

a)
druh kvalifikácie a formu štúdia,55)
b)
študijný odbor, druh študijného programu,56) študijný plán a označenie školy,
c)
dobu, po ktorú je štátny zamestnanec povinný zotrvať v štátnozamestnaneckom pomere po zvýšení kvalifikácie, ...
d)
druhy nákladov a najvyššiu sumu, ktorú štátny zamestnanec uhradí, ak nesplní záväzok zotrvať v štátnozamestnaneckom ...
(3)

Doba zotrvania v štátnozamestnaneckom pomere podľa odseku 2 písm. c) nesmie byť dlhšia ako päť rokov. ...

(4)

Do doby zotrvania v štátnozamestnaneckom pomere podľa odseku 2 písm. c) sa nezapočítava čas

a)
mimoriadnej služby a alternatívnej služby,24)
b)
rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 2 Zákonníka práce),
c)
zaradenia mimo činnej štátnej služby podľa § 42,
d)
čerpania služobného voľna, za ktorý nepatrí funkčný plat.
(5)

Služobný úrad na zvyšovanie kvalifikácie poskytne štátnemu zamestnancovi služobné voľno na základe potvrdenia ...

a)
potrebnom na účasť na vyučovaní,
b)
2 služobných dní na prípravu a vykonanie každej skúšky podľa študijného programu alebo študijného plánu, ...
c)
20 služobných dní na prípravu a vykonanie každej štátnej skúšky v prvom a druhom stupni vysokoškolského ...
d)
10 služobných dní na vypracovanie záverečnej práce v prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania, ...
e)
10 služobných dní na vypracovanie dizertačnej práce a 15 služobných dní na prípravu obhajoby dizertačnej ...
(6)

Štátny zamestnanec je povinný preukázať výsledky skúšok, na ktoré mu služobný úrad poskytol služobné ...

(7)

Za čas služobného voľna podľa odseku 5 patrí štátnemu zamestnancovi funkčný plat. Štátnemu zamestnancovi ...

(8)

Ak štátny zamestnanec neukončí úspešne štúdium, môže služobný úrad od štátneho zamestnanca požadovať ...

(9)

Služobný úrad v prípade zvyšovania kvalifikácie podľa § 76 ods. 4 písm. b) postupuje primerane podľa ...

PIATA ČASŤ

PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI A ĎALŠIE NÁLEŽITOSTI

PRVÁ HLAVA
PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI

§ 81 - Plat štátneho zamestnanca

Štátnemu zamestnancovi za podmienok ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorý tvorí

a)

funkčný plat,

b)

plat za štátnu službu nadčas,

c)

plat za neaktívnu časť služobnej pohotovosti v mieste vykonávania štátnej služby,

d)

príplatok za štátnu službu v noci,

e)

príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu,

f)

príplatok za štátnu službu vo sviatok,

g)

odmena.

§ 82 - Štátnemu zamestnancovi za podmienok ustanovených týmto zákonom okrem platu podľa § 81 patrí
a)

náhrada za neaktívnu časť služobnej pohotovosti mimo miesta vykonávania štátnej služby,

b)

náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie,

c)

náhrada za sťažené životné podmienky.

§ 83 - Funkčný plat
(1)

Funkčný plat štátneho zamestnanca tvorí mesačne súčet tarifného platu a

a)
príplatku za riadenie,
b)
príplatku za zastupovanie,
c)
osobného príplatku,
d)
príplatku za zmennosť,
e)
príplatku za štátnu službu v krízovej oblasti,
f)
platovej kompenzácie za sťažené vykonávanie štátnej služby,
g)
príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo,
h)
rozdielového príplatku podľa § 132 ods. 2,
i)
osobitného príplatku podľa § 132 ods. 3,
j)
doplatku podľa § 34 ods. 4,
k)
vyrovnania podľa § 133.
(2)

Funkčný plat na účely tohto zákona je aj mimoriadny plat, ktorý patrí štátnemu zamestnancovi na štátnozamestnaneckom ...

(3)

Funkčný plat na účely tohto zákona je aj osobný plat určený štátnemu zamestnancovi podľa § 86.

(4)

Funkčný plat na účely tohto zákona je aj plat vo výške platu poslanca národnej rady,58) ktorý patrí ...

§ 84 - Tarifný plat
(1)

Tarifný plat na účely tohto zákona tvorí

a)
platová tarifa
1.
v príslušnej platovej triede podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 113,
2.
v príslušnej platovej triede podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 113 zvýšená o 20 % u štátnych zamestnancov ...
3.
podľa osobitného predpisu u štátnych zamestnancov v služobných úradoch uvedených v § 9 ods. 2 písm. ...
4.
podľa osobitného predpisu59a) u štátneho zamestnanca dočasne vyslaného podľa § 40.
b)
zvýšenie platovej tarify za služobnú prax podľa odseku 2.
(2)

Platová tarifa podľa odseku 1 písm. a) sa za každý rok služobnej praxe zvýši o 1 %, najviac však za ...

(3)

Zvýšenie platovej tarify podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje na 50 ...

§ 85 - Služobná prax
(1)

Do dĺžky služobnej praxe štátneho zamestnanca sa započítava čas trvania štátnozamestnaneckého pomeru ...

a)
zaradenia mimo činnej štátnej služby podľa § 42; to neplatí, ak sa v trestnom konaní nepotvrdili dôvody ...
b)
čerpania služobného voľna, za ktorý nepatrí funkčný plat, trvajúceho nepretržite aspoň desať služobných ...
(2)

Do dĺžky služobnej praxe štátneho zamestnanca sa započítava aj

a)
čas vykonávania štátnej služby vrátane času, ktorý sa posudzuje za vykonávanie štátnej služby, podľa ...
b)
odborná prax podľa § 132 ods. 1.
(3)

Ten istý čas možno započítať do dĺžky služobnej praxe len raz.

(4)

Na účely započítavania služobnej praxe čas trvania predchádzajúceho štátnozamestnaneckého pomeru preukazuje ...

§ 86 - Osobný plat

Štátnemu zamestnancovi okrem štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii možno určiť osobný plat počas ...

§ 87 - Príplatok za riadenie
(1)

Vedúcemu zamestnancovi patrí príplatok za riadenie v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej ...

(2)

Príplatok za riadenie patrí odo dňa vymenovania do funkcie vedúceho zamestnanca v pomernej výške zodpovedajúcej ...

§ 88 - Príplatok za zastupovanie
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v plnom rozsahu jeho riadiacej činnosti ...

(2)

Ak vedúceho zamestnanca zastupujú podľa odseku 1 súčasne viacerí štátni zamestnanci, súčet súm ich príplatku ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý zastupuje v plnom rozsahu riadiacej činnosti dlhšie ako dva týždne vedúceho ...

(4)

Ak vedúceho zamestnanca zastupujú podľa odseku 3 súčasne viacerí štátni zamestnanci, súčet súm ich príplatku ...

(5)

Príplatok za zastupovanie patrí štátnemu zamestnancovi od prvého dňa zastupovania vedúceho zamestnanca ...

§ 89 - Osobný príplatok
(1)

Štátnemu zamestnancovi za kvalitné plnenie služobných úloh možno priznať osobný príplatok až do výšky ...

(2)

Osobný príplatok podľa odseku 1 možno zvýšiť, znížiť alebo odňať na základe úrovne kvality plnenia služobných ...

§ 90 - Príplatok za zmennosť
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorého týždenný služobný čas je rozvrhnutý rovnomerne alebo nerovnomerne tak, ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa § 40 patrí príplatok za zmennosť podľa odseku 1 vo výške ...

(3)

Podrobnosti o poskytovaní príplatku za zmennosť určí služobný predpis.

§ 91 - Príplatok za štátnu službu v krízovej oblasti
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine v krízovej oblasti, patrí príplatok až ...

(2)

Krízové oblasti na účely odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ...

§ 92 - Platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby
(1)

Štátnemu zamestnancovi patrí platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby (ďalej len „platová ...

(2)

Činnosti, pri ktorých patrí štátnemu zamestnancovi platová kompenzácia, sú činnosti vykonávané v prostredí, ...

a)
chemické faktory,
b)
karcinogénne a mutagénne faktory,
c)
biologické faktory,
d)
prach,
e)
fyzikálne faktory.
(3)

Štátnemu zamestnancovi patrí platová kompenzácia pri vykonávaní činností zaradených do

a)
tretej kategórie v rámci rozpätia 1,6 % až 16,2 % z platovej tarify 1. platovej triedy podľa prílohy ...
b)
štvrtej kategórie v rámci rozpätia 4,6 % až 29,8 % z platovej tarify 1. platovej triedy podľa prílohy ...
(4)

Štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa § 40 patrí platová kompenzácia pri vykonávaní činností ...

a)
tretej kategórie v rámci rozpätia 1,6 % až 16,2 % z platovej tarify 1. platovej triedy podľa osobitného ...
b)
štvrtej kategórie v rámci rozpätia 4,6 % až 29,8 % z platovej tarify 1. platovej triedy podľa osobitného ...
(5)

Ak štátny zamestnanec vykonáva rôzne činnosti, ktoré sú zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, ...

(6)

Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa § 40 poskytovať platovú kompenzáciu ...

(7)

Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi poskytovať platovú kompenzáciu aj pri vykonávaní činností ...

(8)

Platová kompenzácia sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

(9)

Podrobnosti o poskytovaní platovej kompenzácie určí služobný predpis.

§ 93 - Príplatok za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý skutočne jazdí služobným motorovým vozidlom, patrí príplatok za vedenie ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý má pridelené do trvalej starostlivosti služobné motorové vozidlo a týmto ...

(3)

Podmienky poskytovania príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné ...

§ 94 - Plat za štátnu službu nadčas
(1)

Štátnemu zamestnancovi patrí za štátnu službu nadčas náhradné voľno. Služobný úrad poskytne štátnemu ...

(2)

Ak služobný úrad štátnemu zamestnancovi za štátnu službu nadčas neposkytne náhradné voľno, patrí mu ...

(3)

Ak štátny zamestnanec štátnu službu nadčas vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu a vo sviatok, patria ...

(4)

Funkčný plat vedúceho úradu a štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii je určený s prihliadnutím na ...

§ 95 - Plat za neaktívnu časť služobnej pohotovosti

Štátnemu zamestnancovi za nariadenú alebo s ním dohodnutú služobnú pohotovosť v mieste vykonávania štátnej ...

§ 96 - Príplatok za štátnu službu v noci

Štátnemu zamestnancovi za hodinu štátnej služby v noci patrí príplatok v sume 25 % z príslušnej časti ...

§ 97 - Príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu

Štátnemu zamestnancovi za hodinu štátnej služby v sobotu a v nedeľu patrí príplatok v sume 30 % z príslušnej ...

§ 98 - Príplatok za štátnu službu vo sviatok
(1)

Štátnemu zamestnancovi patrí za štátnu službu vo sviatok61) náhradné voľno. Služobný úrad poskytne štátnemu ...

(2)

Ak služobný úrad štátnemu zamestnancovi za štátnu službu vo sviatok neposkytne náhradné voľno, patrí ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý nevykonával štátnu službu, pretože sviatok pripadol na jeho obvyklý služobný ...

§ 99 - Odmena
(1)

Štátnemu zamestnancovi možno poskytnúť odmenu

a)
za kvalitné plnenie služobných úloh alebo za vykonanie služobných úloh nad rozsah činností vyplývajúcich ...
b)
za splnenie mimoriadnej služobnej úlohy, významnej služobnej úlohy alebo vopred určenej služobnej úlohy ...
c)
za plnenie služobných úloh neprítomného štátneho zamestnanca, ak mu nepatrí príplatok za zastupovanie, ...
d)
pri dosiahnutí 50 rokov veku, najviac v sume jeho posledne priznaného funkčného platu,
e)
pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 47 písm. a) až d) za kvalitné plnenie služobných úloh, ...
f)
pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na predčasný starobný dôchodok, ...
(2)

Návrh na poskytnutie odmeny vrátane jej sumy písomne odôvodní priamo nadriadený vedúci zamestnanec.

(3)

Štátnemu zamestnancovi podľa § 6 ods. 3 písmeno b) možno poskytnúť odmenu maximálne do výšky 20 % jeho ...

§ 100 - Náhrada za neaktívnu časť služobnej pohotovosti
(1)

Štátnemu zamestnancovi za nariadenú alebo s ním dohodnutú služobnú pohotovosť mimo miesta vykonávania ...

a)
15 % z príslušnej časti funkčného platu za každú hodinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti,
b)
25 % z príslušnej časti funkčného platu za každú hodinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti v deň ...
(2)

Štátnemu zamestnancovi za nariadenú alebo s ním dohodnutú služobnú pohotovosť mimo miesta vykonávania ...

a)
5 % z príslušnej časti funkčného platu za každú hodinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti,
b)
10 % z príslušnej časti funkčného platu za každú hodinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti v deň ...
§ 101 - Náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie
(1)

Štátnemu zamestnancovi zaradenému do plánu vyrozumenia, ktorý je povinný v stave bezpečnosti62) hlásiť ...

(2)

Podmienky poskytovania náhrady za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie ...

§ 101a - Náhrada za sťažené životné podmienky
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný podľa § 40 v štáte so sťaženými životnými podmienkami, ...

(2)

Sťažené životné podmienky sú

a)
úroveň zdravotnej starostlivosti,
b)
klimatické podmienky,
c)
stupeň izolácie,
d)
dostupnosť základných potravín,
e)
ostatné miestne podmienky.
(3)

Náhrada podľa odseku 1 patrí štátnemu zamestnancovi odo dňa dočasného vyslania podľa § 40 do štátu so ...

(4)

Náhrada podľa odseku 1 sa kráti

a)
za poskytnuté služobné voľno, počas ktorého štátnemu zamestnancovi nepatrí zahraničný funkčný plat; ...
b)
ak štátny zamestnanec neodpracuje týždenný služobný čas v služobnom úrade,
c)
ak štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu v kratšom týždennom služobnom čase ako je ustanovený týždenný ...
(5)

Suma náhrady podľa odsekov 3 a 4 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(6)

Podrobnosti o sťažených životných podmienkach podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

(7)

Zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami podľa odseku 6 ustanoví ministerstvo zahraničných vecí ...

§ 102 - Plat pri dočasnom vyslaní a poskytovanie návratného preddavku pri dočasnom vyslaní
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný podľa § 40, sa poskytuje zahraničný funkčný plat. Zahraničný ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný podľa § 40 a ktorému patrí funkčný plat podľa § 78 ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný podľa § 40, patrí za čas čerpania dovolenky zahraničný ...

(4)

Funkčný plat štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný podľa § 40, na účely § 94, § 96 až 98 je ...

(5)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný podľa § 40, patrí zahraničný funkčný plat vo výške ...

(6)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na štátneho zamestnanca, u ktorého sa predpokladá dočasné vyslanie ...

(7)

Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi návratný preddavok na úhradu výdavkov súvisiacich s dočasným ...

(8)

Služobný úrad na písomnú žiadosť štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný podľa § 40 v štáte, ...

(9)

Počas evakuácie, najdlhšie však po dobu piatich mesiacov, patrí štátnemu zamestnancovi zahraničný funkčný ...

§ 103 - Platový koeficient
(1)

Platový koeficient príslušného štátu na kalendárny rok sa určí ako súčin

a)
pomeru finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie v Bruseli zaradeného do funkčnej skupiny AD ...
b)
pomeru priemeru indexov životných nákladov príslušného štátu dočasného vyslania podľa štatistiky Organizácie ...
c)
koeficientu regulácie určeného v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu Ministerstvom financií ...
(2)

Do indexov životných nákladov podľa odseku 1 písm. b) sa nezapočítavajú životné náklady na ubytovanie. ...

(3)

Platový koeficient príslušného štátu vypočítaný podľa odseku 1 sa zaokrúhli na osem desatinných miest. ...

(4)

Podrobnosti výpočtu platového koeficientu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ...

(5)

Platový koeficient príslušného štátu vypočítaný podľa odseku 4 vydá ministerstvo zahraničných vecí opatrením, ...

DRUHÁ HLAVA
ĎALŠIE NÁLEŽITOSTI

§ 104 - Hmotné výhody a paušálne náhrady
(1)

Vedúci zamestnanec vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, má právo na bezplatné ...

a)
používanie služobného motorového vozidla s prideleným vodičom alebo bez neho na vykonávanie funkcie ...
b)
poskytnutie a používanie služobného mobilného telefónu na zabezpečenie dosiahnuteľnosti v čase vykonávania ...
(2)

Limit na bezplatné používanie služobného mobilného telefónu určí služobný predpis.

(3)

Hmotné výhody podľa odseku 1 patria aj vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ...

(4)

Vedúci zamestnanec vo verejnej funkcii je povinný odovzdať služobný mobilný telefón poskytnutý podľa ...

(5)

Vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, a vedúcemu ostatného ...

(6)

Vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 2 písm. a) až c) a ...

(7)

Vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán štátnej ...

(8)

Paušálna náhrada podľa odsekov 5 až 7 sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na celé euro nahor.

§ 105 - Jednorazové mimoriadne odškodnenie
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol uznaný invalidným v dôsledku teroristických útokov, vojnových udalostí ...

a)
v sume 6 násobku až 12 násobku jeho posledne priznaného funkčného platu, ak sa uvedené udalosti stali ...
b)
v sume 3,6 násobku až 7,2 násobku jeho posledne priznaného zahraničného funkčného platu, ak sa uvedené ...
(2)

Ak štátny zamestnanec v dôsledku udalostí uvedených v odseku 1 písm. a) zomrie, poskytne sa pozostalému ...

(3)

Ak štátny zamestnanec v dôsledku udalostí uvedených v odseku 1 písm. b) zomrie, poskytne sa pozostalému ...

(4)

Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa odsekov 1 až 3 sa poskytne v eurách.

(5)

Podrobnosti o poskytnutí jednorazového mimoriadneho odškodnenia určí služobný predpis.

§ 106 - Ocenenie konania pri mimoriadnych udalostiach

Služobný úrad môže poskytnúť štátnemu zamestnancovi ocenenie za zásluhy pri záchranných prácach pri ...

TRETIA HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O PLATOVÝCH NÁLEŽITOSTIACH A ĎALŠÍCH NÁLEŽITOSTIACH

§ 107

Služobný úrad zabezpečí ochranu údajov štátneho zamestnanca o jeho platových náležitostiach a ďalších ...

§ 108
(1)

Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii určí plat a náhradu podľa § 82 písm. b) ten, kto ho zvolil, ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 1 písm. b) a c) určí ...

(4)

Vedúcemu úradu, ktorý nie je štátnym zamestnancom vo verejnej funkcii, určí plat a náhradu podľa § 82 ...

(5)

Odborníkovi ústavného činiteľa určí plat a náhradu podľa § 82 písm. b) ten, pre koho plní úlohy. Odborníkovi ...

(6)

Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii, ktorému určuje plat a náhradu podľa § 82 písm. b) vláda ...

§ 109
(1)

Platová náležitosť podľa § 83 ods. 1 a § 84 ods. 1 a funkčný plat podľa § 83 ods. 2 až 4 sa pomerne ...

a)
za poskytnuté služobného voľno, za ktoré nepatrí funkčný plat; to neplatí, ak si štátny zamestnanec ...
b)
ak štátny zamestnanec neodpracuje ustanovený týždenný služobný čas v služobnom úrade,
c)
ak štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu v kratšom týždennom služobnom čase, ako je ustanovený týždenný ...
(2)

Suma platovej náležitosti a funkčného platu podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. ...

§ 110
(1)

Štátnemu zamestnancovi, u ktorého došlo k zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 31 ods. 1 písm. ...

(2)

Zmena sumy platovej náležitosti podľa § 83 ods. 1 písm. a) až g) a j) štátnemu zamestnancovi patrí odo ...

§ 111

Štátnemu zamestnancovi patrí zvýšenie platovej tarify podľa § 84 ods. 1 písm. b)

a)
odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády, ktorým sa ustanovia zvýšené platové tarify štátnych ...
b)
od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahol ďalší rok služobnej praxe započítanej podľa § ...
§ 112
(1)

Príslušná časť funkčného platu na účely tohto zákona je podiel funkčného platu a priemerného počtu služobných ...

(2)

Suma zistená podľa § 94 až 98 a § 100 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

§ 113
(1)

Nariadenie vlády v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa68) dohodnutú na príslušný kalendárny ...

(2)

Zvýšenie platových taríf a termín účinnosti ich zvýšenia podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na ...

(3)

Ak sa kolektívna zmluva vyššieho stupňa neuzatvorí, zvýšenie platových taríf a termín ich účinnosti ...

§ 114
(1)

Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na služobné úrady alebo na štátnych zamestnancov, na ktorých ...

(2)

Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na služobné úrady alebo na štátnych zamestnancov, na ktorých ...

(3)

Ak sa na účely výpočtu peňažných plnení postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov z priemerného ...

ŠIESTA ČASŤ

NÁHRADA ŠKODY

§ 115
(1)

Štátny zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť služobnému úradu skutočnú škodu v ...

(2)

Náhrada škody, ktorú spôsobil štátny zamestnanec z nedbanlivosti, nesmie u jednotlivého štátneho zamestnanca ...

(3)

Náhradu škody spôsobenej z nedbanlivosti môže služobný úrad určiť nižšou sumou, ako je skutočná škoda ...

(4)

Ak štátny zamestnanec uhradil aspoň dve tretiny určenej sumy náhrady škody, môže služobný úrad upustiť ...

§ 116
(1)

Služobný úrad je povinný vymáhať náhradu škody, za ktorú mu štátny zamestnanec zodpovedá.

(2)

Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže služobný úrad požadovať od štátneho zamestnanca náhradu aj inej ...

(3)

Sumu náhrady škody, ktorú spôsobil štátny zamestnanec, určí vedúci úradu. Sumu náhrady škody, ktorú ...

§ 117

Služobný úrad, ktorý nahradil poškodenému škodu, má nárok na náhradu voči tomu, kto poškodenému za takú ...

SIEDMA ČASŤ

ČINNOSŤ ODBOROVÝCH ORGÁNOV

§ 118
(1)

Služobný úrad je povinný

a)
vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom návrhy
1.
služobných predpisov,
2.
opatrení na vytvorenie podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby,
3.
opatrení, ktoré sa týkajú väčšieho počtu štátnych zamestnancov,
b)
umožniť účasť jedného člena odborovej organizácie ako prísediaceho s poradným hlasom v poradných orgánoch ...
(2)

Odborový orgán, ktorý pôsobí v služobnom úrade, má právo vykonávať kontrolu služobných podmienok pri ...

a)
vstupovať na miesta, kde sa vykonáva štátna služba,
b)
vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady,
c)
podávať návrhy na zlepšenie podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby,
d)
vyžadovať od služobného úradu odstránenie zistených nedostatkov,
e)
vyžadovať od služobného úradu správu o tom, aké opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostatkov zistených ...
(3)

Odborový orgán má právo vykonávať kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Odborový ...

a)
kontrolovať, ako služobný úrad plní svoje povinnosti v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia ...
b)
pravidelne preverovať pracovisko a zariadenie služobného úradu pre štátnych zamestnancov a kontrolovať ...
c)
kontrolovať, či služobný úrad riadne zisťuje príčiny a okolnosti vzniku pracovných úrazov, zúčastňovať ...
d)
upozorniť služobný úrad na štátnu službu nadčas a štátnu službu v noci, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť ...
e)
zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
(4)

Na účely kontroly podľa odsekov 2 a 3 služobný úrad poskytuje príslušnému odborovému orgánu potrebné ...

§ 119
(1)

V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa možno upraviť priaznivejšie podmienky vykonávania štátnej služby, ...

a)
skrátenie služobného času,
b)
predĺženie základnej výmery dovolenky,
c)
zvýšenie odstupného,
d)
zvýšenie odchodného,
e)
zvýšenie platových taríf.
(2)

V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa možno upraviť ďalšie priaznivejšie podmienky vykonávania štátnej ...

(3)

V podnikovej kolektívnej zmluve možno dohodnúť najmä

a)
zvýšenie odstupného nad rozsah ustanovený v § 53 a kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na príslušný ...
b)
zvýšenie odchodného nad rozsah ustanovený v § 54 ods. 1 a kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na príslušný ...
c)
vzájomné vzťahy medzi služobným úradom a príslušným odborovým orgánom,
d)
výšku odmeny poskytovanej podľa § 99 ods. 1 písm. d) až f),
e)
priaznivejšie podmienky vykonávania štátnej služby vyplývajúce z osobitných predpisov.69)

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 120

Na štátnozamestnanecké vzťahy sa primerane použijú ustanovenia § 10, § 11a ods. 1, § 12, § 13 ods. 4 ...

§ 120a

Orgán verejnej moci vykonáva úkony vo veci zvyšovania príplatku za štátnu službu k dôchodku výlučne ...

§ 121 - Právne úkony
(1)

Na právne úkony podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia § 34 až 40, § 41, § 41a, § 42a, § 42b, § 43, ...

(2)

Právny úkon, na ktorý neudelili predpísaný súhlas zástupcovia zamestnancov, alebo právny úkon, ktorý ...

(3)

Právny úkon je neplatný aj vtedy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.70a)

§ 122 - Zastúpenie

Na zastúpenie sa použijú ustanovenia § 22 až 24, § 26 až 33, § 33a a § 33b Občianskeho zákonníka.

§ 123 - Premlčanie a počítanie času

Na premlčanie a počítanie času sa použijú ustanovenia § 100 ods. 1 a 2, § 101 až 103, § 106, § 107, ...

§ 124 - Zánik práva

K zániku práva podľa tohto zákona dochádza, ak sa neuplatnilo v lehote ustanovenej v § 51 ods. 2 a § ...

§ 125 - Riešenie sporov

Spory medzi štátnym zamestnancom a služobným úradom o nároky zo štátnozamestnaneckých vzťahov prejednávajú ...

§ 126 - Zánik služobného úradu zlúčením, splynutím alebo rozdelením
(1)

Ak služobný úrad zanikne na základe osobitného predpisu zlúčením alebo splynutím s iným služobným úradom, ...

(2)

Ak služobný úrad zanikne na základe osobitného predpisu rozdelením, práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého ...

§ 127 - Prevod časti služobného úradu
(1)

Ak sa na základe osobitného predpisu prevádza časť služobného úradu do iného služobného úradu, práva ...

(2)

Práva a povinnosti doterajšieho služobného úradu voči štátnym zamestnancom prevádzanej časti služobného ...

§ 128 - Zrušenie služobného úradu

Ak sa na základe osobitného predpisu služobný úrad zruší, osobitný predpis ustanoví, na ktorý služobný ...

DEVIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia

§ 129
(1)

Štátny zamestnanec, ktorý na základe vymenovania podľa predpisov platných do 31. októbra 2009 vykonáva ...

(2)

Štátny zamestnanec, ktorý je k 31. októbru 2009 vymenovaný za predstaveného podľa predpisov platných ...

(3)

Odborník, ktorý je na plnenie úloh štátnej služby potrebný a ktorý vykonáva štátnu službu k 31. októbru ...

(4)

Odborník plniaci úlohy pre člena vlády, prezidenta, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo ...

(5)

Štátny zamestnanec, ktorý je k 31. októbru 2009 na základe zvolenia, vymenovania alebo poverenia štátnym ...

(6)

Štátny zamestnanec, ktorý k 31. októbru 2009 vykonáva štátnu službu vo funkcii štatutárneho orgánu okrem ...

(7)

Služobný úrad môže dať štátnemu zamestnancovi podľa odseku 5 tretej vety a odseku 6 tretej vety výpoveď, ...

§ 130
(1)

Štátny zamestnanec, ktorý k 31. októbru 2009 vykonáva prípravnú štátnu službu podľa predpisov platných ...

(2)

Štátny zamestnanec, ktorý k 31. októbru 2009 vykonáva nominovanú štátnu službu podľa predpisov platných ...

(3)

Štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej významnosti určené vedúcim úradu podľa predpisov platných do ...

(4)

Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca, ktorý k 31. októbru 2009 vykonáva dočasnú štátnu službu ...

(5)

Štátny zamestnanec, ktorý k 31. októbru 2009 je zaradený mimo činnej štátnej služby z dôvodu podozrenia ...

(6)

Štátny zamestnanec, ktorý k 31. októbru 2009 je zaradený mimo činnej štátnej služby podľa predpisov ...

§ 131

V konaní vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru začatom pred 1. novembrom 2009 sa postupuje podľa predpisov ...

§ 132
(1)

Odborná prax priznaná k 31. decembru 2003 štátnemu zamestnancovi, ktorého štátnozamestnanecký pomer ...

(2)

Ak odborná prax štátneho zamestnanca podľa odseku 1 presiahla 32 rokov, patrí štátnemu zamestnancovi ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý k 31. októbru 2009 vykonáva nominovanú štátnu službu podľa predpisov platných ...

§ 133
(1)

Služobný úrad určí štátnemu zamestnancovi ku dňu účinnosti tohto zákona nový funkčný plat podľa tohto ...

(2)

Osobný plat podľa predpisov platných do 31. októbra 2009 je mimoriadny plat podľa tohto zákona.

§ 134

Štátny zamestnanec, ktorému podľa predpisov platných do 31. októbra 2009 zostala zachovaná výnimka z ...

§ 135
(1)

Štátny zamestnanec, ktorý podľa predpisov platných do 31. októbra 2009 začal štúdium, ktorým si dopĺňa ...

(2)

Štátny zamestnanec každoročne preukazuje štúdium potvrdením príslušného vzdelávacieho zariadenia.

(3)

Ak štátny zamestnanec nesplní povinnosť podľa odseku 1, štátnozamestnanecký pomer sa skončí posledným ...

§ 136

Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie uzatvorená do 31. októbra 2009 sa považuje za dohodu o zvyšovaní kvalifikácie ...

§ 137

Predpoklad bezúhonnosti podľa § 19 ods. 1 písm. c) u štátneho zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu ...

§ 138

Štátny zamestnanec, ktorý v súlade s predpismi platnými do 31. októbra 2009 podniká, vykonáva inú zárobkovú ...

§ 139

Fyzickej osobe, ktorá podľa predpisov platných do 31. októbra 2009 poberá príplatok za štátnu službu ...

§ 140
(1)

Zamestnanec, ktorý je k 31. októbru 2009 v pracovnom pomere na neurčitý čas k zamestnávateľovi, ktorý ...

a)
do jedného mesiaca odo dňa účinnosti tohto zákona požiada o prijatie do štátnej služby,
b)
spĺňa predpoklady podľa § 19 ods. 1 písm. a) až e) a požiadavky podľa § 19 ods. 2.
(2)

Zamestnanec podľa odseku 1 sa prijme do stálej štátnej služby na základe služobnej zmluvy; vedúci úradu ...

(3)

Nároky z pracovného pomeru štátneho zamestnanca prijatého do štátnej služby podľa odseku 1 zostávajú ...

(4)

Pracovný pomer zamestnanca, ktorý sa neprijme do štátnej služby podľa odseku 1, sa skončí podľa Zákonníka ...

§ 140a - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2013

Príplatok za štátnu službu k dôchodku sa od 1. januára 2013 do 31. decembra 2017 zvyšuje o ustanovené ...

§ 140b - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2013

Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na ktorého sa ...

§ 140c - Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2014
(1)

Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na ktorého sa ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je podľa § 40 dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny, ...

§ 140d - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015

Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na ktorého sa ...

§ 140e - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016

Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na ktorého sa ...

§ 140f - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2017

Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na ktorého sa ...

Záverečné ustanovenia

§ 141

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 142 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

čl. I zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

2.

zákon č. 459/2002 Z. z. o odbornej príprave zamestnancov prokuratúry,

3.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 573/2002 Z. z. o obsahu a rozsahu odborného vzdelávania a o ...

4.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby,

5.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 602/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify ...

6.

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 390/2006 Z. z., ktorou ...

7.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 401/2006 Z. z. o výberových konaniach na ...

8.

výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 158.170-2/2001, ktorým ...

9.

výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 644/2008 Z. z. o podrobnostiach výpočtu ...

10.

opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 622/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje ...

Čl. II

Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej ...

V § 2 sa vypúšťa odsek 4.

Čl. III

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...

1.

V § 15 ods. 1 písm. a) sa slová „právne vzťahy pri vykonávaní štátnej služby a“ nahrádzajú slovami „štátnozamestnanecké ...

2.

V § 24 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1d a 1e sa vypúšťajú.

Čl. IV

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o ...

1.

V § 4 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l)
príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla,“.

Doterajšie písmená l) až s) sa označujú ako písmená m) až t).

2.

V § 4 ods. 4 sa slová „písm. c) až j)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až j) a l)“.

3.

Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14b Príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla Zamestnancovi za starostlivosť ...

4.

V § 22 ods. 1 a 6 sa slová „písm. l) až s)“ nahrádzajú slovami „písm. m) až t)“.

Čl. V

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

1.

§ 71 sa dopĺňa odsekmi 9 až 12, ktoré znejú:

„(9) Dovolenka riaditeľa úradu je šesť týždňov v kalendárnom roku. Za čas dovolenky patrí riaditeľovi ...

2.

Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 71a Platové pomery, hmotné výhody a paušálne náhrady riaditeľa úradu (1) Riaditeľovi úradu patrí ...

„30a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ...

Čl. VI

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. a) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2.
právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy,2a)“.

Doterajšie body 2 až 5 sa označujú ako body 3 až 6.

„2a)
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.

V § 2 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

3.

V § 3 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

4.

V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov a ostatných predpisov ...

5.

V § 7 ods. 3 písm. b) sa slová „závažného pracovného úrazu“ nahrádzajú slovami „pracovného úrazu, ktorým ...

„15a)
§ 3 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.“.

6.

V § 7 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Inšpektorát práce je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti zistené pri výkone ...

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

„18e)
§ 3 Trestného poriadku.“.

7.

V § 9 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

8.

V § 10 ods. 1 sa odkaz 5 označuje ako odkaz 2a.

9.

V § 16 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Zamestnávateľ, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v osobitnom ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

„22a)
Príloha č. 1 k zákonu č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

10.

V § 18 ods. 2 sa slová „v jadrovej energetike“ nahrádzajú slovami „na pracoviskách jadrového zariadenia“. ...

11.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Policajný zbor je povinný poskytnúť inšpektorovi práce na jeho žiadosť alebo na žiadosť inšpektorátu ...

12.

V § 19 ods. 1 písm. a) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 000 eur“ a slová „100 000 Sk“ ...

13.

V § 19 ods. 1 písm. b) sa slová „druhom a treťom bode“ nahrádzajú slovami „treťom bode a vo štvrtom ...

14.

V § 19 ods. 1 písm. d) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 000 eur“.

15.

V § 20 sa slová „od 2 000 Sk až do 20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 65 eur až do 650 eur“.

Čl. VII

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 12 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo na žiadosť iného ...

„6a) Napríklad Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva Nariadenie Rady ...

2.

V § 14 ods. 3 sa písmeno e) dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:

„11.
štátneho zamestnanca,26a)“.

„26a) § 19 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. VIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 78 až 106, § 159 a § 159b zákona č. 312/2001 Z. z. v ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 113 ...

4.

V prílohe č. 1 v 4. platovej triede sa slová „úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie“ ...

5.

V prílohe č. 1 v 5. platovej triede a 6. platovej triede sa slová „bakalárske vzdelanie alebo vysokoškolské ...

6.

V prílohe č. 1 v 7. platovej triede a 8. platovej triede sa za slová „vysokoškolské vzdelanie“ vkladajú ...

7.

V prílohe č. 1 v 9. platovej triede sa slová „vysokoškolské vzdelanie“ nahrádzajú slovami „vysokoškolské ...

8.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. Platové tarify štátnych ...

Čl. IX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 78 až 106 a § 159 zákona č. 312/2001 Z. z.“ nahrádza ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 113 ...

4.

V prílohe č. 1 v 4. platovej triede sa slová „úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie“ ...

5.

V prílohe č. 1 v 5. platovej triede sa slová „bakalárske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie“ nahrádzajú ...

6.

V prílohe č. 1 v 6. platovej triede sa slová „bakalárske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie“ nahrádzajú ...

7.

V prílohe č. 1 v 7. platovej triede sa slová „vysokoškolské vzdelanie“ nahrádzajú slovami „vysokoškolské ...

8.

V prílohe č. 1 v 8. platovej triede a v 9. platovej triede sa slová „vysokoškolské vzdelanie“ nahrádzajú ...

9.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. Platové tarify štátnych ...

Čl. X

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a)
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

„4b)
§ 81 až 114, § 132 až 134 zákona č. 400/2009 Z. z.“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:

„4c)
§ 113 zákona č. 400/2009 Z. z.“.

4.

V § 21 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur“ a v § 21 ods. 4 sa slová „200 000 ...

5.

V prílohe č. 1 v 3. platovej triede a v 4. platovej triede sa slová „úplné stredné vzdelanie“ nahrádzajú ...

6.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ...

Čl. XI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 84a znie:

„84a)
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.

V § 143 ods. 7 druhá veta znie:

„Počet štátnych zamestnancov a zamestnancov kancelárie schvaľuje predseda národnej rady.“.

3.

V § 143 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 84c.

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 84d sa citácia „Zákon č. 312/2001 Z. z. “nahrádza citáciou „Zákon č. ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 84e sa citácia „Zákon č. 312/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. ...

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 84f sa citácia „§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení zákona č. 551/2003 ...

7.

V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ v časti „CHARAKTERISTIKY ...

8.

V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ v celom texte sa slová „bakalárske ...

9.

V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ časť „PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ...

„PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY (v eurách mesačne) ...

Čl. XII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18)
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Zákon č. 312/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 400/2009 ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „Zákon č. 312/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 400/2009 ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení zákona č. 551/2003 ...

5.

V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV“ v celom texte sa slová „bakalárske vzdelanie“ ...

6.

V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV“ časť „PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV ...

„PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV (v eurách mesačne) Platová ...

Čl. XIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009 okrem čl. I § 84 ods. 1 písm. a) druhého bodu, ktorý ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 400/2009 Z. z.

  CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA

  1.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: referent

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Rutinná činnosť pri príprave čiastkových podkladov na rozhodovanie vykonávaná spravidla s úplnými informáciami ...

  2.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: samostatný referent

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Opakujúca sa činnosť s premenlivými informáciami spracúvanými podľa rámcových pokynov alebo zaužívaného ...

  Opakujúca sa činnosť pri príprave podkladov so zodpovednosťou za výsledky ovplyvňujúce činnosť kolektívu. ...

  Zabezpečovanie časti zverenej agendy tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu ...

  3.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: odborný referent

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Samostatná činnosť pri príprave podkladov na rozhodovanie alebo pri príprave správneho konania zvládnuteľná ...

  Samostatná činnosť pri príprave súdneho konania zvládnuteľná v rámci existujúcich štandardov.

  Samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend vo vymedzenom úseku s určitým rozsahom väzieb v rámci ...

  Vybavovanie čiastkovej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo ...

  4.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: hlavný referent

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný ...

  Odborná príprava rozhodnutí v prvom stupni správneho konania.

  Odborná príprava rozhodnutí v súdnom konaní.

  Odborná činnosť vyžadujúca spoluprácu s inými organizačnými útvarmi aj mimo služobného úradu.

  Vybavovanie odbornej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo ...

  5.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: radca

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie ...

  Samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku.

  Odborná príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy ...

  Odborná príprava rozhodnutí v druhom stupni správneho konania.

  Odborná príprava rozhodnutí v prvom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch.

  Kontrolná, dozorná alebo inšpekčná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych ...

  Odborná činnosť súvisiaca s tvorbou návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov alebo s tvorbou návrhov ...

  6.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: samostatný radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého ...

  Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku.

  Rozhodovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy v orgánoch miestnej štátnej správy ...

  Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania.

  Samostatné odborné spracúvanie návrhov rozhodnutí a vykonávanie kontroly, dozoru alebo inšpekcie vo ...

  Odborná činnosť pri tvorbe návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov alebo pri tvorbe návrhov aproximačných ...

  7.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: odborný radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého ...

  Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby alebo v príslušnom úseku štátnej ...

  Riadenie, koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku v orgánoch miestnej štátnej správy, ...

  Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní ...

  Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní ...

  Tvorba opatrení vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí s celospoločenským ...

  Tvorba opatrení vo vymedzenom úseku výkonu súdnictva s celospoločenským dosahom.

  Odborná príprava rozhodnutí v druhom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch.

  Kontrolná alebo inšpekčná činnosť vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo ...

  Kontrolná činnosť vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku výkonu súdnictva.

  Prešetrovanie sťažností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo ...

  Tvorba vykonávacích predpisov vo vymedzenom úseku na základe splnomocňovacích ustanovení v zákonoch. ...

  8.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: hlavný radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej ...

  Tvorba opatrení v príslušnom odbore štátnej služby s celospoločenským dosahom.

  Tvorba opatrení vo výkone súdnictva s celospoločenským dosahom.

  Rozhodovanie v druhom stupni správneho konania.

  Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch.

  Tvorba a koordinovanie koncepcií a programov rozvoja v príslušnom odbore štátnej služby s dôsledkami ...

  Koordinovanie častí zložitých systémov v ministerstve, ostatnom ústrednom orgáne štátnej správy, v orgáne ...

  Kontrolná alebo inšpekčná činnosť vrátane vydávania rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej služby. ...

  Prešetrovanie sťažností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej služby. ...

  Právne zastupovanie v konaní pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni orgánu miestnej štátnej správy. ...

  Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva, ostatného ...

  Tvorba technických noriem vo vymedzenom úseku štátnej správy.

  9.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: štátny radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí na ...

  Rozhodovanie v druhom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch.

  Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, ...

  Koncepčná a systémová činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za rozhodnutia s dôsledkami na územie ...

  Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami ...

  Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho subsystému súvisiaceho s čerpaním prostriedkov Európskej ...

  Koordinovanie štátnej služby alebo častí zložitých systémov na úrovni ministerstva, ostatného ústredného ...

  Koordinovanie a vykonávanie špecializovanej inšpekcie práce v subjektoch s vysokou náročnosťou výrobných ...

  Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť alebo vykonávanie vnútorného auditu alebo vládneho auditu na úrovni ...

  Vybavovanie sťažností a petícií na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, ...

  Právne zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni orgánu miestnej ...

  Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušnom odbore na úrovni ministerstva, ostatného ...

  Tvorba technických noriem v príslušnom odbore štátnej služby na úrovni ministerstva, ostatného ústredného ...

  10.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: hlavný štátny radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva, ostatného ústredného ...

  Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ministerstva, ...

  Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva, ostatného ústredného ...

  Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť alebo vykonávanie vnútorného auditu a vládneho auditu s celospoločenským ...

  Vybavovanie sťažností a petícií s celospoločenským dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného ...

  Právne zastupovanie ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý ...

  Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami ...

  Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov ...

  Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva, ostatného ústredného ...

  11.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: generálny štátny radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho ...

  Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, ...

  Tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách alebo vo výboroch ...

  Koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ...

  Koncepčná činnosť súvisiaca s rozhodovacím procesom Európskej únie na úrovni ministerstva alebo ostatného ...

  Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie ...

  Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému a určovanie zásad čerpania prostriedkov Európskej ...

  Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej ...

  Právne zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Slovenskej republiky a pred súdmi v cudzine na úrovni ...

  Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 400/2009 Z. z.

  MAJETKOVÉ PRIZNANIE

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 3 k zákonu č. 400/2009 Z. z.

  PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV (v eurách mesačne)

  Platová trieda Platová tarifa 1. 319,00 2. 344,50 3. 373,00 4. 406,50 5. 485,00 6. 515,00 ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 400/2009 Z. z.

  PERCENTUÁLNY PODIEL PRÍPLATKU ZA RIADENIE

  Stupeň riadenia Percentuálny podiel 1. vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 400/2009 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach ...

  2.

  Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany ...

  3.

  Smernica Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, ...

  4.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  5.

  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí ...

  8.

  Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej ...

Poznámky

 • 2)  Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov.
 • 2a)  Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 3)  Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov. ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 5)  § 13 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení zákona č. 185/2002 Z. z.
 • 5a)  Napríklad § 149a ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3 až 5 zákona ...
 • 6)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 6a)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 7)  § 9 až 11 zákona č. 365/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej ...
 • 9)  Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 12)  § 149a až 149c zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe ...
 • 12a)  Zákon č. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu ...
 • 13)  Napríklad zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 14)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 15)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej ...
 • 16)  § 41 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z.
 • 17)  § 1 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže.
 • 18)  § 21 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 19)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 20)  Napríklad zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších ...
 • 21)  Napríklad § 6 ods. 2 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej ...
 • 23)  § 10 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z.
 • 24)  Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. ...
 • 25)  Napríklad § 93 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 220 Trestného poriadku.
 • 27)  § 216 a 217 Trestného poriadku.
 • 28)  § 92 a 93 Trestného zákona.
 • 29)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 30)  Napríklad § 2 ods. 4 zákona č. 549/2003 Z. z., § 79 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. ...
 • 31)  Napríklad zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 32)  Napríklad zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 33)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 34)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 35)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 36)  Napríklad § 6 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a ...
 • 37)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ...
 • 38)  Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 39)  § 13 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ...
 • 40)  Napríklad § 76 ods. 6 Zákonníka práce, zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 41)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 42)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 43)  § 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 45)  § 32 a 33 zákona č. 36/2005 Z. z.o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 46)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 47)  Napríklad § 47 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
 • 48)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 49)  Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ...
 • 50)  Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 164/2008 Z. z.
 • 51)  Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 52)  Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 53)  Napríklad zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 54)  Napríklad § 35g zákona č. 502/2001 Z. z. v znení zákona č. 165/2008 Z. z., § 4 ods. 6 písm. h) zákona ...
 • 55)  § 60 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
 • 56)  § 52 až 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 57)  § 51 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
 • 58)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných ...
 • 59)  § 1b zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 583/2008 Z. z.
 • 59a)  Príloha č. 2 k zákonu č. 151/2010 Z. z. v znení zákona č. 325/2014 Z. z.
 • 60)  § 31 zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 61)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja ...
 • 62)  Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 63)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 64)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení ...
 • 65)  Článok 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky ...
 • 66)  Nariadenie Rady č. 259/68 z 29. februára 1968 upravujúce Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev ...
 • 67)  § 5 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 177/2004 Z. z.
 • 68)  § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb.o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 551/2003 Z. z. ...
 • 69)  Napríklad § 8 ods. 2 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca ...
 • 70)  § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...
 • 70a)  § 7 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej ...
 • 71)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 550/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify ...
 • 72)  § 29l zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 362/2014 Z. z. ...
 • 73)  § 29n zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 338/2015 Z. z. ...
 • 74)  § 29o zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 340/2016 Z. z. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore